REGULAMENTUL INTERN AL S.C. ...............................................

Preambul (1) S.C .................................................................. este o societate comercială cu capital privat, integral românesc/străin sau mixt româno-........................., care are ca obiect principal de activitate ........................................................, denumită în continuare, şi "societatea". (2) Sediul social al societăţii este în (localitatea) ................................................., str. ..................................... nr. .........., judeţul/sectorul ....................................., iar sediile secundare se află în localităţile .............................................. . (3) S.C. ............................................................... este organizată şi funcţionează potrivit organigramei aprobate de Consiliul de Administraţie/administratorul societăţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin decizia/hotărârea nr. .............. din ........................ . (4) În contextul în care societatea îşi desfăşoară activitatea, se impune ca toţi salariaţii, indiferent de funcţia pe care o deţin sau de activitatea pe care o desfăşoară, să aplice regulile de disciplină a muncii, de igienă şi de securitate în muncă, să respecte cu fermitate principiul nediscriminării şi înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, în scopul perfecţionării activităţii, administrării şi gestionării corespunzătoare a patrimoniului societăţii.

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezentul regulament, întocmit în temeiul art. 257 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cuprinde în principal: a) regulile privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii; b) drepturile şi obligaţiile părţilor; c) regulile privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, în cadrul societăţii; d) regulile concrete privind disciplina muncii în societate; e) abaterile şi sancţiunile disciplinare; f) reguli referitoare la procedura disciplinară; g) procedura soluţionării cererilor şi reclamaţiilor individuale ale salariaţilor; h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice. Art. 2. (1) Regulamentul intern se aplică tuturor salariaţilor societăţii indiferent dacă relaţiile lor de muncă sunt stabilite prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, contracte individuale de muncă pe durată determinată, cu program de lucru pentru întreaga durată a timpului de muncă sau cu timp parţial de muncă, contracte de muncă temporară, contracte individuale de muncă la domiciliu, în cazul muncii prin agent de muncă temporară sau cu convenţie civilă de prestări de servicii. (2) Prezentul regulament se aplică salariaţilor societăţii şi în cazurile în care îşi desfăşoară activitatea în alte locuri unde societatea îşi îndeplineşte obiectul său de activitate. (3) De asemenea, prevederile prezentului regulament se aplică şi personalului din alte societăţi care se află în delegaţie sau sunt detaşaţi în cadrul societăţii, precum şi elevilor ori studenţilor care efectuează practica în cadrul acesteia. Art. 3. Atribuţiile de serviciu ale fiecărui compartiment de activitate şi ale fiecărui salariat al societăţii, precum şi responsabilităţile pentru îndeplinirea lor sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare. Art. 4. (1) Relaţiile de muncă din cadrul societăţii se desfăşoară potrivit principiului egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii. (2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală este interzisă. (3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, diferenţiere, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau

h) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să efectueze toate înregistrările prevăzute de lege. 6. mijloacele tehnice etc. dreptul la protecţia datelor cu caracter personal. CAPITOLUL II DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Secţiunea I Drepturile şi obligaţiile societăţii Art. 9. următoarele drepturi: a) să stabilească organizarea şi funcţionarea societăţii şi ale fiecărui loc de muncă. fără nici o discriminare. specialitatea atestată şi capacitatea profesională a fiecăruia. depozitare şi de utilizare a aparaturii. precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale. potrivit legii şi regulamentului intern. precum şi de efectuare a controlului. de securitate şi sănătate în muncă. cu indicarea funcţiei şi a locului de muncă al fiecăruia. instalaţiilor şi utilajelor folosite în procesul muncii. următoarele obligaţii: a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care se referă la desfăşurarea relaţiilor de muncă. e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare. e) să asigure condiţiile prevăzute de lege. în care scop salariaţii au îndatorirea să se informeze şi să se consulte reciproc. precum şi de executare a orelor suplimentare. de acordare a tuturor drepturilor salariale şi a celorlalte drepturi prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă. pentru protecţia muncii. d) să ia toate măsurile necesare de aplicare a dispoziţiilor legale privind timpul de muncă şi timpul de odihnă. beneficiază de condiţii de lucru adecvate activităţii pe care o desfăşoară. d) să emită norme de manipulare. b) să precizeze atribuţiile şi răspunderile fiecărui salariat în raport cu funcţia pe care o îndeplineşte sau cu munca pe care o desfăşoară. instalaţiilor şi utilajelor folosite în procesul muncii. 7. f) alte drepturi prevăzute de lege. în condiţiile legii şi ale contractului colectiv de muncă. maşinilor. în principal. ca şi asupra activităţii societăţii. dreptul la negocieri colective.exercitării drepturilor prevăzute de legislaţia muncii. maşinilor. g) să elibereze legitimaţii de serviciu. b) să asigure materialele. (4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. 5. precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale. f) să plătească toate impozitele şi contribuţiile ce revin în sarcina sa şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi. c) să exercite controlul asupra modului de aducere la îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu. 8. în condiţiile legii. dar care produc efectele unei discriminări directe. reviziei sau reparaţiilor periodice ale acestora. Art. Art. Conducerea societăţii astfel cum este stabilită prin actul constitutiv are. precum şi echipamentul de protecţie şi/sau de lucru adecvat sarcinilor lor. de protecţie socială. necesare desfăşurării activităţii. Art. respectarea normelor igienico-sanitare şi ale celor de prevenire şi stingere a incendiilor. precum şi de instruire a personalului în aceste domenii. în principal. (1) Orice salariat care prestează o muncă. Relaţiile de muncă în cadrul societăţii se întemeiază pe principiul bunei-credinţe. Art. (1) Conducerea societăţii este exercitată de adunarea generală a asociaţilor/asociatul unic care este organul suprem al acesteia şi care decide asupra politicii sale comerciale şi financiare. (2). . Conducerea societăţii are. (2) Administrarea societăţii este atributul administratorului stabilit prin actul constitutiv al societăţii şi care îşi exercită atribuţiile cu puterile stabilite de acesta. c) să pună la dispoziţia salariaţilor instrucţiunile de funcţionare şi de utilizare a aparaturii. (2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă li se recunoaşte dreptul la plată egală pentru muncă egală.

au obligaţia să respecte cu stricteţe normele stabilite pentru folosirea lor. k) alte obligaţii prevăzute de lege. c) să folosească integral şi eficient timpul de lucru. integritatea corporală şi viaţa sa. Art. d) la sănătate şi securitate în muncă. g) de a participa la determinarea şi ameliorarea condiţiilor. de îndată. pentru alte persoane.) pe care le are la dispoziţie pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu. pentru prevenirea şi înlăturarea unor astfel de situaţii. h) la protecţie în caz de concediere. Salariaţii societăţii au următoarele drepturi: a) la salarizare pentru munca depusă. g) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal al salariaţilor. precum şi la concediu de odihnă anual. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII Art. i) la negociere individuală şi colectivă şi de a participa la acţiuni colective şi la grevă. informaţiilor şi documentelor cărora li se stabileşte acest caracter de către conducerea societăţii sau a celor de care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor şi sarcinilor lor. la cerere. Protecţia. de a constitui sau a adera la un sindicat.i) să elibereze. cu personalul acesteia şi cu orice alte persoane cu care ia contact în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. b) la repaus zilnic şi săptămânal. 10. j) de a se asocia. g) să folosească judicios tehnica de calcul şi birotica din dotare. k) alte drepturi prevăzute de lege. f) să respecte normele de securitate şi de protecţie a muncii. în acelaşi timp. b) salariaţii societăţii au dreptul să folosească toate mijloacele de protecţie individuală şi colectivă puse la dispoziţie de aceasta şi. igiena şi securitatea muncii impun respectarea normelor legale ţinând seama de următoarele reguli generale: a) orice salariat care are un motiv întemeiat să considere că o anumită stare de fapt prezintă un pericol grav şi iminent pentru sănătatea. greutăţi sau neajunsuri în activitatea curentă şi să propună măsuri în raport de posibilităţi. întocmai şi la timp. i) să protejeze bunurile (maşini. are dreptul să se protejeze/retragă imediat şi să anunţe. c) la demnitate în muncă şi la egalitate de şanse de tratament.a. CAPITOLUL III PROTECŢIA. Secţiunea a II-a Drepturile şi obligaţiile salariaţilor Art. l) să menţină o ordine şi o stare igienico-sanitară corespunzătoare la locul de muncă. instrumente. b) să-şi aducă la îndeplinire. toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului. d) să respecte normele de disciplină a muncii. Acest drept trebuie să fie exercitat astfel încât să nu creeze. să manifeste condescendenţă şi corectitudine în raporturile cu ele. j) să păstreze cu stricteţe confidenţialitatea datelor. . mobilier ş. utilaje. h) să-şi înştiinţeze şeful ierarhic de îndată ce a luat cunoştinţă de existenţa unor nereguli. m) să nu presteze nici un fel de activitate la o societate concurentă. abateri. f) la informare şi consultare. conducerea societăţii. e) să dovedească fidelitate faţă de societate în exercitarea atribuţiilor de serviciu. e) de acces la formarea profesională. 11. o nouă situaţie de risc grav şi iminent. k) să aibă o atitudine şi o comportare corectă în relaţiile cu conducerea societăţii. a mediului de muncă. n) alte obligaţii prevăzute de lege. Salariaţii societăţii au următoarele obligaţii: a) să respecte cu stricteţe programul de lucru stabilit de conducerea societăţii. 12. igienico-sanitare şi de prevenire a incendiilor. obligaţiile de serviciu care îi revin. prevederile contractului individual de muncă şi dispoziţiile regulamentului intern.

în afara orarului de lucru. f) comiterea sau incitarea la săvârşirea de acte care au ca scop tulburarea climatului favorabil de muncă sau a armoniei în rândul personalului ori comiterea de acte antisociale. b) gratificaţii. tehnica de calcul. conducerii societăţii. Art. mobilierul etc. e) în localurile în care societatea îşi desfăşoară activitatea (sediul social. . b) modul de acordare a zilelor de repaus săptămânal. de îndată. constituind abateri disciplinare. de lucrări de interes personal sau fără vreo legătură cu atribuţiile de serviciu. 13. întârzierile sau lipsurile de la program. de îndată. fără aprobarea conducerii. 14. conducerii societăţii de către salariatul care a luat cunoştinţă de producerea lui. maşinilor. CAPITOLUL VI RECOMPENSE Art. în concordanţă cu specificul activităţii fiecărui loc de muncă. (2) În cadrul programului de lucru salariaţii au dreptul la o pauză pentru masă şi la alte pauze. cu următoarele categorii de recompense: a) majorarea salariului de bază. CAPITOLUL IV ORARUL DE LUCRU Art. este interzisă orice acţiune de natură să aducă vreo tulburare ordinii interioare şi disciplinei. c) intrarea sau rămânerea în localurile societăţii. fără acordul conducerii. sculele. i) lăsarea fără supraveghere ori neasigurarea aparaturii. d) orice accident de muncă se comunică. salariaţii au obligaţia să-şi încunoştinţeze şeful ierarhic şi să trimită societăţii. g) sustragerea de bunuri din societate. în stare de funcţionare. Programarea concediului de odihnă se face la cererea salariaţilor. conducerea acesteia poate să stabilească: a) organizarea permanenţei la serviciu. k) alte fapte sau acţiuni de natură să aducă vreo tulburare ordinii interioare şi disciplinei. în cadrul programului de muncă. în cadrul societăţii. 16. tehnicii de calcul etc. instalaţiilor. dacă nu sunt fortuite. depozite. instalaţiile. h) prezentarea la serviciu într-o ţinută indecentă ori necorespunzătoare cerinţelor. birouri etc. şi să le folosească potrivit destinaţiei lor. în incinta societăţii sau la punctele de lucru. (1) Orarul de lucru este cel stabilit de conducerea societăţii şi care se afişează la locuri vizibile pentru toţi salariaţii. droguri etc. atunci când interesele societăţii o cer. b) introducerea sau consumul de băuturi alcoolice. conform prevederilor legii. e) executarea. (3) Salariaţii societăţii au obligaţia de a respecta orarul de lucru. 17.) nu se vor folosi instalaţii electrice ori de gaze naturale improvizate sau care prezintă defecţiuni şi să le semnaleze. 15. j) iniţierea sau promovarea unor acţiuni de hărţuire sexuală. cu acordul conducerii societăţii. în condiţiile legii. Pentru conştiinciozitatea dovedită în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu. În vederea asigurării igienei şi securităţii în muncă şi pentru asigurarea unei ambianţe favorabile procesului muncii. certificatul medical eliberat de organul sanitar în drept. Art. maşinile. cu excepţia locurilor special stabilite de conducerea societăţii şi marcate ca atare. sedii secundare. după încheierea programului de lucru. îndată ce este posibil. (4) În caz de absenţe din cauze de boală sau accident. Art. d) ieşirea din localurile societăţii sau plecarea de la punctele de lucru.c) prevenirea riscurilor de accidentare impune salariaţilor să păstreze în bună stare aparatura. spaţii tehnice. În cazuri excepţionale. precum şi pentru realizări deosebite în activitatea desfăşurată în interesul societăţii. cu deosebire: a) fumatul. în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă/conducerea societăţii. salariaţii acesteia pot fi recompensaţi de conducerea ei.

19. sunt: a) avertisment scris. . a servietelor. a aparaturii. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune. i) împiedicarea celorlalţi salariaţi de a-şi executa atribuţiile de serviciu. 20. (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica administratorul societăţii. săvârşită cu vinovăţie de către salariat. la cererea organelor de control. k) absenţe nemotivate. părăsirea anticipată a lucrului sau plecarea. de la locul de muncă sau fără acordul şefului ierarhic. potrivit legii. la cererea organelor de control. j) înstrăinarea oricăror bunuri ale societăţii. Art. CAPITOLUL VII ABATERI ŞI SANCŢIUNI DISCIPLINARE PROCEDURA DISCIPLINARĂ Secţiunea I Abateri şi sancţiuni disciplinare Art. coletelor etc. dacă prezenţa lor nu este legată de activitatea desfăşurată în cadrul acestuia. n) primirea de persoane străine la locul de muncă. informaţiilor sau documentelor cărora li s-a conferit acest caracter. 18. c) retrogradarea din funcţie. d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%. Art. date în folosinţă sau păstrare. administratorul societăţii este învestit cu prerogativa disciplinară. echipamentul de protecţie şi de lucru. d) alte recompense. o) distrugerea bunurilor societăţii. 21. În conformitate cu prevederile art. 11. cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea.Codul muncii. Art. m) depozitarea de bunuri ale societăţii în alte locuri decât cele stabilite de conducerea acesteia. ori de câte ori constată că au săvârşit o abatere disciplinară. în timpul programului de lucru. în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară. în orele de program. b) suspendarea contractului de muncă pentru o perioadă care nu poate depăşi 10 zile lucrătoare. prin care acesta a încălcat normele legale. c) neprezentarea pentru verificare. sau nesupunerea la control ori de câte ori se solicită acest lucru. regulamentul intern. precum şi ecusonul de identificare. q) absenţa de la programul de pregătire profesională şi de instruire stabilit de conducerea societăţii. 53/2003 . d) faptul de a nu purta. sacoşelor. a legitimaţiei de serviciu. h) lăsarea nesupravegheate. 12 şi 13 sunt următoarele: a) nerespectarea programului de lucru sau utilizarea ineficientă a acestuia. g) nerespectarea normelor de protecţie a muncii. p) încălcarea disciplinei tehnologice. f) nerespectarea confidenţialităţii datelor. r) alte abateri prevăzute de lege. de folosire a echipamentului de protecţie şi de lucru. ordinele şi dispoziţiile şefilor ierarhici. în timpul programului de lucru. b) încălcarea reglementărilor referitoare la accesul în incinta societăţii sau neprezentarea. sancţiuni disciplinare salariaţilor acesteia.c) premii. e) prezentarea la serviciu în stare fizică necorespunzătoare (capacitate de muncă redusă). l) folosirea echipamentului de lucru şi de incendiu în alte scopuri decât cele cărora le este destinat. 263 din Legea nr. Abaterile disciplinare în afară de cele privitoare la încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. fără motive temeinice. a celor de prevenire a incendiilor. având dreptul de a aplica. contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil. maşinilor şi instalaţiilor aflate în funcţiune.

emisă în formă scrisă. în scris. 22. se stabileşte un alt regim sancţionator. de către persoana împuternicită de administratorul societăţii să efectueze cercetarea. (1) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi îşi produce efectele de la data comunicării. c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în cursul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care. care au fost încălcate de salariat. cu semnătură de primire ori în caz de refuz al primirii. 25. c) locul întrevederii cu salariatul în cauză. şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%. în prealabil. salariatul are dreptul: a) să formuleze şi să susţină toate apărările pe care le consideră necesare. b) să ofere persoanei împuternicite cu efectuarea cercetării disciplinare toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare. în condiţiile prevăzute la art. (2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile. La încheierea cercetării disciplinare. 28. 23 alin. Decizia de sancţionare trebuie să cuprindă următoarele elemente: a) descrierea faptei care constituie abaterea disciplinară. Art. fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. Sancţiunea disciplinară aplicabilă se stabileşte în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat avându-se în vedere următoarele: a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta. Art. (3). 23. la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 27. 24. (2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. administratorul societăţii dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie.e) reducerea salariului de bază şi/sau. (1) Amenzile disciplinare sunt interzise. după caz. fără motiv obiectiv. (2) Comunicarea de sancţionare se predă personal salariatului. Art. b) data şi ora efectuării ei. sancţionarea unui salariat poate fi dispusă numai ca urmare a efectuării. a unei cercetări disciplinare. (2). la cererea sa. (3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. e) instanţa competentă la care sancţiunea se poate contesta. (1) Cu excepţia sancţiunii ãavertisment scrisÒ. dar nu mai târziu de 6 luni de la data comiterii faptei. 26. . Art. nu a fost efectuată cercetarea. în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare. Pe baza referatului întocmit de împuternicit. prin statute profesionale aprobate prin lege specială. dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea lui. împuternicitul administratorului societăţii întocmeşte un referat cu constatări. b) gradul de vinovăţie a salariatului. în favoarea sa. b) precizarea prevederilor din regulamentul intern sau din contractul colectiv de muncă aplicabil. (3) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţa judecătorească competentă în termen de 30 de zile de la comunicare. 29. În decursul cercetării disciplinare prealabile. c) consecinţele abaterii disciplinare. va fi aplicat acesta. Secţiunea a II-a Procedura disciplinară Art. (2) În cazul în care. salariatul va fi convocat. d) comportarea generală în serviciu a salariatului. Art. precizându-se: a) obiectul cercetării disciplinare. concluzii şi propuneri pe care îl supune acestuia în vederea luării deciziei. d) termenul în care poate fi contestată sancţiunea. Art. e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior. c) să fie asistat. prin scrisoare recomandată. de către un reprezentant al sindicatului (acolo unde există) al cărui membru este. Art.

... cu acelaşi obiect.. Art.... acestea fiind clasate... În temeiul art............ în condiţiile art.. În baza prevederilor .... Art......... acestea se vor conexa.. angajatorul poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile... . 35.. (3) Dacă... 269 alin......Codul muncii. Art...... DECID: 1..... (1) Salariaţii nu pot formula două petiţii privitoare la aceeaşi problemă.. din Legea nr....... (1) Cererile sau reclamaţiile individuale vor fi adresate administratorului societăţii şi vor fi înregistrate la secretariat... (2) În situaţia în care un salariat adresează în aceeaşi perioadă de timp mai multe petiţii.. ... se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut sau care priveşte aceeaşi problemă.. Societatea are obligaţia să îl despăgubească pe salariat.... intră în vigoare Regulamentul intern .. petiţii individuale... indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.... în scris......... (3) În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţia salariatului necesită o cercetare mai amănunţită.... CAPITOLUL IX SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR Art....CAPITOLUL VIII RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ Art... Art. 36.Codul muncii... (2) şi (3) din Legea nr. CAPITOLUL X Art..... salariatul urmând să primească un singur răspuns..... 270 şi urm.C.C... Regulamentul de faţă va fi adus la cunoştinţă salariaţilor prin grija angajatorului şi se afişează la sediul societăţii.. Începând cu data de .... în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale pentru pagubele materiale produse societăţii din vina şi în legătură cu munca lor... (2) Administratorul societăţii are obligaţia să comunice salariatului răspunsul său în termen de 30 de zile de la data primirii cererii sau a reclamaţiei... dar numai în legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă şi în activitatea desfăşurată. 53/2003 ......... 31. în condiţiile art... 33.... în condiţiile legii şi ale regulamentului intern.... 30..... . ........ făcându-se menţiune că sa răspuns........... 37.............. 34.... (2) Prin petiţii se înţelege cererile sau reclamaţiile individuale pe care un salariat le adresează conducerii societăţii...... 53/2003 . în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa administratorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.... privind: aplicarea Regulamentului intern al S.Codul muncii. Salariaţii răspund patrimonial.. Modificarea sau completarea prezentului regulament se va efectua ori de câte ori necesităţile mai bunei organizări a activităţii sau îmbunătăţirii disciplinei muncii impun... din Actul constitutiv al S...... aceasta se clasează la numărul iniţial. după trimiterea răspunsului... (3) Petiţiilor anonime nu li se va da curs. 53/2003 .. Prezentul regulament intră în vigoare începând de la data de ... (1) Salariaţii au dreptul de a adresa conducerii societăţii............... Art.............. ADMINISTRATOR DECIZIE Nr....... din .. 257-262 din Legea nr............... 32..

.......... Regulamentul intern a fost elaborat cu consultarea organizaţiei sindicale/reprezentanţilor salariaţilor................................ parte integrantă din prezenta decizie........................al ....... 3....... precum şi orice alte decizii contrare..... ANGAJATOR ............. De la aceeaşi dată se abrogă . al societăţii va lua măsuri de afişare a Regulamentului intern...... 2. Compartimentul ...............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful