You are on page 1of 20

GazetaInformator.

pl

Kdzierzyn-Kole

Racibrz Pomysy na prezenty


WODZISAW LSKI URZD MIASTA

Niepenosprawno
Wodzisaw lski

Gazeta bezpatna od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XII | 13 grudnia 2017 | Nr 25 (252)
to wyzwanie
REGION SYLWETKI Z pocztkiem 2018 roku w miecie prac rozpocznie
penomocnik do spraw osb niepenosprawnych.
Medale dla ludzi z yciem bez skazy

Fot. UM Wodzisaw l.
W dzisiejszych czasach tak niewielu z nas potrafi myle i dziaa dla drugiego
czowieka mwia na wstpie Anna Kokolus, wicedyrektor RCK.
KATARZYNA KRENTUSZ

Fot. Ireneusz Burek


GALERIA
- Przez cay rok wysoka kapitua,
skadajca si ju dzi z kilkudzie-
siciu osb, zadaje sobie trud, e-
by spord raciborzan lub osb
zwizanych z Raciborzem znale O swojej przyszej pracy na rzecz osb niepenosprawnych
tych ludzi, ktrzy zasuguj na to Barbara Macharzyska opowiadaa 29 listopada, podczas
niezwyke wyrnienie - wyja- konferencji prasowej w Urzdzie Miasta.
nia przewodniczcy kapituy, dr
Adam Szecwka. Medale im. Ks. - Niepenosprawno to osb w sferze sportu, a take
Stefana Pieczki maj by bowiem nie ograniczenia. Niepeno- wolontariatem na rzecz osb
wyrazem szczeglnego uznania sprawno to wyzwanie, kt- niepenosprawnych. Wrd
dla tych, ktrzy, nie uciekajc od re stawia przed nami ycie pierwszych pomysw wymie-
wspczesnoci, maj odwag - uwaa Barbara Macharzy- nia si m.in. tzw. Kawiarenki
szuka porozumienia, budowa ska, ktra od stycznia w Wo- pod chmurk, czyli spotkania
pomosty, wykracza poza ste- dzisawiu l. zajmowa si osb niepenosprawnych, ich
reotypy i przyzwyczajenia. Me- bdzie sprawami zwizanymi rodzin i opiekunw, umo-
dal nadawany jest za szczeglne z osobami niepenosprawny- liwiajce dialog i wymian
osignicia na polu dziaalnoci mi i ich rodzinami. dowiadcze. W miecie po-
dobroczynnej, spoecznej, przy- Barbara Macharzyska prawiana ma by rwnie in-
czynia si do podkrelenia war- przez siedem lat bya preze- frastruktura - tak, aby prze-
toci wpisanych w czowieka. sem stowarzyszenia rodzi- strze publiczna bya bardziej
Tegoroczne wrczenie meda- cw osb niepenosprawnych przyjazna dla osb niepeno-
li im. Ks. Praata Stefana Pieczki Razem Raniej. Ona sama sprawnych. Wan kwesti
odbyo si 11 grudnia w Racibor- jest mam niepenosprawnej do poruszenia jest rwnie
skim Centrum Kultury. Wyda- crki, dziki czemu pozna- wsparcie dla rodzestwa dzie-
rzenie poczone byo z koncer- - Ksie Stefanie, Ty yjesz w nas. A poprzez nas - yjesz w innych ludziach - powiedziaa a wiat niepenosprawnoci ci niepenosprawnych, a take
tem Leopolda Twardowskiego. wyrniona medalem im. Ks. Stefana Pieczki siostra Mira Piasek, wspominajc ogromn z zupenie innej perspekty- - poszerzenie oferty artystycz-
Uroczysto wrczenia medali, wol ycia kapana i jego nieprzerwan, rwnie w chwili choroby, ch niesienia pomocy wy, a tematy, ktrymi zajmie nych zaj dodatkowych.
jak w latach ubiegych, tradycyj- innym. Wicej o nagrodzonych na str 6. si w trakcie swojej pracy, s Cho Urzd Miasta Wo-
nie prowadzona bya przez ini- jej bliskie. dzisawia l. nie przedstawia
cjatora i sekretarza kapituy Ry- not. W 1980 roku uleg cikie- Pardon-Chojeck, mocno anga- jemn, chociaby z tego tytuu, e W Wodzisawiu l. ju szczegowych statystyk doty-
szarda Frczka. Jak zaznaczy, mu wypadkowi samochodowe- ujcego si w swoj dziaalno co roku, w tym miejscu i w tym w tej chwili podejmuje si czcych liczby osb niepeno-
coroczne spotkania s okazj do mu. Naznaczony cierpieniem, naukow i duszpastersk ks. Hel- gronie, jest przywoywany wi- wiele dziaa z myl o oso- sprawnych, wiadomo, e jest
wspomnienia osoby ks. Stefana szczegln trosk otacza chorych muta Sobeczko, dyrygenta, piani- tej pamici ksidz Praat Stefan bach niepenosprawnych, jed- ich raczej sporo. Wiele z tych
Pieczki, jego szczeglnego zaan- i cierpicych. W roku 1985 otrzy- st i kompozytora Andrzeja Ro- Pieczka. I to jest chyba najcen- nak, jak uwaaj wodarze osb, z rnych przyczyn, na
gaowania w swoj kapask ma tytu Praata Jego witobli- soa oraz pochodzcego z Ndzy niejsze. Poniewa takich osb, miasta, to wci jeszcze za razie nie uczestniczy w yciu
misj i mio do blinich. woci. Mawia: Bdw nie robi (pierwszy raz w historii kapitua ktre zasugiwayby na medal je- mao, jeli przyjrze si skali spoeczno-kulturalnym swo-
Ksidz Pieczka mia dar zjedny- ci, co nic nie robi. Umar przed- wyrnia medalem pomiert- go imienia, jest wiele. Natomiast problemu. Dlatego te, nowy jego miasta. - Czas pokae,
wania sobie ludzi. Jego duszpa- wczenie, 19 czerwca 1991 roku, nie) p. ks. prof. Alojzego Mar- to, e co roku przypominamy so- penomocnik do spraw osb ile osb bdzie chciao korzy-
sterstwo zaczynao si na ulicy, po dugiej i cikiej chorobie. cola. Wrczenia wyrnie do- bie jego dokonania, jego wielko, niepenosprawnych w swo- sta z udogodnie przygoto-
a koczyo si w konfesjonale. Medalami im. Ks. Stefana Pieczki konali czonkowie kapituy z jej jest niewtpliwie najwiksz war- jej pracy zajmie si m.in. wanych z myl o niepeno-
Tworzy pomosty dialogu po- w tym roku nagrodzono: wyr- przewodniczcym, dr. Adamem toci corocznych uroczystoci wspieraniem rodzin, umoli- sprawnych. Mamy nadziej,
midzy ludmi rnych kultur. niajc si swoimi osigniciami Szecwk oraz bratem witej - powiedzia ks. Helmut Sobecz- wianiem niepenosprawnym e jak najwicej - podsumo-
Otacza opiek przeladowanych na polu pedagogiczno-wycho- pamici ks. Stefana Pieczki - Al- ko, dzielc si z gomi gali swo- uczestniczenia w wydarze- waa Barbara Macharzyska.
w stanie wojennym. U jego boku wawczym siostr Mir Piasek, fredem Pieczk. imi wspomnieniami zwizanymi niach kulturalnych a nawet
rozwijao si wiele grup, wspl- kompozytork i pianistk Iwon - Medal jest rzecz bardzo przy- z ksidzem Stefanem Pieczk. - ich tworzenia, aktywnoci K
R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne

Racibrz, ul. Klasztorna 12


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl
2 Druga strona 13 grudnia 2017, nr 25 (252) << GazetaInformator.pl
REGION PUBLICYSTYKA

Prawda o w. Mikoaju
Dzie witego Mikoaja obchodzimy 6 grudnia, ktry
wedug legendy jest dat jego mierci w 345 lub 352 roku.
Obecnie grobowiec znajduje si w Bazylice w. Mikoaja
w Bari (Wochy).

KRYSTIAN NIEWRZO Od IX wieku Mikoaj jest pielgrzymi i podrni, a nawet w. Mikoaj lub pozostawiane cignionych przez renifery. wsplnego z Boym Narodze-
czczony jako wity i cudo- panny szukajce kandydatw w domu na parapecie okien- Kto to wymyli. Dobrze, i na niem. Twierdzimy, e te tren-
Mikoaj by jedynym dziec- twrca zarwno na Zacho- na ma. nym czy innym miejscu. tych mikoajkach panuje cho- dy i moda przyszy do nas z Za-
kiem pobonych i bardzo za- dzie i Wschodzie przez Ko- Dzie witego Mikoaja Organizowane s te w ko- cia nastrj radoci i mioci. chodu. Bardzo szybko dajemy
monych rodzicw. Urodzi si ci Rzymsko-Katolicki oraz obchodzimy 6 grudnia, ktry ciele, przedszkolach, szkoach, Prawd historyczn si wciga oraz przyzwyczaja
wedug legendy ok. 270 roku Prawosawny. w. Mikoaj na- wedug legendy jest dat jego rnych placwkach kultury o w. Mikoaju dzieci poznaj w te faszywe i podstpne, mar-
w miejscowoci Patara Azja zwany jest patronem Rosji, ale mierci w 345 lub 352 roku. i marketach handlowych spo- w kociele, czsto w katolic- ketingowe ideologie.
Mniejsza. Ju jako chopczyk take Albanii, Grecji i takich Obecnie grobowiec znajdu- tkania ze w. Mikoajem. Poza kim domu i na lekcjach reli- Chyba jednak wik-
wykazywa si dobroci, po- miast jak Moskwa, Aberdeen, je si w Bazylice w. Mikoaja kocioem i pomieszczeniami gii. W komunistycznej Polsce sza cz obywateli wolnej
bonoci i mioci do innych. Antwerpia, Bari, Mira, Berlin, w Bari (Wochy). religijnymi posta tzw. w. Mi- mwiono o gwiazdorze, potem i niepodlegej Polski nie zapo-
Najstarsze przekazy z VI Nowogrd, Bydgoszcz, Chrza- Z kultem tego witego koaja jest czsto rnie ubra- o dziadku mrozie, a teraz, gdy mniaa jeszcze sw wieszcza
wieku donosz, i y na prze- nw, Elblg, Gogw. Obra- wi si rne tradycje. U nas na, bez jakiegokolwiek sym- w chrzecijaskim pastwie narodowego: Polacy nie g-
omie III i IV wieku. By bisku- li te w. Mikoaja za swego najbardziej znan jest obda- bolu religijnego, a spotkania nastaa wolno, nadal oka- si, i swj jzyk maj. Warto
pem Miry w Licji. Wsawi si patrona: bednarze, cukierni- rowywanie prezentem dzieci maj charakter rozrywkowy, muje si dzieci. wic zajrze do ywota wi-
obron pokrzywdzonych, po- cy, piekarze, kierowcy, jecy, przede wszystkim za posu- wiecki, chocia organizatorzy Handlowcy ju na poczt- tych albo przypomnie sobie
moc ubogim i trosk szczegl- winiowie, gorzelnicy, kup- szestwo, dobre sprawowanie posuguj si sowem wity. ku listopada w marketingu tradycje witeczne naszych
nie o biedne dzieci. Po mierci cy, marynarze, rybacy i egla- i dobre wyniki w nauce. S one Wtedy te opowiada si o Mi- i reklamie wykorzystuj posta rodzicw i dziadkw. wici
rodzicw cay majtek rozda rze, mynarze, uczeni i stu- wrczane przez osob prze- koaju, ktry przybywa z dale- Mikoaja, a nawet ju urz- s w Niebie. Std przychodzi
na pomoc potrzebujcym. denci, notariusze, sdziowie, bran w stroju biskupim, jak kiej, zimnej Laponii na saniach dzaj dekoracje niemajce nic do nas w. Mikoaj.

Mikoaj ze Straakami w Raciborzu

Fot. Anna apka


MIKOAJ

Jedn z atrakcji jarmarku boonarodzeniowego w Raciborzu byo spotkanie ze w. Mikoajem zorganizowane w ramach imprezy pod nazw Mikoaj ze Straakami, ktra odbya
si na raciborskim rynku 9 grudnia. Kade dziecko, ktre zapiewao piosenk lub wyrecytowao wiersz, otrzymao od w. Mikoaja prezent. Ponadto podczas jarmarku odbyo si
m.in. wielkie gotowanie witecznej potrawy. Kucharze przygotowali okoo 3000 porcji. Z kolei na scenie koncertowej odbyway si wystpy artystyczne. Dla najmodszych atrakcje
przygotowaa rwnie raciborska biblioteka.

Wydawca: Raciborskie Media Redakcje: W S P P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664
Raciborski
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12 47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 44-300 Wodzisaw l., ul. w. Jana 16
Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowa
gracznych i reklam zastrzeone. 47-200 Kdzierzyn-Kole
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek ul. W. Planetorza 9/2 od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 13 grudnia 2017, nr 25 (252) Wiadomoci 3
CZYOWICE STYL YCIA RACIBRZ KULTURA

M.E.T.A. MA ROCZEK Almanach Prowincjonalny


o raciborskiej poezji z fotografiami Raciborza

Fot. Arkadiusz Piechota


Wplecenie w koncerty Palm Jazz Festiwal dnia promocji Almanachu nadao wieczorowi
ROCZEK
rozmw o poezji szczeglnego znaczenia.
ireneusz burek

Fot. Ireneusz Burek


Magazyn kulturalno-li-
teracki zawiera tym razem
25 listopada w sali kame- rwnie ciekawy wybr zdj
ralnej RCK przy ul. Chopina fotografw spoza Racibo-
odbya si promocja 26. nume- rza, ktrzy w ramach projek-
Pod koniec padziernika odby si 30 Bieg Towarzyski - ru wydawanego od 12 lat przez tu Racibrz okiem przyby-
gyburstag, ktry by okazj do uczczenia pierwszej rocznicy Raciborskie Centrum Kultury sza wykonali zdjcia znanych
dziaalnoci Klubu Sportowego M.E.T.A. Pomimo padajcego procznika Almanach Pro- i mniej znanych zaktkw Ra-
deszczu i bardzo mocnego wiatru, na starcie zebraa si bardzo wincjonalny. Numer otwiera ciborza (wystaw zdj mo-
liczna grupa uczestnikw. Oprcz klubowiczw, nie zabrako wiersz Jana Darowskiego Brze- na byo zobaczy na jednym
przedstawicieli zaprzyjanionego klubu Radlinioki w biegu. sk alej, w ktrym czytamy: z wystawowych korytarzy
RCK). Na amach nie zabra-
arkadiusz piechota tylko biegi. Staramy si by Pidziesit lat ju id ko te sylwetek raciborskich
elastyczni oraz nieszablonowi t alej lip animatorw kultury oraz cy-
Klub Sportowy M.E.T.A. w tym co robimy, organizujc z ktrych si adna nie sta- klicznych tekstw ks. Jerzego
czy coraz wicej mio- np. Kajakowy Spyw Towa- rzeje Szymika czy zdj Bolesawa
nikw biegania, ale i cht- rzyski, ktry okaza si strza- Gwnym punktem wieczoru promocyjnego 26. numeru Alma- Stachowa.
nych do pomocy drugiemu em w dziesitk. Klub moe Jan Darowski wspomina nachu Prowincjonalnego byo spotkanie czterech raciborskich Andrzej Babuchowski,
czowiekowi. pochwali si rwnie dobry- lipy wzdu drogi, prowadzcej poetw: Jerzego Dbiny, Jacka Moldy, Janusza Nowaka i wybitny humanista i tumacz
Klub Sportowy M.E.T.A. mi zawodnikami, jak np. To- z Raciborza do Brzezia, ktr Marka Rapnickiego, ktry prowadzi rozmow. z czeskiego o raciborskim Al-
obchodzi niedawno rok swo- masz Wieczorek, ktry jako chodzi jako modzieniec za- manachu w poprzednim nu-
jej dziaalnoci. Dominik Do- pierwszy z powiatu ukoczy nim zawierucha wojenna roz- rondu przy ulicy Rybnickiej, na cmentarzu w Brzeziu. W naj- merze napisa tak: Pismo
sto, przedstawiciel klubu, Bieg 7 Szczytw, czyli 240 pocza jego szlak po wiecie, nieopodal wspominanej lipowej nowszym numerze procznika niezwykle udatnie i bez kom-
podsumowa miniony rok kilometrw grzystym tere- szlak zakoczony w Londynie. alei, przy ktrej niektre lipy wiele stron powicono take pleksw czy bliskie z dale-
oraz opowiedzia o planach na nem. Mamy w klubie rwnie To tam y i tworzy, tsknic stoj do dzi. Publikacja w Al- twrczoci lokalnych poetw, kim, swojskie (lskie, pol-
kolejne wydarzenia: Klub zro- krla maratonw Bohdana do maej ojczyzny, do ktrej ni- manachu Prowincjonalnym w tym m.in. Janusza Nowaka, skie) z obcym (europejskim,
dzi si z pasji, ktr tworzy Adamczyka, ktry w wieku gdy za ycia nie powrci. Rok biografii i wspomnienia z ycia Jacka Moldy, Jerzego Dbiny wiatowym), partykularne
kady klubowicz jak i uczest- 57 lat zdoby koron mara- temu, w 80. rocznic urodzin, poety wraz ze zdjciami symbo- i Marka Rapnickiego, ktrzy z uniwersalnym. () AP wy-
nik naszych wydarze. Ten tonw, czyli 5 wyznaczonych upamitniono poet, eseist licznie koczy jubileuszowy rok obecni na spotkaniu odpowia- rnia si te na tle innych
rok by dla nas odpowiedzi maratonw w jednym roku. i uznanego tumacza z Brzezia powicony Janowi Darowskie- dali na prowokujce pytanie: czasopism w Polsce swoj ory-
na pytanie czy to przetrwa?. Tak wic, nie poprzestajemy poprzez nadanie jego imienia mu, ktrego prochy spoczywaj dlaczego pisz? ginaln szat graficzn.
Oczywicie przetrwalimy, do- na tym co si wydarzyo w mi-

Palm Jazz Days Festiwal w Raciborzu


brze si przy tym bawic i ro- nionym roku, ale mamy ju
bic co nie tylko dla siebie, pomysy na kolejne wydarze-
ale i dla innych. Oprcz trzy- nia. - 17 grudnia organizujemy

Fot. Ireneusz Burek


dziestu biegw towarzyskich, Bieg Mikoajkowy, w ktrym PYSZ STAKO
przyczylimy si do akcji kady uczestnik ma za zadanie
WOP, gdzie ogrom biega- przebra si za Mikoaja, nie-
czy wsparo ten szczytny cel. ynk, diaba bd anioka,
Klubowicze chtnie te sta- a 1 stycznia planujemy Bieg
wali na starcie biegw chary- Noworoczny - zaprasza Do-
tatywnych, organizowanych minik Dosto. Wicej infor-
w naszych okolicach. Z okazji macji o wydarzeniach Klubu
Dnia Dziecka w soectwie Ko- Sportowego M.E.T.A. mona
lonia Fryderyk zorganizowali- uzyska na ich facebookowym
my Towarzyski Marszobieg profilu Klub Sportowy ME-
Rodzinny. M.E.T.A. to nie TA oraz Biegi towarzyskie.

31. Bieg Towarzyski


po skrzyszowskiej berdze MAZOLEWSKI YASMIN LEVY

META

MANU KATCH

Pod koniec listopada przy dosy niskiej temperaturze, odby


si kolejny, 31. Bieg Towarzyski organizowany przez Klub
Sportowy M.E.T.A. Tym razem miejscem spotkania byy Palm Jazz Days Festiwal to wielkie przedsiwzicie tego gatunku muzyki. Festiwal rozpocz si 18 listopada. Na scenie wystpi
pokopalniane tereny nieistniejcych ju zachodnich szybw, Wojtek Mazolewski z Quintetem jeden z najbardziej nowatorskich i inspirujcych zespow na polskiej scenie jazzowej. Wojtek
nalecych niegdy do kopalni Moszczenica. Trasa liczya Mazolewski muzyk, kompozytor i producent od wielu lat z powodzeniem czy tradycj z nowoczesnoci. Dzie pniej,
10 kilometrw. Od samego pocztku biegacze i kijkarze 19 listopada, wystpi z zespoem Manu Katche - francuski artysta, perkusista, kompozytor, wokalista i producent muzyczny. Ko-
mieli do pokonania bardzo trudny technicznie teren boto, lejne koncerty towarzyszyy promocji 26. numeru procznika Almanach Prowincjonalny. Wystpi duet gitarowy Maciej Pysz
strome podbiegi i zbiegi oraz lune, kamieniste podoe. Na & Gianluca Corona, nastpnie Krystyna Stako Quintet. Spotkanie Maka Pysza i Gianluca Corona to zderzenie polskiej i woskiej
ostatnim kilometrze atrakcj dla miakw by bieg rod- muzycznej wraliwoci na brytyjskim gruncie. Natomiast Krystyna Stako to wokalistka obdarzona niezwykle oryginalnym,
kiem gigantycznej kauy o dugoci okoo 30 metrw. Po zmysowym gosem, ktra swobodnie porusza si w rnych estetykach muzycznych. Prawdziw wisienk na torcie organiza-
biegu organizatorzy zadbali o rozgrzewajc herbat oraz torzy pozostawili na sam koniec. 10 grudnia na deskach RCK wystpia Yasmin Levy, ktra piewa o mioci w ladino jzyku
regeneracyjny posiek w formie ciasta. hiszpaskich ydw.
4 Publicystyka 13 grudnia 2017, nr 25 (252) << GazetaInformator.pl
REGION STYL YCIA

Prawdziwe historie opowiadane przez ludzi bez domu


Ryszard - na zim nawet browara nie rusz Eugeniusz - na tym wiat polega, eby si szanowa
Prosz uprzejmie. Po prostu, jestem jedenacie dzi trzydzieci, czterdzieci kilometrw dziennie. Dobra, dzie dobry, nazywam si Eu- tam sobie: O! Gdzie yje. No bo normalnie,
lat wdowiec. Od trzydziestu lat. Z tym, e stao si Powanie, taak. I prosz sobie wyobrazi, e id na geniusz Woniak, jestem z arowa pocho- jak ja tam do nich nie zadzwoni, to oni do
tak, e crk zameldowaem na mieszkanie swoje, osiedle, bo mam takie osiedle swoje, takie ekstra, nie dz. To jest z pidziesit kilometrw std, mnie nie zadzwoni no proste i logiczne,
osobiste, no i mnie wymeldowaa. No, przypadek. takie jakie, wie pani, biedne. I prosz sobie wyobra- z Wrocawia. Urodziem si 30.05.1979 ro- nie? No. A tak, to jest, no... przekichane no,
Nie wiem co to byo, zoliwo czy nie zoliwo, zi, e id na osiedle, no... stoi pudeeczko, pudeecz- ku, mam trzydzieci dwa lata, nie. Wyldo- lekka sprawa, no. Co mam powiedzie no,
raczej chyba przypadek, poniewa ja miaem wyje- ko. Po prostu... eee... yyy... odruchowo bior, otwie- waem na ulicy tak: proste, to byo krtko. kurde. Z kryminau te niedawno wyszem,
cha do Szwecji do pracy, nie. I po prostu tam mia- ram, patrz dwa zegarki. Damski i mski. Znaczy Kurde, pojechaem do Niemiec, tam zosta- nie, i tak to. No, ale dobrze, e ju jestem
em mie konkubin, znaczy si, kobiet z dzieckiem, si, damski nieuywany, z bransoletkami, elegancki, em przez trzy lata, przyjechaem z powro- na czystym. Ju mam spokj ze wszystkim
i jako budowlaniec prowadzi firm budowlan, nie. nie, e jaki barakua, a mski uywany, z tym, e ani tem do Polski, mylaem... a przyjechaem, adnego ogona, adnego kuratora nic!
I po prostu, przypadek za duo byo. Za duo by- jeden nie chodzi, ani drugi nie chodzi. Ale zaoyem bo mnie policja przywioza, bo mnie listem Take jest dobrze, nie?(...)
o i po prostu okradli mnie. Paszport, wszystko i nie baterie i oczywicie na chodzie. Co pani chce si goczym poszukiwali, nie. No, to mnie od Siedziaem za dziesion, za dziesion,
mogem wyjecha, no i zostaem w kraju. Zostaem jeszcze dowiedzie? Tak prywatnie, no? Co ja byem? razu do kryminau. Wyszem z krymina- wamania, kradziee, no, ale to byo jesz-
w kraju, no. Taka prawda jest. A aktualnie... to pro- No byem spoeczniak, dwa i p tysica ludzi mia- u i od raz o, zajechaem do domu, ja tam cze za maolata, jak to robiem, a pniej
sz pani, no... Zim to jako tako mam gdzie przeby- em pod sob, tak, w Hutmenie. Wie pani gdzie to klucz chc woy, a tam jaki gociu otwie- mi wszystko zaczli odwiesza i dlatego
wa, yyy ale latem czowiek si psuje. Co psuje? Alko- jest? Tylko teraz tam ju tyle ludzi nie ma, nie. By- ra. Mwi: co jest grane, co pan tu robi. A on poszedem siedzie. Bo tak, byo wszystko
hol, bo czowiek za duo drinkuje, no. Po prostu, o to em spoeczniak i po prostu no, jakie takie odruchy na to: ja tu mieszkam. Ja mwi: jak pan w porzdku, dopki sobie nie przeskrobaem
chodzi, no. A ja jestem ju, wie pani, no co ja mam? czowiek ma spoeczne i yczliwe. I chodzio o to, e tu mieszka, jak ja tu mieszkam. No i z po- z kurde, o, piciem piwa na awce. Podjechali
Trzydzieci osiem lat... do setki, hihi, do steki. No, tak: jak pani kto powiedzia dzie dobry, to to byo wrotem idziemy do urzdu gminy i tego, no do mnie, no to dobra kolegium i za kole-
crka ma czterdzieci dwa, syn ma prawie czterdzie- przyjemne. Nie chodzio o adne pienidze. Ale tak: i co mi powiedzieli, e ju straciem te tam- gium poszedem siedzie, miaem tylko trzy
ci te. No jest ta rnica, e po prostu czowiek nie poyczki, nagrody, czy co tam prawda wszystko t chaup, bo przez trzy lata nie paciem miesice, a z trzech miesicy si zrobio sie-
pije dla przyjemnoci, eby si upi, tylko si uspa- podpisywaem i miaem dobre sowo, to znaczy si, rachunkw, ani niczego. No i co mam dalej dem lat. No jak to? Wszystko poodwieszali
kaja. Bo tu chodzi o alkohol, eby alkohol uspokoi. dobrze mnie powaali, poniewa... A ja prosz pani, powiedzie dlatego wyldowaem na uli- mi. Wszystko mi poodwieszali po kolei i tak
Tak, jak lekarstwo. Tak jak lekarstwo po prostu, no no, lubi komu pomc za dzie dobry, nic wicej. cy. A potem mieszkaem na schronisku, tu- to... taka wanie jest kurwa polityka polska.
i tym samym jest si chwilowo spokojnym, nie. Jest Pracy nie straciem, tylko po prostu... hmm... praco- taj, po Polsce jedziem (przewanie Gdynia, Zajebane Kaczyscy, o. Niech pani to skasu-
od razu cieplej te. pi na klatkach. ona zmara. waem tu i tam... Hutmen pitnacie lat, Polmos... tam Krakw, nie), no wszdzie gdzie si da- je, ale kurwa oni do tego doprowadzili wa-
To by przypadek. No choroba, no. A dzieci urodzi- I ja pracowaem, bo ja byem str od utrzymania o, gdzie najlepiej by byo. No teraz myl, e nie, e kurwa, e tak jest, jak jest. Oni dalej
em no troch, troch daleko, lubelskie a, a, a! A ruchu, znaczy si, prowadziem roboty takie i takie. pojad na Szczodr, bo zima si zblia, a tam moe chcieliby komun mie kurwa. No ta-
lubelskie. Z tym, e ja szko koczyem w Gdyni, na I... po prostu... szczerze powiedzie? Honor zgubi. jest noclegownia taka, e mona przey ca ka jest prawda, oni chc mie komun dalej.
Helu praktyk, take ja nie jestem dzisiejszy. Tytuy Honor, no. Czowiek by za honorowy nie chcia zim, nie. A nie bd spa przecie po krza- Jak chc mie komun, to niech jad do Ro-
mam, ale nie bd si wypowiada, bo po co. Mam pienidzy, nie chcia nic, tylko chciaby dobre so- kach. W zim, nie. To byoby przegicie. Ju sji, kurwa. Albo do Chin, bo tam te jest ko-
uprawnienia midzynarodowe, i tak dalej, i tak dalej, wo i tak dalej. I to zgubio. Dzisiaj mi crka mwi, mam takich kumpli, ktrzy se poodmraali muna dalej. No... Miaem dziewczyn, Mo-
tu w Oawie robiem, i w Gdyni te. I po prostu, no, czterdzieci dwa lata, mwi do mnie: tata, ja ci mo- nogi albo co, no, poobcinali nogi. Kurde, se nik. Mam nawet jej tatua tutaj, znaczy si
a teraz jest, no smutno jest. Smutno jest, e czowiek g wszystko kupi, ale pienidzy ci nie dam. Wiado- odmrozi, to musieli mu a do kolana kurde jej imi. Zrobiem sobie ten tatua, byem
musi topi to wszystko. Musi topi, no. Po prostu mo o co chodzi, hehehehe. Nie, nie, tak sympatycz- obci, no. Mody chopak te... kurde. No w kryminale, ona czekaa na mnie, wyszem,
w trunku, w trunku. Nie jestem alkoholikiem, tyl- nie rozmawiamy, nie? Ale crka wyksztacona, pani i co jeszcze mam powiedzie. Pi lat ju y- no i co z tego, e wyszem, jak ona za za ty-
ko po prostu... za duo spoywam, nie. Znaczy si, inynier budowlana, syn te. No ale co, wie pani co, j na ulicy, pi lat no. Kurde pi lat i po- dzie umara. No. Rak odka i po dziew-
moe nie tyle spoywam. Yyy, czowiek, yyy, znaczy mj przypadek, e miaem wyjecha do Szwecji, ale... wiem pani szczerze, rzeczywicie jest tak, e czynie, dwadziecia dwa lata. No i zmara.
si, jeeli chodzi o mnie oczywicie, jak ju tak si za duo byo. Okradli mnie i po prostu, popsuo mi my, na przykad tutaj z kolegami, jak jeste- A jeszcze miaem wtedy mieszkanie, jeszcze
wypowiadam, po prostu czowiek nie pije, e jest al- si. Tak si stao, popsuo mi si. A w tej chwili to wie my, my si bardziej szanujemy, jak ludzie miaem, bo po mamie, nie. Mama, jak zmar-
koholikiem, tylko pije, eby zaspokoi nerwy. Ner- pani, co, powiem szczerze, przez ca zim, ja nie ru- tak normalni si szanuj, naprawd. Taka a, to przeszo na mnie, nie. I wtedy zacze-
wy, po prostu chodzi, ja zoyem podanie do pracy, sz nawet browaru, nawet browaru. Po prostu mam jest prawda, bo wiemy, yyy... znamy ycie. em chla tak totalnie, e oh. Pojechaem se
a mam szedziesit trzy lata, i wie pani, e nie dosta- hamulec. Tylko wie pani o co chodzi, ale przyjdzie la- Bo ci, co nie znaj ycia, to oni si nie szanu- do Niemiec, w Niemczech se posiedziaem
em odpowiedzi? Na gwny dworzec, no bo jestem to, no, rnica, lato prawda, hehehe, i tak dalej i czo- j w ogle, absolutnie. Ja widz pani pierw- trzy lata, potem se wrciem, ale kurwa z po-
budowlaniec, nie. I co mam zrobi? Upi si z tego wiek troch ma luzu, ale bro Boe... To, co ja jem, to szy raz te i pani powiem, e pani jest bardzo licj, no i tak to kurwa wyglda wanie. Ta-
wynika. I to jest przykre, ale nie upi si dlatego, e... nie wiem czy pani miaa w rku takie jedzenia, jak ja. sympatyczn kobiet i z kultur bynajmniej, kie ycie. A teraz yj z dnia na dzie, no bo
znaczy, zaagodzi nerwy. Ja jeszcze umiem paka. Nie, bez przesady, mwi powanie. Pani nagrywa, nie. Pani si nie brzydzi podej do nas, pa- jak mam y, kurwa. yj, no yciem, kur-
Umiem paka i po prostu to moe mnie ratuje. Nie ale mnie to nie przeszkadza. Prosz pani, to, co ja ni si nie brzydzi zapyta o co. No i wanie wa. Moe dzisiaj bdzie dobrze, moe jutro
no, psychologi te robiem. Robiem psychologi, jem: balerony, nie balerony, skd to mam? Kupuj? o to chodzi, kurde. Ludzie, szanujmy si na- bdzie lepiej, Nie wiadomo. No kto to wie.
poniewa w szkole wykadaem zawodowo histori. Nie. Nie kupuj. I prosz sobie wyobrazi, e ja id, wzajem. Kurde, po co to ma. Kurde. Na tym A moe umr jutro, no, kk... Skd ja mog
Jestem budowlaniec z wyksztacenia, no ale par in- przykadowo dwa mam takie miejsca, id wszystko wiat polega, eby si szanowa, a nie kurwa wiedzie. No taka jest prawda, no kurwa.
nych tytuw tam mam. Nie bd si chwali, bo nie zamroone. Zamroone z lodwki, bo kierowca od- si jeszcze doowa(...) Mog si kurwa potkn o chodnik i kurwa
ma czym si chwali. Inyniera nie mam, tylko mam jeda i zostawi baleron, a p reklamwki, to prze- Mama nie yje, tato nie yje. Mama mia- upadn i niefartnie i po mnie, nie. A mog
tytuy. Tytuy to s prosz pani rne. Mam midzy- cie pani sama tego nie zje. To jest normalne. Co mo- a czterdzieci dziewi lat jak zmara na ra- w ogle ju nie wsta, nie wiadomo... Jest
narodowe uprawnienia budowlane, i tak dalej, i tak g pani sympatycznie jeszcze powiedzie? Kurcze, ka, tato zmar na grulic mia pidzie- jedna rzecz, ktrej do tej pory nie mog se
dalej. I prosz pani, no co zrobi? Pff...mam po- za duo powiedziaem i tak. Crka ma will, na K- sit lat. Straciem ich bardzo wczenie, za wybaczy. Przeprosi mam. To jest najgor-
wiedzie wicej tak szczerze? Chodz po kancie. Nie tach Wrocawskich mieszka, tak. Z tym, e ja, przed wczenie mi si wydaje. Moe by do tego sza moja... nie, chciaem przeprosi w ogle
wie pani co to jest po kancie? Po probie. Po pro- chwil pani powiedziaem: honor czowieka gubi, ja sytuacji nie doszo, nie, co teraz jest, ale za za moje zachowanie, za moje wszystko. Tyl-
stu chodz, moe pani poratowa zotwk, prosz za honorowy jestem, po prostu, i to mnie gubi, bo ja szybko oni odeszli. Znaczy, tato mnie uczy ko ju nie zdyem, nie mam szans ju te-
uprzejmie. Albo poratuje albo prosi o odejcie, albo wol nic i koniec. Pani rozumie? To jest ciekawskie, od maego, kurwa, ekhe. Tato mnie takich raz. Chyba, e do Boga. To wszystko.
nie mam drobnych, albo mam kart, prawda. Ale ja prawda? A to jest takie, no, znaczy si, eee..., nie ty- rzeczy, eby szanowa innych, nie? Zawsze
jestem, bo to s, no... No i po prostu, co pani powiem le nieprzyjemne, co nieprzyjazne, nie. Bo poniewa mi to powtarza, od maego. No to ja szanuj
wicej jestem samotny w tej chwili, ale bro Boe, czowiek za honorowy, no jest niby mocny, niby jest dalej i dlatego mam kumpli, nie, no proste. z bezdomnymi rozmawiaa
powiem pani szczerze, na zim nawet browara nie mocny, ale traci. Traci szacunek, traci wszystko, traci No i co jeszcze powiedzie, no. Mam jeszcze, anna burek
rusz. Powiem pani ciekawskie takie rzeczy, no bo wszystko po prostu no. Co pani mog jeszcze powie- o, brata, siostr mam, ale oni moe ju zapo- (teksty dosowne na podstawie nagrania
ja jestem taki no, no, duo chodz. Ja potrafi cho- dzie? Niech pani ju nie nagrywa. mnieli o mnie. Nie wiadomo, no moe myl rozmw przeprowadzonych z bezdomnymi)
Fot. Ireneusz Burek

Zima to najtrudniejszy okres dla ludzi bezdomnych. Wielu z nich nie chce korzysta z noclegowni, stara si przetrwa mrone dni w dziuplach, bez prdu, ogrzewania, wody. Czsto budynkach pozbawio-
nych okien. Na zdjciach zimowa akcja Stray Miejskiej przeprowadzona wraz z pracownikami OPS polegajca na odwiedzaniu miejsc, gdzie przebywaj bezdomni oraz zachcaniu ich do skorzystania
z noclegowni. Na og z maym skutkiem.
GazetaInformator.pl >> 13 grudnia 2017, nr 25 (252) Publicystyka 5
REGION HISTORIA

Stowarzyszenie Odra 1945.


Ocali lokaln histori od zapomnienia
Na powanie dziaaj od okoo roku, a ju maj na koncie tak spektakularne, due
i ambitne przedsiwzicie jak doprowadzenie do porzdku zaniedbanego cmentarza
ewangelickiego w Raciborzu. Mowa o Raciborskim Stowarzyszeniu Mionikw
Historii Regionalnej, ktrego poczynaniami zainteresoway si nawet TVP3 i TVN.

PAWE STRZELCZYK Wszystko zaczo si 2 lata czsto nie zauwaamy szcze- n, zawierajc podstawowe burmistrza Raciborza w la- graniczny przenie do mu-
temu, kiedy to pasjonat lokal- gw, ktre s wiadectwem informacje o niej. Tablica po- tach 1926-1927, ktry zgin zeum, a w jego miejscu po-
- Jestemy grup mioni- nej historii Bartomiej Mielnik okruciestwa jakim jest wojna dobna stana niedawno dziki w niejasnych okolicznociach stawi wspczesn replik
kw szeroko pojtej historii wraz ze znajomym zarejestro- - gosi sentencja na stronie in- staraniom stowarzyszenia przy w wypadku samochodowym (aby zapobiec jego kradzie-
Raciborza i okolic. Na co dzie wali stowarzyszenie pod obec- ternetowej, gdzie publikowa- ul. Starowiejskiej (niedale- pod Kravarzem. Istniej do- y). W rozwaaniach pojawia
pracujemy, wychowujemy dzie- n nazw. Przez pierwszy rok ne s zdjcia przedstawiajce ko skrzyowania z Michejdy), mniemania, e za jego mier- si take temat bezimiennej
ci, uczymy si. Co robimy? Ko- istnienia waciwie niewiele si np. lady po kulach karabi- gdzie znajduje si wspomnia- ci mogli sta nazici. Czy ta- mogiy onierzy, najprawdo-
chamy Racibrz i jego histori. dziao, poza kompletowaniem nowych czy pociskach artyle- ny wyej cmentarz ewangelic- kich historii wypynie wicej? podobniej niemieckich. Sto-
Szukamy, szperamy, sznupie- ekipy i zaatwianiem czynnoci ryjskich. Mao kto zdaje sobie ki. W ten sposb docieramy do Na razie mogiy i teren wok warzyszenie dotaro do rela-
my... gdzie si da i jak si da... formalnych. Zmienio si to, take spraw z istnienia Luft- najwikszego przedsiwzicia, nich s pieczoowicie porzd- cji osb, ktre bezporednio
i zbieramy wszystko, co ma gdy Mielnik zacieni wsp- schutzrume, czyli cywilnych w ktre stowarzyszenie anga- kowane, w czym dua zasuga po wojnie byy naocznymi
zwizek z Raciborzem. Stara- prac z Wojciechem Mitrg, schronw przeciwlotniczych uje swoje gwne siy. Pano- wychowankw Zakadu Po- wiadkami zwoenia woza-
my si dociera do archiwal- pracownikiem raciborskiego w budynkach mieszkalnych wie za punkt honoru postawi- prawczego, ktrzy pomagaj mi z okolicznych pl w jed-
nych zdj, niepublikowanych oddziau Archiwum Pastwo- w Raciborzu. Ich lady i po- li sobie uporzdkowanie tego w pracach jako wolontariu- no miejsce cia polegych i ich
wczeniej w internecie, doku- wego, ktry take mocno an- zostaoci do dzi widniej na miejsca i realizuj to z pen sze. Mielnik i Mitrga zgod- masowego pochwku. Teren
mentw, starych przedmio- gauje si w lokaln histori elewacjach - to midzy inny- konsekwencj. nie podkrelaj te zaangao- zlokalizowano, by moe uda
tw codziennego uytku itp. i jej odkrywanie. Stowarzysze- mi strzaki LSR na murach Cmentarz ewangelicki wanie wadz Raciborza. Dziki si doprowadzi do ekshuma-
Wszystkie te przedmioty ar- nie liczyo ju 7 osb, nadszed domw oraz resztki mocowa w Raciborzu powsta w 1920 wsparciu miasta podczas jed- cji. To jednak zaley od ch-
chiwizujemy cyfrowo i opisuje- czas na dziaalnie i przekuwa- zabezpiecze przy okienkach r. jego powierzchnia wynosi nej z ostatnich akcji udao si ci wsppracy odpowiednich
my - w ten sposb przedstawia nie w czyn pomysw. A tych piwnic. Take i takie pamit- 1,4 ha. Na terenie nekropolii wywie na kompostowni a sub i instytucji.
si na swojej stronie interneto- nie brakowao. Cmentarz to ki czonkowie stowarzyszenia znajduje si ponad 700 mogi. 7 przyczep odpadw zielonych. Kady, kto interesuje si
wej Stowarzyszenie Odra 1945, oczywicie najwiksze przed- dokumentuj fotogracznie. Stoi tu kaplica, a obok pomnik Jeszcze jesieni 2016 ro- histori regionu i chce po-
ktre zasyno ostatnio relacja- siwzicie jakiego si podj- Jednym z ostatnich odkry powicony niemieckim o- ku przypuszczano, e same mc, moe zosta sympaty-
mi ze swoich dziaa zarejestro- li, ale nie jedyne. Nie brakuje jest ceglanych chodnik z XIX nierzom wyznania ewangelic- podstawowe prace porzd- kiem stowarzyszenia. Aby zo-
wanymi przez TVP3 i TVN. Co licznych mniejszych inicjatyw. wieku prowadzcy na cmen- kiego pochodzcym z terenw kowe potrwaj 2-3 lata. Dzi sta czonkiem, naley mie
takiego spowodowao, e mo- Historia to proces, ktry dzieje tarz choleryczny na ul. Miko- Raciborszczyzny, polegym stowarzyszenie szacuje, i ukoczone 18 lat i wyrazi ta-
dym i stosunkowo niewielkim si codziennie, skadajcy si owskiej. To wanie tutaj cho- podczas I Wojny wiato- wykonano ju 30% planu k ch. Wystarczy skontak-
stowarzyszeniem ze redniej z wielu rozmaitych czynnikw, wano oary epidemii cholery wej. Cmentarz podlega para- i potrzeba jeszcze ok. sze- towa si poprzez adres kon-
wielkoci miasta powiatowego na ktre czsto nie zwracamy z 1831 roku. Chodnik o dugo- i ewangelicko-augsburskiej ciu spotka, aby doprowa- taktodra1945@gmail.com.
pooonego na obrzeach kra- uwagi i te aspekty prbuj na- ci 220 metrw zauwayli przy w Rybniku. Niestety, niewie- dzi teren do naleytego po- Przy okazji czonkowie Od-
ju zainteresoway si oglno- gania czonkowie stowa- okazji trwajcych prac budow- le wicej o nim wiadomo. By rzdku. Co potem? Pomysw ra 1945 prosz mieszkacw
polskie telewizje? Tym czym rzyszenia. Tak jest chociaby lanych na terenach inwesty- moe zmieni si to, gdy mogiy na dalsz dziaalno propa- o informacje dotyczce cie-
jest gigantyczne przedsiwzi- z cyklem ladami wojny. Do cyjnych. Jako e teren naley i nagrobki zostan oczyszczo- gujc histori lokaln nie kawych obiektw czy miejsc
cie, jakie panowie wzili na dzi na budynkach i obiektach do zasobw miejskich, stowa- ne z porastajcych je chwa- brakuje. Jest koncepcja po- w Raciborzu i okolicach. By
siebie, a mianowicie doprowa- na terenie miasta widoczne s rzyszenie nawizao kontakt stw i bdzie mona odczy- wicona uanom i miejscom moe wie si z nimi jaka
dzenie do porzdku zaniedba- lady z czasw II Wojny wia- z prezydentem Raciborza, by ta personalia pochowanych. z nimi zwizanych. Trwaj interesujca, nieraz zapo-
nego cmentarza ewangelickiego towej. - Codziennie przemie- w przyszym roku nekropoli To udao si np. w przypad- starania, aby odkryty w pod- mniana historia, ktr warto
w Raciborzu. Ale po kolei. rzamy ulice Raciborza, lecz upamitni tablic informacyj- ku grobu Roberta Ellendta, raciborskich lasach kamie ocali od zapomnienia.

lady wojny to jedna z inicjatyw stowarzyszenia. Dokumentowane fotogracznie s miejsca, na ktrych wci widoczne s
pamitki po II Wojnie wiatowej.

R E K L A M A

Prezesem stowarzyszenia jest Bartomiej Mielnik (z prawej), pasjonat lokalnej historii, autor
m.in. uznanej wystawy PlOmby Pamici, na co dzie grak w rmie Eko-Okna. Wspiera
go Wojciech Mitrga, historyk, pracownik raciborskiego oddziau Archiwum Pastwowego,
Jedn z uporzdkowanych mogi jest grb Roberta Ellend- wspautor lmw popularyzujcych histori Raciborsczyzny: o Pawle Newerli, raciborskiej
ta, burmistrza Raciborza w latach 1926-1927. temidzie czy parai NSPJ.
6 Wspieramy Dobre Tematy 13 grudnia 2017, nr 25 (252) << GazetaInformator.pl
REGION SYLWETKI

Nagrodzeni medalami im. Ks. Praata Stefana Pieczki


Wrczenie medali im. Ks. Praata Stefana Pieczki, poprzedzone uroczyst prezentacj zasug laureatw, odbyo si 11 grudnia
w Raciborskim Centrum Kultury. Rokrocznie, laureaci tego szczeglnego wyrnienia doczaj jednoczenie do honorowego
skadu czonkw Kapituy Medalu. W tym roku, decyzj kapituy, medale zostay przyznane: siostrze Mirze Piasek,
Iwonie Pardon-Chojeckiej, ks. Helmutowi Sobeczko, Andrzejowi Rosoowi oraz p. ks. prof. Alojzemu Marcolowi.
Siostra Mira Piasek Bydgoszczy i Torunia. W mi- oraz II Liceum Oglnokszta- ciborzan. Praca z modzie jest
dzyczasie siostra Mira podej- ccym im. Adama Mickiewi- yciow pasj laureatki, stano-
Urodzia si w Bydgoszczy muje studia pedagogiczno-ka- cza w Raciborzu. Bya inicjator- wic cig inspiracj jej aktyw-
i tam te, w roku 1986, uzyskaa techetyczne na Uniwersytecie k przyjcia jako patronki przez noci zawodowej. Za zasugi na
wiadectwo dojrzaoci. W na- Mikoaja Kopernika w Toruniu, pierwsz z wymienionych szk polu pedagogiczno-wychowaw-
stpnym roku wstpia do Mi- zakoczone licencjatem w 2000 tej XIV-wiecznej zmarej w opi- czym bya wielokrotnie nagra-
syjnego Zgromadzenia Suebnic r., a nastpnie kontynuuje dalsz nii witoci siostry zakonnej, dzana m.in. medalem Komisji
Ducha witego w Raciborzu. edukacj na Uniwersytecie Ste- dwukrotnie piastujcej funkcj Edukacji Narodowej, nagrod
W roku 1994 rozpoczyna prac fana Kardynaa Wyszyskiego, przeoryszy i wielce zasuonej dla starosty raciborskiego i dziewi-
pedagogiczn jako katechetka. uzyskujc w 2002 r. magisterium raciborskiego klasztoru Domini- ciokrotnie nagrodami dyrekto-
Jej pierwszym miejscem pra- z teologii. Od roku 2006 przeby- kanek. Najwikszym marzeniem rw szk, w ktrych pracowaa.
cy bya Szkoa Podstawowa nr wa ponownie w Raciborzu, gdzie siostry Miry jest wyniesienie na Wyrnienie medalem im. Ks.
15 w Raciborzu. W latach 1998- aktualnie uczy religii w dwch otarze witobliwej Ofki. Gor- Praata Stefana Pieczki jest pik-
2006 siostra pracuje w 11 pla- szkoach: Technikum nr 1 im. liwie propaguje jej zasugi i po- nym zwieczeniem jej dotychcza-
cwkach owiatowych na terenie Ksinej Eufemii Raciborskiej bone ycie wrd modych ra- sowej pracy katechetycznej.

Iwona Pardon-Chojecka 1989 r. powraca do Raciborza, Mikoaja w Raciborzu zesp ber, zdobywa wyrnienie na
gdzie rozpoczyna prac jako kameralny Unisono, z ktrym X Oglnopolskim Sacrosongu
Kompozytorka, pianistka i organista w parafii WNMP w w 2014 roku zdobywa pierw- w Czstochowie. Zesp przy-
aranerka. Raciborzanka. Za- Raciborzu. Tu zakada zesp sze miejsce na przegldzie j nagrod z rk ks. Kardyna-
mna (m Dariusz), matka kameralny muzyki dawnej, Pieni Religijnej w Azotach. a Karola Wojtyy (na trzy ty-
czwrki dzieci. Po ukocze- zoony ze studentw kierun- Obecnie jest organist w para- godnie przed jego wyborem
niu studiw podejmuje prac ku muzyka raciborskiego stu- fii Matki Boej. W roku 1979, na papiea). Iwona Pardon-
w Szkole Podstawowej Nr 97 dium nauczycielskiego. Od we wrzeniu, przy wsppracy -Chojecka to wraliwa, zawsze
w Warszawie Aninie, jako na- 1990 r. pracuje w szkole spe- z ksidzem Stefanem Pieczk umiechnita, otwarta na dru-
uczyciel zasad chorau grego- cjalnej. Iwona Pardon-Cho- i wraz z zespoem w skadzie: giego czowieka osoba. Mona
riaskiego oraz harmonizacji jecka zaaranowaa i nagraa Zbyszek Kuagowski (instru- powiedzie, za ksidzem Ste-
gregoriaskiej. Staraniem ks. blisko 100 utworw. W roku menty klawiszowe), Piotrek fanem Pieczk, e dekalog
Praata Stefana Pieczki w roku 2009 zakada przy parafii w. Wnuk (gitara), Jolanta Ce- pozosta jej busol ycia.

Ks. Helmut Sobeczko dom, i swoj rodzin, otaczany Diecezjalnego Instytutu Pastoral- wych, promotorem studentw
przez kolejne pokolenia wsp- nego w Opolu, czonek midzy- i naukowcw. Znany i ceniony
On ubogiego z Ndzy wy- parafian niegasncym szacun- narodowego Stowarzyszenia Na- w kraju, jak i za granic, zawsze
prowadzi i z ksitami na krze- kiem i podziwem. Bo te uczucia ukowego Societas liturgica oraz pozostaje wiernym synem swo-
le posadzi ten psalmiczny owe zawsze miay czym si ywi Komisji Liturgicznej Episkopatu jej maej ojczyzny, badajcym
wers zabrzmia w artobliwej tra- funkcji, stanowisk i tytuw, od Polski, jak rwnie sekretarz Ra- jej histori i kultur, szczeglnie
westacji tekstw nieszpornych, pocztku drogi powoania, ksi- dy Naukowej tego Episkopatu liturgiczn i zatroskanym o jej
przygotowanej przez modzie dzu laureatowi bardzo szybko oraz redaktor naczelny pisma Li- duchowy rozwj. Zasug nie do
kilka lat temu, na jubileusz 50-le- przybywao: wykadowca litur- turgia Sacra. Ponadto uhonoro- przecenienia dla naszego regionu
cia kapastwa dzisiejszego laure- giki w nyskim seminarium du- wany papieskimi tytuami praata pozostanie wkad Ksidza Profe-
ata Ksidza Infuata Profesora chownym oraz na KUL-u, dzie- oraz Kapelana Jego witobliwo- sora w dzieo tworzenia Uniwer-
dr. hab. Helmuta Jana Sobeczki. kan Wydziau Teologicznego ci, a take godnoci Protonota- sytetu Opolskiego, z pierwszym
W Ndzy bowiem on si urodzi, Uniwersytetu Opolskiego, nota- riusza Apostolskiego. Jest na- w Polsce po upadku komuni-
tam mieszka do usamodzielnie- riusz kurii opolskiej, korespon- uczycielem wielu wykadowcw zmu wydziaem teologicznym.
nia si, tam, co jest do nietypo- dent prasowy przy Sekretariacie i wychowawcw, zarwno du- Po przejciu na emerytur nadal
we, przyj wicenia kapaskie Episkopatu Polski, dyrektor Stu- chownych, jak i wieckich, auto- oddaje si swojej pasji naukowej
i tam do dzisiaj odwiedza swj dium Organistowskiego, a potem rem licznych publikacji nauko- i duszpasterstwu.

Andrzej Ros latach 1989-2003 - dyrygent i ni Sudeck. W swojej karierze twa Narodowego Zasuony
Kierownik Artystyczny Raci- przygotowa ok. 20 spektakli w dla Kultury Polskiej (2015).
Dyrygent, pianista, kom- borskiej Orkiestry Kameralnej. Operetce lskiej i Teatrze Mu- Jako pierwszy w Polsce doko-
pozytor. Urodzi si w 1960 ro- Ponadto chrmistrz i dyrygent zycznym w Gliwicach, ok. 120 na nagrania na CD muzyki Ar-
ku w Dusznikach-Zdroju. ona w Operetce lskiej w Gliwi- koncertw symfonicznych i ka- nolda Ludwiga Mendelssohna.
Mariola, synowie Klaudiusz i cach. Przez dwadziecia lat meralnych w Raciborzu i drugie Inicjator Raciborskiej Gali Mo-
Krzysztof, crka Anna-Maria. wsppracowa z Teatrem Mu- tyle w caej Polsce. Koncertowa dych Talentw i raciborskiego
Wyksztacenie wysze - w 1985 zycznym w Gliwicach. Od 1994 w Czechach, Niemczech i na piewania hymnu Gaude Ma-
roku ukoczy studia z zakresu pracuje take w Pastwowej Ukrainie. Nagrywa dla radia, ter Polonia Wincentego z Kiel-
teorii muzyki na Akademii Mu- Szkole Muzycznej I i II stopnia wystpowa z wieloma znako- czy. W yciu stara si kierowa
zycznej we Wrocawiu, w 1989 w Gliwicach (w latach 1994-97 mitociami ze wiata muzyki. takimi wartociami, jak: uczci-
- z zakresu dyrygentury symfo- by dyrektorem tej placwki). Odznaczony odznak honoro- wo, prostolinijno, prawdo-
nicznej na tej samej uczelni. W Wsppracowa z Filharmo- w Ministra Kultury i Dziedzic- mwno, konsekwencja.

Ks. prof. Alojzy Marcol Ojciec, ktry by wjtem wioski, studia teologiczne na Katolic- czajnego. Ksidz Alojzy Mar-
zosta przez Rosjan internowany kim Uniwersytecie Lubelskim. col wykada nie tylko w Nysie,
Parafrazujc sowa ks. Twar- i wysany z innymi mczyznami Po czterech ju latach ks. Mar- ale przez wiele lat by rwnie
dowskiego, mona powiedzie: do Krasnowocka nad Morzem col prowadzi wykady z teolo- pracownikiem naukowym
Spieszmy si dostrzec ludzi wy- Kaspijskim. Tam umar i zo- gii moralnej w Wyszym Semi- Akademii Teologii Katolickiej
bitnych wrd nas, bo szybko od- sta pochowany. 15-letni Alojzy narium w Nysie. Potrafi czy w Warszawie. W 1974 r. zosta
chodz. Ks. prof. Alojzy Marcol, chcia pomc matce w utrzyma- prac profesora z innymi zada- czonkiem Europejskiego Sto-
zasuony syn raciborskiej ziemi, niu licznej rodziny, wic praco- niami: by kilka lat rektorem ko- warzyszenia Etykw. W 2002
za swoje osignicia zosta wy- wa m.in. w lesie. Potem jednak, cioa w. Franciszka w Nysie, r. przeszed na emerytur, ale
rniony pomiertnie - zmar bo- wsuchujc si w gos powoania, przez 15 lat peni funkcj eko- nadal prowadzi wykady zleco-
wiem 25 marca biecego roku. zgosi si do Niszego Semina- noma seminaryjnego (prokura- ne na Uniwersytecie Opolskim
Alojzy Marcol urodzi si 4 rium Ojcw Werbistw. Tam tora). W latach 1977-1983 peni i w Heiligenkreuz w Austrii.
czerwca 1931 r. w Ndzy, w rodzi- zda matur, a nastpnie wst- funkcj rektora Seminarium Du- Mieszka w Nysie i bra udzia
nie Marii i Franciszka Marcolw. pi do diecezjalnego Seminarium chownego w Nysie, a rwnocze- w yciu miejscowej parafii w.
Gimnazjum ukoczy w Racibo- Duchownego w Nysie. wicenia nie cigle si doksztaca. Dokto- Dominika. Ks. prof. Alojzy
rzu. Gdy na ziemie raciborskie otrzyma w 1957 r. Biskup Fran- rat uzyska w 1962 r., habilitacj Marcol by skromn, yczliw
dotara wojna, wszystko zmienio ciszek Jop, zaraz po wiceniach, w 1987 r. W 1993 r. prezydent osob, otwart na drugiego
Na zdj. Emil Marcol brat p. ks. prof. Alojzego Marcola si rwnie w rodzinie Marcolw. skierowa ks. Alojzego na dalsze przyzna mu tytu profesora zwy- czowieka.

Oprac. sylwetek - Kapitua Medalu im. Ks. S. Pieczki


Fot. Ireneusz Burek
PLUSY dlaBIZNESU
Dodatek tematyczny 25/2017 GazetaInformator.pl 13 grudnia 2017 nr 25 (252)
RACIBRZ OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

Podpisano umow na dokoczenie Zbiornika Racibrz Dolny


Poprzednia ekipa rzdowa nie dopilnowaa realizacji tego zbiornika w sposb waciwy. Rok temu, bdc na komisji
w Kuni Raciborskiej, obiecaem, e mimo tych trudnoci zbiornik bdzie dokoczony i w tym roku zostan wznowione
roboty podkrela Mariusz Gajda, wiceminister rodowiska.
katarzyna przypado

Fot. Katarzyna Przypado


To jest pierwszy kontrakt
Budimexu dla RZGW w Gliwi-
30 listopada w Raciborzu- cach, tym bardziej traktujemy
-Brzeziu zostaa podpisana to nie tylko prestiowo, ale
umowa na dokoczenie budo- i odpowiedzialnie. Koczy
wy Zbiornika Racibrz Dolny, po kim, komu si nie uda-
ktrego celem jest zmniejsze- o, to nie jest prosta sprawa,
nie zagroenia powodziowego ale udowadniamy od 50 lat,
w regionie. Umow w obecno- e dziaamy odpowiedzialnie
ci wiceministra rodowiska i wszystkie inwestycje zrealizo-
Mariusza Gajdy podpisali Piotr walimy z reguy przed czasem
Cywiski, p.o. dyrektora Regio- zaznaczy Dariusz Blocher.
nalnego Zarzdu Gospodarki Czesaw Burek, wjt gmi-
Wodnej w Gliwicach i Dariusz ny Lubomia, podkrela dobr
Blocher, prezes firmy Budimex, wspprac midzy samorz-
ktra dokoczy budow. Koszt dem a pastwem jeli chodzi
inwestycji to blisko 904 mln o przeniesienie wsi Nieboczo-
zotych. Przewidywany termin wy. 2,5 mln ludzi od Raci-
zakoczenia budowy wyzna- borza po Wrocaw i nie za-
czono na koniec 2019 r. pomnielimy wszyscy o tych
Mariusz Gajda podkrela, kilkuset mieszkacach. Myl,
jak wany jest zbiornik Raci- e jest to wzorcowy przykad,
brz Dolny dla ochrony prze- W podpisaniu umowy uczestniczyli (od lewej): Piotr Cywiski, p.o. dyrektora Regionalnego Zarzdu Gospodarki jak skrci te wszystkie nie-
ciwpowodziowej caej doli- Wodnej w Gliwicach, Mariusz Gajda, wiceminister rodowiska i Dariusz Blocher, prezes firmy Budimex. mie chwile. Na ukoczeniu
ny Odry. Bez tego zbiornika jest wie, przesiedlenia take.
nie ma tak naprawd penego komisji w Kuni Raciborskiej, mieszkacw, a co za tym idzie dzisiaj z pewnym optymizmem Wszystkim nam na tym zale- Po raz pierwszy w historii Pol-
bezpieczestwa przed powo- obiecaem, e mimo tych trud- dla rozwoju kraju. Te inwesty- powiedzie, e ju za ponad 700 y, eby nasze drogi wodne byy ski inwestorem bezporednim
dzi dla Wrocawia, nie m- noci zbiornik bdzie dokoczo- cje wpisuj si w polityk pro- dni bdziemy mieli zbiornik Ra- nie tylko piknym krajobrazem, jest samorzd korzystajcy
wic o Opolu i samym Racibo- ny i w tym roku zostan wzno- rodzinn jeeli ludzie bd cibrz Dolny zrealizowany. To ale rwnie, eby wykorzysta je z pomocy pastwa. Zachcam
rzu zauway wiceminister wione roboty. RZGW wykona si czuli bezpiecznie, nie bd jest przedsiwzicie wrcz epo- w procesach gospodarczych. Wo- do rozwiza, w ktrych czy
rodowiska i przypomnia, e gigantyczn prac i bardzo do- musieli wyjeda za granic kowe dla bezpieczestwa prze- lumen w Polsce jest promilowy, si interes publiczny lokalny
zbiornik mia by gotowy ju brze przygotowa przetarg, aby powiedzia wiceminister rodo- ciwpowodziowego w Polsce w Europie Zachodniej od kilku z interesem publicznym ogl-
w 2014 r. Poprzednia ekipa nie byo takich niespodzianek wiska. powiedzia Jarosaw Wieczorek, do kilkunastu procent jeli cho- nopastwowym, a przy okazji
rzdowa nie dopilnowaa reali- jak poprzednio podkreli Ma- Nasze wojewdztwo, ale Wojewoda lski. Wspomnia dzi o wykorzystanie drg wod- interesem prywatnym miesz-
zacji tego zbiornika w sposb riusz Gajda. To jest kluczowa nie tylko, czeka od 20 lat na to, rwnie o wykorzystaniu zbior- nych do transportu towarw kacw mwi Czesaw Bu-
waciwy. Rok temu, bdc na inwestycja dla bezpieczestwa eby czu si bezpiecznie. I mog nika dla rozwoju gospodarki. mwi Jarosaw Wieczorek. rek.

REGION KOMUNIKACJA

Nowy rozkad, nowe pocigi, nowe dworce


Jak co roku w drug niedziel grudnia wszed w ycie nowy rozkad jazdy pocigw. Zmiany szykuj si take na
dworcach w Wodzisawiu l. i Raciborzu.
katarzyna przypado
Fot. Katarzyna Przypado

dzinach szczytu w dni robocze, zwrci uwag na przeniesie- zatrzymywa TLK Pirat relacji
jak rwnie pocig co godzin nie pocigu w kierunku Cha- Bielsko-Biaa Gwna Ko-
10 grudnia zmieni si roz- w kad stron poza godzina- upek z godz. 13:37 na 13:02. obrzeg/winoujcie. Cieka-
kad jazdy pocigw. Korzyci mi szczytu w dni robocze oraz W zwizku z przeprowadzo- wostk s dwa pocigi midzy-
odczuwaj mieszkacy Wodzi- przez cay dzie w dni wolne. nym remontem krtszy jest narodowe, ktre zamiast, jak
sawia l., ktrzy ze swojego Bdzie to pierwszy przypadek czas przejazdu do tej przygra- do tej pory, przekracza grani-
miasta mog dojecha bezpo- w wojewdztwie lskim, gdzie nicznej miejscowoci. Dziki c w Zebrzydowicach, bd to
rednio ju nie tylko do Pragi, samorzdy zrefunduj cz modernizacji linii kolejowej robiy w Chaupkach. Oprcz
ale i do Bratysawy czy Buda- kosztw uruchomienia poci- nr 151 szybciej jedziemy te wspomnianego IC Varsovia
pesztu, a take maj do wybo- gw. Od czerwca pojawi si do Wrocawia. Kilka pocze w Chaupkach bdzie si rw-
ru cztery poczenia do War- w Wodzisawiu PolRegio. No- obsugiwanych przez PolRe- nie zatrzymywa pocig z Mo-
szawy. Obok dotychczasowych woczesnymi pocigami Impuls gio zostao skrconych lub skwy do Nicei.
pocigw Comenius, Praha trzy razy dziennie bdzie mo- przeduonych. Pojawi si te Cigle nierozwizany jest
i Porta Moravica pojawia si na dojecha do Krakowa i raz wieczorny pocig, ktry w dni temat raciborskiego dworca.
Varsovia relacji Warszawa do Rzeszowa i Chaupek. powszednie pojedzie do Opola, Przede wszystkim musi doj
Wschodnia Budapest Ny- Niedugo komfort podr- a w weekendy do Kdzierzyna. do porozumienia dwch sp-
ugati przez Bohumin, Ostrav nych z Wodzisawia l. zwik- Mona te dojecha z Kdzie- ek PKP S.A., ktra zarzdza
i Bratysaw, ktra do stolicy szy si take dziki remontowi rzyna-Kola do Raciborza na nieruchomociami i PKP PLK
Wgier odjeda o godz. 13:17. dworca kolejowego. Powstanie godz. 4:59. odpowiadajcej za zarzdza-
Trwaj przygotowania do nowoczesne centrum przesiad- Nadal mona dojecha nie liniami kolejowymi. Ru-
uruchomienia Szybkiej Ko- kowe miasto chce w jednym bezporednim pocigiem PKP szyy ju przygotowania do
lei Miejskiej midzy Wodzi- punkcie poczy transport ko- Intercity z Raciborza do War- przebudowy stacji (jako to-
sawiem a Rybnikiem. Pojawi lejowy, autobusowy, rowerowy szawy. Wraca wakacyjne po- rw, infrastruktury itp.)
si wicej nowych pocigw i samochodowy w ramach pro- czenie nad morze. TLK Wydmy PKP PLK niedawno ogosiy
Kolei lskich Elf 2 i dodat- jektu Pocig do dwch kek. bdzie zaczyna bieg w Bohu- postpowanie na opracowa-
kowe poczenia z Rybnikiem. Jakie zmiany w Racibo- mnie, by w Raciborzu pojawi nie dokumentacji projektowej.
W peni SKM ruszy w czerw- rzu? Jeli chodzi o Koleje l- si o godz. 20:40. Z Kuni Ra- Dworzec znalaz si w Progra-
cu przyszego roku. Liczba par skie, znikny niemal wszyst- ciborskiej, tak jak do tej pory, mie Inwestycji Dworcowych,
pocigw wzronie wtedy do kie bezporednie pocigi do Od nowego rozkadu jazdy wszystkie poczenia Raci- mona dosta si pocigiem lecz nie wiadomo, kiedy po-
27 w cigu doby bd przy- i z Bohumna. Godziny od- borza z Wrocawiem realizowane s za pomoc nowo- do Zakopanego, Bydgoszczy drni bd mogli korzysta
najmniej dwa pocigi w cigu jazdw zmieniy si gwnie czesnych pocigw Newag Impuls. Na nowy dworzec czy Bielska-Biaej. W sezonie z odnowionego lub nowego
godziny w kad stron w go- o kilka minut, jednak naley bdziemy musieli jeszcze poczeka. wakacyjnym bdzie si tam te budynku.
8 PLUSY dlaBIZNESU 13 grudnia 2017, nr 25 (252) << GazetaInformator.pl

Nowe rozporzdzenie o kasach fiskalnych na 2018 rok


Wedug nowego rozporzdzenia Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansw od 2018 roku z obowizku stosowania kas fiskalnych bd zwolnione te
same rodzaje dziaalnoci gospodarczej co w roku 2017, natomiast znalazy si take wyjtki. Obowizek ewidencjonowania przy zastosowaniu kas, bez
wzgldu na wysoko obrotw, naoono na usugi kulturalne i rozrywkowe w zakresie wstpu na przedstawienia cyrkowe oraz do wesoych miasteczek,
parkw rozrywki, na dyskoteki i sale taneczne, a take usugi w zakresie wymiany walut, z wyczeniem usug wiadczonych przez banki.
Natomiast bez zmian zostaj ulgi uzalenione od wysokoci obrotu. W rozporzdzeniu jest mowa o utrzymaniu na dotychczasowym poziomie kryterium
wysokoci obrotu tj. 20 tys. z dla podmiotw kontynuujcych oraz rozpoczynajcych dziaalno gospodarcz.

Kiedy kasy fiskalne ON-LINE pojawi si na rynku?

Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Finansw aktualnie pracuj nad zmianami w ustawie o podatku od towarw i usug oraz przygotowuj nowe
rozporzdzenie w sprawie kryteriw i warunkw technicznych (tzw. rozporzdzenie techniczne), ktrym musz odpowiada kasy rejestrujce. To w tym
rozporzdzeniu musz znale si wytyczne dla producentw o wymogach technicznych nowych urzdze.
Nastpnie przepisy musz zosta notyfikowane w Unii Europejskiej, co moe trwa do 90 dni. Po pozytywnej notyfikacji nowe prawo moe zosta
uchwalone i dopiero wwczas producenci mog zacz si ubiega o wydanie decyzji prezesa Gwnego Urzdu Miar ( tzw. homologacji), na podstawie
ktrej kasy on-line bd dopuszczone do obrotu.
Po otrzymaniu homologacji bdzie mona rozpocz produkcj i dystrybucj kas on-line. Analizujc obecny stan prac, mona wnioskowa, e pierwsze
ib.pl
kasy on-line nie pojawi si na rynku wczeniej ni w drugiej poowie 2018 roku.
Wszystkie atuty w rku!
Warto przypomnie, e projekt ustawy VAT zawiera tzw. harmonogram wprowadzania kas on-line. W pierwszej kolejnoci obowizkiem rejestracji sprze-
20 03 day za pomoc tego rodzaju kas zostan objci przedsibiorcy dziaajcy w nastpujcych branach:
47, 697 212 351 od 01.01.2019 - usugi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujce sprzeday benzyny silnikowej, oleju napdowego, gazu przeznaczonego do
aciborskiemedia.pl napdu silnikw spalinowych;
biuro@raciborskiemedia.pl
od 01.07.2019 - usugi gastronomiczne i budowlane;
od 01.01.2020 - usugi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usugi w zakresie krtkotrwaego zakwaterowania oraz usugi fitness.

Podatnicy, ktrych obejmie obowizek rejestracji sprzeday za pomoc kas on-line, bd mogli skorzysta z odliczenia w wysokoci maksymalnie 1000 z
netto jednak nie wicej ni 90% wartoci netto danego urzdzenia. Podatnicy instalujcy po raz pierwszy kas rejestrujc rwnie bd mogli skorzysta
ib.pl z takiego odliczenia pod warunkiem, e zainstaluj kas on-line. Pozostali podatnicy z bran, ktre nie zostay wymienione w projekcie ustawy nie maj
obowizku wymiany kas na on-line. Mog stosowa dotychczasowe kasy z elektroniczn kopi paragonu (wwczas mog skorzysta z ulgi 700 z na
obecnie obowizujcych zasadach).

Ireneusz Burek
waciciel SOFT-IB

Pion fiskalny Zapytaj o


terminale patnicze P R O MO C J E n a
kasy i drukarki fiskalne terminale
materiay eksploatacyjne patnicze
czytniki kodw kreskowych
wagi sklepowe, szuflady kasowe
KUPUJC

Obsuga serwisowa firm KAS FISKALN


PAKIET REKLAMY
oprogramowanie dla firm, wdroenia GRATIS!
bezpieczestwo danych, backupy
Do 60%
*)
wa rto c i
serwis komputerw, drukarek
Wicej na softib.pl SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27
Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12, | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
ib.pl
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)
O szczegy promocji pytaj handlowcw. softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl
GazetaInformator.pl >> 13 grudnia 2017, nr 25 (252) PLUSY dlaBIZNESU 9

Brana: media/reklama Brana: handel Brana: usugi


Promujemy lokalne rmy Sklep Nicpo Administracja Cmentarza
oto co robimy z odzie dziecic Jeruzalem. Kompleksowe
Wydawnictwo i Agen-
usugi pogrzebowe
cja Reklamowa R-Media na
rynku dziaa od 2006 roku Administracja Cmenta- kiem. W przypadku mierci
(wczeniej znana pod nazw rza Jeruzalem w Raciborzu bliskiej osoby, nasi pracow-
Raciborskie Media). Firma Obsug reklamow zaj- oferuje kompleksowe usugi nicy doo wszelkich stara,
jest wydawc Raciborskiego muje si nasza agencja rekla- pogrzebowe - poczwszy od aby, w tak trudnych dla Pa-
Portalu Internetowego raci- mowa, w ktrej ofercie: organizacji pogrzebu, krema- stwa chwilach, formalnoci
borz.com.pl (pierwszego por- cji, transportu zwok (rw- nie przysparzay dodatko-
talu w regionie, od 2001 roku) reklama zewntrzna Sklep Nicpo to miej- nie, to koniecznie musisz nie midzynarodowego), po- wego problemu. Na Pastwa
oraz dwutygodnika regional- banery, potykacze, kasetony sce, w ktrym kady rodzic odwiedzi sklep Nicpo! przez sprzeda nagrobkw, prob moemy take podj
nego Gazeta Informator (od znajdzie co dla swojej po- Nicpo - nietuzinkowe, trumien, urn, tabliczek czy wszelkie czynnoci formalno-
2006 roku). Obecnie gazeta poligraa ciechy. W asortymencie r- wyjtkowe miejsce z odzie klepsydr, a po przygotowa- -prawne zwizane z odebra-
kolportowana jest na terenie wizytwki, ulotki, gadety my znajdziemy ubranka na dziecic tylko i wycznie nie wiecw, stroikw i wi- niem zasiku z ZUS lub KRUS.
powiatu raciborskiego, wo- kad okazj, od odwit- polskich projektantw jak: zanek kwiatowych. Zajmuje- Nasi pracownicy postara-
dzisawskiego oraz kdzie- kreacja wizerunku nego odzienia po bluzy - Zala szyje dzieciom my si rwnie brukowaniem j si odpowiedzie na kade
rzysko-kozielskiego. logotypy, projekty graczne do szkoy czy przedszko- - Hultaj Polski wok nagrobkw oraz ich re- pytanie dotyczce oferowa-
la, przez liczne sukien- - Zombie Dasch nowacj. nych przez nasz zakad usug.
Nasze media peni rol marketing internetowy ki i kurtki. Jeeli wane - Little gold king Pomagamy w zaatwieniu Do Pastwa dyspozycji jeste-
publikatorw gdzie reklamu- www, pozycjonowanie jest by Twoje dziecko byo - Mumu brand wszelkich spraw administra- my 24 godziny na dob, 7 dni
jemy rmy naszych klientw. ubrane modnie i oryginal- - All for kids cyjnych zwizanych z pochw- w tygodniu.
ADMINISTRACJA CMENTARZA JERUZALEM
R-MEDIA Ireneusz Burek Wicej: NICPO Wicej: Boena Dyja Wicej:
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12 ul. Powstacw lskich 1 47-400 Racibrz, ul. Ocicka 100
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 44-300 Wodzisaw l. tel. 32 415 57 03 kom. 696 034 750
r-media.pl, biuro@r-media.pl www.facebook.com/nicponsklep biuro@acjeruzalem.pl www.acjeruzalem.pl

Brana: motoryzacja Brana: usugi


BOSCH Service Sanecznik Polska Grupa Finansowa
rma z tradycj
W jednym z najstarszych
serwisw samochodowych
w regionie BOSCH Se-
rvice Sanecznik pracu-
j najlepsi, bo dowiadczeni
i obyci na rynku, fachowcy.
Nasz serwis samochodowy
to prawdziwa rma z trady-
cjami, w ktrej wiedza i do-
wiadczenie przekazywane s szenia i hamulcw. Dopenie- Jeli znalaze si wszystkie rda dochodu:
z pokolenia na pokolenie, na niem oferty naszego auto ser- w ptli kredytowej, na- - umowy zagraniczne
co najlepszym dowodem jest wisu jest serwis klimatyzacji, sza oferta jest dla Ciebie! na terenie UE
fakt, i na rydutowskim ryn- sprzeda opon oraz wywaa- Nie czekaj, zmie sytuacj - renty /emerytury
ku motoryzacyjnym istnieje- nie k w samochodach oso- nansow ju dzi. - umowy zlecenia
my ju od 1975 roku. bowych i dostawczych. Otrzymasz od nas pen /o dzieo
Specjalizujemy si w na- Bosch Service Sa- pomoc, bez opat wstpnych - umowa o prac
prawie samochodw wszyst- necznik to rma, ktra z darmowym dojazdem na te- - dziaalno
kich marek oraz elektronice kompleksowo, terminowo renie caej Polski. gospodarcza / rolnicza
i diagnostyce samochodowej. oraz w konkurencyjnych ce- Minimalny dochd to 500 - wynajem
Wykonujemy naprawy zawie- nach zadba o Twoje auto. z miesicznie, akceptujemy nieruchomoci
BOSCH SERVICE SANECZNIK POLSKA GRUPA FINANSOWA
Wicej: KREDYT OK RACIBRZ Wicej: Dawid Nieckarz Wicej:
ul. Raciborska 496
44-280 Rydutowy 47-400, Racibrz, ul. Opawska 67 47-400 Racibrz, ul. Drzymay 2
tel. 32 457-72-15, 501-489913 tel. 507 693 979 tel.730 809 809
sanecznik.eu, sanecznik@bosch-service.pl j.kasiak@kredytok.pl www.polskagrupanansowa.pl

R E K L A M A
10 PLUSY dlaBIZNESU 13 grudnia 2017, nr 25 (252) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A

Raciborski Klub Fotograficzny w kadrze prowadzi


nabr na kursy FOTOGRAFICZNE
Kurs Wyszej Szkoy Technicznej w Katowicach: Kurs organizowany przez Raciborski Klub Fotograficzny w kadrze:
Fotografia podrnicza z elementami fotografii reportaowej Wyszy poziom fotografii
(zaawansowane szkolenie dedykowane dla chccych podnie umiejtnoci w zakresie (kurs na poziome rednio zaawansowanym, dedykowany osobom, ktre szukaj swojej
fotografii dokumentalnej, podrniczej (rwnie wakacyjnej) oraz reportau) indywidualnej cieki rozwoju oraz chc podnie umiejtnoci fotografowania w rnych
sytuacjach i dyscyplinach fotografii)
Program kursu:
1. Zasady kompozycji w fotografii. Podstawowe reguy oraz bdy w fotografowaniu. Terminy zaj: grudzie luty
2. Magia wiata gwne zasady wykorzystania wiata zastanego oraz zewntrznego. - 9 spotka (50 godzin)
3. Specyfika fotografii podrniczej i dokumentalnej. - terminy szkole: wtorki lub rody, godziny popoudniowe
4. Jak i co fotografowa, aby zdjcia byy wyjtkowe i niepowtarzalne. - zajcia odbywaj si w Raciborzu
5. Efektywna selekcja i prezentacja zdj. Reporta prasowy, publikacja internetowa, album. - koszt szkolenia: okoo 1400,00 - 1600,00 z netto (*ostateczna cena kursu zalena bdzie
6. Plener - zajcia praktyczne. Analiza i omwienie zdj. od wyboru blokw szkoleniowych)

Terminy zaj: stycze marzec 2017 Proponowane bloki tematyczne:


zajcia odbywaj si weekendowo (soboty lub niedziele) w Raciborzu (5 dni) Fot. artystyczna
oraz w Katowicach (1 dzie) Fot. przyrodnicza Moliwo d
ofinansowa
Ilo godzin: 48 (6 dni po 8 godzin) Obrbka fotografii
nia
do 80%
Koszt szkolenia: 1300,00 z netto Fot. w mediach - reporta prasowy
Fot. krajobrazowa
PROWADZCY Fot. podrnicza
Fot. dokumentalna tel. 502 21 3
1 22
Prowadzcym zajcia w Raciborzu bdzie wrocawski fotograf i podrnik
Grzegorz Lityski (www.litynski.com): mionik lska, obcych kultur, historii Fot. plener (fot. lubna, dziecica)
i fotografii. Z aparatem w rku odwiedzi ponad 75 krajw. Fotografowa praktycznie Fot. studyjna / Portret
we wszystkich zaktkach Starego Kontynentu, a take w miejscach odlegych a jego Fot. reklamowa/produktowa
zdjcia publikowane byy w krajowej i zagranicznej prasie. Na swoim koncie ma rw-
nie kilka nagrd w midzynarodowych konkursach fotograficznych, indywidualn Uwaga: podczas zapisw na kurs 2 naley wskaza 5 blokw tematycznych,
wystaw w Narodowym Centrum Kultury oraz w ramach obchodw Europejskiej ktrymi zainteresowany jest kandydat.
Stolicy Kultury 2016. Posiada ponad 15 letnie dowiadczenie w prowadzeniu kursw Ostateczny wybr tematw bdzie zaleny od zainteresowania wikszoci.
i plenerw na 3 kontynentach. Obecnie kierownik Studiw Podyplomowych z Foto- Program zakada 6-8 blokw tematycznych.
grafii Podrniczej i Dokumentalnej na Wyszej Szkole Technicznej w Katowicach.

ki
Fot. Grzegorz Litys
Wylij swoje dane jeli jeste zainteresowany kursem na adres: biuro@r-media.pl lub klub@wkadrze.online
Mail zgoszeniowy powinien zawiera:
- tytu: kurs fotograficzny
- w treci: imi i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, nazwa kursu
- zgoda: Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych przez firm SOFT-IB Ireneusz Burek dla potrzeb niezbdnych
do organizacji szkolenia/kursu (zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
GazetaInformator.pl >> 13 grudnia
13 grudnia 2017,
2017, nr 25nr 25 (252)
(252) Zoty rodek 11
Pomysy na prezenty | Wiadomoci 11

Pomysy na prezenty
RACIBRZ ZDROWIE

Podkrel swoje pikno na wita z ProBeauty


Zabiegi kosmetyki estetycznej, pielgnacyjnej i upikszajcej pomagaj wydoby potencja, ktry kada kobieta ma w sobie.
ka pielgnacyjna/zachowawcza Wizyta w salonie kosmetyki
(zabiegi na twarz i ciao, masa- estetycznej w tym szczeglnym,
e, drena limfatyczny, kwasy przedwitecznym okresie mo-
medyczne, mikrodermabrazja, e by dla pa mi chwil na
henna i podologia). relaks i oderwanie si od go-
Decydujc si na zabieg rczki codziennych spraw, spo-
w salonie ProBeauty, panie nie sobem na zadbanie o siebie i na
tylko oddaj si w rce praw- zachwycenie najbliszych swoj
dziwej pasjonatki, ale przede urod w wita, a take - cieka-
wszystkim - profesjonalistki wym pomysem na witeczny
z wieloletnim, bogatym do- prezent. Kadej kobiecie, kt-
wiadczeniem zawodowym. ra lubi podarowa sobie samej
Pani Dorota od 25 lat jest wi- odrobin luksusu, z ca pew- ProBeauty
zaystk, ma spore dowiad- noci rado sprawi specjalny Kosmetyka Estetyczna
czenie w brany kosmetycz- bon podarunkowy (na dowol- 47-400 Racibrz
Dorota Kikomber od ta moe poczu si wyjtkowo. tyka estetyczna (modelowanie nej, przez lata zajmowaa si n kwot), ktry wykorzysta ul. Opawska 88/1b
dziecka marzya o stworzeniu Szeroka oferta salonu pozwa- ust, wypenianie zmarszczek, kosmetyk upikszajc, este- mona w raciborskim salonie.
miejsca, po wizycie w ktrym la na dopasowanie poszcze- modelowanie sylwetki, me- tyczn oraz pielgnacyjn. Jej Salon kosmetyki este- tel. 531 918 838,
kobiety promieniej przed glnych zabiegw do rnego zoterapia, depilacja laserowa, talent artystyczny i nieustaj- tycznej ProBeauty przy ul. 574 608 722
wiatem swoj radoci i uro- budetu kadej z pa. Z myl lipoliza iniekcyjna, osocze bo- ca praca nad sob zaowoco- Opawskiej 88/1b w Raciborzu
d. Tak narodzi si pomys na o paniach pracujcych do p- gatopytkowe, dermapen czy way specjalizacj z kosmety- otwarty jest od poniedziaku Godziny otwarcia:
biznes, ktry pani Dorota urze- na, w tygodniu ProBeauty za- volumetria twarzy), kosmetyka ki estetycznej oraz licznymi do soboty, w godz. od 9:00 do pn. - sob.: godz. 9.00 21.00
czywistnia w tym roku, otwie- prasza codziennie a do godz. upikszajca (wiza, stylizacja certykatami kosmetyki este- 21:00 (moliwe jest rwnie niedziela: tylko na zapisy
rajc swj wasny salon kosme- 21:00! doni i stp, stylizacja oprawy tycznej i upikszajcej. Wa- skorzystanie z oferty salonu
tyki estetycznej ProBeauty. W ofercie raciborskiego sa- oczu, makija permanentny, cicielka salonu jest rwnie w niedziel, po wczeniejszym
W ProBeauty kada kobie- lonu znajduj si m.in. kosme- microblading) oraz kosmety- podologiem. umwieniu wizyty). Artyku sponsorowany

REGION ZDROWIE

Power Oxygen - prezent dla Twojej skry


Dla natychmiastowego oczyszczenia skry z zanieczyszcze rodowiskowych Artimex - Centrum Zdrowia i Urody w Raciborzu poleca
zabieg Power Oxygen.
Sucha i odwodniona skra moleku zatrzymujcych tlen dy, chroni i natychmiastowo wietny pomys na witecz- zarwno o swj wygld, jak rej wykonywana jest doku-
to efekt zanieczyszczenia po- oraz polisacharydw o dziaa- oczyszcza naskrek z zanie- ny prezent dla osb, ktrym i zdrowie. Artimex - Centrum mentacja fotograczna.
wietrza. Laboratoria SKEYN- niu ochronnym. Kiedy skrze czyszcze rodowiskowych, w sposb szczeglny zaley na Zdrowia i Urody, poza nowo- Bony podarunkowe od
DOR znalazy jednak sposb na brakuje tlenu, dochodzi do zja- tworzc powok zdoln do zdrowym i piknym wygldzie. czesnymi zabiegami Power Artimex s o okrelonej
to, jak radzi sobie z tym nara- wiska hipoksji zwanej stresem wychwytywania czsteczek za- W zwizku ze zbliajcy- Oxygen, oferuje bowiem swoim wartoci, wane a przez 6
stajcym problemem. Z myl oksydacyjnym. Objawy stresu nieczyszcze i usuwania ich. mi si witami Boego Naro- pacjentom m.in. usugi z zakre- miesicy od dnia zakupu -
o osobach dbajcych o zdro- oksydacyjnego to midzy inny- W skad linii Power Oxygen dzenia, osobom, ktre wci su podologii, zjoterapii, ma- to znaczy, e nasi najblisi
wy wygld, specjalici opra- mi sucha i poszarzaa skra, na wchodz: zabieg profesjonalny szukaj pomysu na wyjtko- sau, nowoczesne zabiegi pla- z prezentu skorzystaj w do-
cowali wyjtkow receptur, ktrej mog pojawia si wy- oraz produkty do pielgnacji wy upominek dla swoich naj- zmowe i falami radiowymi, wolnym, dogodnym dla sie-
kompleks skadnikw aktyw- pryski i przebarwienia a take domowej - serum i krem oraz bliszych, Artimex - Centrum laseroterapi, usugi z zakresu bie terminie.
nych, ktre nie tylko chroni nadwraliwo - reagowanie krem - el. Zdrowia i Urody w Raciborzu kosmetologii pielgnacyjnej,
i oczyszczaj skr, ale take swdzeniem, pieczeniem i za- Power Oxygen to pierwszy poleca zakup bonw podarun- leczniczej czy upikszajcej
aktywnie dotleniaj komrki czerwienieniem. zabieg, ktry chroni, wzmacnia kowych (na dowoln kwot), oraz dermatologii estetycznej.
i wzmacniaj naturaln or Zabieg Power Oxygen, kt- i dotlenia skr eksponowan ktre z ca pewnoci spra- W centrum przeprowadzana
bakteryjn naskrka. Unikal- ry dostpny jest w ofercie Arti- na zanieczyszczenia miejskie. wi rado nie tylko paniom, jest rwnie analiza skry oraz
na formua zawiera du ilo mex - Centrum Zdrowia i Uro- Zabieg ten to jednoczenie ale rwnie panom dbajcym konsultacja medyczna, do kt-

Artimex - Centrum
Zdrowia i Urody

47-400 Racibrz,
ul. Gen. J. Bema 5
(wejcie od ul. ks. St. Staszica)

tel. 32 755 22 25
kom. 663 259 000
WICEJ
Godziny otwarcia:
pn.-pt.: 9:00-19:00
sob.: 9:00-14:00

Artyku sponsorowany
12 Wspieramy
12 Pomysy Dobre| Tematy
na prezenty Zoty rodek 13 grudnia 2017,
13 grudnia nr nr
2017, 2525(252)
(252) << GazetaInformator.pl

RACIBRZ ZDROWIE

Instytut Urody Ravita


To miejsce, gdzie kady znajdzie dla siebie chwil relaksu i odprenia, a specjalici z kosmetologii
oraz fryzjerstwa zadbaj o nasz skr i wosy.

Nasz Instytut Urody istnieje szej ofercie znajdziecie Pastwo dukcji zmarszczek mimicznych 11 grudnia odby si dzie
tak naprawd na rynku racibor- zabiegi z pogranicza medycyny bez potrzeby iniekcji. Aby utrzy- otwarty w naszym Instytucie, go-
skim ju 7 lat, wczeniej pod szyl- estetycznej. Pracujemy na profe- ma efekt pozabiegowy naley cilimy wiele zainteresowanych
dem Yasumi Racibrz, a od listo- sjonalnych produktach, zarwno kontynuowa pielgnacj w do- osb, ktre mogy skorzysta
pada tego roku ju jako - Ravita kosmetycznych jak i fryzjerskich. mu kosmetykami tej samej linii, z darmowej komputerowej ana-
Kupon Instytut Urody. Nowe logo i na-
zwa s wyrazem nowej odsony
Nowoci wprowadzon do
naszej oferty jest pierwsza pro-
ktre rwnie dostpne s w na-
szym Instytucie.
lizy skry. Nastpnie odby si
pokaz naszych rmowych zabie-

%
RAVITA Sp. z o.o.
rabatowy naszej rmy. Zmiana wizerunku
jest pochodn rozbudowy na-
fesjonalna bioterapia naprawcza
z konopi Cannabis Therapy,
Chcemy przypomnie, i
mona u nas skorzysta z dar-
gw, a na koniec wsplna kaw-
ka i ciastko, kady z goci zosta
szej oferty i odpowiedzi na dy- oparta na kannabidiolu, oleju mowych konsultacji kosme- rwnie obdarowany prezentem. 47-400 Racibrz
namiczne zmiany na rynku pro- konopnym i makowym, ktre tycznych i fryzjerskich a ju od Serdecznie zapraszamy ul. Matejki 2a/14

-15%
duktw i usug kosmetycznych naprawiaj skr na 3 pozio- nowego roku bdziemy dyspo- na zabiegi do naszego salonu,
oraz fryzjerskich. mach - to prawdziwa rewolucja nowa komputerowym anali- a z okazji zbliajcych si wit tel. 533 033 000
Wychodzc naprzeciw ocze- na rynku kosmetycznym! zerem skry, dziki ktremu Boego Narodzenia yczymy Godziny otwarcia:
taszy zabieg kiwaniom naszych klientw po- Prawdziw per kosmetycz- kada klientka dowie si, jakie wszystkiego co najpikniejsze,
z tym kuponem stanowilimy poszerzy zakres n jest zabieg PRP - to alterna- powinna zabiegi wykona, jaka przypominajc, i rwnie mo- Pon. - pt. 8:00-20:00
swoich usug, wprowadzajc no- tywa dla zabiegw z osoczem jest odpowiednia pielgnacja na zakupi u nas bon podarun- Sob.: 8:00-15:00
we linie kosmetyczne. Oprcz bogatopytkowym. Natomiast domowa przeznaczona wanie kowy dla bliskiej osoby za dowol-
podstawowej kosmetyki w na- Bo2look - to rewolucja w re- dla niej. n kwot i na dowolny zabieg. Artyku sponsorowany

R E K L A M A

ja
e pr ow iz
towani

W S Z A opr oc e n
9, 9
PIER
p o
.
z y c z k a
0
GazetaInformator.pl >> 13 grudnia
13 grudnia 2017,
2017, nr 25nr 25 (252)
(252) Zoty rodek 13
Pomysy na prezenty | Wiadomoci 13

REGION HANDEL

Elektronarzdzia Modeco Expert idealnym prezentem dla mczyzny


Szukasz ciekawego prezentu dla swojego faceta? Typowe skarpetki, koszule i krawaty s zbyt banalne?
Odwied Galeri Barw Grud, w ktrej znajdziesz szeroki wybr elektronarzdzi firmy Modeco Expert.

WICEJ

Galeria Barw
P.H.U. Jerzy Grud
47-400 Racibrz,
ul.Kociuszki 6

Tel. 32/415 30 15
Prawie kady mczyzna w produkcji narzdzi wyso- Elektronarzdzia Modeco narzdzia dla kadego eks- dowiadczenie zespou bu- Kom. 696 455 148
lubi majsterkowa, potrze- kiej jakoci: szlierek k- Expert cechuje dbao o wy- perta, zarwno w domu, jak dujcego ofert, gwarantuje
buje narzdzi do swojej pra- towych, wiertarko-wkrta- god uytkownika, ergono- i zakadzie rzemielniczym, znajomo oczekiwa klien- Godziny otwarcia:
cy, marzy o maej porcznej rek, wyrzynarek i wiertarek. mia, trwao i pomysowo wiadczcym wszelkiego ro- tw. Wszelkich informacji pn.-pt.: 7:00-18:00
szlierce. Elektronarzdzia Ofert stanowi starannie w doborze funkcji. Narzdzia dzaju usugi. na temat produktw udzie- sob.: 8:00-14:00
bd miym prezentem, kt- wyselekcjonowane narz- i elektronarzdzia Modeco Wyrnikami marki Mo- laj pracownicy Galerii Barw
ry na pewno zaskoczy ka- dzia, produkowane zarwno Expert to sprzt kierowany deco Expert s szeroki asor- Grud. Serdecznie zaprasza- www.grud-raciborz.pl
dego mczyzn. Firma Mo- w Europie jak i na Dalekim do rzemielnikw i wymaga- tyment, wysoka jako, trwa- my na zakupy w promocyj-
deco Expert specjalizuje si Wschodzie. jcych majsterkowiczw. To o i ergonomia. Wieloletnie nych, witecznych cenach. Artyku sponsorowany

R E K L A M A
14 Wspieramy
14 Pomysy Dobre| Tematy
na prezenty Zoty rodek 13 grudnia 2017,
13 grudnia nr nr
2017, 2525(252)
(252) << GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI HANDEL REGION ZDROWIE

Arterie Biuterii London zaprasza Dr n. med. Z. Grka: akupunktura


na witeczne zakupy jest skuteczn metod leczenia
W salonie Arterie Biuterii London w Wodzisawiu l. kupisz Lekarz akupunkturzysta po zdiagnozowaniu, ktrej czci organizmu
wymarzony prezent dla kadego. dotyczy zaburzenie energetyczne, usuwa je, nakuwajc igami cile
okrelone punkty ciaa.

Akupunktura jest meto- akupunkturowych i ich stymula- wo-przeykowym, biegunkach,


d lecznicz, ktra wywodzi si cji zaley, ktry narzd zostanie zaparciach, astmie oskrzelowej,
z Chin i suy do przywrcenia objty zwikszon kontrol m- zapaleniu puc, oskrzeli, gar-
prawidowej rwnowagi ener- zgu. Prowadzi to do uporzdko- da, zatok obocznych nosa, nie-
getycznej w organizmie ludz- wania i poprawy pracy komrek trzymaniu moczu, zatrzymaniu
kim. Uzyskuje si to poprzez tworzcych struktury tkankowe moczu, przerocie prostaty, za-
stymulacj igami odpowiednich danego organu. Co za tym idzie? paleniu pcherza moczowego,
punktw ciaa (tzw. punktw Niekorzystne objawy (choroba) zapaleniu ucha.
Udana stylizacja powin- programie TTV. W kolekcji AB kupie za min. 200 z otrzymasz akupunkturowych), w ktrych zaczynaj stopniowo si wyco-
na oprcz wietnie dobranych London kady znajdzie co dla rabat 10%. znajduj si wkna nerwowe. fywa. Podsumowujc, zabiegi KUPON RABATOWY
ubra wyrnia si te dopa- siebie: bogata oferta wyrobw Pobudzone w punktach aku- akupunkturowe sprawiaj, e
sowanymi dodatkami. Biute- z najwyszej prby srebra; ko- punkturowych wkna nerwo- w wielu przypadkach procesy dr n. med. Zbigniew Grka
ria to perfekcyjny sposb, by lekcja Diamond Dust wykona- we przekazuj informacje do regeneracji przewyszaj proce- AKUPUNKTURA
oywi lub dopeni nasz sty- na ze Swarovski Zircon; pikna orodkowego ukadu nerwowe- sy degeneracji i powrt do zdro- z tym kuponem
lizacj. Dobrze dobrana biu- dziecica kolekcja dla kadej go. W mzgu impulsy te s ana- wia staje si rzeczywistoci.
teria potrafi wydoby atuty ko-
biecej urody, a nawet ukry jej
maej ksiniczki; dla m-
czyzn, ktrzy lubi skr i stal Arterie Biuterii London
lizowane i przetwarzane. W wy-
niku transformacji informacji
Zabiegi akupunkturowe s
skuteczne w wielu przypadkach
20% TANIEJ
mankamenty. Dzi wybr biu- nierdzewn. Wiele innych do- Ewa Kaptur uzyskanych ze skomunikowa- chorobowych m.in.: niedo-
terii jest ogromny, moe doda- datkw znajdziecie w salonie nych ze sob okolic ciaa po- czynnoci tarczycy, nadczynno- Akupunktura Dr n. med.
ul. rednia 2 Zbigniew Grka:
wa odwagi, wyraa uczucia, Arterie Biuterii London, ktry 44-300 Wodzisaw lski wstaje w orodkowym ukadzie ci tarczycy, chorobie Hashi-
przywoywa wspomnienia. znajduje si przy ulicy redniej nerwowym schemat naprawy moto, depresjach, nerwicach, Rejestracja 781 289 867
Biuteria, ktr oferuje Arterie 2 w Wodzisawiu l. lub moe- tel. 720 786 008 struktur objtych procesem cho- bezsennoci, arytmiach serca,
Racibrz, ul. Ocicka 51a
Biuterii London - to subtelne cie odkry wiat biuterii na robowym. Dziki utworzonemu niewydolnoci krenia, nie-
i minimalistyczne byskotki. Facebooku. A pikne opakowa- artbizuterilondon@wp.pl planowi zdrowienia mzg cigle domykalnoci zastawek, cho- Rudnik, ul. Soneczna 38a
O jej wyjtkowoci przekona- nia dodadz wyjtkowoci Wa- facebook.com/ delikatnie pobudza nerwy pro- robie Leniowskiego-Crohna, Rydutowy, ul. Plebiscytowa 47
a si np. Agnieszka Kotoska szym prezentom. Zapraszamy arteriebizuteriilondon/ wadzce impulsy do narzdw hemoroidach, wrzodach od-
ze znanego programu Goggle- na witeczne zakupy. Przyjd lub okolic ciaa, ktre maj ulec ka, dwunastnicy, blach brzu- www.doktorgorka.pl
box, ktry jest emitowany na z Gazet Informator, a przy za- Artyku sponsorowany regeneracji. Od doboru punktw cha, zgadze, refluksie odko- Artyku sponsorowany

R E K L A M A
GazetaInformator.pl >> 13 grudnia
13 grudnia 2017,
2017, nr 25nr 25 (252)
(252) Zoty rodek 15
Pomysy na prezenty | Wiadomoci 15

R E K L A M A
16 Z regionu ogoszenia.GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE:
dodaj bezpatne ogoszenie w internecie
drobne: tekstowe 6 z w ramce 10 z na kolorowym tle 14 z ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

FINANSE RNE

Pracownia krawiecka oferuje Pracownia krawiecka zapra-


szycie na miar damsko-m- sza na kursy kroju i szycia na DACHY Z PAPY
skie, wszelkiego rodzaju prze- potrzeby wasne i z zawiad- TERMOZGRZEWALNEJ ATERIMA MED
rbki. Racibrz ul. Wojska Pol- czeniem. Racibrz ul. Wojska PROFESJONALNE Opiekunki Niemcy.
skiego 11, Tel. 728 96 95 98. Polskiego 11, Tel. 728 96 95 98. WYKONAWSTWO!
Premie witeczne
Przystpne terminy,
Usugi oglnobudowlane
Tynki zwyke, dekoracyjne,
konkurencyjne ceny nawet 300 EUR!
murowanie tradycyjne, klin- ZOMOWANIE Ndza, ul. kowa 12 Tel. 32 506 55 88
kier, kafelkowanie, pyty karto- WSZELKICH POJAZDW tel. 605 760 805
nowo-gipsowe, monta okien
i drzwi, budynki od podstaw, Holowanie gratis
Racibrz, ul. Rudzka 66 ZDROWIE
pokrycia dachowe, usugi cie-
sielskie, ocieplanie budynkw, WWW.HAMARO.PL
PORADNIA
tel.kom.: 604 761 326 hamaro@onet.pl ZAMA W CZECHACH ORTOPEDYCZNA
- take na NFZ
tel. 32 415 19 91 szybkie terminy
przy Centrum Zdrowia
POYCZKI krtkotermi- zapewniamy transport
nowe 32/348-61-68, 504- kom. 691 960 146 ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
819-404. Porednik CDF refundacja NFZ (2111 z) Godziny przyj:
S.C. rmy MATPOL FINAN- najwyszy standard zabiegu pon. 16:00-18:00
SE Sp. z o.o. Tel. 602 150 886 Rejestracja telefoniczna:
781 289 867
Firma STACH-DREW
Sprzedam czynny bar piwny
oferuje drewno kominkowe,
SKAT w Raciborzu, przy uli- GABINET PRAKTYKA
cy orskiej. Tel. 503 138 972 drewno opaowe
w dobrej cenie. BIOENERGOTERAPII STOMATOLOGICZNA
lek. stom. Grayna
ALUZJE/ROLETY/MO- Rzuchw, ul. Rybnicka 61 schorzenia krgosupa Serwinowska-Awsiuk
SKITIERY! Monta i naprawa. Tel. 512 271 815 i narzdw ruchu
stany blowe W ramach NFZ: pon., r., czw.
Tel. 604 729 874, 502 890 351. 32 430 10 45. 14-18, wt. 9-13, pitek na telefon
choroby wewntrzne
Skad znajduje si Racibrz, ul. orska 45/2
Racibrz, ul Mickiewicza 18 Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
z tyu budynku.
Rejestracja tel. 32 755 21 31 BEZ KOLEJEK!
Pranie dywanw, tapicerki me-
blowej, samochodowej, polero-
wanie maszynowe, pastowanie, PRACOWNIA AKUPUNKTURA
czyszczenie cian i elewacji. ODZIE ROBOCZA PROTETYCZNA Zabiegi akupunkturowe s skuteczne
Tel. 32 763 40 43, 504 412 875 Artykuy BHP, P.PO., Izabela Kuczmierczyk w wielu przypadkach chorobowych
Racibrz, ul. Ogrodowa 46 spawalnicze, chemia Racibrz, ul. Opawska 27a/1 m.in.: arytmiach serca, niewydolnoci
www.green-clean.pl gospodarcza, we. krenia, niedomykalnoci zastawek,
Tel. 513 129 915 chorobie Leniowskiego-Crohna,
Racibrz, ul. Eichendora 12 czynne: pn.-pt. 9:00-13:00 hemoroidach.
tel./fax 32 440 30 36 Protezy akrylowe, Rejestracja 781 289 867
kom. 512 936 444 nylonowe, acronowe, Racibrz, ul. Ocicka 51a
KOMIS LOMBARD www.deln-raciborz.pl NAPRAWY PROTEZ Rudnik, ul. Soneczna 38a
Poyczki pod zastaw
Odsetki od 5 z
(dla emerytw i rencistw
10% zniki)
Racibrz, ul. Staszica 8 AUTO-GARA
(wejcie od podwrza)
MERCEDES-AUDI
Tel. 32 419 01 95 BMW-VOLVO

P R O M O C JA
502 633 072
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe

T
Racibrz ul. Klasztorna 9

STRONA NA STAR
Komis od A-Z Tel. 32 419 06 27
(Kup, Sprzedaj)
Dla Ciebie mie,
MOTORYZACJA
Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy RZU PALENIE
Nie wyrzucaj, Przynie 1 zabieg 90% skutecznoci
sprawisz Komu rado. Alergia-testy i odczulania, Promocja obejmuje:
ej
Zapraszamy Pasoyty- testy wykonanie wizytwkow
pn.-pt. 10:00-16:30 i terapie obcie organizm, wej
Trychologia - diagnostyka
strony interneto
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10 i leczenie wosw i skry gowy domena
(naprzeciw byego Jaworu) hosting
nie
Tel. 660 287 150 Racibrz ul.Klasztorna 12 e-mail we wasnej dome
tel. 605 222 105
797 638 860
www.bicomgabinety.pl

...Z A JEDYNE
SALA SZKOLENIOW A
RZU
DO WYNAJCIA W RACIBO 400 Z NETTO! *)

533 362 362 Kontakt: r-media.pl 502 21 31 22 biuro@r-media.pl


*)
promocja trwa do 30 listopada 2017 r.
GazetaInformator.pl >> 13 grudnia 2017, nr 25 (252) Ekologia 17

EK LOGIA
REGION GOSPODARKA

Preferencyjne kredyty z dotacj WFOiGW w Katowicach


na dziaania proekologiczne
Mona ubiega si o kredyt z dotacj na realizacj zada: ograniczenie emisji zanieczyszcze do atmosfery,
przydomowe oczyszczalnie ciekw, podczenie do kanalizacji.
KRYSTYNA STANIK

Fot. WFOiGW w Katowicach


2. przydomowych oczyszczalni z dotacj, zoonego przez osoby kbsbank.com.pl, Filia Lelw tel.
ciekw, podczenia do kanali- zainteresowane otrzymaniem 34 355 01 76 e-mail: lelow@kbs-
9 padziernika Wojewdz- zacji. donansowania, w terminie 30 bank.com.pl, Filia Myszkw tel.
ki Fundusz Ochrony rodo- Regulamin udzielania kre- dni roboczych od daty zoenia 34 313 18 05 e-mail: myszkow@
wiska i Gospodarki Wodnej dytw wraz z dotacj w ramach kompletu dokumentw w da- kbsbank.com.pl, Filia Janw tel.
w Katowicach podpisa umow linii kredytowej o symbolu nym banku. 34 327 80 11 e-mail: janow@
z bankami: Bankiem Ochrony LKD_2017 (fragment) Cay regulamin udzielania kbsbank.com.pl, Filia Przyrw
rodowiska S.A. oraz Krakow- Podmioty uprawnione do kredytw wraz z dotacj w ra- tel. 34 355 40 27 e-mail: przy-
skim Bankiem Spdzielczym ubiegania si o donansowanie: mach linii kredytowej o symbo- row@kbsbank.com.pl.
w zakresie udzielania kredytw w przypadku, gdy dom jednoro- lu LKD_2017, znajduje si na BO Bank - Oddzia Biel-
bankowych wraz z dotacj ze dzinny, lokal w budynku wielo- stronie internetowej WFOiGW sko-Biaa: Pieniek Justyna,
rodkw udostpnionych przez rodzinnym jest we wspwasno- w Katowicach. Ponadto wszyst- tel. 515 011 639, justyna.pienia-
Fundusz. Kredyt oferowany we ci kilku osb, kredyt przysuguje kie informacje dotyczce obsu- zek@bosbank.pl; Oddzia Ka-
wsppracy z wybranymi ban- tylko jednemu wspwacicielo- gi linii kredytowej LKD_2017 s towice: Checzyska Aneta, tel.
kami jest skierowany do osb - wi, pod warunkiem wyraenia udzielane rwnie w placwkach 515 111 675, aneta.chelczynska@
zycznych bdcych wacicielami zgody na wystpienie z wnio- wsppracujcych z Funduszem bosbank.pl; Oddzia Tychy: Zy-
nieruchomoci oraz do wsplnot skiem o donansowanie oraz Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki bankw - Bank Ochrony rodo- zik Joanna, tel. 515 011 747, jo-
mieszkaniowych. Mona ubie- na realizacj inwestycji objtej Wodnej w Katowicach podpisa umow z Bankiem Ochrony wiska S.A. oraz Krakowski Bank anna.zyzik@bosbank.pl; Od-
ga si o donansowanie zada wnioskiem przez pozostaych rodowiska S.A. i Krakowskim Bankiem Spdzielczym Spdzielczy - na terenie woje- dzia Mysowice: Wiewira Ewa,
realizowanych na obszarze wo- wspwacicieli. w ramach linii kredytowej o symbolu LKD_2017. wdztwa lskiego. tel. 515 111 632, ewa.wiewiora@
jewdztwa lskiego z zakresw: Podstawa i wysoko W roku 2017 Fundusz przeznaczy do dyspozycji bankw Krakowski Bank Spdziel- bosbank.pl; Oddzia Sosnowiec:
1. ograniczenia emisji zanieczysz- donansowania: kwot 8.000.000,00 z na udzielenie kredytw oraz czy - Oddzia Katowice, 40-085 Adamus Marta, tel. 515 011
cze do atmosfery poprzez: - bu- 1. kredyt udzielany jest do 75% kwot 1.600.000,00 z na wypat dotacji stanowicych Katowice, ul. Mickiewicza 29, tel. 641, marta.adamus@bosbank.
dow, modernizacj lub wymian nakadw inwestycyjnych brut- uzupenienie kredytu. 32 607 34 05, e-mail: katowice@ pl; Oddzia Czstochowa: Wie-
systemw grzewczych na bardziej to, lecz nie wicej ni 300 000 z; kbsbank.com.pl; Oddzia Cz- czorek Kinga, tel. 500 314 300,
efektywne ekologicznie, w tym 2. uzupenieniem kredytu jest dochd podlegajcy opodatko- stanowi sum stawki bazowej, stochowa, 42-202 Czstocho- kinga.wieczorek@bosbank.pl;
piece lub koty wraz z wewntrz- dotacja w wysokoci 20% war- waniu podatkiem dochodowym jak jest WIBOR 3M oraz staej wa, Rynek Wieluski 25, tel. 34 Oddzia Kobuck: Zubkowicz
n instalacj c.o., - budow syste- toci kredytu wypacana cznie od osb zycznych; mary, w okresie kredytowania 322 10 10, 34 322 10 23, e-mail: Anna, tel. 515 111 747, anna.zub-
mw z udziaem odnawialnych z kredytem w cigu 2 miesi- 5. czas obowizywania umowy: wynoszcej: czestochowa@kbsbank.com.pl kowicz@bosbank.pl; Oddzia
rde energii, takich jak: pompy cy od daty rozliczenia zadania do 10 lat, od dnia zakoczenia 1) 4,0 p.p. dla okresu kredytowa- Punkt Obsugi Klienta Czsto- Zawiercie: Raniak Agata, tel.
ciepa, kolektory soneczne, in- i potwierdzenia uzyskania efek- zadania; nia do 6 lat, chowa, tel. 34 370 41 14, e-ma- 515 111 964, agata.razniak@bos-
stalacje fotowoltaiczne, - zmniej- tu ekologicznego; 6. prowizja przygotowawcza 2) 4,5 p.p. dla okresu kredytowa- il: czestochowa_pk@kbsbank. bank.pl; Oddzia Gliwice: Mcik
szenie strat ciepa budynkw 3. kredyt wraz z dotacj zostan banku 2,5 % kredytu; nia powyej 6 lat. com.pl; Oddzia Niegowa i Filie: Anna, tel. 515 111 195, anna.me-
mieszkalnych wraz z utylizacj wypacone cznie, jednorazowo, 7. oprocentowanie kredytu: Na mocy podpisanej z WFO- Oddzia Niegowa tel. 34 315 10 cik@bosbank.pl; Oddzia Ryb-
odpadw zawierajcych azbest po prawidowym rozliczeniu za- kwota wykorzystanego kredytu iGW umowy, banki zobowiza- 96 e-mail: niegowa@kbsbank. nik: Kawalec-Fojcik Paulina, tel.
poprzez: docieplenia, wentylacje dania; podlega oprocentowaniu wedug y si m.in. do rozpatrzenia wnio- com.pl, Filia Wojkowice tel. 32 515 111 661, paulina.kawalec-foj-
z odzyskiem ciepa i inne; 4. wypacona dotacja stanowi stawki zmiennej, ktrej stopa sku o udzielenie kredytu wraz 267 50 75 e-mail: wojkowice@ cik@bosbank.pl.

RUDA LSKA INWESTYCJE

Wicej przycze do sieci ciepowniczej


Dziki realizacji projektu Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda lska poprzez przyczenie do sieci ciepowniczej PEC Sp. z o.o.
z siedzib w Rudzie lskiej budynkw wielorodzinnych wykorzystujcych indywidualne rda ciepa wybudowane zostanie 2,74 km sieci
ciepowniczej i zainstalowanych zostanie 39 indywidualnych wzw cieplnych.
Fot. WFOiGW w Katowicach

30 listopada w siedzibie Koszt cakowity projektu wy- sta Ruda lska poprzez przy-
Wojewdzkiego Funduszu nosi ponad 4,5 mln z, wydatki czenie do sieci ciepowniczej
Ochrony rodowiska i Gospo- kwalikowalne stanowi kwo- Przedsibiorstwa Energetyki
darki Wodnej w Katowicach t okoo 3,7 mln z, a wniosko- Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib
zostaa podpisana kolejna wane donansowanie - ponad w Rudzie lskiej budynkw
umowa w ramach Poddzia- 3,1 mln z. Dziki realizacji wielorodzinnych wykorzystu-
ania 1.7.2 Efektywna dystry- projektu wybudowane zosta- jcych indywidualne rda
bucja ciepa i chodu na tere- nie 2,74 km sieci ciepowniczej ciepa, realizowanego przy
nie wojewdztwa lskiego na i zainstalowanych zostanie 39 wsparciu ze rodkw PO Ii
donansowanie projektu pn.: indywidualnych wzw ciepl- 2014-2020. Tym samym In-
Likwidacja niskiej emisji na nych. stytucja Poredniczca po-
terenie miasta Ruda lska Przypomnijmy, 13 pa- twierdzia moliwo zawarcia
poprzez przyczenie do sieci dziernika biecego roku umowy o donansowanie, po-
ciepowniczej Przedsibior- Wojewdzki Fundusz Ochro- midzy WFOiGW w Katowi-
stwa Energetyki Cieplnej Sp. ny rodowiska i Gospodarki cach a Wglokoksem Energia
z o.o. z siedzib w Rudzie l- Wodnej w Katowicach otrzy- ZCP Sp. z o.o. Ocena projektu
skiej budynkw wielorodzin- ma z Ministerstwa Ener- w oparciu o kryteria formalne,
nych wykorzystujcych indy- gii dokument zatwierdzaj- merytoryczne I stopnia oraz
widualne rda ciepa. cy wyniki pozytywnej oceny, merytoryczne II stopnia, do-
Umow podpisali Prezes przeprowadzonej w ramach konana przez Komisj Oceny
Zarzdu Wglokoks Energia dziaania 1.7.2 Efektywna dys- Projektw, zakoczona zosta-
ZCP Sp. z o.o. w Rudzie l- trybucja ciepa i chodu na te- a 22 wrzenia, projekt uzyska
skiej Jerzy Warmuziski oraz Umow w ramach Poddziaania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepa i chodu na terenie renie wojewdztwa lskiego, 75 punktw.
Prezes Zarzdu WFOiGW wojewdztwa lskiego podpisali Prezes Zarzdu Wglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. w Rudzie dla projektu pn.: Likwidacja
w Katowicach Andrzej Pilot. lskiej Jerzy Warmuziski oraz Prezes Zarzdu WFOiGW w Katowicach Andrzej Pilot. niskiej emisji na terenie mia- J

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
<< GazetaInformator.pl
18 Z regionu reklama 13 grudnia 2017, nr 25 (252)
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi Z regionu 19
13 grudnia 2017, nr 25 (252)

WODZISAW LSKI RYNEK 6-22 GRUDNIA RACIBRZ RCK 15 GRUDNIA RACIBRZ 16 GRUDNIA

WODZISAWSKI JARMARK XVII GWIAZDKA SERC CHOPIEC Z ZAPAKAMI


BOONARODZENIOWY W RCK W WYKONANIU
Do 22 grudnia na rynku po- kowy zaprzg, skadajcy si z MIDRASZOWEGO
trwa koncertowy i peen atrak-
cji Wodzisawski Jarmark Bo-
sa i reniferw w rzeczywistych
wymiarach, godz. 17:30 - Kon- TEATRU YDOWSKIEGO
onarodzeniowy. Okazjonalne cert kold - ZPiT Vladislavia
ozdoby, a take przysmaki to 16 grudnia - godz. 15:30 - 16 grudnia o godz. 19:00 deoprojekcj oraz muzyk na
tylko niektre z licznych pro- Kraina Lodu animacje dla Midraszowy Teatr ydowski ywo wykonywan przez mu-
pozycji, w jakie zaopatrzone s dzieci z Elz, Ann, Kristofem w akompaniamencie zespo- zykw z raciborskiej grupy roc-
umiejscowione pod zadasze- i Olafem postaciami z bajki, u Alterlife wystawi spektakl kowej, ktrego przekaz wzmac-
niem stoiska. Z przedwitecz- godz. 19:00 - Koncert zespou plenerowy pt. Chopiec z za- niaj nieoczekiwane dziaania
nych zakupw skorzysta mo- FEEL - charyzmatyczna grupa pakami nawizujcy do wy- animacyjne. Historia bazuje na
na codziennie od godz. 10:00 wystpi w witecznym reper- darze nocy krysztaowej w Ra- historycznych wydarzeniach
do 17:30. tuarze ciborzu. Premiera bdzie miaa z dziejw Raciborza zwizanych
Program Wodzisawskiego 17 grudnia - godz. 17:00- miejsce pod charakterystyczn ze spaleniem synagogi w czasie
Jarmarku Boonarodzeniowe- 18:00 - witeczne animacje cian wyburzonej kamieni- nocy krysztaowej, gdy z 9
go dla dzieci z Mikoajem, Anioka- cy u kraca ulicy Solnej, na na 10 listopada 1938 r. wadze
14 grudnia - godz. 16:30 mi i nieynkami, godz. 18:00 podwrzu pomidzy ul. Dug, pastwowe nazistowskich Nie-
- Koncert kold - Oliwia W- - Wrczenie prezentw z Poczty Placem Wolnoci a ul. Wojska miec zainicjoway pogrom y-
grzyk, wokalistka Wodzisaw- witecznej, godz. 19:00 - Wi- Polskiego. dw. Scenariusz i reyseria:
skiej Orkiestry Rozrywkowej gilia dla Mieszkacw, koncert Chopiec z zapakami Robert Urbanowski. Wystpi:
oraz tworzenie stroiku wi- Wodzisawskiej Orkiestry Roz- to co wicej ni spektakl to Eryk Suchodolski (gocinnie),
tecznego z Kwiaty Styl rywkowej interdyscyplinarne widowi- Mirosawa Kochel, Joanna Ni-
15 grudnia - godz. 16:00- 18 grudnia - godz. 17:00 - sko plenerowe z dominujc tefor, Katarzyna Janas, Piotr
19:00 - Ice Show - widowisko, Teatr Wodzisawskiej Ulicy - rol teatru przeplatanego wi- Dominiak, Robert Urbanowski.
podczas ktrego z wielkiego lo- spektakl Opowie wigilijna
dowego bloku powstanie wyjt- Karola Dickensa

15 grudnia o godz. 18:00 penie innej strony. W tym roku


w Raciborskim Centrum Kul- w rolach gwnych publiczno
tury rozpocznie si XVII kon- zobaczy m.in. lokalnych samo-
cert charytatywny Gwiazdka rzdowcw, przedsibiorcw,
Serc. Tegoroczna edycja wpi- urzdnikw, dziennikarzy czy
suje si w obchody 800-lecia nauczycieli. Znane raciborskie
nadania praw miejskich Raci- osobistoci zaprezentuj swoje
borzowi, a jej haso przewod- aktorskie, wokalne, taneczne,
nie brzmi: 800-lecie! Co o tym kabaretowe oraz recytatorskie
wiecie! Od 17 lat czonkowie talenty. Dochd uzyskany ze
Raciborskiej Izby Gospodar- sprzeday biletw-cegieek tra-
czej gromadz znanych raci- do potrzebujcych, a wszyst-
borzan, by w jedno grudniowe kie wystpujce osoby robi to
popoudnie pokazali si z zu- na zasadzie wolontariatu.
RACIBRZ ZAMEK 17 GRUDNIA
WODZISAW LSKI WCK 19 GRUDNIA R E K L A M A

XII FORUM JUBILEUSZOWY KONCERT


NIEPENOSPRAWNYCH KOLD PSM I ST. IM.
NA ZAMKU PIASTOWSKIM WOJCIECHA KILARA
17 grudnia o godz. 15:00 15.10 Sowo wstpne Ma-
na Zamku Piastowskim w Ra- gorzata Rother-Burek
ciborzu rozpocznie si XIII 15.20 Prelekcja Ratownicy
Forum Osb Niepenospraw- medyczni Ewelina Botorek,
nych. Tym razem spotka- Simona Mioduszewska, Ma-
nie odbdzie si pod hasem teusz Manderla Szpital Re-
Udziel pomocy czas to y- jonowy Racibrz
cie! Chcemy przeama na- 15.50 Prelekcja dr Stani-
sze obawy, pewne stereotypy saw Gamrot Szpital Rejo-
na temat udzielania pierwszej nowy Racibrz
pomocy przedlekarskiej oraz 16.20 Wrczenie Laurw
przekaza informacj, jak tej yczliwoci za nieustajc
pomocy waciwie udzieli yczliwo i pomoc osobom
tumaczy Jerzy Winiewski, niepenosprawnym
Prezes Zarzdu Stowarzysze- 16.30 Zesp wokalny Per-
nia na Rzecz Integracji Podaj spektywa pod kierunkiem
Rk, ktre jest organizato- Alicji Ploch Burda
rem Forum. 16.50 Dyskusja
Program XIII Forum 17.00 Zakoczenie XIII Fo-
Osb Niepenosprawnych: rum Osb Niepenospraw-
15.00 Przywitanie goci nych oraz zaproszenie goci
Jerzy Winiewski, Prezes na poczstunek
Zarzdu Stowarzyszenia na Prowadzcy: Magorza-
Rzecz Integracji Podaj Rk ta Rother-Burek, Katarzyna
15.05 Otwarcie XIII Forum Winiewska. Cao zostanie
Starosta Raciborski oraz Pre- przemigana w jzyku migo-
zydent Miasta Racibrz wym przez Iren Biausk.

Zobacz zapowiedzi
SALA SZKOLENIOWA do wynajcia!
RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy, szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362
20 Reklama 13 grudnia 2017, nr 25 (252) << GazetaInformator.pl

NA
J LE
PS
ZE

4 205
W
RE
GIO ZA
NIE RO
BK
I

3 000 z netto
dla pracownikw produkcji: monterw konstrukcji aluminium, lusarzy, stolarzy, tokarzy.
ZERO CIEMY!
To realne rednie zarobki po roku pracy w naszej firmie.
Na start proponujemy pac w wysokoci od 2480 do 3500 z brutto (od 1800 do 2500 netto).

www.ekookna.pl rekrutacja@ekookna.pl +48 32 415 43 38