You are on page 1of 8

ΦΥΛΛΟ 3 / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΗ!!)

ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ
Στις 25/10/2017 το ΥΠΠΕΘ παρουσίασε σε ημερίδα την πρό-
τασή του για το «Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαι-
δευτικού Έργου» στα πλαίσια του οποίου η αυτοαξιολόγηση
της σχολικής μονάδας επανέρχεται ως αποτίμηση του εκπαι-
δευτικού έργου. Γιατί άραγε επανέρχεται; Είναι δέσμευση
του ψηφισμένου 3ου μνημονίου, όπου προβλέπεται ότι:
«Οι αρχές θα διασφαλίσουν τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό
του τομέα της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρα-
κτικές της ΕΕ, … σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτη-
τους εμπειρογνώμονες.…. Μεταξύ άλλων, η επανεξέταση θα
αξιολογήσει την υλοποίηση της μεταρρύθμισης του «Νέου
Σχολείου», …την αποδοτικότητα και αυτονομία των δημόσι-
ων εκπαιδευτικών μονάδων, την αξιολόγηση και διαφάνεια
σε όλα τα επίπεδα… και θα προτείνει συστάσεις σύμφωνα με
τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ».ΜΝΗΜΟΝΙΟ Βασικό έργο του είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας με γονείς, μαθητές, τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικούς φορείς
(2015). Ν. 4336, ΦΕΚ 94, τ.Α΄, 14-8-2015, (σελ. 1026-1027). και η ενίσχυση των σκοπών της σχολικής μονάδας με κάθε και λογοδοσία του σχολείου για την πορεία του. Η παιδαγω-
Για να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι μνημονιακές δεσμεύ- πρόσφορο τρόπο. Το Σχολικό Συμβούλιο εντοπίζει τα προ- γική ελευθερία, η αυτονομία και ο αποφασιστικός ρόλος του
σεις και για να ξεπεραστεί ο σκόπελος των συγκρούσεων βλήματα και τις ιδιαίτερες ανάγκες που αντιμετωπίζει το σχο- συλλόγου διδασκόντων εξαντλείται στη λειτουργία εντός των
με τους εκπαιδευτικούς (να μην υπάρξει ανάλογη αντίστα- λείο και προτείνει λύσεις και αναπτύσσει πρωτοβουλίες για πλαισίων “της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και των κείμενων
ση τους με εκείνη της περιόδου 2013-14) στην πρόταση του την επίλυση θεμάτων, όπως: επικοινωνίας και συνεργασίας διατάξεων” και καμιά επομένως παιδαγωγική αυτονομία
ΥΠΠΕΘ προβάλλονται θετικά νοηματοδοτούμενοι όροι όπως: μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, ανάπτυξης συ- των συλλόγων διδασκόντων δεν καταγράφεται. Αντίθετα,
αποκέντρωση, αυτονομία σχολικής μονάδας με δυνατότητα νεργειών με τους κοινωνικούς φορείς, υγιεινής, ασφάλειας δημιουργείται μια νέα διοικητική γραφειοκρατία ( διευθυντές
αυτόνομου σχεδιασμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού και πρόληψης ατυχημάτων στον σχολικό χώρο, υλικοτεχνι- – μάνατζερ, ΠΕ.Κ.Ε.Σ……) για να επιβληθεί η διάχυση της
έργου, παιδαγωγική αυτονομία των σχολικών μονάδων. κής υποδομής, κ.ά.» κουλτούρας αξιολόγησης και πειθαρχικού ελέγχου σε όλο το
Όμως μελετώντας προσεκτικά την συγκεκριμένη πρόταση 2.Συγκροτείται μια νέα περιφερειακή δομή, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εύρος των εκπαιδευτικών πρακτικών.
παρατηρούμε ότι: (Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού), με στό- 3.Πίσω από τις εντυπωσιακές διατυπώσεις περί «παιδαγω-
1.Αναβαθμίζεται ο ρόλος των Σχολικών Συμβουλίων με χο την επιτήρηση των σχολικών μονάδων, καθώς η αποτί- γικής αυτονομίας», το ΥΠΠΕΘ δημιουργεί συγκεντρωτικές
εμπλοκή των συλλόγων γονέων και της τοπικής αυτοδιοί- μηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων θα συγχωνευμένες δομές ιεραρχίας εξοικονομώντας προσωπι-
κησης στον προγραμματισμό και στην αποτίμηση του εκ- βασίζεται σε κριτήρια που θα καθορίζονται σε κυβερνητικό κό και παραχωρώντας υπερεξουσίες στους Περιφερειακούς
παιδευτικού έργου καθώς προβλέπεται ότι: «Το Σχολικό επίπεδο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα παρακάτω Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. Η δημιουργία γενικά
Συμβούλιο συμμετέχει στις διαδικασίες προγραμματισμού προβλεπόμενα: «Οι πιθανοί-ενδεικτικοί θεματικοί άξονες συγκεντρωτικών δομών ελέγχου και αποτίμησης του εκπαι-
και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μο- τίθενται μέσω σχεδίου προγραμματισμού το οποίο καθορί- δευτικού έργου των σχολικών μονάδων (όπως τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
νάδας, εκφράζοντας προτάσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτή- ζεται με ΥΑ και παρουσιάζεται στα σχολεία με οδηγίες συ- παραπέμπουν σε ένα ιεραρχικό μοντέλο οργάνωσης του εκ-
των του, που επηρεάζουν θετικά το ποιοτικό αποτέλεσμα του μπλήρωσης και ενημερωτικές συναντήσεις των Διευθυντών παιδευτικού συστήματος. Το Υπουργείο εξειδικεύει την θέση
παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.….αποτελείται από: α) των σχολείων από τα στελέχη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ……. Η σχολική του ΟΟΣΑ για “ανταποδοτικότητα με αυτονομία”, που στην
τον Σύλλογο Διδασκόντων, β) το Διοικητικό Συμβούλιο του μονάδα κοινοποιεί τον προγραμματισμό και την αποτίμηση πράξη σημαίνει τεχνοκρατισμός, ποσοτικά δεδομένα, με-
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, γ) τον εκπρόσωπο της του εκπαιδευτικού έργου στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.» τρήσεις και έτοιμα τυποποιημένα κριτήρια αξιολόγησης και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Σχολική Επιτροπή και δ) τρεις Τα νέα περιφερειακά όργανα (ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α.) λο- εκτίμησης του εκπαιδευτικού έργου.
(3) εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται γοδοτούν άμεσα στο ΙΕΠ για την “υλοποίηση της εκπαιδευ- ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. 4
με απόφαση του συμβουλίου τους, για τα Σχολικά Συμβού- τικής πολιτικής”. Η προβαλλόμενη παιδαγωγική αυτονομία
λια των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. στην πράξη φαίνεται να σημαίνει συνδιοίκηση του σχολείου

ΔΕ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
19 ΔΕΚΕΜΒΡΗ: ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ.Σ ΕΛΜΕ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ Δ.Σ

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
2

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑ.Λ.
Το συγκεκριμένο κείμενο φιλοδοξεί να περιγράψει αδρομερώς ελλείψεις και προβλήματα
που σχετίζονται με τα Επαγγελματικά Λύκεια(ΕΠΑ.Λ).
Η εκπαιδευτική κοινότητα-και όχι μόνο αυτή- γνωρίζει την κατάσταση που επικρατεί στα
συγκεκριμένα σχολεία. Κατάσταση τραγική πολλές φορές, αν λάβουμε υπ’ όψιν αφενός τη
στάση της Πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας και αφετέρου την αρνητική εικόνα που έχει
γι αυτά ένα μεγάλο μέρος της Ελληνικής κοινωνίας. Στερεοτυπικές και αρτηριοσκληρωτικές
αντιλήψεις τα κατατάσσουν στα υποδεέστερα και «προβληματικά» σχολεία. Ευτυχώς όμως,
αυτές οι αντιπαιδαγωγικές και αντιδεοντολογικές αντιλήψεις χαρακτηρίζουν εκείνους που
δεν αντιλήφθηκαν και ούτε προτίθενται να το κάνουν, το περιεχόμενο και το σκοπό της εκ-
παίδευσης και της παιδείας γενικότερα. Αυτό το ουσιώδες όμως ζήτημα θα μας απασχολήσει
κάποια άλλη φορά.
Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι η παράθεση συγκεκριμένων προβλημάτων. χρόνου και ύπαρξη προσωπικού για τη διεκπεραίωση. Πέρα όμως από αυτό, προέκυψαν
- Ελλείψεις διδακτικού προσωπικού: εκτός των μονίμων εκπαιδευτικών είναι συνήθης πρα- σημαντικά προβλήματα. Το σύστημα απαιτούσε τους κωδικούς taxisnet των γονέων και κη-
κτική και τακτική η κάλυψη του προσωπικού από αναπληρωτές συναδέλφους. Οι προσλή- δεμόνων, χωρίς να ληφθούν υπ΄όψιν οι δυσκολίες και οι ιδιαιτερότητες(π.χ. αλλοδαποί, ρομά
ψεις αυτών για άλλη μια φορά καθυστέρησαν χρονικά- αν και οι αιτήσεις για την πρόσληψή μη πιστοποιημένοι με κωδικούς, εποχιακά απασχολούμενοι γονείς που δεν είχαν το χρόνο να
τους είχαν γίνει ήδη την άνοιξη- με αποτέλεσμα και αυτή η σχολική χρονιά να ξεκινήσει με παρουσιαστούν στα σχολεία κ.α.).
ελλείψεις. Αποτέλεσμα αυτής της αναλγησίας από μέρους του Υπουργείου είναι η απώλεια - Μεταφορά μαθητών: σε περίπτωση εφαρμογής του νέου νόμου για την μεταφορά των μα-
διδακτικών ωρών αναγκαίων για τη διαδικασία της μάθησης και της προόδου των μαθητών θητών, οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. θα βρεθούν αντιμέτωποι με σωρεία προβλημάτων λόγω των
αλλά και για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αξίζει να αναφερθεί εδώ πως χιλιομετρικών αποστάσεων.
αρκετοί τομείς(π.χ. Τομέας Γεωπονίας) λειτουργούν κατά κύριο λόγο από αναπληρωτές εκ- - Πανελλαδικές εξετάσεις: την περίοδο των Πανελλαδικών εξετάσεων ο αριθμός των εξετα-
παιδευτικούς ελλείψει μόνιμου προσωπικού. στικών κέντρων για τα ΕΠΑ.Λ. δεν είναι ανάλογος με τον αριθμό των μαθητών. Ως εκ τού-
- Βιβλία και οδηγίες διδασκαλίας: αποτελεί πάγια τακτική πια η μη έγκαιρη αποστολή των του, παρατηρείται συγκέντρωση μεγάλου αριθμού μαθητών σε λίγα εξεταστικά κέντρα με ό,τι
σχολικών βιβλίων, ακόμα και αυτών που αφορούν τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. αυτό συνεπάγεται.
Οι ανάγκες σε βιβλία είναι ξεκάθαρα αποτυπωμένες στο e-epal. Μάλιστα το δυναμικό των - Αναθέσεις μαθημάτων: οι αλλαγές στις αναθέσεις των μαθημάτων εγείρουν ζητήματα στη
μαθητών της Α΄ και Γ΄ Λυκείου είναι δεδομένο από τον Ιούνιο. λειτουργία των ΕΠΑ.Λ.
Τη φετινή χρονιά συνέβη κάτι ακόμα πιο εξοργιστικό. Αποφασίστηκε αλλαγή του βιβλίου των Εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων που εντάσσονται όμως στον ίδιο τομέα(π.χ. Τομείς
Νέων Ελληνικών της Γ΄ Λυκείου(πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα) και η συνακόλουθη αλ- Γεωπονίας και Υγείας) καλούνται να διδάξουν μαθήματα που δεν σχετίζονται με το γνωστικό
λαγή στον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης των μαθητών(συνδιδασκαλία και συνεξέταση Νε- τους αντικείμενο. Η αλλαγή αυτή ξεκάθαρα στοχεύει στην εξοικονόμηση προσωπικού και
οελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας). Οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι, επομένως χρημάτων και αδιαμφισβήτητα συνάδει με τη μνημονιακή πολιτική. Πλήττει όμως
ενώ είχε ξεκινήσει η χρονιά δεν είχαν ενημέρωση και φυσικά δεν είχαν και βιβλία. Τελικά τους συναδέλφους, τους μαθητές και την εκπαιδευτική διαδικασία.
με καθυστέρηση στάλθηκαν τα «καινούρια» βιβλία. Ω, τι έκπληξις! Βιβλία που χρησιμοποι- Τα παραπάνω αποτελούν μια ενδεικτική και σύντομη αναφορά των προβλημάτων και των
ούνταν παλαιότερα, όταν τα ΕΠΑΛ ονομάζονταν ΤΕΕ, βιβλία της περασμένης δεκαετίας με ελλείψεων των Επαγγελματικών Λυκείων. Όλοι δυστυχώς γνωρίζουμε πως δεν είναι μόνο
παρωχημένες πληροφορίες. Αργότερα, στάλθηκαν και κάποιες οδηγίες για τις αλλαγές στον αυτά. Όπως, επίσης όλοι γνωρίζουμε πως η επίλυσή τους επαφίεται στη δραστηριοποίηση
τρόπο εξέτασης και διδασκαλίας. Οι διδάσκοντες όμως ακόμα περιμένουν τον αρμόδιο σχο- και στη μαχητικότητα όλων μας.
λικό σύμβουλο για να τους υποστηρίξει στο δύσκολο έργο τους. Τελικά, μόνο εμείς και οι μαθητές μας μπορούμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση με οδηγό
- Ηλεκτρονική εγγραφή των μαθητών: οι εγγραφές, επανεγγραφές και μετεγγραφές των μα- την επιθυμία για ένα πολύχρωμο αύριο.
θητών πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά αρχής γενομένης από τα ΕΠΑ.Λ. Μπίσσα Ελισάβετ
Φυσικά και πρέπει να εκσυγχρονιστούν οι διαδικασίες, όμως αυτό προϋποθέτει ευχέρεια 2ο ΕΠΑ.Λ. Αμαλιάδας

