You are on page 1of 3

Snajperska puka Vikipedija, slobodna enciklopedija https://sr.wikipedia.

org/sr-el/_

Snajperska puka je namenjena za unitavanje ciljeva na velikim


razdaljinama, preciznom vatrom i uz to manji utroak municije. U veini
sluajeva pod ciljevima se podrazumeva ovek (neprijateljski vojnik,
terorista, naoruani kriminalac, predsednik ili neki drugi visoki dravni
zvaninik i dr.), dok se pod to manjim utrokom municije obino misli
na jedan hitac. Razdaljine na kojima snajperska puka dejstvuje kreu se
od 100 m i manje (policijske i antiteroristike akcije) pa do 1 km i vie
(vojne i specijalne operacije). Neke snajperske puke, uglavnom velikog
kalibra mogu se koristiti i za unitavanje i onesposobljavanje materijalnih Snajperske puke u naoruanju
specijalnih antiteroristikih
ciljeva kao to su radarske kabine, avioni na stajanci, dipovi i dr.
jedinica MUP-a

1 Istorija
2 Moderna snajperska puka
2.1 Vojna snajperska puka
2.2 Policijska snajperska puka
2.3 Snajperska puka specijalne namene

3 Spoljanje veze

Istorija preciznog gaanja vatrenim orujem vue svoje korene jo iz 18 i 19.


veka. Uvidevi znaaj preciznog gaanja armije mnogih zemalja formirale
su posebne jedinice sastavljene od odlinih strelaca, uglavnom naoruanih
standardnim armijskim pukama.

Tokom Prvog i Drugog svetskog rata takoe su koriene snajperske puke. Snajperska knjiica Budenkova
sa potvrenim pogodcima - vojni
U Prvom svetskom ratu koji je bio pozicionog karaktera i u kojem je
muzej u Vladimiru.
dominirala rovovska borba, uloga snajperske puke nije dola do izraaja.
Razlog za to je to nije bilo borbi u urbanim podrujima u kojima ovo oruje
ima poseban znaaj. Takoe, linija fronta koja je bila ispresecana rovovima i preorana eksplozijama artiljerijskih
granata nije pruala dovoljno prirodno zaklonjenih poloaja (vegetacija je u ovim podrujima bila potpuno
unitena) i uzvienja sa kojih bi snajperista mogao da dejstvuje zbog ega je uloga snajperske puke u ovom sukobu
bila neznatna.

U Drugom svetskom ratu, koji su odlikovale estoke bitke koje su se vodile u velikim gradovima kao to su
Staljingrad, Lenjingrad, Harkov, Berlin i dr. kao i u Normandiji u Francuskoj, snajperska puka stekla je mranu
reputaciju. U vetim rukama pretvorila se u efikasno smrtonosno oruje. Jedan od najpoznatijih snajperista u
Drugom svetskom ratu bio je ruski vojnik Vasili Zajcev koji je ubio preko 200 nemakih vojnika i oficira, od kojih je

1 3 9.12.2017 17:12
Snajperska puka Vikipedija, slobodna enciklopedija https://sr.wikipedia.org/sr-el/_

vie od polovine izbacio iz stroja tokom Bitke za Staljingrad. Poznati


ameriki ratni izveta, Arni Pajl je ovako opisao situaciju u Normandiji
1944. god.: Snajperisti su svuda. Ima ih na drveu, u zgradama,
ruevinama, u travi. Ali ih najvie ima u visokoj i bujnoj ivici koja preseca
normandijska polja i koje ima du svakog puta i raskrsnice.

Posle Drugog svetskog rata snajperska puka koriena je u mnogim


lokalnim sukobima irom sveta. U graanskom ratu u bivoj Jugoslaviji
naroito je koriena tokom opsade Sarajeva. Iako se u prii o tzv. Snajperska knjiica Sovjetskog
Snajperskoj aleji u Sarajevu navodi da su snajperske puke uglavnom sveza u Drugom svetskom ratu -
koristile srpske snage oko grada, zanemaruje se injenica da je isto oruje muzej Opsade Lenjingrada.
aktivno koristila i muslimanska strana. U oba sluaja, mete nisu bili samo
vojni ve i civilni ciljevi to je imalo poraavajui psiholoki efekat na
stanovnitvo obe strane.

Moderna snajperska puka moe biti ili standardna armijska puka,


odabrana zbog njege preciznosti i opremljena optikim nianom sa
uveanjem ili puka posebno izraena za tu namenu. est je sluaj da se kao
standardna snajperska puka u mnogim armijama sveta koriste lovaki
karabini poznati po svojoj preciznosti, koji su u svom osnovnom obliku
dostupni civilnim licima. Naravno, ovakve puke se takoe opremaju
optikim nianom i na njima se vre odreene manje modifikacije kako bi
se prilagodile vojnoj upotrebi. Snajperske niane za puke domae
proizvodnje, proizvodila je kompanija ZRAK iz Sarajeva.

Sve moderne snajperske puke mogu se podeliti u tri glavne kategorije:

vojne snajperske puke


policijske snajperske puke Puka Mosin-Nagan, ruska
snajperska puka iz Drugog
snajperske puke specijalne namene
svetskog rata.

Vojna snajperska puka


Vojna snajperska puka, pored osnovnog zaheva za preciznou mora da ispunjava i neke druge uslove koji
proizlaze iz ovakve njene upotrebe. Prvo, ne sme biti previe teka kako bi vojnik mogao pored nje da nosi dovoljno
rezervne municije i ostale opreme. Drugo, mora biti izuzetno otporna na razliite klimatske uslove kao to su
izuzetno visoke i niske temperature, vlaga i dr. Tree, mora da bude laka za odravanje i popravku u terenskim
uslovima.

Jedan od svakako najvanijih uslova koje vojna snajperska puka mora da ispuni tie se municije. Naime, ova puka
mora da koristi standardnu municiju koja se koristi u armiji u ijem naoruanju se nalazi. Poveanje dometa vojne
snajperske puke obino se postie tako to se modifikuje standardna municija

Policijska snajperska puka


Uloga policijske najperske puke se znatno razlikuje od uloge vojne snajperske puke pa otuda i razlike u
konstrukciji. Policijska snajperska puka namenjena je za dejstva na razdaljinama do 300 m, a u pojedinim
sluajevima i na razdaljinama manjim od 100 m. U ratu, ranjeni neprijatelj se isto kao i ubijeni neprijatelj smatra

2 3 9.12.2017 17:12
Snajperska puka Vikipedija, slobodna enciklopedija https://sr.wikipedia.org/sr-el/_

izbaenim iz stroja. Meutim, kod policijskih i antiteroristikih akcija, u kojima je glavni cilj spasavanje talaca,
ranjeni terorista ili kriminalac nije izbaen iz stroja. Iako ranjen, on moe zapoeti likvidaciju talaca pre nego to
bude neutralisan. Zbog toga je kod policijske snajperske puke akcenat na preciznosti, a ne na dometu.

Policijska snajperska puka nije podvrgnuta ogranienjima koje trpi vojna snajperska puka zbog ega je ima u
najrazliitijim kalibrima i koristi najrazliitiju municiju. Njene nianske sprave su komplikovane i imaju razna
podeavanja. S obzirom da se koristi za borbu sa malih odstojanja i u urbanoj sredini proizvoai savremene
policijske snajperske puke se trude da je uine kompaktnom i funkcionalnom kako bi se olakala njena upotreba.

Snajperska puka specijalne namene


Snajperske puke specijlane namene mogu se podeliti u dve kategorije:

Snajperska puka velikog kalibra, najee 12.7 mm koja uglavnom koristi municiju koju koriste teki mitraljezi.
Efektivni domet ove puke je preko 1.500 m. Mogu se koristiti ne samo za unitavanje ivih ciljeva ve i
neprijateljskih vozila, helikoptera, aviona i dr.

Priguena snajperska puka koristi specijalnu podzvunu municiju i opremljena je izmenjivim ili ugraenim
priguivaem pucnja. Podzvuna municija ograniava domet puke na 300-500 m ali se pravilnom primenom u
urbanoj sredini u kojoj je stalno prisutan odreen nivo buke moe postii to da se pucanj ne uje sa razdanjine od
30-50 m.

Zemlja snajpera (http://www.webcitation.org Snajperska puka na


/query?id=1256535517334280&url=www.geocities.com
Vikimedijinoj ostavi.
/landofsnipers/)
Melova lista snajperskih puaka (http://www.snipercentral.com/rifles.htm)
Svet snajpera (http://www.sniperworld.com/)
Ultimate Sniper (http://home6.swipnet.se/~w-68757/sniper/welcome.htm)

Preuzeto iz https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=_&oldid=11841216

Ova stranica je poslednji put ureena na datum 9. maj 2016. u 02:08 .

Tekst je dostupan pod licencom Krijejtiv komons AutorstvoDeliti pod istim uslovima; mogui su i dodatni uslovi.
Pogledajte uslove korienja za vie informacija.

3 3 9.12.2017 17:12