You are on page 1of 52
t d o a e l h b # i s h i a v
t
d
o
a
e
l
h
b
#
i
s
h
i
a
v
z
i
a
v
f
i
s
#
i
b
h
l
a
e
d
e
l
t

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdA

dEs ANHIdAcORUÑA

1 pax
1
pax
i s h i a v z i a v f i s # i b
i s h i a v z i a v f i s # i b
2 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs
2 pax
2
pax

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

índice

Presentación

5

da asociación

7

obxectivos

8

xunta directiva

10

aPartados

1.

taLLeres

13

1.1 Talleres ao longo do curso

15

1.2 Talleres punTuais

22

1.3 acTiVidades

24

2.

atención aos socios e Ás FaMiLias

27

2.1.a ciTas socios

29

2.1.B ciTas FaMilias

29

 

2.2

VisiTas a cenTros educaTiVos dos nosos socios (proVincia)

30

3.

ForMación tdaH

33

3.1 ForMación en cenTros educaTiVos

35

3.2 charlas e conFerencias

37

4. reLacións institucionais, coMunicación, redes

39

 

4.1

relacións insTiTucionais [rr.ii.]: Fegadah

41

4.2 coMunicación exTerna, xesTión social Media

42

5.

ingresos e gastos

47

a Maxia dunHa gran Foto de FaMiLia

50

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

3 pax
3
pax

“contáronmo e esquecino, o ví e entendino, fíxeno e aprendino” confucio

4 pax
4
pax

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

Presentación

Presentación Que é anHidacoruÑa? É unha asociación sen ánimo de lucro, que traballa para defender e

Que é anHidacoruÑa?

É unha asociación sen ánimo de lucro, que traballa para defender e

salvagardar os dereitos das persoas con déficit de atención con/sen hiperactividade, facilitar a súa integración na sociedade e dar apoio, orientación e información ás familias afectadas.

como se creou?apoio, orientación e información ás familias afectadas. o 26 de maio de 2004 uníronse en Vigo,

o 26 de maio de 2004 uníronse en Vigo, un grupo de pais con fillos

afectados polo Tdah dando lugar a anhida. Tras este inicio, no ano 2008 comezan as reunións de familias da área herculina que darán

lugar a ANHIDACORUÑA, formalizándose finalmente en 2010, grazas á colaboración do concello de culleredo.

en 2010, grazas á colaboración do concello de culleredo. Que é o tdaH? o trastorno por

Que é o tdaH?

o trastorno por déficit de atención con ou sen hiperactividade, é un

problema neurolóxico que afecta ao 5-7% dos nenos en idade escolar. os nenos con Tdah teñen problemas para controlar a súa actividade, impulsos e/ou fixar a atención. isto trae consigo dificultades no rendemento escolar, de conduta e de relación, así como baixa autoestima, entre outros problemas.

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

5 pax
5
pax
6 pax
6
pax

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

da asociación:

anHidacoruÑa somos un grupo de pais e nais de nenos afectados polo Tdah (trastorno por déficit somos un grupo de pais e nais de nenos afectados polo Tdah (trastorno por déficit de atención con/sen hiperactividade) nas súas diferentes manifestacións, na provincia da coruña. Traballamos para loitar por un desenvolvemento digno e completo dos nosos fillos, de forma integral e dentro dun marco plural e respectuoso cos dereitos do neno, contemplando a atención á diversidade como prioritaria e po- tenciando o valor engadido que eles representan para as nosas familias, comunidade educativa e sociedade en xeral.

a finais de 2010, debido á alta demanda de atención de servizos para

familias con membros afectados polo Tdah, constituímonos como unha asociación independente: anHidacoruÑa.

a asociación, constituída sen ánimo de lucro, ten personalidade xurídica

propia, independente dos seus asociados.

anHidacoruÑa está inscrita nos seguintes rexistros: está inscrita nos seguintes rexistros:

• Entidades Prestadoras de Servizos Sociais Nº E-5732. Xunta de Galicia

• Entidade Sanitaria Acreditada Nº C-15-003603. Xunta de Galicia

• Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia Nº 15.493-1ª

• Rexistro Municipal de Asociacións Concello de Culleredo Nº 128

• Rexistro Municipal de Asociacións Concello de A Coruña Nº 532

somos, ademais, membros de:

• Membro da Federación Galega de Asociacións de Déficit de Atención e hiperactividade.

• Membro da Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de atención e hiperactividad.

• No ano 2014, por iniciativa de anHidacoruÑa constituese escola inclusiVa, da que é membro fundador, xunto con asperga, aTelga, agadix e a unidades de altas capacidades da Facultade de psicoloxía da usc.

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

7 pax
7
pax

obxectivos:

obxectivos: anHidacoruÑa establece dentro dos seus obxectivos: a) defender e salvagardar os dereitos das persoas con

anHidacoruÑa establece dentro dos seus obxectivos:

a) defender e salvagardar os dereitos das persoas con déficit ción e/ou hiperactividade.

de aten-

b) Tentar mellora a calidade de vida das persoas obxecto da nosa aten- ción.

c) Facilitar a integración destas persoas na sociedade, detectando e pre- vindo condutas antisociais

d) potenciar e axudar no crecemento e maduración persoal de nenos con este trastorno.

e) dar apoio, orientación e información ás afectadas.

f) Fomentar o estudo da hiperactividade e do déficit de atención

g) promover e realizar campañas de información e mentalización social para difundir o coñecemento e a realidade das persoas con Tdah.

h) potenciar o movemento asociativo de pais e familiares afectados

i) Buscar a colaboración, de todo tipo, dos centros escolares, tanto pú- blicos como privados.

j) solicitar a colaboración e cooperación dos organismos de administra- ción, tanto central como autonómica, así como de entidades priva- das, nacionais e internacionais, para a consecución destes fins.

8 pax
8
pax
das, nacionais e internacionais, para a consecución destes fins. 8 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

k) organizar e realizar todas as actividades educativas, benéficas e de formación do profesorado e dos profesionais da saúde relacionados coas persoas con Tdah, necesarias para garantir a atención especia- lizada que se requira.

l) representar aos seus membros, a petición propia e en cuestións de interese xeral, ante as entidades públicas, privadas, e demais organis- mos.

m) promover todas cantas actividades sexan necesarias en beneficio da igualdade de oportunidades para persoas de ambos con Tdah.

n)

establecer e manter relacións de colaboración con outras organiza- cións que teñan obxectivos similares, intercambiando información, experiencias e servizos.

ñ)

impulsar e potenciar a cultura e o deporte como actividades funda- mentais para o normal desenvolvemento das persoas con Tdah, creando, se é necesario, os servizos que poidan axudar ao coidado e desenvolvemento das mesmas.

o)

promover medidas e accións que faciliten a formación e inserción so- ciolaboral de persoas con Tdah.

p)

reivindicar ante as administracións públicas calquera, dos dereitos nos que se vexan discriminadas as persoas con Tdah.

q)

crear cuantos servizos de tipo especializado sexan necesarios para o adecuado tratamento rehabilitador e de promoción da integración so- cial das persoas con Tdah, así como para a atención ás súas familias.

das persoas con Tdah, así como para a atención ás súas familias. MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

9 pax
9
pax
10 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs
10 pax
10
pax

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

xunta directiva:

anHidacoruÑa está administrada por unha xunta directiva, con cargos non remunerados, e que ao 31 de está administrada por unha xunta directiva, con cargos non remunerados, e que ao 31 de decembro de 2016 estaba for- mada polos seguintes membros:

Presidenta:

Dª Pilar Castiñeria Chamorro

Vicepresidente:

d. herminio Martínez Fernández

Secretaria:

Dª Mª del Carmen Lage Angulo

Tesoreira:

Dª Ana María Díaz Pacios

Vogal 1ª:

Dª Sandra Moar Sánchez

Vogal 2ª:

Dª Helena Pardo Larrú

socios:

anHidacoruÑa ao 31 de decembro de 2016, tiña rexistrados como ao 31 de decembro de 2016, tiña rexistrados como

familias asociadas a 252, sendo os beneficiarios destos máis de 770 (fi- llos + pais).

a 252, sendo os beneficiarios destos máis de 770 (fi- llos + pais). MEMORIA ANUAL dE

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

11 pax
11
pax
12 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs
12 pax
12
pax

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

1

Talleres

2016

13 pax
13
pax

asociación de nenos con déficit de atención

ciación de nenos con déficit de atención con/sen hiperactividade asociación de nenos con déficit de atención con/sen hiperactividade

n / s e n h i p e r a c t i v i
n / s e n h i p e r a c t i v i
14 pax
14
pax
e n h i p e r a c t i v i d a d
TALLERES TALLERES TALLERES
TALLERES
TALLERES
TALLERES

2016 · 2017

d a d e 14 pax TALLERES TALLERES TALLERES 2016 · 2017 PARA NENOS PARA ADOLESCENTES

PARA NENOS

PARA ADOLESCENTES PARA ADULTOS

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

1. taLLeres e actividades Para socios.

dentro da asociación levan a cabo diferentes talleres co obxecto de traballar as dificultades das nenas e nenos, adolescentes e adultos con Tdah.

parte destes talleres realízanse ao longo do curso académico e outros tan só de forma puntual durante o ano.

Á parte, realizamos actividades de carácter lúdico enfocadas principalmente a facilitar a convivencia e o achegamento entre os nosos socios e favorecer o posterior traballo entre profesionais e os nenos, adolescentes e adultos, dentro dun ambiente de confianza.

1.1 talleres ao longo do curso:

dun ambiente de confianza. 1.1 talleres ao longo do curso: talleres psicopedagógicos realízanse ao longo do

talleres psicopedagógicos realízanse ao longo do curso escolar cun total de 169 nenas e nenos e adolescentes repartidos en grupos que non superan nunca os 6 nos grupos de peques, e os 12 no resto dos grupos, co fin de que o grupo poida funcionar do modo que queremos cos mellores resultados.

nestes talleres trabállanse, principalmente todas as dificultades propias do Tdah.

para a realización destes talleres contamos coa colaboración dos concellos de culleredo, a coruña, Miño, cabana de Bergantiños e Bergondo que nos ceden locais para a realización dos mesmos, así como coa subvención da deputación da coruña que sufraga parte dos gastos dos mesmos, procurando que tanto as nenas e nenos así como as súas familias poidan acceder a eles a un prezo moi reducido.

no ano 2016 levaronse a cabo parte de dous cursos escolares (2015/2016 de xaneiro a Maio e 2016/2017 de outubro a decembro)

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

15 pax
15
pax
talleres psicopedagóxicos de xaneiro a maio curso 2015/2016: taLLer Lugar de ceLebracion Horario dirixido Por

talleres psicopedagóxicos de xaneiro a maio curso 2015/2016:

taLLer

Lugar de ceLebracion

Horario

dirixido Por

xan

Feb

Mar

abr

Mai

PeQues 1

Centro Cívico Pescadores.

Sábados de

Marga Arcay e Alba Vila

12

12

12

11

11

A

Coruña

10:30 a 12:00

PeQues 2

Centro Cívico Pescadores.

Sábados de

Juan Ramos e Ana Cristina Díez

13

13

12

12

11

A

Coruña

12:00 a 13:30

Medianos

Aula. Centro Cívico Agora.

Sábados de

Marcial García e Rocío Cantero

12

12

12

12

11

A

Coruña

10:00 a 12:30

Medianos MiÑo

Centro Cívico Miño-Local Loios, 51-C

Xoves de 17:30 a 21:00

Rocío Cantero e Cristina Rey

4

4

4

4

4

adoLesc. coruÑa

Centro Cívico Pescadores.

Venres de

Borja Rey e Ana Vitales

13

13

13

13

13

A

Coruña

16:30 a 18:00

adoLesc.

               

autoestiMa.

cuLLeredo.

Centro Ocupacional Pintora María Cagiao - Culleredo

Xoves de 19:30 a 21:00

Ana Cristina Díez e Belén Manzano

8

8

7

7

Fin en

abril

 

de outubro a decembro curso 2016/2017:

 

practicamente igual que no curso anterior coa única novidade do taller de medianos que levamos a cabo no concello de cabana de Bergantiños.

taLLer

 

Lugar de ceLebracion

 

Horario

dirixido Por

out

nov

dec

PeQues 1

Centro Cívico Pescadores – A Coruña

Sábados de 10:30 a 12h

Marga Arcay e Alba Vila

8

7

7

   

Sábados de 12:00 a

Juan Ramos e Ana Cristina Díez

     

PeQues 2

Centro Cívico Pescadores – A Coruña

 

13:30

10

10

9

   

Sábados de 10:30 a

Marcial García e Rocío Cantero

     

Medianos coruÑa

Aula. Centro Cívico Agora. A Coruña

 

12:00

11

12

12

   

Mércores de 18:30 a

       

Medianos MiÑo

Centro Cívico Miño-Local Loios, 51-C

 

20:00

 

Cristina Rey

6

5

4

adoLescentes

           

coruÑa

Centro Cívico Pescadores – A Coruña

Venres de 16:15 a 17:45

Borja Rey e Ana Vitales

10

12

12

adoLescentes

   

Ana Cristina Díez e Daniel Patiño

     

cuLLeredo

Local Social Municipal Costa Da Lonxa

Venres de 18:00 a 19:30

12

12

12

Municipal Costa Da Lonxa Venres de 18:00 a 19:30 12 12 12 16 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA
16 pax
16
pax

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

talleres de creatividade e control de impulsos este ano contou coa participación de 20 persoas

talleres de creatividade e control de impulsos este ano contou coa participación de 20 persoas no curso 2015/2016 e de 28 no curso 2016/2017, en dous grupos diferentes.

de xaneiro a xuño curso 2015/2016:

taLLer

Lugar de ceLebracion

Horario

dirixido Por

xan

Feb

Mar

abr

Mai

xun

controL de iMPuLsos Para Pais

Centro Cívico Pescadores.

Sábados de

Noemi

7

7

6

6

5

Fin en

A

Coruña

10:30 a 12:00

Miranda

maio

controL de

                 

iMPuLsos Para

adoLescentes

Centro Cívico Pescadores.

A

Coruña

Sábados de

12:00 a 13:30

Noemi

Miranda

13

12

12

12

12

12

 

de outubro a decembro curso 2016/2017:

 

taLLer

 

Lugar de ceLebracion

Horario

 

dirixido Por

 

out

nov

dec

controL de

           

iMPuLsos Para

Centro Cívico Pescadores. A Coruña

Sábados de 12:00 a 13:30

 

Adelaida

 

13

12

12

adoLescentes

 
  Adelaida   13 12 12 adoLescentes   MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA 17 pax

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

17 pax
17
pax
taller de deporte inclusivo en anhidacoruÑa, cremos moi importante ofrecer unha actividade deportiva aos nosos

taller de deporte inclusivo en anhidacoruÑa, cremos moi importante ofrecer unha actividade deportiva aos nosos mozos e mozas co fin de traballar a mellora no autocontrol emocional e a impulsividad, mediante adestramento psicomotriz en habilidades sociais e así facilitar a súa inclusión grupal. cada curso gústanos ir buscando novas cousas que facer polo que tamén cambiamos o nome á nosa actividade.

de xaneiro a maio curso 2015/2016:

taLLer

Lugar de ceLebracion

Horario

dirixido Por

xan

Feb

Mar

abr

Mai

 

IES Eduardo Blanco Amor - Culleredo

Sábados de 17:30 a 19:00

Ignacio Vázquez

         

dePorte incLusivo

Edison Vallejo

14

13

13

14

14

 

de novembro a decembro curso 2016/2017:

 

taLLer

Lugar de ceLebracion

Horario

dirixido Por

 

oct

nov

dec

dePorte incLusivo

IES Eduardo Blanco Amor - Culleredo

Sábados de 17:30 a 19:00

Rocío Cantero y Edison Vallejo

 

7

8

10

a 19:00 Rocío Cantero y Edison Vallejo   7 8 10 18 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL
18 pax
18
pax

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

taller de reeducación pedagóxica este taller trata de conseguir que os nosos nenos/adolescentes adquiran as

taller de reeducación pedagóxica este taller trata de conseguir que os nosos nenos/adolescentes adquiran as ferramentas para poder mellorar no seu nivel académico e tratar de adquirir unha autonomía á hora de realizar as súas tarefas. leva a cabo, prioritariamente no noso local de anhidacoruÑa c/ amparo lópez Jean, aínda que, desde o curso 2015/2016 contamos cun local cedido polo concello de culleredo para poder dar servizo á gran demanda que temos por parte dos pais, deste taller. de xaneiro a maio curso 2015/2016:

taLLer

Lugar de ceLebracion

 

Horario

dirixido Por

xan

Feb

Mar

abr

Mai

xun

 

Local ANHIDACORUÑA, R/ Amparo López Jean, 25 Culleredo

-

Luns a Xoves

Juan Ramos

           

reeducación

de 15:30 a 20:30

Margarita Arcay

23

 

24

24

24

24

24

Pedagóxica

-

Venres de

Rocío Cantero

15:30 a 18:30

 

Alba Vila

           
 

de novembro a decembro curso 2016/2017:

 

taLLer

Lugar de ceLebracion

 

Horario

 

dirixido Por

oct

nov

dec

 

Local ANHIDACORUÑA, R/ Amparo López Jean, 25 Culleredo

 

Marga Arcay

     

Juan Ramos

 

reeducación

Centro Ocupacional Pintora María Cagiao - R/ Alcalde Domingo Sierra, 3-5 Culleredo

De luns a venres, en diferentes horarios de mañá e tarde de- pendendo das necesidades

Nacho Conchado

Pedagóxica

Rocío Cantero

28

30

30

Yolanda Ordoñez

S. Mpal. Victoria Díaz Cabanela. Avda. de Cerceda, 34 - Culleredo

 

Nacho Conchado

Cabanela. Avda. de Cerceda, 34 - Culleredo   Nacho Conchado MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA 19

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

19 pax
19
pax
20 pax
20
pax

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

taller de pais consideramos de suma importancia formar aos pais para que estes saiban entender o Tdah, poidan consideramos de suma importancia formar aos pais para que estes saiban entender o Tdah, poidan afrontar todas as dificultades que se lles expoñen no día a día cos seus fillos e reforzar todo o aprendido nos talleres psicoeducativos. este curso o taller de pais enfocouse de forma diferente, seguindo, o de pais de peques sendo sesións quincenais mentres que o resto comezaron en 2016 en sesións semanais durante un espazo de tempo máis reducido e con outro enfoque que se pretende menos teórico e máis participativo. de xaneiro a maio curso 2015/2016:

taLLer

Lugar de ceLebracion

Horario

dirixido Por

xan

Feb

Mar

abr

Mai

taLLer de Pais i PeQues

Local ANHIDACORUÑA, R/ Amparo López Jean, 25 Culleredo

Venres de 20:00 a 21:30 dúas veces ao mes

Juan Ramos e Marga Arcay

20

20

23

25

28

taLLer de Pais ii adoLescentes

Avda de Galicia, 28 - O Burgo - Culleredo

Venres de 20 a 21:30 dúas veces ao mes

Borja Rey, Javier Estevez e Noemi Miranda

10

12

12

10

9

de outubro a decembro curso 2016/2017:

taLLer

Lugar de ceLebracion

Horario

dirixido Por

23/10

04/12

taLLer de Pais i PeQues

Local ANHIDACORUÑA, R/ Amparo López Jean, 25 Culleredo

Venres de 20 a 21:30

Juan Ramos, Belén Manzano, Alba Vila

31

20

taLLer de Pais ii adoLescentes

Local ANHIDACORUÑA, R/ Amparo López Jean, 25 Culleredo

Venres de 20 a 21:30

Rocío Cantero, Ana Cristina Xabi Pensado

11

13

grupo gaM de adultos tdaH desde o mes de xaneiro e de forma ininterrompida, quincenalmente, reúnense un grupo de adultos desde o mes de xaneiro e de forma ininterrompida, quincenalmente, reúnense un grupo de adultos con Tdah para tratar de superar as súas dificultades coa axuda dunha orientadora que lles guía co fin de conseguir os seus obxectivos.

orientadora que lles guía co fin de conseguir os seus obxectivos. MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

21 pax
21
pax

1.2 talleres puntuais:

taller de Memoria con seven. taller durante o curso e no verán En sesións semanais. Impartido por Juan Ramos e Marga Arcay no noso local da corveira En sesións semanais. Impartido por Juan Ramos e Marga Arcay no noso local da corveira a un grupo de 5 nenos.

taller Lectoescritura con seven. En sesións semanais. Impartido por Juan Ramos e Marga Arcay no noso local da corveira En sesións semanais. Impartido por Juan Ramos e Marga Arcay no noso local da corveira a un grupo de 5 nenos.

taller emocións con seven. En sesións semanais. Impartido por Juan Ramos e Marga Arcay no noso local da corveria En sesións semanais. Impartido por Juan Ramos e Marga Arcay no noso local da corveria en grupos de 6 nenos.

taller medo aos cans. en sesións semanais. impartido por Juan ramos e Belén Manzano no noso local da corveria en sesións semanais. impartido por Juan ramos e Belén Manzano no noso local da corveria en grupo reducido de 2 nenos.

taller de reeducación pedagóxica para o verano. en ocasións, e para algúns dos nosos nenos, o traballo feito durante o curso, continúa en ocasións, e para algúns dos nosos nenos, o traballo feito durante o curso, continúa durante o verán e mesmo algúns tan só fan uso del nestas datas. contamos coa participación de 34 nenos/adolescentes, en horario de mañá para poder gozar un pouco destas datas estivais.

taller de Habilidades sociais con seven. por segundo ano consecutivo organizamos talleres de habilidades sociais. neste taller traballouse con seven, e por segundo ano consecutivo organizamos talleres de habilidades sociais. neste taller traballouse con seven, e acudiron 6 nenos.

sociais. neste taller traballouse con seven, e acudiron 6 nenos. 22 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE
22 pax
22
pax

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

23 pax
23
pax

1.3actividades:

datas

actividade

resPonsabLes

20/02/2016

adestramento de basket co equipo Maristas Femenino

Juan Ramos e Margarita Arcay

19/06/2016

gala do grupo de teatro de anHidacoruÑa

Noemí Miranda e Belén Manzano

25/06/2016

actividade de fin de curso

Equipo ANHIDACORUÑA

25/07/2016

campamento adolescentes

Equipo ANHIDACORUÑA

01/09/2016

asistencia o campus de patinaxe inclusivo

Juan Ramos

03/09/2016

saída o laser combat

Equipo de ANHIDACORUÑA

17/09/2016

Participación no taller de scratch

Equipo de ANHIDACORUÑA

05/11/2016

grabación do programa Meus para a tvg

Equipo de ANHIDACORUÑA

09/12/2016

asistencia a cena do clube de Leóns Marineda

Pilar Castiñeira

asistencia a cena do clube de Leóns Marineda Pilar Castiñeira 24 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE
24 pax
24
pax

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

25 pax
25
pax
26 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs
26 pax
26
pax

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

22016

aTención

aos socios e

Ás FaMilias

27 pax
27
pax
28 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs
28 pax
28
pax

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

2. atención aos socios e Ás FaMiLias.

unha dos labores fundamentais desta asociación consiste en dar apoio aos nosos socios nas dificultades que lles xorden no día a día tanto na súa casa como no campo educativo ou sanitario. ao longo do mes atendemos tanto telefónicamente como a través de citas persoais nas que tratamos de atopar a mellor solución para cada caso.

2.1.a citas realizadas ao longo do ano para atender aos nosos socios:

Mes

nº socios atendidos

xaneiro

18

Febreiro

20

MarZo

22

abriL

19

Maio

23

xuÑo

10

xuLLo

13

agosto

11

seteMbro

24

ouctubre

22

noveMbro

21

deceMbro

23

 

226

2.2.b citas realizadas ao longo do ano para atender ás familias:

 

Mes

nºFaMiLias atendidas

xaneiro

7

Febreiro

6

MarZo

10

abriL

14

Maio

15

xuÑo

10

xuLLo

6

agosto

5

seteMbro

12

ouctubre

11

noveMbro

13

deceMbro

15

 

124

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

29 pax
29
pax

2.2 visitas a centros educativos dos nosos socios (provincia):

Mes

FecHa

centros educativo visitado

 

12/01/2016

IES BLANCO AMOR

13/01/2016

UNIVERSIDAD LABORAL

18/01/2016

IES BLANCO AMOR

xaneiro

20/01/2016

IES BLANCO AMOR

20/01/2016

IES CULLEREDO

21/01/2016

IES SARDIÑEIRA

 

01/02/2016

CPR KARBO

03/02/2016

IES BLANCO AMOR

03/02/2016

IES MARIA CASARES

Febreiro

05/02/2016

CPR AGARIMO

16/02/2016

UNIVERSIDAD LABORAL

26/02/2016

IES MANUEL MURGUÍA

29/02/2016

CEIP ISAAC DIAZ PARDO

 

02/03/2016

CEIP RIA DO BURGO

07/03/2016

CPR AGARIMO

08/03/2016

IES MARIA CASARES

MarZo

10/03/2016

COR AGARIMO

15/03/2016

IES CULLEREDO

29/03/2016

CPR MONTEGRANDE

 

04/04/2016

IES MARIA CASARES

12/04/2016

CPR AGARIMO

14/04/2016

IES MARIA CASARES

abriL

19/04/2016

CEIP MOSTEIRON

19/04/2016

CPI CASTRO BAXOI (MIÑO)

22/04/2016

IES CULLEREDO

22/04/2016

CPI PANXÓN (VIGO)

 

02/05/2016

IES CULLEREDO

04/05/2016

CEIP EMILIA PARDO BAZÁN

05/05/2016

CEIP CALASANZ – PP ESCOLAPIOS

Maio

09/05/2016

UNIVERSIDAD LABORAL

12/05/2016

CPI CABANA DE BERGANTIÑOS

25/05/2016

IES AFONSO X O SABIO

 

02/06/2016

IES AS PONTES

10/06/2016

CPR MONTEGRANDE

13/06/2016

IES MANUEL MURGUIA

14/06/2016

IES A SARDIÑEIRA

xuÑo

14/06/2016

IES ANDAINA

15/06/2016

CPR AGARIMO

 

18/06/2016

AMADAHI – BOSQUE ESCUELA

21/06/2016

cpr grande oBra de aTocha

21/06/2016

ceip san Francisco JaVier

29/06/2016

ies Blanco aMor

30 pax
30
pax

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

Mes

FecHa

centros educativo visitado

xuLLo

07/07/2016

IES BLANCO AMOR

agosto

   
 

19/09/2016

IES BLANCO AMOR

19/09/2016

CEIP PONTE PASAXE

seteMbro

20/09/2016

CEE O PEDROSO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

27/09/2016

CEIP MANUEL MURGUIA

27/09/2016

IES BLANCO AMOR

30/09/2016

INEF (UDC)

 

06/10/2016

CEIP PONTE PASAXE

07/10/2016

INEF (UDC)

10/10/2016

IES MARIA CASARES

outubro

17/10/2016

CIFP SOMESO

19/10/2016

CIFP SOMESO

21/10/2016

CPR AGARIMO

 

02/11/2016

CIFP SOMESO

15/11/2016

CPR AGARIMO

16/11/2016

CPR GRANDE OBRA DE ATOCHA

noveMbro

21/11/2016

INEF (UDC)

21/11/2016

CEIP MARIA BARBEITO

29/11/2016

IES AFONSO X O SABIO

 

12/12/2016

IES UNIVERSIDAD LABORAL

deceMbro

14/12/2016

CEIP AS PONTES

20/12/2016

IES FERNANDO WIRTZ

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

31 pax
31
pax

www.anhidacoruna.com

32 pax
32
pax

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

32016

ForMación

Tdah

33 pax
33
pax
34 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs
34 pax
34
pax

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

3. ForMación

como parte da difusión sobre o Tdah, temos especial interese en formar aos nosos profesores para que os nenos poidan contar cunha mellor calidade na atención especial que necesitan. atopámonos cunha gran acollida nos centros onde realizamos as formacións, atopándonos con que moitos acaban repetindo experiencia máis adiante.

3.1 Formación en centros educativos:

iste ano intervimos en:

datas

centro

ForMación

docente

14/01/2016

IES BREAMO

Charla clínica

Javier Estévez

19/01/2016

CPI SAN SADURNIÑO

Charla pedagóxica

Ana Vitales

20/01/2016

CPI CONDE FENOSA

Charla clínica

Javier Estévez

21/01/2016

IES BREAMO

Charla pedagóxica

Lidia Gómez

27/01/2016

CEIP O RAMO

Charla clínica

Javier Estévez

27/01/2016

CEIP SANTIAGO APOSTOLO

Charla pedagóxica

Lidia Gómez

28/01/2016

IES BREAMO

Charla pedagóxica

Ana Vitales

03/02/2016

CEIP O RAMO

Charla pedagóxica

Lidia Gómez

03/02/2016

CEIP SANTIAGO APOSTOL

Charla pedagóxica

Ana Vitales

04/02/2016

CEIP LOYOLA

Charla clínica

Javier Estévez

11/02/2016

CEIP LOYOLA

Charla pedagóxica

Lidia Gómez

17/02/2016

CEIP O RAMO

Charla pedagóxica

Ana Vitales

18/02/2016

CEIP LOYOLA

Charla pedagóxica

Alejandra Villanueva

22/02/2016

CPR JORGE JUAN

Charla clínica

Javier Estévez

29/02/2016

CPR JORGE JUAN

Charla pedagóxica

Alejandra Villanueva

07/03/2016

CPR JORGE JUAN

Charla pedagóxica

Ana Vitales

14/03/2016

CEIP JOSE Mª LAGE

Charla clínica

Javier Estévez

14/03/2016

FACTULTADE INEF

Charla pedagóxica

Juan Ramos

31/03/2016

FACULTADE CIENCIAS DA EDUCACIÓN

Charla pedagóxica

Juan Ramos e Ana Cristina Díez

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

Segue na seguinte pax.

35 pax
35
pax

3.1 Formación en centros educativos (continuación):

datas

centro

ForMación

docente

04/04/2016

CPR ANDAINA

Sensibilización na aula

Juan Ramos e Margarita Arcay

04/04/2016

CEIP JOSE Mª LAGE

Charla pedagóxica

Alejandra Villanueva

05/04/2016

CEIP COUCEIRO FREIJOMIL

Charla clínica

Javier Estévez

05/04/2016

FACULTADE CIENCIAS DA EDUCACIÓN

Charla pedagóxica

Juan Ramos e Ana Cristina Díez

11/04/2016

CEIP JOSE Mª LAGE

Charla pedagóxica

Ana Vitales

12/04/2016

CPR ANDAINA

Sensibilización na aula

Juan Ramos e Margarita Arcay

12/04/2016

CEIP COUCEIRO FREIJOMIL

Charla pedagóxica

Alejandra Villanueva

14/04/2016

CENTRO MENORES FERROL

Charla pedagóxica

Juan Ramos e Ana Vitales

18/04/2016

CPR SANTIAGO APOSTOL

Charla clínica

Javier Estévez

19/04/2016

CEIP COUCEIRO FREIJOMIL

Charla pedagóxica

Ana Vitales

25/04/2016

CPR SANTIAGO APOSTOL

Charla pedagóxica

Alejandra Villanueva

26/04/2016

CPR JESUITAS

Charla pedagóxica

Lidia Gómez

02/05/2016

CPR SANTIAGO APOSTOL

Charla pedagóxica

Ana Vitales

28/06/2016

CPR JESUITAS

Charla pedagóxica

Ana Vitales

16/11/2016

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – LOGOPEDIA

Charla pedagóxica

Juan Ramos e Dolores Valarezo

17/11/2016

CPR ATOCHA

Charla clínica

Javier Estévez

21/11/2016

FACULTADE INEF

Charla pedagóxica

Juan Ramos

24/11/2016

CPR ATOCHA

Charla pedagóxica

Lidia Gómez

29/11/2016

CPR ATOCHA

Charla pedagóxica

Lidia Gómez

15/12/2016

CPR ATOCHA

Charla pedagóxica

Belén Manzano

36 pax
36
pax

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

3.2 charlas e conferencias / aprendemos e participamos

datas

 

centro

ForMación

docente

29/01/2016

As habilidades sociais en nen@s con TDAH

Centro Cívico Monelos

Rocío Cantero, Ana Cristina Díez e Noemí Miranda

26/02/2016

 

Comunicación profunda na familia

Centro Cívico de Meicende

Daniel Patiño e Emma Varela

29/02/2016

 

Polo bo uso das tecnoloxías

CEIP Isaac Díaz Pardo

Juan Ramos

15/04/2016

É

realmente o TDAH un problema das neuronas?

Colexio de médicos de A Coruña

Javier Cudeiro e Javier Estévez

28/04/2016

Ferramentas tecnolóxicas para mellorar a productividade

Conservatorio de Culleredo

Juan Ramos, Ana C Díez e Noemí Miranda

13/05/2016

 

Aprendendo a comer

Villamelania

Profesional externa

30/05/2016

 

Os perigos de internet

ARteixo

Juan Ramos

02/06/2016

 

Coñecendo máis sobre o TDAH

As Pontes de García Rodríguez

Juan Ramos e Ana C Díez

26/10/2016

 

Coñecendo máis sobre o TDAH

Cedeira

Juan Ramos

30/11/2016

 

Deporte, familias e inclusión

Arteixo

Juan Ramos, fundación abrente

10/12/2016

IV

Xornadas de atención a diversidade “Sumando Estratexias”

EGAP (Santiago de Compostela)

Berta Pérez e Juan Ramos

EGAP (Santiago de Compostela) Berta Pérez e Juan Ramos Conferencia no Colexio de Médicos da Coruña.
EGAP (Santiago de Compostela) Berta Pérez e Juan Ramos Conferencia no Colexio de Médicos da Coruña.

Conferencia no Colexio de Médicos da Coruña.

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

37 pax
37
pax
38 pax
38
pax

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

4 relacións insTiTucionais, coMunicación, redes …

2016

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

39 pax
39
pax
40 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs
40 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs
40 pax
40
pax

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

4. reLacións institucionais, coMunicación, redes …

4.1 relacións institucionais [rr.ii.]: Fegadah.

redes … 4.1 relacións institucionais [rr.ii.]: Fegadah. A nosa aposta desde un principio por FEGADAH, levounos

A nosa aposta desde un principio por FEGADAH, levounos a participar activamente en todas os proxectos levados a cabo desde a Federación. Un ano máis, a implicación dos nosos representantes en todas as reunións institucionais programadas, serviu para defender os dereitos de todas as familias asociadas, buscando o apoio conxunto.

de todas as familias asociadas, buscando o apoio conxunto. Coincidindo coa visita institucional que fixo a

Coincidindo coa visita institucional que fixo a Anhidacoruña D. José Manuel Rey Varela, Conselleiro de Política Social, puido comprobar “in situ”, a aplicación do sistema de escolarización compartida, na sede da asociación na Corveira (Culleredo).de todas as familias asociadas, buscando o apoio conxunto. Reunión de traballo da Xunta Directiva de

compartida, na sede da asociación na Corveira (Culleredo). Reunión de traballo da Xunta Directiva de FEGADAH.

Reunión de traballo da Xunta Directiva de FEGADAH.compartida, na sede da asociación na Corveira (Culleredo). MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA 41 pax

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

41 pax
41
pax

4.2 servicios transversais: comunicación externa, xestión social media:

A ferramenta fundamental para aspectos comunicativos é a páxina

A

ferramenta fundamental para aspectos comunicativos é a páxina

web www.anhidacoruna.com Durante o ano 2016 ANHIDACORUÑA tivo presenza e actividade en dúas redes sociais: Facebook e Twitter. Entre os múltiples obxectivos que se perseguen nestas redes sociais atopámonos cos seguintes:

•Difundir as actividades que realizamos para os nosos socios/as

•Compartir información interesante relacionado co TDAH e con outros trastornos normalmente comórbidos o TDAH

•Dar a coñecer a Federación Galega de TDAH (FEGADAH) e as activida- des que dita asociación propon.

•Atender ás solicitudes de información das persoas que así o requiran.

•Dar visibilidade o TDAH.

•Mostrar as conferencias e xornadas de formación que realizamos para os sectores clínicos e educativos.

Facebook .

Facebook.

Segue sendo a rede social de ANHIDACORUÑA cun maior movemento

de xente, polo que se segue apostando por unhas publicacións conti-

nuas dando a coñecer a labor da asociación. Durante o ano 2016 pasouse de 1015 seguidores a 1473, é dicir, incre- mentouse o número de seguidores nun 45,12%. Sen lugar a dúbidas son datos moi salientables.

Ao longo do ano co contido publicado e compartido no perfil superáron-

se as 20000 persoas alcanzadas. Tiveron especial repercusión as noti-

cias relacionadas con cursos que se ían a impartir, noticias referidas á fundación da FEGADAH e a firma do convenio coa Xunta de Galicia, así como as publicacións relacionadas con Seven. A continuación un gráfico

da evolución do alcance das publicacións ao longo do ano.

gráfico da evolución do alcance das publicacións ao longo do ano. 42 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL
42 pax
42
pax

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

Os maiores picos de crecemento correspóndense aos días posteriores ás acción formativas que ANHIDACORUÑA leva a cabo para diferentes colectivos. Respecto o ano pasado duplicouse o total de persoas alcanzadas debi- do os contidos publicados e compartidos no perfil de ANHIDACORUÑA pasando de chegar a 20000 persoas no 2015 ás 42000 do 2016. Entre o contido máis interesante para os nosos seguidores seguen a estar as publicación relacionadas con Seven así como todo o que ten que ver con formacións impartidas e artículos científicos relacionados co TDAH

impartidas e artículos científicos relacionados co TDAH Ademáis hai unha clara distinción entre os nosos

Ademáis hai unha clara distinción entre os nosos seguidores, tendo un número moito maior de mulleres 79% que de homes 20%. A franxa de idade con maior número de xente abrangue dende os 25 ata os 44 anos.

idade con maior número de xente abrangue dende os 25 ata os 44 anos. MEMORIA ANUAL

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

43 pax
43
pax

twitter. Nesta rede social o crecemento foi moi moderado, pasando dos 276 fo- llowers que . Nesta rede social o crecemento foi moi moderado, pasando dos 276 fo- llowers que tiñamos a finais de 2015 os 285 que se acadaron o remate do ano 2016, isto supon un pequeno crecemento do 3,2%. A pesar disto hai que destacar un gran impacto de certos tweets nos que múltiples medios de comunicación fan referencia a nosa asociación.

medios de comunicación fan referencia a nosa asociación. Páxina web www.anhidacoruna.com Despois da remodelación
medios de comunicación fan referencia a nosa asociación. Páxina web www.anhidacoruna.com Despois da remodelación

Páxina web www.anhidacoruna.com Despois da remodelación que se levou a cabo no ano 2015, durante o 2016 continuouse Despois da remodelación que se levou a cabo no ano 2015, durante o 2016 continuouse cunha labor centrada na carga de contidos relevan- tes para os nosos socios e socias. Ademáis de convertirse nun lugar de referencia onde derivalos para realizar as inscripcións para os múltiples eventos organizados por ANHIDACORUÑA. Durante o ano 2016 a web recibiu 21813 visitas, o que supon unha me- dia de 60 visitas diarias. O método de acceso máis común a páxina e a través da barra de direccións do navegador, ainda que cada vez vai co- brando maior protagonismo as estratexias de posicionamento SEO xa que está a aumentar o número de visitantes que chegan a través dos motores de búsqueda.

o número de visitantes que chegan a través dos motores de búsqueda. 44 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA
44 pax
44
pax

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

45 pax
45
pax

www.anhidacoruna.com

46 pax
46
pax

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

5 2016

ingresos e

gasTos

47 pax
47
pax
48 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs
48 pax
48
pax

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

ingresos e gastos 2016

 

ingresos

iMPorte

%

1.

INGRESOS DA ACTIVIDADE PROPIA

154.407

100%

a)

cuotas socios

18.029

12%

b)

cuotas usuarios (talleres)

114.140

74%

c)

subvencións

17.627

11%

d)

donacións

4.612

3%

2.

OUTROS INGRESOS DA ACTIVIDADE

21

0%

TOTAL

154.428

100%

 

gastos

iMPorte

%

1.

gastos Por coLaboracións

409

0%

c)

Gastos por colabor. e do órgano de gob.

409

0%

2.

aProvisionaMentos

29.226

19%

a)

Materiais actividades

1.139

1%

b)

Outros aprovisionamentos

698

0%

c)

Gastos talleres (profesionais externos)

27.388

18%

3.

gastos de PersoaL

102.263

66%

4.

outros gastos da actividade

14.210

9%

a)

Asesorías

3.607

2%

b)

Seguros

1.387

1%

c)

Servicios bancarios

1.159

1%

d)

Publicidade

0

0%

e)

Suministros

3.019

2%

f)

Cuotas asociacións

360

0%

g)

Outros gastos

4.678

3%

 

5. aMortiZación do inMoviLiZado

445

0%

 

TOTAL

146.552

95%

 

excedente antes de iMPostos

7.876

 

IMPOSTO SOCIEDADES

-1.908

 

excedente desPois de iMPostos

5.968

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

49 pax
49
pax

dunha foto a maxia de gran familia

dunha foto a maxia de gran familia O sábado día 5 de novembro de 2016, a

O sábado día 5 de novembro de 2016, a fotógrafa Sole Felloza, xunto cun extenso equipo de televisión, quixo facerlle a Pilar Castiñeira unha foto de familia, sabendo que era unha extensa familia; unha longa, numerosa, variada, heterodoxa e sen par familia. Porque a nosa querida Pili posúe a extraordinaria calidade de sumar, onde outros restan e, deste xeito, viu crecer os seus familiares conforme o seu inxente labor de axuda e apoio íase proxectando sobre un colectivo necesitado e orfo de entendemento e agarimo. E foi a oportunidade de facernos esta foto, un momento máxico … Todos xuntos, a familia de ANHIDACORUÑA.

foto, un momento máxico … Todos xuntos, a familia de ANHIDACORUÑA. 50 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL
foto, un momento máxico … Todos xuntos, a familia de ANHIDACORUÑA. 50 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL
50 pax
50
pax
foto, un momento máxico … Todos xuntos, a familia de ANHIDACORUÑA. 50 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL
foto, un momento máxico … Todos xuntos, a familia de ANHIDACORUÑA. 50 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL
foto, un momento máxico … Todos xuntos, a familia de ANHIDACORUÑA. 50 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL
foto, un momento máxico … Todos xuntos, a familia de ANHIDACORUÑA. 50 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL
foto, un momento máxico … Todos xuntos, a familia de ANHIDACORUÑA. 50 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL
foto, un momento máxico … Todos xuntos, a familia de ANHIDACORUÑA. 50 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL
foto, un momento máxico … Todos xuntos, a familia de ANHIDACORUÑA. 50 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL
foto, un momento máxico … Todos xuntos, a familia de ANHIDACORUÑA. 50 pax ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL

ANHIDACORUÑA MEMORIA ANUAL DE ACtIvIDADEs

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA 51 pax
MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA 51 pax
MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA 51 pax
MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA 51 pax

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA

MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA 51 pax
MEMORIA ANUAL dE ActIvIdAdEs ANHIdAcORUÑA 51 pax
51 pax
51
pax
asociación de nenas e nenos con déficit de atención con/sen hiperactividade ediF. a escada R/
asociación de nenas e nenos con déficit de atención con/sen hiperactividade ediF. a escada R/

asociación de nenas e nenos con déficit de atención con/sen hiperactividade

ediF. a escada R/ Manuel Azaña, 2 -1º, O Burgo 15670 culleredo [a coruña]

local:

rúa amparo lópez Jean, 25 - Baixo.

15174 culleredo [a coruña]

amparo lópez Jean, 25 - Baixo. 15174 culleredo [a coruña] Telº 981 903 830 [xeral -

Telº 981 903 830 [xeral - secretaría. de 10,00h a 13,00h] Telº 698 133 438 [Información] info@anhidacoruna.com

Entidade Prestadora de Servicios Sociais Nº E - 5732 da Xunta de GaliciaTelº 698 133 438 [Información] info@anhidacoruna.com Entidade Sanitaria Acreditada Nº C-15-003603 da Xunta de

Entidade Sanitaria Acreditada Nº C-15-003603 da Xunta de Galiciade Servicios Sociais Nº E - 5732 da Xunta de Galicia Membro da Federación galega de

Membro da Federación galega de asociacións de déficit de atención e hiperactividade.Sanitaria Acreditada Nº C-15-003603 da Xunta de Galicia Membro da Federación Española de Asociaciones de Ayuda

Membro da Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividadde asociacións de déficit de atención e hiperactividade. grupos de axuda MuTua para adulTos con Tdah

grupos de axuda MuTua para adulTos con Tdah

grupos de axuda MuTua para adulTos con Tdah
grupos de axuda MuTua para adulTos con Tdah

oBradoiros de reeducación pedagóxica

oBradoiros de reeducación pedagóxica
oBradoiros de reeducación pedagóxica

oBradoiros psicopedagóxicos anhidacoruÑa

oBradoiros psicopedagóxicos anhidacoruÑa
oBradoiros psicopedagóxicos anhidacoruÑa

Taller de creaTiVidade e conTrol de iMpulsos para adolescenTes

Taller de creaTiVidade e conTrol de iMpulsos para pais

ForMación conTinuada a proFesionais da educación de cenTros púBlicos e priVados, en colaBoración coa conselleria de educación (ceFore) e concellos da proVincia da coruÑa.

xe gua lin da o cífic espe no stor · tran · tdah xia ·
xe
gua
lin
da
o
cífic
espe
no
stor
· tran
· tdah
xia
· disle
rger
· aspe
ades
acid
cap
s
alta

www.anhidacoruna.com

o cífic espe no stor · tran · tdah xia · disle rger · aspe ades

Rate