Συνεχιζόμενη υποβάθμιση του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού
Το Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού, ως ιδιαίτερο και μονα- αυτής της καθυστέρησης ο Δήμος ζήτησε από την Πολιτεία
δικό στο είδος και στο ρόλο του, παραμένει για 22η χρονιά να χρηματοδοτηθεί η μελέτη σε ιδιώτη μελετητή. Εδώ προ-
άστεγο και για 9η χρονιά σε λυόμενες αίθουσες ελαφρού τύ- κύπτει και ένα εξαιρετικού ενδιαφέροντος ζήτημα: διασμό μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αλλά τα προαπαι-
που.Η κατάστασή του λειτουργικά, όσο αφορά τους χώρους Γιατί διαχειρίζεται και αξιοποιεί προς όφελός του ο νέος σε τούμενα χρονοδιαγράμματα ενημέρωσης και εμπλουτισμού
του, είναι σε προχωρημένη μορφή εγκατάλειψης: Αίθουσες χαρακτήρα ΟΣΚ- με την σημερινή ονομασία ΑΕ κτηριακές της είναι μη χρηστικά για το Μουσικό (έχει εικόνα για την
που στάζουν, δάπεδα που σάπισαν και σε περιπτώσεις υπο- υποδομές κ.λπ. και δεν περνά το δικαίωμα στην Περιφερει- κάθε επόμενη χρονιά στα τέλη Ιουνίου και μέχρι την 11η Σε-
χώρησαν, δίνοντας χώρο σε αχρηστία και επικινδυνότητα ακή – Τοπική Αυτοδιοίκηση προς συμφερότερη εξυπηρέτη- πτεμβρίου), άρα έξω απ’ τα απαιτούμενα χρονικά περιθώρια
αναγκαίων χώρων. ση τέτοιων και παρόμοιων έργων. ενημέρωσης της. Έτσι προκύπτουν προβλήματα στην γεω-
Ο αρμόδιος Δήμος Πηνειού έχει κάνει μια καταγραφή ζη- Επιπλέον, μουσικά όργανα χρήζουν άμεσης επισκευής ( τε- γραφική κάλυψη της μετακίνησης προς και από το Σχολείο
μιών και προβλημάτων και μας ενημέρωσαν ότι σ’ αυτό χνική έκθεση κοστολογεί τις επισκευές και συντήρηση τους μας σε κάθε σχολική περίοδο, με συνέπειες στο μαθητικό
το διάστημα θα ενταχθούν αυτά σε τεχνικό πρόγραμμα χο- σε 3.000 ευρώ περίπου), ενώ υπάρχει ανάγκη αντικατάστα- δυναμικό, αλλά και στο δικαίωμα της μόρφωσης σε τέτοιο
ρηγούμενο με 60.000 ευρώ για συντήρηση σχολείων και σης οργάνων ή προμήθειας νέων ( λόγω χρήσης και πλη- Δημόσιο Σχολείο για τους Ηλείους μαθητές. Το τμήμα Παι-
άλλων χώρων του δήμου. Σ’ αυτό, κατά τη γνώμη μου, ας θυσμού). Ας σημειωθεί ότι η τελευταία επίσημη προμήθεια δείας της Περιφέρειας δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος του
κρατήσουμε μικρό καλάθι (ήδη πληροφορηθήκαμε ότι κα- μουσικών οργάνων είναι αυτή του 2008… προβλήματος – ανάγοντας, μάλιστα την πλατφόρμα από ερ-
μιά ζημιά προς επιδιόρθωση δεν συμπεριλαμβάνεται για το Όπως και κάθε χρονιά, οι ελλείψεις προσωπικού είναι πά- γαλείο σε νομοθέτημα ! Το πρόβλημα στην μετακίνηση των
Μουσικό Σχολείο!) γιο θέμα, κυρίως σε ειδικότητες μουσικών μαθημάτων. μαθητών του σχολείου το καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο αφού
Τα νεότερα περί της ανέγερσης κτηρίου είναι τα εξής: Με Μέχρι τα μέσα του Νοέμβρη έλλειπαν 16 ώρες ταμπουρά, 4 πρόκειται για ένα επιλέξιμο σχολείο.
βάση τις μέχρι τώρα ενημερώσεις εκ της Τεχνικής Υπηρεσί- κρουστών, 6 κλαρίνου, 4 σαξόφωνου, 2 πολίτικης λύρας, 2 Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν ακέραιες πολιτικές ευθύ-
ας του Δήμου, το ζήτημα έχει τελειώσει την γραφειοκρατική μαθήματος ΒΑΚΕ, 4 καλλιτεχνικών. Ενώ , ήδη, διδάσκονται νες των τοπικών και περιφερειακών φορέων καθώς και του
πορεία του με επόμενο στάδιο την υλοποίηση του ξεκινώ- μαθηματικά Β΄ και Γ΄ γυμνασίου από εκπαιδευτικό ΠΕ04. Υπουργείου και συνεπώς όλοι πρέπει να σκύψουν περισσό-
ντας την αρχιτεκτονική μελέτη. Σε σύσκεψη στον ΟΣΚ στην Σήμερα με λειτουργούμε με ελλείψεις ακόμη στα ΒΑΚΕ, τερο πάνω στα προβλήματά του
Αθήνα, ο φορέας αυτός (ΑΕ επιχείρηση πλέον…) επικα- κλαρίνου, κρουστών, πολίτικης λύρα. Αντωνόπουλος Χρ. καθηγητής ΠΕ03 του Μουσικού
λούμενος φόρτο εργασίας, προσδιόρισε ότι η αρχιτεκτονική Η μεταφορά των μαθητών γίνεται απ’ την Περιφέρεια Δυτι- Σχολείου, πρόεδρος Συλλόγου Γονέων- Κηδεμόνων
μελέτη του κτηρίου θα αρχίσει μετά από 2,5 χρόνια. Λόγω κής Ελλάδας με μπούσουλα την χαρτογράφηση και το σχε- Μουσικού Σχολείου.
3

ΠΑΙΔΕΙΑ VS «Της παιδείας πικραί μεν αι ρίζαι, γλυκείς δε
καρποί», είπε κάποτε ο ρήτορας Ισοκράτης.
πολύτιμες ώρες από την εξωσχολική ζωή.
Απαιτεί από τις εφηβικές ψυχές προσήλω-
μένει με ανοικτές αγκάλες. Κι εκεί θα σε
οδηγήσω εγώ...Μόνο εγώ....
ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑ Ποιος από εμάς δεν έχει αντιληφθεί την
ορθότητα αυτών των λόγων; Ποιός δεν κα-
ση, ευσυνειδησία, ενθουσιασμό και δεν επι-
τρέπει τη συνθηκολόγηση, την εγκατάλειψη
Να μην με λεν ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑ αν δεν τα κα-
ταφέρω.

Στων σκολειών την κατάφορτη ράχη τέληξε πολλάκις σ’ αυτό το συμπέρασμα, του αγώνα. Η λάγνα φωνή αφιονίζει τους σύγχρονους
Περπατώντας η παιδεία μονάχη θωρώντας τον εαυτό του, τη δράση του, εξε- Και όταν έρθει η στιγμή της συγκομιδής, θα μαθητές και σαν άλλη Κίρκη τους οδηγεί στα
Μελετά τους νωθρούς μαθητές της τάζοντας τα χρόνια της επίπονης μαθητικής λησμονηθούν οι πόνοι, οι θλίψεις ,τα δεσμά εντευκτήριά της.
Τη χαμένη της δόξα θρηνεί του προσπάθειας, θαυμάζων τους ανθρώ- και οι στερήσεις και ο νέος θα γευτεί το νέ- Εύκολη πρόσβαση, σίγουρη επιτυχία, απα-
Κι αναμετρώντας τις αντοχές της πους οι οποίοι ύστερα από μακρά κοπιώδη κταρ της επιτυχίας. τηλές υποσχέσεις, αλλαγή πλεύσης, ωφε-
Παραπαιδεία μάχην κινεί. πορεία μάθησης ανήλθαν σε υψηλά κοι- Μα τί είναι αυτά τα φληναφήματα ; -ακού- λιμιστική διάθεση, απαξίωση του σχολείου,
νωνικά αξιώματα, έλαβαν οδηγητική θέση γεται ο αντίλογος-μοιάζουν ξεθαμμένα ρη- περιφρόνηση της ΠΑΙΔΕΙΑΣ, είναι μερικά
ανάμεσά μας και κατέστησαν ζωντανά παρα- τορικά σχήματα ινδιάνικων μύθων. Αντα- από τα μαγικά φίλτρα που σερβίρει. Και όλοι
δείγματα επιτυχίας στη ζωή; νακλούν ξεπερασμένες ιδέες παλαιολιθικής ή σχεδόν όλοι οι μαθητές υποκύπτουν αμα-
Ναι, είναι πικρές οι ρίζες της παιδείας. Δεν εποχής. Άνευ ουσίας και σημασίας...... χητί.
είναι εύκολη η οδός της μάθησης. Είναι μα- Άδραξε τη στιγμή έλα μαζί μου νέε άνθρω- Τί γίνεται όμως με εμάς τους παιδαγωγούς;
κρά, ανωφερής, σπαρμένη με εμπόδια. Δι- πε, βασανισμένε μαθητή. Έλα στο σίγουρο Με ποιό από τα δύο ιερά τέρατα τασσόμεθα;
ασχίζει ερήμους στερήσεων και αγωνίας, δρόμο της επιτυχίας. Αγόγγυστα, αβίαστα, Ποιά η στάση μας μέσα στην τάξη; Ποιά η
θέση μας μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι;
κρύβει ανήλια παρθένα δάση γνώσεων και χαλαρά. Το μόνο αντίτιμο που ζητώ-κι όχι Πόσοι από εμάς που διδάσκουμε τα δευτε-
ιδεών ακατάληπτων. από σένα, από τους γονείς σου-, είναι ένα ρεύοντα μαθήματα ή ακόμα και τα πρωτεύ-
Στο τέρμα όμως της πορείας αυτής αναμέ- σεβαστό χρηματικό ποσό και....κάμποσες οντα έχουμε την προσοχή και τον σεβασμό
νει η επιτυχία, η πνευματική ολοκλήρωση, η ώρες από τη μαθητική σου ζωή. των μαθητών μας; Πόσοι υποφέρουμε και
ιδεολογική κατάρτιση, ο τέλειος ηθικός και Μην ανησυχείς όμως...Αυτές τις ώρες θα τις πόσοι συμβιβαζόμαστε; Πόσοι συμφωνούμε
και επαυξάνουμε; Και πόσοι οικοδομούμε
μορφωτικός εξοπλισμός για τον αγώνα της εξοικονομήσεις από την ......παιδεία. Τί σου και συντηρούμε αυτήν την τάση;
ζωής. χρειάζεται το σχολείο; Τί να τους κάνεις τους Να τολμήσω να ρωτήσω και πόσοι από
Το μόνο άφθαρτο αγαθό ,το μόνο αθάνατο. ημιμαθείς καθηγητές σου; Γιατί να σπαταλή- εμάς αντιστεκόμαστε και παραφράζοντας
Και τόσο επίπονο........ σεις χρόνο και προσοχή στα δευτερεύοντα τον ποιητή «γινόμαστε Ελεγκτές του συννε-
Γεννιέται στην ασκητική ατμόσφαιρα της μαθήματα; φιασμένου ουρανού έστω και με σπασμένα
σχολικής αίθουσας, στην απομόνωση του Όλα είναι απλά. Έχεις μπει στην τελική ευ- φτερά»;;;;
μελετητηρίου και θεριεύει απομυζώντας θεία. Η είσοδος του Πανεπιστημίου σε ανα- Χαρά Κοτσώνη

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε ΕΝΤΟΣ & ΟΧΙ ΕΚΤΟΣ Σχολεία
ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ
Σε εκπαιδευτική ιστοσελίδα (esos, 6-10-2017) γνωστοποιήθηκε η πρόθεση του ΥΠΕΕΘ να ρυθμίσει νομο-
θετικά τη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια των πτυχιούχων των καθηγητικών σχολών (εξαιρούνται τα
Δεύτερης
παιδαγωγικά τμήματα) μετά από εισήγηση του ΙΕΠ η οποία εν τάχει προβλέπει τα εξής:
Απαραίτητοι όροι:
1. Ουσιαστική γνώση του επιστημονικού αντικειμένου αλλά και ισάξια της συνολικής επιστημονικής περιο-
Ευκαιρίας
χής (π.χ. Φυσικές επιστήμες). Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαι-
2.Παιδαγωγική και ψυχοπαιδαγωγική εκπαίδευση εκπαιδευτικού για αντιμετώπιση προβλημάτων σημερι- ρίας (ΣΔΕ) απευθύνονται σε
νής τάξης. ενήλικες που δεν έχουν ολο-
3.Δοκιμασμένη ικανότητα διδασκαλίας του επιστημονικού πεδίου με πρακτική γνώση ζητημάτων γενικής και κληρώσει την υποχρεωτική
ειδικής διδακτικής. εκπαίδευση και τους δίνουν
4.Πρακτική άσκηση δια ζώσης σε σχολική τάξη επιβλεπόμενη από ειδικό σε συνδυασμό με μικροδιδασκαλί- τη δυνατότητα ύστερα από
ες, εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. φοίτηση 18 μηνών (2 σχολι-
Υλοποίηση των παραπάνω όρων: κών ετών) να πάρουν τίτλο ισό-
•Ο πρώτος όρος θα υλοποιείται από Πανεπιστημιακά Τμήματα και Σχολές κατά τις Προπτυχιακές Σπουδές ή τιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου.Το πρώτο ΣΔΕ ιδρύθηκε στο Περιστέρι το 2000 κι αυτή τη στιγμή
και εκτός προγράμματος πτυχίου. λειτουργούν περίπου 60, κάποια μέσα σε σωφρονιστικά καταστήματα. Το ΣΔΕ Πύργου ιδρύθηκε
•Ο δεύτερος όρος θα πραγματοποιείται από Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών (όπου είναι δυνατό) ή κυρίως το 2003, στεγάζεται στο κτίριο του 1ου ΕΠΑΛ κι έχει δύο παραρτήματα, ένα στη Ζάκυνθο κι από
από Ειδική Δομή με ευθύνη της Συγκλήτου ή από Ειδικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός των φέτος στην Αμαλιάδα.
Σχολών που εντάσσονται τα Παιδαγωγικά Τμήματα. Οι υπεύθυνοι φορείς λόγω του μεγάλου αριθμού ενδι- Σκοπός των ΣΔΕ είναι η συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων και η πληρέστερη συμμετοχή
αφερομένων θα μπορούν να εφαρμόσουν ειδικά κριτήρια προτεραιότητας ή και επιλογής και ενδεχόμενο τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι. Οι κύριοι στόχοι των Σχολείων Δεύ-
παράβολο τελών εγγραφής. τερης Ευκαιρίας είναι να ολοκληρώσουν οι ενήλικες την υποχρεωτική εκπαίδευση, αποκτώντας
•Στη συνέχεια θα ακολουθεί μετά από έλεγχο-εξέταση πιστοποίηση από την παραπάνω Ειδική Δομή ή Ειδικό σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, να συνδεθούν με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,
Τμήμα Δ.Ε. να καλλιεργήσουν κοινωνικές δεξιότητες και να αναπτύξουν αυτοεκτίμηση κι αυτοπεποίθησηκαι
Οι πιστοποιημένοι: να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να βελτιώσουν τη θέση τους στον χώρο δουλειάς τους.
Α. Συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για τη δημόσια εκπαίδευση• οι επιτυχόντες συμμετέχουν Η διδασκαλία ακολουθεί τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων (ενεργητική συμμετοχή, αξιο-
υποχρεωτικά σε εισαγωγική επιμόρφωση κατά το πρώτο έτος υπηρεσίας με μέντορα • έχουν μειωμένο ποίηση της υπάρχουσας γνώσης κι εμπειρίας, προσαρμογή του περιεχομένου στις ανάγκες, τις
διδακτικό ωράριο και αξιολογούνται μετά το τέλος του πρώτου έτους. προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, προσαρμογή στον ιδιαίτερο τρόπο μάθησης του
Β. Εργάζονται ως εκπαιδευτικοί σε ιδιωτικούς φορείς και συνεργάζονται με φορείς μη τυπικής και άτυπης καθενός, εθελοντική συμμετοχή) και το πρόγραμμα σπουδών είναι ευέλικτο και βασίζεται στους
εκπαίδευσης. πολυγραμματισμούς. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει συγκεκριμένη ύλη ούτε υλικό παρά μόνο στόχοι.
Η άποψή μας: Τα αντικείμενα που διδάσκονται είναι: γλωσσικός γραμματισμός, γραμματισμός στα Μαθηματικά,
Η παραπάνω πρόταση του ΙΕΠ μετατρέπει τις καθηγητικές σχολές σε κέντρα μεταλυκειακών σπουδών και στην Αγγλική Γλώσσα, επιστημονικός γραμματισμός, πληροφορικός γραμματισμός, περιβαλλο-
υποβαθμίζει περαιτέρω τα πτυχία πραγματικότητα: μέσω της θέσπισης υποχρεωτικής κατοχής διπλώμα- ντική αγωγή, κοινωνικός γραμματισμός και πολιτισμική κι αισθητική αγωγή. Επίσης σε κάθε ΣΔΕ
τος-πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ για διδασκαλία σε ενήλικες και χωρίς δυνατότητα εργασίας σε ΙΕΚ-ΚΕΚ-ΣΔΕ υπάρχει σύμβουλος ψυχολόγος και σύμβουλος σταδιοδρομίας που προσφέρουν υποστήριξη τόσο
αν δεν πληρώσει ο απόφοιτος των παραπάνω σχολών 120€ για να συμμετάσχει στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ. ατομική όσο και ομαδική, ενταγμένη στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι ώρες διδασκαλίες είναι 25 την
Μήπως άραγε δεν θα μπορεί αύριο να εργάζεται ούτε στη Δ/θμια Εκ/ση χωρίς να έχει πληρώσει το απα- εβδομάδα και γίνονται απογευματινές ώρες.
ραίτητο «κόμιστρο» στην Ειδική Δομή ή στο Ειδικό Τμήμα Δ/θμιας Εκ/σης, το οποίο θα παρέχει τη σχετική Η χρηματοδότηση των ΣΔΕ, παρά τα τόσα χρόνια ύπαρξης, εξακολουθεί να εξαρτάται από ευρω-
πιστοποίηση σύμφωνα με την πρόταση του ΙΕΠ; Φαίνεται λοιπόν ότι σκοπός των επιχειρούμενων αλλαγών παϊκά προγράμματα, με ό,τι σημαίνει αυτό για τη λειτουργία των σχολείων. Μεγάλο μέρος των εκ-
είναι ο ακρωτηριασμός των επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των καθηγη- παιδευτών είναι ωρομίσθιοι και η πρόσληψή τους, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, δε γίνεται έγκαι-
τικών σχολών κα όχι η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. ρα, κάτι που έχει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των σχολείων,στη ζωή εκπαιδευόμενων
Η ουσιαστική παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών είναι αυτονόητα απαραίτητη και γι και εκπαιδευτών (μαθήματα Σάββατα ή και μέσα στον Ιούλιο ή και παράταση εξαμήνου) αλλά και
αυτό πρέπει να υλοποιείται μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών του βασικού πτυχίου. στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ένα άλλο πρόβλημα, κοινό με τα υπόλοιπα σχολεία,
έλος είναι καιρός πια να υπάρχει σοβαρή υποχρεωτική εισαγωγική και διαρκής επιμόρφωση δωρεάν για είναι η ανεπαρκής κάλυψη των λειτουργικών εξόδων. Παρά τις δυσκολίες τα ΣΔΕ προσφέρουν τη
όλους τους εκπαιδευτικούς (η οποία είναι και διαχρονικό αίτημα τους) σε ωράριο ανάλογο του εργασιακού δυνατότητα για μόρφωση και διεύρυνση των οριζόντων σε ανθρώπους που χωρίς αυτά θα ήταν
από κρατικούς φορείς-πανεπιστήμια. αποκλεισμένοι από κάτι τέτοιο.
Παυλοπούλου Ευρυδίκη Βάσω Διαμαντοπούλου
4

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛ. 1 •Τα σχολεία είναι υψίστης σημασίας για την ευημερία μίας χώρας με αποτέλεσμα να αντι-
μετωπίζουν πάντα έναν βαθμό πολιτικών παρεμβάσεων είτε με τη μορφή πιέσεων ή αλλα-
4.Ενώ οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες απαιτούν ένα σχολείο που θα διαπαιδαγωγεί και γών στη νομοθεσία.
θα μορφώνει ενιαία όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, την •Στο εσωτερικό τους αναπτύσσονται ξεχωριστές διαπροσωπικές σχέσεις και η λειτουργία
προέλευσή τους και τις κοινωνικές συνθήκες στις οποίες ζουν, φαίνεται ότι προωθείται ένα τους είναι συνυφασμένη με ηθικά στοιχεία (τα οποία δεν είναι μετρήσιμα με οικονομικά κρι-
διαφοροποιημένο παιδαγωγικό πλαίσιο με βάση τις τοπικές ή άλλες ιδιαιτερότητες των σχο- τήρια) δεδομένου ότι δεν μπορούν να αδιαφορήσουν για τα παιδιά και τους εφήβους, ούτε για
λικών μονάδων. Επίσης δημιουργούνται ομάδες σχολείων για αλληλοσυμπλήρωση λειτουρ- τις συνέπειες στο ευρύτερο περιβάλλον.
γιών που θα οδηγήσουν σε μετακινήσεις μαθητών και θα ανοίξουν το δρόμο για μεταφορά Γ. Επίσης η αξιολόγηση οδηγεί:
της οργανικότητας σε ομάδα σχολείων. oΣτον έλεγχο και στην παρακολούθηση των “επιδόσεων” του σχολείου και του εκπαιδευτι-
5.Το ΥΠΠΕΘ ισχυρίζεται ότι δεν θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της τάξης. κού με αποτέλεσμα, ακόμη κι αν αυτή δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, να κατευθύνει το
Όμως στο 3ο μνημόνιο προβλέπεται η νομοθέτηση νέου πλαισίου αξιολόγησης των επιδό- σχολείο και τον εκπαιδευτικό να προτιμήσει εκείνες τις συμπεριφορές και μεθόδους που θα
σεων όλου του προσωπικού στο Δημόσιο, με σκοπό την καλλιέργεια πνεύματος επίτευξης οδηγήσουν στο καλύτερο δυνατό «σκορ» και άρα πάει περίπατο η παιδαγωγική ελευθερία.
αποτελεσμάτων και «η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων θα συ- oΣτην σκόπιμη τυποποίηση-περιχαράκωση της εκπαιδευτικής πράξης, ενώ είναι γνωστό ότι
νάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης». Η πραγματικότητα λοιπόν ένα σωρό μέθοδοι που παλιότερα θεωρούνταν ιδανικές, σήμερα θεωρούνται άχρηστες ή
διαφέρει των διακηρύξεων. Αυτή τη στιγμή σε όλο το Δημόσιο, η κυβέρνηση επιχειρεί να ανεπαρκείς και ότι δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς μια
αξιολογήσει το προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών με ένα σύστημα που συνειρμικά θυ- προσέγγιση ενός θέματος μπορεί να αλλάζει από σχολείο σε σχολείο, από τμήμα σε τμήμα και
μίζει το Π.Δ 152. Οι αποσπασμένοι σε διοικητικές θέσεις εκπαιδευτικοί δεν εξαιρέθηκαν από από διδακτική ώρα σε διδακτική ώρα του ίδιου σχολείου.
αυτή τη διαδικασία. oΣτην ασφυκτική συμπίεση για άμεσα αποτελέσματα αλλά η διδασκαλία δεν έχει πάντα άμεσα
Αρκετοί ισχυρίζονται «μα υπάρχει και καλή αξιολόγηση» • σε αυτούς έχουμε να επισημάνου- αποτελέσματα και πολλές φορές αυτά παρουσιάζονται χρόνια αργότερα.
με τα εξής: oΣτην αποσιώπηση ερωτημάτων όπως «ποιον ωφελεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα, ποιες
Η αξιολόγηση – αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου με τις προβλεπόμενες γραφειοκρατικές είναι οι αξίες του και με ποιον τρόπο τις υπηρετεί;» και στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος
διαδικασίες οδηγεί: κυρίως στο «πώς κάνει τη δουλειά του ο υπάλληλος - εκπαιδευτικός;». Έτσι η αξιολόγηση
Α. Στην κατηγοριοποίηση και στην αποδυνάμωση των σχολείων. Γνωρίζουμε ότι ήδη, και συμβάλλει στην απενεχοποίηση των αδυναμιών του εκπαιδευτικού συστήματος.
τώρα που δεν υπάρχει “επίσημη” αξιολόγηση, τα σχολεία είναι κατηγοριοποιημένα στην κοι- Δ. Η αξιολόγηση στρουθοκαμηλίζει μπροστά στις υπαρκτές κοινωνικές διαφορές των σχο-
νή γνώμη (κακώς αλλά ισχύει), με αποτέλεσμα το αίσχος των ανούσιων μεταγραφών (με τη λείων και των παιδιών και φορτώνει αυτές τις ανισότητες στις «ατομικές ευθύνες των εκ-
δήλωση ψευδών στοιχείων ή και με “ρουσφέτια”). Έτσι αποδυναμώνονται κάποια σχολεία παιδευτικών».
και ενισχύονται άλλα. Με την αυτοαξιολόγηση η κατηγοριοποίηση των σχολείων θα ενισχυθεί Ε. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι όπου έχει εφαρμοστεί η αξιολόγηση ( π.χ. ΗΠΑ, Βρετα-
και τότε θα λειτουργήσει ο κοινωνικός αυτοματισμός με συνέπεια την αποδυνάμωση ή και το νία), έχει οδηγήσει σε μια γραφειοκρατική διαδικασία, όπου η χαρά και η δημιουργικότητα
κλείσιμο σχολείων (το ίδιο φυσικά θα ισχύσει και για τους εκπαιδευτικούς όταν εφαρμοστεί θυσιάζονται στο βωμό της επίτευξης στόχων, οι οποίοι γίνονται αυτοσκοπός• η εργασιακή
η ατομική τους αξιολόγηση). εξάντληση των εκπαιδευτικών είναι συνηθισμένο φαινόμενο και επικρατεί ανούσια εντατι-
Β. Στην κοστολόγηση της αξίας του προϊόντος «εκπαιδευτική υπηρεσία» (και όχι πια εκ- κοποίηση…….
παίδευση / το σχολείο αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση με όρους οργανωμένης αγοράς ). Μπορεί κανείς να συνεχίσει και με άλλες σχετικές με το θέμα επισημάνσεις. Είναι αλήθεια ότι
Όμως οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί δεν είναι επιχειρήσεις γιατί διαφέρουν στα εξής: το σημερινό σχολείο κάθε άλλο παρά τέλειο είναι. Η ποιότητά του όμως και η αναβάθμιση του
•Τα σχολεία έχουν πολλαπλούς και μερικές φορές αντικρουόμενους στόχους. δεν εξαρτάται από αξιολογήσεις αλλά, κατά κύριο λόγο, εξαρτάται από το αν η παιδεία-εκπαί-
•Τα μέσα προς επίτευξη των στόχων, δηλ. η διδασκαλία δεν είναι σταθερή, επομένως η «τε- δευση θα αναδεικνύεται και θα προστατεύεται ως κοινωνικό αγαθό υψίστης σημασίας για τη
χνολογία» που διαθέτουν είναι απρόβλεπτη• το ίδιο ισχύει ορισμένες φορές και για τα απο- διαμόρφωση ελεύθερων σκεπτόμενων ανθρώπων με στόχο το «ευ ζην» σε συλλογικό και
τελέσματα ατομικό επίπεδο. Σε αυτό το κοινωνικό αγαθό πρέπει να έχουν δωρεάν πρόσβαση όλα τα παι-
•Αλλάζουν συχνά συμμέτοχους (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς) διά χωρίς καμιά απολύτως διάκριση. Μια τέτοια προσέγγιση είναι σύμφωνη με τη σύγχρονη
•Διαθέτουν επίπεδες οργανωτικές δομές, περισσότερο εμφανείς σε ορισμένες χώρες, όπως κοινωνική πραγματικό-τητα και προβάλλει επιτακτικά την ανάγκη για υποστήριξη υλικοτε-
η Ολλανδία και η Ελλάδα. Αλλά και στο Η.Β. και στις Η.Π.Α. που η ιεράρχηση της εξουσίας χνική, οικονομική, επιμορφωτική και ηθική των δημόσιων σχολείων και των εκπαιδευτικών.
είναι εντονότερη, απρόβλεπτοι παράγοντες διεισδύουν στη διαδικασία λήψεως των αποφά- Παυλοπούλου Ευρυδίκη
σεων.

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ: καλά μας παιδιά ανοίγουμε και σας περιμένουμε!
Με τα «αριστ(ερ)ουργήματα» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σεύει στο σχολείο. η κατάρτιση! Θα εκπαιδεύεσαι όχι από σπαστικούς θεωρη-
αλλά και την κατάληψη των υπουργικών θώκων από καριε- •Σε λίγο καιρό θα φτιάχνεις μόνος σου το «εκπαιδευτικό με- τικούς καθηγητές αλλά από στελέχη της αγοράς, που είναι
ρίστες «αγωνιστές» συνδικαλιστές μπορούν οι θεσμικοί μας νού» σου για το portfolio, που θα είναι βασικό συστατικό του πιο «ψημένοι» στην εργασιακή πραγματικότητα και δεν θα
κηδεμόνες να τρίβουν τα χέρια τους. Ήρθε η ώρα να ανοίξει βιογραφικού σου. Ωραία δεν είναι να επιλέγεις; Τι τη θες την ασχολείσαι με τίποτα άλλο παρά με το «πώς θα κρατάς το
και στη χώρα μας το Σχολείο-Μαγαζί. (Νεοφιλελεύθερη συ- εγκυκλοπαιδική γνώση; Η πολλή σκέψη τρώει τον αφέντη. κατσαβίδι». Δεν χρειάζεται τίποτα επιπλέον. Όλες οι άλλες
νταγή με αριστεροφανείς κορώνες). •Θα διαλέγεις εσύ σχολείο σε λίγο καιρό! Για κάποιο δι- θεωρίες είναι βάσανο. Είπαμε: «δε χρειάζεται πολύ σκέψη».
Έτσι καλέ μου μαθητή τώρα στο Νέο Λύκειο: άστημα μπορεί να σε βάζει η διεύθυνση δευτεροβάθμι- •Άλλωστε τώρα εφηύραμε την μαθητεία με την οποία το σχο-
•Η Β’ και η Γ΄ Λυκείου θα γίνουν φροντιστήριο. Άλλωστε θα ας εκπαίδευσης σε όποιο σχολείο τη βολεύει, με βάση την λείο σε προσαρμόζει στην υπαρκτή εργασιακή βαρβαρότητα.
εξετάζεσαι με πανελλαδικού τύπου εξετάσεις και Ιανουάριο επιλογή μαθημάτων σου. Αργότερα όμως θα παίρνεις ένα Έτσι σε εκπαιδεύουμε σε πραγματικές συνθήκες και όχι σε
και Ιούνιο. Άσε που θα κάνεις σε κάθε μάθημα μια εκτενή «εκπαιδευτικό κουπόνι» και θα διαλέγεις εσύ σχολείο. Γι΄ αυτό που μπορεί να φαντάζεται κανείς ως σκεπτόμενος πο-
εργασία, η οποία θα κατατίθεται σε μία πλατφόρμα για να αυτό το λόγο θα σου έχουμε και ένα «τιμοκατάλογο» σχο- λίτης. Μαθαίνεις να εργάζεσαι με έναν υποκατώτατο μισθό
βαθμολογείται από εξωτερικούς βαθμολογητές. Έ! Όλα αυτά λείων με βάση την έξωθεν αυτοαξιολόγησή τους, ώστε να και με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης. Και αυτό βέβαια
χρειάζονται φροντιστήριο, δε νομίζεις; διευκολύνεσαι στην επιλογή. Εκεί σίγουρα θα βρεις λιγότερα υποτίθεται ότι το κάνουμε για τις μαθησιακές σου ανάγκες.
• Ήδη έχει το ΙΕΠ ένα πλάνο για τη Β΄Λυκείου, στο οποίο σχολεία από ό,τι υπάρχουν σήμερα αλλά θα ξέρεις ποια είναι Μαθαίνεις από τώρα να λειτουργείς ως voucher. Τέτοιους
μαθήματα όπως τα Αρχαία, η Ιστορία, η Άλγεβρα, η Φυσι- τα «καλά» και ποια τα «κακά» σχολεία. Βέβαια στα «καλά» θέλει η αγορά.
κή, η Χημεία, η Βιολογία, η Φιλοσοφία, η Ξένη Γλώσσα, η σχολεία μπορεί να είναι μια κατάσταση «όποιος πρόλαβε τον Αυτό είναι το Νέο Σχολείο της Αγοράς. Τώρα εάν εσύ σκέ-
Πληροφορική δεν θα είναι στο υποχρεωτικό πρόγραμμα Γε- Κύριον είδε» αλλά έχει τη χάρη του και αυτό. φτεσαι σχολείο ίδιο για όλους τους μαθητές, με γενική ολο-
νικής παιδείας. Έτσι θα μπορείς να τα αποφύγεις. Εμείς θα •Θα φοιτάς σε αυτόνομες σχολικές μονάδες! Αυτό σημαίνει κληρωμένη παιδεία, που σου οξύνει το κριτικό πνεύμα και
σου προσφέρουμε αναγκαστικά μαθήματα του τύπου «Σύγ- ότι το κάθε σχολείο εκτός του ότι θα έχει φροντίσει να έχει το διασφαλίζει ισότητα ευκαιριών, να φύγεις, να πας αλλού! Ο
χρονος κόσμος», « Ερευνητικά Προβλήματα Φυσικών Επι- δικό του προφίλ για να σε πείσει να το επιλέξεις, θα μεριμνά κόσμος προχωράει και την αγορά προσκυνάει. Δες και τη
στημών», «Δημιουργικές Δραστηριότητες» κλπ. Δεν ξέρεις τι και για την εξεύρεση χορηγών. Αυτονομία και ευθύνη στην γενιά των γονιών σου που έχει παραδώσει «γη και ύδωρ».
ακριβώς είναι όλα αυτά αλλά μάλλον και το υπουργείο δεν το εξεύρεση των απαραίτητων πόρων. Χορηγοί παντού. Ουά- Αν θες κάτι άλλο χρειάζεται ανατροπή. Το αντέχεις; Άντε ντε!
γνωρίζει επακριβώς. Έτσι μωρέ ποτ πουρί μαθήματα για να ου!!
έχει και σασπένς το περιεχόμενο κάθε φορά. Μαθήματα να •Από την άλλη εάν ακολουθήσεις την επαγγελματική εκπαί- Ασμής Λάζαρος
έχουμε που θα μπορεί να τα κάνει όποιος καθηγητής περισ- δευση δε σας ζαλίζουμε πλέον με πολλές θεωρίες. Έρχεται
5

Ο ΟΟΣΑ
ΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ
Τον Οκτώβριο του 2017 σημειώνονται επι- περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες». Σήμερα με τις επισκέψεις του ΟΟΣΑ στα σχο- κτικότερη μελέτη των σχετικών δεδομένων
σκέψεις κλιμακίων του ΟΟΣΑ σε σχολεία γ. «Οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα διδάσκουν λεία δημιουργείται εκ νέου (μετά το 2011) απέδειξε ότι η απόκλιση αυτή οφείλεται στην,
της Αττικής και της Εύβοιας για να διαπι- σημαντικά λιγότερες ώρες ετησίως από σχε- το κατάλληλο κλίμα για να χαρακτηριστεί το εσκεμμένη ή όχι, συστηματική υποεκτίμηση
στώσουν «ιδίοις όμμασιν» τη λειτουργία των δόν όλες τις άλλες χώρες στην Ευρώπη. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αποτυχημέ- της ελληνικής αναλογίας μαθητών προς εκ-
ελληνικών σχολείων. Με αφορμή αυτές τις υψηλό κόστος μονάδας οφείλεται κατά κύριο νο και κοστοβόρο ώστε έτσι να αποκτήσουν παιδευτικούς από τον ΟΟΣΑ, γεγονός που
επισκέψεις δημοσιεύεται πρωτοσέλιδο σε λόγο στο γεγονός ότι οι Έλληνες εκπαιδευτι- νομιμοποίηση τα κλιμάκια του ΟΟΣΑ και η εκθέτει – όχι μόνο τους υπεύθυνους για τη
εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας με το τίτλο κοί διδάσκουν σχετικά λιγότερες ώρες και η κυβέρνηση για να επιβάλλουν μια πολιτική σύνταξη των εκθέσεων του οργανισμού –
“ Ήρθαν, είδαν και έφριξαν”, Αυτοψία-κόλα- Ελλάδα έχει μικρότερες τάξεις». που εδώ και καιρό είναι προαποφασισμένη. αλλά και όσους επικαλούνται τα πορίσματά
φος από τον ΟΟΣΑ για το εκπαιδευτικό σύ- δ. «Η μονιμότητα της εργασίας μπορεί να δυ- •Και αναρωτιέται κανείς, το πλήθος από τους χωρίς να μπουν στη διαδικασία να επα-
στημα (εφ. ΤΑ ΝΕΑ, 3-10-17, αρ. φ.37). σχεράνει επίσης την προσαρμογή του αριθ- επιτυχημένους Έλληνες επιστήμονες που ληθεύσουν την εγκυρότητά τους. Η χρήση
Στην πραγματικότητα το 2011 αρχίζει να ανα- μού των εκπαιδευτικών, όταν μειώνονται οι κατακλύζουν τα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα δεδομένων προερχόμενων από το πληρο-
μειγνύεται ο ΟΟΣΑ στα ελληνικά εκπαιδευ- εγγραφές ή αλλάζουν τα προγράμματα μαθη- ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευ- φοριακό σύστημα myschool έδειξε ότι σε
τικά πράγματα με το ρόλο του “ανεξάρτητου μάτων και μπορεί να σημαίνει ότι το βάρος νητικά κέντρα από ελληνικά σχολεία και ΑΕΙ κάθε Έλληνα εκπαιδευτικό αντιστοιχούσαν
αξιολογητή” της ελληνικής εκπαίδευσης. Ο της προσαρμογής βαραίνει αυτούς που δεν δεν αποφοίτησαν; 11,1 μαθητές, πολλοί περισσότεροι από τους
διεθνής αυτός οργανισμός, ο οποίος μετα- είναι μόνιμοι, συνήθως όσους βρίσκονται •Γνωρίζει ο ΟΟΣΑ και ο κάθε ανάλογος πα- 7,7 που εκτιμούσε ο ΟΟΣΑ και ταυτόχρονα
ξύ άλλων ασχολείται και με την αξιολόγηση στην αρχή της σταδιοδρομίας τους. Η Ελλάδα γκόσμιος φορέας τα προβλήματα της ελληνι- πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (11,9)
των εκπαιδευτικών συστημάτων διαφόρων πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο, να απαι- κής εκπαίδευσης και τα ιδιαίτερα χαρακτη- παρά την ιδιαίτερη γεωγραφική μορφολογία
κρατών, κλήθηκε από την τότε ελληνική κυ- τεί από τους εκπαιδευτικούς να ανανεώνουν ριστικά της γεωφυσικής διαμόρφωσης της της χώρας, ενώ σε αρκετές περιοχές αντι-
βέρνηση να “διαγνώσει” τα προβλήματα του τα πιστοποιητικά διδασκαλίας μετά από μια χώρας καλύτερα από όσους βιώνουν και στοιχούν ήδη περισσότεροι μαθητές ανά εκ-
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και να χρονική περίοδο…» υπηρετούν το εκπαιδευτικό σύστημα; παιδευτικό σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό
διατυπώσει «μεταρρυθμιστικές προτάσεις». ε. «Η διοίκηση των σχολείων πρέπει να είναι •Αν, σύμφωνα με τις προτροπές αυτού του μέσο όρο και παρά την ουσιαστική ανυπαρ-
Παρέδωσε κατόπιν τούτου στο Υπουργείο ικανή να προσαρμόζει το εκπαιδευτικό πρό- «αθώου και ουδέτερου» Οργανισμού, η εκ- ξία οποιουδήποτε επικουρικού προσωπικού
Παιδείας μία έκθεση με τίτλο “Καλύτερες γραμμα στις τοπικές ανάγκες, να προωθεί παίδευση προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες (εκπαιδευτικού ή ειδικού επιστημονική προ-
Επιδόσεις και Επιτυχείς Μεταρρυθμίσεις την εργασία των εκπαιδευτικών σε ομάδες για ευελιξία, αποδοτικότητα, ανταγωνιστικό- σωπικού, γραμματειακής υποστήριξης, κ.α.).
στην Εκπαίδευση. Προτάσεις για την εκπαι- και να ασχολείται με την παρακολούθηση, τητα, απασχολησιμότητα, κόστος κ.ο.κ. τότε Μετά από όσα επισημαίνονται παραπάνω
δευτική πολιτική στην Ελλάδα”, που έθεσε την αξιολόγηση και επαγγελματική ανάπτυξη θα βελτιωθεί η ποιότητα της; Για όποιον έχει μπορεί κανείς να εφησυχάζει;
την τεχνοκρατική βάση για όλες τις αλλαγές των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, η διοίκη- εντρυφήσει στα εκπαιδευτικά ζητήματα είναι Παυλοπούλου Ευρυδίκη
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σύμ- ση του σχολείου πρέπει να μπορεί να επη- ξεκάθαρο ότι τα σχολεία ως εκπαιδευτικοί
φωνα με όσα γράφτηκαν στα ΜΜΕ ο ΟΟΣΑ ρεάζει αποφάσεις πρόσληψης εκπαιδευτι- οργανισμοί δεν είναι επιχειρήσεις, έχουν
έχει κάνει τις εξής επισημάνσεις: κών…» πολυσήμαντες διαφορές από αυτές και δεν
α. «Η μισθολογική δαπάνη ανά μαθητή εί- Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της μπορούν να λειτουργήσουν ως τέτοιες! Υποσχέσεις….
ναι άνω του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, κυρίως ελληνικής εκπαίδευσης προβλέπονται από •Πόσο αξιόπιστες είναι οι εκθέσεις ΟΟΣΑ για
επειδή οι Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν λι- τον ΟΟΣΑ μεταξύ άλλων τα εξής: «…….κα- το εκπαιδευτικό σύστημα; Στα συμπεράσματα Αν είχαν πρόσωπο οι υπο-
γότερες διδακτικές ώρες και η Ελλάδα έχει τάργηση, συνένωση ή συγχώνευση μικρών δημοσιευμένης μελέτης με τίτλο «Η αναλογία σχέσεις τότε θα ντρέπονταν.
μικρότερες σε αριθμό μαθητών τάξεις». και μη αποδοτικών μονάδων, βέλτιστη αξιο- μαθητών προς εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα Αν είχαν χρόνο οι υπο-
β. «Η μέση αναλογία μαθητών/εκπαιδευτι- ποίηση ανθρωπίνου δυναμικού, αξιολόγηση και διεθνώς» (Alfavita, 30-11-16, Γ. Βαρδα- σχέσεις τότε το παρόν δε
κών και ο αριθμός μαθητών ανά τάξη στην και αύξηση των διδακτικών υποχρεώσεων λαχάκης) καταγράφονται τα εξής: Μέσω της κοιτούσε ποτέ το μέλλον.
Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότερα από τις των εκπαιδευτικών». αναλογίας μαθητών προς εκπαιδευτικούς Οι υποσχέσεις ενώνουν
έχει υποστηριχθεί ότι στη χώρα μας υπάρ- αλλά και χωρίζουν, πληγώ-
χει ένας υπερπληθυσμός εκπαιδευτικών νουν αλλά και γιατρεύουν,
σε σχέση με το μέγεθος του μαθητικού δυ- σώζουν αλλά και καταστρέ-
ναμικού, προκειμένου να δικαιολογηθούν φουν.
έτσι μέτρα που οδηγούν σε περικοπές προ- Όταν οι άνθρωποι υπόσχο-
σωπικού. Μία εικόνα που απέχει ριζικά από νται κρύβουν την αδυναμία
την πραγματικότητα των χιλιάδων κενών, τους να αντικρίσουν κατά-
των μαθητών που στοιβάζονται σε τμήματα ματα το μέλλον. Νιώθουν
των 30 ατόμων και της υπερπροσπάθειας αδύναμοι σήμερα και δίνουν
των Ελλήνων εκπαιδευτικών να κρατήσουν ελπίδα στο αύριο.
όρθιο ένα διαρκώς υποχρηματοδοτούμενο
εκπαιδευτικό σύστημα, εκτελώντας, υπο- Χαρούλα Μιχοπούλου
χρεωτικά ή εθελοντικά, πολλές εργασίες
πέραν του διδακτικού τους έργου. Η προσε-
6

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Οχτώ χρόνια δημιουργικής λειτουργίας: Από τα κινήματα του 2010, στην πολιτιστική και αλληλέγγυα δράση
Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ είναι ένας ανοικτός κοινωνικός χώρος αλλη- και άτομα. της Camera Zizanio του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογρά-
λεγγύης και πολιτισμού, που στεγάζεται στο κτίριο της πα- φου για παιδιά και νέους και διοργανώνονται και δυο βρα-
λαιάς δεξαμενής. Στη πόλη του Πύργου αυτό το κτίριο της διές ελληνικού γλεντιού με φαγητά που παρασκευάζουν τα
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ήταν για πολλά χρόνια ένας εγκαταλελειμμέ- μέλη της Δεξαμενής για τα φιλοξενούμενα παιδιά από άλλες
νος χώρος σε μια από τις πιο υποβαθμισμένες γειτονιές της χώρες που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ. Επιπλέον έχει δημι-
πόλης. ουργηθεί παραδοσιακή ορχήστρα από εκπαιδευτικούς με την
Ο πολυχώρος ΔΕΞΑΜΕΝΗ δημιουργήθηκε από την ανάγκη ονομασία του χώρου ΔΕΞΑΜΕΝΗΤΕΣ που με το ρεπερτόριο
στέγασης των κινημάτων που είχαν αναπτυχθεί τη χρονική της πλέον καλύπτει τις ανάγκες των μελών σε διάφορες εκ-
περίοδο 2009-10 (Δεν πληρώνω, τέλη κυκλοφορίας 1 ευρώ, δηλώσεις όπως αποκριάτικα δρώμενα, καλοκαιρινά γλέντια
ανοικτά διόδια, αντιφασιστικό μέτωπο Ηλείας, ανταλλακτικό κλεισίματος της χειμωνιάτικης περιόδου. Τέλος ο χώρος έχει
δίκτυο, αποτροπή πλειστηριασμού κατοικιών). φιλοξενήσει εκθέσεις φωτογραφίας και έχουν γίνει αρκετές
Οι άνθρωποι που πρωτοστάτησαν στα κινήματα, με την σύμ- παρουσιάσεις βιβλίων και ποιητικών συλλογών κυρίως εκ-
φωνη γνώμη του τότε Δημάρχου, πήραν την πρωτοβουλία παιδευτικών.
και με έξοδα δικά τους ο χώρος καθαρίστηκε, βάφτηκε, νοι- Θεωρούμε ότι το πείραμα του κοινωνικού Πολυχώρου Δε-
κοκυρεύτηκε και έγινε λειτουργικός και ασφαλής. Τα χρό- ξαμενής είναι επιτυχημένο γιατί δημιούργησε σχέσεις αλλη-
νια εκείνα εξυπηρέτησε τις ανάγκες για τις ανοικτές μαζικές λεπίδρασης και αμοιβαιότητας που βασίζονται στην ανθρω-
συνελεύσεις των παραπάνω κινημάτων αλλά και για πολλές πιά, την αλληλοβοήθεια και την αλληλοπροσφορά.
αλληλέγγυες δράσεις όπως ανταλλακτικό παζάρι, διανομή Στη δύσκολη περίοδο που συνεχίζουμε να διανύουμε, η
τροφίμων, στήριξη αδύναμων οικογενειών με επανασύνδε- αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, η επιστροφή στις αξίες
ση ηλεκτρικού ρεύματος κ.ά.. Η προσφορά των δασκάλων στα διάφορα τμήματα που λει- της συλλογικότητας και της κοινής δράσης είναι απαραίτητα
Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δεξα- τουργούν αλλά και όλων όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες στοιχεία για τη σύσφιξη των σχέσεων για να σπάσει η απο-
μενής για να λυθούν ζητήματα λειτουργίας του χώρου. Από τους σε αυτή τη δομή είναι εθελοντική και είναι πάνω από ξένωση και ο ατομισμός. Γιατί μόνο μέσα από την κοινή δρά-
την αρχή της λειτουργίας του ο χώρος αυτός άπλωσε το χέρι συμφέροντα και ματαιοδοξίες. Η λειτουργία του χώρου εξα- ση μπορούμε να σπάσουμε την απογοήτευση και το φόβο,
σε όλες τις ηλικίες και τις ομάδες δημιουργίας και ελεύθερης σφαλίζεται χωρίς κανέναν τακτικό πόρο, έσοδα ή επιχορη- να νιώσουμε δυνατοί για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις
έκφρασης, σε όλους εκείνους που είχαν και έχουν εγκλωβι- γήσεις. δυσκολίες.
στεί στα στενά όρια της οικονομικής κρίσης. Είναι πολύ ση- Στο χώρο επίσης φιλοξενείται το Σωματείο Παραπληγικών Στο χώρο αυτό χωρίς να αναπαράγουμε κοινωνικές και οι-
μαντικό το γεγονός ότι η προσπάθεια αυτή αγκαλιάστηκε από και Κινητικά Αναπήρων και ο Σύλλογος Ποντίων Ηλείας. κονομικές διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς, απευθυνόμαστε
τους ανθρώπους της γειτονιάς και υπήρχε η εμπλοκή τους Λειτουργούν αρκετά τμήματα: εκμάθηση παραδοσιακών σε ΟΛΟΥΣ όσους θέλουν να βοηθήσουν στο εγχείρημα να
σε όλες τις δράσεις. και μοντέρνων χορών για παιδιά και ενήλικες, ειδικό τμήμα έρθουν να βάλλουν και αυτοί το λιθαράκι τους σε αυτή την
Σήμερα που τα κινήματα έχουν ατονήσει την σκυτάλη έχει ποντιακών χορών του Συλλόγου Ποντίων Ηλείας, η ομάδα προσπάθεια.
πάρει η ανάγκη των ανθρώπων όχι μόνο της γειτονιάς αλλά ελληνικού τραγουδιού, μαθήματα σκακιού, μαθήματα φω- Ας ελπίσουμε το εγχείρημα αυτό να αποτελέσει παράδειγμα
και άλλων από όλο τον Πύργο να συνευρεθούν με κινητήρια τογραφίας, ανταλλαγή υπηρεσιών, εκπαιδευτικό καφενείο ώστε να δημιουργηθούν και άλλες παρόμοιες κοιτίδες αλλη-
δύναμη την δημιουργική απασχόληση κυρίως μέσα από πο- (λέσχη φιλαναγνωσίας με την επωνυμία ΔΕΞΑΜΕΝΗ ανα- λεγγύης και πολιτισμού με την ενεργή συμμετοχή των πολι-
λιτιστικές δραστηριότητες χωρίς να λείπουν οι ζώνες ανταλ- γνώσεων, Θεατρική Ομάδα Εκπαιδευτικών), οι Κινηματο- τών και σε άλλες γειτονιές της πόλης μας.
λαγής υπηρεσιών και αλληλεγγύης σε αδύναμες οικογένειες γραφικές Βραδιές όταν δεν έχουν αλλού χώρο, Εργαστήριο Μαρία Κουτσούκου

Θεωρία και πράξη της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης:
Ένα παλαιό - ριζοσπαστικό βιβλίο σε ένα σύγχρονο - συντηρητικό κόσμο Είναι και καλή
Είναι απ’ αυτά τα βιβλία παλαιάς εκδοτικής κο- τ ο λο απλώς και μόνο γιατί είναι παιδί. Σε στενή η μοναξιά
πής που τα βρίσκεις ξεχασμένα σε κάποια βι- μί- σχέση μ’ αυτά βρίσκεται η απαίτηση να είναι ο
βλιοθήκη ή στους πάγκους στο Μοναστηράκι. δάσκαλος πραγματικά ειλικρινής με το παιδί.
Είναι και καλή η μοναξιά,
Χονδρόδετο, τίτλος με χρυσά γράμματα, εκδό- Η αξία του βιβλίου δεν έγκειται στο αν το πεί-
σεις Μπουκουμάνη, 1972. ραμα του Σάμμερχιλ πέτυχε ή αν θα επαναλη- Ώρα για το μέτρημα
Ο Αλεξάντερ Σ. Νηλ γεννήθηκε το 1883 και φθεί, αλλά στις κατευθύνσεις που δίνει στο ση- Βουβή καλύτερα μη μένει,
ίδρυσε το σχολείο του Σάμμερχιλ* το 1921, στο μερινό γονέα και δάσκαλο, στη δύναμή του να Δεν τόνε κάνεις φίλο τον
βιβλίο του εκφράζει παιδαγωγικές αντιλήψεις μεταδώσει θάρρος και αισιοδοξία και να τρο- πόνο της σιωπής.
που ακόμα και σήμερα, με δεδομένο τον εκ- φοδοτήσει το σεβασμό για τη ζωή και την ελευ-
δημοκρατισμό των σχολείων και της οικογέ- θερία. Το βιβλίο θα ήταν καλό να το διαβάσουν
νειας, είναι τόλμημα να εφαρμοστούν. Κι αυτό όλοι οι γονείς, νέοι και παλαιοί. Μάλιστα στους Είναι και καλή η μοναξιά,
γιατί ο Νηλ θέτει τις βάσεις μιας αγωγής χωρίς πιο συνετούς θα αποκαλυπτόταν το μέγεθος ‘Ωριμη ώρα,
φόβο, της οποίας στόχος είναι η κατάκτηση της του καταναγκασμού που ασκούν στα παιδιά Ψυχή μισή , ξορκίζεις μνή-
χαράς, της ευτυχίας, και εν τέλει της ίδιας της τους. Για τους εκπαιδευτικούς θα μπορούσε να μες,
ζωής. αποτελέσει έναν μπούσουλα στην καθημερινή
Μα είναι η λήθη διαφυγή;
Ο Νηλ πιστεύει πως το παιδί είναι από τη φύση διδακτική πράξη ενός δημόσιου σχολείου που
του καλό και διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις υπόκειται σε τόσους μηχανισμούς εξουσίας,
για να αγαπήσει τη ζωή και να εξελιχθεί σε έναν κυρίως για τη βελτίωση της σχέσης με τα «θυ- Είναι καλή η μοναξιά,
ελεύθερο άνθρωπο. Όμως, γονείς και εκπαι- σος, την εχθρότητα καθώς και μωμένα» παιδιά που φέρουν όλο το βάρος της Μα όταν το βήμα σου ανοί-
δευτικοί αναπαράγοντας το μοντέλο χειραγώ- την αγκίστρωση του παιδιού σε οποιαδήποτε οικογένειάς τους και της εποχής μας. ξεις,
γησης των δικών τους γονέων επιβάλλουν στο μορφή εξουσίας. * Πρωτοποριακό βρετανικό σχολείο που δι-
Στον ίσκιο της να μη σταθείς,
παιδί να προσαρμοστεί βίαια σχεδόν στον κόσμο Στο βιβλίο του ο Νηλ προσφέρει το απόσταγμα οικείται μέσω των σχολικών συνελεύσεων,
των ενηλίκων. Για τον Νηλ δεν υπάρχουν προ- της σαραντάχρονης εμπειρίας του στην αντιαυ- στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν όλοι, Μη γίνει η συνήθεια συ-
βληματικά παιδιά, παρά μόνο προβληματικοί ταρχική εκπαίδευση: αγάπη, αναγνώριση και προσωπικό και μαθητές, και όπου όλοι έχουν ντροφιά.
γονείς και δάσκαλοι καθώς και προβληματική ελευθερία. Ελευθερία βέβαια δε σημαίνει δικαίωμα ισότιμης ψήφου. Οι μαθητές επιλέ-
ανθρωπότητα. Η πειθαρχία και η τιμωρία, που ασυδοσία, κι αυτή είναι μία θεμελιακή αρχή γουν ελεύθερα ποια μαθήματα θα παρακολου- Αργυροπούλου Μάγδα
επιβάλλονται, προξενούν φόβο και αισθήματα του Νηλ. Ο δάσκαλος δεν ασκεί καταναγκασμό θήσουν.
ενοχής, τα οποία με τη σειρά τους καλλιεργούν στο παιδί, ούτε όμως και το παιδί στο δάσκα- Αγγελοπούλου Παναγιώτα
7

«Το Φεστιβάλ που μας αλλάζει…»
Είναι κάθε χρόνο μια βδομάδα που αυτή η ρω, Μεσολόγγι, Αίγιο και Γαστούνη) καθώς Ελλάδας και του κόσμου, μπαίνουν στη θέση στο χρόνο και χαρίζοντας μια δυναμικότητα
πόλη αλλάζει…. Η αύρα της, η μυρωδιά της, και σε δεκάδες χωριά. Και δίνει στους νε- του σκηνοθέτη, του σεναριογράφου, του μο- και εξέλιξη σ’ αυτό το συναπάντημα που το
το χρώμα της, η έντασή της, ο ρυθμός της… αρούς θεατές του την ευκαιρία όχι μόνο να ντέρ, του ηθοποιού, και μοιράζονται τη φα- κάνει μοναδικό!! Κι έρχονται πια κι από άλλα
Όλα είναι αλλιώς… παρακολουθήσουν μερικά κινηματογραφικά ντασία, τα όνειρα, τους προβληματισμούς, το μέρη της Ελλάδας, ακόμα κι απομακρυσμένα
«Φταίνε» αυτά τα πιτσιρίκια που τριγυρνάνε διαμαντάκια απ’ όλον τον κόσμο, αλλά και να ταλέντο τους. Και άλλα “zizania” παίρνουν τη ελληνικά σχολειά να μπουν σ’ αυτή τη μεγά-
με κάμερες και τραβούν με ενθουσιασμό εκφραστούν ελεύθερα και δημιουργικά. Και θέση του δημοσιογράφου, του παρουσιαστή, λη αγκαλιά!!
γωνιές που δεν τους έδωσες ποτέ καμιά ση- δίνει στους μεγαλύτερους θεατές του την ευ- του ραδιοφωνικού παραγωγού, του blogger Τελειώνει όμως μέσα σε μια εβδομάδα, ίσως
μασία; καιρία να νιώσουν παιδιά.. και αναστατώνουν με τον πιο διασκεδαστικό σε δύο, ίσως και με κάποιες διάσπαρτες εκ-
«Φταίνε» τα ξένα πρόσωπα που βλέπεις Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυ- και γλυκό τρόπο την πόλη, καλύπτοντας τις δηλώσεις μέσα στη χρονιά που με πολύ
στους δρόμους και προσπαθείς με ενθουσι- μπίας για Παιδιά και Νέους ξεκίνησε το ταξί- δράσεις του φεστιβάλ!! κόπο και αγάπη διοργανώνει το φεστιβάλ,
ασμό και παιδική περιέργεια να καταλάβεις δι του το 1997, όταν ιδρύθηκε από τον αγαπη- Κι αυτή η γιορτή δεν τελειώνει εδώ… Πε- που όμως δεν αρκούν για να σβήσουν τη
από τη γλώσσα που μιλούν από ποιο μέρος μένο σκηνοθέτη και αληθινό φίλο αυτού του ριλαμβάνει ακόμα εκδηλώσεις για το βιβλίο δίψα των παιδιών για δημιουργία και καλλι-
του κόσμου ήρθαν στην γειτονιά σου; τόπου, Δημήτρη Σπύρου. Για το διαγωνιστι- και τη λογοτεχνία, μουσικοθεατρικές παρα- τεχνική έκφραση, .που δεν πρέπει να σβή-
«Φταίνε» οι πολύχρωμες αφίσες παντού που κό πρόγραμμά του (που περιλαμβάνει ταινί- στάσεις, συναυλίες, εικαστικές και φωτο- σει!!! Αλλά που πρέπει να ενισχυθεί.
σου φωνάζουν πως κάτι σημαντικό γίνεται ες μυθοπλασίας, animation και ντοκιμαντέρ, γραφικές εκθέσεις και διάφορες εκπαιδευ- Σε μια εποχή που ολοένα και πιο πολύ στα
στην πόλη; μικρού και μεγάλου μήκους) επιλέγει ταινίες τικές και καλλιτεχνικές δράσεις σε σχολεία. σχολεία γίνεται λόγος για χρήση οπτικοαο-
«Φταίνε» οι ταινίες; τα εργαστήρια; οι εκδη- που καταπιάνονται με θέματα που απασχο- Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται με κουστικών μέσων, εναλλακτικούς τρόπους
λώσεις; το κατάμεστο θέατρο που ξεχειλίζει λούν τα παιδιά και τους νέους (σχέσεις, σχο- τη βοήθεια του συντονιστή δράσεων του διδασκαλίας και μάθησης και «δημιουργι-
από παιδιά; λικό περιβάλλον, εθισμοί, απώλεια, οικο- φεστιβάλ Χρήστου Κωνσταντόπουλου και κές εργασίες», πόση στ’ αλήθεια σημασία
«Φταίει» το Φεστιβάλ!! Το Διεθνές Φεστιβάλ λογία, αναπηρία, διαφορετικότητα, παιδική τη γραμματειακή υποστήριξη της Ναταλίας δίνεται στην ενίσχυση της δημιουργικότη-
Κινηματογράφου Ολυμπίας, που αν και έγινε εργασία κλπ.), αλλά και με όλες τις όψεις του Σπυροπούλου, σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια τας των παιδιών; Ποιο μέσο θα μπορούσε
20 ετών, παραμένει παιδί και κάθε χρόνο ξυ- σύγχρονου κόσμου που έχουν άμεσο ή έμ- του έτους. Καθοριστική δε για την επιτυ- καλύτερα να τα αναπτύξει όλα αυτά αν όχι ο
πνάει το παιδί μέσα μας!! μεσο αντίκτυπο στη ζωή των παιδιών. χία αυτού του θεσμού είναι και η εμπλοκή κινηματογράφος; Κι ενώ το Φεστιβάλ Ολυ-
Έρχεται κάθε χρόνο στις αρχές του Δεκέμ- Ταινίες για παιδιά, αλλά και ταινίες από παι- της εκπαιδευτικής κοινότητας του νομού, η μπίας κατόρθωσε, χάρη στους διοργανωτές
βρη, για να δώσει πνοή στην πόλη και να μας διά!! Εδώ και 17 χρόνια, το φεστιβάλ Ολυμπί- εθελοντική προσφορά και συμμετοχή νηπι- του και στο αγκάλιασμα του κόσμου που το
χαρίσει μια εβδομάδα γεμάτη ταινίες, μου- ας συνταξιδεύει με την Camera Zizanio, το αγωγών, δασκάλων, καθηγητών, μαθητών, ακολουθεί πιστά, να τελεί υπό την αιγίδα του
σικές, κινηματογραφικά εργαστήρια, χρώ- δημιουργικό κομμάτι που επιμελείται ο κ. Νί- φοιτητών, αλλά και ολοένα και περισσότε- Υπουργείου Παιδείας, είμαστε πολύ μακριά
μα, χαμόγελα και παιδιά από διάφορα μέρη κος Θεοδοσίου και που αγκάλιασαν οι μαθη- ρων πολιτών του Πύργου και του υπόλοι- από μια ουσιαστική παροχή κινηματογραφι-
της Ελλάδας και του κόσμου. Έχει έδρα του τές, ενώ καθιέρωσε το φεστιβάλ ως μοναδι- που νομού. Όλοι όσοι γνώρισαν τον μαγικό κής παιδείας στα σχολειά μας…
τον Πύργο, αλλά εξαπλώνεται και σε άλλες κό στο είδος του σε όλο τον κόσμο! “Zizania” αυτό κόσμο του φεστιβάλ, επιστρέφουν κάθε Γαβριλιάδη Γκόλφυ
πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κάθε ηλικίας (από μαθητές νηπιαγωγείου χρόνο και το αγκαλιάζουν με την ίδια θέρμη,
(Aμαλιάδα, Πάτρα, Αγρίνιο, Λεχαινά, Ζαχά- έως νέοι 20 ετών), από διάφορα μέρη της διατηρώντας έτσι μια ζωντάνια αναλλοίωτη

ΟΔΗΓΩ ΚΑΙ ΔΕ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ άλλη ομολογούν ότι
αυτά που κάνουν είναι
λάθος και κάποιοι μά-
Με το άρθρο αυτό δεν θέλω να πω ότι εγώ είμαι καλός οδηγός και οι άλλοι δεν είναι. Με λιστα λένε ότι κακώς
απασχολεί όμως ότι γίνονται συνέχεια τροχαία ατυχήματα, που άνθρωποι και ιδιαίτερα νέοι οι γονείς τους το επι-
σκοτώνονται ή τραυματίζονται. Που στο Πελόπιο, και σε άλλα σχολεία φαντάζομαι, οι μαθη- τρέπουν.
τές οδηγούν χωρίς κράνος, που πολλά παιδιά μιλάνε για κόντρες, για φτιαγμένα και κάνουν Η προβολή
ήχους όπως οι εξατμίσεις των αυτοκινήτων όταν επιταχύνουν, που οδηγούν χωρίς δίπλωμα, βίντεο, ντοκιμαντέρ,
χωρίς ασφάλεια, που σε κάποια σχολεία ένας κάθε χρόνο κατά μέσο όρο «φεύγει», ενώ κά- εκπομπών όπως οι
ποιοι την έχουν γλιτώσει από θαύμα. «πρωταγωνιστές»
Ακόμα, ότι κανείς δεν υπολογίζει τους πεζούς, τα άτομα με κινητικά προβλήματα, που στην του Σταύρου Θεοδωράκη
Κατακόλου πάνε με 100 km/h και παραπάνω και ο κόσμος στον ποδηλατόδρομο τρέχει, κάνει με αφιέρωμα στα νεανικά τροχαία, τα άρθρα για σχολιασμό
ποδήλατο, περιπατάει με τα παιδιά του. και διατύπωση γνώμης σε κάποια διαγωνίσματα και συζητήσεις στην τάξη, οι επισκέψεις σε
Σε σχέση με τα τροχαία ατυχήματα που αφορούν τους νέους η συζήτηση για να δούμε σφαι- ινστιτούτα οδικής ασφάλειας όπως το ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» μπορούν να βελτιώσουν την
ρικά το θέμα και να μην τα ρίχνουμε μόνο στο «παλιόπαιδο» με το μηχανάκι, είναι και ένας κατάσταση.
καλός τρόπος, κατά τη γνώμη μου για να κατανοήσουν τα παιδιά την έννοια της κοινωνιολο- Εκτός όμως από τα παραπάνω χρειάζεται και δράση. Δεν λέω να πάρουμε το νόμο στα χέρια
γικής φαντασίας. Τις αιτίες τις ξέρουν τα παιδιά και δείχνουν να ικανοποιούνται όταν τους λέω μας αλλά να πιέσουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση και να μην δεχόμαστε τον υπάρχον πα-
ότι δεν φταίνε μόνο αυτοί: λακκούβες, έλλειψη φωτισμού και σήμανσης, κακή κατάσταση του ραλογισμό: με ειρηνικό τρόπο να μην επιτρέπουμε να παρκάρουν ούτε να κυκλοφορούν στην
οδοστρώματος, κινητό, αλκοόλ, ο/η ηλικιωμένος/η που δεν είναι ικανός να οδηγήσει αλλά ο πλατεία και στους πεζόδρομους αυτοκίνητα και μηχανάκια, τα παιδιά στα ειδικά καθίσματα,
γιατρός (που είναι γνωστός του) υπογράφει, ο μπάρμπας στην τροχαία που σβήνει τις κλή- η τροχαία να έχει και συμβουλευτικό ρόλο αλλά και στους δρόμους να μην επιτρέπει τις με-
σεις, οι γονείς, το σχολείο κ.α. γάλες ταχύτητες. Κράνη για όλους, ίσως να γίνεται δώρο από το υπουργείο με την απόκτηση
Η «επανάσταση» των εφήβων είναι συνδεδεμένη με τα μηχανάκια και καμιά φορά και με τα διπλώματος. Προσπάθεια να πείσουμε τα παιδιά ότι είναι αν τους αρέσει η ταχύτητα η λύση
αυτοκίνητα. Όπως επίσης και η «φιγούρα» για τα κορίτσια. Τα «μαγκάκια» έχουν μηχανάκια. είναι να τρέχουν σε πίστες φορώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό και όχι να κάνουν κόντρες
Γιατί όμως όχι ΒΜΧ ή πατίνια; Και αυτά ωραία είναι, και φιγούρα κάνεις και συνδυάζονται με έξω από το σχολείο. Να τους δείξουμε ότι υπάρχουν και άλλες διέξοδοι για εκτόνωση και
νεανικό ντύσιμο και πιο ασφαλή είναι. Μήπως φταίει η επαρχία; έκφραση: μουσική, βίντεο, γκράφιτι, βιβλία, βόλτες με ποδήλατο κ.τ.λ.
Από τη μια θέλουν να προκαλέσουν την προσοχή προς τον εαυτό τους: μιλάνε για τα κα-
τορθώματα τους στην επικίνδυνη οδήγηση, τις τούμπες τις θεωρούν παράσημα και από την Μπελόκας Χρήστος
8

Συμπληρώνονται δύο πλέον χρόνια κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-Α- Κρίνεται μάλιστα καταγγελτέα η στάση της πλειοψηφίας του
ΝΕΛ και η επιβολή των πολιτικών λιτότητας και διάλυσης του ΔΣ (παλιοί και νέοι κυβερνητικοί συνδικαλιστές), καθώς με
δημόσιου σχολείου συνεχίζονται με την ίδια ένταση. Σε αυτά τη στάση τους αφήνουν να εννοηθεί ότι λίγο ή πολύ όλα αυτά
τα χρόνια νομιμοποιήθηκαν όλα τα προηγούμενα μνημονια- είναι προτάσεις του κλάδου που απλά χρήζουν κάποιας μι-
κά νομοθετήματα, ολοκληρώθηκαν, και τώρα οι συνθήκες κρής διόρθωσης.
είναι πια ώριμες για να βαθύνει ακόμη περισσότερο η αντι- Εμείς οφείλουμε να «διδάξουμε» αντίσταση:
λαϊκή επίθεση . Οργανώνουμε με επιμονή εξ αρχής το συνδικαλιστικό και
Είδαμε ξεκάθαρα να γίνονται πραγματικότητα και όσα μέτρα ευρύτερο κίνημα. Θέλουμε ένα πρωτοβάθμιο σωματείο που
δεν τόλμησαν ή δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν οι προη- θα παρεμβαίνει δυναμικά στην υλοποίηση των αντιεκπαι-
γούμενες κυβερνήσεις («κόφτης» μισθών και συντάξεων, δευτικών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο.
μετατροπή του ασφαλιστικού σε μια μορφή κεφαλαιοποιητι- Προσβλέπουμε σε μία ΕΛΜΕ όπου, σε γενικότερο πολι-
κού συστήματος κλπ). Αλλά δεν τελειώσαμε εδώ. Στα πλαί- τικό επίπεδο, θα πιέζει με κάθε τρόπο το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ να
σια της Γ΄ αξιολόγησης η Κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί για: στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Ενώνουμε τις φωνές
αντιαπεργιακό νόμο, αντεργατική προώθηση αξιολόγησης μας με όσους έλαβαν σαφή θέση απέναντι στον νέο και παλιό
δομών και εργαζομένων στο Δημόσιο, αντιδραστικές αλ- κυβερνητικό συνδικαλισμό και συνεχίζουμε τη μάχη.
λαγές στην εκπαίδευση (Νέο Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΠΠΔΕ), νέες Δεν περιμένουμε άνωθεν εντολές για να δραστηριοποιη-
μειώσεις στις συντάξεις, νέα φορολεηλασία, αθρόες ιδιωτι- θούμε. Χτίζουμε το κίνημα από τα κάτω ενδυναμώνοντας το
κοποιήσεις, ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, επέκταση επι- πρωτοβάθμιο σωματείο. Έτσι συνεχίζουμε να υπερασπιζό-
σφαλούς εργασίας, κατάργηση κυριακάτικης αργίας. Και αν μαστε την πολιτική και οργανωτική ανεξαρτησία του σωμα-
σκεφτούμε ότι έχουν δεσμευτεί για πλεονάσματα 3,5% μέχρι τείου από τη διοίκηση, την κυβέρνηση και τις όποιες κομμα-
το 2023 και 2% μέχρι το 2060 συμπεραίνουμε ότι θα έχουμε τικοποιημένες σκοπιμότητες.
μέτρα και επιτροπεία δίχως τέλος. Δεν ασχολούμαστε όμως μόνο με τα «μικρά» σφυρίζοντας
Ειδικά στην εκπαίδευση είναι σαν να «μην πέρασε μια μέρα»: αδιάφορα για τα «μεγάλα». Δεν έχουμε καμία διάθεση να
Συνεχίζεται η προσπάθεια να ολοκληρωθεί η υπερσυσ- απαλλάξουμε το νεοφιλελεύθερο πολιτικό προσωπικό από
σώρευση των μαθητών μέσα στα τμήματα των 27 και πλέ- θα χτυπηθούν και τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλ- τις ευθύνες του.
ον ατόμων. Το βιώσαμε και στον νομό μας πολύ έντονα με φων της επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλά και θα ανοίξει ο Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τα αιτήματα μας, όπως δια-
τους χειρισμούς της διεύθυνσης που ανάγκασε σχολεία να δρόμος για «εκπαιδευτές» από το χώρο της αγοράς, με απλή τυπώθηκαν στα Συνέδρια της ΟΛΜΕ (ενιαίο 12χρονο δωρε-
χωρίσουν τμήματα με βάση τους «φοιτώντες» και όχι τους ειδίκευση και καμία παιδαγωγική κατάρτιση. άν δημόσιο σχολείο, μαζικούς διορισμούς, κρατική χρηματο-
«εγγεγραμμένους» μαθητές πριν καν βγει ο Σεπτέμβρης. Με Το Νέο Λύκειο θα «καταντήσει» φροντιστήριο. Με εξε- δότηση στο 5% του ΑΕΠ, πραγματικές αυξήσεις, επαναφορά
τέτοιες αλχημείες και το Νέο Λύκειο που έρχεται, τελειώνει τάσεις πανελλαδικού τύπου και τον Ιανουάριο αλλά και με διδακτικού ωραρίου κλπ)
και το παραμύθι των μόνιμων διορισμών. εργασίες που θα βαθμολογούνται από εξωτερικούς βαθ- Συνεχίζουμε να απαιτούμε διαγραφή του χρέους και τη
Η κυβέρνηση ετοιμάζει την επαναφορά της αξιολόγησης μολογητές, ο μαθητής κρατείται πλέον σε μια «εξεταστική ρήξη με ΕΕ, ΔΝΤ και ΕΚΤ
ετοιμάζοντας τις δομές στις οποίες θα στηριχθεί. Έτσι δημι- ομηρία». Ο περιορισμός των γνωστικών αντικειμένων και Θέλουμε συνδικαλιστές που:
ούργησε μια νέα περιφερειακή δομή, τα ΠΕΚΕΣ (Περιφε- η «πολτοποίηση» θα δημιουργήσουν νέες στρατιές πλεονα- να δρουν με γνώμονα τις ανάγκες του κλάδου και τα δικαι-
ρειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού), με στόχο την ζόντων συναδέλφων, ενώ οι μαθητές μας θα προσφεύγουν ώματα και το συμφέρον των συναδέλφων
επιτήρηση των σχολικών μονάδων και την αξιολόγησή τους. ακόμα περισσότερο στην παραπαιδεία, ενώ πλάι στα φροντι- να καταγγέλλουν άμεσα και δημόσια τις όποιες διοικητι-
Τα ΠΕΚΕΣ μαζί με τους διευθυντές-μάνατζερς, που φαντασι- στήρια ή και μέσα σε αυτά θα αναπτυχθούν γραφεία συγγρα- κές αυθαιρεσίες
ώνεται το υπουργείο, θα είναι αυτοί που θα φέρουν την «αυ- φής δημιουργικών εργασιών. να παίρνουν σαφή θέση απέναντι στις αντιεκπαιδευτικές
τοαξιολόγηση» των σχολικών μονάδων, θα οδηγήσουν στην Η διάθεση εκπαιδευτικών σε 4 και 5 σχολεία καλά κρατεί, κυβερνητικές αποφάσεις και σε όσους τις υλοποιούν
διαφοροποίηση των σχολείων (με πρόσχημα και την «αυτο- ενώ η διάθεση εντατικοποίησης της εργασίας τους συνεχί- να παίρνουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για δυναμικές
νομία») και θα οδηγήσουν στο κλείσιμο πολλών σχολείων, ζεται μέσα και από επινοήσεις τύπου «θεματική εβδομάδα», κινητοποιήσεις
κυρίως περιφερειακών. «δημιουργικές εργασίες» κλπ αλλά και την προωθούμενη να εναλλάσσονται τα πρόσωπα στις θέσεις ευθύνης του
 Στα ΕΠΑΛ συνεχίστηκαν οι καταργήσεις τμημάτων κατάργηση της αργίας του Σαββάτου. σωματείου
(μόνο μες στο καλοκαίρι, υπήρξαν απώλειες 150 τμημάτων Και το μαγείρεμα δεν τελειώνει εδώ. Είδαμε στο σχέδιο Δεν κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω στις διεκδικήσεις μας. Συ-
ειδικότητας ενώ αργότερα δεν εγκρίθηκαν δεκάδες ολιγομε- της πρόσφατης υπουργικής απόφασης να προωθείται η ηλε- νεχίζουμε να προασπίζουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα
λή τμήματα). κτρονική εγγραφή των μαθητών σε Γυμνάσια και Λύκεια, αλλά και τις παιδαγωγικές συνθήκες των σχολείων μας.
 Από την άλλη έγινε πραγματικότητα πλέον ο θεσμός ώστε να μπορούν σε λίγο καιρό με αλγόριθμους να κατατάσ- Τίποτα δεν τελείωσε. Ο αγώνας για την ανατροπή συνεχίζε-
της φθηνής εργασίας- μαθητείας. Οι μαθητές μας ωθούνται σουν τους μαθητές σε σχολεία και να τους μεταφέρουν όπου ται. Σταματάμε μόνο στη δικαίωση.
σε μια νέας μορφής voucher για τις ανάγκες των επιχειρή- βολεύεται το Υπουργείο (στα Λύκεια μάλιστα με βάση τις επι-
σεων αλλά και τις επικοινωνιακές ανάγκες της κυβέρνησης
για απόκρυψη των πραγματικών ποσοστών ανεργίας, ενώ
λογές των μαθημάτων). Οδεύουμε προς το σχολείο-μαγαζί Στις 19 Δεκεμβρίου ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ:
που θα ανατρέχει να βρίσκει τους πελάτες-μαθητές του.
παράλληλα καθιερώνεται η εμπλοκή εκπαιδευτικών σε μορ- Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι συνεχίζονται τα πέτρινα χρόνια για Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση
φές μη τυπικής εκπαίδευσης. Ένας θεσμός που προβλέπεται
να γενικευτεί και πριν την απόκτηση του απολυτηρίου. Έτσι
την εκπαίδευση. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ παρόλα αυτά δεν φαίνεται & Συνεργαζόμενοι
να έχει διάθεση να αντιταχτεί σε όλη αυτήν τη βαρβαρότητα.

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 ΓΥΜΝ.Λ.Τ. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΠΥΡΓΟΥ ΜΑΛΕΣΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ03 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ04. 02 ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΝΑ ΠΕ04. 021Ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΠΕ02 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04. 011ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΜΠΕΛΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ09 ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΛΟΠΙΟΥ
ΑΣΜΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ 13 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΜΠΙΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ02 2Ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ 19 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ ΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗ ΓΚΟΛΦΥ ΠΕ09 ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ16 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ
ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ04. 02ΓΥΜΝ.Λ.Τ. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΠΕ02 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ17 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΣΟΦΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (Λία) ΠΕ05 ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ
ΚΟΤΣΩΝΗ ΧΑΡΑ ΠΕ02 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ09 ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΛΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ011 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ Ε.Ε.
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΦΩΤΗΣ ΠΕ18 ΓΥΜΑΝΣΙΟ ΒΑΡΔΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΣΔΕ ΠΥΡΓΟΥ
ΛΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ 10 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ16 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΛΥΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΕ03 ΓΥΜΝ.Λ.Τ. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΠΥΡΓΟΥ