You are on page 1of 76 
 !#!%" &($ ')#* ,+.-,'$ /-10 & + &%' 02354 '(67& -98: '2;=< 4?> ' -A@ ' + %& < -BDC G!E F/H%H2IKJ
* ,+D-/&($ ' F 8L2M4N ' F/H2H2H

O PRQ#SUTWVYZX [R\ S
]^`_badcfehgDi`jgk_belmaRnpo7qr_tsu_tjmqbo7^vcwehqbq`af^bnehgmlaxoxjmy1oz^`af{|afc/c.} o7~ ez€afsu_onaf{|eo7j_behqcwehy‚oƒmgpo7{„s|lpo7lma
lmad o7cws„{„su_o7qWe9c…o7g†_te9afy‚n(ehqr_tjm‡7j‰afˆ ^Ša‹o^bjpolms|€j^fo7~ emŒ
#o7qtoŽjy1oyo7s|ehq5 o.cfs„{|s„lpo.lmagmo‘o.nmqbawgmlms„’fo7‡hawy”“9€ehs1cwqbs•o.lmeŽjmy cfehgDi`jgk_be–lma—ƒpc˜maws„q`eh^
™ o7qto.e ™ a›š jmyoœ.o7qbs„o7g†_tažlmaƒpc˜afs„q`eh^Ÿ” ¢¡R ¤£kjmas„gmcw{„jms¥{„a¦_tqbo^f¨§ gmcfq`ehgpo†©lms„^`n(e7g‰¨§ œ7afs„^Yafy
ª,«k«k¬­`®k®h¯°.±/¯h²k²¯.³(´hµ?¶¸·†¹º¶¼»/½p´¾²¯¶¸¬,«¿®,Àh¯7ÁÀ,´†µDÁm½m´D²pµ
 af^`^to3nŠo7§ ‡7s„gpo¥a¦Ã/s„^r_ta1_to7yzÄÅaw§ yÆo7{„‡hjy1o¥s„g€e7qbyo(c7} o7~ e”o7lms|cfs|ehgpo7{Ǔs|gm^`_bqbjÈc.} eh~ af^zo7cfawqbc…o”lma1ehglma
ehÄ_bafqÅnmqbeh‡7qto7yo7^{„aws|_te7qbaf^WlmaÊɋo.qto7e ™ aÊaÊojm§ {|_bs„yoʜhawqb^fo.~ elmaf^r_taRlme,cfjyawgk_bezafy
œvo7§ q`s„eh^€ehqbyoDË
_te7^fŒ
 Ìgcf{„jafyËÌ^baxlmjpo7^Ê^,af§ q`s„aw^f͊jmyÎcfehgDi`jgk_belmayžjm§ ^bs|c…o7^ s„g/ o7g†_ts„^ afyÎnehq`_bjm‡hj2awˆ ^šÇÏhÏyžjm§ ^`s„c…o.^©ºa
jmyÐcfe7gDi`jmg†_texlmaÊcfo7gÈc7} e7~ af^awyÑnehqr_tjm‡hj2afˆ ^ʚ s„gcf{„js„gmlmexo7{|‡hjmyo7^ehqbs|‡hs„gºo7§ qbs„o7^lmezÒÅqto7^`s„{Ó©Èlaz¨§ glmeh{„a
_tqbo7lms|cfs„e7gpo7{š ÏhÔyžjm§ ^`s„cfo7^©ÕŒ

Ö`×tØ7Ù.Ú¦Û¿ÜÞ݅ßtØ/ÚbàâáâßDã¦ä…×DãÕ×âÛ¦å%æÌÚ`çDÛ¿æ|çâè
é
ê ÊP ëÊQ Z ìÊX í P % *-D *[ 6 / Z$_e-
( !OQ
"8 05SRY "

î ïñð/òô,ó ö/õ ÷.øù òúÇð,òû ù„ød÷7üÆýÅö/þ ûfÿÿ÷7 ø 


2 ( …„ ( u"fOQ
"805gR†
 2 $<o‡
‚ &
‚ 1
 

  ˆn-5 , ‰OQ
"8`5SRŠ 4 7
 !"#%$ & ? K 
 *-D ‹ ‚>
')(+*-, "
 .% * / * 0  1 ? 8deE"88
s *-, 8L ‚B
2 *43 "5 (" 6  7 ? 8d5 , 8 D N 
` * 3 Y & H
2 "88 )9 2 "88)9;: <-
 ( 5= > ? N *E, "$_"
$ D a
 &)G
?A @(

) 9 @ @  B Π{ 50u ( 0
 D _8 (

s &"U
C (  *ED FE"50- GH ? 5Ž eE eE n"ƒ &"X
FE-I J
D 0$ D LK ( 5 ( 8 3M( "G G @
"… 3
s"~ &i
N 
, ' 5 D D POQ
"805SRT G+U .%"
$ ( 9 D "
$ ( 9-$ ( ‰$ (+* *  &"&
V 8
 * W G+X ? 9 / $ (+* * a9 ‘  &"1
%8 2 $<E *-, "8 D YK 3
 *  GZ i
u "
 [
 /
 Z

 
$ ;
< a9o5 ui"’ &7
 N " , D *-,  G+& ')(+*-, "
 D /%50$Ža
3 6 “ &">
? N "5 ,[ 6  G+1 ' *‚3 } *‚3 * /8 ( 5 ( u *43 T &"B
? 8 (  D
 6 "\+ *-,  G]7 ')(+*-, "
( 8 D * 8 D "8v 1 H
N 3 @ 
 G+> ? $05 , D * 8 8 3M(

” 1)G
.%$ ' 50 D $ G+B FE"…„) *-, Žu (
Da( 1"U
^ 2 *43M(D _50 U H  8• , "$"08–—$ ( $_"
(+* *-,  1"X
 V 5` *-, )9a *-D I9- *-D  )U G ^ 6 /8 ( $ (D _ lc ( u) *-D 0$ ( $ 1i
?b'c(+*-, "
D N (  U"U %8dn (

"8•8 ( eE
( n"
"$˜ 1"&
A:"50 *-, 2 *43 D  U"X qr8 3 *-D /. p *a™ *43 š 1"1
Kd e ( 5` *-, Da( N ( 5 6 fOQ
"805gRh Ui @ ‰lc (3M(+* 89 Y .oF (
* *-D P 1">
2 $<E *-, V 50 *-, jOQ
"8 05SRk U"& '; 6 N " 
0 Da( › { Z8 3  1"B
 
lc ( 
 U"1 N ( ‰5 | 
Ž
+„) D "$eœ 7iH
 
"I9 
 3  U7 q
_" *-D e ( lc (+* *  7cG
m "n 
 * J *-,  U"> FE-… 3M( u (
+9 ( 8 3 +u "8ˆ5`+u *-D t 7 U
?
_ 3M( 9o 3M( U"B N ( ‰"$_"
%$ (Da( ‰E$ž5 (+*  ZŸ  7 X
 N D D V 3  X H ? *a( 5[lc (3 ‰$ (Da( 8 3M( 7¡
2 eE n"0 a
 )X G @
08 3M( 8 * ]u "8’$ ( uc (
s"$z¢ 7 &
p *-D _qr X"U
 iJ D N ( 8 3
( *ED
( X"X
^ /%5 3 ."l4 ( 50 'c(

st Xi
.08 8 ( n"5_e-
 n"50 *-,  X"&
 u ( $v * "fK 3
 *-(3 )b X"1

w ïñð/òô,ó ö/õ ÷.øx÷7ü ýÅö/þ ûwÿx/ÿ ÷7 ø Ey


qrzF--r/ {  POQ
"805SR 
| X"B
@ ~ } * 0 € H
?  D
 6 D ^ ( n"
 N ( 50
 -G
2 
50 3 jOQ
"8`5SR ‚U
@x(
( 8 *-, Da( m ( 8 -8OQ
"805gRƒ ‚X

£
¤ ê SÊë¥ ¦dP § Z¨\ 뎩/SñëÊQ \ª¨=Zˆ« ¬ ÊP V?Q _ì ­dì¯Z® ¨

Ï
A barca virou
°A±²³ ´ ´
µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ
µ4¶ µ
°A± A bar - ca vi - rou, dei - xá - -la vi - ·
rar. A me - ni - na ...... ..... não

µ µ µ µc¶

¸ ehgpo7{|s„lpo7la7ͺ¹o§ Ÿ
sa - be ... .....
]ÈÃ,_tafg^fo7~ emͺ¹oD§ ËÌ¡ e § É o7qto7e ™ a7Í é"»/é Œ ™ o7q
¼ Äpo7qbcfoœ,s|qbehj2“
lmafs ÃoD§ ËÌ{„oœ/s|qto7qw“
o9y9afgs„gpo¥š ¼ gpo†©
g2o7~ e9^to7Äa gpo7lpo.qfŒ
¼ Äpo7qbcfoœ,s|qbehj2“
lmafs ÃoD§ ËÌ{„oœ/s|qto7qw“
o9y9afgs„gpo¥¾š ½vj§ {„s•oh©
g2o7~ e9^to7Äadœhe†o.qfŒ

¿
Lá vai uma, lá vão duas
ÀÂÁÃÄ
Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å
Å Å Å Å Å Å Å
ÀAÁ
Lá vai u - ma, lá vão du - as, três pom - bi - nhas a vo - ar, u - ma é mi - nha, ou - tra é

Å Å Å Å Å
Å Å Å Å
¸ ehgpo7{|s„lpo7la7ͺ¹o§ Ÿ
tu - a, ou - tra é de quem a - pa - nhar.
]ÈÃ,_tawgm^fo7~ eÍƹo¾§ ËÇa § É o7qto7e ™ a7Í é"»)£ Œ ™ o7q
ȋo § œ.o7s2jy1o“{âo§ œo7~ e9lmjpo7^w“
_tqfafˆ ^ n(ehyÄms„gm˜mo7^ºoœhe†o7qw“
jmyo¤ad§ y9s„gm˜mo“ehj/_tqto aR§ _tjmo“
ehj_bqto¤ad§ lmax£kjmawy o9o7npo7gm˜mo7qfŒ
É aw_baxa ^`aw_ta.“p^fo7~ e9c…oD_tehq`’fa7“
cfehy‚y1o7s|^º^ba¦_ta ^fo7~ eœ,s„g†_ta adjmy “
_tawgm˜me9^baw_baxgmo7ye7qto7lme7^f“
a g2o7~ e9‡heh^`_belma gmafgm˜kjmy Œ
ȋo § œ.o7s2jy1o“{âo§ œo7~ e9lmjpo7^w“
_tqfafˆ ^ n(ehyÄms„gm˜mo7^ºoœhe†o7qw“
jmyo¤ad§ y9s„gm˜mo“ehj/_tqto aR§ _tjmo“
ehj_bqto¤ad§ lmax£kjmawy o9o7npo7gm˜mo7qfŒ

Ê
Senhora D. Anica
ËÂÌÍ Î Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï
Ð
Ë
Se - nho - ra Don' A - ni - ca ve - nha'a - bai - xo ao seu jar - dim, Ve - nha ver .... .... ...

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏcÑ

¸
...
ehgpo7{|s„lpo7la7Í ¡ e9§ Ÿ
... a fa - zer as - sim, as - sim.
]ÈÃ,_tafg^fo7~ emÍ É eh{ ËrŸ”s É o7qto7e ™ a7Í é"» ÏŒ ™ o7q
É afg˜mehqto9¡Rehgpo ¼ gms„cfo
œhawgm˜po1o.Äpo7suÃ/e9o7e^bawjibo7q`lms„y Œ
Òafgm˜mo9œhawq o7^xš cfe7^`_tjqbafs|qto7^t©
o o.’fafq o7^`^bs|y”“o7^b^`s„y Œ
É afg˜mehqto9¡Rehgpo ¼ gms„cfo
œhawgm˜po1o.Äpo7suÃ/e9o7e^bawjibo7q`lms„y Œ
Òafgm˜mo9œhawqŠeh^xš naf^bcfo7lmehq`af^t©
o o.’fafq o7^`^bs|y”“o7^b^`s„y Œ

Ô
Pantaleão
ÓAÔÕ
Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
Pan - ta le - ão da Con - cei - ção, vin - te cin - co Ma - nuel Jo - ão, cin - co pra - tos por um tos -
Ó
Ö

¸ ehgpo7{|× s„lpo7× la7× Í ¡ e9§ × Ÿ × × ×


tão. Cu - cu - ru - cú, que te ×
vi - ras ×
tu.
]ÈÃ/_bafgm^wo7~ emÍ É eh{ Ë¢¡ e § É o7qto7e ™ a7Í é"» ¿ Œ ™ o7q
Èo7g†_to7{„a.o7~ elmofØve7gmcfaws`c7} o.~ em“
œ,s„g†_ta cfs|gmcfe1Ÿ o7gkjmaw{ ½7emo7~ em“
cfs|gmcfe9nmqtoD_teh^ºnehqŠjmy‚_beh^`_fo7~ emŒ
Øvjmcfjqbjmc#j” § £kjmad_tadœ,s„qto.^Š_bj2Œ
Èo7g†_to7{„a.o7~ elmfo Øve7gmcfaws`c7} o.~ em“
œ,s„g†_ta cfs|gmcfe1Ÿ o7gkjmaw{ ½7emo7~ em“
cfs|gmcfe9nmqtoD_teh^ºnehqŠjmy‚_beh^`_fo7~ emŒ
Øvjmcfjqbjmc#j” § £kjmad_tadœ,s„qto.^Š_bj2Œ

Ù
Passa, passa, Gabriel
ÚAÛEÜÝ 1.

Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ
Þ Þ
Pas - sa, ß pas - sa Ga - bri - el, to - do o mun - do pas - sa; pas - sa ß
Ú Û 2.

Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ
Þ Þ Þ
ÚAÛ pas - sa ... ... ... ... ... fa - zem as - sim. Ai, ai, ai, ai, to - do o

Þ Þ Þ Þ
¸
mun
ehgpo7{|s„lpo7la7Í É eh{‰Ÿ
- do pas - sa.
]?Ã,_bafgm^wo7~ emͺÇaÕ§ Ë¢¡ e § É o7qto7e ™ a7Í é"»)Ê Œ ™ o7q
Èo7^`^to“¿npo.^b^tofà o7Ämqbs|af{Ǔ
_te,lmeeyjmgmlmenpo7^`^tœo á
npo7^`^to“¿npo7^`^tfo à‹o.Ämqbs|af{¸“
_te,lmeeyjmgmlmenpo7^`^tœo á
eh^xš naf^`c…o7lme7qbaf^t©º o.’fafyo7^b^`s„y Œ
¼ sǓpo7s¸“mo7s¸“o7s¸“_be/le9eyzjgmlmenpo7^`^toŒ
Èo7^`^to“¿npo.^b^tfo à o7Ämqbs|af{Ǔ
_te,lmeeyjmgmlmenpo7^`^tœo á
npo7^`^to“¿npo7^`^tfo à‹o.Ämqbs|af{¸“
_te,lmeeyjmgmlmenpo7^`^tœo á
eh^xš cfo7ynehgmaw^baw^© o7’fawy o7^b^`s„y Œ
¼ sǓpo7s¸“mo7s¸“o7s¸“_be/le9eyzjgmlmenpo7^`^toŒ

â
Ó Terrá, tá, tá
ãAäåæ
ç4è ç çcè ç ç ç ç ç ç è ç ç è ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç
ãAä
Ó ter - rá, ter - rá, tá tá — ó ter - réu, ter- réu, téu téu — eu já te - nho três fi -

ç ç ç ç ç ç ç ç ç
¸ ehgpo7{|s„lpo7la7ͺ¹o§ Ÿ
ti - nhas a en - fei - tar o meu cha - péu.
]ÈÃ,_tawgm^fo7~ eÍƹo¾§ ËÇa § É o7qto7e ™ a7Í é"» ÔŒ ™ o7q
é § _tawqbqmo§ “_tawqbqmo§ “m_¿oz
§ _¿o/§ “
e9§ _bafq`q,af§ j%“m_tafq`q,aw§ j2“m_/aw§ j _/af§ j2“
afjimo§ _bafgm˜e9_bqfafˆ ^ºƒm_bs„gm˜mo7^f“
o9awg€afsu_o7qºey9afj¥c˜po7nÅaf§ j2Œ
Òo._ba‹nmo7{„yo7^f“/^bs|‡†oo€aw^`_to“
‡hs„qbooq`e/lmo^`afynmo7qto7qw“
g2o7~ e9˜Šoz§ €af^r_ocfehy9eaf^`_to“
^bawynmq`aoq`s„qa‹oÄmqbs|gmc…o7qwŒ

ê
Que linda falua
ëAìíî ï ï
ð ð ð ð ð ð ð ð ð
ð ð ð ð ð ð
ñ
ëAì
Que lin - da fa - lu - a que lá vem, lá vem, é u - ma fa -

ð ð ð ð ð ð ð4ò
¸
lu
ehgpo7{|s„lpo7la7ͺ¹o§ Ÿ
- a que vem de Be - lém.
]ÈÃ,_tafg^fo7~ emͺ¹oD§ ËÌ¡ e § É o7qto7e ™ a7Í é"» Ù Œ ™ o7q
ó jma {„s„glpo o7{„jmo“
£kjmax{…o§ œhawy”“p{…o§ œ7afy “
ad§ jmy1oz o7{|jpo“
£kjma‹œ7afy lma‹Òvaw{¦aw§ y”Œ
]j na/cf} e9o7e É awgm˜mehq Òo7q`£kjmafs|qbe
£kjmaxy9adlmawsuÃ/a npo7^b^bo7qf“
_tawgm˜meƒp{„˜me7^ naf£kjmawgms„geh^
g2o7~ e9eh^ºneh^b^`e^`jm^`_bafg†_o7qwŒ
Èo7^`^to7qmo§ “¿g2o7~ enpo7^`^to7qmo§ “
o7{„‡7jmy‚lmaw{„aw^Šƒmc…o7qmo§ “
^ba‹g2o7~ e€ehqŠoy o7~ õa oô €q`afg†_ta.“
ad§ e9ƒp{|˜me{âo§ lmad_bqpo7§ ^wŒ

é"»
Fui ao jardim da Celeste
,
öÂ÷øù
ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú
ú ú ú ú ú
Fui ao jar - dim da Ce-
öÂ÷
Fui ao jar - dim da Ce - les - te, gi - ro - flé, gi - ro - flá _

ú ú ú ú ú ú
ú
¸
les - te,
ehgpo7{|s„lpo7la7ͺ¹o§ Ÿ
gi - ro - flé, flé, flá.
]ÈÃ,_tafg^fo7~ emͺ¹oD§ ËÌ¡ e § É o7qto7e ™ a7Í é"»c⠌ ™ o7q
¹pjmsKo7eÊibo7qbls„yÑlpoõØvaw{„aw^`_ta.“
‡hs„q`ce ûva.§ “m‡hs„q`ce û o§ “
€jmsKo7eÊibo7q`lms„y lpPo Øvaf{„aw^`_ba7“
‡hs„q`ce ûva.§ œ“ ûva7§ ;“ ûŠo§ Œ
é £kjmad€eh^`_ba {âoz § o7’fawq ü
‡hs„q`ce ûva.§ “m‡hs„q`ce û o§ “
é £kjmad€eh^`_ba {âoz § o7’fawq ü
‡hs„q`ce ûva.§ œ“ ûva7§ ;“ ûŠo§ Œ
¹pjms‰{âoz § Ämj^bc…o.qñjmyozqbe7^to“
‡hs„q`ce ûva.§ “m‡hs„q`ce û o§ “
¹pjms‰{âoz § Ämj^bc…o.qñjmyozqbe7^to“
‡hs„q`ce ûva.§ œ“ ûva7§ ;“ ûŠo§ Œ
Èo7qbo9£kjmawy a § af^b^bo9q`eh^to/“
‡hs„q`ce ûva.§ “m‡hs„q`ce û o§ “
Èo7qbo9£kjmawy a § af^b^bo9q`eh^to/“
‡hs„q`ce ûva.§ œ“ ûva7§ ;“ ûŠo§ Œ
]—§ npo7qbooy9afgms|gpo¥š ¼ gpo†©Õ“
‡h§ s„q`ce ûva.§ “m‡hs„q`ce û o§ “
]—npo7qbooy9afgms|gpo¥š ¼ gpo†©Õ“
‡hs„q`ce ûva.§ œ“ ûva7§ ;“ ûŠo§ Œ

éhé
Marcha soldado
(Brasil)

ýÂþ"ÿ 
      
   
ýÂþ
Mar - cha sol - da - do, ca - be - ça de pa - pel. Quem não mar - char di - rei - to, vai

 
 
¸ ehgpo7{|s„lpo7la7ͺ¹o§ Ÿ
pre - so pró quar - tel.
]ÈÃ,_tafg^fo7~ emͺ¹oD§ ËÌ¡ e § É o7qto7e ™ a7Í é"»cê Œ ™ o7q
Ÿ o7q`c˜po^`eh{„lpo.lmem“
c…o7Äa/cf} olma npo.n(aw{¸Œ
Ÿ o7q`c˜polms|qbaws|_te“
lms„q`afsu_tenmq e9£kjpo7q`_baf{nj
Ÿ o7q`c˜po^`eh{„lpo.lmem“
c…o7Äa/cf} olma npo.n(aw{¸Œ
ó jmafy g2o.~ e9yo7q`c˜polms„q`afs|_bem“
œ.o7s‰nmqbaw^be9nmq e9£,jmo7q`_baf{¸Œ

é£
Rosa branca ao peito
Andante
Ro- sa bran - ca ao pei - to a to - dos está bem,  à me - ni - na Ro - sa ó - la - ré,

1. 2.me- lhor que a nin - guém. guém. Me - lhor que a nin - guém, por den - tro ou por

1. 2.


¸
fo - ra
ehgpo7{|s„lpo7la7Í ¡ e9§ Ÿ
me - fo - ra, 
quem sa -
]ÈÃ/_bafgm^wo7~ emÍ ¡ e.§ Ë É s
be lá, ó - la - ré, quem e -
É o7qto7e ™ a7Í éhé » Œ ™ o7q
la na - mo - ra. 

Ç e7^toÄmqto7gc…o9o7en(aws|_te“ ó jmafy ^bo7Ä(a {…o§ “eh{„o7q,a.§ “


o_be/leh^ºaf^r_¿o§ Ä(awy”Œ e£kjma yo7s„^v^bafq`s•oaü
Ç e7^toÄmqto7gc…o9o7en(aws|_te“
oô _be/leh^ºaf^r_¿o§ Ä(awy”Œ
¼ yawgms„gpo —š Ç eh^bo†©¦“eh{•o7q,a7§ “
yô aw{„˜me7qº£,jaxogms|gm‡hjÅaw§ y
¼ yawgms„gpo —š Ç eh^bo†©¦“eh{•o7q,a7§ “
yaw{„˜me7qº£,jaxogms|gm‡hjÅaw§ y
Ÿ”af{|˜mehqŠ£kjma‹o9gs„gm‡hjÅaf§ y “
n(e7q lafg†_tq`eehj¥nehq€ehqboŒ
Ÿ”af{|˜mehqŠ£kjma‹o9gs„gm‡hjÅaf§ y “
n(e7q lafg†_tq`eehj¥nehq€ehqboŒ
ó jmafy ^bo7Ä(a {…o§ “eh{„o7q,a.§ “
£kjmafy aw{•ogpo7y9ehqto/Œ
ó jmafy ^bo7Ä(a {…o§ “eh{„o7q,a.§ “
£kjmafy aw{•ogpo7y9ehqto/Œ
ó jmafy aw{•ozgpo7y9ehqbo“
£kjmafy aw{•ogpo7y9ehqbe7j2Œ
ó jmafy aw{•ozgpo7y9ehqbo“
£kjmafy aw{•ogpo7y9ehqbe7j2Œ
é y9afgms|gme š a…§ ©¦“peh{„o7q,a.§ “
o9y o7~ e{|˜ma o7nafq`_behj2Œ
é y9afgms|gme š a…§ ©¦“peh{„o7q,a.§ “
o9y o7~ e{|˜ma o7nafq`_behj2Œ
¼ y”o7~ e{|˜ma‹o7nafq`_behj2“
o9y o7~ e{|˜ma o7nafq`_to7qbs„oŒ
¼ y”o7~ e{|˜ma‹o7nafq`_behj2“
o9y o7~ e{|˜ma o7nafq`_to7qbs„oŒ
ó jmafy ^bo7Ä(a {…o§ “eh{„o7q,a.§ “
e£kjma yo7s„^v^bafq`s•ao ü
éÏ
As pombinhas da Catrina

    
       
   
¸ ehgpo7{|s„lpo7la7Í ¡ e9§ Ÿ
As pom- bi- nhas da Ca - tri - na, an - dam já
]ÈÃ,_tafg^fo7~ emÍ ¡ e.§ ËÌ¡ e §
de mão em mão, fo- ram ter à quin- ta
É o7qto7e ™ a7Í éhé7é Œ ™ o7q
no- va ao pom-bal de São Jo - ão.

¼ ^ n(e7yzÄms„g˜po7^lpofØo._bqbs„gmo“
o7gmlpo.y‘imo§ lma y”o7~ eawyy”o.~ em“
€ehqto.y‚_tawLq o9ô £kjms|gk_togmeâœ7o/“
o7e9n(ehyÄpo7{%la É Œ ½7emo7~ emŒ
¼ e9n(e7yzÄpo7{2la É Œ ½7emo7~ em“
o7e9£,js„g†_o7{%lpfo NJeh^bo7{„s|gpoŒ
Ÿ”s„g˜po9y o7~ adyo7gmlme7j/ËÌy9fa ozô €ehg†_ta.“
afj”npo7q`_bs‰oc…o7g†_to7qbs|gm˜poŒ
¼ e9npo7^`^to7qŠeqbs|Ä(aws„qbs|gm˜mem“
o7§ ‡hjpo^be7Ä(a a5o7§ ‡hjmolaf^bcwa7“
lmafsoy o7~ eo7eyawj o.yehqw“
g2o7~ e9£kjms„’d£kjma‹gms„g‡hjÅaf§ y‚^behjmÄaf^`^ba.Œ
É a _tj af§ ^ eyawj”o.yehqw“
lŠoD§ ˼yadc2o9§ eh^ŠÄmqbo(cf} e7^Š_bafjm^w“
^ba‹g2o7~ e af§ ^Še9yawj o7ye7qf“
œ.o7su˸_tadafyÄ(ehqbo“po7lafjm^w“¿o7lmafj^fŒ
#ehqŠ^`afq e9nehyzÄmo7{%_…o.~ e9aw^`_bqbafsu_tem“
a‹o7^to7^º_bafqby9eh^Šnmq ozœheho7qf“
gŠeh§ ^ºœheho7ye7^ cwehy‚_to7{,i`afsu_tem“
£kjmaxg%o7~ e£,j q`afy9eh^Èimo§ œ7eh{|_to7qfŒ
É axo7{„‡hjÅaf§ y‚geh^ºœ(a ˆ npo.^b^to.qf“
lms„’.Í£,ja‹{|s„gmleh^£kjma‹af{„aw^Š^fo7~ ;e á
gŠeh§ ^Šg2o7~ e9£kjmafq`afy9eh^Èimoz§ œheh{u_o7qw“
y1o.^ño.gmlpo7qºlma y o7~ eafy y o7~ emŒ
É afy_bafqŠÄafs„qbozgmafy nmo._tqwo7~ em“
e9œ7e†o7qAad§ gmeh^`^to9^bs„gmoŒ
ËWœ(o.~ eo.gmlpo7qºlma‹y o7~ eafyy o7~ em“
o7^Šn(e7yzÄms„g˜po7^ºlpPo Øo._bqbs„gmoŒ

é¿
A Machadinha

   
   
 Ai, ai, ai, mi - nha Ma - cha - di - nha,  quem te pôs a

   
     

 mão sa - ben - do que és mi - nha.  Sa - ben - do que és mi - nha tam - bém eu sou

   
   

¸
tu -
ehgpo7{|s„lpo7la7Ídȋo§ y
a  sal - ta Ma - cha
]ÈÃ,_tawgm^fo.~ emÍ Ÿ suË¢¡ e §
- di - nha pa - ra o meio da ru - a.
É o7qto7e ™ a7Í éhé"£ Œ ™ o7q
¼ sǓpo7s¸“mo7s¸“/ys|gm˜pozyo7c˜po7lms|gm˜po
¼ sǓpo7s¸“mo7s¸“/ys|gm˜pozyo7c˜po7lms|gm˜po
£kjmafy_ba‹nehˆ ^ oy o7~ em“^to7Äafgmle£kjma af§ ^Šy9s„gm˜po/Œ
£kjmafy_ba‹nehˆ ^ oy o7~ em“^to7Äafgmle£kjma af§ ^Šy9s„gm˜po/Œ
É o7Äafgmle£kjma3af§ ^ºy9s„g˜po“/_to7yzÄÅaw§ y‚awj”^`ehj_tjpo“
É o7Äafgmle£kjma3af§ ^ºy9s„g˜po“/_to7yzÄÅaw§ y‚awj”^`ehj_tjpo“
^to7{u_oyo7c˜po7lms|gm˜po“npo7qtoey9afs„elmo9q`jpoŒ
^to7{u_oyo7c˜po7lms|gm˜po“npo7qtoey9afs„elmo9q`jpoŒ
Âñe9yaws„elpoq`jpo“pg2o7~ e˜mawsu˼lmadafj¥ƒpc…o.q
Âñe9yaws„elpoq`jpo“pg2o7~ e˜mawsu˼lmadafj¥ƒpc…o.q
ñawsuËÌla‹s|Y q oô qbe,lpo“mÄjm^bcfo7qñey9afj npo7q
ñawsuËÌla‹s|Y q oô qbe,lpo“mÄjm^bcfo7qñey9afj npo7q

éÊ
Ó malhão
!"
# $ $ $ $ # $ $ $ $ $ # $ $ $ $ $
$ $ $ $ $
Ó ma - lhão, %
ma - lhão, que vi - da é a tu - a? & & co - mer e be - ber, ó te - rim - tim -

$ $ $ $ $ $ $

ehgpo7{|s„lpo7la7Í ¡ e9§ Ÿ ]ÈÃ,_tafg^fo7~ emÍ ¡ e.§ ËÌ¡ e § É o7qto7e ™ a7Í éhé ÏŒ ™ o7q
tim, pas - se - ar na ru - a. &
¸

é § yo7{„˜2o.~ em“/yo7{|˜2o7~ em“ e§ § yo7{|˜2o7~ ezlme É jm{Ǔ


£k§ jma‹œ,s|lpo ax§ oz_bjpao ü é yo7{„˜2o.~ em“/yo7{|˜2o7~ em“
é yo7{„˜2o.~ em“/yo7{|˜2o7~ em“ e§ yo7{|˜2o7~ ezlme É jm{Ǔ
£kjma‹œ,s|lpo ax§ oz_bjpao ü £kjpo7gmlmexeyo7q( _¿o § y1o7g^bem“Åe § _tafq`qbs|y”“h_bs„y “h_ts„y “
Øvehy9afqŠa Ä(awÄ(awqf“ e § _tawqbqbs|y”“,_ts|y”“,_ts„y “ o7’‹oehgmlpo9o7’fj{¸Œ
npo7^`^ba…o.qñgpoq`jpoŒ £kjpo7gmlmexeyo7q( _¿o § y1o7g^bem“Åe § _tafq`qbs|y”“h_bs„y “h_ts„y “
Øvehy9afqŠa Ä(awÄ(awqf“ e § _tawqbqbs|y”“,_ts|y”“,_ts„y “ o7’‹oehgmlpo9o7’fj{¸Œ
npo7^`^ba…o.qñgpoq`jpoŒ
é § yo7{„˜2o.~ em“/yo7{|˜2o7~ em“
e§ § yo7{|˜2o7~ ez'l o7£kjmsǓ
é yo7{„˜2o.~ em“/yo7{|˜2o7~ em“
e§ yo7{|˜2o7~ ez'l o7£kjmsǓ
^ba‹lpo7gÈcf} o7qf“plmo7gmcfaws¸“Še§ _tawqbq`s„y “/_ts|y”“,_ts|y”“
^ba €jm‡hsǓ/€jm‡hsnj
^ba‹lpo7gÈcf} o7qf“plmo7gmcfaws¸“Še§ _tawqbq`s„y “/_ts|y”“,_ts|y”“
^ba €jm‡hsǓ/€jm‡hsnj
é § yo7{„˜2o.~ em“/yo7{|˜2o7~ em“
e§ § yo7{|˜2o7~ eœ.o7s2œ7afqf“
é yo7{„˜2o.~ em“/yo7{|˜2o7~ em“
e§ yo7{|˜2o7~ eœ.o7s2œ7afqf“
o7^Šehgmlpo.^ leyo7qf“e9§ _bafq`qbs„y “/_bs„y “/_bs„y “
o7s¸“ehgmlmadœo7~ e_tafqwŒ
o7^Šehgmlpo.^ leyo7qf“e9§ _bafq`qbs„y “/_bs„y “/_bs„y “
o7s¸“ehgmlmadœo7~ e_tafqwŒ
é § yo7{„˜2o.~ em“/yo7{|˜2o7~ em“
e§ § yo7{|˜2o7~ ezlmeÂñe7q`_ta.“
é yo7{„˜2o.~ em“/yo7{|˜2o7~ em“
e§ yo7{|˜2o7~ ezlmeÂñe7q`_ta.“
£kjpo7gmlme eRyo7q#af^`_pod§ Ämqto…œhe“Weʧ _tawqbqbs|y”“D_ts|y”“D_ts„y “
 o7’‹oehgmlpo€ehq`_ba7Œ
£kjpo7gmlme eRyo7q#af^`_pod§ Ämqto…œhe“Weʧ _tawqbqbs|y”“D_ts|y”“D_ts„y “
 o7’‹oehgmlpo€ehq`_ba7Œ
é § yo7{„˜2o.~ em“/yo7{|˜2o7~ em“

éÔ
Ó seu ladrãozinho
Vivo
) *,+-
. . . . . . . .
. . . . . .
) * Ó seu la - drão - zi - nho, an - de li - gei - ri - nho, pois não

. . .
. . . . . .

¸

ehgpo7{|s„lpo7la7ͺ¹o§ Ÿ
fi - car na ro - da
]ÈÃ,_tawgm^fo7~ eÍƹo¾§ ËÇa §
so - zi - nho.
É o7qto7e ™ a7Í éhé ¿ Œ ™ o7q
é § ^bawj”{„o7lmqwo7~ eh’fs|gm˜mem“
o7gmlma‹{„s|‡hafs|qbs|gm˜mem“
n(e7s„^ºg2o7~ eœvoz§ ƒpc…o7qw“
gpoqbe,lpo^beh’ws„gm˜meŒ
ÂÊoqbe,lpo^beh’ws„gm˜em“
g2o7~ e9˜mafs ËÌlmadawj ƒmc…o7qw“
o9yo7s|^{„s|gmlpozlpo7yo
afj œhehj”o7Ämqbo(c…} o7qwŒ
]j”œhe7j o7Äqto(cf} o7qf“
o7nafq`_to7q oy”o7~ e“
o9ô yo7s|^{„s|gmlpozlpo7yo“
lme9yawj cwehqtoc7} o7~ emŒ

éÙ
Mata tira
Andante
/0231
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4
/ 0 A nos - sa ro - da é tão lin - da, ma - ta ti - ra li - ra li - ra, a nos - sa

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4

¸
ro - da
ehgpo7{|s„lpo7la7ͺ¹o§ Ÿ
é tão lin - da, ma - ta
]ÈÃ,_tafg^fo7~ emͺ¹oD§ ËÌ¡ e §
ti - ra li - ra lam.
É o7qto7e ™ a7Í éhé"Ê Œ ™ o7q
¼ gmeh^b^bo9q`e/lmo¤aR § _fo7~ e{„s„glpo“
y1oD_o“_bs„qbo“{|s„qto/“{„s|qto“
o9geh^b^bo9q`e/lpo ad§ _…o.~ e9{|s„gmlmo“
y1oD_o“_bs„qbo“{|s„qto/“{•o.g2Œ
Ÿ o7^ gŠeh§ ^ olmaf^r_tq`jms„q`afy9eh^f“
y1oD_o“_bs„qbo“{|s„qto/“{„s|qto“
Ÿ o7^ gŠeh§ ^ olmaf^r_tq`jms„q`afy9eh^f“
y1oD_o“_bs„qbo“{|s„qto/“{•o.g2Œ
ó jma yawgms„gpoaw^bcfe7{„˜mawqpo7§ ^w“
y1oD_o“_bs„qbo“{|s„qto/“{„s|qto“
ó jma yawgms„gpoaw^bcfe7{„˜mawqpo7§ ^w“
y1oD_o“_bs„qbo“{|s„qto/“{•o.g2Œ
¼ yawgms„gpo š€ Ì^to7Äaf{•©¦“
y1oD_o“_bs„qbo“{|s„qto/“{„s|qto“
¼ yawgms„gpo š€ Ì^to7Äaf{•©¦“
y1oD_o“_bs„qbo“{|s„qto/“{•o.g2Œ
ó jma nmqbaw^bafg†_ba{„˜adlpo7qbaws„Z^ ü
y1oD_o“_bs„qbo“{|s„qto/“{„s|qto“
ó jma nmqbaw^bafg†_ba{„˜adlpo7qbaws„Z^ ü
y1oD_o“_bs„qbo“{|s„qto/“{•o.g2Œ
6š 5 yÄpo7q`£,js„gm˜meozœ.o7n(e7q©¦“
y1oD_o“_bs„qbo“{|s„qto/“{„s|qto“
6š 5 yÄpo7q`£,js„gm˜meozœ.o7n(e7q©¦“
y1oD_o“_bs„qbo“{|s„qto/“{•o.g2Œ

é"â
Dom solidom
Andante
798;: <
: = = = =?> = = = = = = > =
= = = = = = = = =
7 8 Ai a me - ni - na, Dom so - li - dom, co - mo vai con - ten - - te. @BA A Po - nha a mão na

= = = <
= = = 8 = = = = > = = =
=

¸
tran - ça, Dom

ehgpo7{|s„lpo7la7Í Ÿ”s2y
so - li - dom, não lhe cai - a o

]ÈÃ/_bafgm^wo7~ emͺÇaÕ§ Ë¢¡ e § A


pen - - te.

É o7qto7e ™ a7Í éhé ÔŒ ™ o7q


¼ sKoyawgms„gmo“m¡Rehy É eh{|s„lmehy “ cfehy‚e^`afj qto7y9s„gm˜emŒ
cfehy9eœ.o7s‰cfehg†_bafg†_ta.Œ #ehg˜po1oy o7~ egpo_tqto.gÈc…} o“
¼ sKoyawgms„gmo“m¡Rehy É eh{|s„lmehy “ ¡Rehy É e7{„s„lehy”“
cfehy9eœ.o7s‰cfehg†_bafg†_ta.Œ ^baw‡hjmqba‹e{„awgmcfs|gm˜memŒ
#ehg˜po1oy o7~ egpo_tqto.gÈc…} o“ #ehg˜po1oy o7~ egpo_tqto.gÈc…} o“
¡Rehy É e7{„s„lehy”“ ¡Rehy É e7{„s„lehy”“
g2o7~ e9{„˜madcfo7s•oze9nafg†_ta.Œ ^baw‡hjmqba‹e{„awgmcfs|gm˜memŒ
#ehg˜po1oy o7~ egpo_tqto.gÈc…} o“ ¼ sKoyawgms„gmo“m¡Rehy É eh{|s„lmehy “
¡Rehy É e7{„s„lehy”“ npo7q`afcfa‹jmyoqbeh^boŒ
g2o7~ e9{„˜madcfo7s•oze9nafg†_ta.Œ ¼ sKoyawgms„gmo“m¡Rehy É eh{|s„lmehy “
¼ sKoyawgms„gmo“m¡Rehy É eh{|s„lmehy “ npo7q`afcfa‹jmyoqbeh^boŒ
cfehy9eœ.o7sKo7s„q`eh^to/Œ #ehg˜po1oy o7~ egpo_tqto.gÈc…} o“
¼ sKoyawgms„gmo“m¡Rehy É eh{|s„lmehy “ ¡Rehy É e7{„s„lehy”“
cfehy9eœ.o7sKo7s„q`eh^to/Œ ƒpc…oyo7s„^ºo.s„qbe7^toŒ
#ehg˜po1oy o7~ egpo_tqto.gÈc…} o“ #ehg˜po1oy o7~ egpo_tqto.gÈc…} o“
¡Rehy É e7{„s„lehy”“ ¡Rehy É e7{„s„lehy”“
g2o7~ e9{„˜madcfo7s•ooqbe7^toŒ ƒpc…oyo7s„^ºo.s„qbe7^toŒ
#ehg˜po1oy o7~ egpo_tqto.gÈc…} o“
¡Rehy É e7{„s„lehy”“
g2o7~ e9{„˜madcfo7s•ooqbe7^toŒ
¼ sKoyawgms„gmo“m¡Rehy É eh{|s„lmehy “
cfehy9eœ.o7s‰Ä(e7gms|_toŒ
¼ sKoyawgms„gmo“m¡Rehy É eh{|s„lmehy “
cfehy9eœ.o7s‰Ä(e7gms|_toŒ
#ehg˜po1oy o7~ egpo_tqto.gÈc…} o“
¡Rehy É e7{„s„lehy”“
g2o7~ e9{„˜madcfo7s•ooƒm_toŒ
#ehg˜po1oy o7~ egpo_tqto.gÈc…} o“
¡Rehy É e7{„s„lehy”“
g2o7~ e9{„˜madcfo7s•ooƒm_toŒ
¼ sKoyawgms„gmo“m¡Rehy É eh{|s„lmehy “
cfehy‚e^`afj qto7y9s„gm˜emŒ
¼ sKoyawgms„gmo“m¡Rehy É eh{|s„lmehy “
é"ê
Na ponte da viola
Moderato
CEDF G G
G H?I H H?I H H H G H?I H H?I H H H
H H H H H?I H H?I H
C
Na pon - te da vi - o - la, na pon - te da vi - o - la, to - da a gen - te pas - sa

H H H H?I H H?I H H H H H?I H H H H H H H


lá, J to - da a gen - te pas - sa lá. J La - va - K dei - ras fa - zem as - sim, J sa - pa-

C
do - res fa - zem as - M
sim (etc.)
1. 2.
H H I H H?I
H?I H H H H H H H H
¸ ehgpo7{|s„lpo7la7ͺÈxoz§ y
tei - ros fa - zem J as - sim, ca - ça - K
]?Ã,_bafgm^wo7~ emÍ Ÿ”L suËÌ¡ e §
sim. Lá - rá lá

É o7qto7e ™ a7Í éhé Ù Œ J ™ o7q


lá. K

ÂÊon(e7gk_ba lpozœ/s|eh{•o/“
ÂÊon(e7gk_ba lpozœ/s|eh{•o/“
_te,lpoo9‡7afg†_ta npo7^`^to{âo§ “
_te,lpoo9‡7afg†_ta npo7^`^to{âo§ “
ÈKoâœ.o7lafs„qbo7^º o7’fawy o7^`^bs„y “
^to7nmo._taws„qbe7^Š o.’fafyo7^b^`s„y “
c…o(cf} o7lmehq`af^Š o7’fawy o7^`^bs„y “
c…o7y9nehgmaf^`af^Š o7’fawy o7^`^bs„y “
ȋo§ “pqpo§ “{âo§ “m{…o§ Œ

£c»
A rolinha, andou, andou
NEOP Q
R R R
R R R R R R R R R R
R R R R Q ,R Q RR RR
R R R R
O - lha a ro - li - nha, an - dou, an - dou - -(ou) ca - iu no la - ço e lá fi cou - (ou). Dá - -me um a-
N
RR RR RR RR RR RR RR Q
RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR

¸
bra

ehgpo7{|s„lpo7la7Í ¡ e9§ Ÿ
- ço e tro - ca o pas

]ÈÃ,_tafg^fo7~ emÍ ¡ e.§ ËÌ¡ e §


- so, o - lha a ro - li - nha ca - iu no

É o7qto7e ™ a7Í éhé ⠌ ™ o7q


la - ço.

é {„˜pooqbeh{|s„gm˜mo“mo7glmehj2“¿o7glmehj2“
c…o¨§ j¥gme{„o(cf} ea {…o§ ƒmcfehj2Œ
¡ oD§ ËÌy9aRjmyo7Ämqtocf} e9a _bqbe,c…oenpo7^`^bem“
eh{„˜mo9oq`eh{„s|gm˜po“/c…om¨§ j ge9{„o(cf} eŒ
é {„˜pooqbeh{|s„gm˜mo“{…oz § s•o“ms„o“
lmafÄmo7suÃ/e9'l to.§ ‡hjpo“mgs„gm‡hjÅaf§ y ozœ,s•oŒ
¡ oD§ ËÌy9aRjmyo7Ämqtocf} em“pcwehylmaw^bafyÄpo7qtocf} em“
eh{„˜mo9oq`eh{„s|gm˜po“/c…om¨§ j ge9{„o(cf} eŒ


£
O senhor do meio
Andante
S9T2VU
W W W W W W W W W W W W W W
W W W W W W W
W W

¸
O
ehgpo7{|s„lpo7la7ͺÇad§ y
se - nhor do mei - o cui - da ser
]ÈÃ,_tafg^fo7~ emͺÇa¦§ ËÇAa §
al - guém -. X X É um ra - pa - zi - nho que
É o7qto7e ™ a7Í éhé ê Œ ™ o7q
nem bar - ba tem. X

é ^bawgm˜mehqŠlme9y9afs„e“
cfjms|lpo^bafq o7{|‡hjÅaw§ y”Œ
é ^bawgm˜mehqŠlme9y9afs„e“
cf§ jms|lpo^bafq o7{|‡hjÅaw§ y”Œ
]—jmyqbo7npo7’ws„gm˜em“
£k§ jmaxgafyÄpo.qbÄpo7^º_bafy Œ
]—jmyqbo7npo7’ws„gm˜em“
£kjmaxgafyÄpo.qbÄpo7^º_bafy Œ
é § ^bawgm˜mehqŠlme9y9afs„e“
o7§ gmlma‹{„s|‡hafs|qbs|gm˜memŒ
é ^bawgm˜mehqŠlme9y9afs„e“
o7gmlma‹{„s|‡hafs|qbs|gm˜memŒ
É a‹g2o7~ e£kjmafqºƒpcfo7qf“
gpoqbe,lpo^beh’ws„gm˜meŒ
É a‹g2o7~ e£kjmafqºƒpcfo7qf“
gpoqbe,lpo^beh’ws„gm˜meŒ
ÂÊoqbe,lpo^beh’ws„gm˜e
g2o7~ e9˜mafs ËÌlmadawj ƒmc…o7qwŒ
ÂÊoqbe,lpo^beh’ws„gm˜emŒ
g2o7~ e9˜mafs ËÌlmadawj ƒmc…o7qwŒ
]j ˜mawsuËÌlads„Yq oô qbe,lpo
Ämjm^`c…o7q eyawj”npo.qfŒ
]j ˜mawsuËÌlads„Yq oô qbe,lpo
Ämjm^`c…o7q eyawj”npo.qfŒ

£)£
A galinha pintada
YEZ
Z;[\ ] ] ] ] ] ]
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
] ]
Y Z Te - nho u - ma ga - li - nha pin - ta - da, ^ meu ma - ri - do m'a com - prou, ^ É bo-
Z ] ] ]
] ] ] ] ]?_ ] ] ] ] ] ] ] ]
]
Y ZZ ni - ta e põe bons o - vos bom di - nhei - ro me cus - tou. ^ Tlim, ` tlim, tlim

] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
] ] ] ] ] _

¸
tlão,
ehgpo7{|s„lpo7la7ͺÇa‹§ Ÿ
te - nho um re - a - le - jo
]ÈÃ/_bafgm^wo7~ emͺÇaÕ§ Ë É s
que me ga - nha o
É o7qto7e ™ a7Í é£4» Œ ™ o7q
quei - jo, te - nho um vi - o - lão que me ga - nha o pão.

¸#awgm˜mejmy1o‡†o.{„s„g˜ponms|gk_to7lpo“ jmyo^bo7c…olma c…oDâaf§ ^iá


y§ awj”yo7q`s„lmezay ocwehy9nmqbehj%Œ cfehy‚s„^b^`eg%o7~ eyadcwehg†_tafg†_bem“
]—Äehgms|_toadn2eh~ a Ä(e7gm^Še¾œ7eh^f“ c˜kj_ʇho7{„s|gm˜po“/{âoz§ n' qtolmafg†_bqbemŒ
Ä(e7ylms„g˜mafs|qbey9adcfjm^r_tehj2Œ ¸º{„s|y”“,_t{„s|y”“k_t{|s„y “,_b{¸o7~ e“
¸º{„s|y”“,_t{„s|y”“k_t{|s„y “,_b{¸o7~ e“ _tawgm˜me9jmyqbafo7{„aÌi`em“m£kjma‹yad‡ho7gm˜poe£kjmafs i`em“
_tawgm˜me9jmyqbafo7{„aÌi`em“m£kjma‹yad‡ho7gm˜poe£kjmafs i`em“ _tawgm˜me9jmy‚œ,s„eh{Ço7~ em“/£,jaxy9ad‡†o7gm˜moen2o.~ emŒ
_tawgm˜me9jmy‚œ,s„eh{Ço7~ em“/£,jaxy9ad‡†o7gm˜moen2o.~ emŒ
½o9 § y9adlmawqto7ynaf{|eÄms„cwem“
jmyocfo7^toafy Ÿ o7c˜ms|cf;e á
cfehy‚s„^b^`eg%o7~ eyadcwehg†_tafg†_bem“
c˜kj_ʇho7{„s|gm˜po“/{âoz§ 'n qtolmafg†_bqbemŒ
¸º{„s|y”“,_t{„s|y”“k_t{|s„y “,_b{¸o7~ e“
_tawgm˜me9jmyqbafo7{„aÌi`em“m£kjma‹yad‡ho7gm˜poe£kjmafs i`em“
_tawgm˜me9jmy‚œ,s„eh{Ço7~ em“/£,jaxy9ad‡†o7gm˜moen2o.~ emŒ
½o9 § y9adlmawqto7ynaf{„o7^ºnpo._to7^f“
jmyo^bo7c…olma Äpo._to._o.i^ á
cfehy‚s„^b^`eg%o7~ eyadcwehg†_tafg†_bem“
c˜kj_ʇho7{„s|gm˜po“/{âoz§ 'n qtolmafg†_bqbemŒ
¸º{„s|y”“,_t{„s|y”“k_t{|s„y “,_b{¸o7~ e“
_tawgm˜me9jmyqbafo7{„aÌi`em“m£kjma‹yad‡ho7gm˜poe£kjmafs i`em“
_tawgm˜me9jmy‚œ,s„eh{Ço7~ em“/£,jaxy9ad‡†o7gm˜moen2o.~ emŒ
½o9 § y9adlmawqto7ynaf{|eh^ºeh^`^beh^w“
jmyo^bo7c…olmad_tq`afy9e%cf} e7i^ á
cfehy‚s„^b^`eg%o7~ eyadcwehg†_tafg†_bem“
c˜kj_ʇho7{„s|gm˜po“/{âoz§ 'n qtolmafg†_bqbemŒ
¸º{„s|y”“,_t{„s|y”“k_t{|s„y “,_b{¸o7~ e“
_tawgm˜me9jmyqbafo7{„aÌi`em“m£kjma‹yad‡ho7gm˜poe£kjmafs i`em“
_tawgm˜me9jmy‚œ,s„eh{Ço7~ em“/£,jaxy9ad‡†o7gm˜moen2o.~ emŒ
½o9 § y9adlmawqto7ynaf{|eh^ºnÅaw§ ^f“
£ Ï
Capelinha de melão
(Brasil)

b9cd
e e e e e e e e
e e e e e e e e e e
b Ca - pe - li - nha de me - lão. É de São Jo - ão. É de cra - vo, é de

e e e e e e e
¸ ehgpo7{|s„lpo7la7Í ¡ e9§ Ÿ
ro - sa, de man - ge - ri - cão.
]?Ã,_bafgm^wo7~ emͺÇaÕ§ Ë¢¡ e § É o7qto7e ™ a7Í é£,é Œ ™ o7q
Øo7naf{„s|gm˜polma y9af{¸o.~ em“
ad§ lma É Œ ½7emo7~ em“
ad§ lma cfqto…œ7em“ºa‹§ la‹q`eh^to/“
lma‹y1o7g‡hafq`s„c7o.~ emŒ
É Œ ½7emo7~ eaw^`_¿o
§ lmehq`ys|gmlmem“
g2o7~ e9^ba ehjœ7axg%o7~ emŒ
¼ cwehqblpo.s¸“po7cwehqblmo7s¸“
o7cfe7qblpo7sÇ[“ ½7emo7~ eŒ

£ ¿
Pombinha rolinha
(Brasil)

f9gh i i i
j j j j j j j j j j j j
j j j j j j j j j j?k j j
f Pom - bi - nha
i
ro - li - nha pas
i
- sou por a - aqui, co - men - do
i
be - ben - do fa - zen - do as - sim, as-

j k j j j?k j j j j j j j j
¸
sim,
ehgpo7{|s„lpo7la7Í ¡ e9§ Ÿ
as - sim, as
]?Ã,_bafgm^wo7~ emÍ Ÿ”suËÌ¡ e §
- sim ou - tra vez as - sim.
É o7qto7e ™ a7Í é£c£ Œ ™ o7q
#ehyÄms„gm˜moq`eh{„s|gm˜po“/npo7^`^behj”n(ehqŠo.£,js¸“
cfehy9afglmem“pÄafÄafgmlme“m o7’fawgmlmeo7^b^`s„y “
o7^b^`s„y “po7^`^bs„y “
o7^b^`s„y “mehj_bqtozœhaw’7“o7^`^bs„y Œ
#ehyÄms„gm˜moq`eh{„s|gm˜po“/npo7^`^behj”n(ehqŠo.£,js¸“
cfehy9afglmem“pÄafÄafgmlme“m o7’fawgmlmeo7^b^`s„y “
o7^b^`s„y “po7^`^bs„y “
o7^b^`s„y “mehj_bqtozœhaw’7“o7^`^bs„y Œ

£)Ê
Barqueiro
Andante
lEmon
n p p
p p p p p p p p p p p
p p p qr
Bar - quei - ro dei - ta o bar - co ao ri - o, q bar - quei - ro dei - ta o bar - co ao mar, mas

lEm s
p p p p p p p p p p p p p
p p p p
qr
¸ ehgpo7{|s„lpo7la7ͺ¹o§ Ÿ
o - lha que o t bar - co vi - ra lá no

]?Ã,_bafgm^wo7~ emÍ Ÿ”suËMÇa §


al - to Mi - ra e eu não sei na - dar.

É o7qto7e ™ a7Í é£ ÏŒ ™ o7q


Òo7q`£,jafs„q`elafs|_tozeÄmo7qbcweo.e9q`s„em“
Òo7q`£,jafs„q`elafs|_tozeÄmo7qbcweo.e9yo7qw“
y1o.^ e7{„˜poz£kjma e9Äpo7qbcweœ/s|qto“
{âo§ gmey9afs„eleAŸ”s|qto
a afj g2o7~ e9^bafs‰gmo7lpo7qwŒ

£ Ô
Larau, larito
Andante
uEvw
x x x x z x x x x x
x x x x x x x?z x

u y y
y
U - ma vez u - ma pas - to - ra, la - rau, la - rau, la - ri - to, com o

x x x x x x x
x x x x x x x

¸
lei - te do
ehgpo7{|s„lpo7la7Í ¡ e9§ Ÿ
seu ga - do {man - dou fa - zer
]ÈÃ,_tafg^fo7~ emÍ ¡ e.§ ËÌ¡ e § y
um quei - ji - to.
É o7qto7e ™ a7Í é£ ¿ Œ ™ o7q
5ñyozœhaf’‹jmyonpo7^`_behqto/“
{•o7qbo7j2“m{„o7qto.j2“{„o7qbsu_tem“
cfehy‚e{|afs|_baRlme9^bawj”‡†o.lme
y1o.gmlmehj o7’wafqŠjmy£kjmaws i`s|_bemŒ
Ÿ o7^ e‡†o._teaw^bnmq`afs|_to…œ7o/“
{•o7qbo7j2“m{„o7qto.j2“{„o7qbsu_tem“
y1o.^ e‡†oD_teaf^`nmqbaws|_o…œ.o
a ya¦_ts•oze€e,cfs„g˜ms|_bemŒ
¼ npo7^`_behqtolma‹’…o.gm‡†o7lpo/“
{•o7qbo7j2“m{„o7qto.j2“{„o7qbsu_tem“
o9nmo7^`_behqtolma ’…o.gm‡†o7lpo
Äpo._bafj yzjms|_begme‡†o._tsu_temŒ
¡Rafnehs„^€e7s2cfehg/€af^b^bo7qr˼^ba.“
{•o7qbo7j2“m{„o7qto.j2“{„o7qbsu_tem“
lmafnehs|^Š€e7s2cfehg/€af^b^bo7qr˼^ba
o7e9^bafj”Èo.lmqbYa ¹pqto7gmcws„^`£,js|_teŒ
É afg˜mehq npo7lmq`a‹awj”y9adcfe7g€af^`^bem“
{•o7qbo7j2“m{„o7qto.j2“{„o7qbsu_tem“
É afg˜mehq npo7lmq`a‹awj”y9adcfe7g€af^`^be
£kjmaxÄmo._ts‰gmey9afj¥‡†o._bs|_bemŒ
é c…o.^`_ts|‡he£kjmad_ta lmehj2“
{•o7qbo7j2“m{„o7qto.j2“{„o7qbsu_tem“
é c…o.^`_ts|‡he£kjmad_ta lmehj
aR§ o7’fawqbaf^ yo7s„^jy£kjmafs i`s|_teŒ

£ Ù
Joga a laranjinha
Andante
|9}o~
€ € € € € € € € € € € € € €
€
Jo - ga a la - ran - ji - nha, quem tem se - de vai be - ber e eu
|9}
€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€
€ €
€
¸
vou

ehgpo7{|s„lpo7la7ͺ¹o§ Ÿ
na ro - da te - nho

]ÈÃ,_tawgm^fo.~ emÍ ¡ eD§ ËÇa §


di - rei - to a es - co - lher.

É o7qto7e ™ a7Í é£cÊ Œ ™ o7q


½7eh‡†oo{•o7qbo7gDi`s„g˜po“
£kjmafy_bafy^`aflma œ.o7s‰Ä(awÄ(awq
a afj¥œhehj”gpoqbe,lpo
_tawgm˜me9lms„q`afs|_beo9aw^bcweh{„˜mawqfŒ
½7eh‡†oo{•o7qbo7gDi`s„g˜po“
£kjmafy_bafy^`aflma œ.o7s‰Ä(awÄ(awq
a afj¥œhehj”gpoqbe,lpo
_tawgm˜me9lms„q`afs|_beo9aw^bcweh{„˜mawqfŒ

£câ
Ora bate, bate
9‚;ƒ„ ‡ ‡
…… …… …… …… …?…?†† …… …… …… …… …… …… …… …?…?†† …… …… ……
… … … … … … … … … … … …
O- ra ba- te ba - te já can - ta a ro - li - nha, ˆ O - ra ba - te ba - te no ni - nho so - zi - nha. ˆ O - ra ba - te
9‚ … …… …… …… …… †† …… …… …… …… ‡
… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ††

¸
ba - te já
ehgpo7{|s„lpo7la7Í É eh{‰Ÿ
can - ta a ro - li - nha: ru ˆ
]?Ã,_bafgm^wˆo7~ emͺÇaÕ§ ˹o §
- ru, ru - ru, no ni - nho so - zi - nha.
É o7qto7e ™ a7Í é£ ÔŒ ™ o7q
é qtoÄpo._ta.“mÄpo._ba7“.imo § c…o.gk_tooqbe7{„s„g˜po
é qtoÄpo._ta.“mÄpo._ba7“pgme9gms|gm˜me^beh’ws„gm˜mo
é qtoÄpo._ta.“mÄpo._ba7“.imo § c…o.gk_tooqbe7{„s„g˜po“
qbjmq`j2“pqbjqbj2“pgme9gms|gm˜me^beh’ws„gm˜moŒ
é qtoÄpo._ta.“mÄpo._ba7“.imo § c…o.gk_to9e9cfj£,js„gm˜me
é qtoÄpo._ta.“mÄpo._ba7“pgmeo7{u_teqto.ys|gm˜me
é qtoÄpo._ta.“mÄpo._ba7“.imo § c…o.gk_to9e9cfj£,js„gm˜me
cfjmcwj2“¿cfjmcwj2“¿gme9o7{|_beqto7y9s„g˜me
é qtoÄpo._ta.“mÄpo._ba7“.imo § c…o.gk_to9e9‡hq`s„{„s|gm˜me
é qtoÄpo._ta.“mÄpo._ba7“pgme9^bawj”Äjmqto7£kjms|gm˜me
é qtoÄpo._ta.“mÄpo._ba7“.imo § c…o.gk_to9e9‡hq`s„{„s|gm˜me
‡hqbs|‡hqbsǓ‡hq`s„‡hq`s¸“,gme^bawj Ämjmqbo7£kjms„g˜me
é qtoÄpo._ta.“mÄpo._ba7“.imo § c…o.gk_to9e9‡†o7{|s„gm˜e
é qtoÄpo._ta.“mÄpo._ba7“pgme9^bawj”neh{|afs„q`s„gm˜e
é qtoÄpo._ta.“mÄpo._ba7“.imo § c…o.gk_to9e9‡†o7{|s„gm˜e
c‰eh§ c2eh§ qpe7§ c‰e9§ gme^`afj n(e7{„afs|qbs|gm˜me
é qtoÄpo._ta.“mÄpo._ba7“.imo § c…o.gk_toonehjmnms|gm˜po
é qtoÄpo._ta.“mÄpo._ba7“pgme9gms|gm˜me^beh’ws„gm˜mo
é qtoÄpo._ta.“mÄpo._ba7“.imo § c…o.gk_toonehjmnms|gm˜po
n(e7jmnpo7sǓmn(e7jmnpo7sǓm£kjma ^behj n(e7Ämqbaw’fs„g˜poŒ

£cê
A moda da Rita
Andante
‰9Š2Œ‹ 
          
   
1.Es - ta e - ra a mo - da que a Ri - ta can - ta - va Ž Lá na prai - a
‰9Š
      
1.
 
2.

¸ ehgpo7{|s„lpo7la7ͺ¹o§ Ÿ
no - va o - la - ré, nin - guém lhe
]ÈÃ,_tawgm^fo.~ emÍƹzoD§ ËrŸ”s
ga - nha - va, Ž nhou.

É o7qto7e ™ a7Í é£ Ù Œ ™ o7q
]^`_oad§ £kjmaxawqto9oye,lpo
£kjma‰o NJs|_tozc…o7g†_o…œ.o
ȋo9 § gponmqbo7s•ozge¾œ.o“pe7{•o7q,a7§ “
gms„g‡hjÅaf§ y‚{„˜mad‡†o.gm˜po…œ.o
ȋo9 § gponmqbo7s•ozge¾œ.o“pe7{•o7q,a7§ “
gms„g‡hjÅaf§ y‚{„˜mad‡†o.gm˜mehj2Œ
Âñs|gm‡hjÅaw§ y{„˜mad‡ho7gm˜po…œ.o“
gms„g‡hjÅaf§ y‚{„˜mad‡†o.gm˜mehj2“
af^r_oad§ £kjma‹afqbooy9e/lmo“eh{„o7q,a.§ “
£kjma‰o NJs|_tozc…o7g†_o…œ.o“
af^r_oad§ £kjma‹afqbooy9e/lmo“eh{„o7q,a.§ “
£kjma‰o NJs|_tozc…o7g†_te7j

Ï»
Papagaio louro
Andante
9‘2“’
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”
9‘ Pa - pa - gai - o lou - ro, de bi - co dou- ra - do

” ” ” ” ” ” ”
” ” ” ” ”

¸
le
ehgpo7{|s„lpo7la7ͺ¹o§ Ÿ
- va - m'es - ta car -
]ÈÃ,_tawgm^fo7~ eÍƹo¾§ ËÇa §
ta ao meu na - mo
É o7qto7e ™ a7Í é£4⠌ ™ o7q
- ra - do.

Èo7nmo7‡†o7s|e9{|ehjmq`e
lma‹Äms„cwelmehjmqbo7lmem“
{„a¦œ7o¾ËÌy9aRaf^r_ocfo7q`_to
o7e9yawj gmo7ye7qto7lmeŒ
]{„a g2o7~ e ad§ €qto7la
gmafy ˜ehyawy‚cfo7^to7lem“
ad§ qto7npo.’‹^`eh{|_bafs|qbe
{„s|gmlmecfe7yejmycwqto…œheŒ

Ïé
Indo eu
Andantino
•9–2—
— ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜
˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜
In do eu, in - do eu, a ca - mi - nho de Vi - seu, ™ ™ en - con - trei o meu a-
•9–
˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜
˜ ˜
˜
mor ai Je - sus que lá vou eu. ™ ™ O - ra zuz truz truz, o - ra zaz traz
•9–
˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜
˜ ˜ ˜ ˜

¸
traz

ehgpo7{|™ s„lp™ o7la7ͺ¹o§ Ÿ


o - ra che- ga che - ga che - ga,

]ÈÃ,_tawgm^fo.~ emÍ ¡ eD§ ËÇa §


o - ra ar - re - da lá p'ra trás. ™
É o7qto7e ™ a7Í é£4ê Œ ™ o7q
 Ìgmlme9afj2“¿s|gmlmeafj%“
o9cfo7y9s„gm˜mela ÒÊs„^`afj2“
 Ìgmlme9afj2“¿s|gmlmeafj%“
o9cfo7y9s„gm˜mela ÒÊs„^`afj2“
]gmcfehg†_bqbafsKe9yawj o7ye7qf“
o7s ½7af^`jm^ £,jax{…o§ œhehj afj2“
]gmcfehg†_bqbafsKe9yawj o7ye7qf“
o7s ½7af^`jm^ £,jax{…o§ œhehj afj2“
é qto’fjm’.“m_tqbj’7“m_tq`jm’7“
ehqto’2o7§ ^f“p_tqbo7’7“/_tqto.’7“
é qto’fjm’.“m_tqbj’7“m_tq`jm’7“
ehqto’2o7§ ^f“p_tqbo7’7“/_tqto.’7“
ehqtoc˜maw‡†o“¿c˜maw‡†o“pc˜maw‡†o“
ehqtoo7q`qbawlpo9{…oz§ 'n qto_tqpo.§ ^f“
ehqtoc˜maw‡†o“¿c˜maw‡†o“pc˜maw‡†o“
ehqtoo7q`qbawlpo9{…oz§ 'n qto_tqpo.§ ^fŒ

Ï£
A loja do Mestre André
Andantino
š9›;œ
ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž
ž ž ž ž
šE› Foi na lo - ja do Mes - tre An - dré, que eu com - prei um pi - fa -

ž ž ž ž ž ž ž
ž ž ž ž ž ž ž ž ž
ž
šE› ri - to, ti - ro - li - ro li - ro um pi - fa - ri - to. Ÿ Ai o - lé, ai o-

ž ž ž ž ž ž ž
ž ž

¸
lé, foi
ehgpo7{|s„lpo7la7Í eh{‰Ÿ
É
na lo - ja do Mes -
]?Ã,_bafgm^wo7~ emͺÇaÕ§ Ë¢¡ e §
tre An - dré. Ÿ
É o7qto7e ™ a7Í é Ï » Œ ™ o7q
¹pehs2gpo{„eDibozleAŸ”aw^`_bqba ¼ gmlmq,a § ¹pehs2gpo{„eDibozleAŸ”aw^`_bqba ¼ gmlmq,a7§ Œ
£kjmaxawj”cwehy9nmqbaws‰jmynmsu o7qbsu_tem“ ¼ s‰eh{…o§ “mo.s‰eh{¦a.§ “
_ts|qbem“m{|s„q`em“/{|s„q jmy nms| o.qbs|_bem“ ¹pehs2gpo{„eDibozleAŸ”aw^`_bqba ¼ gmlmq,a7§ Œ
¼ s‰eh{…o§ “mo.s‰eh{¦a.§ “ ¹pehs2gpo{„eDibozleAŸ”aw^`_bqba ¼ gmlmq,a §
¹pehs2gpo{„eDibozleAŸ”aw^`_bqba ¼ gmlmq,a7§ Œ £kjmaxawj”cwehy9nmqbaws‰jmy1ozqbo7Äaf£kjms„g˜po“
¼ s‰eh{…o§ “mo.s‰eh{¦a.§ “ Øv˜ms„q`s„Äms|qbs ËÌÄms|qbs¸“†jy1oqto.Ä(aw£,js„gm˜po/“
¹pehs2gpo{„eDibozleAŸ”aw^`_bqba ¼ gmlmq,a7§ Œ _t{|s„yÐ_t{„s|yÑ_b{„s|y”“,jmyocfo7y9npo7s„g˜po“
¹pehs2gpo{„eDibozleAŸ”aw^`_bqba ¼ gmlmq,a § _tjmy _tjmy‚_bjmy “mjmy‚_to7yzÄehqb’ws„gm˜me“
£kjmaxawj”cwehy9nmqbaws‰jmynms„o7gms„g˜mem“ nm{„s|y‚nm{|s„yÑnm{„s|y”“,jmyns•o7gms|gm˜mem“
nm{„s|y‚nm{|s„yÑnm{„s|y”“,jmyns•o7gms|gm˜mem“ _ts|qbem“m{|s„q`em“/{|s„q jmy nms| o.qbs|_bem“
_ts|qbem“m{|s„q`em“/{|s„q jmy nms| o.qbs|_bem“ ¼ s‰eh{…o§ “mo.s‰eh{¦a.§ “
¼ s‰eh{…o§ “mo.s‰eh{¦a.§ “ ¹pehs2gpo{„eDibozleAŸ”aw^`_bqba ¼ gmlmq,a7§ Œ
¹pehs2gpo{„eDibozleAŸ”aw^`_bqba ¼ gmlmq,a7§ Œ ¼ s‰eh{…o§ “mo.s‰eh{¦a.§ “
¼ s‰eh{…o§ “mo.s‰eh{¦a.§ “ ¹pehs2gpo{„eDibozleAŸ”aw^`_bqba ¼ gmlmq,a7§ Œ
¹pehs2gpo{„eDibozleAŸ”aw^`_bqba ¼ gmlmq,a7§ Œ ¹pehs2gpo{„eDibozleAŸ”aw^`_bqba ¼ gmlmq,a §
¹pehs2gpo{„eDibozleAŸ”aw^`_bqba ¼ gmlmq,a §
£kjmaxawj”cwehy9nmqbaws‰jmyqto.Ä(awc7o7~ em“
Øv˜ms„q`s„Äms|qbs|Ä2o7~ em“,jmyqbo7Ä(awc7o7~ e“
£kjmaxawj”cwehy9nmqbaws‰jmy‚_o.yzÄ(e7qb’fs|gm˜mem“ Øv˜ms„q`s„Äms|qbs ËÌÄms|qbs¸“†jy1oqto.Ä(aw£,js„gm˜po/“
_tjmy _tjmy‚_bjmy “mjmy‚_to7yzÄehqb’ws„gm˜me“ _t{|s„yÐ_t{„s|yÑ_b{„s|y”“,jmyocfo7y9npo7s„g˜po“
nm{„s|y‚nm{|s„yÑnm{„s|y”“,jmyns•o7gms|gm˜mem“ _tjmy _tjmy‚_bjmy “mjmy‚_to7yzÄehqb’ws„gm˜me“
_ts|qbem“m{|s„q`em“/{|s„q jmy nms| o.qbs|_bem“ nm{„s|y‚nm{|s„yÑnm{„s|y”“,jmyns•o7gms|gm˜mem“
¼ s‰eh{…o§ “mo.s‰eh{¦a.§ “
¹pehs2gpo{„eDibozleAŸ”aw^`_bqba ¼ gmlmq,a7§ Œ
_ts|qbem“m{|s„q`em“/{|s„q jmy nms| o.qbs|_bem“
¼ s‰eh{…o§ “mo.s‰eh{¦a.§ “
¼ s‰eh{…o§ “mo.s‰eh{¦a.§ “
¹pehs2gpo{„eDibozleAŸ”aw^`_bqba ¼ gmlmq,a7§ Œ
¹pehs2gpo{„eDibozleAŸ”aw^`_bqba ¼ gmlmq,a7§ Œ
¼ s‰eh{…o§ “mo.s‰eh{¦a.§ “
¹pehs2gpo{„eDibozleAŸ”aw^`_bqba ¼ gmlmq,a § ¹pehs2gpo{„eDibozleAŸ”aw^`_bqba ¼ gmlmq,a7§ Œ
£kjmaxawj”cwehy9nmqbaws‰jmy1ozcfo7y9npom¨§ g˜po“
_t{|s„yÐ_t{„s|yÑ_b{„s|y”“,jmyocfo7y9npo7s„g˜po“
_tjmy _tjmy‚_bjmy “mjmy‚_to7yzÄehqb’ws„gm˜me“
nm{„s|y‚nm{|s„yÑnm{„s|y”“,jmyns•o7gms|gm˜mem“
_ts|qbem“m{|s„q`em“/{|s„q jmy nms| o.qbs|_bem“
¼ s‰eh{…o§ “mo.s‰eh{¦a.§ “

ÏhÏ
No alto daquela serra
Andante
 9¡;¢£
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
¤
 9¡ ¥ No al - to da - que - la
¤¤
ser - ra,

¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤
¤ ¦ ¤
¥
 9¡ no al - to da - que - la ser - ra,

¤¤ § ¨ ?¤?¤ ©© ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤
Está, um len - ço, está um len - ço de mil
Vi - ra a ro - da, vi - ra a ro - da meus a-
 E¡ 1. 2.
¨
¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤

¸ ehgpo7{|s„lpo7la7Í É eh{‰Ÿ
co - res mo
]ÈÃ,_tafg^fo7~ emͺÇa¦§ ËrŸ s
- res.
É o7qto7e ™ a7Í é Ï é Œ ™ o7q
Âñeo7{|_belpo7£kjmaw{•o É afq`qto“
Âñeo7{|_belpo7£kjmaw{•o É afq`qto“
]^`_¿o9§ jmy{|afgÈcw} em“maf^r_¿o§ jmy{|afgÈcw} e9la‹y9s„{(cfehq`af^
ÒRs|qtooqbe,lpo“œ,s„qbooq`e/lmo“my9afjm^ o7y9ehqbaw^fŒ
]^`_¿o9§ lms„’wafgmlem“œ,s|œ.o“œ,suœ7o/“
]^`_¿o9§ lms„’wafgmlem“œ,s|œ.o“œ,suœ7o/“
ÒRsuœ7o£kjmawy”“mœ,s|œ.o£kjmafy g%o7~ e_tafyo7ye7qbaf^w“
ÒRsuœ7o£kjmawy”“mœ,s|œ.o£kjmafy g%o7~ e_tafyo7ye7qbaf^wŒ

Ï¿
Disse o galo prá galinha
ª9«2­¬
® ® ® ® ® ® ® ® ® ®?¯ ® ®
® ® ®
ª9« Dis - se o ga - lo prá ga - li - nha: Ca - se - mos, ó ° pri - ma. ² Sim,

® ® ® ® ® ® ® ® ®?¯ ® ®
ª9sim,
«´³ ca - sa - re - mos, mas fal - ta a ma
° - dri - nha. ±
® ® ® ® ® ® ® ® ®?¯ ® ® ® ®
Res - pon - deu a co - bra lá da ri - bei
° - ²
ª9«
ri - nha, que e -

® ® ® ® ®
® ® ® ®?¯ ® ®

¸
la es-

ehgpo7{|s„lpo7la7ͺ¹o§ Ÿ
ta - va pron - ta

]ÈÃ,_tawgm^fo.~ emÍƹzoD§ ËrŸ”s


p'ra ser
°
É o7qto7e ™ a7Í ±é Ï £ Œ ™ o7q
a ma - dri - nha.

¡Rs„^`^ba e‡†o7{„enqbo9§ ‡†o.{„s„g˜po“ Ç aw^bnehgmlmaxoz€ehqby9s„‡ho


ËØo7^bawyeh^w“ e§ nmqbs|y1oŒ lme9^bafj €ehqby9s„‡ho7{¸“
Ë É s„y “^`s„y “c…o.^to7q`afy9eh^f“ £kjmaxaw{•oaf^r_o…œ.o9nqbehg†_o
y1o.^f“m o7{u_ooy1o.lmqbs|gm˜poŒ npo7qbo9e_tq`s„‡helmo7qfŒ
Ç aw^bnehgmlmawj3ocfehÄqto
Ë é n2o7~ e_bqbs„‡7eñimo§ gºeh§ ^º_tafy9eh^
{âo§ lp‰o NJs„Äafs„q`s„gm˜mo“ a yzjms‰cfawq`_bee_tawye7^f“
£kjmaxaw{•oaf^r_o…œ.o9nqbehg†_o y1o.^ñocweh’fs|gm˜mafs|qto“
n qto^bafq oy1o.lmqbs|gm˜poŒ ehgmlma‹gŠeh§ ^ºs|qbawyehZ^ ü
Ë ¼ y1o7lqbs„g˜po imo§ gŠeh§ ^º_tawyeh^ Ç aw^bnehgmlmaxoqto7neh^bo“
'

a yzjms‰cfawq`_tooz_tawye7^f“ n(e7q ^`afqŠyo7s„^{„o7y9n(aws„qto/“


o7‡hehqboe9nmo7lmqbs|gm˜mem“ £kjmaxaw{•oaf^r_o…œ.o9nqbehg†_o
ehgmlma‹gŠeh§ ^ºs|qbawyehZ^ ü n qto^bafqŠcweh’fs|gm˜mafs|qtoŒ
Ë Øveh’fs|gm˜mafs|qto imo§ gŠeh§ ^º_bafy9eh^f“
'

Ç aw^bnehgmlmawj e9qto._be a yzjms‰cfawq`_tooz_tawye7^f“
lme9^bafj Ämjmqbo7£kjms„g˜mem“ g2o7~ e9gmeh^º o7{u_ozgpo7lmo“
£kjmaxaw{„adaw^`_o…œ.onqbehg†_te ^bs|y”“m^`s„y “cfo7^to7q`afy9eh^fŒ
n qto^bafqŠe9npo7lmq`s„gm˜emŒ
Ë é npo7lqbs„g˜meÊimo§ gºeh§ ^º_tafy9eh^
'

a yzjms‰cfawq`_bee_tawye7^f“
o7‡hehqboe9cfo7qbgafs„q`em“
ehgmlma‹gŠeh§ ^ºs|qbawyehZ^ ü
Ç aw^bnehgmlmawj e9{„ehÄe
{âo§ lme^bawj {|ehÄpo7{Ǔ
£kjmaxaw{„adaw^`_o…œ.onqbehg†_te
nmqpe9§ c…o.qbgmaws„qbelpo.qfŒ
Ë é c…o.qbgmaws„qbeÊimo§ gŠeh§ ^º_bafy9eh^
a yzjms‰cfawq`_bee_tawye7^f“
o7‡hehqboe9n%o7~ e9_bqbs|‡hem“
ehgmlma‹gŠeh§ ^ºs|qbawyeh^Zü
ÏÊ
Lá vem a Nau Catrineta
¸ ¸
Lento
µ9¶;·
· ¹ ¸ ¹ ¹
¸
¹ ¹ ¹ ¹ ¹
¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹
Lá vem a Nau - Ca - tri - º
ne - ta » que traz mui - to - que con - º
tar! - »
µ9¶ ¸ ¸ ¸ ¸
¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹,¼ ¸
¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¼

¸
Ou - vi -

ehgpo7{|s„lpo7la7Í É eh{‰Ÿ
de a - go - ra se - nho -

]ÈÃ,_tawgmº ^fo.~ emÍƹzoD§ Ë¢¡ e §


- res, u - ma his - tó - ria

É o7qto7e ™ a7Í º é Ï7ÏŒ ™ o7q »


de pas - mar:

ȋo § œ7afyÞoÂÊo7j Øo._bqbs„gaw_o/“ ehj qbafs|gmeh^ºlma‹ehq`_bjm‡†o7{njÀ¾


£kjma‹_bafyyjms|_be£,jaxcwehg†_o7q½ Ë ¾ ¼ {uœ(¨§ ^b^bo7qto7^w“m^bawgm˜mehq o7{uœ,s„^b^bo7qto.^f“
é jœ,s„lma.“¿o7‡hehqbo“m^bawgm˜mehq`af^w“ yawj”cfo7nmsu_…o7~ e‡hawgmafqbo7{ ½
Â
5ñyo˜ms„^r_¿eh§ q`s•ozlma npo7^`y1o.qf¿Œ ¾ ó jma afjzimo
Èo7^`^to…œ.oyo7s„^vlmao.gmea‹ls•o“ § œ7a¢i`e_tjpo7^º_bafqbqbo7^f“
£kjmaxs„o7y‚gmoœ7eh{|_tolmeyo7qwŒ a qbafs|gmeh^Šlma‹#e7q`_tj‡†o7{¸Œ
É a‹g2o7~ egmeh^º o7{u_o7qeœ7afg†_tem“
½o9 § g%o7~ e_ts„g˜po7y‚£kjma‹cfe7yawqf“ o_bafq`qtos„q`afy9eh^#ibo7g†_o7qwŒ
gmafy_fo7~ en(e7jmcfe£kjma‹y1o7g¾ibo7qfŒ ȋo § œ7a¢i`e9yzjms|_to7^ºqbs|Ä(aws„qbo7^f“
½o9 § yo._to7qto7yÑe^bawj ‡†o7{|em“ {•o…œ.o7lmaws„qto.^Šo{„o…œ7o.iq á
£kjma‹_bs„gm˜mo7y‚npo.qtoc…o7g†_to7qfŒ œhaÌi`e1yzjmsu_tez€ehq`gme9o7cfaw^bem“
½o9 § yo._to7qto7yÑe^bawj c7o.~ em“ npo7lmaws„qbo7^ onmo7lma¢ibo.qf“
£kjma‹_bs„gm˜mo7y‚npo.qto{•o7lqto7qwÀŒ ¾ adœha¢i`eyzjmsu_teh^ºocf} ehjm‡7jmaf^w“
¾-½o § g2o7~ e_ts|gm˜po7y £,ja‹cwehy9afqf“ c…o7q`gms„cwafs|qbeh^Šoy1oD_o7qwŒ
gmafy_fo7~ en(e7jmcfe£kjma‹y1o7g¾ibo7qfŒ ¸Èo.yzÄÅaf§ yœ7a¢i`e_tqfafˆ ^Šyawgms„gmo7^f“
¡Rafsu_o7qbo7y‚^`eh{•ozlma y9eh{„˜em“ lmafÄmo7suÃ/e9lma jmy{•o.qto7gDibo.{¸Œ
npo7qbo9eehj_bqbelms„oÊibo.gk_to7qfŒ 5ñyo^bafg†_to7lpo1ocweh^bawqf“
Ÿ o7^ño^beh{„oawqtoz_…o.~ e9q`s ibo“ ehj_bqtogpoqbe,c…oozƒ¿o7qf“
£kjmaog2o.~ enmjlmafqbo7y‚_tqbo7‡†o7qwÀŒ ¾ ¼ y1o7s|^v€ehq`yeh^bolmad_te,lpo7^f“
¾†¡Rafsu_o7qbo7yÑ^behqr_taf^ño7e€jmgmlem“ af^r_¿o§ ge9y9afs|eoc˜mehqto.qf¿Œ ¾
£kjpo7{K^ba ˜po…œ,s•olma yo._o7qwŒ Ë ¾)¸#e,lpo7^_bqfawˆ ^ ^wo7~ e9ys|gm˜po7^vƒm{„˜po7^w“
ȉeh‡he9o9^`ehq`_bad€ehs2c…o.s„q ˜ ½£,jafy yo7^ºlmafqboo.Ämqto(cf} o7q ½
Â

gme9c…o7nmsu_…o7~ e‡7afgmawqto7Á{ ¾ é '


¼ y1o7s|^v€ehq`yeh^bolmad_te,lpo7^
˾ É ehÄa7“m^`ehÄa7“pyo7qbjDi`s|gm˜mem“ Øvehg†_ts|‡he9o9˜mawsu˼lmadc…o7^bo7Ãq ¾
o7ô £kjmaf{|a y1o7^r_tq`e9q`a…o7{Ǔ Ë ¾ ¼ œheh^`^toƒp{„˜pozg%o7~ e£kjmawqbem“
œ(axˆ ^`a œawˆ ^ _bafqbqbo7^Šlma‹]^bnpo7g˜po“ Â
ó jmadœheh^ cfjm^r_tehj”ocfqbs„o7qfŒ
ehj nmqto7s„o7^ºlma‹#e7q`_tj‡†o7{¸¿Œ ¾ ó jma afj¥_tafg˜meyjm{„˜mawqºafy ¹pqbo7gÈc…} o/“
˾†Âxo7~ ezœ7a¢i`e9_tafq`qto7^Šlma‹]^bnmo7gm˜po“ ƒp{„˜s„gm˜me7^ºlma ^bjm^r_tafg†_to7qfŒ
gmafy nqto7s„o7^ºlma‹#ehqr_tjm‡ho7{¸Œ ó jmafq`e1oÂÊo.ƒ j Øo._bqbs|gmaw_to“
Òa¢i`e9^ba¦_ta‹af^bnmo7lpo7^Šgkjpo7^w“ npo7qbo9gmaw{•ogpo…œhaw‡†o7qwÀŒ ¾
£kjmaxaw^`_fo7~ enmo7qtoz_ta yo._o.qf¿Œ ¾ Ë ¾ ¼ ÂÊo7j Øo._bqbs„gaw_o/“po7y9s„‡hem“
˾ ¼ cws„yo“mo7cws„yo“,‡†o¾i`afs|qbem“ afj”g2o7~ e_ta neh^b^`elpo.iq á
Â

o7cfs|y1oo.e_behna‹q`a…o76{ ½ o7^b^`s„y£kjma‹c˜maw‡†o7q oz_tafq`qto“


é {„˜po^badœafˆ ^ y9s„gm˜po.^_tafq`qto7^w“ {„eh‡7eaf{•ozœ.o7sKo£kjmafs|y1o.qfŒ
ÏhÔ
˾†¡Rehj/˸_taRey9afj c…o…œ.o7{„eÄmqbo7gmcwem“
ó jma g,jgmc…o9˜mehjœ7axehj/_tqbes|‡hjpo7{njÀ¾
˾-à jmo7qblpo.s%eœheh^`^be9c…o…œ.o7{„em“
ó jmadœheh^ cfjm^r_tehj”oafgm^`s„gpo7qwÀŒ ¾
˾†¡do7qr˸_taÕËÌafs_o7g†_be9ls„gm˜maws„q`e
ó jma eg2o.~ e9neh^`^to7^Šcfe7gk_to7Ãq ¾
˾†Âxo7~ e£kjmawqbeeœ7eh^b^`e1lms|gm˜maws„qbe
#ehs|^ºœheh^ cfjm^r_tehj”o‡†o7gm˜mo7qfŒ
ó jmafq`e1oÂÊo.ƒ j Øo._bqbs|gmaw_to“
npo7qbo9gmaw{•ogpo…œhaw‡†o7qwŒ
ó jma‹o7^b^`s„ycwehyeaw^bc…o.n(ehj lmaw^`_o/“
lmehj_bqto9o7s„glpoz˜ŠoD§ ˼lma af^bcfo7npo7Äq ¾
ȋo § œ.o7s‰oÂño7ƒj ØoD_tqbs|gmaw_to“
{„a¦œ7oyzjs|_te£kjma‹cfe7gk_to7qfŒ
]^`_o…œ.o1ogme7s|_ta ocfo7s„qw“
a af{•oawy‚_tawqbqto9ozœ.o7qto7qwŒ

ÏÙ
Å ê SÊë¥ ¦dP § Z¨Z%« ¬ RP VÈQ _ì ­dì¯Z® ¨

Ïâ
Eu fui à Baía
(Brasil)
Andante
ÆÈÇ,ÉÊ ÌÌ
Ë ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ
ÍÍ
Æ Ç Eu fui à Ba - í - a eu fui ao Pa - rá.

Ë ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ Ë Ï Ï ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ Ë Ï

ÆÈÇ u - ma voz cha - mou, Î pst, pst, Î o - ra ve - nha cá, Î pst,


ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ
Ï ÌÌ ÌÌ ÌÌ
Î ÍÍ
Æ Ç pst, o - ra ve - nha cá, pois a - go - ra não vou lá.

Ë ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ Ë Ì Ì
ÌÌ
ÆÈÇ Eu fui à Ba - í - a eu fui ao Pa - rá. Ð Ó mar
Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì
Ë

Æ Ç al - to ó mar al - to, quem me de - ra ser ma - ri - nhei - ro. Mais Î


Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì

¸
va - le
ehgpo7{|s„lpo7la7ͺ¹o§ Ÿ
an - dar
]?Ã,_bafgm^wo7~ emͺ¹oD§ ËÇAa §
no mar
É o7qto7e ™ a7Í £c»/Ðé Œ ™Ñ o7q
al - to que na pon - ta do mar - me - lei - ro.

]j”€jmsˆoô Òo¨§ o“mawj €js‰o7eÈo7qmo§ “ £kjmafyÞo_tawyc˜po7yoDËÌ{|˜maR^`jpoŒ


jmyoœ7eh’‹c˜po7y9ehj2“mnm^r_…“pnm^r_…“ ]j g2o7~ e_bafgm˜me9{„s|Ä(awqblpo.lma
ehqtozœ7afgm˜po9c‰o§ “pn^`_…“pn^`_…“ gmafy la‹nehqºenÅa § gpoqbjpo/Œ
ehqtozœ7afgm˜po9c‰o§ “pnehs|^Šo7‡hehqbozg2o7~ eœhehj â{ o§ Œ ]j”€jmsˆoô Òo¨§ o“mawj €js‰o7eÈo7qmo §
]j”€jmˆs oô Òo¨§ o“mawj €js‰o7eÈo7qmo § m
j yoœ7eh’‹c˜po7y9ehj2“mnm^r_…“pnm^r_…“
§é yo7qºo7{u_tem“Še§ yo7qºo7{u_tem“ ehqtozœ7afgm˜po9c‰o§ “pn^`_…“pn^`_…“
£kjmafy y9adlmafqbo9^`afq y1o.qbs„g˜mafs|qbemŒ ehqtozœ7afgm˜po9c‰o§ “pnehs|^Šo7‡hehqbozg2o7~ eœhehj {âo§ Œ
Ÿ o7s|^Šœ.o7{|a o7gmlpo.qºgmey1o7qŠo.{|_te ]j”€jmsˆoô Òo¨§ o“mawj €js‰o7eÈo7qmo §
£kjmaxgmo9nehg†_olmeyo7qby9af{|afs„q`emŒ
]j”€jmˆs oô Òo§ o“mawj €js‰o7eÈo7qmo§ “
jmyoœ7eh’‹c˜po7¨ y9ehj2“mnm^r_…“pnm^r_…“
ehqtozœ7afgm˜po9c‰o§ “pn^`_…“pn^`_…“
ehqtozœ7afgm˜po9c‰o§ “pnehs|^Šo7‡hehqbozg2o7~ eœhehj â{ o§ Œ
]j”€jmˆs oô Òo¨§ o“mawj €js‰o7eÈo7qmo §
]j ^bjÄmsKojmyc…o.^`_o.gm˜mafs|qbe
npo7qbo9cweh{„˜mawqºjmy{|s„y o7~ emŒ
ó jpo7g†_te9y1o.s„^ºo7{u_te^`jmÄms•o/“
y1o.s„ehqawqtoe_tqto.yzÄmjm{|˜2o7~ emŒ
]j”€jmˆs oô Òo¨§ o“mawj €js‰o7eÈo7qmo§ “
jmyoœ7eh’‹c˜po7y9ehj2“mnm^r_…“pnm^r_…“
ehqtozœ7afgm˜po9c‰o§ “pn^`_…“pn^`_…“
ehqtozœ7afgm˜po9c‰o§ “pnehs|^Šo7‡hehqbozg2o7~ eœhehj â{ o§ Œ
]j”€jmˆs oô Òo¨§ o“mawj €js‰o7eÈo7qmo §
ȉs„Äafqblmo7lma7“p{|s„Äafq`lpo7lma.“

Ïê
Ti'Anica
Vivo
ÒÈÓÔ Ø Ø ØÙ Ø Ø
Õ×Ö Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ö Ø Ø Ø Ø
Ø Ø Ø

Ò Ø Ø
Ti'
Ø Ù
A - ni - ca,
Ø
ti' A - ni - ca, ti' A - ni - ca
Ø
de Lou -
Ø
lé -
Ø Ù Ø
a quem
Ø Ø
dei - xa - ri - a
Ø
Ø Ø Ø Ö Ø Ú Ö Ø Ú Ø
Ø Ø
e - la a bar - ra do ca - chi - né? O - lé! O - lá! Es - ta mo - da não es - tá
Ò Ø Ø Ø Ø Ù Ø
Ø Ö Ø Ú Ö Ø Ú Ø Ø Ø Ö Õ Û
Ø Ø

¸

ehgpo7{|s„lpo7la7Í ¡ e9§ Ÿ
-. O - lá! O - lé!
]ÈÃ,_tawgm^fo.~ emÍ ¡ eD§ Ë¢¡ e §
Ti' A - ni - ca de Lou - lé.
É o7qto7e ™ a7Í £c»)£ Œ ™ o7q
¸ºs ¼ gms|c…o“œ¸ºs ¼ gms|c…o“
¸ºs ¼ gms|c…olm/ a ȉehjm{¦a7§ “
o9£kjmawy lmafs Ão7qbs„ozaf{•o
o9Ämo7qbqbole9cfo7c˜ms|gv"a § ü
é {¦a § ½ é {…Üo § ½
]^`_o9ye,lpozg2o.~ e9aw^`_po9§ y—o§ Œ
é {âÜo § ½ é {¦a § ½
¸ºs ¼ gms|c…olm/ a ȉehjm{¦a7§ Œ
¸ºs ¼ gms|c…oœ“ ¸ºs ¼ gms|c…o“
¸ºs ¼ gms|c…olpP o ¹pjm^ba¦_o“
o9£kjmawy lmafs Ão7qbs„ozaf{•o
o9Ämo7qbqbolmo^bo7s•onmq`aw_toŒ
é {¦a § ½ é {…Üo § ½
]^`_o9ye,lpozg2o.~ e9aw^`_po9§ y—o§ Œ
é {âÜo § ½ é {¦a § ½
¸ºs ¼ gms|c…olm/ a ȉehjm{¦a7§ Œ
¸ºs ¼ gms|c…oœ“ ¸ºs ¼ gms|c…o“
¸ºs ¼ gms|c…o' l ¼ {„nehq`_baf{¸“
o9£kjmawy lmafs Ão7qbs„ozaf{•o
o9Ämo7qbqbole9^`afj”y1o7g†_baf{¸Œ
é {¦a § ½ é {…Üo § ½
]^`_o9ye,lpozg2o.~ e9aw^`_po9§ y—o§ Œ
é {âÜo § ½ é {¦a § ½
¸ºs ¼ gms|c…olm/ a ȉehjm{¦a7§ Œ

¿ »
O ladrão do negro melro
Andantino
Ý Þ;ßà
á á á á á á á á á á á á á á á á
á
O la - drão do ne - gro mel - ro to - da a noi - te as - so - bi - ou. â â Ao che -
Ý Þ
á á á á á á
á á á á á á á

¸
gar à
ehgpo7{|s„lpo7la7Í É eh{‰Ÿ
mei - a noi - te ba - teu
]ÈÃ/_bafgm^wo7~ emͺÇaÕ§ Ë¢¡ e §
a - sas e vo - ou. â
É o7qto7e ™ a7Í £c» ÏŒ ™ o7q
é {•o.lmqfo7~ ele9gaf‡hq`ey9af{|qbe
_te,lpoo9gehs|_ba o7^b^`ehÄms„e7j2Œ
é {•o.lmqfo7~ ele9gaf‡hq`ey9af{|qbe
_te,lpoo9gehs|_ba o7^b^`ehÄms„e7j2Œ
¼ e9c˜maf‡ho7j q oô y9afs„oDËÌgehs|_ba
Äpo._bafj”o7^to7^Šadœhe,ehj
¼ e9c˜maf‡ho7j q oô y9afs„oDËÌgehs|_ba
Äpo._bafj”o7^to7^Šadœhe,ehj2Œ
é {•o.lmqfo7~ ele9gaf‡hq`ey9af{|qbe
_te,lpoo9gehs|_badqbafns„jmnms|j2Œ
é {•o.lmqfo7~ ele9gaf‡hq`ey9af{|qbe
_te,lpoo9gehs|_badqbafns„jmnms|j2Œ
¼ e9c˜maf‡ho7j q oô y9afs„oDËÌgehs|_ba
Äpo._bafj”o7^to7^Šad€jm‡hs|j2Œ
¼ e9c˜maf‡ho7j q oô y9afs„oDËÌgehs|_ba
Äpo._bafj”o7^to7^Šad€jm‡hs|j2Œ

¿ é
Pirolito
(Brasil)
Andantino
ã äå
æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æè
æ æ æ æ æ æ æ
ã ç
ç
Pi - ro - li - to que ba - te, ba - te Pi - ro - li - to que já ba - teu. Quem

æ æ æ æ
æ æ æ æ æ æ æ æ æ æè
¸ ehgpo7{|s„lpo7la7Í ¡ e9§ Ÿ
gos - ta de mim é e - la quem gos
]ÈÃ,_tawgm^fo.~ emÍ ¡ eD§ Ë¢¡ e §
- ta de - la sou eu.
É o7qto7e ™ a7Í £c» ¿ Œ ™ o7q
s„qbe7{„s|_bez£kjma‹Äpo._tadÄmo._ta.“
s„qbe7{„s|_bez£kjmaimo§ Ämo._tawj2Œ
ó jmafy ‡he7^`_olma y9s„y ad § af{•o/“
£kjmafy ‡he7^`_olmaw{•o^behj¥awj2Œ
s„qbe7{„s|_bez£kjma‹Äpo._tadÄmo._ta.“
s„qbe7{„s|_bez£kjmaimo§ Ämo._tawj2Œ
ó jmafy ‡he7^`_olma y9s„y ad § af{•o/“
£kjmafy ‡he7^`_olmaw{•o^behj¥awj2Œ

¿ £
Teresinha de Jesus
(Brasil)
Lento
éÈê,ëì
í í í í í í í í í
í í í í í
î
éÈê Te - re - si - nha de Je - î
sus, de tra - ves - sa foi ï ao chão, a - cu -

í í í í í í í í í
í í í í í

¸ ehgpo7{|s„lpo7la7ͺÇad§ y
di - ram três ca - va - lhei - ros, to - dos
]ÈÃ,_tawgm^fo7~ eÍÆÇa¦§ ËÌ¡ e §
três de cha - péu na mão.î
É o7qto7e ™ a7Í £c»)Ê Œ ™ o7q
¸#awqbaw^bs„g˜polmaY½7aw^bjm^w“
lma _tqto…œ7af^b^bo9€ehs2o7ec˜2o7~ em“
o7cfjlms„qbo7y‚_tqfafˆ ^Šc…o…œ.o7{|˜mafs|qbeh^w“
_te,lmeh^Šlma c˜po7nÅaf§ j gmoy o7~ emŒ
é nmq`s„y9afs„q`e€ehs2^`afj”npo7s¸“
e^`af‡hjgmlme9^bafj”s„q`y”o7~ eŒ
é _tawqbcwafs„q`e€ehs‰o7£kjmaw{„a
o9£kjmawy af{„ozlmafj oy o7~ emŒ
¸#awqbaw^bs„g˜polmY a ½7aw^bjm^w“
{„a¦œ7o.gk_behj/˼^ba {âoz§ lme9c˜2o7~ e“
a ^behq`qbs„glmelms„^`^ba‹o7egmehsuœhemÍ
afj _tadlmehj y9afj¥cfehqbo(c7} o.~ emŒ

¿ Ï
Ainda não comprei
(Brasil)
Vivo
ð ñò
ó ó ó
ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó
ó
ð Ain - da não com - prei, mas i - rei com - prar um len - ci - nho

ó ó ó ó ó ó ó
¸
bran - co
ehgpo7{|s„lpo7la7Í ¡ e9§ Ÿ
p'ra pa - pai le - var. ô
]ÈÃ,_tawgm^fo.~ emÍ ¡ eD§ Ë¢¡ e § É o7qto7e ™ a7Í £c» ÔŒ ™ o7q
¼ s|gmlpog2o7~ e9cfehy9nmq`afs¸“
y1o.^ s|qbaws2cfehy9nmqbo7qf“
jmy{|afgmcws„gm˜meÄmqbo7gmcwe
nmq onpo7npo7s‰{|awœ.o7qwŒ
¼ s|gmlpog2o7~ e9cfehy9nmq`afs¸“
y1o.^ s|qbaws2cfehy9nmqbo7qf“
jmy‚œ7af^`_bs„lmegmeâœhe
nmq oy1o7y o7~ aRnmo7^b^`a…o7qwŒ
¼ s|gmlpog2o7~ e9cfehy9nmq`afs¸“
y1o.^ s|qbaws2cfehy9nmqbo7q
jmyc˜po.nvaf§ j”Ä(ehgs|_te
nmq bo§ y1o7gs„gm˜pozj^to7qwŒ
¼ s|gmlpog2o7~ e9cfehy9nmq`afs¸“
y1o.^ s|qbaws2cfehy9nmqbo7qf“
jmy^bo7npo._beÄmqbo7gmcwe
npo7qbo9awj”cfo7{`cf} o7qfŒ

¿)¿
Peixe vivo
(Brasil)
Vivo
õÈö÷
ø ø øü ø øü ø
ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø
ø ø ø
õ Co - mo po - de o pei - xe vi - vo vi - ver fo - ra d'á - gua fri - a? ù ùûú Co - mo po - de - rei vi -

ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø
ø ø ø ø ø
¸
ver
ehgpo7{|s„lpo7la7Í ¡ e9§ Ÿ
ù- ù sem a tu - a,
]ÈÃ,_tawgm^fo.~ emÍ ¡ eD§ Ë¢¡ e §
sem a tu - a, sem a tu - a com - pa -
É o7qto7e ™ ù a7Í £c» Ù Œ ™ o7q
nhi - a.

Øvehy9e9ne,lma e9nafs Ã/a œ,suœhe


œ,s|œhawq €e7qtoz'l bo7§ ‡hjpo€qbs„oaü
Øvehy9e9ne,lma e9nafs Ã/a œ,suœhe
œ,s|œhawq €e7qtoz'l bo7§ ‡hjpo€qbs„ao ü
Øvehy9e9ne,lmafq`afs2œ,s|œ7afqf“
cfehy9en(e,lmawqbafs2œ,suœhafqw“
^bawy od_tjmo“/^`afyÐo _tjpo“k^`afyÑo _bjpo cfehy9npo7gm˜s•o“
^bawy oz_tjpo“^bafy‚oz_tjpo“^bafy‚oz_tjpozcwehynmo7gm˜ms„o
é ^ nmo7^`_behqbaw^ñlmaw^`_too7{|lmafs„o
imo9§ y9aR o7’wafy’wehyzÄpo7q`s•oŒ
é ^ nmo7^`_behqbaw^ñlmaw^`_too7{|lmafs„o
imo9§ y9aR o7’wafy’wehyzÄpo7q`s•oŒ
#ehqŠy9adœhafq o7^`^bs|yc˜mehqbo7gmlmem“
n(e7q y9aRœhawq o7^b^`s„yc˜me7qto7gmlem“
^bawy od_tjmo“/^`afyÐo _tjpo“k^`afyÑo _bjpo cfehy9npo7gm˜s•o“
^bawy od_tjmo“/^`afyÐo _tjpo“k^`afyÑo _bjpo cfehy9npo7gm˜s•oŒ

¿ Ê
A pomba
Moderado
ýÈþ ÿ
þ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ
ÿ ÿ ÿ ÿ
ÿ ÿ
ý
A pom - ba ca - íu ao mar - a pom - ba ao mar ca - í - u, a

ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ
ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ 
ÿ
¸ ehgpo7{|s„lpo7la7ͺÈxoz§ y
pom- ba ca - íu ao mar, a - gar - rei a
]ÈÃ,_tawgm^fo7~ eÍ Ÿ”s ËrŸ”s
pom - ba e lá me fu - giu.
É o7qto7e ™ a7Í £c»c⠌ ™ o7q
¼ n(ehyÄpoc…om¨ § j”o.e9yo7qw“
o9nehyzÄmo9o.e9yo7qcfom¨§ j%“
o9nehyzÄmocfom¨§ j¥o.eyo7qf“
o7‡†o7q`qbawsKonehyzÄmoa aw{•ozy9aR€jm‡hs„j%Œ
¼ n(ehyÄpoc…om¨ § j”o.e9yo7qw“
o9nehyzÄmo9o.e9yo7qcfom¨§ j%“
o9nehyzÄmocfom¨§ j¥o.eyo7qf“
o7‡†o7q`qbawsKonehyzÄmoa aw{•ozy9aR€jm‡hs„j%Œ

¿ Ô
A agulha
(Brasil)
Moderado


O - lha a - que - la me - ni - na co - mo vem tão lon - ge!
ehgpo7{|s„lpo7la7ͺ¹o§ Ÿ ]ÈÃ,_tawgm^fo7~ eÍ É e7{uËÇAa § É o7qto7e ™ a7Í £c»cê Œ ™ o7q
vem pa - ra a nos - sa ter - ra, man - ge - rão, dão, dão.

é {„˜poo7£kjmaw{•oyawgms„gmo
cfehy9eœhawy_…o7~ e{„e7gm‡ha½
œhawy npo7qto9ogmeh^`^to_tafq`qto“
y1o.gm‡hafqwo7~ em“ml%o7~ em“ml2o.~ emŒ
Òafgm˜e1nehqŠo7£kjms¸“
n(e7qño.£,js¸“po7^`^bs|y”“
o9ô nqbe,cfjmqboljmy1oo7‡7jm{„˜po
£kjmaxawj o.£,js‰n(awqblmsnj
é § y9s„gm˜pozy9afgs„gpo
lms„‡ho9o^`afj nmo7s¸“
£kjmaxjy1oo7‡hj{„˜poz£kjma‹^ba nafqbla
g2o7~ e9^ba‹o7c˜poyo7s„^wŒ

¿-Ù
Ó Ciranda
Moderado
 
     
  
 
 Ó Ci - ran - da, Ci - ran - di - nha, va - mos nós a ci - ran - dar - Va - mos

    
  
 
¸
dar
ehgpo7{|s„lpo7la7Í É eh{‰Ÿ
a mei - a vol - ta, a - di - an - te
]ÈÃ,_tawgm^fo7~ eÍÆÇa¦§ Ë¢Ÿ”s
tro - ca o par. 
É o7qto7e ™ a7Í £/é » Œ ™ o7q
é § Øvs„qbo7gmlpo/“Šef § Øvs„qto.gmlms„g˜po“
œ.§ o7ye7^ºgŠeh§ ^ o9cws„qbo7gmlpo7qwŒ
é Øvs„qbo7gmlpo/“Šf e § Øvs„qto.gmlms„g˜po“
œ.o7ye7^ºgŠeh§ ^ o9cws„qbo7gmlpo7qwŒ
ÒWo7y9eh^ºlpo7q oyaws•oœ7eh{|_to“
o7lms„o7g†_ta7“m_bqbe,c…oenpo7qwŒ
ÒWo7y9eh^ºlpo7q oyaws•oœ7eh{|_to“
o7lms„o7g†_ta7“m_bqbe,c…oenpo7qwŒ
é § Øvs„qbo7gmlpo/“Šf e § Øvs„qto.gmlms„g˜po“
œ.§ o7ye7^ºgŠeh§ ^ o9cws„qbo7gmlpo7qwŒ
é Øvs„qbo7gmlpo/“Šf e § Øvs„qto.gmlms„g˜po“
œ.o7ye7^ºgŠeh§ ^ o9cws„qbo7gmlpo7qwŒ
ÒWo7y9eh^ºlpo7q oyaws•oœ7eh{|_to“
o7lms„o7g†_ta7“m_bqbe,c…oenpo7qwŒ
ÒWo7y9eh^ºlpo7q oyaws•oœ7eh{|_to“
o7lms„o7g†_ta7“m_bqbe,c…oenpo7qwŒ

¿ â
Os passarinhos

        
     
Os a - le - gres pas - sa - ri - nhos, quan - do can - tam na flo - res - ta 'stão c'o bi - co ti - co
 
    
  

¸ ehgpo7{|s„lpo7la7ͺ¹o§ Ÿ
ti - co que - ro es - _ ta, que - ro
]ÈÃ,_tafg^fo7~ emÍ Ÿ”s ËÇa §
es - ta.
É o7qto7e ™ a7Í £/é7é Œ ™ o7q
é ^ño.{„af‡7qbaf^Šnpo.^b^to.qbs„g˜meh^
£kjpo7gmlmec…o7g†_to7ygpjo ûpehq`af^r_o
af^r_…o7~ e9cfehy‚eÄms|cfemÍ#_ts„cwem“_bs„cfe“
£kjmafq`e1af^r_o“p£kjmawqbe9af^r_oŒ
é ^ño.{„af‡7qbaf^Šnpo.^b^to.qbs„g˜meh^
£kjpo7gmlmec…o7g†_to7ynaf{„ez_beDi`e
]^`_…o.~ ecwehye9Äms„cwemÍÈ_ts|cfem“/_ts„cwem“
a‹o7^ o7^bs|gm˜po7^ºœo7~ elma qbeDi`Üe ½

¿ ê
Os olhos da Marianita
## ## ## ## ## ## ## ##
Lento
! # # ## ## ##
# # # #
! " # # "

Os ##
o - lhos ## da
## ##
Ma - ria - ni - ta, $ são ver - des côr de
$$
li - mão. % % Ai sim, Ma- ria - ni - ta ai

 # ##
"

¸ $
$
sim,
ehgpo7{|s„lpo7la7ͺ¹o§ Ÿ
Ai não Ma - ria - ni - ta ai não. $$
]ÈÃ/_b% afgm^wo7~ emÍ ¡ e.§ ËrŸ s É o7qto7e ™ a7Í £/é"£ Œ ™ o7q
é ^ e7{„˜meh^ºlmo1Ÿ o.qbs•o.gms|_to
^fo7~ eœhawqblmaw^Êcwehqºlme9{„s„y o7~ emŒ
é ^ e7{„˜meh^ºlmo1Ÿ o.qbs•o.gms|_to
^fo7~ eœhawqblmaw^Êcwehqºlme9{„s„y o7~ emŒ
¼ s‰^`s„y “¿Ÿ o7q`s•o7gmsu_o“/o7s‰^`s„y “
¼ s‰g2o.~ em“Ÿ o7q`s•o7gmsu_o“/o7s‰g2o.~ emŒ
¼ s‰^`s„y “¿Ÿ o7q`s•o7gmsu_o“/o7s‰^`s„y “
¼ s‰g2o.~ em“Ÿ o7q`s•o7gmsu_o“/o7s‰g2o.~ emŒ
é ^ e7{„˜meh^ºlmo1Ÿ o.qbs•o.gms|_to“
^fo7~ e9gmaw‡hqbeh^ŠcwehqŠlmec…o7qrœ(o.~ emŒ
é ^ e7{„˜meh^ºlmo1Ÿ o.qbs•o.gms|_to“
^fo7~ e9gmaw‡hqbeh^ŠcwehqŠlmec…o7qrœ(o.~ emŒ
¼ s‰^`s„y “¿Ÿ o7q`s•o7gmsu_o“/o7s‰^`s„y “
¼ s‰g2o.~ em“Ÿ o7q`s•o7gmsu_o“/o7s‰g2o.~ emŒ
¼ s‰^`s„y “¿Ÿ o7q`s•o7gmsu_o“/o7s‰^`s„y “
¼ s‰g2o.~ em“Ÿ o7q`s•o7gmsu_o“/o7s‰g2o.~ emŒ

Êc»
Ó minha amora madura
&'( 1.
) ) ) ) ) ) 2.
)
) ) ) ) ) ) ) ) )
& Ó mi - nha a - mo -
(
ra ma - du - ra, quem
'( foi que te a - ma - du - *,+
rou? - -rou?
* - Foi o
1. 2.
) ) ) ) ) ) ) )
) ) ) )
-
¸
sol

ehgpo7{|s„lpo7la7Í ¡ e9§ Ÿ
e a ge- . a - da eo ca

]ÈÃ,_tawgm^fo7~ eÍ É s Ë¢¡ e §


- lor que e - la a - pa - *
nhou!

É 7o qt*,o7+ e ™ a7Í £/é ÏŒ ™ o7q


-nhou!

é § y9s„gm˜poo.yehqbozy1o.lmjmqto/“
£k§ jmafy€ehs‰£kjmad_baxo.y1o7ljmqbehjIü
é y9s„gm˜poo.yehqbozy1o.lmjmqto/“
£kjmafy€ehs‰£kjmad_baxo.y1o7ljmqbehIj ü
¹pehs2e9^beh{‰a o‡ha…o.lpo
a ecfo7{„ehqv£,jaxaw{•oo7npo.gm˜meh'j ½
¹pehs2e9^beh{‰a o‡ha…o.lpo
a ecfo7{„ehqv£,jaxaw{•oo7npo.gm˜meh'j ½
]—e9c…o7{|ehq£kjma‹af{•oo.npo7gm˜me7j2“
lmafÄmo7suÃ/e9lpo^bs„{uœhaws„qbs|gm˜po“
]—e9c…o7{|ehq£kjma‹af{•oo.npo7gm˜me7j2“
lmafÄmo7suÃ/e9lpo^bs„{uœhaws„qbs|gm˜po“
é § y9s„gm˜poo.yehqbozy1o.lmjmqto/“
y§ s|gm˜poo7y9ehqtozyo7lmjqbs„g˜po“
é y9s„gm˜poo.yehqbozy1o.lmjmqto/“
ys|gm˜poo7y9ehqtozyo7lmjqbs„g˜poŒ


Ê
À oliveira da serra
/0213
4 4 4 4 45 4 4 4 4
4 4 4
4
/0 À o - li - vei - ra da ser - ra, O ven - to le - va a

4 4 4 5 4 4 4 4 4
4 4 4 4
4 4
/0 flo - r(e). 6 687 Ó 9 - i - ó - ai, só a mim nin - guém me le - va,

4 4 4 4
4 4 4 4
4 4

¸ eh7 gpo7{|s„lp9 o7la7Í É eh{‰Ÿ


Ó - i - ó - ai, pa - ra o

]ÈÃ,_tafg^fo7~ emͺÇa¦§ ËÇAa §


pé do meu a - mor!: 6
É o7qto7e ™ a7Í £/é ¿ Œ ™ o7q
é § eh{|s|œhaws„qbolpo^bafq`qto“
e9§ œ7afg†_te{„a¦œ7ozo ûpehqwŒ
é eh{|s|œhaws„qbolpo^bafq`qto“
e9§ œ7afg†_te{„a¦œ7ozo ûpehqwŒ
é s e
§é s e§§ o7o7s¸s¸“/“/^pnpe§o7qbooye9s|nÅy‚a § gmlms|egm‡hy9jÅafaw§ j”y‚o7y9yade7qf{„awŒ œ.o“
é § s e
§é s e§§ o7o7s¸s¸“/“/^pnpe§o7qbooye9s|nÅy‚a § gmlms|egm‡hy9jÅafaw§ j”y‚o7y9yade7qf{„awŒ œ.o“
é § eh{|s|œhaws„qbolpo^bafq`qto“
e9§ œ7afg†_te{„a¦œ7ooqto.y1o7lmoŒ
é eh{|s|œhaws„qbolpo^bafq`qto“
e9§ œ7afg†_te{„a¦œ7ooqto.y1o7lmoŒ
é s e
§é s e§§ o7o7s¸s¸“/“/^pnpe§o7qbooye9s|nÅy‚a § gmlps|ogm‡hy9jÅs„aw§gmy‚˜poy9o.ady1{„o7awœ.lmoo“ Œ
é § s e
§é s e§§ o7o7s¸s¸“/“/^pnpe§o7qbooye9s|nÅy‚a § gmlps|ogm‡hy9jÅs„aw§gmy‚˜poy9o.ady1{„o7awœ.lmoo“ Œ

Ê)£
Olá Papagaio!
;<= > > > > > > > > > >
> ??
? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
? ??
; > O - lá pa - pa - gai - o, da pe - na a - ma - re - la. O - lha lá não

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

¸ ehgpo7{|s„lpo7la7Í ¡ e9§ Ÿ
cai - as lá @ de es - sa ja - ne - la. A
]ÈÃ,_tawgm^fo7~ eÍ ¡ e.§ Ë É s É o7qto7e ™ a7Í £/é"Ê Œ ™ o7q
é {âo § npo7npo.‡†o7s„e“
lpon(awgpoo.y1o7q`af{„o
é {„˜po{âoz § g%o7~ ecfo7s•o.^
{âo§ lmaw^b^toRibo7gmaw{•oŒ
ȋo9 § lmaw^b^bodibo7gmaw{•o“
lmaf^`^toRibo7gmaf{|s„gm˜moŒ
é {âo§ npo7npo.‡†o7s„e
lpon(awgpoo.y1o7q`af{|s„gm˜po/Œ

Ê Ï
Trai-trai
BCED F F
G GG GGHH G GG GG GG F GG GG
G GH G G G GH G GGHH GGHH GG GG
G
B C F F
Lá vem Jo - ão Ba - ran - dão to - can - do o seu vi - o - lão, ca - sa - ca à mo - da na

G
G HH GG GG GG G G GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG
G G GGHH GG GG GGHH GG GG

BC mão, e en - tão, e en - tão, e en- tão, Trai trai, ó la - ré trai trai, E - ra a mo - da do meu

GG HH GG GG GG GG GG HH GG GG GG GG GG GG GG
GG GG GG GG GG GG GG

BC pai. Ó pas - tor - (e) ah! ah! ah! La - vra - dor, en - ga - na - dor, Re - nhi - nhi, re - nhi -

GG GG GG GG GGHH
GG GG

¸
nhó, Ah!
ehgpo7{|s„lpo7la7ͺ¹o§ Ÿ
ah! ah!, oh! oh! oh!
]ÈÃ,_tafg^fo7~ emÍ Ÿ”s ËrŸ”s É o7qto7e ™ a7Í £/é ÔŒ ™ o7q
ȋo § œ7afy ½7emo7~ e9Òo.qto7gml%o7~ em“ o7'˜ ½Wo7'˜ ½o.˜'½eh˜'½eh˜'½eh˜½
_te,c…o7glmee^`afj”œ,s|eh{¸o7~ e“ Âxo7~ e9£kjmafq`es|qf“mcwehyqbo7’7o7~ e“
c…o7^bo7c…ƒo oô ye,lpozgpoy”o.~ em“ cfeh{|˜mafq o7^ºnafqbo7^Šlme9c˜2o7~ em“
]—afg†_fo7~ em“pa afg†_…o.~ em“pa afg†_…o7~ eŒ n(e7s„^ºqto.{„˜poeœheh^`^benpo._tqwo7~ em“
¸#qbo7s¸“/_tqto.s¸“meh{„o7q,a.§ “/_bqto7sǓ/_tqbo7s¸“ ]—afg†_fo7~ em“pa afg†_…o.~ em“pa afg†_…o7~ eŒ
af§ qbooy9e/lpolmey9afj¥npo7snj ¸#qbo7s¸“/_tqto.s¸“meh{„o7q,a.§ “/_bqto7sǓ/_tqbo7s¸“
é npo7^r_tehqw“¿o7' ˜ ½o7˜ ½o7'˜ ½ af§ qbooy9e/lpolmey9afj¥npo7snj
ÈKoâœ,qbo7lmehqw“pafgm‡†o.gpo7lmehqw“ é npo7^r_tehqw“¿o7˜'½o7˜½o7˜'½
qbawgm˜ms„g˜ms¸“mq`afgm˜s„gm˜Še§ “ ÈKoâœ,qbo7lmehqw“pafgm‡†o.gpo7lmehqw“
o7'˜ ½Wo7'˜ ½o.'˜ ½eh'˜ ½eh'˜ ½eh˜ ½ qbawgm˜ms„g˜ms¸“mq`afgm˜s„gm˜Še§ “
ȋo § œ.o7s2ge^`afj”o7{•o7’.o7~ em“ o7'˜ ½Wo7'˜ ½o.'˜ ½eh'˜ ½eh'˜ ½eh˜ ½
e9_b!s ½7emo7~ e9Òo.qto7gml%o7~ em“ Ÿ o7^ £kjpo7{‰^bawqpo9§ oqto7’.o7~ em“
o._/a § npo.qbafcwaxjyÄpo7qwo7~ em“ lma‹^bafq o7^`^bs|y _tawj”s|qby o7~ em“
]—afg†_fo7~ em“pa afg†_…o.~ em“pa afg†_…o7~ eŒ _…o7~ elme7s„lmead_…o7~ e€eh{|‡†o7’.o7~ em“
¸#qbo7s¸“/_tqto.s¸“meh{„o7q,a.§ “/_bqto7sǓ/_tqbo7s¸“ ]—afg†_fo7~ em“pa afg†_…o.~ em“pa afg†_…o7~ eŒ
af§ qbooy9e/lpolmey9afj¥npo7snj ¸#qbo7s¸“/_tqto.s¸“meh{„o7q,a.§ “/_bqto7sǓ/_tqbo7s¸“
é npo7^r_tehqw“¿o7' ˜ ½o7˜ ½o7'˜ ½ af§ qbooy9e/lpolmey9afj¥npo7snj
ÈKoâœ,qbo7lmehqw“pafgm‡†o.gpo7lmehqw“ é npo7^r_tehqw“¿o7'
˜ ½o7˜ ½o7'˜ ½
qbawgm˜ms„g˜ms¸“mq`afgm˜s„gm˜Še§ “ ÈKoâœ,qbo7lmehqw“pafgm‡†o.gpo7lmehqw“
o7'˜ ½Wo7'˜ ½o.'˜ ½eh'˜ ½eh'˜ ½eh˜ ½ qbawgm˜ms„g˜ms¸“mq`afgm˜s„gm˜Še§ “
]j”€jmˆs ozô €aws„qtoo7Pe ¹pjmgml%o7~ em“ o7'˜ ½Wo7'˜ ½o.'˜ ½eh'˜ ½eh'˜ ½eh˜ ½
cfehy9nmqbo7qºjmy‡†oD_tea jmyc7o.~ em“
a lmafsKnehq_tjmle9jy‚_teh^r_…o7~ e“
]—afg†_fo7~ em“pa afg†_…o.~ em“pa afg†_…o7~ eŒ
¸#qbo7s¸“/_tqto.s¸“meh{„o7q,a.§ “/_bqto7sǓ/_tqbo7s¸“
af§ qbooy9e/lpolmey9afj¥npo7snj
é npo7^r_tehqw“¿o7' ˜ ½o7˜ ½o7'˜ ½
ÈKoâœ,qbo7lmehqw“pafgm‡†o.gpo7lmehqw“
qbawgm˜ms„g˜ms¸“mq`afgm˜s„gm˜Še§ “
Ê ¿
Dorme, dorme, meu menino
Canção de berço
Lento
IJKL L KL
M M M M M M M M M M M M M M M M
M M
IJ Dor- me, dor - me, meu me - ni N - no, que a tua mãe tem que fa L O zer.
- N KL Ah - N
ah! Ru, - N
ru!

M M M M M M M M M M M M M M M M
M M

¸ ehgpo7{|s„lpo7la7ͺ¹o§ Ÿ P
E- la tem mui - to P tra - ba N - P lho P
]ÈÃ,_tawgm^fo7~ eÍÆÇa¦§ ËMÈxo §
e tem pou - co que co - O mer.
N Ah
É o7qto7e N ™ a7Í £/é Ù Œ ™ o7q N
- ah! Ru - ru!

¡Rehqby9a7“lmehqby9a7“yawj y9afgs„gmem“
£kjmaoz_bjpo9y o7~ aR_bafy£kjmad o7’wafqfŒ
¼ ' ˜ ½Wo7˜ ½|“pq(j%§ “mq(j2§ “
]{•oz_tawyyzjmsu_tez_tqbo7Äpo7{|˜mem“
ad_tafy‚n(ehjcfe9£,jaxcwehyawqfŒ
¼ ' ˜ ½Wo7˜ ½|“pq(j%§ “mq(j2§ Œ

Ê)Ê
Ó, ó, menino ó
Canção de berço

QR2S
S
T T
U- UVWV U X U U Y U U UV U Z U U U
QR Ó, U- ó, me - ni - no, ó. Ó U- ó, U- ó, me - ni - no, ó. U
Te - (e)u

T R T
U U U U [ U U U U U U U Y
QR pai foi ao ei - ró.
U
c'u - ma
U va -U U
ra d'a - gui - U - lhão, pra U ma - tar o per - di - gão

T U
U U U U U V U Z U U U UV U Z U U U U
pra ma - tar U o per - U
di - gão. Y Ó, - - - - - - - - - ó, U- ó, U-
QR
T T R
U V U Z U U U U U U U [ U U U U U
QR ó, me - ni - no ó, U
te - (e)u pai foi ao ei - ró,
U
tu - a U mãe U U
à bor - bo - - U le - ta, U
lo - go

T T
U U
¸
U
te
ehgpo7{|s„lpo7la7Í Ÿ”s2y U
vem
U
dar U
a te - ta. V
]ÈÃ,U _tafg^fo7~ emÍ ¡ e § xË¢¡ e §
[ U
Lo
\
-
U
go tU e vem
U
dar
É o7qto7e ™ a7U Í £/é ⠌ ™ V o7q
aU te - ta.

é § “ em§ “my9afgms|gmem“Šem§ “
é § “ em§ “my9afgms|gmem“Šem§ “
e9_bafj npo7s%€e7sKo7eafs„qmem§ “
c jmyoœ.o7qbol o7‡7jms„{|˜2o7~ em“
nmq oy1o._to7qe9n(awqblms|‡mo7~ em“
nmq oy1o._to7qe9n(awqblms|‡mo7~ emŒ
é § em§ “Še§ “ e9
§ y9afgs„gmem“em§ “
e9_bafj npo7s%€e7sKo7eafs„qmem§ “
_tjpoy o7~ õa oô Ä(ehq`Ä(e7{„aw_to“
{„eh‡7ez_tadœhawy lpo7q oz_taw_to“
{„eh‡7ez_tadœhawy lpo7q oz_taw_toŒ

Ê Ô
Lá vai o comboio, lá vai
Moderado
]^_ ` `
a a a a a a `
a a a ac a a a a a a c aa
b b
]
Lá vai o com - boio, lá vai. - - lá vai ele a as - so - bi - ar -- lá

` `
aa aa aa a aa
aa aa aacc aa aa aa aa a aa aa cc a
]
vai o meu bb
lin - do a - mor - pa - ra a - vi - da mi
bb - li - tar pa-
a ` a `
aa aa aa a aa aacc aa aa aa a aa aa cc
aa aa
a
ra a vi - da mi bb - li - tar - pa - ra a - que - la trisbb - te vi - da, lá
]
a ` a
aa aa aa a aa aacc aa aa aa a aa aa cc
aa
¸
vai
ehgpo7{|s„lpo7la7Í ¡ e9§ Ÿ bb
o com - boio lá vai -
]ÈÃ,_tawgm^fo.~ emÍ É suËÇAa §
le - va pres - sa
bb
na
É o7qto7e ™ a7Í £/é ê Œ ™ o7q
par - ti - da!

ȋo§ œ.o7s2ecwehyzÄehs„em“/{âoz§ œ.o7s¸“


{âoz§ œ.o7s2aw{„a‹oo7^b^`ehÄms•o.qf“
{âoz§ œ.o7s2e9yawj¥{„s„glmeo7y9ehqf“
npo7qboozœ,s„lpoy9s„{|s|_o.qfŒ
Èo7qboozœ,s„lmoy9s„{|s|_to7qf“
npo7qboo7£kjmaw{•oz_tq`s„^r_taRœ,s„lpo/“
{âoz§ œ.o7s2e9cfehyÄ(ehs|em“,{âoz§ œ.o7s¸“
{„a¦œ7onmq`af^`^togmonmo7q`_bs„lpoŒ

Ê Ù
Senhora do Almurtão
i i i i i ik i
h = 132 i i i i i i i
def f l ef
g

i i
1. Se - nho - ra do Al - mur - tã - o mi - nha tão lin - da ar - rai -

def 2. Vol - tai cos - tas a Cas - j te - la, não quei - rais ser cas - te -

ehgpo7{|s„lpo7la7ͺÇad§ y ]ÈÃ,_tawgm^fo.~ emm ÍÆÇAa¦§ Ë É s„Ä É o7qto7e ™ a7Í £)£4» Œ ™ o7q


a - na.
lha - na. m n
¸

É afg˜mehqtolme ¼ {|yzjmq`_fo7~ em“


ys|gm˜poz_…o.~ e9{|s„gmlmozo7qbqbo7s•o.gpoŒ
Òeh{|_to7s2cweh^`_to7^ f o Øo.^`_taw{•o“
g2o7~ e9£kjmafs|qto7s|^º^bafqŠcfo7^`_baf{„˜mo7gpo
É afg˜mehqtolme ¼ {|yzjmq`_fo7~ em“
£kjmafy_bafgmlmaw^ñnehqºcwehynmo7gm˜ms„oaü
é lmsuœ/s|gme É o7~ P e NJehy o7~ em“
Øo7nmsu_…o7~ elpo9Ÿ”ehjqto7q`s•oŒ

Êcâ
Sant'Antóino se levantou
s = 63 t t t t t t t t t t t t
opqr

t t t t t t t t
t t u t t u u u t u t
o p San - t'An - tói - (no) se le - van - tou - San - t'An - tói- (no) se

t t t t t t t v
v v t t t v
o p le - van - ta - ra, seu pé - zi- (nho) drei - to cal - çou - -

ehgpo7{|s„lpo7la7Í É eh{‰Ÿ ]ÈÃ/_bafgm^wo7~ emͺ¹oD§ ËMÇa § É o7qto7e ™ a7Í £)£,é Œ ™ o7q


seu pé v - zi - nho drei - to v
cal - ça u - ra. u
¸

É o7g†_o ¼ g†_peh§ gms„e9^ba {|awœ.o7g†_tehj%“ ËÅ Ìgmlpoo7‡hehqboo7£kjms‰c˜maf‡7jmafsǓ


É o7g†o_ ¼ g†_peh§ gms„e9^ba {|awœ.o7g†_o7qbo“ œhawgm˜me1jyn(e7jmcfe9ehq`œ.o7{|˜po7lpo/Œ
^bawj nÅaw§ ’fs„g˜mels„qbaws|_bec…o7{rcf} ehj2“ É o7g†o_ ¼ g†_peh§ gms„e9£kjmafq¢ËÅ^ba qba¦œhaf^r_ts|qf“
^bawj nÅaw§ ’fs„g˜mels„qbaws|_bec…o7{rc…} o7qboŒ £kjmafq lms„’wafqºy9s„^`^toc…o7g†_to7lpoŒ
Øo¾ibo7lms|gm˜meh^Š' l ehjmq`e9_behy9ehj2“ É o7g†o_ ¼ g†_peh§ gms„e9£kjmafq¢ËÅ^ba qba¦œhaf^r_ts|qf“
c…o¾ibo.lms„gm˜eh^Š'l e7jmqbe_tehyo7qbo“ £kjmafq lms„’wafqºy9s„^`^toqbaw’…o7lpo/Œ
npo7qboÒvaw{¦aw§ y‚c…o.ys|gm˜mehj2“
npo7qboÒvaw{¦aw§ y‚c…o.ys|gm˜po7qboŒ
 Ìgmlme9{âo§ yo7s„^ºo.lms•o7g†_ba7“
jmyo^`afgm˜ehqtoafgmcwehg†_tq`ehj2“
s„gmle9{…o§ y1o7s|^ºo7lms„o7g†_ta.“
jmyo^`afgm˜ehqtoafgmcwehg†_tqbo7qtoŒ
Ë é glmadœ7o.s„^ e § É o7g†o_ ¼ g†_peh§ gms„e“
npo7qbo9ehglmadœ7o.s„^ºlmavi`ehq`gpo7lpao ü
Ëv qtoÒvaw{¦aw§ y”“my9s„g˜poz^bawgm˜mehqbo“
ÒRs|^bs|_to7qºz o ÒRs|qb‡hawy É o7‡7qto7lpo/Œ
˒Òeh{|_toznpo7qtoz_bqpo7§ ^w“ ¼ g†_¿eh§ gs„em“
£kjmajo ÒÊs„qb‡7afy‚g%o7~ eaw^`_po9§ awyc…o7^boŒ
˒Òeh{|_toznpo7qtoz_bqpo7§ ^w“ ¼ g†_¿eh§ gs„em“
£kjmajo ÒÊs„qb‡7afy‚g%o7~ eaw^`_po9§ awyc…o7^boŒ
É o7g†o_ ¼ g†_peh§ gms„e9nehqº^bawq yo7s|^^to7g†_bem“
gkjmgmc…o9y1o.s„^'n qto_tqmo7§ ^œhe7{|_te7j
É o7g†o_ ¼ g†_peh§ gms„e9nehqº^bawq yo7s|^^to7g†_bem“
gkjmgmc…o9y1o.s„^'n qto_tqmo7§ ^œhe7{|_o.qtoŒ
 Ìgmlme9c˜maf‡ho7gmlme1o9ÒÅaf{¦aw§ y”“
o ÒÊs„q`‡hafy g2o7~ eaf^r_o…œ.o9awyc…o7^bo“
‰
Ë ó jafy‚_ba‹ls„^b^`a‹o_bs¸“ ¼ g†_¿eh§ gms|em“
£kjmafy_ba‹ls„^b^`a‹oœ7afqblmo7lm"a ü
ËÅ Ìgmlpoo7‡hehqboo7£kjms‰c˜maf‡7jmafsǓ
afg†_tq`afsKgpoœheh^`^toye7qto7lpo/Œ
Êcê
Senhores donos da casa
Tempo de valsa { { { { { { {
wxyz

{ { { {
wx Se - |
nho - res do - nos da ca - sa, 'sta |
di - rei -
|,} |

¸
to não
ehgpo7{|s„lpo7la7ͺ¹o§ Ÿ |
'stá tor- - to;
| È] ~ Ã,_tawgm^fo.~ emÍƹzoD§ Ë¢¡ e § É o7qto7e ™ a7Í £)£c£ Œ ™ o7q
É afg˜mehqbaw^f“lmehgme7^ºlpo9cfo7^to/“ a‹o9yo7s„^Å_te,lpoo^`jpo‡hafg†_ta.“
]^`_¿o9§ lms„q`afsu_tem“/g2o7~ eaf^r_¿o§ _tehqr_tem“ ˜ŠoD§ ˼lma¦Ë¼gmeh^º_o7yÄvaf§ yÄqbs„glpo7qf“
c‰o§ _tsuœhafy9eh^Šogme7_…¨§ cfs„o“ cfehyo9‡†o.qbqtoD ozlma‹o7‡hjpo7q`lmafg†_ba7Œ
£kjmaxyo._to7^`_baf^Š˜meDi`a en(e7qbcfeŒ é § ^bawgm˜mehqŠlme7gmelmocfo7^to/“
ÒRs|gm˜po7y9eh^Šo7£kjms‰cfo7g†_o7qw“ s„^r_teaf^r_¿o§ Ä(awy o7qbqbo7gDibo7l;e á
gmeh^`^be1nmo7n(aw{‰lma c…o7g†_bs„‡†o7¡^ á oo.‡hjpo7q`lmafg†_ta g2o.~ ead§ Äe†o“
£kjmafq`afy9eh^Êo.‡hehqtoz^bo7Äafqf“ ^bawy eƒm‡hjms„g˜menpo7^b^bo7lmemŒ
^baxo7^Šye7qbcfaw{•o7^vaf^`_fo7~ e9cfeh’ws„lpo7^wŒ ¹pehs2af^r_o_tq`e¾œ.os„g†œhawg†_o7lpo
Øo § _bs|œ7afy9eh^Šo9ge7_⨧ cfs•o n(aw{•oÄe/cfola‹jy1ozœhaw{„˜poo á
£kjmao.^Š_bqbs|npo7^ºafqbo7yÄafy{„o7qb‡ho7^iá o7^Šye7qbcfaw{•o7^ºawqto7y‚n(aw^to7lpo.^f“
{„a¦œ7o.qto7y jmy^to.cfe9lma cfafÄeh{„o7^f“ npo7qr_ts„qbo7y‚enŐa § oô ‡hqbaw{„˜po/Œ
a £,js„gm’waxÄpo.{•o7s|eh^vlma ^bo7{„^boŒ
é § ^bawgm˜mehqŠlme7gmelmocfo7^to/“
e^`afj c…o7{|lmafs|qfo7~ eaw^`_po9§ c˜maws„em“
o9y9ehq`cfaf{„ozlmec…o7Äe9lma qbs„Ämo
_tawy cfs„gcfenpo7{|yeh^va‹y9afs|emŒ
]=olmec…o7ÄelmaxÄmo7suÃ/e
_tawy ^bafs|^ºnpo7{|yeh^ºla‹cwehy9nmqbs|lmem“
^ba‹gmeh^Š£kjms„^`afq`af^ lpo7qºlmaw{•o“
^bawqbafs|^ñjygmeh^`^beo7ys|‡hemŒ
Øvehq`_to7sKo7s|gmlpoy1o.s„^jmyo
a‹o7^b^bo7suËÌogkjmyoÄmqto.^to“
o7£kjmsKaf^r_…o7~ eyzjmsu_teh^ºqbo7npo7’waf^w“
g2o7~ eœheh^ºƒpcfo9gmo7lpoafycfo7^toŒ
É a‹gmeh^ºlmawqbaf^ n2o7~ e9lma y9s„{„˜em“
g2o7~ e9e˜po…œhafy9eh^Šlma‹cfehy9af¡q á
lpo7s ËÌe oô œheh^`^toyzjm{„˜afqf“
g2o7~ e9ey1o7glpo7^b^`a cfeh’wafqfŒ
É a‹gmeh^ºlmawqbaf^ n2o7~ e9lmad_tq`s„‡he“
cfehy9afq`afy9eh^ŠjmyÄe/cfo7lms|gm˜mem“
o7s„glpoy1o7s|^ºo7‡hqbo7lmawcfafy9eh^
jmyo‡ho7qbqbo. olmadœ/s|gm˜memŒ
é § ^bawgm˜mehqŠlme7gmelmocfo7^to/“

Ô»
O milho da nossa terra
Moderado
€2‚ ƒ ‚
ƒ „ „ „ „ „ „ … „ „ „ ƒ „ … „
„… „ „ „ „
„ „ „
€ O mi - lho da ˆ nos - sa
‚ †‡ ter - ra, ai o mi - lho da nos - sa
‚ †‡ ter - ra é tra -
„ „ „ „ ƒ
„ ‰ ‰ „ „ „ „ „ „ „… „ „ „
„… „ „ „ „ „
„
€ ta - do com ca - ri - nho;
„ „
é a ri que
- - za ˆ do
‚ †‡ po - vo, ai
ƒ
é a ri - que - za do - †‡‚
„… „ „ „ „ ‰ ‰ „ „ „ „ „ „…
„… „ „ „
„ „ „
†‡ po - vo, é o pão dos po - bre - zi - nhos; é a ˆ
ri-que - za do †‡ po - vo, ai é
€2‚
„ „ „ „ „ „ „ „ ‰‰ „
„ „ „ „ „…
„ „

¸ ehgpo7{|s„lpo7la7Í É eh{‰Ÿ †‡
a ri - que - za do - po - vo, é
]ÈÃ,_tawgm^fo7~ eÍÆÇa¦§ Ë¢Ÿ”s
o pão dos po - bre - zi - nhos.
É o7qto7e ™ a7Í £)£ ÏŒ ™ o7q
é y9s„{„˜ezlpogmeh^`^to9_bafq`qto“
o7s¸“e9y9s„{|˜mezlpogmeh^`^to_tawqbqto/“
aR§ _tqtoD_o7lmecwehyc…o.qbs„g˜memŒ
]=§ oqbs„£kjmaw’…olme9n(eâœ7em“
o7s¸“Åax§ oq`s„£kjmaf’fo9le9neâœhem“
ad§ en2o.~ e9leh^Šn(ehÄqbaf’ws„gm˜eh^fŒ
]=§ oqbs„£kjmaw’…olme9n(eâœ7em“
o7s¸“Åax§ oq`s„£kjmaf’fo9le9neâœhem“
ad§ en2o.~ e9leh^Šn(ehÄqbaf’ws„gm˜eh^fŒ

Ôé
Faixinha verde
Š‹2Œ
Ž ‹ Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž  Ž Ž Ž Ž Ž Ž
Fai - - xi - nha ver - de, não ma das - - teis - vós, - ‘
Š ‹
Ž ‹ Ž Ž ‹ Ž Ž
Ž Ž Ž ‹ Ž

¸
o
ehgpo7{|s„lpo7la7Í ¡ eh§ qbs|cfe
- lhi - nhos ver - des bem lhe
]?Ã,_bafgm^wo7~ emͺÇaÕ§ Ëȋo §
mi- -

rais
‘ ‘
vós.
É o7qto7e ™ a7Í £)£ ‘ ¿ Œ ™ o7q ’

¹¿o7suÃ/s„g˜poœhawqblma.“
g2o7~ e9y1ozlmo7^`_bafs„^ºœveh§ ^w“
eh{„˜s„gm˜me7^œhafq`lmaf^w“
Ä(awy {„˜mady9s„qbo7s„^Wœveh§ ^fŒ
¹¿o7suÃ/s„g˜poœhawqblma.“
lme9npo7gms|gm˜meƒpgmem“
g2o7~ e9y1ozlmo7^`_bafs„^
cfjmg˜po7lmem“¿gmawynmq`s„y9emŒ
¹¿o7suÃ/s„g˜poœhawqblma.“
lme9npo7gms|gm˜mecf{„o7qbem“
g2o7~ e9y1ozlmo7^`_bafs„^
nmqbs|ye“gmawy cfjmgm˜mo7lmemŒ
¹¿o7suÃ/s„g˜poœhawqblma.“
g2o7~ e9y1ozlmo7^`_bafs„^ºœveh§ ^w“
eh{„˜s„gm˜me7^œhafq`lmaf^w“
Ä(awy {„˜mady9s„qbo7s„^Wœveh§ ^fŒ

Ô£
Vós chamais-me moreninha
˜
“”•– = 116 – •– – •–
—™ — — — — — — — —™ —
— — — — — —
“”•– Vós cha - mais - me mo - re - š ni - nha, vós cha - mais - me mo - re - š ni - nha,
— ™ — — ™ — — ™ — — — ™ — — ™ — — ™ — —

¸
is - to
ehgpo7{|s„lpo7la7ͺ¹o§ Ÿ
é do pó do li -
?] › Ã,_bafgm^wo7~ emͺ¹oD§ ËÇAa §
nho, is - to é do pó do
É o7qto7e ™ a7Í £)£c› Ê Œ ™ o7q
li- nho;

Ò eh§ ^Šc˜po.y1o7s|^r˼yaRy9ehq`afgms|gm˜po“
Ò eh§ ^Šc˜po.y1o7s|^r˼yaRy9ehq`afgms|gm˜po“
s„^r_tead§ lmenºe9§ le{|s„gm˜me“
s„^r_tead§ lmenºe9§ le{|s„gm˜meŒ
ȋo9 § y9aRœhawqbafs|^ o7elmehy9s„gm‡he“
ȋo9 § y9aRœhawqbafs|^ o7elmehy9s„gm‡he“
cfehy9e9jo ûpehqŠlmeqbeh^`y1o.gms„gm˜em“
cfehy9e9jo ûpehqŠlmeqbeh^`y1o.gms„gm˜emŒ
é y9afj o7y9ehqºg2o7~ e a § af^r_ta7“
é y9afj o7y9ehqºg2o7~ e a § af^r_ta7“
g2o7~ ea § af^`_ba gmafy gme£kjmawqbem“
g2o7~ ea § af^`_ba gmafy gme£kjmawqbemŒ
é y9afj_tawyeh^Šeh{„˜eh^ºnmqba¦_teh^w“
é y9afj_tawyeh^Šeh{„˜eh^ºnmqba¦_teh^w“
e9_bafj¥_tawy˼gmeh^Šo7yo7qbaw{„eh^wŒ
e9_bafj¥_tawy˼gmeh^Šo7yo7qbaw{„eh^wŒ
¸#j”lms„’waf^Š£kjma yad£kjmawqbaw^Êyzjmsu_tem“
¸#j”lms„’waf^Š£kjma yad£kjmawqbaw^Êyzjmsu_tem“
af^`^bax_bafj £kjmafq`afq¥ad§ afgm‡†o.gmem“
af^`^bax_bafj £kjmafq`afq¥ad§ afgm‡†o.gmemŒ
Øvehq`_to7s„^ºnaf{„oys|gm˜poœ,s„lpo/“
Øvehq`_to7s„^ºnaf{„oys|gm˜poœ,s„lpo/“
cfehy9e9oz_taf^`ehjmqbo9gme9npo7gemŒ
cfehy9e9oz_taf^`ehjmqbo9gme9npo7gemŒ

ÔhÏ
Não se me dá que vindimem
Alegre
žŸ
œ
  ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
¢ ¢ ¢ ¢ ¢
¢
 ¤ Ÿ žŸ nhas Ÿ ¤ £ di -
œ  Não se me dá que vin - di - mem vi - que eu já vin -
¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢§ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
¢ ¢ ¢ ¢

¸
mei;
ehgpo7{|s„lpo7¥ la7Í É eh{%y
não se me dá que ou - tros
]ÈÃ,_t¦ afg^fo7~ emͺÇa¦§ ËrŸ s
lo - grem, ai, a - mo - res que eu
É o7qto7e ™ a7Í £)¦ £ ÔŒ ™ o7q
re - jei - tei -. ¥

Âxo7~ e9^ba y9adlŠo§ £,ja œ,s|gmlms„y9afy “


œ,s„gm˜po.^ £kjma‹afjzimoz§ œ,s„gmlms|yaws á
g2o7~ e9^ba y9adlŠo9§ £kjma ehj/_tqbe7^ {|eh‡hq`afy “
o7sKo7y9ehqbaw^º£kjmaxawj”q`a¢i`aws|_taws¸Œ
Âxo7~ e9^ba y9adlŠo§ £,ja‹e7j_tq`eh^Š{„eh‡hq`afy “
o7sKo7y9ehqbaw^º£kjmaxawj”q`a¢i`aws|_taws¸Œ
¹pjms‰jmy o7ge oz ô œ,s„glms„yo“
npo7‡†o.qto7yËÌy9adoz_tq`s„g†_oq,aw§ s„¡^ á
lmafsKjmy œ/s|g†_/af§ yo7eÄpo7qb£kjmaws„q`em“
o7s¸“/€jms‰nmqtocfo7^tocfehy‚lmaf’ q,aw§ s„^wŒ
¡Rafs‰jmy œ/s|g†_/af§ yo7eÄpo7qb£kjmaws„q`em“
o7s¸“/€jms‰nmqtocfo7^tocfehy‚lmaf’ q,aw§ s„^wŒ
#aw{•o€eh{„˜pozlmoœ,s„lafs„qbo“
cfehg˜ma/cw} e1afj”o{•o._to7lpœo á
 o(cf} eDËÌy9adlmaf^bo._tawgmlms„lmo“
o7s¸“moy9s„yÑg2o7~ e9y9adaf^bcfo7npogpo7lpo/Œ
¹¿o(cf} e.˼yadlaf^toD_tafglms„lpo/“
o7s¸“moy9s„yÑg2o7~ e9y9adaf^bcfo7npogpo7lpo/Œ
]^`_te7j lmawÄpo7suÃ/elpo{•o._to7lpo“
gmaf€ y oô ^`ehyzÄmqbo“mgmawyÞo7e^beh¾{ á
af^r_tehj o7enva § lmeyawj o7y9ehqw“
o7s¸“g2o7~ e˜Šo§ qbaf‡ho7{„eyo7s„e7qfŒ
]^`_te7j3o7enÅa § lmey9afj”o7ye7qf“
o7s¸“g2o7~ e˜Šo§ qbaf‡ho7{„eyo7s„e7qfŒ

Ô¿
As guerras s'apregoaram
(D. Varão - Romance novelesco)

­ = 76
¨©ª«
¬ ¬ ¬ ¬ ­ ¬® ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ® ¬
¬ ¬ ¬® ¬
¨ © (E) as guer - ras s'a - pre - go - a - - - ¯
- ram (e) à ° por - ta de Dom Va -

¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬® ¬
¬® ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬® ¬ ¬ ¬
¯ ± 1.Ai
°
rão, - - - (o), de mim, que já ´stou ve - lho, Ai, tão lin - - - da!

¨ ©
2. De se - te fi
² - lhas que te - nho,

¬ ¬® ¬ ¬ ­¬ ¬ ­ ¬ ­ ¬ ® ¬ ¬ ¬
±
ehgpo7{|s„lpo7la7ͺÇad§ y ]ÈÃ,_tafg^fo7~ emÍ ¡Re\xË¢¡ e § É o7qto7e ™ a7Í £)£ Ù Œ ™ o7q
não as pos - so - ven - cer, não - - (o).
não ser um fi - - lho va - rão - - (o)
¸

]=o7^Š‡hjmawqbqbo7^Š^ba‹o7nmq`af‡he†o.qto7y Ë%¹Ès„{|˜po“k_tafg^ e7^ nafsu_teh^ºyjms|_beo7{|_beh^f“


o9ô nehqr_olma‹¡zœŒ ÒWo7qwo7~ emŒ n(e7q aw{„aw^_ta cfehg˜mafcwafqfo.~ emŒ
Ë ¼ s2lma y9s„y £,jaimo§ aw^`_te7j œ7af{„˜em“ ˒Òafgm˜po.y‚ o7qblmo7^ºÄ(awy o7nafqr_o7lpo.^f“
¼ s2_fo7~ e{„s„glpÜo ½ ¼ s2_fo7~ e{„s„glpoܽ
g2o7~ eo7^ºneh^b^`e9œ7afgmcwafqÊg%o7~ emŒ £kjmaxaw{„aw^ {|eh‡heo7Ämo7suÃo7qwo7~ e;á
¡Ra ^baw_badƒp{„˜po.^ £kjmad_bafgm˜me“ h
œ awgm˜po7yÎo7q`y1o7^va‹cfo…œ7o.{„eh^w“
¼ s2_fo7~ e{„s„glpÜo ½ ¼ s2_fo7~ e{„s„glpoܽ
g2o7~ e9^bawq jy‚ƒp{„˜eœ.o7qwo7~ emŒ £kjmafq`e1^bawqŠ^bafj ƒp{„˜ezœ7o.qfo7~ emŒ
Ç aw^bnehgmlmawj {|eh‡heoy1o.s„^ºgmeâœ.o“ ˈ¸#awgmlma¦Ë¼{•o7^ºnafq`gpo7^ŠÄafy ‡hq`eh^b^bo7^f“
cfehy _te,lpoo9lms|^bcwqbs`c.} o7~ emÍ ƒp{„˜mo“œhe7^ñcwehgm˜mawcfafqwo7~ emŒ
˒Òafgm˜po.y o7qbyo7^ºadcfoâœ.o7{|eh^f“ Ëv¡do7su˼yañjmy1o.^ºÄ(e7_to7^ºÄafy o7{u_o7^w“
¼ s2_fo7~ e{„s„glpÜo ½
£kjmafq`e1^bawqŠ^bafj ƒp{„˜ezœ7o.qfo7~ emŒ ¼ s2_fo7~ e{„s„glpoܽ
Ë%¹Ès„{|˜po“k_tafg^ e7^ e7{„˜meh^ºyjms|_be{„s„glmeh^f“ £kjmaxlaf{•o.^ºg2o7~ e9^to7s|qfo7~ emŒ
n(e7q aw{„aw^_ta cfehg˜mafcwafqfo.~ emŒ œhawgm˜po7yÎo7q`y1o7^va‹cfo…œ7o.{„eh^w“
¼ s2_fo7~ e{„s„glpoܽ
Ëv]£kjpo7gmle1eh{|˜po7qbawy n qbo9y9s„y “ £kjmafq`e1^bawqŠ^bafj ƒp{„˜ezœ7o.qfo7~ emŒ
¼ s2_fo7~ e{„s„glpÜo ½
afj”eh{„˜po.qbafs(npo7qboe9c˜2o7~ œe á
œhawgm˜po7yÎo7q`y1o7^va‹cfo…œ7o.{„eh^w“
¼ s2_fo7~ e{„s„glpÜo ½
£kjmafq`e1^bawqŠ^bafj ƒp{„˜ezœ7o.qfo7~ emŒ
Ë%¹Ès„{|˜po“k_tafg^ e9c…o.Ä(aw{„eyzjmsu_te‡hqbo7gmlma.“
n(e7q aw{„aR_ba‹cwehgm˜mawcfawqfo7~ emŒ
˒Òafgm˜pojmyo_taw^behjmqbo9a jmy‚n(awgk_ba7“
¼ s2_fo7~ e{„s„glpÜo ½
Òa¦Ë¼{„e.˼afs„^vc…o7s|qºgmec˜2o7~ ;e á
œhawgm˜po7yÎo7q`y1o7^va‹cfo…œ7o.{„eh^w“
¼ s2_fo7~ e{„s„glpÜo ½
£kjmafq`e1^bawqŠ^bafj ƒp{„˜ezœ7o.qfo7~ emŒ
ÔÊ
Estando a D. Infanta
Romance novelesco

³· ´=µ¶ 69 ¸
¸ ¶
¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹
¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹
¹» ¹
Es- tan - do a Do - na In- fan - - º
ta, no seu jar - dim as - sen - ta - - º
da, com pen - te ¼
³´ ¶ µ¶ ¶ µ¶
¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹
¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹»
¸
de ou -
eh¼ gpo7{|s„lpo7la7ͺÇad§ y
ro na mão -º ¼ seu
]ÈÃ,_tawgm^fo.~ emÍÆÇAa¦§ ËMÇa §
ca - be - lo pen - - te -
É o7qto7e ™ a7Í £)£4⠌ ™ o7q
a- - va.

]^`_o.gmlmeAo¡zŒm Ìg/ o7g†_o“ Ë ó jmo7g†_telŠo.§ œ7afs„^Šyo7s„^v^bafg˜mehqto/“


gme9^bafjzibo7q`lms„y‚o7^b^`afg†_o7lmo“ o9£kjmawy e_tqbe7j/Ã/afqto9o7£kjmQs ü
cfehy‚n(awgk_baxla‹e7jmqbegpoy”o.~ em“ Ë ¼ ^º_tqfafˆ ^ºƒp{„˜s„gm˜po.^º£,ja _bafgm˜em“
^bawj c…o.Ä(aw{„en(awg†_ta…o…œ.oŒ _te,lpo7^º_tqfafˆ ^Š{„˜adlpo…œ7o9o^bsnj
¡Rafsu_tehj¥eh^Šeh{|˜meh^ºo7e9yo7qf“ 5ñyo a‹ § nmo7qtoeœhaf^r_ts|qf“
œ,s„j lma {âo§ œ,s„qºjmyoo7qbyo7lpo/“ ehj_bqto¤ad§ npo7qtoec…o7{rc…} o7¡q á
c…o7ns|_…o.~ e9£kjma gmaw{•ozœ,s„gm˜mo“ o9£kjmad€ehqºyo7s|^Šo^`afj ‡heh^r_tem“
yzjmsu_teÄ(awyaf{|a o‡hjms•o…œ.oŒ npo7qbo9cwehgm^bs|‡helmafsu_o7qwŒ
Ëv¡Rs„‡†oD˼ya {âo§ cfo7nms|_fo7~ em“ Ë É jpo7^ºƒp{|˜po7^ºg2o7~ e{|˜po7^º£kjmafq`em“
lms„‡hoDËÌy9aRnehqº^bjpo9o7{|y1o“ g2o7~ e9yadcwehy9n(a¦_tafyoy9s„›y á
jmy{|s„gmlme˜ehyawy£kjma afj¥_ts|gm˜po“ ^behj ^be7{„lpo7lem“œhe7j nmqmo§ ‡7jmafq`qto“
^ba‹yad{…o§ ƒpcfe7j”gpo9o7q`y1o7lmao ü g2o7~ e9n(e7^b^beœ,s|œ7afq o7£kjms¸Œ
Ëv¡Rs„‡†oD˼ya.“kys|gm˜poz^bawgm˜mehqbo“ Ë ó jmo7g†_telŠo.§ œ7afs„^Šyo7s„^v^bafg˜mehqto/“
eh^Š^bs|gpo7s„^º£kjma aw{„a {„a¦œ7o…œ.ao ü o9£kjmawy e_tqbe7j/Ã/afqto9o7£kjmQs ü
Ë%ÈKa¦œ.oâœ.oc…o…œ.o7{|e9Äqto7gmcwem“ Ëv¡RaR_tqfawˆ ^Šyem¨§ gm˜meh^v£,ja‹_bafgm˜me“
af^`npo7lpo9lma ehjmqbe9o7e{„o7lmemŒ _te,lmeh^º_tqfafˆ ^Š{„˜adlpo…œ7o9o^bsnj
Ëv]^`^ba‹˜mehy9afy {âo§ eœ/sǓ 5ñyy—eh§ s2cwqto…œheadc…o7gaf{•o/“
cfehy‚ys|{%nehg†_teh^Šlmad o7cfo7lpœo á ehj_bqbem“pehjqbea y1o7qrƒp›y á
o9yo7s|^v€jmgmlpolmaw{•o7^_be/lpo.^ a ehj_tq`ey=eh§ s( o7qbs|gm˜pozÄmqbo7gmc…o/“
afqbooc…o.Ä(a,c…} olmaf‡he7{•o7lpo/Œ £kjma‹€e7s2^bawynmq`a‹o9£kjma afj cfe7ysnj
Ë ¼ s2lma y9s„y “/_bqbs„^r_taRœ,s.j§ œ.o“ Ë ó jmo7g†_telŠo.§ œ7afs„^Šyo7s„^v^bafg˜mehqto/“
o7s‰lma y9s„y “,_bqbs„^r_tadcwehs|_to7lpÜo ½ o9£kjmawy e_tqbe7j/Ã/afqto9o7£kjmQs ü
o7s„glpo˜meDi`a afqbo9s|g o7g†_o“ ËvÂxo7~ e_tawgm˜me9y1o.s„^£kjmadœhe7^ñlpo.qf“
a‹o7y1o.gm˜2o~ ^bawqbafsKcwqbs•o.lpoŒ a e^`afgm˜me7q £kjma‹y9adn(awlms„qwŒ
Ë ó jmo7g†_telŠo.§ œ7afs„^ºœveh§ ^ ^bawgm˜mehqbo“ Ò oD§ ˼^ba afyÄ(ehqbo^bafj”y1o.‡†o7{•o/“
o9£kjmawy e_tqbe7j/Ã/afqto9o7£kjmQs ü g2o7~ e9yadaw^`_ba¢ibo9oyo7{u_tqtoD_o7qw“
Ëv¡doâœ.oD˼{„˜mañ_o7g†_telms|gm˜maws„qbe £kjmaxawj œ7ehj c˜po7yo7qºeh^Šyawjm^Šy1o.gmeh^f“
^bawy_tafqŠcwehg†_te9gmafy‚ƒmy”Œ £kjmaxeœ7afgm˜po.y lmaf‡he7{•o7qwŒ
Ëv]^`^ba‹lms„g˜mafs|qbeg2o7~ e£kjmawqbem“ ËvÂxo7~ e_tawgm˜me9yawlme9o7eh^_bafjm^ y1o.gmeh^f“
£kjmaxg%o7~ eyadnafqr_tafgcfaxo9y9s„›y á gmafy aw{„aw^ e_…afˆ ylma y9s„y “
^behj ^be7{„lpo7lem“œhe7j nmqmo§ ‡7jmafq`qto“ £kjmaxaw{„aw^ ^wo7~ eeh^Šyawjm^Šcfjmg˜po7lmeh^w“
g2o7~ e9n(e7^b^beœ,s|œ7afq o7£kjms¸Œ ad_tj yawj”o.gDi`em“py9afj¥^bawqto.ƒpy Œ
ÔhÔ
é o7gmaw{‰lma ^ba¦_ta‹n(awlmqto7^w“
£kjmaxawj”cwehg†_ts|‡heqbafnmo7q`_bs¸“
ye7^`_tqboDËÌy9ado_tjpoy9aw_to7lma7“
£kjmaoy9s„gm˜moœ(aՈ ËÌ{„o9o.£,js¸Œ
Ë É ad_tjaf§ ^Šeyawj yo7q`s„lmem“
nmqto£kjma yad o7{„o7^ºo7^`^bs|y ü
Ëv]qbonmqtoœhawq ^`a‹o¡zŒm Ìg/ o7g†_o
ya awqto{„afo7{‰oys|y”Œ

ÔÙ
Tu que tens, ó D. Fernando
Romance novelesco

Á = 69
½¾
¾¿À À ¿À À
ÂÃ Â Â Ã ¾ Â Â
  à   à    à  ¾ Â
ÂÃ Â
½¾ Tu que tens, óÄ Dom Fer - Å nan - do, que an - das tão tris - te na Å guer - ra?
¾ ¿À À
 à  Âà   Â
ÂÃ Â ÂÃ Â ÂÃ Â Â Ã Â
  Â
¸
Ou
ehgpo7{|s„lpo7la7Í É s2y
te mor - reu pai ou
]ÈÃ,_tafg^fo7~ emÍ É s Ë É s
mãe - ou gen - te
É o7qto7e ™ a7Í £)£4ê Œ ™ o7q
da tu - a Å ter - ra.

ˈ¸#j £kjmad_tafg^f“ñe9§ ¡zŒI¹pafqbgmo7gmlmem“ cfehy9ey fa j y9adn(awqblms‰nehq_tsnj


£kjmao.gmlpo7^º_…o.~ e_bqbs|^`_tadgmo9‡hjafqbqbao ü
é j _ba‹y9ehq`qbafj¥npo.s2ehj y”o7~ a.“
ehj ‡hafg†_ta lpo_tjmo_bafq`qtoŒ
ËvÂñafy‚yady9ehqbq`afj¥npo7sǓmgmawyy”o.~ a7“
gmafy ‡7afg†_ta lpoys|gm˜po_bafqbqboÍ
o7gmlme_tq`s„^r_tadnaf{•oo7yo7lpo/“
lmafs Ã/afsuËÌoa œ,s|y‚nmqmo9§ ‡hjafqbqboŒ
Ë ¼ npo7q`af{|˜poze9_bafj c…o…œ.o7{„e“
^ba¦_taxo7gmeh^º_ta lme7j la‹aw^bnafqbœo á
e§ cfo7Äe9la‹^`aw_bao7geh^f“
^beh{|lpo7lme“œheh{u_o7^Šnmqmo§ ‡hjmafq`qtoŒ
Ë ¼ _tjpo9o7yo7lpo a § ye7q`_o/“
ad§ yehqr_o“afj Ä(awygpozœ,s á
Ëv¡ oD§ ËÌy9aÊeh^Š^`s„gpo7s|^º£kjma {„awœ.o…œ.o“
nmqtoafj y9aRƒpg†_o7qŠafy _ts¸Œ
¼ ^to7s„oawqtolma ^bawlpo“
ÄKš a…©r{|jm^tolma c…o7q`yaw^bs|y”“
ecws„g†_te£kjma‹o9o7n(awq`_toâœ.o
afqbo9'l ehjmq`eadyo7qrƒpy”Œ
Ëv]j¥œhawgmlms„oe9y9afj¥c…o…œ.o7{„e“
œhawgmlms•o¾ËÌy9a _to7yzÄÅaw§ yoy9s„y “
nmqtoyo7gmlpo7qºls„’fawqºlma ys|^b^bo7^f“
_tjmlenehqŠo7{|y1ozlmad_bs á
ËvÂñafy œhafglpo7^ e_bafj c…o…œ.o7{„e
a g2o7~ e_taRœhawgmlpo7^Êoz_ts¸Í
£kjpo7g†_tey1o7s|^Äafyy9aRƒp’fawqbaw^
y1o.s„^ºnafgpo^ba‹y9aw_tadawyy9s„y Œ
¼ ^Š_tqfafˆ ^ºƒp{„˜mo7^º£kjmaxgºeh§ ^º_ts„g˜po7y9eh^
{„a¦œ7o¾ËÅo7^Šnmqtoñi`jmg†_te9lmad_tsǓ
£kjmaxg%o7~ e^ba‹n(awqbc…o.yn(e7qº˜mehy9afgm^
Ôâ
São Macário deu à costa
Andante
ÆÇ
ÇÈ É É É É É É
È É ÉÊ É É É ÉÍÌ Ì É É É É Ê É É É Ê É
ÉÊ É É É
ÆÇ São Ma - cá - rio, São Ma - cá - rio deu à cos - ta Ë ai Ë deu à cos - ta na bai - xa do Ma - ra -
Ç É É É É É É É É
É É É É Ê É É
É É É Ì ÌÏÎ ÉÊ É É É É ÉÌ É É É É
nhão - to - da a gen- te, to - da a gen- te se sal - vou Ë - ai Ë se sal - vou - só o São Ma - cá - rio
ÆÇ Ë
Ç É É É
É É É Ê É É É É Î
É É É É É É É
¸
não -
ehgpo7{|s„lpo7la7ͺÇa‹§ Ÿ
ai, se sal - vou - só
]?Ã,_bafgm^wo7~ emͺÇaÕ§ ËrŸ”s Ë
o São Ma - cá - rio não. -
É o7qto7e ™ a7Í £ Ï » Œ ™ o7q
É o7~ e1Ÿ o7c2o7§ qbs|em“ É o.~ eAŸ o.c‰o7§ q`s„elmawj=oô cfeh^r_o“
É o7~ e1Ÿ o7c2o7§ qbs|em“ É o.~ eAŸ o.c‰o7§ q`s„elmawj=oô cfeh^r_oŒ
¼ s‰lmaw¢ j oô cfe7^`_ogpoÄpo7s Ãole1Ÿ”o7qto7g˜2o7~ em“
¼ s‰lmaw¢ j oô cfe7^`_ogpoÄpo7s Ãole1Ÿ”o7qto7g˜2o7~ emÍ
_te,lpoo9‡7afg†_ta.“m_te,lpoo‡7afg†_ta‹^ba ^to.{|œhe7j2“
_te,lpoo9‡7afg†_ta.“m_te,lpoo‡7afg†_ta‹^ba ^to.{|œhe7j2“
o7s‰^ba ^bo7{|œ7ehj2“p^pe9§ e É o7~ eŸ o7c2o7§ qbs|eg2o7~ em“
o7s‰^ba ^bo7{|œ7ehj2“p^pe9§ e É o7~ eŸ o7c2o7§ qbs|eg2o7~ emŒ
Òehj npo7q`_bs„qw“
œhehj”npo7qr_ts„qvcfehy É o7~ eŸ o7c‰o.§ qbs„e“
Òehj npo7q`_bs„qw“
œhehj”npo7qr_ts„qvcfehy É o7~ eŸ o7c‰o.§ qbs„e“
o7s É o7~ eŸ o.c‰o7§ q`s„em“poÄehqble9la‹jy‡†o7{|a7o7~ em“
o7s É o7~ eŸ o.c‰o7§ q`s„em“poÄehqble9la‹jy‡†o7{|a7o7~ emŒ
o7lmawjm^ñnmo7s„^w“
o7lmawjm^ñnmo7s„^w“po7lmawjm^Êo.yehq`af^w“
o7lmawjm^ñnmo7s„^w“
o7lmawjm^ñnmo7s„^w“po7lmawjm^Êo.yehq`af^w“
o7sKo7lmawjm^ o7y9ehqbaw^f“
{âo§ y9aRƒpc…oecfehqbo(c7} o7~ e“
o7sKo7lmawjm^ o7y9ehqbaw^f“
{âo§ y9aRƒpc…oecfehqbo(c7} o7~ eŒ

Ôê
Meu lírio roxo do campo
Moderado
ÐÑ (Solo) (Coro)
ÑÒÓ Ô Ô Ô
Õ Õ Õ Õ Õ ÕÖ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÕÕ ÕÕ
Õ Õ Õ Õ Ö Õ Õ Õ ÕÕ
ÐÑ Meu lí - rio rou - xo do cam - - po. cri - a - do na Pri - ma - ve - - ra. quem me de-
Ñ ÕÕ Ô
ÕÕ ÕÕ ÕÕ ÕÕ ÕÕ ÖÖ ÕÕ ÕÕ ÕÕ ÕÕ ÕÕ
ÕÕ ÕÕ ÕÕ ÕÕ ÕÕ ÕÕ

é ÿÝ,þ

× e - ra.
üýÝ,þñÝ,Ù,ÿ,ä,æ
ra a - mor sa - ber ai, ai - a tu - a in - ten - ção qual
ØÚÙÜÛÞÝ,ßáàãâÞÝ,âåä,æèçêì éä ë íïî8ðñäòÛôóöÝ,õ Ùåæø÷ùéÙ úû÷ùéÙ

ë ä ßW é þ àãÙ þ Ù8îåÙ âôÙ


Ý
Ù
ö þ à , Ý âôÙ ÛÞÝ ôþ à Ý,äöþ Ý
 ôä ä âôäöþ Ý Ý ÙÜþ ó Ý äöþ
Ý,à ôÝ,à
Ý ð Þ Ý àá Û ð äö
Û Ý,õ Ù ôÝ,ß äöþ Ý 
!ð ÞÝ" àáÛ ð äöÛ Ý,õ Ù ôÝ,ß äöþ Ý
âôäöó ä$# Ý%Ý Ý ÙÜþ ó Ý äöþ
&ä ß é þ àãÙ þ Ù î Ù âôÙ' öÝ

Ý,à ôÝ,à
 ôä ð ( ä ôâôäöó ó ä(,Ýßãäöþ 

)*
Era ainda pequenina
+-,.
Animado

/ 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 0 0
0
E - 1 ra a - in - da pe
2 - que -
2
ni - na e
2 - ra a - in - da

+ 30
-da mal a - bri - a os
/
o - lhos,
/
in - da mal a-

0 30 / 0 0 0 0 04 0 0
0 0 0 0
pe
bri 2 -
-
que
a os
- ni
o
-
-
na,
lhos,
a

- ca
e
-
-
ba
ra
- da
pa -
de
ra
nas
te
- cer,
ver
-
-
-
-

+ / /
0 0 0 0 0
1.
/ 2.

0 0 04 0 0 04
a - ca - ba - da de nas - cer. in - 1
+ a
/
- ca - ba - da
/
de nas -
/
-cer.

0 0 0 0 0 04 0 0 0 0 0 0
0 0 0
+ Ó ló, 5 ai la - ri - ló - le - - la Ó ló, ai la-
/
0 0 04 04
ri - ló - ló.
ØÚÙÜÛÞÝ,ßáàãâÞÝ,âåä,æ76 þöé 8 àáÙ íïî8ðñäöÛåóöÝ,õ Ùôæøë à úÏë à üýÝ,þñÝ,Ù,ÿ,ä,æ ÿ Ý,þ

í þñÝ Ý,àãÛôâôÝ ä ôäòÛôàãÛôÝ


í þñÝ Ý,àãÛôâôÝ ä ôäòÛôàãÛôÝ9
Ý Ý ÞÝ,âÞÝ âôäýÛÞÝ,ó: öäöþ&
Ý Ý ÞÝ,âÞÝ âôäýÛÞÝ,ó: öäöþ&9
àãÛôâô Ý Ý,ß Ý ôþ àãÝ ÙÜó ÙÜß;ôÙ,ó
àãÛôâô Ý Ý,ß Ý ôþ àãÝ ÙÜó ÙÜß ;ôÙ,ó 9
#ôéÝ äòþñ< Ý ÞÝ,þ Ý ðñ= ä Üäòþ
Ý Ý ÞÝ,âÞÝ âôäýÛÞÝ,:ó öäöþ 
> é ßéÙ ôÝ,à ßãÝúûþ à úûß éÙ úûßáä úWßãÝ 
éÙ ß éÙ ôÝà úûßãÝ þ à úûß éÙ úûß éÙ 
í ÞÝ,ÛôâåÙ ä&#ô@éÝ ? ÙÜþAÜäòß;ôàáÛ;ÞÝ
í ÞÝ,ÛôâåÙ ä&#ô@ éÝ ? ÙÜþAÜäòß;ôàáÛ;ÞÝ9
Ý ÝÞ Ý,âÞÝ âôäB Ù,þ þ äòþ
Ý ÝÞ Ý,âÞÝ âôäB Ù,þ þ äòþ9
ÙÜß;ôÝ ä CÞ Ý,þñÝ ÙÜóD äô ó ÙÜßEô; ÙÜó&
ÙÜßô ; Ý ä CÞ Ý,þñÝ ÙÜóD äô ó ÙÜßEô; ÙÜó&
àãÛôâôÝ óòÝ,õ Ù
Þ Ý,þñÝ ð äB, äöþ&
Ý ÝÞ Ý,âÞÝ âôäB Ù,þ þ äòþ 
> é ßéÙ ô Ý,à ßãÝúûþ à úûß éÙ úûßáä úWßãÝ 
éÙ ß éÙ ô Ýà ß ÝúWþ à úWßéÙ úWßéÙ 

) é
Fui-te ver, ´stavas lavando
F-GIHJ
Lento
N
KML K KL K KL K KL K KL K KL K KL K KL K KL K
F G Fui - te ver ´sta - vas la -
N
van - do, N fui - te ver ´sta - vas la - van - do, no ri-

KL K KL K KL K KL K KL


3
KL K KL K KL K K K K K
N
-

F G o sem as - sa - bão; -

K L K
- -

KL
la - vas em á - guas de ro - sas,, la - vas

KL K KL K KL K K KL K K
em á - gua de ro - sas, fi - ca - te o chei - ro na mão.

ØÚÙÜÛÞÝ,ßáàãâÞÝ,âåä,æPO ÙÜß ë íïî8ðñäòÛôóöÝ,õ Ùåæøçêéä ú ë à üýÝ,þñÝ,Ù,ÿ,ä,æ ÿ Ý,þ

Q6 ôà ú ðñäRÜäòþ äöó ðñÝ%,Ýó ßãÝÝ,ÛåâôÙ


?Sôà ú ðñäR,äöþ äöóÏð Ý%Ý,ó ßãÝ%,ÝÛôâôÙ
ÛôÙ þ àãÙ ó ä Ý,ó óñÝ Ý,õ Ù9
ß Ý% Ý,ó ä éÝ 8 ÞÝ,ó âôäýþ ÙÜóñÝ,ó&
ß Ý% Ý,ó ä éÝ 8 ÞÝ,ó âôäýþ ÙÜóñÝ,ó&
T ÝúWðñäýÙ Uô; äòàãþ Ù ÛÞÝ< Ý,õ Ù 
6 àö ÝúWð ä Ù Uô; äöàáþ Ù ÛÞÝ Ý,õ Ù
ï
T ÝúWðñäýÙ Uô; äòàãþ Ù ÛÞÝ< Ý,õ Ù
T ÝúWðñäýÙ Uô; äòàãþ Ù ÛôÙ<? Ýð Ù9
ó äìä Ù,þ þ äòþ ä ð! T Ýþ äöó&
ó äìä Ù,þ þ äòþ ä ð! T Ýþ äöó&
Ý,âôÙÜþ ÝúV ä Ù ä&Í þ äòð þñÝð Ù 
âôÙ,þñÝúW ä Ù ä þ äòð þñÝð Ù
Ý,âôÙÜþ ÝúV ä Ù ä&Í þ äòð þñÝð Ù
Ý,âôÙÜþ Ý Ù' äXö Ù,þñÝY Ý,õ Ù9
?Sô à ú ðñäR, äöþ äòó ð Ý% Ý,ó ß Ý% Ý,ÛôâåÙ
?Sô à ú ðñäR, äöþ äòó ð Ý% Ý,ó ß Ý% Ý,ÛôâåÙ
ÛôÙ þ àãÙ ó ä Ý,ó óñÝ Ý,õ Ù 

)
Meu amor me deu um lenço
Z-[I\]
Lento
3
b
^ ^ ^ ^` ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
_ a _
Z [
Meu a - mor me deu um len - - - ço, pe - las su - as mãos, pe-
3

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^
las su - as
_
mãos, pe - las su - as _
mãos, bor - da - - - do;
ØÚÙÜÛÞÝ,ßáàãâÞÝ,âåä,æPO ÙÜß ë íïî8ðñäöÛåóöÝ,õ Ùôæèçêéä ú ç éä üýÝ,þñÝ,Ù,ÿ,ä,æc ÿ Ý,þ

ë ä Ý ÙÜþA ä âôä " ßãäòÛ ö Ù


äòß Ý,ó ó:ÞÝ,óD Ýõ ÙÜó
äòß Ý,ó :ó ÞÝ,D ó Ýõ ÙÜó
äòß Ý,ó :ó ÞÝ,Dó Ýõ ÙÜdó Ù,þ âÞÝ,âåÙ9
ef Ý< Ù,ÛðñÝ ð ä Ý ßEÞÝ
ÛôÙå ð þñÝ ðñä& Ù ó ÙÜßg
ÛôÙå ð þñÝ ðñä& Ù ó ÙÜßg
ÛôÙå ð þñÝ ðñä& Ù ó ÙÜßh ôàáÛ2ð Ý,âôÙ 
e Ù
äòàãÙ ßáä& Ý< ßãä ðñþ äöàãþ Ù
âôÙ ÛôÙÜó ó Ù ð ä
Ù
âôÙ ÛôÙÜó ó Ù ð ä
Ù
âôÙ ÛôÙÜó ó Ù ð ä
ÙÞ Ýó óñÝâôÙ 

)
O anel que tu me deste
ikjll p p q
m m m m m m m mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm
O a - nel que tu me des - te
no
no Do - min - go da Trin - da - de
nn oo q
r j ll e - ra - me lar - go no de - do,
ma -
m
per - ta
m -
m
do
m
na a - mi
m -
m
za - de.
no
ikj q p no p q
m m mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm
m m m m m mmm mmm
q Cam - sam - te, ó q
r j
pri- ma, ti - ra a cer - ti - dão,
m
ó
m
ri - ca
m m
pri -
m
ma
m
do
m
meu co - ra -
nn
ção!

n m m n
ØÚÙÜÛÞÝ,ßáàãâÞÝ,âåä,æ76 éÝ ë í î8ð äöÛôóòÝ,õ Ùôæè÷ùéÙ ú çêéä üýÝ,þñÝ,Ù,ÿ,ä,æs ÿ Ý,n þ

> Ý,Ûôäòß ôä ð! ä âôäòó ð ä


ÛôÙ ÷ Ù àáÛ 8 Ù âôÝ Ø þ àáÛôâÞÝ,âåä9
Ú
äöþ ÝVú ä ß Ý,þ 8 Ù ÛôÙ âôäöâåÙ
Ý äöþ ðñÝ,âôÙ ÛÞÝ Ý àt Ýâôä 
u Ý,óñÝúWðñä
éÙ ôþ àE Ýv
ðñàáþñÝ Ý< öäöþÏðñàáâ Ý,õ Ù 
> é þ àE Ý< ôþ à Ý
âô
Ù &ä òÙÜþñÝw , Ý,õ Ù ½
u Ý óñÝúWðñä

, éÙ ôþ àE Ýv
ðñàáþñÝ Ý< öäöþÏðñàáâ Ý,õ Ù 
> é þ Eà <
Ý ôþ à Ý
âô
Ù &ä òÙÜþñw Ý , Ý,õ Ù ½
> Ý,Ûôäòß ôä ð! ä âôäòó ð ä
äöþ Ý âô= ä 8àãâåþ Ù ôä&ôþ Ùx9
ð Ý,Û2ð Ù â åþ äìÝ ð!ÞÝ<8àãâÞÝ
öÙ Ù Ù Ý,Ûôäöhß äýâ ôþ Ù 
u Ý,óñÝúWðñä
éÙ ôþ àE Ýv
ðñàáþñÝ Ý< öäöþÏðñàáâ Ý,õ Ù 
> é þ àE Ý< ôþ à Ý
âô
Ù &ä òÙÜþñÝw , Ý,õ Ù ½
u Ý óñÝúWðñä

, éÙ ôþ àE Ýv
ðñàáþñÝ Ý< öäöþÏðñàáâ Ý,õ Ù 
> é þ Eà <
Ý ôþ à Ý
âô
Ù &ä òÙÜþñw Ý , Ý,õ Ù ½

)c
Tristes novas me vieram
Romance

y-z{{ |} | |} |
|} |} | |} | |} | |} | }
| | } 
~  €
ram  €
y-z ‚ {{ ‚
Tris - tes no - vas me vi - e - lá dos la - dos de Es - pa - - nha:

|} | | | { |} | |
| | | |} | | | |
~ € ~ €
ƒ „
ØÚÙÜÛÞÝ,ßáàãâÞÝ,âåä,æèçê= éä üýÝ,þñÝ,Ù,ÿ,ä,æ… ÿ Ý,þ
Esta - va Dom Jo - ão à mor - - te, do - en - te por su - a da - ma.
íïî8ðñäòÛôóöÝõ Ùôæøç éä úûçêéä

Ø þ àãóÏðñäöó ÛôÙÝ,óD äR8àáäöþñÝ "


ßéÝ âôÙÜó ßãÝ,âôÙÜó âôäìí ó ôÝ,Û;ÞÝåæ
äöóÏð Ý%Ý ÷ † ÙôÝõ وÝ< ‡ ÙÜþ ð ä
âôÙ8äöÛ2ðñ( ä Ù,þ óÞÝ âÞÝ Ý
äöóÏð %Ý Ý ÷ † ÙôÝõ وÝ< ‡ ÙÜþ ð ä
âôÙ8äöÛ2ðñ( ä Ù,þ ó ÞÝ âÞ Ý Ý 
ë Ý,ÛôâôÝ,þñÝ ‰ àáþ ðñþäöŠ ó âôÙåð ÙÜþ äòó
â ÙÜóD äöß;åÙÜþ äòó åä‹;ÞÝ%8à Ý ä& Œ þñÝ
ô 8 Ý
âôàãó ó äòþñÝ ôÛåó ôÝ,þñÝ ÙÜó Ùåð þ ÙÜó&
àãóÏðñÙ Û Ý,õ
Ù ; éÝ úWâôä ó äòþ ÛôÝ,âÞÝ
âôàãó ó äòþñ
Ý ôÛå ó ôÝ,þñÝ ÙÜó Ù åð þ ÙÜó&
àãóÏðñÙ Û Ý,õ
Ù ; éÝ úWâôä ó äòþ ÛôÝ,âÞÝ 
ú ÷ à8 Ý ß éÝ Ù
Ý,àáó äöÛ2ðñäòÛôâôàáâôÙ
âôà 8 Ý ß@ éÝ Ý,ód ÞÝ,ßãÝ8þ Ý,óöæ
ú í ßáä ðñ&ä ðñþäöŠ óD;ôÙÜþ Ý,ó âôä= àáâÞÝ
äB Ý #ô@
f éÝ Ý,à Ý öÝÞÝ,âÞÝ 
ú í ßáä ðñ&ä ðñþ äöŠ óD;ôÙÜþ Ý,ó âôä= àáâÞÝ
äB Ý #ô@
f éÝ Ý,à 
Ý ö
Ý ÞÝ,âÞÝ 
í ó ð ÝÛôâôÙ äòßãäòó Ûåäöó ðñÝ
òÙÜÛIÜäòþ óñÝv
Ù ó ä ÞÝ,àŽÝ< ‡ ÙÜþ ðñÝ äòÛ2ðñþñÝ%Ý 
ú > ôäùéä àãó ó Ù éÙ ä& T ß;ôÙ
þ ä ðñþñÝðñÙ âÞÝ< àáÛ;ÞÝ@ ÝþñÝI
Ø ðñäòÛôó ðñþ äòŠ D ó ;ôÙÜþñÝó âåäB8àáâÞÝ
ä f
B Ý #ô@ éÝ Ý,à Ý ö
Ý ÞÝ,âÞÝ 

)s
‘"’!“”’!•B–R—f˜š™’$˜

›œ àãÝ öÙ ä ð ðñàg Þë àE U;ôäöß éžŸé u ÝÛ öàáÙÜÛôäöàáþ Ù'  Ù ôß Ý,þD ÚÙÜþ ð 8 xäòŠ ó d¡ àáó Ù2Ýåæ u é þ: ôßáÙ âôä ¡ äöà ðñÙú
þ äòó 

› Ý þÏðñàãÛåó ýë Ýþ à Ý
ë , âôä é /é
¡ ôþ âåäöó¢ žž  u Ý,Û ÙÜõ äöó Ø þ Ý,âôàE öàãÙ,ÛÞÝ,àãó¤£ûÛ? Ý,Û2ðñàáó ¥¡ àáó Ù2Ýåæ ¡ Eà 8þ Ù,ó
¦ ÙÜþ àtòÙÜÛ2ðñä 
é
› O à ÙÜõ äòó ç Ý ôäòßd ž …I§ u Ý,ې , ÙÜõ äòó= ÞÝ,þñÝ Ý äöâ ÝY Ý,õ Ù¨ @ôó à öÝ,ß ¡ àãó: Ù2Ý æŽ© Ý,ßãäòÛ2ðñà âåä u Ý,þ ú
Ý,ß;ôÙ 
é
› Ø Ù,þ þ äòó ç ÙÜóñÝ ë Ý,þ àãݨ žžŸ  óA öÝ,Û , Ù,õ äöó ðñþ Ý,âôà òàãÙÜÛôÝ,àãó” ÙÜþ ð 8 ôäòóñÝ,ó ÛôÙ äòÛôó àáÛôÙ âÞÝ@ å
 é ó à öÝ 
¡ àãó Ù2Ýåæ í âôà ðñÙÜþ à Ý,ß u Ý àãÛ;ôÙ