You are on page 1of 4

ΣΤΗΡΙΞΤΕ - ΨΗΦΙΣΤΕ - ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
& ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Το βαρέλι δεν έχει πάτο!

Δε θα σταματήσουν

αν δεν τους σταματήσουμε!
Η νέα… περήφανη διαπραγμάτευση θα φέρει αξιολόγηση, συχάζουν τα λόγια αυτά; Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση δεν
αύξηση ωραρίου και νέα κλεισίματα τμημάτων και σχολείων. θέλει αλλά «εξαναγκάζεται»… Μήπως δε ξέρουμε τη διαπραγ-
Η γνωστοποίηση της συμφωνίας κυβέρνησης-δανειστών για αλ- μάτευση της κυβέρνησης; Που π.χ. είναι ικανή να μας φέρει την
λαγή του νόμου για το εργασιακό ωράριο (σήμερα είναι το διδα- αύξηση του εργασιακού ωραρίου σαν «κατάκτηση» και αντιστάθ-
κτικό + οι εργασίες που μας έχουν ανατεθεί) και για αύξηση στις μισμα στην αύξηση του διδακτικού; Που θα μας παρουσιάσει το
30 ώρες (το γνωστό 08.00-14.00) παραμονή στο σχολείο, ανεξαρ- πετσόκομμα θέσεων καθηγητών, με βάση την πρόταση για το νέο
τήτως των εξωδιδακτικών εργασιών στο σπίτι και για επιτάχυνση λύκειο, ως το διαπραγματευτικό της χαρτί απέναντι στην αύξηση
της αξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών αποκαλύ- του διδακτικού ωραρίου;
πτουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις προθέσεις των εξουσια- Η ουσία, σε κάθε περίπτωση, είναι ότι οι δανειστές και ο ΟΟΣΑ
στών. ζητούν – και η κυβέρνηση θα το υλοποιήσει - οι καθηγητές να
Να μετατρέψουν τους εκπαιδευτικούς, όπως και τους υπόλοι- γίνουν 60.000 (από 68.000 που είναι σήμερα) και να γίνουν πιο
πους εργαζόμενους σε σύγχρονους δούλους. Χωρίς δικαιώ- πειθαρχημένοι και πιο ελαστικοί! Είτε με αύξηση του διδακτικού
ματα, με μισθούς –ψίχουλα (γιατί, πέρα από την φορομπηξία, ωραρίου (η αύξηση στο εργασιακό φαίνεται να συμφωνήθηκε),
την κατάργηση του αφορολόγητου, την κατάρρευση της περίθαλ- είτε με το νέο λύκειο, είτε με ένα νέο-νέο ΕΠΑΛ, είτε και με τα
ψης, δεν είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς ότι οι μισθοί μας θα δύο!
διατηρηθούν στα 1000 ευρώ, όταν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι Και μέσα στο χαμό, η κυβέρνηση επιχείρησε σε νομοσχέδιο
αμείβονται με μισθούς των 400-500 ευρώ). Με άγχος, ανασφά- για το δορυφόρο ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ (!) να περάσει τροπολογία που
λεια, αβεβαιότητα. Με την απειλή της απόλυσης και της ανερ- απαιτεί απαρτία του 50% + 1 των μελών ενός σωματείου για να
γίας να επικρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας. μπορεί το σωματείο αυτό να κηρύξει απεργία! Ουσιαστικά, η
Η Κυβέρνηση, δια μέσω του αρμόδιου υπουργού της, δήλωσε απεργία κηρύσσεται παράνομη. Η τροπολογία αποσύρθηκε για
(ανακοίνωση ΔΟΕ) ότι υπάρχουν πιέσεις, ότι δεν υπάρχουν μόνο να υποστεί "νομοτεχνικές βελτιώσεις" και να επανέλθει άμεσα.
τώρα, αλλά υπάρχουν όλο το χρονικό διάστημα από τους Θε- Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα στο απόσπασμα!
σμούς, αλλά η συζήτηση είναι σε εξέλιξη και θεωρεί ότι θα επι- Φτάνει!
κρατήσει η άποψη της κυβέρνησης ότι η εφαρμογή των Αν δεν τους σταματήσουμε, εμείς οι εργαζόμενοι,
αυξήσεων αυτών δεν είναι στις προθέσεις της. Πόσο σας καθη- δε θα σταματήσουν την επίθεση εναντίον μας
Νέο Λύκειο ο διακαής και διαχρονικός
τραμήνου, με θέματα από κεντρική επιτροπή και αυτόματη διόρθωση (ηλεκτρονικό
σύστημα), τον Ιανουάριο. Τα αποτελέσματα αυτής θα μετράνε για το απολυτήριο

πόθος ΕΕ και ΟΟΣΑ
και –σύμφωνα με το Υπουργείο- μόνο αν βελτιώνουν τους βαθμούς των Κεντρικών
Εξετάσεων του Ιουνίου θα μετράνε και για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια. Ωστόσο,
ο βαθμός του απολυτηρίου θα μετράει ούτως ή άλλως για την εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια και μάλιστα κατά ποσοστό που διαρκώς θα αυξάνεται (σύμφωνα με το
Αν και η ακριβής δομή του δεν έχει αποφασιστεί ή δεν έχει βγει προς τα έξω ακόμη σχέδιο), άρα οι εξετάσεις του Ιανουαρίου είναι ουσιαστικά μια «δεύτερη δόση» πα-
(υπάρχει βλέπετε και ο φόβος των αντιδράσεων καθηγητών, μαθητών και γονέων), νελλαδικών. Ταυτόχρονα, όπως δήλωσε σε συνέντευξη ο Γαβρόγλου, "θα είναι και
η κατεύθυνση του Νέου Λυκείου με βάση τις ως τώρα εξαγγελίες είναι δεδομένη: ένας τρόπος να δούμε και αν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές είναι κι αυτοί αποτε-
λιγότερη γνώση, λιγότεροι μαθητές, λιγότεροι- πιο ευέλικτοι-πιο πειθαρχημένοι λεσματικοί".
καθηγητές.
Η εκτενής εργασία και η ηλεκτρονική εξέταση του Ιανουαρίου διαφημίζονται σαν
Ήδη με τη μείωση του αριθμού των ωρών κατά 1 ώρα την εβδομάδα για τη Β΄λυ- "εισαγωγή αντικειμενικών δεικτών" για την αξιολόγηση των μαθητών ώστε να δια-
κείου και κατά 3 ώρες την εβδομάδα για τη Γ΄ Λυκείου θα δημιουργηθούν υπερα- σφαλιστεί και η "εγκυρότητα και αξιοπιστία" του απολυτηρίου. Δηλαδή ο καθηγητής
ριθμίες καθηγητών που θα «περισσέψουν» από κάθε λύκειο. της τάξης, ο σύλλογος διδασκόντων, οι μαθητές , η σχολική κοινότητα ως σύνολο,
Παρόμοιο αποτέλεσμα θα έχει και η μείωση (κατάργηση ή συγχώνευση) των μα- θα δουλεύουν τελικά για να αξιολογηθεί το προιόν της εργασίας τους εξωτερικά
θημάτων από 15 σε 10 στη Β΄ και από 15 σε 7 στη Γ΄. Δηλαδή π.χ. στη Γ΄ ο κάθε μα- από άλλους, ανώνυμα και ηλεκτρονικά, σε σχέση με τις επιδόσεις στις κάθε είδους
θητής θα παρακολουθεί 3 υποχρεωτικά και 4 εξετάσεις. Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της
επιλεγόμενα μαθήματα (από μια λίστα μαθημά- κάθε περιοχής, του κάθε σχολείου και του κάθε
των) σε 29 ώρες τη βδομάδα. Πέρα από τον πι- μαθητή ξεχωριστά δεν θα μπορούν πλέον να λη-
θανό «εξοβελισμό» κάποιων ειδικοτήτων από το φθούν καθόλου υπόψη.
Νέο Λύκειο, το άπλωμα των αναθέσεων για να
Πολλά χρόνια τώρα κάθε μεταρρύθμιση του λυ-
«εξοικονομηθούν» καθηγητές είναι δεδομένο.
κείου έχει το περιτύλιγμα της πάταξης της στείρας
Ήδη θεωρείται μάλλον βέβαιη η συγχώνευση χη-
αποστήθισης και της παραπαιδείας, της προώθη-
μείας-βιολογίας (ή ακόμα και φυσικής-χημείας-
σης της δημιουργικότητας των μαθητών και της
βιολογίας ) σε ένα μάθημα το οποίο θα διδάσκει
ολόπλευρης και δημοκρατικής εκπαίδευσης.
όποια ειδικότητα είναι διαθέσιμη. Άρα, "λείπουν
Τούτη εδώ η συριζαίικη είχε και κορδέλα την ελά-
βιολόγοι; δεν πειράζει, έχουμε (ή θα στύψουμε
φρυνση των μαθητών και την κατάργηση των εξε-
και θα βγάλουμε) περίσσευμα χημικών και θα
τάσεων. Όταν όμως υπηρετείς την διαχρονικά
Νοέμβρης - Δεκέμβρης 2017

αποφύγουμε την πίεση για διορισμούς".
ίδια πολιτική της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, το περιεχό-
Ταυτόχρονα, η δυνατότητα επιλογής από τον μενο κάθε μεταρρύθμισης είναι το γνωστό:
κάθε μαθητή των μαθημάτων που θα παρακολου- Για τους μαθητές: Λιγότερα μαθήματα αλλά πε-
θεί σημαίνει την ντε φάκτο κατάργηση του ενιαίου αναλυτικού προγράμματος του ρισσότερη εξειδίκευση, λιγότερη γνώση και προσανατολισμός στις δεξιότητες, γιατί
Λυκείου ("ο μαθητής θα φτιάχνει το δικό του πρόγραμμα" που λέει και το υπουρ- αυτές είναι οι ανάγκες της αγοράς. Περισσότερες εξετάσεις-φραγμοί στη μόρφωση,
γείο), αφού αυτό θα γίνεται όλο και πιο εξατομικευμένο. Παράλληλα θα 'ναι εξαι- πιο σκληρή αξιολόγηση, περισσότερο άγχος, περισσότερο φροντιστήριο, τώρα και
ρετικά δύσκολο να συγκροτηθεί τμήμα σε όλα τα δυνητικά «διαθέσιμα» μαθήματα, για την εκπόνηση των εργασιών. Πιο πολλοί μαθητές να «βλέπουν με το κυάλι» το
άρα θα ξανανοίξει η συζήτηση για μετακινήσεις μαθητών και συγχωνεύσεις σχο- γενικό λύκειο και να κατευθύνονται στην τεχνική εκπαίδευση και τη μαθητεία, όπως
λείων (250 μαθητές τουλάχιστον ανά λύκειο έλεγε ο ΟΟΣΑ, για να θυμηθούμε). ακριβώς προτρέπουν χρόνια τώρα οι κατευθυντήριες ΕΕ και ΟΟΣΑ.
Εισάγεται η υποχρεωτική εκπόνηση εκτενούς εργασίας για καθένα από τα μα- Για τους εκπαιδευτικούς: μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών, λιγότεροι διο-
θήματα τα οποία παρακολουθεί ο μαθητής, υπό την επίβλεψη του/της εκπαι- ρισμοί, ελαστικοποίηση των εργασιακων σχέσεων, επιμήκυνση του ωραρίου, πίεση
δευτικού του μαθήματος. Πέρα από το φόρτο εργασίας που προστίθεται σε μαθητές και αξιολόγηση.
και καθηγητές και την ντε φάκτο επιμήκυνση του εργασιακού ωραρίου των εκπαι-
δευτικών, η αξιολόγηση της εργασίας ανώνυμα από εξωτερικούς (…τέτοια εμπι- Η αποκάλυψη των πραγματικών συνεπειών της εφαρμογής των προτάσεων για
στοσύνη στους διδάσκοντες καθηγητές!) αξιολογητές ειδικού μητρώου, δύσκολα το «νέο Λύκειο» δεν μπορεί παρά να στοχεύει στην έναρξη συλλογικών διαδικα-
να αποφύγει κάποιος να φανταστεί ότι αυτή η εξωτερική αξιολόγηση δε θα μετα- σιών, στη σύγκληση γενικών συνελεύσεων του κλάδου, σε αποφάσεις για αγώνες
τραπεί ταυτόχρονα και σε αξιολόγηση του ίδιου του εκπαιδευτικού. να μην περάσουν τα σχέδια του συστήματος και της κυβέρνησής του. Αγώνες
Μπαίνει, τέλος, μια νέα «τύπου πανελλαδικών» εξέταση, το διαγώνισμα 1ου τε- στους οποίους οι καθηγητές μπορούν να συναντηθούν με τους μαθητές.

Το τοπίο της μαθητείας τις τεχνητές υπεραριθμίες που δημιουργούνται στα Στόχος τους είναι να μεταρρυθμίσουν το σχολείο στην
Οι πτυχιούχοι των ΕΠΑΛ εργάζονται για 9 μήνες επί 4 ΕΠΑΛ, εκβιάζεται να γίνει φορέας και προπαγανδιστής κατεύθυνση να διαχωρίσουν τους μαθητές σ’ αυτούς
μέρες τη βδομάδα και με το 70% του υποκατώτατου των πιο αντιδραστικών πολιτικών του συστήματος. που είναι «για γράμματα και ανώτερες σπουδές» και
ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη αν είναι κάτω Ταυτόχρονα αμφισβητούνται τα εργασιακά δικαιώ- σ’ αυτούς που θα γεμίσουν τις στρατιές των επισφα-
από 25 ετών (16,84 καθαρά τη μέρα) και με 19,32 αν ματα, αφού οι επόπτες δούλεψαν και το καλοκαίρι. Με λών εργαζόμενων ή της κυλιόμενης ανεργίας–εργα-
είναι πάνω από 25! σίας χωρίς δικαιώματα.

ΕΠΑΛ &
& μαθητεία
Υπογράφουν ατομική σύμβαση μαθητείας, 2. Χτύπημα του δικαιώματος των καθηγητών
όπου δηλώνουν ότι θα «υπακούν στον εργο- στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Την κατάρ-
δότη,….. θα έχουν εμφάνιση συμβατή με το γηση της έννοιας της οργανικότητας της θέσης,
εργασιακό περιβάλλον… δεν θα δημιουργούν την περιπλάνηση των καθηγητών, τις τεχνητές
προβλήματα σε πελάτες …κλπ.» . Ο εργοδότης υπεραριθμίες, την επιβολή κινητικότητας, την
έχει το δικαίωμα της διακοπής της μαθητείας και να εμπέδωση του αισθήματος ανασφάλειας που μαζί με
μην πληρωθεί ο μαθητευόμενος , αφού στο τέλος τον την αξιολόγηση θα χτυπήσει το δικαίωμα στη μόνιμη
αξιολογεί . Ο μαθητευόμενος δικαιούται (;!) 11,97 και σταθερή δουλειά.
μέρες κανονική άδεια και αναρρωτική , για τις μέρες 3. Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών, οι καταρ-
όμως αυτές δεν επιδοτείται ο εργοδότης και πρέπει να γήσεις των «ολιγομελών τομέων κα ειδικοτήτων» θα
πληρώσει αυτός στον εργαζόμενο ολόκληρο το ημερο- οδηγήσουν σε κλείσιμο των επαρχιακών. Οι δε «πλεο-
μίσθιο. Ποιος όμως μαθητευόμενος θα ζητήσει άδεια, νάζοντες» ίσως μεταταχτούν σε άλλη υπηρεσία, σε
αφού ο εργοδότης είναι ο ένας απ’ τους αξιολογητές άλλο σχολείο σε επίπεδο περιφέρειας ή θα μπουν σε
του; διαθεσιμότητα. Μείωση των προσλήψεων αναπληρω-
Επίσης παρακολουθεί μία μέρα τη βδομάδα μια σειρά τών. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις προωθούμενες αλ-
μαθημάτων. Αφού αξιολογηθεί απ’ τον εργοδότη και λαγές και στο Γενικό Λύκειο.
δώσει εξετάσεις στο σχολείο, πρέπει να θα δώσει εξε- Απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση στο χώρο της εκ-
τάσεις πιστοποίησης και αν πετύχει θα πάρει πτυχίο παίδευσης, η ΟΛΜΕ διαφωνεί με το υπουργείο… συμ-
επιπέδου 5, όπως στα ΙΕΚ. Η πρακτική άσκηση, και η φωνώντας.
μαθητεία εξαπλώνεται και στη χώρα (ΤΕΙ, ΟΑΕΔ, ΙΕΚ,
Το μέτωπο είναι κοινό: μόνιμοι και αναπληρωτές υπε-
ΕΠΑΛ ) και αποτελεί δώρο στους εργοδότες και ανάσα πρόσφατη εγκύκλιο ορίζεται ότι δεν πρέπει να χαθεί ρασπιζόμαστε το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή
για το δημόσιο, αφού μόνο για το 2017-2018 οι μα- καμιά ώρα μαθήματος. Ο καθηγητής αν αρρωστήσει ή δουλειά. Αγωνιζόμαστε μαζί με τους μαθητές και τους
θητευόμενοι στο Δημόσιο φτάνουν τους 8819. Γνωστά σκεφτεί να απεργήσει ο Διευθυντής θα του ζητήσει να γονείς ενάντια στους ταξικούς φραγμούς.
και τα παραδείγματα της υπερεκμετάλλευσης των μα- αναπληρώσει τις ώρες.
θητευόμενων στα ξενοδοχεία, που προσλαμβάνουν το Παλεύουμε για:
Πολλά νέα, νέα, νέα ΕΠΑΛ – οι στόχοι σταθεροί
17% του προσωπικού τους μαθητευόμενους. Όσο για • Να μην περάσουν τα νέα μέτρα του υπουργείου.
τις 8819 θέσεις στο Δημόσιο ουσιαστικά βουλώνουν 1. Χτύπημα των δικαιωμάτων των μαθητών και Ενάντια στην κινητικότητα, την κατάργηση των ορ-
όπως-όπως τις ελλείψεις που δημιουργεί η πολιτική στροφή στην κατάρτιση –μαθητεία, που θα προσφέρει γανικών θέσεων, τις συγχωνεύσεις τομέων –ειδι-
της αδιοριστίας. στους εργοδότες φτηνό εργατικό δυναμικό, υπάκουο
κοτήτων, την κατάργηση των ολιγομελών
χωρίς δικαιώματα και «απαιτήσεις». Παρόλο που δια-
Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το να πειθαναγκάσει τμημάτων, την αύξηση τους αριθμού των μαθητών
φημίζουν τη «στροφή στα ΕΠΑΛ» δεν εννοούν τα ΕΠΑΛ
τον νέο εργαζόμενο να είναι ευχαριστημένος που έχει στην τάξη.
που είχαμε ως τώρα. Εννοούν τη μετατροπή τους σε
δουλειά κι ας αμείβεται με ψίχουλα και να υπακούει
φτηνή κατάρτιση, για να μπορεί να επενδύσει και ο • Κατάργηση της μαθητείας και των πιστοποι-
αδιαμαρτύρητα τον εργοδότη. Να εκθειάζει ένα σύ-
ιδιώτης. Είναι μνημονιακή υποχρέωση, η είσοδος των ήσεων. Για επαγγελματικά δικαιώματα στο πτυχίο.
στημα εργασίας υπερεκμετάλλευσης των εργαζομέ-
ιδιωτών πιο πολύ στην τεχνική εκπαίδευση –κατάρτιση, Ενάντια στους ταξικούς φραγμούς.
νων. Έχοντας ο ίδιος βιώσει την ανασφάλεια μέσα απ’
κάτι σαν το πρώτο νομοσχέδιο του Αρσένη για τα ΤΕΕ.
" Έρχεται η έξοδος από την κρίση και η ανάπτυξη, rado. Νησιά, ενέργεια, αεροδρόμια, φιλέτα, όλα Ούτε Σύριζα – ούτε ΝΔ
η χώρα μπαίνει σε μια κανονικότητα μετά από 8 πουλιούνται σε τιμές ευκαιρίας με νεοαποικια- Το δίπολο βέβαια στήνεται για να εκμαυλίζουν και
χρόνια μεγάλης φουρτούνας, θα έρθουν καλύτερες κούς όρους. εκβιάζουν συνειδήσεις. Ποιος θα ξεχάσει το παλαι-
μέρες". • τους πλειστηριασμούς και την αρπαγή της λαϊ- ότερο δίπολο ΠΑΣΟΚ-ΝΔ ; Το παιχνίδι σήμερα είναι
Αυτό είναι το μόνιμο μότο της κυβέρνησης το τελευ- κής περιουσίας (σπίτια, χωράφια, εξοχικά) από το ίδιο και χειρότερο, γιατί γίνεται πάνω στα αποκαΐ-
ταίο διάστημα. Μια κυβέρνηση που βοηθιέται σχε- τράπεζες και funds. δια μιας ρημαγμένης κοινωνίας. Τη μια το σκάνδαλο
δόν από όλες τις πλευρές. Από Καμένου, την άλλη ο νόμος

Η σταχτοπούτα & το μνημονιακό κάστρο
τους δανειστές-ιμπεριαλιστές για την αναγνώριση φύλου,
και τα καλά λόγια της Μέρκελ, την άλλη η Μαρέβα και οι
offshore. Δύο κόμματα με
του Τραμπ, του Ντάινσεμπλουμ,
πανομοιότυπα προγράμ-
των αγορών-αρπακτικών αλλά
ματα-την εφαρμογή των
και από το μίγμα ανικανότητας,
μνημονιακών δεσμεύσεων,
ρεβανσισμού και άγριου νεοφιλελευθερισμού που • το πάγωμα των διορισμών και το συνεχές ψα-
την παραμονή στη φυλακή του ευρώ και της Ε.Ε.,
χαρακτηρίζει την ηγεσία της ΝΔ. Βοηθιέται βέβαια λίδι σε τμήματα, σχολεία, δικαιώματα, η συνή-
τα παρακάλια και το ξήλωμα δικαιωμάτων «για να
και από το «αντικειμενικό» γεγονός ότι κάποια θεια να τρέχουμε σε πάνω από 2 σχολεία, η έρθουν επιτέλους επενδύσεις». Το κόλπο του ΣΥΡΙΖΑ
στιγμή θα ερχόταν το τέλος της ύφεσης. Τα παραμύ- αύξηση του ωραρίου, η αξιολόγηση που έχει με το κοινωνικό μέρισμα στα πιο εξαθλιωμένα στρώ-
θια του ΣΥΡΙΖΑ για δίκαιη ανάπτυξη δεν πείθουν. συμφωνηθεί από την κυβέρνηση και τους δανει- ματα του πληθυσμού-αφού τους έχει μειώσει συν-
Έξοδος από το μνημόνιο δεν υπάρχει, όχι απλά γιατί στές, η τσάμπα εργασία με 300 ευρώ των τάξεις, επιδόματα ανεργίας ή θα τους σφάξει σε δύο
η κυβέρνηση έχει υπογράψει συμφωνίες υπέρογκων 18χρονων στη μαθητεία-ξεφτίλα. χρόνια με την ήδη ψηφισμένη μείωση του αφορολό-
πλεονασμάτων με τους δανειστές , καταδικάζοντας Ας μας πει η κυβέρνηση και οι θαυμαστές της στην γητου, είναι άλλη μια προσπάθεια να αποδείξει ότι
έτσι την κοινωνία σε λιτότητα για δεκαετίες. ΕΛΜΕ, οι ΣΥΝΕΚ. Προβλέπεται έξοδος από τα παρα- είναι το κόμμα των φτωχών. Και η ΝΔ με τη φιλολο-
Το μνημόνιο δεν είναι ένα χαρτί, το μνημόνιο είναι πάνω; Θα γκρεμιστεί το μνημονιακό κάστρο τού- γία περί φόρων ότι είναι το κόμμα της μεσαίας τάξης,
βλο- τούβλο όπως χτίστηκε; Ποια ακριβώς είναι η που ο Τσακαλώτος όρισε στα 12.000-24.000… δη-
ένα κάστρο που χτίστηκε τούβλο-τούβλο μέσα σε 8
έξοδος και ποιους αφορά; Αφορά τα κοράκια των λαδή, π.χ. οι εκπαιδευτικοί με τους μισθούς πείνας…
χρόνια με στόχο τη συντριβή των εργατικών δικαιω-
Και τα δύο κόμματα είναι κόμματα της μεγαλοαστι-
μάτων και τη δημιουργία μιας χώρας φτηνού εργα- αγορών που θα συνεχίσουν το πάρτι πάνω στο πρό-
κής τάξης και των ιμπεριαλιστών. Απλά ψαρεύουν με
τικού κόστους και φτηνής γης. βλημα του χρέους, τη ντόπια και ξένη ολιγαρχία που
χυδαίες μεθόδους (μέρισμα ελεημοσύνης) σε δια-
Το μνημόνιο είναι: θα βάλει το χέρι στο μέλι των ιδιωτικοποιήσεων
φορετικές εκλογικές πελατείες.

Νοέμβρης - Δεκέμβρης 2017
αλλά και μια ανάπτυξη που θα πατάει πάνω στο
• η επέκταση της μερικής απασχόλησης των 400 Πολλοί ήταν αυτοί που πίστεψαν την περίοδο
φτηνό εργατικό δυναμικό που φτιάξατε. Δεν αφορά
2012-2015 ότι με τη ψήφο θα μπορούσαν να στα-
ευρώ στο 50% των νέων προσλήψεων τον εκπαιδευτικό που έχει χάσει το 40% του εισοδή- ματήσουν τον μνημονιακό εφιάλτη. Τώρα όμως δεν
• η απελευθέρωση των αφεντικών να κάνουν ότι ματος του, δεν αφορά το δημόσιο σχολείο που γίνε- μπορούν να έχουν αυταπάτες ότι πχ με το να ψηφί-
γουστάρουν με την κυριαρχία των ατομικών ή ται πιο ταξικό και πιο φτωχό, δεν αφορά κυρίως τα σουμε τον Τσίπρα για να μην έρθει ο Κούλης θα βελ-
επιχειρησιακών συμβάσεων, παιδιά μας που θα καλεστούν να ζήσουν μια ζωή με τιώσουμε τη ζωή μας, θα γίνουν μόνιμοι διορισμοί,
• η κατάρρευση των συντάξεων και η αύξηση των 400 ευρώ. Καμία έξοδος από το μνημόνιο δεν έρχε- θα αυξηθούν οι συντάξεις, θα σταματήσει η αξιολό-
ορίων στα 67 έτη. ται . Καλό το παραμύθι με τη σταχτοπούτα αλλά ο γηση, θα σταματήσει η επέκταση της μερικής απα-
• η κατάρρευση της δημόσιας υγείας και των νο- πρίγκηπας-Τσίπρας δε θα μας βγάλει από το μνημο- σχόλησης.
σοκομείων, η υγεία από δικαίωμα γίνεται εμπό- νιακό κάστρο, αλλά θα μας βάλει πιο βαθιά μέσα και Αυτό που λείπει από την πολιτική και κοινωνική
ρευμα. μετά το 2018! Αυτό που έρχεται είναι η αποδοχή της ζωή της χώρας δεν είναι ο ανούσιος καυγάς για το
• η για 40 χρόνια αφαίμαξη των προϋπολογι- μνημονιακής κανονικότητας, η αποδοχή μιας ζωής δίλημμα Τσίπρας ή Κούλης. Είναι η είσοδος των ερ-
σμών για να ξεπληρώνεται ένα χρέος ταξικό και χαμηλών προσδοκιών, η αποδοχή της μιζέριας. γαζομένων και των διεκδικήσεων τους στο προσκή-
ιμπεριαλιστικό. νιο. Και αυτήν την ανάγκη υπάρχουν δυνάμεις που
Αυτή ήταν και η χρησιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ για το σύ-
• η μετατροπή της χώρας σε real estate, σε Eldo- την υποστηρίζουν και δυνάμεις που την ναρκοθε-
στημα. τούν.

Υποταγή & εξωραϊσμός
για σημαντική αναβάθμισή της. Η βάση της Σούδας διοικείται αποκλειστικά από
αμερικανικά επιτελεία και εξυπηρετεί τα επιθετικά τους σχέδια και τις πολεμικές

του ιμπεριαλισμού
τους επιχειρήσεις στην περιοχή, όπως έγινε μέχρι τώρα στο Ιράκ και άλλες χώρες
της Α. Μεσογείου
που ήταν στόχοι
των αμερικανικών
δυνάμεων.
Ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας και η κυβερνητική κουστωδία που τον
πλαισίωσε στο ταξίδι στις ΗΠΑ, ευχαριστώντας και υποκλινόμενοι στον Η Ελλάδα διακη-
Τραμπ, εκλιπαρώντας τη στήριξη και την προστασία του, στην πραγ- ρύσσεται ως “ση-
ματικότητα παρέδωσαν τη χώρα στους επιθετικούς σχεδιασμούς και μαντικός κόμβος
τα οικονομικά συμφέροντα της αμερικανικής υπερδύναμης. ενέργειας”. Δίνε-
ται, δηλαδή, το
"Η μεγάλη δημοκρατική χώρα", τα κοινά "οράματα" και "αξίες" που ελεύθερο στις
"έχουν σφυρηλατηθεί στη διάρκεια της ιστορίας", διατυμπανίζει ο Α. αμερικανικές πο-
Τσίπρας, αναγορεύοντας σε στρατηγικό εταίρο την αυτοκρατορία του λυεθνικές, να λεη-
πολέμου, της βαρβαρότητας και της καταστροφής. Κι αφού η συγκυ- λατήσουν τα
βέρνηση αλυσόδεσε τη χώρα και το λαό -μέχρι το 2060- στα δεσμά ελληνικά κοιτάσματα υδρογονάνθρακα, η Αλεξανδρούπολη μετατρέπεται σε
της ευρωπαϊκής επιτροπείας, δηλώνει τώρα υποταγή όχι μόνο στους οικονο- κέντρο μεταφοράς αμερικανικού σχιστολιθικού αερίου, ο αγωγός ΤΑΡ ολοκλη-
μικούς και ενεργειακούς σχεδιασμούς, αλλά και στα επιθετικά σχέδια των ΗΠΑ ρώνεται κ.ο.κ. Ο "σημαντικός ρόλος" που επιφυλάσσεται για την Ελλάδα είναι
και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και των Βαλκανίων. Για αυτός του πλασιέ των αμερικανικών συμφερόντων.
αυτό επιβραβεύουν το «σθένος» του Τσίπρα να περικόψει λ.χ. από τον Προ-
ϋπολογισμό του 2018 ακόμα 1,6 δισ. από τις δαπάνες για την ασφάλιση και την Σε μια περίοδο και μια περιοχή μεγάλης όξυνσης των ιμπεριαλιστικών αντιθέ-
περίθαλψη. σεων και κλιμάκωσης του επιθετισμού των ΗΠΑ, όπου η αστάθεια, οι ανακατα-
τάξεις συμμαχιών, οι εθνικισμοί που διεκδικούν επαναχάραξη συνόρων και οι
Πίσω από τα καλά λόγια του Τραμπ κρύβεται η ανελέητη πραγματικότητα της πολεμικές συρράξεις είναι στην ημερήσια διάταξη, η ταύτιση με τις δυνάμεις της
ολοκληρωτικής αμερικανικής επιβολής. Αναβάθμιση των F 16 ύψους 2,4 δισ. επίθεσης και του πολέμου καθιστούν τη χώρα μας πεδίο έντονων ιμπεριαλιστικών
ευρώ, τη στιγμή που κόβονται οι συντάξεις και λεηλατείται παντοιοτρόπως ο ελ- ανταγωνισμών και συγκρούσεων και μόνο μεγάλα δεινά μπορούν να προμηνύουν
ληνικός λαός. "Νέα εποχή" για τη βάση της Σούδας -και όχι μόνο-, με δεσμεύσεις για το λαό και τον τόπο.

Και βγήκαν
συμμετάσχει στην διαδικασία της αξιολόγησης , σή- ΔΑΚΕ δεν αδικήθηκε, όποια κι αν ήταν η προίκα του
μερα αξιολογείτε εσείς-αύριο θα αξιολογηθείτε. από την ψηφοφορία-αξιολόγησή του. Σε αγαστή συ-

όλοι νικητές…
Και τι δεν ακούσαμε είτε από τα μέλη των ΣΥΝΕΚ, νεργασία οι δύο παρατάξεις (όπως άλλωστε είχε
είτε από «διαρροές» μέσα απ τη Διοίκηση: ότι αν κά- συμβεί και κατά την επιλογή του νυν προιστάμενου
νουμε αποχή αποδυναμώνουμε τις καλές υποψηφιό- Β΄θμιας Πειραιά) μοίρασαν υψηλούς βαθμούς και
Η επιλογή των διευθυντών δεν είναι για την εκά- τητες, πόσο πολύ μετράει η γνώμη του εκλεκτορικού θέσεις στους φίλα προσκείμενους.
στοτε κυβέρνηση-διοίκηση μια πολιτικά ουδέτερη, σώματος, ότι οφείλουμε με την ψήφο μας να τιμωρή- Ούτε τα προσχήματα δεν κρατήθηκαν, όπως στην πε-
απλά «γραφειοκρατική» διαδικασία. Το ενδιαφέρον σουμε τους κακούς/αντιδημοκράτες διευθυντές και ρίπτωση του διαγραμμένου για αντισυνδικαλιστική
της Διοικησης και των κυβερνητικών (πρώην και νυν) ένα σωρό άλλα. δράση από την ΕΛΜΕ Πειραιά στελέχους της ΔΑΚΕ Δ.
συνδικαλιστών το οσμίζεται στον αέρα ο καθένας. Το Τελικά δε μέτρησε τίποτα απ όλα αυτά και τα πράγ- Γκίνη (πρώην περιφερειακού Δντή όταν τέθηκαν σε
ενδιαφέρον αυτό δεν προέρχεται μόνο από το «να βο- ματα εξελίχθηκαν όπως τα περιμέναμε: με τους περισ- διαθεσιμότητα οι συνάδελφοι) ο οποίος αξιολογήθηκε
λέψουμε τους δικούς μας» αλλά και από την ανάγκη σότερους υποψήφιους δντες πολύ κοντά μεταξύ τους μια χαρά με 7,12/8 και ανέλαβε καθήκοντα σε ημερή-
να υλοποιηθούν οι πολιτικές των κυβερνήσεων-ταυ- στα μετρήσιμα μόρια, η επιτροπή αξιολόγησης μπο- σιο ΓΕΛ. Για τέτοια «ευαισθησία» της συριζοεπιτροπής
τόσημες τα τελευταία χρόνια. ρούσε να παίξει φοβερή μπάλα με το βαθμό της συ- μιλάμε!
Επιπλέον, επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, προστέθηκε και άλλο ένα νέντευξης. Αυτά να θυμόμαστε την επόμενη φορά που θα ζητη-
στοιχείο ενδιαφέροντος: το να πειστεί ο κλάδος να Κανένα συνδικαλιστικό στέλεχος των ΣΥΝΕΚ και της θεί απ τον κλάδο να «επιλέξει» και να αξιολογήσει.
Η δράση της ΕΛΜΕ σε ένα τοπίο ΣΥΝΕΚ-ΔΑΚΕ-ΠΕΚ
κυβερνητικού συνδικαλισμού & υποταγής
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ. 2017
Μα είναι κάτι πιο βαθύ που τους... λερώνει
Πού βρίσκεται και τι κάνει η ΕΛΜΕ; Αυτό το ερώτημα που από παλιά θέτουν αρκετοί Είναι αλήθεια πως χρόνια είχαμε να δούμε τέτοια συναίνεση, με τις
συνάδελφοι-έστω με θολό πολλές φορές τρόπο- δείχνει ότι υπάρχει θέμα στη δράση του πολιτικές που εφαρμόζονται, από το ΔΣ της ΟΛΜΕ.
σωματείου, είτε εκφράζεται ανοιχτά, είτε όχι. Υπάρχουν βέβαια και χειρότερα. Να μη Σιωπούν για τα καυτά προβλήματα του κλάδου-όπως η έλλειψη μόνι-
διατυπώνεται καν αυτό το ερώτημα, επισφραγίζοντας την αποξένωση, την τεράστια από- μων διορισμών και οι ελλείψεις καθηγητών στα σχολεία Δεκέμβρη μήνα
σταση που έχουν οι συνάδελφοι από τις διαδικασίες του σωματείου. – και δεν έχουν οργανώσει ούτε μια σοβαρή κινητοποίηση.
ΕΛΜΕ, προφανώς, υπάρχει και «είναι εδώ». Ούτε και είναι τόσο λίγα αυτά που κάνει.
Στήριξαν, δια της σιωπής τους, την εφαρμογή της αξιολόγησης καθη-
Το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο: τι ακριβώς κάνει η ΕΛΜΕ, μαζί με ποιους και σε
γητή από καθηγητή, κατά την επιλογή των διευθυντών.
ποια κατεύθυνση; Πόσο πραγματική επαφή έχει ο κλάδος με τη δράση της;
Συμμετείχαν και συμμετέχουν σε κάθε κάλεσμα του Υπουργείου για
Η γενική εικόνα
ταξική συνεργασία, είτε για το σύστημα διορισμού αναπληρωτών, είτε
Για μια απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα, πρέπει να δούμε σύντομα το συνολικό για το νέο λύκειο. Παραλύοντας έτσι τον κλάδο, αφού καλλιεργούν αυ-
συνδικαλιστικό τοπίο που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια. Με την επίσημη πλέον ταπάτες ότι δήθεν όλοι μαζί, καθηγητές και Υπουργείο, παλεύουμε για το
ανάδειξη του κυβερνητικού συνδικαλισμού που ενίσχυσε η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στην κυ- «καλό της παιδείας». Και ας σημαίνει αυτό το «καλό» για το Υπουργείο
βερνητική διαχείριση, ας δούμε τι κάνει η ίδια η ΟΛΜΕ, η οποία βρίσκεται στο Υπουρ- λιτότητα, αξιολόγηση, περικοπές εργασιακών και μορφωτικών δικαιωμά-
γείο Παιδείας και κάνει αυτά που ορίζει ο συνδικαλισμός της πλειοψηφίας των.
(ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ): συνδιαλέγεται στις Διευθύνσεις του Υπουργείου για να «διορθώ- Η τέως πρόεδρος και μέλος των ΣΥΝΕΚ δεν έχανε ευκαιρία να συμφω-
σει» την εκπαιδευτική πολιτική, συμμετέχει στο διάλογο για την παιδεία, καταθέτει προ- νεί με τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αυτοαξιολόγηση. Το ίδιο
τάσεις για «αξιόπιστο» απολυτήριο, «ουσιαστική» επιμόρφωση, «μη τιμωρητική» έπραξε πρόσφατα και ο νύν πρόεδρος και μέλος της «αντιπολιτευόμενης»
αξιολόγηση. Κοινώς, ακολουθεί πιστά τη γραμμή της ταξικής συνεργασίας, του παζα- ΔΑΚΕ.
ριού και των συμβιβασμών με το Υπουργείο. Βέβαια θα ισχυριστούν ότι όλα αυτά γί-
Η ΔΑΚΕ καμιά φορά θυμάται το εθνικιστικό της DNA και πετάει καμιά
νονται «για το καλό της παιδείας» και για να μην είμαστε με τη στείρα άρνηση. Στην
πατριωτική κορώνα (ποιοι; οι οσφυοκάμπτες στον αμερικάνικο και ευρω-
πράξη βέβαια απλά παραλύει το συνδικαλιστικό κίνημα. Αυτή η καρικατούρα ενός «συν-
παϊκό ιμπεριαλισμό), όμως η ουσία είναι ότι και οι τρεις δυνάμεις μαζί
δικαλισμού»-συμβουλευτικό συμπλήρωμα της κυβέρνησης και του κράτους- δεν μπο-
Νοέμβρης - Δεκέμβρης 2017

ρεί να έχει προτεραιότητα τα συμφέροντα των εκπαιδευτικών και τους αγώνες. ασκούν μια ιδιότυπη μνημονιακή συγκυβέρνηση στο ΔΣ της ΟΛΜΕ...
Φταίει φυσικά και το γενικότερο κλίμα απογοήτευσης και αποστράτευσης. Φταίει και Να τους μαυρίσουμε!
η εντύπωση (τόσο ισχυρή και τόσο λανθασμένη) περί αναποτελεσματικότητας των αγώ-
νων, που οδηγούν στην άρνηση του σωματείου και των αποφάσεών του. Φταίνε και αγω-
νιστικές γενικά δυνάμεις που υποπέφτουν στο λάθος είτε της λογικής της ανάθεσης είτε
στο λάθος της συνεργασίας με το Υπουργείο δήθεν «για το κοινό καλό». Συνεχίζουμε
όμως να πιστεύουμε ότι το «ψάρι βρωμάει από το κεφάλι» και οι ευθύνες δεν κατανέ-
μονται εξίσου.
Για την ΕΛΜΕ Πειραιά
Η όλη κατάσταση προφανώς αγγίζει και τα πρωτοβάθμια σωματεία, αγγίζει και την
ΕΛΜΕ Πειραιά. Παρά το γεγονός ότι η ΕΛΜΕ Πειραιά κινήθηκε, με μικρότερη ή μεγα-
λύτερη επιτυχία, για να αντιμετωπίσει τα καθημερινά προβλήματα του κλάδου και της
εκπαίδευσης και στάθηκε δίπλα στο συνάδελφο. Παρά το γεγονός ότι ανέδειξε πιο έγ-
καιρα, πιο αποφασιστικά σε σχέση με άλλες ΕΛΜΕ, ακόμη και σημαντικές πλευρές της
επίθεσης του κεφαλαίου και της κυβέρνησης. Παρά το γεγονός ότι ύψωσε αντίλογο και
περιόρισε-ανέστειλε κατευθύνσεις και εγκυκλίους, απέναντι στο «αποφασίζουμε και
διατάζουμε» του Υπουργείου, της Περιφέρειας και της ΔΙΔΕ. Συγκεκριμένα: έθεσε από
την 1η Σεπτέμβρη ζητήματα που αφορούσαν στην κάλυψη των κενών και στις τοπο-
θετήσεις, κόντρα σε χρονοδιαγράμματα-εξπρές του Υπουργείου που καταστρατηγούσαν
εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα, που συγχώνευαν ή καταργούσαν τμήματα, ειδι-

Αναπληρωτές
κότητες και τομείς για λόγους εξοικονόμησης προσωπικού. Συμμετείχε σε παραστάσεις
διαμαρτυρίας. Αντιπαρατέθηκε με τη λογική των περικοπών, των πολλαπλών αναθέ-

Εργασιακή ανασφάλεια & ομηρία
σεων, των μετακινήσεων εκπαιδευτικών σε πολλά σχολεία, στην ελαστικοποίηση των
εργασιακών σχέσεων, ιδιαίτερα των αναπληρωτών. Έθεσε μόνιμα το αίτημα για μαζι-
κούς μόνιμους διορισμούς, για ίσα δικαιώματα μόνιμων και αναπληρωτών. Κατήγγειλε
τη λογική πειθάρχησης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, τις εξαγγελίες για το νέο λύ- Τα τελευταία χρόνια με την εφαρμογή των πολιτικών των Μνημονίων,
κειο, το νέο αντισυνδικαλιστικό νόμο. Κατήγγειλε την απόλυση αναπληρώτριας που απ’ όλες τις κυβερνήσεις και τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
επανήλθε στην εργασία της μετά από κινητοποιήσεις. Εξέφρασε συμπαράσταση σε ερ- πλαίσιο εξυπηρέτησης των συμφερόντων του κεφαλαίου, παρατηρείται
γαζομένους, σε μετανάστες και πρόσφυγες, αγωνιστές. Καλωσόρισε τα προσφυγό- ραγδαία αύξηση των ελαστικών μορφών εργασίας και στο χώρο της δη-
πουλα, χωρίς ταυτόχρονα να χαρίζεται στην κυβερνητική πολιτική. Κινήθηκε και έβγαλε μόσιας εκπαίδευσης. Ο απώτερος στόχος είναι η άρση μονιμότητας και
αποφάσεις για την καταστροφή στο Σαρωνικό και στη Μάνδρα, χωρίς ωστόσο να κα- η κατάργηση κάθε κεκτημένου εργασιακού δικαιώματος.
ταφέρει να αναδείξει αυτά τα ζητήματα μαζικά στον Πειραιά. Η αύξηση της ανεργίας αλλά και οι μηδενικοί διορισμοί στην εκπαί-
Εκτός όμως από τα παραπάνω, η δράση της ΕΛΜΕ Πειραιά είχε και αρνητικά στοιχεία. δευση τα τελευταία 8 χρόνια έχουν δημιουργήσει αφενός μια συνεχώς
Περιορίστηκε στην έκδοση ανακοινώσεων, είχε ακτίνα δράσης το «προαύλιο» ή τα «εσω- αυξανόμενη κατηγορία «τους μόνιμους συμβασιούχους» στο χώρο του
τερικά διαμερίσματα» της Διεύθυνσης, της Περιφέρειας και του Υπουργείου. Εδειξε υπο- Δημοσίου και αφετέρου έχουν εκτινάξει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας
ταγή στον υπάρχοντα αρνητικό συσχετισμό και δεν άνοιξε θέμα συγκρότησης αγώνων. στην εκπαίδευση. Οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι συνάδελφοί μας
Ούτε καν σαν λογική και απαίτηση απέναντι στην ΟΛΜΕ, στις συνελεύσεις προέδρων και είναι καταδικασμένοι να ζουν σ’ ένα καθεστώς εργασιακής ομηρίας και
σε πιθανό συντονισμό με άλλες ΕΛΜΕ. Χαρακτηρίστηκε από μια πολιτική που συνοψί- ανασφάλειας.
ζεται "θα οργανώσουμε αγώνες όταν μας επιτεθούν"! Σε σχέση με τις παρατάξεις: Οι στρατιές αυτές των αναπληρωτών χωρίς ουσιαστικά εργασιακά και
Περίσσεψαν οι προσπάθειες της πρώτης δύναμης, της ΑΣΕ/ΠΑΜΕ, να μετατρέψει το άλλα δικαιώματα που μετακινούνται από χρόνο σε χρόνο στις εσχατιές
σωματείο σε βραχίονα της πολιτικής του ΠΑΜΕ. Είναι λάθος όμως μια τέτοια αντιμε- της χώρας, εγκαταλείπουν τα σπίτια και τις οικογένειές τους και πα-
τώπιση του μαζικού κινήματος, μια αντιμετώπιση που το βλέπει ως βοηθητικό εργαλείο λεύουν να επιβιώσουν με τις ελάχιστες αποδοχές που λαμβάνουν. Οι
για τη «διαφήμιση» του κόμματος για την ώρα που θα έρθουν εκλογές. Ομως, αντί για επιπτώσεις τόσο στη ζωή τους όσο και στην ποιότητα της εκπαίδευσης
την κομματική αυταρέσκεια απαιτείται συντονισμός σε επίπεδο σωματείων-και όχι που παρέχει το δημόσιο σχολείο είναι συχνά τραγικές.
ανάθεση στη γραμματεία του ΠΑΜΕ, μετωπική λογική πάνω στα προβλήματα των συ- Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί το φαινόμενο να βλέπουμε εκπαιδευ-
ναδέλφων, συσπείρωση όλων των μαχητικών-αγωνιστικών δυνάμεων, συγκρότηση αγώ- τικούς να πηγαίνουν σε 3, 4 ακόμη και 5 διαφορετικά σχολεία και παρόλα
νων. Και αυτά δεν τα έχουμε. Είναι χαρακτηριστική η αδιαφορία των ΣΥΝΕΚ και ΔΑΚΕ, αυτά τα δημόσια σχολεία να εξακολουθούν να υπολειτουργούν με κενά
οι οποίοι είχαν χαμηλή ή μηδαμινή παρουσία στις κινητοποιήσεις, ακόμα και στα ΔΣ, σε εκπαιδευτικό προσωπικό τα οποία διατηρούνται μέχρι το τέλος της
ενώ δεν είχαν πρόβλημα να συνυπογράψουν ένα σωρό ανακοινώσεις από αυτές που χρονιάς.
έφερνε το ΠΑΜΕ. Δείκτης ότι ο βομβαρδισμός "ταξικών" ανακοινώσεων, δεν πιέζει κα- Σε πολλές περιπτώσεις οι αναπληρωτές, όπως πέρυσι τον Ιούνιο αντι-
νέναν. Ενδιαφέρον έχει επίσης (για να μην πούμε πλάκα) η εκ νέου προσπάθεια πα- μετωπίστηκαν από το υπουργείο ως ξένο σώμα, αφού ήταν αποκλεισμέ-
ρουσίας της ΠΑΣΚ-ΠΕΚ, η οποία "αγανακτεί" υποκριτικά με την κυβερνητική επίθεση. νοι από τη συζήτηση για τους διευθυντές. Η συγκεκριμένη κατάσταση
Η Ενότητα Αντίστασης Ανατροπής, που με την αποφασιστική συμβολή της πρότεινε δεν μπορεί πλέον να γίνει αποδεκτή και επιβάλλεται άμεσα να δοθούν
και στήριξε αποφάσεις στο Δ.Σ., επέμενε και επιμένει ότι χωρίς αυτήν τη λογική συγ- λύσεις στα μεγάλα προβλήματα των συναδέλφων μας αναπληρωτών και
κρότησης αγώνων δεν μπορούν να αποκρουστούν οι «μεγάλες επιθέσεις» που έρχον- ωρομισθίων.
ται, δεν μπορούν να διασφαλιστούν οι όποιες «μικρές» νίκες. Να γίνουν μαζικοί διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών ώστε να καλυ-
Ένα σωματείο αγωνιστικό δεν μπορεί να περιορίζεται στην απλή διεκπεραίωση των φθούν όλες οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων
καθημερινών καθηκόντων. Να συμφιλιώνεται με το γεγονός ότι δεν γίνονται συνελεύ- Για τα μισθολογικά – μέτρα οικονομικής στήριξης, εργασιακά, διαδικασία
σεις και απουσιάζουν οι αγώνες. Δεν πρέπει να γίνουν «συνήθεια» ούτε είναι «φυ- πρόσληψης – τοποθέτησης και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα,
σιολογικά» όλα αυτά. Είναι φανερό ότι με τέτοια σωματεία δεν αποκρούονται βασικές απαιτούμε να ισχύουν τα ίδια δικαιώματα που ισχύουν
πολιτικές επιλογές του συστήματος. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Ας αρχίσουμε όμως για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς
αποδομώντας τις κυρίαρχες απόψεις και αντιλήψεις περί συνδικαλισμού.