You are on page 1of 14
CONCASORC-12" [Fqjzea RNS 3.7 Planul masini Fig. 3-2: Pozitii de decuplare in caz de avarie 3.8 Protectie personal Concasor Deschidere de alimentare Turatie concasor Antrenare: Dispozitiv de alimentare Latime buncar Latime dispozitiv de alimentare Capacitatea painiei de alimentare Benzi de transport 120 x 750 mm 300 U/min hidrautica 2751 mm 4000 mm 5,3 metri cubi airy CONCASOR C - 12* ae Banda de transport lateral 650 x 3100 mm Banda de transport laterala prelungita 650 x 5100 mm Band& principala de transport 1000 x 12000 mm Turatie banda principala de transport 123 U7min Dimensjuni Lungime de transport 14646 mm Lungime de transport (suport de transport) 15098 mm Latime de transport 2756 mm indttime de transport 3249 mm inaltime de transport (suport de transport) 3838 mm Lungime de tucru 15750 mm Latime de lucru 4108 mm Indltime de tucru 4063 mm 4068 mm (minim, fra picioare de sprijin desfcute) 4387 mm (maxim, cu picioare de sprijin desfacute) Greutate 46,38 tone I | etalii motor Ht Motor Caterpillar C-9 Industrial C de 350 | cP Capacitate maxima motor 261 KW (350CP) ia 2200 Ulmin | Capacitate rezervor de combustibil 420 lit Capacitate tanc hidraulic 1400 litri | Valori itative consum de combustibil “ator orientative consum de combustibil 100% sarcina plina, functionare continus 70,95 th 75% sarcina 52,5 itri/h 50% sarcind 35,8 litrifh 3.9 Dimensiuni Kaige] CONCASOR C- 12* Capitolul 4, PUNEREA iN FUNCTIUNE $I FUNCTIONAREA inainte de pornire Inainte de a porni aceasta magina trebuie sa se respecte urmatoarele: Trebuie sa se citeasca cu atentie prezentul manual 2. Nu incercati s& porniti masina tnainte de a cunoaste toate aspectele legate de functionare, 3. Demontati toate sigillle provizorii si benzile de transport. 4.. Verificati daca masina se aflé in stare mecanic bund si c& nici o componentéi nu este deteriorat& sau lipseste 5. Asigurativa c& bolturile $i elementele de fixare sunt bine stranse si ca toate tablele de protectie sunt la locul lor, iar aparatele de securitate functioneaza Corect. Nu utiizafi niciodata masina fara dispozitiv de securitate. Acestea trebuie & functioneze corect mereu 6. Asigurafi-vé c& nu sunt depuneri de material pe alimentator, pe camera concasorului gi pe benzi. 7. Indepartati TOATE sculele gi dispozitivele din zona de lucru a masinii, 8. Intregul personal trebuie sd stea la distant& de magina, de angrenaje, de senile si de dispozitivele de ajutor, 9. Asigurativé 8 verificarile si etapele de lucru prevézute in manualul Producatorului motorului sunt realizate inaintea pomirii masini 10. Verificati nivelul uleiului din motor si din alimentatorul cu vib 14.Verificati c& toti tamburii si rolele lucreaza liber. Aceste verificari trebuie s& se realizeze manual, (Nu incercati niciodata s& atingeti tamburii si rolele in timp ce merge magina.) 12.Benzile de cauciuc si raclet& de curatare trebuie sd fie in stare bund si s lucreze corect. 13.[n timpul transportului masinii capacul de la dispozitivul de admisie al rezervorului Concasorului trebuie s@ fie deschis. Rotifi capacul in pozitia aratata si atasati fantul. CONCASOR C - 12* (Paiza Fig. 4-3: Pornire secventa 1. Se pomeste de la intrerupatorul principal (1) care se gaseste in panoul de comand hidraulicd nga acumulator. 2. intrerupatorul de turatie (2) se aduce in pozitia 1. Résucii cheia (8) inspre partea dreapté PORNIT. Toate luminile trebuie sa anda cateva secunde 4. Résuciti cheia in pozitia START sitineti-o asa pand cand Porneste motorul Dati drumul cheii. Cheia se reintoarce tn pozitia ,PORNIT” Masina merge acum in gol, PORNIREA LA RECE: La temperaturi de 0°C si de mai putin se va lisa masina $i sistemele s& mearga in gol cel Putin 15 minute (Intrerupatorul de turatii Pos 1 se inoaizeste pana cénd se atinge temperatura de functionare. In tot acest timp NU ESTE VOIE sa se introducé material in magina. Cand s-a atins temperatura de lucru opriti toate sistemele, treceti turatia pe Pos 2 si reporniti toate sistemele Treceti turatia de la Pos 1 la Pos 2, in timp ce sistemul tucreazé. Nu actionati sistemele altfel decat in prezentele instructiuni Instructiune: Masina trebuie sé fie plasata pe un teren plan, astfel incdt sé fie loc suficient pentru efectuarea lucrarilor de intretinere gi ajustare, iar concasorul trebuie Sa stea in pozitie orizontala. Dac& nu respectali toate instructiunile poate s& se deterioreze masina si pierdeti astfel garantia. 4.3, Componentele masinii are CONCASOR C - 12* SS Pentru a opri masina si a evita apartia unor deteriorgri TREBUIE: 8 se urmeze etapele de mai jos: Opriti alimentarea de material pe gratarul de alimentare. Asteptati pand cand tot materialul a iesit din masind, de pe gratarul de slimentare, din concasor; Banda lateral $i finald trebuie s& se goleascd complet nN de material 2 Prin actionarea tastelor poritisistemele in urmatoarea succesiune: a. Dispozitiv de alimentare b. Concasor ¢. Banda principal de alimentare ¢. Magnet ©. Banda de alimentare lateral 4. Asteptati pana cand toate sistemele se oprese. . Reduceti turatia (Intrerupatorul de turafii se aduce in Pos 1. Lasati masina si functioneze in gol un timp scurt). 8. Rasucitf cheia de contact in pozitia inchis, pentru a opri motorul, a Componentele masini MASINA POATE FI OPRITA IN CAZ DE URGENTA. IN ACEST SENS APASATI INTRERUPATORUL DE OPRIRE DE AVARIE DE LA TABLOUL ELECTRIC DE COMANDA SAU DE LA LATERALELE MASINI, SAU ADUCETI CHEIA DE | CONTACT SAU INTRERUPATORUL IN POZITIA ,AUS”. i Este important, ca toate persoanele din apropierea masinii sa fie familiarizate cu butoanele de avarie, pentru a se putea actiona in caz de | necesitate, \ HqiZq] =CONCASOR C - 12* 4.8. Telecomanda cu cablu pentru reglarea deschiderii concasorului 1. Rotifi butonul de fa ,telecomanda” 2. Telecomanda cu cablu pentru deschiderea fatcii 4.10. Reglarea deschiderii de concasare Utilizati o soula potrivité pentru masurarea spatiului intermediar al placilor de rupere opuse in cazul deschiderii minime a concasorului, numita ,closed size setting" (CSS). Masurati placile de rupere aga cum se arata. Concasoral nu este voie si se actioneze in cazul unei CSS (Closed Siye Setting) mai mici de 75 mm (3") inainte de a primi acordul prealabil scris al Extec Screens & Crushers Ltd. Pentru a stabili cand placile de concasare ating distanta cea mai micd una fata de cealalta, pe placa excentricului se aflé dou marcaje, Atunci cand ambele sgeti ale marcajelor stau direct una deasupra celeilalte, s-a atins cea mai mica distant dintre falcile concasorului. acest Iucru se poate observa prin grilajul capaculul votantulul Utilizati butoanele de actionare ale concasorului atunci cand motorul se tureaza in gol. CONCASOR C- 12" [FGizey 1: S-a atins distanfa dintre facile concasorului. 2: Cand deschiderea faicilor este Priviti prin grataruf capacului votantului pentr ea mai mic& ségeata este a vedea ségeata de pe placa excentriculul, indreptata vertical in sus. 4.11 Lucrul cu masina (concasarea) Daca masina s-a montat asa cum s-a descris la pagina anterioard, aceasta poate {wncfiona, Pentru a tucra cu masina reglati turajia de lucru la pozitia 2 si pomiti sistemele in urmatoarea succesiune: 1. Banda de alimentare lateralé Magnet . Banda de alimentare principal Coneasor Dispozitiv de alimentare Pompa de apa. (Acolo unde este necesar). Pawn NU PORNITI ACESTE SISTEME ATATA VREME CAT NU S-A INTRODUS MATERIAL IN MASINA. INAINTE DE PORNIREA MASINI INDEPARTATI EVENTUALELE RESTURI DE MATERIAL. 3 axa CONCASOR C - 12* SS 1: Butonul de turatie pe pozitia 2, 2: Porniti sistemele in succesiunea descrisa. Inainte de a se introduce material in maginé se va verifica dacd aceasta nu wibreaz& sau se clatin& excesiv. Dacd este necesar, stabilzati masina_utilizand Picioarele de sprijin sau céutati o locatie stabilé pentru aceasta, incarcati masina cu materi +. Dispozitivul de alimentare TREBUIE sé functioneze INAINTE de a se alimenta cu material. NU poriti dispozitivul de alimentare daca este plin cu material 2. Nu este voie s& se introduca in dispozitivul de alimentare material mai mare de 80% din deschiderea iesiri acestuia. OPRITI MASINA si indepartati toate Pucatile mai mari cu o sould adecvaté. Nu este voie sa se utllzeze excavatoare Pentru @ presa materialul in dispozitivul de alimentare, deoarece toate deteriorérile care ar putea apirea din acest motiv nu sunt cuprinse in garantia EXTEC. 3. Introduceti cu atentie materialul in alimentator de lao indltime scézuta (nu-t lasath 84 cada pe banda transportoare) de cca. 300 mm deasupra alimentatorului i Asigura{i-va c& alimentatorul este incarcat echilibrat pe toatd lungimea fui, cu Sxceptia site preliminare. Aceasta ajuté la cemerea materialelor fine si maximizeaza eficienta. 4. Se recomand& ca materialul sé se alimenteze cu un excavator. NU SUPRAINCARCATI BUNCARUL! | 5. Pentru a maximiza concasarea sia reduce uzura se recomanda si se umple camera de concasare pana la punctul cel mai ridicat, pentru a asigura 0 | 54 CONCASOR C - 12* (axa introducere echilibrata de material. SE VA EVITA OPRIREA $I REPORNIREA DISPOZITIVULU! DE ALIMENTARE. Senzorii de presiune sunt montati pe placile laterale ale rezervorului > Concasorului. in cazul in care rezervorul concasorului este supra-umplut timp de °° minute (X depinde de material), dispozitivul de alimentare se decupleazé Pana cand materialul scade la un nivel ecceptabil. Vezi Capitolul 1: Reglarea vitezei la tabloul de comandé ,WEBTEC" de la pag. 48 pentru reglarea vitezel Gispozitivului de alimentare. Vezi capitolul 2: pornirea/oprirea vitezei de alimentare cu ajutorul telecomenzii de la pag. 48 pentru oprirea dispozitivului de alimentare. 4; Reglarea vitezei de Ia tabloul de 2: Pomirealoprirea vitezei de alimentare comanda , WEBTEC”. cu ajutorul telecomenzii Daca reglarea masinii s-a realizat aga cum s-a descris mai sus, aceasta este Pregatité pentru a concasa material. NU LUCRATI CU MASINA INAINTE DE A Fi CITIT ACESTE INSTRUCTIUM! $I INAINTE DE A LE Fl INTELES. OPRIREA ALIMENTATORULUI Extec C-12 are un senzor de presiune care opreste functionarea alimentatorului atunci cand presiunea din camera concasorului depageste limitarile date CONCASOR C-12" [FGZe} Ee Capitolul 5 INTRETINEREA MASINII 5.1. Introducere intretinerea este important pentru securitate si pentru obfinerea unei capacitati de lucru cat mai bune a concasorului C-12, respectiv Pentru reducerea sanselor ca acesta si se defecteze. ATENTIE: Masina TREBUIE s8 se opreasca si s& se izoleze gi trebuie si se Scoaté cheia de contact INAINTE de a efectua reglajele {hn timpul tunctioneri gin timpul efectuérittucrérlor de intretinere BU ESTE VOIE Sa stati pe nici o parte a motorului, Reglajele se vor efectua DOAR de cétre personal calificat. Toate reglajele sistemului hidraulic se vor realiza DOAR de tehnioieni de la Serviciul clienti Extec scolarizati. 5.2. intretinerea zinica 1. Verificati nivelul de utei 2. Daca este nevoie completati cu utei (Informatii referitoare la uleiul de motor adecvat g8siti in manualul producatorului de motoare). 60 p@f3@g CONCASOR C - 12* 3. Verificati cantitatea de combustibi! 4. Umpleti rezervorul de motorina cu pompa de motorina si feava de aspiratie. Alternativ umpleti-! manual, dupa ce ati curatat zona din Jurul clapei care se deschide. 5. Evacuati apa de condens din 6. Verificati nivelul apei de racire gi completati filtrul de motorina apa, daca este necesar. Utilizati un amestec de antigel si apa in proportii egale. 5.2.1, Intretinerea filtrului de aer Verificati Informatile referitoare ta service-ul fitrului de aer. independent de Starea afigajului de murdarire, elementul exterior al filtrului de aer se va detasa asa cum Se arata mai jos gi se va curifa cu aer comprimat. Nu curdtali niciodata fitrele secundare de aer. Dupa cea de-a treia curatare a filtrului de aer schimbati filtrul secundar de aer. Instructiune; Afisajele de service arata cand trebuie si se inlocuiasca sau s& se Surete fitrul de aer. Verifcaliafigajul de service aga cum sa descris in manualul pentru motor. 61 CONCASORC-12* [Ferze LS : e Pee eer Verificat starea benzilor de transport, a rolelor sia altor parti mobile Indepartati piedicile de pe sita sau din camera concasorului Verificati daca toate bolturile si suruburile se afla la locurile lor. Indepértati toat& mizeria dom racitorul de ulei si de apa cu un furtun de la compresor. 5. Verificati falcile concasorului s& nu fie uzate si rotitile sau schimbati-le dacé este necesar, 6. Verficati afigajul de service al fitrului hidraulic, al separatorului de apa si al filtrului de aer. Daca este necesar, inlocuiti-le. 7. Verificafi dac& placa de presare nu prezint& fisuri sau alte defecte. Daca este necesar inlocuiti-o. RON a 8. Verificati placa de presare sé nu fie deteriorata si indepéirtati mizeria pentru a face posibila migcarea liber a cilindrului hidraulic. 8. Verificati rama de prindere basculanta gi rulmentul dispozitivului hidraulic din camera concasorului s& nu fie deteriorata sau uzat’. La nevoie inlocuit-le 10. Verificati peretii laterali ai camerei concasorului sé nu fie uzati. La nevole inlocuifi-o, a 11.Verificati presiunea de franare a falcilor. La nevoie reglati-o. vezi ,Ajustarea Presiunii falcilor concasorului’, pag. 46. 12. Verificati ca dispozitivele de oprire in caz de avarie functioneazé corect, 13.Verificati bolturile de fixare la suportul transversal din fata si din spate al camerei Concasorului. Daca este nevoie strangeti-. 14-Verifcati nivelul de ulei al angrenajului la gratarul de alimentare, gresali tof rulmentii. Vezi ,Gresarea rulmentilor’ la pag. 59 15.Regiali nivelul de ulei la toate benzile, verificati racleta de curatare benzi si locurile de imbinare benzi Instructiune: Saptémanal se va realiza migcarea completa a félcilor pentru a va asigura c& pana de reglare si sistemul de prindere in cleme se misc& LIBER si nu intémpina piedici. 5.3.1. Nivelul de ulei al angrenajului la gratarul de alimentare CONCASORC-12* [Perey CRETE Capitolul 6 DETECTAREA DEFECTIUNILOR lata o lista cu cele mai frecvente probleme care apar si care ar putea, sé apara gi la masina dumneavoastra. Daca apar aceste probleme, efectuati urmatoarele verificari: PROBLEMA SOLUTIE Cade motorul sau se Trebuie Sa 58 Giteas08 ou ateniio capiiolul refertor la SecuTmaTS dit GOST porneste grew Manual $i sd se respecte Intocmai. ‘Nu porneste motorul Saur 'S@ opreste de fiecare dat dupa cea pornit Concasorul nu porneste Discul de oscilayie incetineste sub greutate Verifcatfitrele de motorina si platformele fitranto Variicali $8 nu fie pasate butoanele de avane. Verificat!nivelul apei din radiator. Vertical nivelul de combustibil. Verificafi daca sunt modrcate baterile si dacé clemete sunt fixe, Resturle de dimensiuni mai mari, care ram4n pe acoperisul superior se vor conduce cétre banda de alimentare din spate $i se vor depozita la spatele masini. Veriicel! c& butonul concasorului de Ta tabfoul electio 80 afd Ih Roza AON” Verificafinivelul de combustibil. Verticati c& nici un conductor hidraulic nu eurge. Verificati tensiunea curelelor de fa discul osclant. Vertical daca controlul vitezei se afd pe poziia 2 (Curéfati fitrele de aer, de motorin’ si platformele fitrante, Verificafi presiunea de reglare. Vezi ,Presiunea blocului de comanda” ag. 80 Venificali 8 nu oxist& Scurger le conductor hiaraula Venficafi tensiunea curelelor de la discul oscilant. Veniicati daca controjul vitezei se afl pe pozitia 2 Curéjafifitrele de aer, de motoring sf platformele fttante, Veriicati presiunea de regiare. Vez! ,Presiunea bloculul de comands* ag. 80 ‘Alimentatoral na functioneaza Verifcali dacd masa de deservire esle complet GOSchIsa, Verifcati presiunea la ce! de-el patrulea distiibuitor cu un presometru de 0 ~ 250 bar. Vez! capitolul ,Veriicarea presiunit bloculul de dfstibutfe cu 5 istribuiloare®” de fa pag. 79. ~ Bitale” fa, Toggio™ Verificafi c& presiunea clemel este de 165 770 Bar. Vorificat tunctionarea cilindruluf Toggle $f asigurati-v8 c& in zona nu este mizerie. 82 1G 1168 CONCASOR C - 12* ‘Sigeata de marcaj a discului de osoiafie. neregulat Veniicatl daod podeaua este dreapta si fixé. Verifesti decd lanfurile sunt bine intinse. Daca acestea sunt lejere, vezi cap. 6.6.1. cresterea tensiunll de tractare de a pag. 66. Masina hu fine dramul Verifcali nivelul de ulei din tancul hidraaitc drept Vertical daca testele ,Interlock’ si ,Urma” sunt active, Verificai dact telecomanda este todrcat complet. Inch telecomenzile cu cablu si incercafi s& migcayi magina. Verificad daca toate manetele sunt tn pozitfe central i daca concasorul este in functiune. Daca concasorul este in functiune, iar toate manetele ‘Sunt pozifionate central si nicl atune! masina nu tine drumul drept, atunci 2r putea sé fle vorba de 0 problema elsctricé. Sunafi imediat Extec Screens & Crushers Ltd. ‘Benzile de alimentare Verifcalf tensiunea curelelor. Principals /laterale/ si Verificeti daca nu este prea mult material sub maging, magnetice se blocheaz —_Curéifaf sub masing aga cum se aratt tn imaginea de mai jos, 1. Ridicati masina de la pimant utilizind 2. (Vezi diagrama ptr. dimensiunea de transport picioarele de sprijin ‘a masini de pe paginile urmatoare. 6.1. Procedee de verificare pentru partea electronica Vezi desenul din Anexa B: setul de desene pentru diagnosticarea lampilor, comanda falcilor si planuri de racorduri electrice Simptome: 83