You are on page 1of 8

Visoka strukovna kola za preduzetnitvo

Seminarski rad

Predmet :

Marketing
Tema:

Pojam internet marketing

Profesor: Student:
Prof. Dr. Predrag M. Risti Hivzo Bektovi

Beograd, Jun 2017


Sadraj:

1. Uvod............................................................................................................3
2. Definisanje Internet marketinga..................................................................3
3. Prednosti i koristi Internet marketinga........................................................4
4. Naini sprovoenja on-line marketinga......................................................5
4. 1. (Re)dizajniranje i promocija veb sajta.................................................5
4. 2. On-line oglaavanje............................................................................6
4. 3. Marketing u forumima, newsgroups, bulletin boards i veb
udruenjima.................................................................................................6
4. 4. E-mail marketing.................................................................................7
5. Zakljuak.....................................................................................................7
6. Literatura.....................................................................................................8

2
1. Uvod

Pojam Interneta:
Internet je globalna raunarska mrea. Pre svega, pojam internet znai
mrea unutar mree, ili internakonekcija izmeu vie raunara. Strukturno
postoje male mree koje se meusobno vezuju, i time ine ovu strukturu.
Internet se sve vie naziva globalnom mreom informacija (velika
internacionalna-globalna baza podataka). Broj raunara na internetu se
trenutno procenjuje na oko 150.000.000. Koliina informacija koju ti serveri
poseduju je ogromna, i teko je proceniti i prikazati realno kolika je ona
zaista.

Pojam marketinga:
Marketing tradicionalno predstavlja zbir aktivnosti koje su upotrebljene u
cilju usmeravanja tokova proizvoda i usluga od proizvoaa prema
potroau (korisniku, kupcu, klijentu).

Marketing se moe predstaviti kroz proces od etiri koraka, koji poinje


analizom i definisanjem "univerzuma" potencijalnih korisnika ili kupaca.
Posle prve faze marketinkog procesa sledi proces skretanja panje korisnika
koji su spremni na kupovinu, iz "univerzuma" ciljane populacije. U treoj
fazi sistemski se utie na potencijalne korisnike da se zainteresuju i prihvate
postojee koncepte ili ponude, koje su kreirane na osnovu marketinkih
aktivnosti organizacije. Konano, uspeh prethodne tri faze trebalo bi da
dovede do prelaska potencijalnih kupaca u "prave" kupce putem aktivnosti
koje se sprovode da bi potencijalni korisnici obavili eljenu akciju -
kupovina, poziv, skidanje dokumenata, pretplata, lanstvo, prodaja, itd.

2. Definisanje Internet marketinga

Postoji vie definicija Internet marketinga, a ovo su neke od njih:


Internet marketing predstavlja skup strategija i tehnika koje koriste
Internet kao kanal poslovne komunikacije za podrku ostvarivanja
generalnih marketinkih ciljeva organizacije ili preduzea
(www.wikipedia.org).

3
Internet marketing koristi pristup koji nudi direktni marketing
oslonjen na rast i razvoj telekomunikacija i informatiku tehnologiju.
Internet marketing je zapravo interaktivni direktni marketing.

Duboka i precizna fragmentacija trita koju omoguava internet


marketing, a iji je ishod jedan ovek jedan segment, omoguava
prelazak sa masovnog na mikromarketing.
Sa aspekta definisanja "klasinog" marketinga, moe se rei da je
Internet marketing zbir aktivnosti koje su upotrebljene u cilju usmeravanja
tokova proizvoda i usluga od proizvoaa prema potroau (korisnik, kupcu,
klijentu) korienjem Interneta kao kanala poslovne komunikacije.
Pored termina Internet marketing koriste se i termini e-marketing,
onlajn marketing, sajber marketing, virtuelni marketing, interaktivni
marketing.

3. Prednosti i koristi Internet marketinga

On-line usluge obezbeuju tri glavne koristi za potencijalne potroae

- Pogodnost - potroai mogu poruiti proizvode 24 sata dnevno, gde god da


se nalaze.
- Informacije - potroai mogu da pronau nizove komparativnih
informacija o organizacijama, proizvodima, konkurentima i cenama, bez
naputanja kancelarije ili stana.
- Manje gubljenje vremena - potroai ne moraju da se susreu sa ljudima
u prodaji, ili da se izlau ubeivanju ili emocionalnim uticajima.

On-line usluge, takoe, obezbeuju brojne koristi organizacijama-


prodavcima

- Brzo prilagoavanje trinim uslovima - organizacije mogu brzo da


dodaju proizvode svojoj ponudi, promene cene i karakteristike.
- Nii trokovi - on-line prodavci nemaju trokove u pogledu odravanja
prodavnice i trokove iznajmljivanja prostora, osiguranja...

4
- Izgradnja odnosa - on-line prodavci mogu da razgovaraju sa potroaima
i da ue od njih.
- Publika - Organizacije mogu da saznaju koliko ljudi je posetilo njihov sajt
i koliko njih se zaustavilo na odreenom mestu na sajtu.

4. Naini sprovoenja on-line marketinga

Organizacije mogu sprovoditi on-line marketing na sledee naine

- (re)dizajniranjem i promocijom veb sajta


- on-line oglaavanjem
- marketingom u forumima, newsgroups, bulletin boards i veb udruenjima.
- e-mail marketingom

4. 1. (Re)dizajniranje i promocija veb sajta

Organizacija moe da ostvari elektronsko prisustvo na vebu tako to moe


da kupi prostor na komercijalnom on-line servisu ili da kreira sopstveni veb
sajt. Ovi sajtovi imaju dve osnovne forme, korporativni i marketing veb sajt
organizacije
Korporativni veb sajt - organizacija predstavlja osnovne podatke o svojoj
istoriji, misiji, filozofiji, proizvodima, uslugama i lokacijama. Takoe moe
da predstavi trenutne dogaaje, podatke o finansijskim rezultatima i
mogunostima zaposlenja. Ovi sajtovi su kreirani tako da omoguavaju
interaktivnu komunikaciju, iniciranu od strane kupca.
Marketing veb sajt - dizajniran je tako da usmeri potencijalne ili aktuelne
potroae ka kupovini ili drugom marketing rezultatu. Sajt bi mogao da
obuhvati katalog, informacije o kupovini... Da bi privukla veb posetioce,
organizacija promovie svoj veb sajt oglasima putem tampe, radija i
televizije i putem banera (oglasa na drugim sajtovima).
Proizvodi se naruuju sa sajta putem elektronske pote, veb formulara ili
virtuelne potroake korpe.

5
4. 2. On-line oglaavanje

Organizacije mogu postaviti on-line oglase na tri naina


- Mogu postaviti klasifikovane oglase u specijalnim oblastima ponuenim
od strane glavnih, komercijalnih on-line servisa.
- Oglasi se mogu postaviti u odreene Internet newsgroups koje su
postavljene u komercijalne svrhe.
- Organizacija moe platiti on-line oglase koji se pojavljuju dok pretplatnici
koriste on-line usluge ili veb sajtove. Ovi oglasi su baneri.
Izdaci za on-line oglaavanje u 1998. godini ocenjeni su na dve milijarde
dolara.

Primer on-line oglaavanja


Veb oglaavanje na ESPNet Sports Zone (www.espnetsportszone.com),
koji privue vie od 500 000 veb korisnika i ostvari vie od 20 miliona
pogodaka nedeljno, kota oko 300 000 dolara godinje.

4. 3. Marketing u forumima, newsgroups, bulletin boards i veb


udruenjima

Organizacije mogu odluiti da uestvuju ili da sponzoriu Internet forume,


newsgroups, bulletin boards i veb udruenja.
Forumi su grupe za diskusiju locirane na komercijalnom on-line servisu.
Newsgroups su Internet verzija foruma.
Bulletin boards su specijalizovani on-line servisi koji se koncentriu na
odreenu temu ili grupu.
Veb udruenja su komercijalno sponzorisana od strane veb sajtova, gde
lanovi razmenjuju poglede o pitanjima od zajednikog interesa.

6
4. 4. E-mail marketing

Organizacije se takoe mogu upisati na bilo koji od brojnih Webcasting


servisa koji automatski isporuuju prilagoene informacije na kompjutere
primaoca. Putem e-maila primaoci dobijaju vesti, informacije o
organizacijama, oblike zabave i mnoge druge informacije i aktuelnosti.
On-line prodavci vide ovo kao priliku da isporue informacije i oglase
primaocima a da primaoci to i ne trae.

5. Zakljuak

Cilj marketing akcija jeste da se proizvod ili usluga diferencija u odnosu na


sline koji nudi konkurencija. Internet marketing podrazumeva upotrebu
veba, paralelno sa trdicionalnim marketing kanalima, da bi se razvili
pozitivni i dugoroni odnosi sa potroaem.
Definisanje ciljeva e- marketing plana poinje analizom situacije koja ima za
cilj razumevanje tekueg i budueg okruenja u kome kompanija posluje.
Ciljevi koji se postavljaju u e- marketing planu uglavnom su vezani za
poveanje prodaje, snienje trokova i unapreenje imidza kompanije.

7
6. Literatura

[1] Dr Marijana Vidas-Bubanja E-poslovanje: menadment, tehnologije,


aplikacije,2008.

[2] Strategic Marketing Process e-book, www.MarketingMO.com

[3] Enciklopedija http://sr.wikipedia.org/sr