ANALIZA INVESTICIJA Investicijski projekat je osmisljeni skup vremenskih radnji sa planiranim ostvarivim ciljevima u okviru kojih se uspostavlja kapital

. Vrste investicija: finansijske, realne i kvazifinansijske Finansijske – investicije u fin. Imovinu. Visok stepen likvidnosti. Relativno laka procjena velicine i stope prinosa. Prinosi su dividende, kamate i druge naknade. Realne – ulaganje u realnu, materijalnu imovinu. Tesko su mjerljive. Slabo likvidne. Teze utrzive. Kvazifinansijske – izmedu realnih i finansijskih, ul. U realnu imovinu koja donosi finansijske prinose u obliku renti. Relativn0o utrzive. Investicije mogu biti: nove i investicije u zamjenu Osnovne karakteristike in.: dugorocnog karaktera, postoji vremenski raskorak izmedu ulaganja i efekata ulaganja (faza investiranja i efektuiranja), medjuovisnost investiranja i finansiranja, rizik i neizvjesnost Tipovi investicijskih projekata: PI-PO, CI-PO, PI-CO, CI-CO Investicije u zamjenu: 1. zamjena radi odrzavanja poslovanja, 2. zamjena radi smanjenja troskova, 3. zamjena radi odrzavanja poslovanja i ekspanzije Investicije u ekspanziju: 1. postojecih proizvoda ili trzista, 2. u nove prouizvoide ili trzista Postupak analize investicija: 1. ideja – najvazniji korak, stvaranje klime za razvoj novih ideja, procjena novih ideja, realizacija novih ideja 2. prikupljanje podataka – i njihova statisticka obrada, dio se prikuplja kontinuiranjo u evidencijama pred., drugi dio na temelju inzenjerskih podataka, statisticka obrada prikupljenih podataka 3. procjena novcanih tokova projekta – odredivanje novcanih tokova IP on postaje konkretan, mpguce fer vrednovanje, procjenjuje se potrebna profitabilnost 4. procjena budzeta – predvidjanje potrebnih inv. ul., potrebna sredstvaa se stavljaju u odnos sa raspolozivim, analiziraju se mogucnosti pribavljanja sredstava, odredjuje se meduovisnost investiranja i finansiranja 5. donosenje investicijske odluke – koriste se metode finansijskog odlucivanja, vrsi se individualna procjena finansijskeefikasnosti svih proijekata zatim se vrsi izbor najboljih 6. analiza realizacije i korektivnoh akcija – donosenjem investicijske odluke zapocinje proces investiranja, analizira se radi uocavanja mogucih propusta, propuste potrebno vrednovatii vrsiti prilagodjavanja, projekat se analizira i u fazi efektuiranja Metide finansijskog odlucivanja Temeljne metode: metod ciste sadsnje vrijednosti metod interne stope profitabilnosti

Na kratak rok novcana akumulacija moze biti veca od stvarne ako dolazi do uvozne akumulacije. eticki ciljevi. politicki. podizanje nivoa zivotnog standarada. Investicijska odluka cini investicijsku politiku. razvoj nedovoljno razvijenih podrucja. metod diskontovanog perioda povrata. ocuvanje zivotne sredine. bezbjedonosni i sl.Dodatne metode: metod perioda povrata. Obuhvata mnogostruke ciljeve: razvoj demokratskih odnosa drustva. objektivnost. povecanje zaposlenosti.E1 – potrosnja . Na duzi rok se stvarna akumulacija smanjujeza dio odliva inozemnih zajmova. uravnotezenje platne bilanse.D2 – stednja E) javni rashodi . obrtna sredstva i ostalo. Faze investicijskog projekta: predinvesticijska. to je proces unapredjenja materijalne osnove i drustvenih odnosa. Akumulacija moze biti upotijebljena za: osnovna sredstva. metod anuiteta PLANIRANJE I RAZVOJ INVESTICIONIH PROJEKATA Razvoj treba posmatrati kao ekonomski i kao drusveni razvoj.E2 – stednja F) akumulacija C-D1-E1 Investicije su dio akumulacije koja se trosi za pospjesivanje drustveno-ekonomskog razvoja. Kvantitativni i kvalitativni razvoj. Struktura drustvenog proizvoda: A) drustveni proizvod B) amortizacija -dio za zamjenu -slobodni dio C) nacionalni dohodak D) neto plate . Odluka o upotrebi akumulcije je investicijska odluka. istrazivanja. Proces ulaganja sredstava naziva se proces investiranja. socijalni. metod indeksa profitabilnosti. Ciljevi razvoja: komplementarni. uskladenost sa ciljevima preduzeca. neutralni i konfliktni. tehnoogija i ekonomski razvoj zemlje. usdkladenost sa politkom rastavodjenjem racunao ekonomskoj i socialnoj komponenti. pravedna raspodjela bogatstva.D1 – potrosnja . jacanje materijalne osnove srustva. konzistentnost sa razvojnom politikom preduzeca. investicijska i operativna . finansijski potencijal. Ciljevi projekta: ekonomski. ekoloski. Faktori koji determinisu uspjesnu investicionu politiku su: trziste. Nacela investicijske politike: uskladenost sa ciljevima drustva kao cjeline. Benchmark – vrijednost koja predstavlja ciljnu stopu prinosa kja zadovoljava investitora i predstavlja standard za mjerenje uspjesnosti.

primarno utvrdjivanje trzisnih mogucnosti. nabavka i transfer tehnologija. velicina i stoa rasta podsektora. Karakteristike studije mogucnosti: procjena investiciujskih mogucnosti.grana u privredi. identifikacija. prioritetan je kvalitet i pouzdanost projekta Investicijska faza – faza implementacije projekta. POMOCNE – FUNKCIONALNE STUDIJE Studije za podrsku. ukazuje na postojanje relevantnih faktora koji ukazuju na razvoj. industrijskih i drugih resursa. Izrada sektorskih studija OPSTA STUDIJA MOGUCNOSTI 1. Potrebe. Koristi sekundarne izvore istrazivanja. 2. vrednovanje Identifikacija i analiza investicijskih mogucnosti projekta STUDIJA MOGUCNOSTI Javlja se u razlicitim oblicima. probni rad i pokretanje proizvodnje Operativna faza – aktiviranje projekta. Problemi. cilj je da potakne potencijalne investitore na ulaganje. omogucuje u relativno kratkom periodu informacije o opravdanosti investicije. Naznacava alternative i oblasti na kojima treba temeljiti istrazivanje. njihov znacaj i limiti za razvoj STUDIJA SPECIFICNIH PROJEKATA Detaljna istrazivanja. stanovnistvo. 3. inicira vladina agencija. institucionalne i ekoloske sigurnosti projekta. medjufaze su: definisanje zadatka. Obuhvat pojedinih projektnih problema ovisno od tipa i velicine investicijskog projekta (studija trzista. priprema. STUDIJA BAZIRANJA NA RESURSIMA koristenje prirodnih. raspolozivi resursi 3. Primarna je ideja. atraktivnost investicijskih mogucnosti Priprema investicionih projekata PREDSTUDIJA IZVODLJIVOSTI Medjukorak izmedju studije mogucnosti i studije izvodljivosti. Nosilac ideje je pojedinac. inzenjering plan i ugovaranja. laboratorijska istrazivanja. Sadrzaj: atrktivnost za investitora. STUDIJA PROSTORA osnovni podaci o regiji (velicina. 4. karakteristike raspolozivih resursa.Predinvesticiona studija – osnova faze investiranja. proizvodni kapaciteti. ovisi od karaktera projekta. kupovina zemljista. institucija. nije nuzna ali se radi kada potencijalni projekt postane sumnjiv...). . realizacija. predprouizvoidni marketing. 5. ekonomike investiranja. ocjena. lokacijske studije. SUBSEKTORSKE STUDIJE uloga podsektora. geografske karakteristike. privreda. studija repromaterijala. nema univerzalnih shema. infrastruktura) 2. eliminisanjepropusta u ranijim fazama projekta. ali zakljucci moraju biti decidni. sadrzi osnovne informaticke ideje. Sadrzaj studija je heterogen i ovsi od namjene i vrste priojekta. gradevniski i instalacijski radovi. traznja. verifikuje se postojanje investicione ideje. preduzimanje korektivnih mjera Projektni ciklus: 1. STUDIJA IZVODLJIVOSTI Ideje. finansijski aspekt projekta. ekoloske studije.

. ekonomska analiza i evaluacija) Izvjestaj o ocjeni Ocjena projekta ima zadatak da ukaze na implikacije projekta na okruzenje: povezanost sa sirvinskim inputom.Optimalizacija investicionog procesa. lokacije. Podaci koji se koriste za studiju dobivaju se procjenom: cijene iz slicnih projekata. procjena trzista. Projektno – promotivna aktivnost Prisutna kroz cijelu predinvesticionu i investicionu fazu. Dijagnoza (informacije o preduzecu. strategija. prirodnog i socioekonomskog okruzenja. relevantnih publikacija. Ima cilj da zainteresuje potencijalne investitore. nabavke. Prethodi investicionojodluci koja moze da odudara od zakljucaka studije. regionalnim uslovima. Studija se mora prilagoditi lokalnim. ciljeevi i biznis plan. marketing. transportom. finansijska situacija. snabdijevanje energiom.

poslovanje (proizvodnja outputa) Analiza projekta i investitora: obuhvata prihvatljivost projekta ovisno od troskova i koristi. provjera statusa investitora. izvodjenje (priprema gradjenja. TRZISNE pojavljuju se ne trzistu bez obzira da li ih odreduje odnos ponude i potraznje ili drzava. Pocetak izvedbe smatra se i pocetkom vijeka projekta s tim da se troskovi pripreme i ocjene uvode u anaizu kao pocetna ulaganja. 3. finansijsko izvjestavanje na javnim dokumentima. Tipovi investicionih odluka: 1. 4. investicijska studija. ocjena iskoristenosti postojecih kapaciteta i stupnja otpisanosti osnovnih sredstava. mogucnost ulaganja u alternativne projekte. 2.APSOLUTNE I RELATIVNE apsolutne odrazavajuvrijednost nekog proizvoda u apsolutnom iznosu novca. Tehnicki vijek je vrijeme u kome projekat funkcionise bez obzira na njegove ekonomske ucinke. TEKUCE I STALNE potrebno ih je razlikovati tokom razdoblja inflacije. 3. priprema (obuhvata ideju o potrebi investiranja. trajanje opreme projekta. Mijenjaju se i odrazavaju prave ekonomske vrijednosti s gledista drustva. nabavka inputa. menadzment – realne i objektivne informacije. raspolaganje informacijama Postupak ocjene investitora: 1. Cijene: 1. izradu anailticko-dokumentacijske osnove za izbor projekta te donosenje investicijske odluke). Faktori koji uticu na duzinu vijeka projekta: otraznja za outputima projekta. 4. Investicije su odgodjena sadasnja potrosnja radi vece potrosnje u buducnosti.INVESTICIONA OCJENA I OCJENA INVESTITORA Investicijski projekt je osmisljen skup vremenski rasporedjenjih radnji sa planiranim ostvarivim ciljevima u okviru kojih se upotrebljava kapital. izbor lokacije. 2. Obzirom da je inflaciju tesko predvidjeti. opce. brzina tehnicko-tehnoloskog napretka. 2.ocjena (definiranje kriterija i izbor metoda za ocjenu mogucih i prihvatljivih investicijskih rjesenja. sektorske. ocjena. 3. Faze planiranja investicijskog projekta: predinvesticijska studija. trajanje otplate investicionog projekta. Vijek projekta: prpirema. 3. u planiranju IP koriste se stalne cijene i uzimaju u obzir predvidive promjene relativnih cijena. gradjenje i priprem proizvodnje). 2. priprema dokumentacijske osnovice za analizu. identifikaciju mogucih i prihvatljivih investicijskih rjesenja. drzava – vlada i vladine institucije – sprovodjenje ekonomske politike. Ekonomski vijek je razdoblje u kome je projekat prihvatljiv. te procjenu koristi i troskovainvesticijskog rjesenja). medusektorske. javnost – drustvno kao cjeilna č zstita interesa sitnih dionicara. studija izvodjenja II OCJENA INVESTITORA Pravni status vlasnik – zastita interesa kapitala. 4. Po pravilu. sadasnji i potencijalni kreditori i investitori. izvodjenje i poslovanje projekta odvija se u vremenu koje predstavlja vijek projekta u kojem se ostvaruju troskovi i prihodi. Investiciona odluka je odluka o upotrebi akumulacije. te izvodjenje zakljucka o sposobnosti investitorada uspjesno realizuje investicioni projekat. analizu poslovanja investitorau proslosti i buducnosti. dok relativne izrazavaju njegovu vrijednost u odnosu na drugi proizvod. projektne Faze u planiranju nvesticijskog projekta su: 1. poslovni partneri – ocjena boniteta. . tehnicki vijek je jednak ili duzi id ekonomskog vijeka pa se vijekom projekta smatra razdoblje u kojem projekat daje prihvatljive ucinke.

7. ljudski potencijali. likvidnost i zaduzenost . Ocjena rentabilnosti najvaznija je u sklopu cjelokupne ocjene investitora jer se time utvrdjuje kakve rezultate inverstitor postize u poslovanju u odnosu na glavni cilj poslovanja. 6. ostvarivanje ciljeva finansijske politike je u korelaciji sa finansijskom situacijom Likvidnost i rentabilnost: zahtjev za maksimalnom rentabilnoscu i opetimalnom likvidnoscu. utvrdjivanje uzroka loseg finansijskog polozaja.ocjena rentabilnosti poslovanja i reprodukcijske sposobnosti. 4. rentabilnost poslovanja i reprodukcijska sposobnost. 3. 2. sinteticke ocjene o investitoru. ocjena ljudskog potencijala. 3. rentabilnost se utvrdjuje sintetickim pokazateljima u kojima se odrazava uticaj svih faktora poslovanja. ocjene o opravdanosti investiranja sa stanovista stanja proizvodnih kapaciteta. Ocjene o investitoru: 1. ocjena finansijskog polozaja i sposobnosti investiranja Primjena metodologije ocjene investitora: 1. 4. kreiranje poslovne politike. iskoristenost proizvodnog kapaciteta i otpisanost osnovnih sredstava. 5. ekstravertno poduzetnistvno – okrenuto ka okruzenju. informaacija o finansijskoj situaciji i donosenbje mjera. simultano – intrapoduzietnistvo – okrenuto prema preduzecu Analiza finasijke situacije: dolazi se do veoma upotrebljivih podataka sa visestrukom namjenom. ocjena likvidnosti i zaduzenosti. U ocjenjivanju investitora. 2. zakljucna ocjena o investitoru Ciljevi: koristenje informacija pribavljenih analizom poslovanja. ocjene uslova poslovanja i tendencija uspjesnosti poslovanja investitora. a to je ostvarenje sto vece neto dobiti.

vaznosti trzista za investicioni projekat ( proizvodnja za nepoznatog kupca – roba siroke potrosnje. standardni serijski proizvodi proizvidne potrosnje koji se ne proizvode po narudzbi. u sadasnjem i buducem vremenu). subjektivni faktori traznje. jedinicne cijene inputa (utvrdjuju se kao stalne cijene iz vremena planiranja investicijskog projekta Specificnosti analize trzista: 1. stepen izvjesnosti plasmana je unaprijed utvrdjen. pratece i pomocne ciljeve te nacine njihova ostvarenja ne zanemarujuci mogucnosti preduzeca). Ukoliko se ocekuju promjene relativnih cijena. Koriste se primarni i sekundarni izvori informacija. cilj analize trzista u proslosti. 2. ponuda.ANALIZA TRZISTA Pojam trzista moze se sa teorijskog gledista definisati na 2 nacina: 1. IP za povecanje proizvodnje pstojecih proizvoda) Analiza trzista u predinvesticionoj i investicionoj fazi: U predinvesticijskoj studiji je silj izbor investicijskih varijanti za detaljnu analizu. poznavanje faktora koji djeluju na investicioni projekat ( IP za proizvodnju novih proizvoda. obim plasmana proizvoda (utvrdjuje se u kolicinskim pokazateljima. U operativnom smislu. Povecanje dobiti se postize na trzistu prodajom outputa i nabavom inputa. potrebno ih je uzeti u obzir). u predinvesticijskoj studiji se koriste pretezno sekundarni izvori podataka. Vremenski horizont u anaizi trzista: proslo razdoblje i sadasnje stanje. analiza trzista namijenjena prozvodnoj potrosnji ( proizvodi koji ulaze u naredni ciklus reprodukcije. korisnik proizvoda su proizvodni subjekti). proizvodnja za poznatog kupca – za krajnju potrosnju. obim nabavki inputa (obim inputa pokazuje se u kolicinskim pokazateljima jedinicnim nabavnim cijenama). jedinicne prodajne cijene proizvoda (utvrdjuju se kao stalne cijeneiz vremena planiranja investicijskog projekta. 2. 3. korisnik proizvoda je stanovnistvo. Investicijska studija ouhvata detaljnu analizu trzista kao sto je projekcija privrednih kretanja. 3. trzisne mjere (one osiguravaju ispunjavanje svih pretpostavki za izvedbu projekta s trzisnog gledista u pogledu optimalnog vremenskog rasporeda svih aktivnosti) Cilj analize trzista je da utvrdi i predvidi: 1. 4. Krajnji cilj analize trzista u buducnosti jeste da procijeni kolicine i jedinicne cijene plasmana i nabavki kako bi se odredili ukupni prihidi i dio . provjera temeljnih i preliminarnih podataka radi uvida u trzisne mogucnosti. njegovu cijenu i distribucijeki sistem te time stvoriti polaziste za odredjivanje troskova i prihoda preduzeca i investicijskog projekta. Ipza razvoj postojecih proizvoda. trzisnu orjentaciju cine 3 temeljna dijela: 1. 2. geografsko podrucje na kojem se pojavljuju ponuda i potraznja nekog proizvoda TRZISNA ORJENTACIJA PROJEKTA Cilj projekta: povecanje imovine vlasnika. za proizvodnu potrosnju. 2. te ocjene sadasnjeg stanja da se odrede faktori potraznje te moguce pravilnosti u njihovom kretanju. 3. tj.namjena proizvoda IP-a (analiza trzista proizvoda namijenjena krajnjoj potrosnji – proizvodi zavrsetku reprodukcionog ciklusa. odnos ponude i potraznje nekog proizvoda. potraznja i sl. trzisnna aktivnost (imaju zadatak medjusobno povezati i uskladiti proizvod. analiza trzista je svedena na bitna obiljezja proizvoda). buduce razdoblje prije pocetka vijeka projekta. trzisna strategija (odreduje temeljne trzisne ciljeve.

ANALIZA POTRAZNJE NA TRZISTU PRODAJE Dolazi se do informacija o kvantitativnim i kvaitativnim faktorima koji su temelj za zakljucke i procjene o buducoj potraznji za proizvodima iz IP-a. procjena konkurencije. potrosnje: identitet. koji obim ponude. cijena koju ce potencijalni kupci biti voljni platiti (procjena trzista u buducnosti: analiza cijena u proteklom periodu i sadasnjem razdoblju. Identifikacija obima ponude proizvoda na domacem trzistu. analiza kvota odredjenih zajednockim ulaganjima sa stranim partnerima. metod vodecih indikatora. velicina kupca. analize kvota izvoza odredjenih medjudrzavnim ugovorima. 2. zdravlja. razvoj ponude kod postojech proizvodjaca. metod krajnje potrosnje. psihografska segmentacija. pripadnost privrednom sektoru.rashoda poslovanja u vijeku IP-a. uvoz. nova traznja... ocjena da li se realizacijom investicije unosi novi kvalitet u ponudu. presudan stav potrosaca prema proizvodu i njgovim osobinama. izvoz. faktori koji djeluzju na ponudu planiranog proizvoda. Krajnji cilj ovog dijela analize jeste da procijeni kolicine koje ce potrosaci traziti u buducnosti i cijene koje ce za to biti voljni platiti. definisana i koncesntrisana). Ponuda na domacem trzistu. velicina preduzeca). sigurnosti pa ce taj stav imati jak uticaj na potrosaca prilikom odluke o kupovini) Izbor metoda za analizu potraznje: metod trenda (ekstrapolacije). kupovinom licence. povecani broj potrosaca. demografska. unaprijed poznatom kupcu (cijena unaprijed odredjene ugovorom). prognoza cijena u buducnosti. ANALIZA PONUDE NA TRZISTU PRODAJE Polazni model analize: domaca proizviodnja bez investiciong projekta. ciljanje trzista (procjena atraktivnosti svakog trzisnog segmenta i odabir ciljanog segmenta. oblikovanje cijena za proizvode: unaprijed nepoznatom kupcu (cijena nije unaprijed odredjena).. javna potrosnja (cijene i kriteriji za njihovo odredjivanje odredjeni drzavnim odlukama)) Potraznja na stranom trzistu: isti princip kao kod analize potraznje na domacem trzistu. analiza kvota izvoza odredjenih ugovorom sa stranim kupcem i sl. Ponuda po projektu u proslosti i buducnosti: udio proizvoda u izvozu ili uvozu. stepen iskoristenosti kapaciteta. povecana kupovna moc potrosaca). Sadrzi elemente: 1. stepen iskoristenosti kapaciteta svakog proizvodjaca. Sadrzaj analize: koji trzisni segment. geografska. investicioni projekat koji se planira. Analiticar bi trebao provesti analizu u tri koraka – faze modela polazne analize: 1. kontinuitet ponude. procjena obima ponude na domacem trzistu u . segmentiranje trzista (grupisanje potencijalnih potrosaca prema alicnosti potreba i reakcija na trzisne aktivnosti. proiz. Predvidjanje buduceg razdoblja IP-a je temeljni faktor za odredjenje vijeka projekta. Potraznja na domacem trzistu: cilj analize je da se odredi: kolicina proizvodu koju se traziti kupci (zamjenska traznja. stepen konkurentnosti. koji asortiman. novi proizvodi. metod regresije. 3. 2. uloga proizvoda na trzistu (treba se odrediti u odnosu na konkurenciju. kod segmnentacije tr. moguce strategije: nedefinisana. nosilac ponude. vrijednost ponude planiranog proizvoda u proteklom razdoblju. metod nivoa potrosnje (priohod i elasticnost). proizvod moze biti simbol kvaliteta. koji kvalitet. 3.

hemijskim i ostalim svojstvima. rokovi nabave. dinamici nabavke. nabavna cijena. . saradnja sa konkurencijom. kanali nabavke i organizacija logistike. organizacija nabavke. kvalitetu. ukupna trzisna podobnost ua investicijski projekat. ostale sluzbe i funkcije SAZETAK ANALIZE TRZISTA Struktura rezultata analize: razvoj potraznje. prijedlog bitnih elemenata za trzisnu strategiju IP-a i planiranog proizvoda. objekti i tehnicka sredstva. faktori koji uticu na kolicinu i cijenu plasmana. kooperacija sa dobavljacima. razvoj ponude. ponuda domacih proizvoda za izvoz. Sadrzaj analize: izvori nabavke. ANALIZA TRZISTA NABAVE Osobine analize: anliza nabavnog trzista sa stanovista mogucnosti i uslova nabavke. kolicini. vjerovatna i maksimalna cijena plasmana. sluzbe i izvrsioci. minimalna. proicjena nabavnog trzista prema investicionom projektu. minimalna. kolicina nabavke. nabavka inputa za investicijski proizvod. skladisni i transportni kapaciteti. organizacijski. popis inputa po vrsti. Analiticar procjenjuje: razdoblje za procjenu. broj izvrsilaca i kvalifikaciona struktura Analiza organizacije nabavke: skladisni i prevozni kapaciteti. fizickim. ukupna pnuda na domacem i stranom trzistu. mogucnosti i uslovi nabavki za proizvodnju pri standardnom kapacitetu. vjerovatna i maksimalna kolicina plasmana. tehnicki usalovi obima plasmana i konkurentnost proizvoda.buducnosti. plasman outputa iz investicijskog projekta. procjena ukupne ponude u buducnosti po trzisnim segmentima. komercijalni. Analiza i procjena plasmana: posljednji korak analize trzista prodaje jeste analiza i procjena plasmana planiranog proizvoda.

2. licence. zasticen model. Veci rizik). Uticaj ogranicenja kvantificira se ocjenom u kojoj se optimalni izbor potvrdjuje ili se odabire prva najpovoljnija alternativa. 3. preporucljivo navesti da oprema patentnom zastitom vezana za isporucioca) . know-how. Moze se definisati kao stvaranje novih tehnika i tehnologija. da li su ta tenoloska poboljsanja testirana). opis tehnoloskog postupka i nacin proizvodnje. kada je u pitanju nova tehnologija ( potrebno navestti da li je tehnologija testirana te kakvi su postignuti rezultati). hodogram proizvodnog procesa u cjelini. uvazavajuci pri tome ogranicenja samog izbora i potrebe trzista.. kada investitor kupuje tehnologiju (potrebno navesti da li je rijec o domacem ili stranom isporuciocu. standardiziranost tehnologije (ona tehnoloska rjesenja koja su referencno vec primijenjena u proizvodnji i poslovanju pruzajuci mogucnost dodatnih usavrsavanja). struktura materijalnih inputa i rada: Posebne naznake: 1. raspored opreme s naznakom pojedinih strojeva i radnih mjesta. tj. Analiza nabavnog trzista je funkcija odabranog tehnicko-tehnoloskog rjesenja. Izbor tehnologije: 1. unapredjenje postojece tehnologije. Tehnicko-tehnoloska anaaliza daje odgovor na pitanje KAKO. kada je u pitanju standarna tehnologija (potrebno navesti da li ce se usavrsavati ili ostati neizmijenjena.nova tehnologija koja je razvijena i primijenjena (tehnologija u fazi uvodjenja i prakticne primjene omogucuje investitoru identifikaciju njenih temeljnih osobina. ako da. Vremenska i prostorna dimenzija ili horizont projekta: cilj izbora tehnologije je da se na definisanom programu omoguci izbor takve tehnologije koa omogucava racionalnu i efikasnu proizvodnju na optimalnom tehnicko-tehnoloskom nivou.TEHNICKO-TEHNOLOSKA ANALIZA Tehnicko-tehnoloska analiza daje odgovor na koji nacin optimalizirati foizicke i finansijske inpute. odnos odabrane tehnologije i tehnickog napretka. 3. industrijski model. 2. Detaljna tehnoloska dokumentacija sadrzi sljedece: naziv i porijeklo tehnologije. posebna paznja se posvecuje kupovini strane tehnologije: patenti. shemu tehnoloskog procesa. unapredjenje sredstava za proizvodnju i uvodjenje nove organizacije i upravljanja proizvodnjom. TEHNOLOSKI ASPEKT Definicija: slijed proizvodnih i poslovnih aktivnosti na utvrdjenoj lokaciji uz upotrebu odredjenih materijala i rada radi proizvodnje odredjenih proizvoda u obimu i strukturi.. Ishodiste za ovu analizu je izlazna strana reprodukcijskog ciklusa. nova tehnologija koja je razvijena ali nje primijenjena (nije u fazi prakticne primjene vec je na raznim stepenima laboratorijskog istrazivanja i poluindrustrijske proizvodnje. uslova upotrebe i referencnih potvrda o primjenjivosti. Tehnologija sa najvecim rizikom) Uticaj tehnoloskog napretka: razlikuje se po granama i djelatnostima. Tehnicko-tehnolosko rjesenje je funkcija potvdjene trzisne analize. treba prakticno razraditi tehnickotehnoloski i organizacijski nacin ostvarivanja razvojnog cilja.

skolovanje kadrova. 4.. fasade u omjeru 1:200. ona postaje sastavni dio investicija u investicijskom projektu). te izdavanje atesta u vezi s tim. tehnoloski postupak skladisetenja).: glavni proizvodni objekat. Operativna razrada u tehnickoj dokumentaciji kao zavrsnoj fazi osmisljavanja projekta na bazi podataka iz tehnoloske dokumentacije i ogranicenja uslova uredjenja prostora. TEHNICKI ASPEKT Opis tehnickog rjesenja: treba biti opisano na jednostavan i pregledan nacin i u uskoj vezi sa grafickim prilozima. . hidrometeoroloska istrazivanja. cjeline sa predracunom. projektiranje i ugovaranje radova. podaci se grupisu na. shemu rasporedjenosti zaliha sirovina i materijala. 5. Uslovi i uredjenje prostora: sastavni dio investicijske studije. Tehnicka dokumentacija: dokumentacija uvjetovana izdavanjem gradjevinske dozvole i gradjenja. npr. Pribavljanje i uredjenje zemljista: zakonima o prostornom uredjenju i koristenju gradjevinskog zemljista definisana su sva prava i duznosti sudionika u odnosu na koristenje gradjevinskog zemljista. arhitektonski i gradjevinski prikaz objekta: nacrt. koncentracija zagadjenja. slozenosti i stabilnosti proizvodnog procesa). Bitna je i ocjena troskova koji neposredno proisticu iz urbanistickih uslova: troskovi taksi i saglasnosti kao i doprinosa javnim preduzecima za prikljucenje IP-a ma njihovu infrastrukturu. Prethodna analiza i istrazivanje: analiza lokacije. 2. radova i opreme. zastita covjekove okoline ( moguca zagadjenja. Bitna je infrastrukturna poveszanost i ocjena troskova za svu prikljucnu infrastrukturu. nacin zastite radnika na radu (ako zahtijeva posebna ulaganja. geodetska mjerenja. pomocni proizvodni objekti. kg i sl. Sadrzi: situacija u mjerilima 1:2000 ili 1:1000. Troskovi naknade za gradjevinsko zemljiste ili troskovi za njegovo uredjenje ovise o tome da li je investitor dobio na koristenje potrebnom infrastrukturom opermljeno ili neoremljeno zemljiste. cjeline ili sisteme. Idejno rjesenje: nivo izrade tehnicke dokumentacije za predinvesticionustudiju. geomehanicka istrazivanja. Inzinjerske usluge: moguce usluge: obavljnje svih prethodnih i pripremnih radova. Troskovi projekta sa ugradjenim pokazateljem osjetljivosti projekta u fazi izrade predinvesticijske studije i investicijske studije. Na bazi istih se radi izvedbeni projekat i dobijaju saglasnosti za tehnicku dokumentaciju i gradjevinskui dozvolu nuznu za pocetak gradnje. postupak sa otpadom. nadzor nad izgradnjom. 3. Idejni projekat: razina izrade tehnicke dokumentacije za investicionu studiju na razini razrade sa tipovimna investicionog zahvata.Posebna paznja kod odabira tehnologije sa stanovista procesa proizvodnje: 1. kontrola kvaliteta (potrebno prikazati i nacin pracenja kvaliteta proizvoda. Sadrzi: graficki prikaz s opisom objekta. objekti infrastrukture. tehnicki opis po strukturi za objekat. nacin skladistenja sirovina i materijala (u ovom dijelu potrebno opisati shemu protoka sirovina i materijala s pregledom njihovih dana vezivanja na skladistu. potrebno je opisati i zahtjevanu razinu premljenosti za ispitivanje proizvoda u pogledu vrste. analiza rudnih i vodnih bogatstava. geoloska istrazivanja. presjeci.. nabavka opreme i materijala. mjere zastite okoline). gruba procjena troskova na bazi m. opremu i materijale za objekte. organizacija unutrasnjeg transporta (najkraci transportni put). objekti opste namjene. specifikacija radova s troskovima za sve radove. objekti zastite covjekove okoline. Radi bolje preglednosti.

materijalni inputi proizvodnje. troskove nadzora i pusanja u rad i troskove kupovine licence i know-how. oprema. rokovi isporuke opreme i materijala. obim i dinamika isporuka podloga za sudionike u izvedbi. drustveni poremecaji. Analiza izvodivosti : nacin organizovanja i vodjenja projekta. mogucnosti izvodjaca radova. . troskove izrade tehnicke i tehnoloske dokumentacije. mrezno planiranje. Sazetak kvatitavnih podataka za potrebe ekonomsko-finansijske pripreme IP-a: gradjevinski objekat. Nacin vodjenja IP-a: sa svojom ekipom. stanje na trzistu opreme i materijala potrebnih za izvedbu Dinamika radova: tehnike planiranja. terminski planovi. Aspekt ekoloske zastite i zastite na radu: obnovljivost resursa. institucionalna ogranicenja projekta. stetnost po okolinu. graficki prikazi. uz pomoc strucne inzenjerske organizacije. otpad i buka. Dobar dio ukupnih troskova inzinjerskih usluga odnosi se na troskove organizacije i vodjenja projekta. kvalifikaciona struktua i broj radnika.pustanje objekta u rad i ostalo.

Lokacijski faktori: prirodni (geografski.ANALIZA LOKACIJE I EKOLOSKI ASPEKT Definicija: prostor na kome ce se obavljati planirana aktivnost. uvozni inputi. tezina.).. standard zaposlenih i uslovi zivota. trziste i prostorna struktura. prostoru. provjerava se da li predvidjena lokacijana odredjenom terenu utice na ocekivane ucinke u smislu potrebe dodatnih ulaganja. voda. orijentacijaprema finalknoj potrosnji. tehno-ekonomski (djelatnost.) Analiza potreba na odredjenoj lokaciji. prirodna bogatstva). To znaci da lokacija mora biti tehnoloski izvodiva te ekonomski i drusveno prihvatljiva. ekoloski i sl. Optimalna lokacija: u Predinvesticijskoj studiji trazi se temeljni smjestaj koji ukazuke na kvantitativne i kvalitativne parametrenuzne za planiranje projekta. lokacijski ovisni projekti. ekonomsko-finansijska i drustvena ogranicenja. opskrba vodom. radna snaga. Makrolokacijski aspekt lokacije: podrazumijeva se analiza lokacije u sirem. Mikrolokacijski aspekt lokacije: polazi od uslova uredjenja prostora i ostalih specificnih uslova koje utvrdjuju nadlezna tijela i javna preduzeca u skladu sa predvidjenom lokacijom i osobinama IP. istorijski (raspoloziva sredstva. izracunavanje investicija na odredjenoj lokaciji. obrazlozenje drustvenoekonomskih faktora lokacije.odabiru se bitne odrednice lokacije u odnosu na ostale istovrsne ili srodne djelatnosti u sire utvrdjenom prostoru. kvalitet zemljista. osiguranje energije. osiguranje sirovina.. Utvrdjuju se opsti lokacijski uslovi na makrolokacijskom nivou. Operativne upute za analizu lokacije: transportni troskovi. 2. blizina sirovina. Podjela IP projekata prema ovisnosti lokacije: 1. drustveno-ekonomski (razvojni. a da bi se osiguralo nesmetano odvijanje predvidjene aktivnosti.. tradicija). elektroenergija. U Studiji izvedbe lokacijska problematika usko je vezana za tehnicku i ekonomsku izvodivost. identifikacija lokacija trzisnih plasmana. nacionalnom. izracunavanje troskova distribucije proizvoda. Analiza potreba na odredjenoj lokaciji: identifikacija sirovina i ostalih inputa. transport. Lokacija se moze utvrditi na bazi kombinacije lokacijskih faktora. izracunavanje transportnih troskova. Predmet analize su: potreban prosto.. lokacijski neovisni projekti. deponija otpadaka. . Investicijska studija razmatra problem lokacije tako da omoguci konacan izbor lokacije ukljucujuci sve smjestajne specificnosti na mikrolokacijskom nivou. Prihvatljivost lokacije: prihvatljiva lokacija treba zadovoljiti tehnoloska. Analiza trzista i analiza tehnologije su podaci koji su relevantni u izboru lokacije. trziste.

Kristi od upotrebe OS ukljucene u ukupni prihod. Podjela poslovnih rashoda: direktni (mogu se izravno rasporediti na naki proizvod) i indirektni (ne mogu). patenti. rashodi poslovanja. zalihe gotovih proizvoda. osnivacka ulaganja. a amortizacija u ukupni rashod. novac Prilikom analiziranja projekta potrebno prikupiti sljedece podatke o poslovanju: opseg. Struktura ekonomsko-finansijske analize: formiranje ukupnog prihoda. bruto plate i amortizaciju. investicije u obrtna sredstva. a njihovom upotrebom odredjuju se odredjene koristi. posebni uslovi nabavke inputa i prodaje outputa. pri cemu mijenjaju svoje pojavne oblike i u uslovima neporemecenog poslovanja zadrzavaju svoju vrijednost. Vrijednosni izraz utroska pojedinog faktora proizvodnje. tehnolosko-tehnicke karakteristike proizvodnje. INVESTICIJE U POSLOVNA OSNOVNA SREDSTVA I U OSNOVNA SREDDSTVA DRUSTVENOG STANDARDA Dio ukupnih sredstava koja se upotrebljavaju u razdoblju duzem od jedne godine. . organizacijskotehnicke i formalno-prave karakteristike prodajnog i nabavnog trzista. posebni uslovi kreditiranja potreba u trajnim obrtnim sredstvima. Temeljni modaliteti formiranja UP: formiranje up u proizvodnji. visegodisnji nasadi.EKONOMSKO-FINANSIJSKA ANALIZA Cilj ekonomsko-finansijske analize je da sve ucinke projekta izrazi u vrijednosnim jedinicama. dinamika ulaganja. Grupe os: zemljiste. investicije u osnovna sredstva. INVESTICIJE U OBRTNA SREDSTVA Dio ukupnih sredstava IP-a koja se koriste u poslovanju. formiranje up u trgovini. izvori finansiranja i obaveze. Ulaganja u OS: bitna dinamika ulaganja. pa se razlikuju: dinamika izgradnje – izvedbe. Mogu biti fiksni i varijabilni. finansijski tok projekta i bilans. Amortizacija os – trosak upotrebe OS sadrzan u cijeni kostanja. sume. RASHODI Obuhvataju utroske svih inputs u poslovanju. Mogu biti materijalna i nematerijalna. naplate robe i usluga IP-a. osnovno stado. uslovi placanja poreza i ostalih obaveza. PRIHODI Ukupni prihod: finansijski izraz vrijednosti realiziranog outputa projekta. zalihe nedovrsene proizvodnje. Javlja se nakon razdoblja izvodjenja IP-a Kalkulacija up: analiticki postupak tokom kojeg se mnoze kolicine prodatih proizvoda i usluga sa njihovim jedinicnim cijenama. dinamika trosenja sredstava. gradjevine. raspodjela ukupnog prihoda. Poslovni rashodi obuhvataju: materijalne troskove. potrazivanja od kupaca. te tako pripremi dokumentacijsko-informacijsku osnovu za ocjenu projekta. licence. asortiman i vrijednost proizvodnje. U planiranju IP potrebno razlikovati: zalihe materijala. Mogu se iskoristavati: trajno i povremeno. nastaje u poslovanju cinom prodaje. oprema.

dugorocni krediti. Raspodjela ukupnog prihoda Bruto dobiti i porezi Raspodjela neto dobiti Rezerve Dividende Zadrzana dobit . dionicki kapital i drzavni kapital) i tudji (bespovratna sredstva. Mogu biti: vlastiti (inokosni kapital. Podjela u zavisnosti da li velicina finansijskih obaveza ovisi ili ne ovisi o ostvarenim rezultatima. Obaveze prema izvorima finansiranja: troskovi povezani sa njihovim koristenjem. Temeljno nacelo: ukupni izvori finansiranja po pojedinim razdobljima = ukupna ulaganja. kratkorocni krediti i zakup) Dinamika koristenja izvora finansiranja: treba je uskladiti sa dinamikom trosenja sredstava.IZVORI FINANSIRANJA Finansijska sredstva koja vlasnik sredstava stavlja pod odredjenim uslovima na koristenje korisniku – investitoru. kapital ulagaca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful