c  

    

  ! 

Ʃİnj LJĮ İȺİljIJĮLJǙ ıIJǎ ȺǎLjǎǐ ǀIJĮnj ǎ īƿǏǎnjIJĮǐ ƫǔıLjNjƾǐ
Įijǎǘ ǑȺǎLJƿIJǔ ȺǎNJNJǎǁ LJĮ IJǎ ȺǏƾǍǎǑnj ıIJdžnj ıǑnjƿǒİLjĮ ıİ
NjİDŽĮNJǘIJİǏdž ƿljIJĮıdž.
ưİ NJǁDŽĮ ljĮLj ĮȺNJƾ NJǗDŽLjĮ, NjȺǎǏǎǘNjİ njĮ ȺǎǘNjİ ǗIJLj ǎ ƫǔıLjNjƾǐ
ưǎnjĮǒǗǐ, ǀIJĮnj ƿnjĮǐ ǒĮǏLjıNjĮIJǎǘǒǎǐ NjǎnjĮǒǗǐ, IJƿljnjǎ ȺǁıIJdžǐ
ljĮLj ǑȺĮljǎǀǐ.
ƠDždžıİ ȺǎNJNJƾ ǒǏǗnjLjĮ ǔǐ NjǎnjĮǒǗǐ ıIJdžnj ưǎnjǀ ƧDŽǁǎǑ
ƴĮnjIJİNJİǀNjǔnjĮ ƴİnjIJƿNJdžǐ ljĮLj ǃǎǀLJdžıİ IJĮ NjƿDŽLjıIJĮ ıIJdžnj
ǎLjljǎįǗNjdžıǀ IJdžǐ Įijǎǘ ǔǐ ljǎıNjLjljǗǐ ǀIJĮnj ǎLjljǎįǗNjǎǐ. ơIJĮnj
ǑȺǎIJĮljIJLjljǗǐ IJǎǑ NjĮljĮǏLjıIJǎǘ DŽƿǏǎnjIJĮ ƶǁNjǔnjĮ ƧǏǃĮnjǁIJdž
İnjǙ ƿDŽǏĮǓİ ıǑnjǎNJLjljƾ 5 ǃLjǃNJǁĮ DŽLjĮ IJdžnj Džǔǀ ljĮLj IJǎ ƿǏDŽǎ
IJǎǑ, ǎNjǎNJǎDŽǙnjIJĮǐ IJdžnj ĮDŽLjǗIJdžIJĮ IJǎǑ īƿǏǎnjIJƾ IJǎǑ ljĮLj

IJĮǑIJǗǒǏǎnjĮ, ǎLjljǎįǗNjdžıİ IJdžnj ȺnjİǑNjĮIJLjljǀ Džǔǀ ȺǎNJNJǙnj
ıǑnjĮnjLJǏǙȺǔnj NjĮǐ ȺǎǑ IJĮ NjİNJƿIJdžıĮnj..
ƧljǎNJǎǑLJǙnjIJĮǐ IJǎnj DŽƿǏǎnjIJĮ ƶǁNjǔnjĮ, ǎ ǎȺǎǁǎǐ NJǗDŽǔ
ȺǏǎǃNJdžNjƾIJǔnj ǑDŽİǁĮǐ ĮȺǎǒǙǏdžıİ ĮȺǗ IJdžnj Njǎnjǀ IJǎǑ ƧDŽǁǎǑ
ƴĮnjIJİNJİǀNjǔnjĮ ljĮLj ƿNjİnjİ ıIJǎnj ljǗıNjǎ, ǎ Ⱥ.ƫǔıLjNjƾǐ
ǃǏƿLJdžljİ (NjİIJƾ IJǎnj LJƾnjĮIJǎ IJǎǑ DŽƿǏǎnjIJĮ IJǎǑ) njĮ DžİLj DŽLjĮ 20
ljĮLj ȺNJƿǎnj ǒǏǗnjLjĮ ıİ ƿnjĮ NjLjljǏǗ ıȺLjIJƾljLj ıIJǎ ƹĮNJƾnjįǏLj IJdžǐ
ƧLJǀnjĮǐ. ƣNjǔǐ, Įnj ljĮLj Džǎǘıİ ıIJǎnj ljǗıNjǎ, ĮDŽǔnjLjDžǗIJĮnj ǔǐ
ƿnjĮǐ ĮNJdžLJLjnjǗǐ ĮıljdžIJǀǐ IJdžǐ İǏǀNjǎǑ, Njİ ĮIJİNJİǁǔIJİǐ ǙǏİǐ
ǎNJǎnjǘljIJLjĮǐ ȺǏǎıİǑǒǀǐ ljĮLj ǎǏLJǎıIJĮıǁĮǐ. ƳLj ǙǏİǐ IJǎǑ
ǘȺnjǎǑ IJǎǑ ǀIJĮnj İNJƾǒLjıIJİǐ ljĮLj ǎǑįƿȺǎIJİ ǒƾNJĮıİ IJǎ
NjǎnjĮǒLjljǗ IJǎǑ IJǑȺLjljǗ, IJǎ ǎȺǎǁǎ IJǎǑ ljĮLJǗǏLjıİ ǎ NjĮljĮǏLjıIJǗǐ
DŽƿǏǎnjIJƾǐ IJǎǑ ƶǁNjǔnj ƧǏǃĮnjǁIJdžǐ. ƣNJdž IJǎǑ dž Džǔǀ, NjƿǒǏLj IJdžnj
IJİNJİǑIJĮǁĮ IJǎǑ Ⱥnjǎǀ, ljǑNJǎǘıİ NjƿıĮ ıIJdžnj ȺǏǎıIJĮıǁĮ IJǎǑ
DŽƿǏǎnjIJĮ ƶǁNjǔnjĮ ljĮLj ǎ Ⱥ.ƫǔıLjNjƾǐ, ǎǑįƿȺǎIJİ ȺĮǏƿljNJLjnjİ ĮȺǗ
IJLjǐ İnjIJǎNJƿǐ ljĮLj IJLjǐ ǎįdžDŽǁİǐ ȺǎǑ IJǎǑ ƿįǔıİ ǗIJĮnj ǀIJĮnj İnj
Džǔǀ. ƠljĮnjİ ǑȺĮljǎǀ NjƿǒǏLj IJdžǐ ǎıLjĮljǀǐ ljǎǁNjdžıdžǐ IJǎǑ.
ưnjdžNjǗnjİǑİ İljĮIJǎnjIJƾįİǐ ǎnjǗNjĮIJĮ ıIJdžnj ȺǏǎıİǑǒǀ IJǎǑ,
ıǑnjǀLJǔǐ NjİIJƾ ĮȺǗ IJdžnj ĮȺǎDŽİǑNjĮIJLjnjǀ ȺĮǏƾljNJdžıdž ıIJdžnj
ƴĮnjĮDŽǁĮ ljĮLj ljĮLJdžNjİǏLjnjƾ ȺNJǀLJǎǐ ljǗıNjǎǑ ıǑnjƿǏǏİİ DŽLjĮ njĮ
ȺƾǏİLj IJdžnj İǑǒǀ IJǎǑ, ĮljǗNjĮ ljĮLj Njİ NjİDŽƾNJĮ ȺǎǘNJNjĮnj.
ƧȺĮnjIJǎǘıİ įİljƾįİǐ IJdžNJƿijǔnjĮ ǗNJdž IJdžnj džNjƿǏĮ. Ƴ ǁįLjǎǐ ǔǐ
NjǎnjĮǒǗǐ, įİnj İǍǎNjǎNJǎDŽǎǘıİ, ǗNjǔǐ ǎLj LJİǗȺnjİǑıIJİǐ
ıǑNjǃǎǑNJƿǐ IJǎǑ ıIJǀǏLjDžĮnj įİljƾįİǐ ǓǑǒƿǐ ljĮLj ƿijİǏĮnj
ȺNJǀLJǎǐ ȺLjıIJǙnj ljǎnjIJƾ ıIJdžnj İljljNJdžıǁĮ. ƷǗnjLjDžİ ȺƾnjIJĮ ıİ
ǗNJǎǑǐ ǗIJLj «IJĮ ȺLjǎ ǃĮıLjljƾ ıIJdžnj ǒǏLjıIJLjĮnjLjljǀ Džǔǀ İǁnjĮLj: Ƭ
İǍǎNjǎNJǗDŽdžıdž, dž ıǑǒnjǀ ĬİǁĮ ƮǎLjnjǔnjǁĮ, dž njdžıIJİǁĮ ljĮLj dž
NjİNJƿIJdž ȺnjİǑNjĮIJLjljǙnj ǃLjǃNJǁǔnj», ȺǏƾDŽNjĮIJĮ ȺǎǑ ƿljĮnjİ ljĮLj ǎ
ǁįLjǎǐ ljĮLJdžNjİǏLjnjǗ ǃǁǔNjĮ IJǎǑ, ĮljǗNjdž ljĮLj NjİIJƾ IJdžnj
ĮȺǎǒǙǏdžıdž IJǎǑ ĮȺǗ IJdžnj ưǎnjǀ IJǎǑ ƧDŽǁǎǑ ƴĮnjIJİNJİǀNjǔnjĮ.
ƩLjĮIJdžǏǎǘıİ Njİ İǑNJƾǃİLjĮ ƿnjĮ NjİDŽƾNJǎ ƶIJĮǑǏǗ IJǎǑ ƹǏLjıIJǎǘ
NjĮǐ, IJǎnj ǎȺǎǁǎ ljNJdžǏǎnjǗNjdžıİ ĮȺǗ IJǎnj īƿǏǎnjIJĮ IJǎǑ ƶǁNjǔnjĮ,
Njİ IJǎnj ǎȺǎǁǎ ıIJĮǘǏǔnjİ IJǎǑǐ ȺǏǎıljǑnjdžIJƿǐ ȺǎǑ IJǎnj
İȺLjıljƿȺIJǎnjIJĮnj.

ƮĮIJƾ ljĮLjǏǎǘǐ, ȺǀDŽĮLjnjİ ıIJǎ ƟDŽLjǎ ƣǏǎǐ ljĮLj ıIJdžnj ȺǏǙIJdž
İȺǁıljİǓdž IJǎǑ ıIJǎnj īƿǏǎnjIJĮ ƴĮǁıLjǎ, ǗȺǎǑ ȺǏǙIJdž ijǎǏƾ
ƿǃNJİȺİ ǎ ƿnjĮǐ IJǎnj ƾNJNJǎ, ǎ IJİNJİǑIJĮǁǎǐ IJǎnj ljƾNJİıİ ljĮIJ¶ LjįǁĮnj
ljĮLj IJǎǑ İǁȺİ «IJǎǑǐ ȺnjİǑNjĮIJLjljǎǘǐ ĮDŽǙnjİǐ ȺǎǑ ljƾnjİLjǐ, IJǎǑǐ
ƿljĮnjĮ ljĮLj İDŽǙ». ƧǍǁDžİLj İįǙ njĮ ıdžNjİLjǔLJİǁ ǗIJLj ǎ DŽƿǏǎnjIJĮǐ
ƴĮǁıLjǎǐ İǁǒİ İȺLjıljİijLJİǁ įLjĮ IJdžǐ ǒƾǏLjIJǎǐ IJǎnj Ⱥ. ƫǔıLjNjƾ ıIJǎ
ƹĮNJƾnjįǏLj ljĮLj İǁǒĮnj ıǘnjIJǎNjdž ıǑnjǎNjLjNJǁĮ, ǗȺǔǐ ĮljǏLjǃǙǐ įLjĮ
IJdžǐ ǒƾǏLjIJǎǐ İȺǁıdžǐ İǁǒĮnj ıǑnjǎNjLjNJǁĮ ǎ DŽƿǏǎnjIJĮǐ ƴǎǏijǘǏLjǎǐ
Njİ IJǎnj īƿǏǎnjIJĮ ƶǔijǏǗnjLjǎ ǎ ƿnjĮǐ İǑǏLjıljǗNjİnjǎǐ ıIJǎ ƠııİǍ
ƧDŽDŽNJǁĮǐ ljĮLj ǎ ƾNJNJǎǐ ıIJdžnj ƪNJNJƾįĮ.
Ƴ Ⱥ.ƫǔıLjNjƾǐ ıǑljǎijĮnjIJǀLJdžljİ ȺǎNJǘ İnjǗıǔ Džǎǘıİ ljĮLj ȺǎNJǘ
ıǑnjƿȺĮıǒİ Njİ ǗıǎǑǐ İǁǒĮnj IJǎnj ıIJĮǑǏǗ IJǔnj ıǑljǎijĮnjIJLjǙnj
ljĮLj IJǔnj ĮįLjljLjǙnj. Ƴ ǁįLjǎǐ ƿNJİDŽİ ȺƾnjIJĮ ıİ ǗNJǎǑǐ, ljƾIJLj ȺǎǑ
ljĮLj ǎ ǁįLjǎǐ ƿljĮnjİ ȺǏƾǍdž: «ƱĮ Njdžnj ıIJİnjĮǒǔǏLjƿıĮLj ǗIJĮnj ıİ
ĮįLjljǎǘnj ǀ ıİ ljĮIJdžDŽǎǏǎǘnj. ƱĮ ljƾnjİLjǐ ȺǏǎıİǑǒǀ ljĮLj njĮ
ĮnjƾǃİLjǐ ljİǏǁ DŽLjĮ ĮǑIJǎǘǐ ȺǎǑ ıİ ljĮIJdžDŽǎǏǎǘnj ljĮLj njĮ IJǎǑǐ
İǑǒĮǏLjıIJİǁǐ, įLjǗIJLj ǒǔǏǁǐ ĮǑIJƾ įİnj ıǙDžİıĮLj». ƴǗıİǐ ljĮLj
ȺǗıİǐ ǙǏİǐ ƿljĮnjİ ljǎNjȺǎıǒǎǁnjLj DŽLjĮ ǗıǎǑǐ IJǎnj İǁǒĮnj
ĮįLjljǀıİLj« ƴǗıİǐ ijǎǏƿǐ ƿljĮnjİ ȺǏǎıİǑǒǀ ǗIJĮnj ƾljǎǑDŽİ ǗIJLj
ljƾȺǎLjǎǐ IJǎnj ljĮIJdžDŽǎǏǎǘıİ« Ƭ Džǔǀ IJǔnj ıǑljǎijĮnjIJLjǙnj (NjLjĮ
Džǔǀ IJdžnj ǎȺǎǁĮ ȺƿǏĮıİ ljĮLj ǎ ƟDŽLjǎǐ ƱİljIJƾǏLjǎǐ, IJǎnj ǎȺǎǁǎ ǎ
Ⱥ. ƫǔıLjNjƾǐ İǁǒİ ıİ İǑNJƾǃİLjĮ), ǀIJĮnj NjLjĮ Džǔǀ ȺǎǑ įLjĮȺƿǏĮıİ
ǗNJĮ IJĮ ıIJƾįLjĮ IJǎǑ ljĮLJdžNjİǏLjnjǎǘ ǃǁǎǑ IJǎǑ. ƣıǎ ǗNjǔǐ IJǎnj
ljĮIJdžDŽǎǏǎǘıĮnj, IJǗıǎ ĮǑIJǗǐ ȺǏǎıİǑǒǗIJĮnj ljĮLj IJǗıǎ ƿNJĮNjȺİ
ǔǐ DŽnjǀıLjǎǐ įǎǘNJǎǐ Ĭİǎǘ, Njİ IJdžnj ǑȺǎNjǎnjǀ, IJdžnj ıLjǔȺǀ ljĮLj
IJdžnj IJĮȺİǁnjǔıdž IJdžnj ǎȺǎǁĮ ƿįİLjǒnjİ.
ƻǐ ƾnjLJǏǔȺǎǐ ƷǎǑ Ĭİǎǘ ljĮLj İnjǙ ǎNJǗljNJdžǏdž ıǒİįǗnj dž
ƪNJNJƾįĮ ljĮIJƿljǏLjnjİ IJdžnj ưǎnjǀ ƨĮIJǎȺĮLjįǁǎǑ DŽLjĮ IJǎ įǀLJİnj
DŽnjǔıIJǗ ıljƾnjįĮNJǎ, ǎ Ⱥ. ƫǔıLjNjƾǐ LJNJLjǃǗIJĮnj ljĮLj ƿljĮnjİ
ƿnjIJǎnjdž ȺǏǎıİǑǒǀ DŽLjĮ IJǎ LJƿNjĮ ĮǑIJǗ. ƠǃNJİȺİ ljĮLj DŽnjǙǏLjDžİ IJǎ
ƾįLjljǎ IJdžǐ ǗNJdžǐ ǑȺǗLJİıdžǐ ljĮLj ǀǍİǏİ DŽLjĮ IJǎ IJİǏƾıIJLjǎ ƿǏDŽǎ
IJdžǐ Njǎnjǀǐ ƨĮIJǎȺĮLjįǁǎǑ. ƠNJİDŽİ DŽLjĮ IJǎ LJƿNjĮ ĮǑIJǗ ǎ
īƿǏǎnjIJĮǐ: «Ƴ Ⱥ.ƪijǏĮǁNj (džDŽǎǘNjİnjǎǐ IJdžǐ Njǎnjǀǐ
ƨĮIJǎȺĮLjįǁǎǑ), ƿǒİLj ljƾnjİLj NjİDŽƾNJǎ ƿǏDŽǎ. ƮĮLj NjǗnjǎ ǎLj 100 ljĮLj
ȺNJƿǎnj ȺĮIJƿǏİǐ ȺǎǑ ƿǒİLj ǑȺǗ IJdžnj ljĮLJǎįǀDŽdžıdž IJǎǑ, İǁnjĮLj

ƿnjįİLjǍdž IJdžǐ NjİDŽƾNJdžǐ ȺnjİǑNjĮIJLjljǗIJdžIJƾǐ IJǎǑ ljĮLj Njİ IJLjǐ
ȺǏǎıǃǎNJƿǐ ljĮLj IJLjǐ ĮįLjljǁİǐ ȺǎǑ įƿǒLJdžljİ, dž ƴĮnjĮDŽǁĮ IJǎnj
ljǏĮIJƾİLj ıIJĮ ǒƿǏLjĮ IJdžǐ». ƪȺǁıdžǐ ǎ Ⱥ. ƫǔıLjNjƾǐ, İljIJLjNjǎǘıİ
ȺǎNJǘ IJǎnj ưdžIJǏǎȺǎNJǁIJdž ƯİNjİıǎǘ ƮǘȺǏǎǑ lj.lj. ƧLJĮnjƾıLjǎ.
ƶǑnjƿȺĮıǒİ DŽLjĮ ĮǑIJǗnj ljĮLj ƿljĮnjİ ljǎNjȺǎıǒǎǁnjLj ǗIJĮnj ĮǑIJǗǐ
ĮįLjljİǁIJǎ ȺǏǎ İIJǙnj.
Ƭ Džǔǀ IJǎǑ ǀIJĮnj NjƿıĮ ıIJdžnj ǒƾǏdž IJǎǑ ƹǏLjıIJǎǘ NjĮǐ. ƷĮ
ȺİǏLjıIJĮIJLjljƾ ȺǎǑ IJĮ ĮȺǎįİLjljnjǘǎǑnj ĮǑIJƾ İǁnjĮLj įİljƾįİǐ ljĮLj
ȺǎNJNJǎǁ LJĮ ǎNjǎNJǎDŽǀıǎǑnj DŽLjĮ IJǎ ƿǏDŽǎ IJǎǑ.
ưLjĮ İǑNJĮǃǀǐ ǒǏLjıIJLjĮnjǀ ȺǎǑ İǑNJĮǃİǁIJǎ ljĮLj ıǑNjǃǎǑNJİǑǗIJĮnj
IJǎnj īƿǏǎnjIJĮ ƴĮƦıLjǎ ıIJİnjĮǒǔǏƿLJdžljİ ȺǎNJǘ NjİIJƾ IJdžnj ljǎǁNjdžıdž
IJǎǑ ljĮLj ƿįİLjǒnjİ ĮȺĮǏdžDŽóǏdžIJdž. ưLjĮ NjƿǏĮ İǁįİ ıIJǎnj ǘȺnjǎ IJdžǐ
NjLjĮ IJĮNjȺƿNJNJĮ ȺǎǑ ƿDŽǏĮijİ «ƴǏǎǐ Ⱥ. ƫǔıLjNjƾ» ȺĮǏǗNjǎLjĮ Njİ
IJdžnj IJĮNjȺƿNJNJĮ ȺǎǑ ǎįdžDŽǎǘıİ IJǎǑǐ ȺǏǎıljǑnjdžIJƿǐ ıIJǎ ljİNJǁ
IJǎǑ ȺĮIJǏǗǐ ƴĮǕıǁǎǑ ıIJdžnj ƴĮnjĮDŽǎǘįĮ ƧDŽǁǎǑ ƣǏǎǑǐ. ƧȺǗ
IJǗIJİ dž DŽǑnjĮǁljĮ (ǏǔIJǙnjIJĮǐ ljĮLj NjĮLJĮǁnjǎnjIJĮǐ, įLjǗIJLj įİnj
ǀǍİǏİ ȺǎLjǎǐ ǀIJĮnj ǎ Ⱥ.ƫǔıLjNjƾǐ) ljĮIJƾNJĮǃİ Ⱥǔǐ ǀIJĮnj LJƿNJdžNjĮ
Ĭİǎǘ njĮ ljĮIJĮijİǘDŽİLj DŽLjĮ IJĮ ȺǏǎǃNJǀNjĮIJĮ IJdžǐ ıIJǎnj Ⱥ.ƫǔıLjNjƾ
ĮnjIJǁ ıIJǎnj Ⱥ.ƴĮƦıLjǎ, Įijǎǘ ǎ IJİNJİǑIJĮǁǎǐ İǁǒİ ljǎLjNjdžLJİǁ. ƧȺǗ
ĮǑIJǗ IJǎ ȺİǏLjıIJĮIJLjljǗ ljĮLj NjǗnjǎ, ǎ ljƾLJİ ƿnjĮǐ NjȺǎǏİǁ İǘljǎNJĮ
njĮ ĮnjIJLjNJdžijLJİǁ DŽLjĮ IJǎ ȺǎLjǎǐ ǀIJĮnj ǎ Ⱥ. ƫǔıLjNjƾǐ.
Ƭ DŽnjǔıIJǀ NjĮljĮǏLjıIJǀ ƮǘȺǏLjĮ NjǎnjĮǒǀ ưĮǏǁĮ ƺdžNJǀ,
įLjdžDŽǎǘNjİnjdž Njİ LJĮǑNjĮıNjǗ IJdžnj İȺǁıljİǓǀ IJdžǐ ıIJǎnj Ⱥ.
ƫǔıLjNjƾ NjĮǐ ĮnjƿijİǏİ Ⱥǔǐ ǎ DŽƿǏǎnjIJĮǐ ıIJĮǘǏǔıİ IJdžnj ƧDŽǁĮ
īǏĮijǀ ljĮLj IJdžǐ ƿįǔıİ njĮ įLjĮǃƾıİLj «ıIJdžnj IJǘǒdž» ƿnjĮ ǒǔǏǁǎ
DŽLjĮ ǓǑǒLjljǀ ǔijƿNJİLjĮ. ƣȺǔǐ ĮnjĮijƿǏİLj dž ưĮǏǁĮ (ȺǎǑ ǔǐ
DŽnjǔıIJǗ ƿȺĮıǒİ ĮȺǗ ȺƾNjȺǎNJĮ ȺǏǎǃNJǀNjĮIJĮ ǑDŽİǁĮǐ) dž ƧDŽǁĮ
īǏĮijǀ ƾnjǎLjǍİ ıIJǎ ıdžNjİǁǎ ȺǎǑ NJƿİLj «« ĮǏƾIJǎ IJǎnj ıIJĮǑǏǗ
ĮǑIJǎǘ ljĮLj ĮljǎNJǎǑLJİǁIJǎ NjǎLj« » ljĮLj ǀIJĮnj ĮljǏLjǃǙǐ IJǎ
ǃƾNJıĮNjǎ ȺǎǑ İljİǁnjdž IJdžnj ȺİǏǁǎįǎ ǒǏİLjĮDžǗIJĮnj dž ǓǑǒǀ IJdžǐ
DŽLjĮ njĮ ȺƾǏİLj ljǎǑǏƾDŽLjǎ ıIJĮ ȺǎNJNJƾ ȺǏǎǃNJǀNjĮIJĮ ȺǎǑ
ĮnjIJLjNjİIJǙȺLjDžİ.
ƷĮ ȺǏǎǃNJǀNjĮIJĮ ǑDŽİǁĮǐ IJĮ ǎȺǎǁĮ ĮnjIJLjNjİIJǙȺLjDžİ ǀIJĮnj NjİDŽƾNJĮ
ljĮLj ǎ ȺǗnjǎǐ DŽLjĮ ȺǎNJNJƾ ĮȺǗ ĮǑIJƾ ǀIJĮnj ĮnjǑȺǗijǎǏǎǐ. ƴǎIJƿ

ǗNjǔǐ įİnj IJǎnj ƾljǎǑıİ ljĮnjİǁǐ njĮ ȺĮǏĮȺǎnjLjƿIJĮLj. ƶǀljǔnjİ IJǎnj
ıIJĮǑǏǗ IJǔnj ıǔNjĮIJLjljǙnj IJǎǑ ĮıLJİnjİLjǙnj ĮDŽǗDŽDŽǑıIJĮ. 

V

ƶIJdžnj ljdžįİǁĮ IJǎǑ, ȺǎǑ ƿDŽLjnjİ İnj Njƿıǔ ljĮNJǎljĮLjǏLjnjǙnj
įLjĮljǎȺǙnj, ıIJLjǐ 11/8/2010 ıIJdžnj ưǎnjǀ ƧDŽǁǎǑ
ƴĮnjIJİNJİǀNjǔnjĮ ƴİnjIJƿNJdžǐ ȺĮǏĮǃǏƿLJdžljİ ȺNJǀLJǎǐ ljǗıNjǎǑ.
ƱĮLj Njİnj ǎ ȺǗnjǎǐ ǀIJĮnj NjİDŽƾNJǎǐ DŽLjĮ IJǎ ljİnjǗ ȺǎǑ ƾijdžıİ
ĮNJNJƾ, dž ȺĮǏdžDŽǎǏLjƾ DŽLjĮ IJdžnj NjİıLjIJİǁĮ IJǎǑ ȺǏǎǐ IJǎnj ƹǏLjıIJǗ
NjĮǐ, ƾijdžıİ ıİ ǗNJǎǑǐ NjLjĮ İıǔIJİǏLjljǀ ǒĮǏƾ, ǒĮǏƾ ȺǎǑ
ĮijǀnjǎǑnj NjǗnjǎ ǎLj DŽnjǀıLjǎLj įǎǘNJǎLj IJǎǑ Ĭİǎǘ. 

   

    
   

V

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful