Tujuh Golongan yang Akan Dinaungi Allah pada Hari Kiamat

4Share

Tujuh Golongan yang Akan Dinaungi Allah pada Hari Kiamat Penyusun : DR. Amin bin Abdullah asy-Syaqawi Terjemah : Mudzafar Sahidu Pendahuluan Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kepada Rasulullah saw, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Wa Ba’du: ّ َ ّ ‫عن أ َبي هري ْرةَ عن الن ّب ِي صلى الل ّه عل َي ْه وسل ّم قال سب ْعة ي ُظِل ّهم الل ّه في ظِل ّه‬ ٌ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ ُ ِ ُ ِ ْ َ ْ ُ ِ ْ َ َ َ ُ َ ‫يوم ل ظل إل ظل ّه المام ال ْعادل وشاب ن َشأ‬ ْ ُ ِ ِّ ّ ِ َ َ ْ َ َ َ ُ ِ َ ‫َ ب ِعبادَة الل ّه ورجل قل ْب ُه معل ّق في‬ ِ ٌ َ ُ ُ َ ٌ ُ َ َ ِ ِ ِ َ ّ ُ َ ِ َ ‫ال ْمساجد ورجلن ت َحابا في الل ّه اجت َمعا عل َيه وت َفرقا عل َيه ورجل دعت ْه امرأ‬ َ ُ َ َ ِ ِ َ َ ‫ِ ْ َ َ َ ْ ِ َ َ ّ َ َ ْ ِ َ َ ُ ٌ َ َ ُ ْ َ ةٌ ذات‬ ِ ّ َ ُ َ ِ َ ٌ ُ َ َ َ ‫من ْصب وجمال فقال إ ِني أ َخاف الل ّه ورجل ت َصدّقَ ب ِصدَقة فأ َخفاها حتى ل ت َعل َم‬ ّ َ َ َ ْ َ ٍ َ َ ُ َ ّ َ َ َ ٍ َ َ َ ٍ ِ َ َ ْ َ ٌ ُ َ َ ُ َ ِ ُ ِ ‫ي َمين ُه ما ت ُن ْفق شمال ُه ورجل ذَك َر الل ّه خال ِيا ففاضت عي ْناه‬ ُ َ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ُ ِ َ Dari Abi Hurairah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: Tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah Ta’ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganNya: 1. Imam yang adil, 2. pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, 3. seorang lelaki yang hatinya selalu terpaut dengan mesjid, 4. dua orang lelaki yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah, 5. seorang lelaki yang dipanggil untuk berbuat mesum oleh seorang wanita yang memiliki kekuasaan dan kecantikan dan dia berkata saya takut kepada Allah, 6. dan seorang lelaki yang bersedekah dengan sebuah sedekah kemudian dia merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah dishedekahkan oleh tangan kanannya”.

. Firman Allah Ta’ala: 1. [1] HR. dan marilah kita renungkan apakah perbuatan mereka sehingga menyebabkan mereka bisa mendapatkan balasan seperti ini: Pertama: Pemimpin yang adil yang menghakimi manusia secara adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Irwa’ Al Ghalil (887). Karena mereka melupakan hari perhitungan”. dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi. Hai Daud. maka setiap manusia akan tenggelam dalam keringat mereka sesuai dengan tingkat amal mereka masing-masing. (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu. 2. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. Allah mengumpulkan seluruh makhluk pada hari kiamat dari makhluk yang pertama sehingga makhluk yang terakhir: 31. lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Shahih: At-Tirmidzi (2513) serta Muttafaq alaih.[5] Dalam keadaan yang genting tersebut Allah menaungi tujuh golongan ini. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. 5395. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat).[6] Dia menjalankan perintah Tuhannya yang memerintahkan kepadanya: 58. padahal Sebenarnya mereka tidak mabuk. no.Supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang Telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga)”. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.[2] Pada hari yang sangat panjang. diantara mereka ada yang peluhnya meliputi kedua pinggang mereka bahkan ada orang yang tengelam dalam peluh mereka sendiri. dahsyat dan genting. “. lalu air matanya berlinang. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat. Sebagaimana firman Allah ta’ala: 26.[7] . Seorang laki-laki yang menyendiri dalam zikir kepada Allah. Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Allah Ta’ala memperingatkan para hambaNya terhadap hari tersebut dan Dia memerintahkan agar mereka bersiap-siap menghadapinya. dan di antara mereka ada yang peluhnya sampai kepada kedua lutut mereka.7. akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya”.[3] Pada hari yang agung tersebut matahari didekatkan dengan mahkluk sehingga jaraknya menjadi satu mil. Hai manusia. Bukhari: no: 1432 dan Muslim no: 1031 Tahqiq: Shahih Sunan Nasa’i. di antara mereka ada yang peluhnya sampai kedua mata kaki mereka. Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.[4] Dari Abi Hurairah ra bahwa Nabi saw bersabda: Manusia akan berkeringat pada hari kiamat sehingga kedalaman keringat mereka pada bumi mencapai tujuhpuluh hasta dan menenggelamkan mereka sehingga sampai pada telinga mereka”.

Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak.[9] Dari Abi Umamah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidaklah seorang lelaki yang menanggung perkara sepuluh orang atau lebih kecuali dia akan menghadap Allah Azza Wajalla pada hari kiamat dalam keadaan terbelenggu di mana tangannya terbelenggu pada leher mereka dia akan terlepas karena tindakannya yang baik atau akan dibinasakan oleh dosanya . Firman Allah Ta’ala: 42. di mana Allah berkata tentang mereka: . dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Maka tidak ada hati yang lebih baik dan tidak ada jiwa yang lebih senang dari seorang lelaki yang bertamu terhadap Tuhannya di rumahNya dan di bawah pengawasanNya. Allah telah menjaganya dari apa yang mempengaruhi sebagian besar pemuda seperti perbuatan yang sia-sia.[10] Dari Ma’qil bin Yasar ra berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah untuk mengurusi perkara rakyat kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya kecuali Allah akan mengharamkan surga atas dirinya”. manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu dan manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa kemiskinanmu”. Allah memuji generasi yang berkah ini dengan firmanNya: 13.[8] Inilah balasan yang diberikan terhadap orang yang berlaku adil di dalam berhukum dan memberikan hak terhadap orang yang berhak menerimanya. menyia-nyiakan shalat tenggelam dalam nafsu dan kesanangan belaka. permulaan (jabatan itu) adalah cercaan orang lain. pertengahannya adalah penyesalan dan akhirnya adalah kehinaan pada hari kiamat”. yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam menghukumi dan adil terhadap keluarga mereka serta adil terhadap apa yang menjadi tanggung jawab mereka”. bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sebab mesjid adalah rumah Allah maka barang siapa yang memasukinya berarti dia telah bertamu kepada Allah. Maka dia tidak merasa tentram jika keluar dari mesjid sehingga dirinya kembali masuk ke mesjid. Allah telah memberikan taufiq kepadanya sejak kecil untuk selalu beramal shaleh dan Dia menjadikannya cinta terhadap amal shaleh tersebut. lalu perhatikanlah bagaimanakah balasan orang yang berlaku zalim dan tidak berlaku adil. manfaatkan hidupmu sebelum kematianmu. Mereka inilah yang sebenarnya layak disebut sebagai orang yang memakmurkan mesjid. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka.[12] Melihat bahwa bahwa masa muda adalah masa bergejolaknya syahwat maka sungguh sebuah perkara yang menakjubkan jika kita mendapatkan ada sekelompok pemuda yang menghibahkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah dan bersungguh-sungguh padanya maka dengannya dia berhak mendapat naungan Allah. Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira. taman yang shaleh atau yang lainnya. manfaatkan masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. lalu dia bergegas mengamalkan wasiat nabinya yang mengatakan: Manfaatkan lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain: manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu.[11] Yang kedua: Pemuda yang hidup dalam beribadah kepada Allah.[13] Ketiga: Seorang lelaki yang hatinya selalu terpaut dengan mesjid. bermain-main. hal ini terbentuk baik dengan tarbiyah yang baik. Dia menyadari bahwa dirinya akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang masa mudanya pada apakah dia habiskan. dan Dia menghunjamkan rasa benci terhadap amal buruk dan memberikan kemudahan baginya untuk meninggalkannya.Dari Abi Hurairah ra bahwa Nabi saw bersabda: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah (balasan) adalah mereka berada di atas mimbar dari cahaya di sisi kanan Allah yang Maha Al-Rahman dan kedua tanganNya adalah kanan.

mereka duduk padanya. Dari Abi Malik Al-Asy’ari ra bahwa Nabi saw bersbda: Sesungguhnya Allah memiliki sekelompok hamba di mana mereka bukanlah para Nabi dan bukan pula para syuhada.[15] Jamuan ini terjadi di dunia. Allah akan memberikan jaminan bagi orang yang menjadikan mesjid sebagai rumahnya dengan ruh. di mana mereka saling mencintai karena Allah dan bersatu.[16] Keempat: Dua orang lelaki yang saling mencintai karena Allah di mana dia berkumpul dan berpisah kerena Allah. sebarkanlah salam di antara kalian”. Itulah karunia Allah. barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya. di mana orang yang memasuki mesjid merasakan adanya kertenangan. yang bersikap lemah Lembut terhadap orang yang mukmin. Maka Rasullah menjawab: Mereka adalah golongan orang yang tidak dikenal oleh manusia. Hai orang-orang yang beriman. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian. serta tetap mendirikan shalat. dan dari kabilah yang berbeda-beda tidak ada hubungan kekeluargaan antara mereka. Firman Allah Ta’ala: 54. Beritahukan kepada kami bagimanakah sifat mereka?. lagi Maha Mengetahui. dan kalian tidak beriman sehingga saling mencintai tidakkah aku tunjukkan kepada kalian kepada suatu amalan yang apabila kalian kerjakan niscaya kalian saling mencintai?. memberi karena Allah dan menahan karena Allah maka iman telah sempurna pada dirinya”.[19] Ini adalah salah satu perkara yang apabila terdapat di dalam pribadi seseorang maka dia akan merasakan kenikmatan dan kelezatan keimanan. Dua orang lelaki ini tidak dipertemukan oleh hubungan kekerabatan. Lalu seorang lelaki badui berdiri secara berlutut pada tempat yang jauh dan mengacungkan tangannya kepada Nabi saw dan berkata: Wahai Nabi utusan Allah!.[17] Di dalam sebuah hadits disebutkan dari Abi Umamah ra berkata: Rasullah saw bersabda: Barangsiapa yang saling mencintai karena Allah. yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya. kedudukan mereka diharapkan oleh para Nabi dan para syuhada sebab posisi mereka yang dekat dengan Allah”. kekeluargaan dan kepentingan duniawi. wajah mereka cahaya. yang berjihad dijalan Allah. kebahagiaan dan ketentraman jiwa sementara di akherat mereka akan mendapatkan kemuliaan di dalam surga. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.[18] Dari Abi Hurairah ra bahwa Nabi saw bersabda: Demi jiwaku yang berada di tanganNya kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. rahmat dan bisa melewati sirath dengan selamat menuju ridha Allah yang menyampaikannya ke dalam surga”. Maka muka Rasulullah saw berseri-seri dengan pertanyaan orang badui tadi. pakaian mereka . Allah akan mempersiapkan bagi mereka mimbar dari cahaya. mereka bukan golongan para nabi dan bukan pula para syuhada dan posisi mereka diharapkan oleh para Nabi dan syuhada karena kedekatan mereka dengan Allah. diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendakiNya. dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Sebab ikatan keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. membenci karena Allah. emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah. mereka hanya dipertemukan oleh rasa saling mencintai karena Allah Ta’ala dan mereka tetap dalam kondisi yang demikian itu sehingga kematian menjemput mereka. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya). Dari Abi Hurairah ra dia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang pergi ke mesjid atau kembali darinya maka Allah menyiapkan bagi dirinya sebuah tempat setiap kali dia pergi atau kembali”.[14] Dari Abi Darda’ ra dia berkata: Rasulullah saw bersabda: Mesjid adalah rumah untuk setiap orang yang bertaqwa.18.

namun dia adalah wanita yang memiliki kedudukan dan jabatan yang tinggi. Banyak orang bershedakah dan sungguh besar pahala yang mereka dapatakan di sisi Allah.[24] Dari Abdllah bin Ja’far ra berkata: Rasullah saw bersabda: Shadaqah yang rahasia akan memadamkan kemurkaan Rabb Azza Wa Jalla”. Maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Ya Allah!. tidak ada halangan apapun untuk menggoda seseorang atau yang lainnya. Allah telah memuji orang-orang yang selalu bershedekah dengan firmanNya: 271.”[23] Keenam: Seorang lelaki yang bershedekah dengan suatu shedekah. sulit mendapatkan orang yang sepertinya. akupun pergi menghilang beberpa sehingga dapat mengumpulkan seratus dinar lalu aku segera meneminya. namun hal istimewa yang membedakan orang ini sehigga mendapatkan naungan Allah adalah keikhlasan dirinya dalam bershedekah tersebut. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. dan ketertarikan hati semakin kuat. sesungguhnya saya memiliki seorang anak paman yang sangat saya cintai sama seperti seorang lelaki mencintai seorang wanita. mereka itulah kekasih Allah yang tidak ada ketakutan pada diri mereka dan tidak pula bersedih”. . jika Engkau mengetahui bahwa apa yang aku lakukan tersebut semata-mata untuk mendapatkan kerelaanMu maka bebaskan kami dari kesulitan ini maka batu itupun sedikit bergeser…. Ya Allah. maka merekapun segera berteduh pada sebuah gua lalu mulut gua itu dijatuhi sebuah batu besar dan menutupinya. karena ikhlasnya yang begitu tinggi sehingga hampir saja dia menyembunyikannya dari pribadinya. Jika kamu menampakkan sedekah(mu) Maka itu adalah baik sekali. maka bersabar dalam menghadapinya karena takut Allah Ta’ala. Maka Sesungguhnya syurgalah tempat tinggal(nya). sementara dia mengumpulkan dua kekuatan fitnah yaitu kekuasaan dan kekuatan kecantikan. pada saat yang menggoda adalah wanita terpandang dan cantik adalah termasuk sabar yang sempurna dan ketaatan yang paling agung. Maka salah seorang dari mereka berkata: Ya Allah. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. dia bukanlah wanita biasa. bagiamana bisa selamat orang menghadapi fitnah yang begitu besar kecuali dengan iman yang dalam dan mata hati yang tajam. Sebagian mereka mengusulkan kepada sebagian yang lain: Ingatlah amal shaleh yang pernah kalian amalkan karena Allah lalu berdo’alah dengan bertawassul dengan amal shaleh tersebut semoga Allah membukakan kesulitan kalian. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.[21] Firman Allah Ta’ala: 40. Qadhi Iyadh berkata: Dikhususkan penyebutan wanita yang memiliki kekuasaan dan kecantikan karena faktor kecenderungan yang lebih dahsyat terhadap mereka. 41. Manusia merasa ketakutan pada hari kiamat namun mereka tidak ketakutan.[22] Dari bnu Umar ra dia berkata: Rasulullah saw bersabda: Pada saat tiga orang sedang berjalan dan mereka kehujanan. dan Allah memberinya kecantikan yang membuat dorongan fitnah semakin besar. maka akupun menggodanya agar dia menyerahkan dirinya kepadaku namun dia enggan sehigga aku bisa memberikannnya seratus dinar. terlebih kenyataannya adalah bahwa wanita itulah yang meminta dan menggoda secara langsung.[20] Kelima: Seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita untuk berbuat mesum dengan dirinya.cahaya. maka akupun bangkit meninggalkannya. maka Allah menjanjikannya untk dinaungi pada naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Akhirnya. dan jika kamu menyembunyikannya[173] dan kamu berikan kepada orang-orang fakir. Maksud: “dzatul manshib” sebagaimana disebutkan di dalam hadits di atas adalah wanita yang terpandang dan berdarah biru atau bangsawan”. lalu pada saat aku sudah siap menerjang dirinya di antara kedua kakinya dia berkata: Wahai hamba Allah takutlah kepada Allah dan janganlah engkau membuka cincin kecuali dengan cara yang hak.

dan Hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. Ibrahim: 42 [10] HR. Muslim: 1827 [9] QS. Al-Najm: 31 [3] QS.[28] Segala puji bagi Allah. Ahmad: 5/267 dishahihkan oleh Albaani di dalam Jami’us shagir: 5718 [11] HR.[25] 83. Bukhari: 715 dan Muslim: 142 [12] QS. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah[595] gemetarlah hati mereka. dia merenungkan kebesaran Allah. kepada keluarga dan seluruh para shahabatnya sumber: ‫السبعة الذين يظلهم الله في ظله‬ [1] HR.Shaad: 26 [7] QS. dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya). bahkan Allah telah mengancam orang yang memiliki hati yang keras dengan ancaman yang keras di dalam firmanNya: 22. Al-Hajj: 1-2 [4] Makna dari sebuah hadits riwayat Muslim no: 2864 [5] HR. mereka itu dalam kesesatan yang nyata.w. Bukhari: no: 1432 dan Muslim no: 1031 [2] QS. yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjagajaga di jalan Allah”. Bukhari: 6532 dan Muslim: 2863 [6] QS.[26] Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw bersabda: Dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Maka Kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang Telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. dia menyendiri dalam zikir kepada Allah tanpa diketahui oleh seorangpun. Allah memberikan penghargaanNya kepada orang seperti ini: 2.). Al-Khafi: 13 . Maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan kenabian Muhammad s. kami Telah beriman. karunia dan rahmatNya sehingga air matanya berlinang karena rindu kepada Allah.a.Al-Nisa’: 58 [8] HR. seraya berkata: “Ya Tuhan kami.Ketujuh: Lelaki yang hatinya penuh dengan takut dan mengagungkan Allah. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad).[27] Rasulullah saw adalah orang yang sering menangis karena takut kepada Allah. kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al Quran) yang Telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri). Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad saw. begitu juga dengan orang-orang yang shaleh pada masa silam dan masa-masa setelahnya.

syarah An-Nawawi: 3/122 [22] QS. Abi Na’im 6/176. Al-Maidah: 83 [27] HR. [16] HR. dia berkata bahwa hadits ini shahih dengan syarat Ashahihaini dan dishaihkan oleh Albani dalam kitab Al-ajmi’us shagir: 1077 [14] QS. Muslim no: 54 [20] HR. Al-Hakim dalam kitab: Almustadrok no: 7844. Al-Anfal: 2 [26] QS. Syarhussunnah no: 3464 dan dishahihkan oleh Al-hakim dan dishahihkannya dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban: 2508 [21] Shaihih Muslim. Dishahihkan oleh Albani dalam silsilah ashahihah: 716. Al-Zumar: 22 Tekanan Jiwa (stres) dan Terapi Islami Share . Al-Nazi’at: 40-41 [23] Bagian hadits yang panjang dari riwayat Al-Bukhari: 2215 dan Muslim: 2743 [24] QS. Turmudzi: 1639 dishahihkan oleh Albani di dalam Al jami’s shagir : 4113 [28] QS. Al-Ma’idah: 54 [18] Sunah Abu Dawud: 4681 dan dihshahihkan oleh AlBani: 5965 [19] HR. Bukhari: 662 dan Mslim: 669 [17] QS. Al-Baqoroh: 271 [25] QS.[13] HR. Al-Taubah: 18 [15] Hulyatul Auliya. Ahmad: 5/343.

di mana sebagiannya bertumpuk dengan sebagian yang lain. Ketenangan adalah keseharian dalam mayoritas kehidupan mereka karena minimnya faktor-faktor yang mempengaruhi kejiwaan ketika itu.Tekanan Jiwa (stres) dan Terapi Islami Prof. Itu artinya bahwa kemajuan teknologi yang disaksikan oleh dunia dan banyak berperan dalam memfasilitasi manusia. . krisis keuangan dan ekonomi membatasi manusia dan membalikkan keadaan berbagai umat dan bangsa dari kenikmatan dan kemewahan menjadi terpuruk dalam kefakiran dan kekurangan. Penyakit ketika itu belum lagi sekomplek dan dengan nama yang beraneka macam. air atau alat transportasi lain ketika itu. Dr.Falih bin Muhammad As-Shaghir Pendahuluan: Kehidupan Manusia di masa lalu relatif stabil. Serta perkara-perkara lain dari perubahan-perubahan. Sebagaimana kondisi yang ada dibanyak negara di dunia. yang menjadikannya dibayang-bayangi ketakutan dan kecemasan. udara. sebagaimana teknologi dan instrumen perang yang ada seperti sekarang ini. . . yang selanjutnya mempengaruhi kemampuan dan kekuatan potensialnya. Bahkan tak jarang datang bertubi-tubi sehingga tidak sanggup menghadapinya atau menyerah karena kontinuitasnya. pada waktu yang sama justru memberatkan manusia itu sendiri dengan lebih banyak tanggung jawab dan kewajiban yang menyedot umur dan waktu mereka. halangan-halangan dan problem yang berdampak negatif pada kehidupan manusia. . yang menghantui manusia dan mengganggu kehidupannya.Ketika itu peperangan tidak dapat membunuh ribuan manusia dalam waktu sekejap.Dan di atas semua itu.Belum ada kejadian yang menelan korban mengerikan akibat kecelakaan lalu lintas baik darat.Tanggung jawab yang ditanggung ketika itu belum mengacaukan pikiran atau mempengaruhi aktivitasnya yang sederhana di perkebunan.Rumah hunian dan perabotannya tidaklah seperti sekarang yang menghimpit.Bahkan musibah yang menimpa manusia belumlah sehebat dan sedahsyat sekarang ini. . . Dampak Stress (Tekanan Jiwa) .Krisis kependudukan dan kemanusiaan ketika itu belum seperti keadaannya yang sekarang. Dari sinilah mulai muncul tekanan kejiwaan (stres): yang berwujud pada ketidakmampuan dalam menghadapi tantangan atau memikul tanggung jawab yang sebenarnya terfasilitasi dan memiliki kemungkinan yang terbuka. rumah produksi atau di tempat perniagaan. seiring lambatnya ditemukan obat penawarnya. di mana realita memaksa manusia menggunakan pola baru dalam berinteraksi dan memikul tanggung jawab. .

Karenanya para dokter menyarankan pasiennya untuk menjauhi hal-hal yang menimbulkan gejolak kejiwaan. dengan orang banyak jika dia seorang pegawai. 2. Ia merupakan ancaman dalam membangun masyarakat. bahkan menjadikan penderitanya tenggelam dalam dunia khayal. Terlebih lagi tidak dapat konsekuen dalam mencapai tujuan dan mencapai target. menjauh dari kenyataan. Allah I telah mengeluarkan mereka dari keterjebakan ketika setiap mereka menyebutkan amalan saleh yang dikerjakan ikhlas karena Allah I. Stres (tekanan jiwa) memiliki pengaruh yang besar pada anggota tubuh penderita. Karena penderitanya kehilangan penyelaras dalam berinteraksi dengan berbagai hal. baik dalam penyembuhan atau dalam memperburuk dan membuatnya semakin parah. yang pada akhirnya memunculkan dampak dan efek negatif dalam kehidupan dan pergaulannya. Ada kalanya stres pada penderitanya melahirkan semacam prilaku kasar. dengan para pegawai jika dia seorang kepala bagian atau direktur. persahabatan dengan teman kerjanya. Buyar kekuatan dan kemampuan. Penyakit yang di derita kebanyakannya adalah cerminan dari hakikat kondisi kejiwaan yang tengah dialami penderita. kolesterol.” (QS. juga dengan seluruh strata masyarakat di lingkungannya. terkendala dalam metode berpikir dan mencari solusi.Sesungguhnya stres pada banyak keadaan menyebabkan penderitanya tidak stabil. Tekanan jiwa mempengaruhi dalam bergaul dengan orang lain atau menjalin hubungan dengan mereka. Dimana penderita tekanan jiwa akan sulit membangun hubungan dalam bertetangga. At-Thalaq: 2 ) Dan firman-Nya : “Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. kemarahan akan realita dan melihatnya dengan gelap mata. atau dengan siswa lain jika itu di sekolah. kepribadian dan lembaga sosial yang lebih maju. usus dan lain sebagainya. Firman-Nya I: “Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. At-Thalaq: 4) Kisah tiga orang yang terjebak di dalam goa tidak asing bagi kita. Ia berharap dapat keluar dari permasalahannya dan terkurangi tanggung jawabnya. 5. Stres (tekanan jiwa) berpengaruh negatif dalam produktivitas kerja dan kreasi.” (QS. Stres menyebabkan menarik diri dan menjauh dari kehidupan.Bertakwa kepada Allah I dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan amal saleh. Di antara penyembuhan dan terapinya: 1. . gangguan lambung. 3. sudah seharusnya diberikan terapi penyembuhan dan pengobatan yang dapat mencegah atau membatasi agar tidak menjangkit pada diri. Dengan amal mereka itulah mereka bertawasul kepada Allah I. Obat Stres (Tekanan Jiwa) Dikarenakan siapa pun dapat terkena tekanan jiwa. Karena kejiwaan memiliki peran yang penting dalam mengontrol penyakit-penyakit tersebut. keradikalan. meningkat dan mumpuni. yang berdampak pada timbulnya masalah atau penyakit. Engkau dapati ia mendebat perkara dengan solusi filosofis yang rumit atau penafsiran yang ganjil yang tidak diterima oleh para pemikir dan orang kebanyakan. Akan lebih parah jika tidak ada pendampingan yang dapat mengurangi sebagian beban dan kepedihannya. niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Terutama mereka yang terkena liver. gangguan jiwa. 4. Di antara dampak yang terpenting adalah: 1.

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Aku bersamanya jika ia berdoa kepada-Ku. jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.” [HR.Ahmad] 3.” [HR. padahal aku sangka tidak akan teratasi 4. Sesungguhnya hal ini adalah salah satu dari sebab kebahagiaan dan ketenangan. Sadarilah bahwa Allah sematalah yang mengangkat kesulitan manusia. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir.Turmudzi] Benarlah perkataan seorang penyair: Begitu pelik.” [HR. sebagaimana ia dapat pula mengeluarkan dari bencana.Ar-Ro’d:28) 5. Allah I berfirman melalui lisan Nabi Ya’kub u: “…Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Menjadikan sabar dan shalat sebagai penolong. ucapan dan amal merupakan sebab untuk dapat keluar dari kemelut. Karena dua hal ini dapat menguatkan dalam menghadapi berbagai problema dan tanggung jawab sehingga dapat tegar dan sukses menghadapinya. Husnuzon (berbaik sangka) kepada Allah I. “Jika Nabi r menghadapi perkara pelik.2.” (QS. Hudzaifah t berkata. menghilangkan kegalauan dan kegelisahan. memberi ketegaran jiwa dan ketenangan. Ahmad dan Hakim] 6. Hal ini sebagaimana firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah r. َ ‫من ل َزِم ال ِست ِغْفار جعَل الل ّه ل َه من ك ُل ضيق مخرجا وَمن ك ُل هَم فَرجا وَرزقَه من حي ْث ل‬ ّ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ِ ُ َ َ ً َ ّ ً َ ْ َ ٍ ِ ّ َ ْ ِ ْ ِ ُ ُ ْ َ ‫ي َحت َسب‬ ُ ِ ْ “Siapa yang kontinu beristigfar. karena doa dapat menghilangkan kegelisahan dan mengeluarkan dari kesusahan. Kembali kepada Allah dengan berdoa. Al-Baqarah: 153 ) Seorang sahabat Nabi. Yusuf: 87 ) Nabi r bersabda dalam hadits Qudsi: َ ُ َ َ ‫أ َنا عن ْد َ ظ َن ع َب ْد ِيْ بي وَأ َنا معَه إ ِذا د َعاني‬ ِ َ ِ َ ِ ّ “Sesungguhnya Allah r berfirman: “Aku sebagaimana prasangka hambaku kepada-Ku. beliau melaksanakan shalat. hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. tapi ketika aku kembalikan kepada Penciptaannya Ia teratasi. Sebagaimana firman Allah : “(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah.” (QS. Kontinu senantiasa beristigfar (meminta ampun kepada Allah). Sesungguhnya kesulitan meskipun berlangsung berlarut-larut senantiasa Allah iringkan dengan solusi dan kemudahan.Abu Dawud. Allah akan jadikan pada setiap kegalauannya solusi dan dari setiap kesulitan jalan keluar serta akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkan. Berzikir kepada Allah (mengingat Allah) dengan keyakinan. Ingatlah. Hal ini sebagaimana hadits Abu Sa’id al-Khudri t: .

Terkadang keadaan seseorang terasa begitu menghimpit. yang dipanggil Abu Umamah. Allah I berfirman.” (QS. “Tentu wahai Rasulullah!” Jawab lelaki itu. gelisah. “Bacalah ketika pagi dan petang: ‫الل ّهُم إ ِنى أ َعوذ ُ ب ِك من ال ْهَم وال ْحزن وَأ َعوذ ُ ب ِك من ال ْعَجزِ وال ْك َسل وَأ َعوذ ُ ب ِك من ال ْجب ْن وال ْب ُخل‬ ُ ُ ُ ّ ّ ِ ْ َ ِ ُ َ ِ َ ِ َ َ ْ َ ِ َ ِ َ َ َ ّ َ ِ َ َ ‫وأ‬ َ ‫َ عوذ ُ ب ِك من غ َل َب َةِ الد ّي ْن وَقَهْرِ الرجال‬ ُ ِ َ ّ ْ ِ ِ [ Allahumma Inni A'ûdzubika minalhammi walhazan wa a'ûdzubika minal'ajzi walkasal. Tidak mengapa meminta bantuan para ahli dari dokter ahli jiwa atau selain mereka.” Jawabnya. dihilangkan kegelisahan dan kesedihannya. Ringkas pembicaraan: Bahwa tekanan jiwa pada akhirnya adalah buatan dan buah amal tangannya sendiri. ia dikuasai rasa gundah. itu akan membantunya membuka pintu penting yang membuka cercahan cahaya dengan izin Allah. wa a'ûdzubika minaljubni walbukhl. Aku berlindung kepadamu dari kepengecutan dan kebakhilan. . At-Thalaq: 3 ) Siapa yang mencukupkan diri dengan Allah. Beliau mendapati seorang lelaki Anshar. Mengerjakan sebab-sebab yang dapat membantunya sukses dalam kehidupan lalu bertawakal kepada Allah I.“Pada suatu hari Rasulullah r masuk masjid.Thâhâ:25-26) 7. aku tidak melihatmu duduk di masjid melainkan sedang shalat. sedih dan merana yang mengakibatkan tekanan pada dirinya. jika engkau katakan Allah akan menghilangkan kegelisahanmu dan melunaskan hutangmu?!” Tawar Rasulullah. wahai Rasulullah.” (QS. lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Beliau berkata. “Wahai Abu Umamah.” [HR. sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. wa a'ûdzubika min ghalabatiddaini wa qohril rijal ] Artinya: “Ya Allah. “Dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. “Maukah aku ajarkan suatu kalimat.” “Kegelisahan dan hutang melilitku.Abu Dawud] Di antara doa Nabi Musa u kepada Allah agar dilapangkan dadanya. dimudahkan urusannya. sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah I melalui lisan Nabinya: “Musa berkata: “Ya Tuhanku. 8. tidak akan tersesat dan tidak akan celaka selamanya. Meminta kepada-Nya agar dapat mencapai dan memperoleh hasil yang terbaik. Amal dan tawakal adalah dua hal yang saling berkaitan untuk menangkal tekanan jiwa dan efek negatif yang ditimbulkannya. Aku berlindung kepadamu dari dari lilitan hutang dan penindasan orang. Jika berkonsultasi kepada yang lain.

sekolah. juga merasakan akan kelembutan dan rahmat-Nya terhadap hamba-Nya dari sisi yang lain. dia tidak akan merasa khawatir akan kesulitan dan tantangan. Sumber asli: ‫الضغوط النفسية‬ • Sedekah Keutamaan dan macam-macamnya (1) Share SEDEKA H. bahkan menjalani dan menghadapinya dengan ketegaran dan kesuksesan. Rabb semesta alam. Hal itu diperoleh dari pendidikan imaniah (pendidikan keimanan) yang benar bagi generasi putra dan putri di rumah. Amma ba’du: Allah Ta’ala berfirman memerintahkan nabi-Nya : . lembaga-lembaga bimbingan dan pusat-pusat pendidikan.“(Azab) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. dan atas keluarga serta segenap sahabatnya. dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak Menganiaya hamba-hamba-Nya. Dia tidak dapat mengolahnya dengan jalan yang benar hingga sampai pada puncaknya. KEUTAMAAN DAN MACAM-MACAMNYA (1) oleh : Ali Bin Muhammad ad-Dihami Segala puji bagi Allah. nabi kita Muhammad. Ali Imrah: 182 ) Karena timbulnya tekanan jiwa ini merupakan akibat dari kesalahan masa lalu yang bertumpuk dan membesar pada penderitanya. masjid.” (QS. Setiap orang dapat mengalahkan tekanan ini dan menghindari pengaruh negatif yang timbul karenanya ketika sejak semula ia telah siap menghadapi berbagai tantangan yang dihadapinya. Karena seorang hamba ketika bergantung kepada Allah I dan dapat merasakan keagungan serta penguasaan-Nya atas sesuatu pada satu sisi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas utusan yang paling mulia. Terasa begitu hebat di dalam diri dan memorak-porandakan harapan serta angan-angannya.

َ ّ ‫قل ل ّعِباد ِيَ ال ّذين آمنوا ْ ي ُقيموا ْ الصل َة َ وَينفقوا ْ مما رزقْناهُم سرا ً وَعلن ِي َة من قَب ْيل أن ي َيأ ْت ِي ي َيوْم ل‬ ُ ُ ِ ُ َ ُ َ َ ِ َ ٌ ّ ً ُ ِ ّ َ ِ ّ ِ ْ َ َ َ ّ ِ َ ‫ب َي ْعٌ فيهِ وَل َ خل‬ ٌ .14:31) Allah Jalla wa ‘Ala berfirman: ‫وَأنفقوا ْ في سبيل الل ّه… ﴿591﴾ سورة البقرة‬ ُ ِ َ ِ ِ ِ ِ َ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah …… (QS. tidaklah dilihatnya melainkan amal perbuatannya yang pernah dilakukan. (QS. Dan ia (pun) melihat ke depan. (QS. ‘Aku yang paling utama diantara kalian’. “Diriwayatkan kepadaku bahwa berbagai amal saling berbangga-bangga. sabda Nabi : ‫» ما من ْك ُم أ َحد ٌ إ ِل ّ سي ُك َل ّمه رب ّه ل َي ْس ب َي ْن َه وَب َي ْن َه ت ُرجمان فَي َن ْظ ُر أ َي ْمن من ْه فَل َ ي َيرى إ ِل ّ ميا قَيد ّم مين‬ ‫َي‬ ٌ َ ُ ْ ُ َ ْ ِ َ َ ُ ِ َ َ ُ ُ َ ُ ُ َ ْ ِ َ َ ُ ْ ُ ‫ع َمل ِهِ وَي َن ْظ ُر أ َشأ َم من ْه فَل َ ي َرى إ ِل ّ ما قَد ّم وَي َن ْظ ُر ب َي ْن ي َد َي ْهِ فَل َ ي َرى إ ِل ّ النار ت ِل ْقاء وَجهِهِ فات ّقوا النار‬ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ ِ َ َ َ ّ َ ّ َ َ ُ َ « ٍ‫وَل َوْ ب ِشقّ ت َمرة‬ ِ ْ َ “Tiada seorang (pun) dari kalian.” (QS. melainkan (kelak) Allah akan berbicara kepadanya tanpa seorang penerjemah. sekalipun dengan sebiji buah kurma (yang disedekahkan). Dan ia (pun) melihat ke kiri.2:254) Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: ‫أ َي ّها ال ّذين آمنوا ْ أنفِقوا ْ من ط َي ّبات ما ك َسب ْت ُم ﴿762﴾ سورة البقرة‬ ُ َ ُ َ َ ِ ِ ْ َ َ ِ َ َ Hai orang-orang yang beriman.2:195) Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: ُ َ َ َ ّ ِ ‫يا أ َي ّها ال ّذين آمنوا ْ أنفقوا ْ مما رزقْناكم ﴿452﴾ سورة البقرة‬ ُ ِ َ ُ َ َ ِ َ َ Hai orang-orang yang beriman. Maka peliharalah (diri) kalian dari api neraka. tidaklah dilihatnya melainkan amal perbuatannya yang pernah dilakukan. (QS. Sampai-sampai Umar Radhiyallahu ‘Anhu mengatakan.” (Terdapat dalam ashShahihain). Maka ia melihat ke kanan. maka amalan sedekah berkata. nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.2:267) Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: ‫فات ّقوا الل ّه ما است َط َعْت ُم واسمعوا وَأ َطيعوا وَأنفِقوا خيرا ً لنفسك ُم وَمن يوقَ شح ن َفسهِ فَأ ُوْل َئ ِك هييم‬ ُ َ ُ َ ِ ْ ّ ُ ُ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ُ ِ ُ َ ْ َ ْ ْ ُ ُ َ َ َ ‫ال ْمفل ِحون ﴿61 ﴾ سورة التغابن‬ َ ُ ْ ُ Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta ta`atlah. Seorang yang memperhatikan nash-nash yang menyuruh dan mendorong untuk bersedekah akan mendapatkan bahwa amalan sedekah memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh amalan selainnya. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. tidaklah dilihatnya melainkan neraka di hadapan wajahnya.‫ِ ل ﴿١3﴾ سورة إبراهيم‬ ِ Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: “Hendaklah mereka mendirikan shalat.64:16) Diantara hadits yang menunjukkan mengenai keutamaan bersedekah. menafkahkan sebahagian rezki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu. dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu.” .

Meskipun hanya dengan sepotong kue (ka’kah) atau bawang putih atau semacamnya. sedekah menghapuskan kesalahan dan memadamkan percikan apinya. Maka beliau menjawab. Maka pria itu melakukannya. namun belum membuahkan hasil. sebagaimana sabda Nabi : « ‫» والصد َقَة ت ُط ْفئ ال ْخطيئ َة ك َما ي ُط ْفئ ال ْماء النار‬ ُ ُ ِ ُ ِ َ َ ِ َ ّ َ َ ّ ُ َ “Sedekah menghapuskan kesalahan. pada amalan sedekah terkandung penawar untuk berbagai jenis penyakit jasmani. pelaku sedekah berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat nanti. sebagaimana sabda Nabi : « ‫» إ ِن صد َقَة السر ت ُط ْفيء غ َضب الرب‬ ُ ِ َ ّ ّ َ َ َ ّ ّ ّ “Sesungguhnya sedekah yang tersembunyi. Ketiga.” Ibnu Syaqiq menuturkan. Keenam. lalu sembuh. sebagaimana hadits ‘Uqbah bin ‘Amir Radhiyallahu ‘Anhu menuturkan. sedekah dapat meredakan murka Allah Subhanahu wa Ta’ala. “Aku mendengar Rasulullah bersabda: « ‫» ك ُل امرِئ في ظ ِل صد َقَت ِهِ حتى ي ُقضى ب َي ْن الناس‬ ّ َ ِ ٍ ْ ّ َ ْ َ ّ ِ ّ َ “Setiap orang berada di bawah naungan amalan sedekahnya. sebagaimana sabda Nabi : “Obatilah penyakit-penyakit kalian melalui sedekah. hingga digelar pengadilan di antara manusia” Yazid berkata : َ ْ َ ُ َ َ َ ‫وَكان أ َبو مرثد ل َ ي ُخط ِئ ُه ي َوْم إ ِل ّ ت َصد ّقَ فيهِ ب ِشيء وَل َوْ ك َعْك َة أ َوْ ب َصل َة أ َوْ ك َذا‬ ٍ ْ َ ْ ً َ ً ِ ٌ ُ َ “Tidaklah satu hari Abu Martsad berbuat suatu kekeliruan. Kedua.KEUTAMAAN & MANFAAT SEDEKAH Pertama. sebagaimana sabda Nabi : « ٍ‫» فات ّقوا النار وَل َوْ ب ِشقّ ت َمرة‬ ُ َ ِ َ ْ َ ّ “Maka peliharalah (diri) kalian dari api neraka.” (Shahih at-Targhib). Maka sungguh aku berharap di sana akan muncul mata air dan (dengan usaha itu dapat) menghentikan darah yang keluar dari lututmu. Sebenarnya ia telah berobat dengan bermacam-macam pengobatan. penawar berbagai jenis penyakit hati. Kelima. “Pergilah dan galilah sumur di daerah yang membutuhkan air. “Aku mendengar Ibnul Mubarak ditanya oleh seorang pria mengenai nanah yang terus keluar dari lututnya sejak tujuh tahun lalu.” Keempat. melainkan ia (segera) bersedekah dengan sesuatu apa saja di hari itu (juga).” (Terdapat dalam ash-Shahihain). sekalipun dengan sebiji buah kurma (yang disedekahkan). sedekah menjaga pelakunya terhindari dari api neraka. (dapat) meredam murka Allah Ta’ala” (Shahih atTarghib). sebagaimana sabda Nabi kepada orang yang mengeluhkan kekerasaan hatinya kepada beliau : . dan ia pun telah berkonsultasi dengan banyak dokter. sebagaimana air memadamkan api” (Shahih at-Targhib karya Asy-Syaikh Al-Albani).

maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Kesebelas. bahkan kafir sekalipun. Maka sesungguhnya Allah Ta’ala menolak berbagai jenis musibah melalui amalan sedekah ini. bahwa seorang yang bersedekah di doakan oleh seorang malaikat di setiap harinya. maka perumpamaan hal itu seperti ibarat seorang laki-laki yang ditawan oleh musuh. Sebagaimana dalam firman-Nya Ta’ala : .3:92) Kesembilan. bahwa Allah menolak berbagai macam musibah dengan sedekah. sebagainya dalam firman-Nya Ta’ala: ُ َ َ ‫لن ت َنالوا ْ ال ْب ِر حتى تنفِقوا ْ مما ت ُحبون وَميا تنفِقيوا ْ مين شييء فيإ ِن الليه بيهِ ع َلييم ﴿ ٢٩﴾ سيورة آل‬ ُ ُ َ َ ّ ِ ُ ُ ّ َ ّ ِ ٌ ِ ِ َ ّ ّ َ ٍ ْ َ ّ ِ ‫عمران‬ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna). Ahmad) Ketujuh. sebagaimn yang telah dikabarkan oleh Nabi mengenai hal tersebut dengan sabdanya : « ‫» ما ن َقصت صد َقَة من مال‬ َ ْ َ َ َ ٍ َ ْ ِ ٌ “Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. zhalim. sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.” (HR. maka satu di antara mereka berkata : ‘Ya Allah berikanlah pengganti bagi orang yang berinfaq’. ‘Ya Allah berikanlah kebinasaan bagi orang yang menahannya’. kedua tangannya diikat ke lehernya. lalu mereka membawa pria tersebut untuk mereka penggal lehernya. bahkan penduduk bumi lainnya karena mereka telah mencobanya. Maka sedekah memiliki pengaruh yang mengagumkan dalam menolak berbagai bentuk musibah. Lalu tawanan ini berkata: ‘Saya tebus (diriku) dari kalian dengan (tuntutan tebusan) sedikit dan banyak’. Lalu ia pun menebus dirinya dari mereka. sekalipun mereka dari golongan orang fajir.َ « ِ ‫» إ ِن أ َرد ْت ت َل ْيين قَل ْب ِك فَأ َط ْعِم ال ْمسكين وامسح رأ ْس ال ْي َتيم‬ ِ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ِ ْ ِ َ ِ “Jika kamu hendak melembutkan hatimu. bahwa seorang hamba baru bisa sampai pada hakikat kebajikan sejati melalui amalan sedekah. dan malaikat lainnya berkata. berbeda terbalik dengan orang yang menahan hartanya.” (Shahihul Jami’ ).” (Terdapat dalam ash-Shahihain).” (Terdapat dalam Shahih Muslim). Dan apa saja yang kamu nafkahkan. baik dari kalangan khusus mereka (para ulama) dan orang umum (awam) sekalipun. bahwa pelaku sedekah dikaruniakan keberkahan baginya pada hartanya. maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Kedelapan. Mengenai hal tersebut Rasulullah bersabda : ُ ‫ُي‬ ‫» ما من ي َوْم ٍ ي ُصب ِح ال ْعِباد ُ فيهِ إ ِل ّ مل َكان ي َن ْزِلن فَي َقول أ َحد ُهُما : الل ّهُم أ َع ْيط من ْفِق يا خل َف يا ، وَي َق يول‬ ‫ِ ُ ًي َ ًي‬ ِ َ َ ُ ُ ُ ْ ّ َ ِ َ ِ َ َ ْ ِ َ َ ‫الخر : الل ّهُم أ َع ْط ممسكا ت َل‬ ً ِ ْ ُ ِ « ‫فا‬ ً ّ ُ َ “Tiada sehari pun yang dilewati oleh para hamba-Nya melainkan turun dua orang malaikat. bahwa tidak ada harta yang tersisa bagi pemilik harta melainkan apa yang telah disedekahkannya. Kesepuluh. Ini merupakan perkara yang telah diketahui oleh banyak orang. sebagaimana dalam wasiat Yahya kepada Bani Israil : َ َ َ ّ ‫» وآمرك ُم بالصد َقَةِ فَإ ِن مث َل ذ َل ِك ك َمث َل رجل أ َسره ُ ال ْعَد ُوّ فَأ َوْث َقوا ي َد َه ُ إ ِلى ع ُن ُقهِ وَقَد ّموه ُ ل ِي َضييرِبوا‬ ُ ِ ُ ْ ُ ّ ِ ْ ُ ُ َ َ َ ٍ ُ َ ِ َ َ َ‫ع ُن ُقه فَقال أ َنا أ َفْديهِ من ْك ُم بال ْقليل وال ْك َثيرِ ف‬ « ‫فدى ن َفسه من ْهُم‬ ِ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ِ ِ َ ِ ْ ِ “Allah memerintahkan kepada kalian bersedekah. (QS.

pintu yang disebut (dengan) pintu sedekah. (QS.3:92) Ketika Nabi bertanya kepada ‘Aisyah Radhiyallahu ‘Anha mengenai kambing yang dikurbankannya. sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.57:18) Dan firman-Nya Ta’ala : ُ ُ َ ‫من ذا ال ّذي ي ُقرِض الل ّه قَرضا ً حسنا ً فَي ُضاعفه ل َه أ َضعافا ً ك َثيرة ً والل ّه ي َقب ِض وَي َب ْسط وَإ ِل َي ْهِ ت ُرجعُيون‬ ْ ِ َ ‫ْ َ ي‬ َ ْ ُ ُ َ ِ َ َ َ ّ ُ ْ ُ َ َ ِ ُ ْ َ ‫﴿٥٤٢﴾ سورة البقرة‬ Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah. di surga dia akan dipanggil. pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah). akan dipanggil dari pintu jihad. bahwa Allah melipatgandakan ganjaran bagi orang yang bersedekah.ُ َ َ ‫لن ت َنالوا ْ ال ْب ِر حتى تنفِقوا ْ مما ت ُحبون وَميا تنفِقيوا ْ مين شييء فيإ ِن الليه بيهِ ع َلييم ﴿ ٢٩﴾ سيورة آل‬ ُ ُ َ َ ّ ِ ُ ُ ّ َ ّ ِ ٌ ِ ِ َ ّ ّ َ ٍ ْ َ ّ ِ ‫عمران‬ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna). ‘Wahai Rasulullah. bahwa pengamal sedekah akan dipanggil dari arah pintu khusus dari pintupintu surga. Dan siapa dari kalangan praktisi jihad. ‘Wahai hamba Allah.” Rasulullah bersabda : « ‫» ب َقي ك ُل ّها غ َي ْر ك َت ِفها‬ َ ِ َ َ َ ِ “Tersisa semuanya melainkan bagian pundaknya (saja). ‘Aisyah Radhiyallahu ‘Anha menjawab : « ‫» ما ب َقي من ْها إ ِل ّ ك َت ِفها‬ َ ُ َ ِ َ ِ َ “Tidak ada yang tersisa (karena telah disedekahkan) melainkan bagian pundaknya (saja). dan bagi mereka pahala yang banyak.’ Maka barangsiapa dari kalangan pengamal shalat. sebgaimana firman-Nya ‘Azza wa Jalla : ‫إ ِن ال ْمصد ّقين وال ْمصد ّقات وَأ َقْرضوا الل ّه قَرضا ً حسنا ً ي ُضاع َف ل َهُم وَل َهُ يم أ َج ير ك َري يم ﴿٨١﴾ س يورة‬ ‫ي‬ ُ ِ َ ّ ُ َ َ ِ ّ ُ َ ُ َ ّ َ َ ٌ ِ ٌ ْ ْ ْ ْ َ ‫الحديد‬ Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik.” Lalu Abu Bakar ash-Shiddiq bertanya. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. “Apakah masih ada yang tersisa?”.2:245) Ketiga belas. Kedua belas. Tidak adakah orang yang dipanggil dari . akan dipanggil dari pintu shalat. Barangsiapa dari kalangan pengamal puasa. Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda : ‫» من أ َن ْفقَ زوْجي ْن في سبيل الل ّهِ نود ِيَ في ال ْجن ّةِ يا ع َب ْد َ الل ّهِ هَذا خي ْر فَمن كان مين أ َهْيل الصيل َة‬ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ِ َ َ َ َ ِ ْ ِ َ َ ْ َ ٌ َ َ ِ ِ َ َ ‫دعي من باب الص ِلة ومن كان من أ َهْل ال ْجهاد دعي من باب ال ْجهاد ومن كيَيان مين أ‬ َ ْ َ َ ِ َ ّ ِ‫َ ِ ْ هْيل الصيد َقَة‬ ّ ِ َ ْ ِ َ ِ ُ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ َ ِ ُ ِ ْ َ َ ِ َ ِ ِ ْ ِ َ َ ‫ّ ّ ِ َي‬ ‫د ُعي من باب الصد َقَةِ وَمن كان من أ َهْل الصيام ِ د ُعي من باب الريان فَقيال أ َبيُيو ب َك ْيرٍ الصيديقُ ييَيا‬ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ّ ّ َ ّ ِ َ ْ ّ ِ َ ْ ِ َ ِ ِ ْ ّ ‫رسول الل ّهِ ما ع َلى من ي ُد ْعى من هَذ ِهِ ال َب ْواب من ضرورةٍ فَهَل ي ُد ْعى أ َحد ٌ من هَذ ِهِ ال َب ْيواب ك ُل‬ ْ َ ْ َ ُ َ ‫َ ِ هَ يا‬ ‫ي‬ َ َ َ ْ ِ َ َ ُ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ ْ َ َ َ « ‫قال ن َعَم وَأ َرجو أ َن ت َكون من ْهُم‬ ِ َ ُ ْ ُ ْ ْ ْ “Barangsiapa yang menginfakkan sepasang barang di jalan Allah. Barangsiapa dari ahli sedekah. (QS. akan dipanggil dari pintu sedekah.” (Terdapat dalam Shahih Muslim). maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan apa saja yang kamu nafkahkan. maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (pintu) ini adalah lebih baik. niscaya akan dilipat gandakan (pembayarannya) kepada mereka. akan dipanggil dari pintu ar-Raiyan. (QS.

banyak pintu-pintu penting (tersebut). “Lalu siapa diantara kalian yang telah mengantar jenazah?” Abu Bakar kembali menjawab. Adapun orang yang bersedekah. “Lalu siapa diantara kalian yang telah memberi makan orang miskin hari ini?” Abu Bakar kembali menjawab. قال : فَمن أ َط ْعَم من ْك ُم ال ْييوْم مسيكينا ؟ قَيال أ َبيو ب َكي‬ َ َ ‫ر‬ ً ِ ْ ِ َ َ ْ ِ َ َ ِ َ ُ َ ‫ي‬ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ٍ َ َ َ َ َ َ ‫رضي الل ّه ع َن ْه : أ َنا . Keempat belas.” (HR. Kelima belas. “Tidaklah semua ini berkumpul pada diri seseorang melainkan ia masuk surga. bahwa pada amalan sedekah terdapat di dalamnya kelapangan dada. Makin menguat kebahagiaannya dan makin besar kesenangannya. niscaya seorang hamba secara hakiki akan tetap terus memperbanyak dan menyegerakan sedekahnya. قَيال : فَمين ت َب ِيعَ من ْك ُيم ال ْي َيوْم‬ ِ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ً َ َ ْ ِ َ ْ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ‫جنازة ً ؟ قال أ َبو ب َك ْرٍ رضي الل ّه ع َن ْه : أ َنا . . “Aku. Muslim). dan aku harap engkau termasuk dari mereka’. Allah Ta’ala berfirman : َ ‫وَمن يوقَ شح ن َفسهِ فَأ ُوْل َئ ِك هُم ال ْمفل ِحون ﴿٩﴾ سورة الحشر‬ ِ ْ ّ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya.” Beliau bertanya (lagi). Sebagaimana dalam sabda beliau : ‫» إ ِن ّما الد ّن ْيا ل َرب َعَةِ : ن َفرٍ ع َب ْد ٍ رزقَه الل ّه مال ً وَعل ْما فَهُوَ ي َت ّقي فيهِ رب ّه وَي َصل فيهِ رحمه وَي َعْلييم ل ِلييه‬ َ ِ ّ ُ َ ِ ُ ِ ِ ِ ُ َ ِ َ ُ َ ً ِ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ « ‫فيهِ حقا فَهَذا ب ِأ َفْضل ال ْمنازِل‬ ّ َ َ َ ِ َ ِ ِ “Sesungguhnya (keadaan penduduk) dunia terbagi menjadi empat (keadaan).” Beliau bertanya (lagi).” (Terdapat dalam Shahih Muslim). hingga menutupi jari-jarinya dan menghilangkan bekas-bekas. Maka apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu-pintu ini?’ Beliau menjawab. Maka sesungguhnya Nabi menberikan tamtsil : َ َ ُ َ ‫» مث َل ال ْب َخيل وال ْمن ْفق ك َمث َل رجل َي ْن ع َل َي ْهِما جب ّتان من حديد ٍ من ث ُد ِي ّهِما إ ِلى ت َراقيهِما فَأ َما ال ْمن ْفييق‬ ِ َ ْ ِ ِ َ ُ َ ِ ُ َ ِ ِ ُ ِ ُ ّ َ ِ َ ْ ِ ِ ُ َ ِ َ َ ‫فَل َ ينفق إل ّ سبغَت أ َو ِوفَرت ع َلى جل ْده حتى تخفي بنانه وتعفو أ َث َره وأ َما ال ْبخيل فَل َ يريد أ‬ َ ُ ِ َ ‫ُ ِ ُ ن ي ُن ْفق‬ َ ِ ْ ّ َ ُ َ َ ُ ْ ََ ُ َ ََ َ ِ ْ ُ ّ َ ِ ِ ِ ْ َ َ ْ ْ َ َ ِ ُ ِ ُْ َ َ َ َ ّ ً َ « ُ‫شي ْئا إ ِل ّ ل َزِقَت ك ُل حل ْقةٍ مكان َها فَهُوَ ي ُوَسعُها وَل َ ت َت ّسع‬ ِ ّ ْ َ َ “Perumpamaan orang bakhil dan orang yang bersedekah seperti ibarat dua orang yang mengenakan dua baju (jubatan) yang terbuat dari besi. فَقال‬ َ ْ َ َ َ ُ ً ِ َ َ ُ ُ ْ ِ ُ ُ َ ِ َ َ ِ َ ّ َ َ َ ُ ُ َ « ‫رسول الل ّهِ صلى الل ّه ع َل َي ْهِ وَسل ّم : ما اجت َمعْن في امرِئ إ ِل ّ د َخل ال ْجن ّة‬ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ٍ “Siapa di antara kalian yang pagi ini sedang berpuasa ?” Abu Bakar menjawab.” (Terdapat dalam Ash-Shahihain) Pengamal sedekah setiap kali ia bersedekah maka baginya ketenangan hati dan kelapangan dada. tidaklah ia bersedekah melainkan semakin lapang (bajunya) atau memenuhi bagian-bagian kulitnya. قال : فَمن عاد َ من ْك ُم ال ْي َوْم مريضا ؟ قال أ َبو ب َك ْرٍ رضي الل ّه ع َن ْه : أ َنا . Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda : َ ‫ي‬ ‫» من أ َصب َح من ْك ُم ال ْي َوْم صائ ِما ؟ قال أ َبو ب َك ْرٍ رضي الل ّه ع َن ْه : أ َنيَيا . melekat dari kedua buah dadanya hingga tulang selangka·. (QS. Sedangkan orang bakhil. mereka itulah orang-orang yang beruntung. tetapi tidak merenggang-renggang (juga). maka dengannya ia bertakwa kepada Rabbnya. bahwa tiadalah amalan sedekah ini ketika berkumpul dengan amalan puasa dan mengantarkan jenazah serta menjenguk orang sakit pada satu hari yang bersamaan. maka tidaklah ia enggan menginfakkan sedikitpun (dari hartanya) melainkan setiap lingkaran semakin mengeret pada tempatnya. “Ya ada. “Aku”. bahwa orang yang bersedekah sekiranya dari kalangan ulama. kenyamanan dan ketenangan hati. (yaitu) seorang hamba yang Allah karuniakan harta dan ilmu. makin luas dan tenang serta lapang.. “Lalu siapa diantara kalian yang telah menjengut orang sakit hari ini?” Abu Bakar kembali menjawab.59:9) Keenam belas. orang itu berusaha merenggangkannya. melainkan demikian itu menjadikan pelakunya masuk surga. Kalaulah pada amalan sedekah tidak ada yang diharapkan selain keuntungan ini saja. “Aku. Maka Rasulullah bersabda.” Beliau bertanya (lagi). Setiap kali ia bersedekah. “Aku. maka dia berada di seutama-utamanya kedudukan di sisi Allah.

diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. bahwa seorang hamba dianggap telah menepati perjanjian antara dirinya dengan Allah Ta’ala dan menyempurnakan akad transaksi jual beli yang terikat dengan-Nya.” Maka bagaimana sekiranya Allah mengaruniakan taufik-Nya kepada seorang hamba-Nya dengan menghimpun demikain itu semuanya? Kita bermohon kepada Allah yang Maha Dermawan akan karunia-Nya. Dan seorang yang dikaruniakan (kekayaan) harta oleh Allah. seperti kelalaian. (QS.” HR. dan Ibnu Majah. an-Nasa`i. maka orang ini berada pada kedudukan yang paling utama . Juga terdapat dalam Shahih al-Jami’. sebagaimana dalam sabda beliau : « ‫» والصد َقَة ب ُرهان‬ ٌ َ ْ ُ ّ َ “Sedekah itu adalah bukti.menyambung tali silaturahmi dan ia mengetahui bahwa di dalamnya terdapat hak Allah. lalu ia menginfakkannya di (jalan) kebenaran siang dan malam.. Ketujuh belas. lalu mereka membunuh atau terbunuh. sumpah dan dusta serta kealpaan. bahwa sedekah merupakan bukti atas kesungguhan dan keimanan seorang hamba. bahwa Nabi menempatkan kaya yang disertai sedekah berada di tingkatan yang sama dengan al-Qur`an yang disertai pengamalannya. sesungguhnya (pada) perdagangan ini terjadi kealphaan dan sumpah. Sungguh Nabi mewasiatkan kepada para pedagang dengan sabda : « ِ‫» يا معْشر الت ّجارِ إ ِن ال ْب َي ْعَ ي َحضره ُ الل ّغْوُ وال ْحل ْف فَشوبوه ُ بالصد َقَة‬ ُ َ َ ُ ُ ّ ّ ّ ِ ُ ُ ْ َ َ َ َ “Wahai para pedagang. melepaskannya dari sikap-sikap buruk (ad-dakhan) yang menerpanya. Sebagaimana yang disinyalir dalam firman-Nya ‘Azza wa Jalla : َ ّ ِ ِ َ ‫إ ِن الل ّه اشت َرى من ال ْمؤ ْمنين أنفسهُم وَأ َموال َهم ب ِأ َن ل َهُم الجنية ي ُقيات ِلون فيي سيبيل الليهِ فَي َقت ُليون‬ ِ َ ُ َ َ ّ َ َ ُ ْ ّ ّ ُ ْ َ ُ َ ِ ِ ُ ُ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ ‫ويقتلون وعدا ً ع َل َيه حقا ً في التوراة والنجييل وال ْق يرآن وم ين أ‬ ْ ‫ّ ْ َ ِ َ ِ ِ ِ َ ُ ْ ِ َ َ ْ وْفَيى ب ِعَهْيد ِهِ م ين الل ّيهِ فاست َب ْشيروا‬ َُْ َُ َ ‫ي‬ ْ َ َ ِ ّ َ ِ ْ ُ ِ ْ َ ِ َ ‫ب ِب َي ْعِك ُم ال ّذي باي َعْتم ب ِهِ وَذ َل ِك هُوَ ال ْفوْز ال ْعَظيم ﴿١١١﴾ سورة التوبة‬ ِ ُ َ ِ ُ َ ُ ُ Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu’min. Mereka berperang pada jalan Allah.9:111) Kesembilan belas. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat. dan itulah kemenangan yang besar. pada saat ia mengorbankan jiwa dan hartanya di jalan Allah. bahwa sedekah pensuci bagi harta. Ahmad. وَرجيل آتيَياه ُ الل ّيه‬ ‫ِ َ ي‬ َ َ َ ٌ ُ َ ِ ِ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ « ِ‫مال ً فَهُوَ ي ُن ْفقه في ال ْحقّ آناء الل ّي ْل والن ّهار‬ َ َ ِ ُ ُ ِ َ َ َ َ ِ “Tidak boleh hasad (iri hati) kecuali (kepada) dua orang. Demikian itu dalam sabda beliau : ٌ ُ َ ‫» ل َ حسد َ إ ِل ّ في اث ْن َت َي ْن : رجل آتاه ُ الل ّه ال ْقرآن فَهُوَ ي َقوم ب ِهِ آناء الل ّي ْيل والن ّهَيارِ . Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. (Yaitu) seorang yang diberikan alQur`an oleh Allah. Injil dan Al Qur’an. Muslim Kedua puluh.” (Al-Hadits). Kedelapan belas.” HR. maka campurilah dengan sedekah. lalu ia mengamalkannya siang dan malam. bersambung kebagian dua sumber: ‫الصدقة فضائلها وأنواعها‬ Salurkan Infaq anda untuk Proyek Sosial Terjemahan Buku Islam .

• · Yaitu tulang yang menghubungkan tulang dada dengan belikat. pent.. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful