You are on page 1of 19

UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF..........

I. READING
- Daily routine(n): thi quen hng ngy, cng vic hng ngy
- Bank(n) [bk] : b
- Boil (v) [bil]: luc, un si(nc)
- Plough(v) [plau]: cy( rung)
- Harrow(v) ['hrou]: ba(rung)
- Plot of land(exp): tha rung
- Fellow peasant(exp): bn nng dn
- Lead(v) [led]: dn, dt(tru)
- Buffalo(n) ['bflou]: con tru
- Field(n) [fi:ld]: ng rung, cnh ng
- Pump(v) [pmp]: bm(nc)
- Chat(v) [tt]=talk in a friendly way: ni chuyn phm, tn gu
- Crop(n) [krp]: v , m a
- Do the transplanting(exp) [trns'pl:ntin]: cy( la)
- Be contented with(exp) [kn'tentid]=be satisfied with(exp)['stisfaid]: hilng
-Go off =ring(v): reo leo, reng len( chung)
-Get ready [get 'redi]= prepare(v) [pri'pe]: chun b
-Be disappointed with(exp) [dis'pint]: tht vng
-Be interested in(exp) ['intristid] : thch th, quan tm
-Local tobacco: ['loukl t'bkou] : thuc lo
-Cue(n) [kju:] : s gi , li m ch
-Alarm(n) ['l:m]=alarm clock: ng h bo thc
-Break(n) [breik]: s ngh
-Take an hours rest: ngh ngi 1 ting
-Take a short rest(exp): ngh ngi ngn (take-took-taken)
-Neighbor(n) ['neib]: ngi lng ging
-Option(n) ['pn]s chn la, quyn la chn
- Go and see(exp)=visit(v) ['vizit]: ving thm
- Occupation(n) [,kj'pein]= job(n) [db]: ngh nghip, cng vic.

II. SPEAKING
Timetable(n) ['taimtbl]=schedule(n) ['edju:l; 'skedul]: thi gian biu, thi
kha biu .
Weekly(n) ['wi:kli]: hng tun
Civic education(n) ['sivik edju:'kein]: gio d c cng dn
Technology(n) [tek'nldi]: cng ngh hc
Maths(n) [m]: tan hc
Music(n) ['mju:zik]:nhc, m nhc
Literature(n) ['litrt] : vn chng, vn hc
Information technology(n) [ inf'mein tek'nldi ] : cng ngh
thng tin.
Geography(n) [di'grfi] : a l hc
History(n) ['histri] : lch s hc
>> Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Ton - l Ha Sinh Vn Anh tt nht!
Chemistry(n) ['kemistri]: ho hc
Class meeting [kl:s 'mi:ti]: sinh hat lp
Informatics(n) [,inf:'mtiks]: tin hc
Lesson(n) ['lesn] : bi hc
Class(n) [kl:s] : gi hc, bu i hc
English(n) ['igli]: Anh
Physics(n) ['fiziks]: vt l hc
Physical education (n) ['fizikl edju:'kein]: gio d c th cht
Biology(n) [bai'ldi]: sinh vt hc

UNIT 2:SCHOOL TALKS.


Reading: Listening:
international(a) :thuoc ve quoc te semester(n) : hoc ky
flat(n) : can ho Writing:
narrow(a) : chat choi occasion(n) : dp
corner shop : ca hang goc pho
marital status : tnh trang hon nhan
stuck(a): b tac, b ket occupation(n) : nghe nghiep
attitude(n) : thai o applicable(a) : co the ap
dung
opinion(n) : y kien Language focus:
profession(n) :nghe nghiep marvellous(a) : ky la, ky dieu
Speaking: nervous(a) : lo lang
awful(a) : de s, khung khiep improve(v) : cai thien, cai tien
headache(n) : au au consider(v) : xem xet
backache(n) : au lng threaten(v) : s hai
toothache(n) : au rang situation(n) : tnh huong,
hoan canh.

UNIT 3: PEOPLES BACKGROUND


1. Training(n) ['treini] o to
2. General education: ['denrl ,edju:'kein] gio d c ph thng
3. Strong-willed(a) ['str'wild]: ch mnh m
4. Ambitious(a) [m'bis] kht vng ln
5. Intelligent(a) [in'telidnt]:thng minh
6. Brilliant(a): ['briljnt] sng lng
7. Humane(a) [hju:'mein]: nhn o
8. Mature(a): [m'tju] chn chn, trng thnh
9. Harbour(v): ['h:b] nui dng(trong tm tr)
10. Background(n) ['bkgraund]: bi cnh
11. Career(n): [k'ri]s nghip
12. Abroad(adv): ['br:d] nc ngai
13. Appearance(n) ['pirns]: v bn ngai

>> Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Ton - l Ha Sinh Vn Anh tt nht!


14. Private tutor(n): ['praivit 'tju:t] gia s
15. Interrupt(v) [,int'rpt]: gin an
16. Primary school: trng tiu hc(t lp 1-5)
17. Realise(v) ['rilaiz]: thc hin
18. Secondary school(n)Trng trung hc(t lp6-12)
19. Schoolwork(n): cng vic trng
20. A degree [di'gri:] in Physics: bng c nhn ngnh vt L
21. Favorite(a):['feivrit] a thch
22. With flying['flaii] colours: xut sc,hng u
23. Foreign ['frin] language: mn ngai ng
24. Architecture(n): [':kitekt] kin trc
25. From then on: t tr i
26. A PhD [,pi: eit 'di:] : bng tin s
27. Tragic(a) ['trdik]: bi thm
28. Take(v) [teik] up: tip nhn
29. Office worker(n)['fis 'w:k]nhn vin vn phng
30. Obtain(v): [b'tein] ginh c, nhn
31. Professor(n): [pr'fes] gio s
32. Education(n): [,edju:'kein] s gio d c
33. To be awarded: [,w:'did:]c trao gii
34. Determine(v): [di't:min] xc nh
35. Experience(n) [iks'pirins] iu tri qua
36. Ease(v) [i:z]: gim nh, vi bt
37. Founding(n) ['faundli]: s thnh lp
38. Humanitarian(a): [hju:,mni'terin] nhn o
39. C.V(n): bn s yu l lch
40. Attend(v) ['tend]: tham d, c mt
41. Previous(a): ['pri:vis] trc y
42. Tourist guide(n): hng dn vin du lch
43. Telephonist(n) [ti'lefnist] ng i trc in thoi
44. Cue(n) [kju:]: gi
45. Travel agency(n) ['trvl'eidnsi]: vn phng du lch
46. Unemployed (a) [,nim'plid] tht nghip

UNIT 4: SPECIAL EDUCATION


1. list(n): [list] danh sch
2. blind (n) [blaind] m
3. deaf (n) [def] ic
4. mute (n) [mju:t] cm
5. alphabet (n) ['lfbit] bng ch ci
6. work out (v) [w:k, aut] tm ra
7. message (n) ['mesid] thng ip
8. doubt (n) [daut] s nghi ng
9. (a) ['spel] c bit
10. disabled (a) [dis'eibld] tn tt
11. dumb (a) [dm] cm
12. mentally (adv) ['mentli] v mt tinh thn
13. retarded (a) [ri't:did] chm pht trin
>> Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Ton - l Ha Sinh Vn Anh tt nht!
14. prevent sb from doing sth (exp.) ngn cn ai lm g
15. proper (a) ['prp] thch ng
16. schooling (n) ['sku:li] s gio d c nh trng
17. opposition (n) [,p'zin] s phn i
18. gradually (adv) ['grduli] t t 26. arrive (v) ['raiv] n
19. make great efforts to do sth (exp.) n lc rt nhiu lm g [greit , 'eft]
20. time comsuming (a) ['taim kn'sju:mi] ( tn thi gian)
21. raise (v) [reiz] nng, gi
22. open up ( v) ['oupn, p] m ra
23. demonstration (n) [,demns'trein] s biu hin
24. add (v) [d] cng
25. subtract (v) [sb'trkt] tr
26. be proud [praud] of sth (exp.) t ho v iu g
27. be different ['difrnt] from sth (exp)khng ging ci g
28. Braille (n) [breil] h thng ch n i cho ngi m
29. infer sth to sth (exp.) [in'f:] suy ra
30. protest (v) ['proutest] phn i

Unit 5 Technology and You


1. illustration (n) [,ils'trein] v d minh ha
2. central processing ['prousesi] unit (CPU) (n) thit b x l trung tm
3. keyboard (n) ['ki:b:d] bn phm
4. visual display unit (VDU) (n)['viul, dis'plei, 'ju:nit] thit b hin th
5. computer screen [skri:n] (n) mn hnh my tnh
6. floppy ['flpi] disk (n) a mm
7. speaker (n) ['spi:k] loa
8. scenic (a) ['si:nik] thuc cnh vt
9. scenic beauty ['bju:ti] (n) danh lam thng cnh
10. miraculous (a) [mi'rkjuls] k l
11. device (n) [di'vais] thit b
12. appropriate (a) ['prouprit] thch hp
13. hardware (n) ['h:dwe] phn cng
14. software (n) ['sftwe] phn mm
15. be capable of doing (sth)(exp.) c kh nng lm (ci g)
16. calculate (v) ['klkjuleit] tnh tan
17. speed up (v) ['spi:d'p] tng tc
18. calculation (n) [,klkju'lein] s tnh tan, php tnh
19. multiply (n) ['mltiplai] nhn
20. divide (v) [di'vaid] chia
21. with lightning speed ['laitni, spi:d] (exp.) vi tc chp nhang
22. perfect (a) ['p:fikt] han thin
23. accuracy (n) ['kjursi] chnh xc
24. electronic (a) [,ilek'trnik] thuc v in t
25. storage (n) ['st:rid] s lu gi
26. data (n) ['deit] d liu
27. magical (a) ['mdikl] k diu
28. typewriter (n) ['taip,rait] my nh ch

>> Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Ton - l Ha Sinh Vn Anh tt nht!


29. memo (n) ['memou] bn ghi nh
30. request [ri'kwest] for leave (exp.): n xin ngh
31. communicator (n) [k'mju:nikeit] ngi/ vt truyn tin
32. interact (v) [,intr'kt] tip xc
33. entertainment (n) [,ent'teinmnt] s gii tr
34. link (v) [lik] kt ni
35. act on (v) [kt, n] nh hng
36. mysterious (a) [mis'tiris] b n
37. physical (a) ['fizikl] thuc v vt cht
38. invention (n) [in'venn] s pht minh
39. provide (v) [pr'vaid] cung cp
40. personal (a) ['p:snl] c nhn
41. material (n) [m'tiril] ti liu
42. 55. search for (v) [s:t, f:] tm kim
43. scholarship (n) ['sklip] hc b ng
44. surf [s:f] on the net (exp.) lang thang trn mng
45. effective (a) [i'fektiv] hiu qu
46. capable (a) ['keipbl] c nng lc, gii
47. transmit (v) [trnz'mit] truyn
48. distance (n) ['distns] khang cch
49. participant (n) [p:'tisipnt] ngi tham gia
50. rank (v) [rk] xp hng
51. foreign language (n) ['frin, 'lgwid] ngai ng
52. electric cooker (n) [i'lektrik, 'kuk] n i cm in
53. air-conditioner (n)['ekn'din]my iu ha nhit
54. in vain (exp.) [in, vein] v ch
55. instruction (n) [in'strkn] li ch dn
56. public telephone (n) ['pblik, 'telifoun] in thai cng cng
57. make a call [k:l] (exp.) gi in
58. operate (v) ['preit] vn hnh
59. receiver (n) [ri'si:v] ng nghe
60. dial tone (n) ['dail, toun] ting chung in thai
61. insert (v) ['ins:t] nht vo
62. slot (n) [slt] khe, rnh
63. press (v) [pres] nhn
64. require (v) [ri'kwai] yu cu
65. emergency (n) [i'm:densi] s khn cp
66. fire service (n) ['fai, 's:vis] dch v cu ha
67. ambulance (n) ['mbjulns] xe cu thng
68. remote control (n) [ri'mout,kn'troul] iu khin t xa
69. adjust (v) ['dst] iu chnh
70. cord (n) [k:d] rc cm ti vi
71. plug in (v) [plg, in] cm vo
72. dial (v) ['dail] quay s
73. make sure [u] of sth/ that (exp.) m bo

>> Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Ton - l Ha Sinh Vn Anh tt nht!


Unit 6 An Excursion
1. in the shape [eip] of : c hnh dng
2. lotus (n) ['louts] hoa sen
3. picturesque (a) [,pikt'resk] p nh tranh v
4. wonder (n) ['wnd] k quan
5. altitude (n) ['ltitju:d] cao
6. excursion (n) [iks'k:n] chuyn tham quan
7. pine (n) [pain] cy thng
8. forest (n) ['frist] rng
9. waterfall (n) ['w:tf:l] thc nc
10. valley ['vli] of love : thung lng tnh yu
11. come to an end : kt thc
12. have a day off [:f] : c mt ngy ngh
13. occasion (n) ['kein] dp
14. cave (n) [keiv] ng
15. formation (n) [f:'mein] hnh thnh, kin to
16. besides (adv) [bi'saidz] bn cnh , vi li
17. instead (adv) [in'sted] thay vo
18. sunshine (n) ['snain] nh nng ( mt tri)
19. get someones permission [p'min]: xin php ai
20. stay the night away from home : xa nh mt m
21. persuade (v) [p'sweid] thuyt ph c
22. destination (n) [,desti'nein] im n
23. prefer (v) [pri'f:(r)] sth to sth else : thch mt iu g hn mt iu g khc.
24. anxious (a) ['ks] nn nng
25. boat [bout] trip : chuyn i bng tu thy
26. sundeck (n) ['sndek] boang tu
27. get sunburnt ['snb:nt]: b chy nng
28. car -sickness (n) [k:,'siknis] say xe
29. plenty ['plenti] of : nhiu
30. by ones self : mt mnh
31. suitable (a) ['su:tbl] for sb : ph hp vi ai
32. refreshments (n) [ri'fremnts] ba n nh v ung
33. occupied (a) ['kjpaied] c ngi ( s d ng)
34. stream (n) [stri:m] dng sui
35. sacred (a) ['seikrid] thing ling
36. surface (n) ['s:fis] b mt
37. associated (a) ['souiit] kt hp
38. impressive (a) [im'presiv] h ng v, gi cm
39. Botanical [b'tnikl] garden : Vn Bch Tho
40. glorious (a) ['gl:ris] rc r
41. merrily (adv) ['merili] say sa
42. spacious (a) ['speis] rng ri
43. grassland (n) ['gra:slnd] bi c
44. bring (v) along ['l] : mang theo
45. delicious (a) [di'lis] ngon lnh
46. sleep [sli:p] (v) soundly : ng say
47. pack (v) [pk] up: gi ghm
>> Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Ton - l Ha Sinh Vn Anh tt nht!
48. left-overs (n) ['left'ouvz] nhng th cn tha li
49. peaceful (a) ['pi:sfl] yn tnh
50. assemble (v) ['sembl] tp hp li
51. confirmation (n) [,knf'mein] xc nhn

Unit 7 : The Mass Media

READING: LISTENING:

Mass [ ms] (n) : s nhiu Cloudy (a) : co may


Medium ['mi:dim] (s.n) :phng Cimb (v) [klaim]: leo
tien In spite of : mac du = Despite
Media ['mi:di] (pl.n) : Happen (v)['hpn] : xay ra
Mass media (n) : phng tien
thong tin ai chung WRITING :
Channel ['tnl] (n) : kenh truyen
hnh Advantage (n)[d'vantid] : s
Population and Development : thuan li
[,ppju'lein] [di'velpmnt]: dan Disadvantage (n) [,disd'va:ntid]
so va phat trien ieu bat li
TV series (n) ['siri:z]: fim truyen Memorable (a)['memrbl]: ang
hnh dai tap ghi nh
Folk songs (n) [fouk]: dan ca nhac Present (v) ['preznt]: trnh bay
co Effective (a)['ifektiv] : hu hieu
New headlines (n) ['hedlain] : Entertain (v) [,ent'tein]: giai tr
iem tin chnh Enjoyable (a) [in'dibl]:
Weather Forecast (n) ['f:k:st] : Increase (v) [in'kri:s]: tang them
d bao thi tiet Popularity (n)[,ppju'lrti]: tnh
Quiz show [kwiz]: tro chi truyen ai chung, tnh pho bien
hnh Aware ( + of ) (a) ['we]: nhan
Portrait of life (n) :['p:trit] chan thay
dung cuoc song Global (a)['glubl]: toan cau
Documentary (n) [,dkju'mentri]: Responsibility (n)[ris,pns'bilti]:
film tai lieu trach nhiem
Wildlife World (n) ['waildlaif]: Passive (a) ['psiv]: thu ong
the gii thien nhien hoang da Brain (n)[brein] : nao
Around the world : Vong quanh Encourage (v) [in'krid]:khuyen
the gii khch
Adventure (n) [d'vent(r)]cuoc Violent (a)['vailnt]: hung
fieu lu tn,bao lc
Road of life : ng i Interfere (v)[,int'fi]: can thiep
Punishment (n) ['pnimnt]: s vao, xen vao

>> Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Ton - l Ha Sinh Vn Anh tt nht!


trng fat Communication
Peoples Army (n) ['a:mi]: quan (n)[k,mju:ni'kein]: s thong tin
oi nhan dan
Drama (n) ['dra:m] : kch LANGUAGE FOCUS:
Culture (n)['klt]: van hoa Destroy (v) [dis'tri]: fa huy
Education (n) [,edju'kein]: s Statue of Liberty (n)
giao duc ['sttu:]['libti]: tng n than t do
Comment (n) : ['kment]: li bnh My
luan Quarrel (v)['kwrl]: cai nhau
Comedy (n)['kmidi] : hai kch Enjoy (v) [in'di]: thng thc
Cartoon (n) [ka:'tu:n]:hoat hnh Cancel (v)['knsl] : huy bo
Appointment (n)
SPEAKING: ['pintmnt]:cuoc hop, cuoc hen
Manage (v) ['mnid]: trong nom,
Provide (v)[pr'vaid]: cung cap quan l
Orally (adv) [':rli]: bang li, Council (n) ['kaunsl]: hoi ong
bang mieng Demolish (v)[di'mli]: fa huy,
Aurally (adv)[':rli]: bang tai anh o
Visually (adv)['viuli]: bang mat Beef (n)[bi:f] : tht bo
Deliver (v): [di'liv] fat bieu, bay Shortage (n) [':tid]:s thieu hut
to Condition (n)[ kn'din]: ieu kien
Feature (n)['fi:t]: iem ac trng
Distinctive (a) [dis'tiktiv]: ac
biet
In common['kmn]: chung

Unit 8 The Story Of My Village


1. crop (n) [krp] v m a
2. produce (v) [pr'dju:s] lm , sn xut
3. harvest (v) ['h:vist] thu hach
4. rice field (n) ['rais'fi:ld] cnh ng la
5. make ends meet (v) kim tin sng
6. to be in need of (a) thiu ci g
7. straw (n) [str:] rm
8. mud (n) [md] bn
9. brick (n) [brik] gch
10. shortage (n) [':tid] tng thiu
11. manage ['mnid] (v) to do sth : gii quyt , xoay s.
12. villager (n) ['vilid] dn lng
13. techical high school (n) trng trung hc k thut
14. result in (v) [ri'zlt] a n, dn n.
15. introduce (v) [,intr'dju:s] gii thiu
>> Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Ton - l Ha Sinh Vn Anh tt nht!
16. farming method (n) [f:mi, 'med]phng php canh tc
17. bumper crop (n) m a mng bi thu
18. cash crop (n) ['kkrp] v m a tr ng bn
19. export (v) ['eksp:t] xut khu
20. thanks to (conj.) nh vo
21. knowledge (n) ['nlid] kin thc
22. bring home : [bri, houm] mang v
23. lifestyle (n) [laifstail] li sng
24. better (v) ['bet] ci thin, lm cho tt hn.
25. science (n) ['sains] khoa hc
26. medical centre (n) ['medikl,'sent] trung tm y t
27. canal (n) [k'nl] knh
28. lorry (n) ['lri] xe ti
29. resurface (v) [,ri:'s:fis] tri li, thm li (mt ng)
30. muddy (a) ['mdi] ly li
31. flooded (a) [flded] b ngp l t
32. cart (v) [k:t] ch bng xe b, ch bng xe nga ko.
33. loads ['loudz] of (n) nhiu
34. suburbs (n) ['sb:bz] khu vc ngai
35. pull down (v) [pul, daun] ph b
36. cut down (v) [kt, daun] cht b
37. atmosphere (n) ['tmsfi] bu khng kh
38. peaceful (a) ['pi:sfl] yn tnh
39. enclose (v) [in'klouz] gi km
40. entrance (n) ['entrns] li vo, c ng vo
41. go straight [streit] ahead (exp.) i thng v pha trc
42. crossroads (n) ['krsroudz] giao l, b ng binh

Unit 9: UNDERSEA WORLD


A. READING:
1. undersea ['ndsi:] (a) di mt bin
2. ocean ['n] (n) i dng, bin
3. Pacific Ocean [p'sifik'oun] (n) Thi Bnh Dng
4. Atlantic Ocean [t'lntik'oun] (n) i Ty Dng
5. Indian Ocean ['indjn'oun] (n) n Dng
6. Antarctic [n't:ktik](a) (thuc) am Cc Antarctic Ocean (n) am Bng
Dng
7. Arctic [':ktik](adj) (thuc) Bc Cc Arctic Ocean (n) Bc Bng Dng
8. gulf [glf] (n) vnh. Eg: the Gulf of Mexico: vnh -hi-c
9. altogether [,:lt'ge] (adv) hon ton, y
10. percent [p'sent] (n) phn trm percentage [p'sentid] (n) t l
11. surface ['s:fis] (n) b mt. Eg: the surface of the ball: b mt ca mt qu bng
12. century ['sentri] (n) thi k 100 nm; th k . Eg:The 20th century: Th k 20 (t
1 00 n 1 )
13. mystery ['mistri] (n) iu huyn b, iu thn b mysterious (adj)
14. beneath[bi'ni:] (prep) di, thp km
15. overcome [,ouv'km] (v) -overcame- overcome: thng, chin thng
16. depth [dep] (n) chiu su, b su. Eg: the depth of a river: chiu su ca con sng
>> Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Ton - l Ha Sinh Vn Anh tt nht!
17. submarine [,sbm'ri:n](n)(hng hi) tu ngm
18. investigate [in'vestigeit] (v)khm ph
19. seabed ['si:'bed] (n) y bin
20. sample ['s:mpl] (n)mu; vt mu
21. marine [m'ri:n] (adj) (thuc) bin; gn bin
22. satellite ['stlait] (n) v tinh
23. range [reind] (n)loi. Eg:a wide range of prices: loi gi
24. include [in'klu:d] (v) bao g m, g m c =to involve
25. temperature ['temprt] (n) (vit tt: temp) nhit ( nng, lnh trong c th,
phng, nc..)
Eg:to keep the house at an even temperature: gi ngi nh nhit u u
26. population [,ppju'lein] (n) dn c
27. exist [ig'zist] (v) sng; t n ti existence [ig'zistns] (n) s tip t c cuc sng;
s sng st
28. precious ['pres] (adj) qu, qu gi, qu bu. Eg: precious metals: kim loi qu
2 . fall into(v) c chia thnh
30. bottom ['btm] (n) phn di c ng; y; y bin.
31. starfish ['st:fi] (n) (s nhiu: starfish) sao bin
32. shark [:k] (n)c mp man-eating shark: c mp trng
33. independently [,indi'pendntli] (adv) c lp
34. current ['krnt] (n) dng (nc)
35. organism [':gnizm] (n) c th; sinh vt
Eg: He 's studying the organisms in water: ng ta ang nghin cu cc sinh vt
di nc
36. carry along (v) cun theo
37. jellyfish ['delifi] (n) con sa
38. oversized ['ouvsaizd] (adj) qu kh , ngoi kh
39. contribute [kn'tribju:t] (v) ng gp, gp phn
40. biodiversity [,baioui dai'v:siti] (n) a dng sinh hc
41. maintain [mein'tein] (v) duy tr
42. at stake: thua, ang lm nguy, ang b e do
43. refer [ri'f:] to (v) quy, quy vo
44. balanced ['blnst] (adj)cn bng, n nh
45. analyse ['nlaiz] : analyze ['nlaiz] (v) phn tch
46. experiment [iks'periment] (n) cuc th nghim; cuc th nghim
B. SPEAKING:
1. protect [pr'tekt] (v) bo v, bo h, che ch
to protect someone from/against danger: che ch ai khi b nguy him
2. sparingly ['sperili] (adv) thanh m, tit kim
3. pollute [p'lu:t] (v) lm nhi m, lm nh bn (nc...)
4. fish [fi] (v) cu c
5. species ['spi:i:z] (n,pl) loi
6. limited ['limitid] (adj) hn ch, c gii hn
7. threaten['retn] (v) do, e do, hm do threatened (adj) b e do
8. endanger [in'deind(r)] (v) gy nguy him
9. dispose [dis'pouz] (v) sp t, sp xp, b tr
10. line [lain] (n) dy, dy thp, dy cu
11. net (n) li
>> Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Ton - l Ha Sinh Vn Anh tt nht!
12. herbicide ['h:bisaid] (n) thuc dit c
13. pesticide ['pestisaid] (n) thuc dit loi gy hi, thuc tr su
14. fertilizer ['f:tilaiz] (n) phn bn
15. harm [h:m] (n) s t n hi; s thit hi - (v) lm hi, gy tai hi, lm t n hi
16. release [ri'li:s] (v) th, phng thch
17. rest [rest] (the rest) (n)ci cn li, vt cn li
18. consequence ['knsikwns] (n) hu qu, kt qu
19. butt [bt] (n) mu thuc l (ht cn li)
20. hunt [hnt] (v) i sn; sn
21. explosive [iks'plousiv] (n) cht n
C. LISTENING:
1. mammal ['mml] (n) ng vt c v
2. krill [kril] (n) loi nhuy n th m c voi n c
3. whaling ['weili] (n) s sn c voi; ngh sn c voi
4. migrate [mai'greit] (v) di tr; di c
5. conservation [,kns:'vein] (n) s bo t n; s bo ton
6. feed [fi:d] (n) s n, s cho n / feed-fed-fed (v) cho n
7. commission [k'min] (n) hi ng; u ban
8. measure ['me] (n) phng sch, bin php, cch x tr
9. entire [in'tai] (adj) ton b, ton vn, hon ton
10. bear [be] (v) sinh, sinh sn
11. calve [k:v] (v) con / (n) c voi con, b con.
12. pressure ['pre(r)] (n) sc p, p sut, p lc
13. allow ['lau] (v) cho php
14. feeding ground ['fi:di graund] (n) bi cho n; bi nui
D. WRITING:
1. sperm whale [,sp:m'seti] (n) c nh tng
2. carnivore ['k:niv:] (n) ng vt n tht, cy n su b
3. squid [skwid] (n) mc ng, m i nhn to
4. diet ['dait] (n) n thng ngy,ch n king 5. give birth to: sinh sn
6. gestation [des'tein] (n) s thai nghn; thi k thai nghn 7. life span [laifspn]
(n) tu i sng, tu i th
8. risk [risk] (n) s liu, s mo him,s ri ro, s nguy him
9. accidental [,ksi'dentl] (adj) tnh c, ngu nhin.
10. entrap[in'trp] (v) nh by, la entrapment (n)
11. habitat ['hbitt] (n) mi trng sng
12. offspring [':fspri] (n) con (ca mt con vt)
D. LANGUAGE FOCUS:
1. casual ['kjul] (adj) tnh c, bt cht, ngu nhin
2. offend ['fend] (v) lm cho ai bc mnh,kh chu
3. atmosphere ['tmsfi] (n) kh quyn
4. surprised [s'praizt] (adj) ( at) ngc nhina surprised look: mt ci nhn ngc
nhin

UNIT 10: CONSERVATION


1. protect (v) [pr'tekt] bo v
2. leopard (n) ['lepd] con bo
>> Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Ton - l Ha Sinh Vn Anh tt nht!
3. flexible (a) ['fleksbl] linh hat, d sai khin
4. loss (n) [ls] mt
5. destroy (v) [di'stri] ph hy
6. variety (n) [v'raiti] s a dng
7. species (n) ['spi:i:z] lai
8. eliminate (v) [i'limineit] hy dit
9. medicine (n) ['medsn; 'medisn] thuc
10. cancer (n) ['kns] ung th
11. constant (a) ['knstnt] thng xuyn
12. constantly (adv) ['knstntli] lin t c
13. supply (n) [s'plai] ngu n cung cp
14. crop (n) [krp] cy tr ng
15. hydroelectric (a) [,haidroui'lektrik] thy in
16. dam (n) [dm] p ( nc)
17. play (v) an important [im'p:tnt] part: gi mt vai tr quan trng
18. circulation (n) [,s:kju'lein] s tun han
19. conserve (v) [kn's:v] gi li
20. run [rn] off (v) chy i mt
21. take away (v) ['teik 'wei] mang theo
22. valuable (a) ['vljubl] qu gi
23. soil (n) [sil] t
24. frequent (a) ['fri:kwnt] thng xuyn
25. flood (n) [fld] l,l t.
26. damage (n) ['dmid] s tn ph, s thit hi
27. threaten (v) ['retn] e da
28. polluted (a) [p'lu:td] b nhi m
29. disappearance (n) [,dis'pirns] s bin mt
30. worsen (v) ['w:sn] lm t i t i
31. pass [p:s] a law ( exp.) thng qua mt o lut.
32. in someones defence/ in somethings defence [di'fens] bo v ai / bo v ci
g
33. in natures defence : bo v t nhin
34. concern (v) [kn's:n] lin quan n
35. power of falling ['f:li] water : nng lng dng chy.
36. electricity (n) [i,lek'trisiti] in
37. remove (v) [ri'mu:v] hy i, b i
38. get rid of (exp.) b i
39. completely (adv) [km'pli:tli] tan b, han tan
40. liquid (n) ['likwid] cht lng
41. flow [flou] off (v) chy i mt 45. treat (v) [tri:t] ch tr
42. vegetation (n) [,vedi'tein] vic tr ng cy
43. do harm [h:m] to (exp.) gy hi ti
44. erosion (n) [i'roun] s xi mn
45. consequence (n) ['knsikwns] hu qa, kt qu
46. planet (n) ['plnit] hnh tinh
47. destruction (n) [dis'trkn] s ph hy
48. feature (n) ['fi:t] c im
49. sensitive (a) ['senstiv] nhy cm
>> Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Ton - l Ha Sinh Vn Anh tt nht!
50. imprision (v) [im'prizn] giam gi
51. endangered [in'deindd] species (a) nhng lai c nguy c b tuyt chng.
52. reconstruct (v) ['ri:kn'strkt] ti to
53. breed (v) [bri:d] nhn ging
54. policy (n) ['plsi] chnh sch
55. at times ['taimz]: c nhng lc
56. risky (a) ['riski] ri ro
57. injure (v) ['ind] lm b thong
58. suffer ['sf] from (v) au, au kh
59. dangerous (a) ['deindrs] nguy him
60. develop (v) [di'velp] pht trin
61. disease (n) [di'zi:z] bnh tt, t nn.

UNIT 11 NATIONAL PARKS


1. national ['nnl] park (n) cng vin quc gia
2. locate (v) [lou'keit] xc nh, nm
3. establish (v) [is'tbli] lp, thnh lp
4. rainforest (n) [rein,'frist] rng ma nhit i
5. butterfly (n) ['btflai] con bm
6. cave (n) [keiv] hang ng
7. hike (v) [haik] i b ng di
8. dependent upon (a)[di'pendnt, 'pn] ph thuc vo
9. survival (n) [s'vaivl] s sng st, t n ti
10. release (v) [ri'li:s] phng thch, th
11. orphan (v) [':fn] ( lm cho ) m ci
12. orphanage (n) [':fnid] tri m ci
13. abandon (v) ['bndn] b ri, t b
14. take care [ke] of (v) chm sc
15. sub-tropical (a) [sb, 'trpikl] bn nhit i
16. recognise (v) ['rekgnaiz] nhn ra
17. habit (n) ['hbit] thi quen
18. temperate (a) ['temprt] n ha
19. toxic (a) ['tksik] c
20. chemical (n) ['kemikl] cht ha hc
21. contamination (n) [kn,tmi'nein] s nhi m
22. organization (n) [,:gnai'zein] s t chc
23. intend (v) [in'tend] d nh
24. exist (v) [ig'zist] t n ti
25. pollute (v) [p'lu:t] lm nhi m
26. suitable (a) ['su:tbl] (for sb/ sth) thch hp
27. affect (v) ['fekt] nh hng n
28. disaster (n) [di'z:st] tai ha, thm ha
29. unfortunately (adv) [n'f:tnitli] khng may
30. turn out (v) [t:n, aut] thnh ra, ha ra
31. combine (v) km'bain] kt hp
32. get a fine (exp.) b pht tin
33. raincoat (n) ['reinkout] o ma
>> Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Ton - l Ha Sinh Vn Anh tt nht!
34. accept (v) [k'sept] chp nhn
35. refuse (v) [ri'fju:z] t chi 4. invitation (n) [,invi'tein] li mi

UNIT 12 MUSIC
1. classical ['klsikl] music (n) nhc c in
2. folk [fouk] music (n) nhc dn gian
3. rock [rk] n roll ['roul] (n) nhc rock and roll
4. country ['kntri] music (n) nhc ng qu
5. serious (a) ['siris] nghim tc, ng n, bc hc
6. beat (n) [bi:t] nhp (m nhc)
7. human (n) ['hju:mn] lai ngi
8. emotion (n) [i'moun] cm xc
9. especially (adv) [is'peli] c bit l
10. communicate (v) [k'mju:nikeit] giao tip
11. express (v) [iks'pres] th hin
12. anger (n) ['g] s tc gin
13. integral (a) ['intigrl] gn lin
14. set the tone [toun] for (v) to nn khng kh ( vui, bu n)
15. joyfulness (n) ['difulnis] s vui nhn
16. atmosphere (n) ['tmsfi] bu khng kh
17. funeral (n) ['fju:nrl] m tang
18. solemn (a) ['slm] trang nghim
19. mournful (a) ['m:nful] tang thng
20. lull (v) [ll] ru ng
21. above ['bv] all (adv) trn ht
22. uplift (a)['plift] hng phn, bay b ng
23. delight (v) [di'lait] lm thch th, lm say m
24. a billion ['biljn] -dollar industry ['indstri]: ngnh cng nghip t ( mang li li
nhun cao)
25. fairy tale (n) ['feriteil] chuyn c tch
26. criticise (v) ['kritisaiz] ch trch
27. convey (v) [kn'vei] truyn t, biu l, th hin.
28. serene (a) [si'ri:n] thanh bnh, tnh lng.
29. cheer [ti] (v) somebody up : lm ai cm thy vui v
30. all the time (adv) mi lc
31. hometown (n) ['houmwd] qu qun
32. birthplace (n) ['b:pleis] ni sinh
33. music composer [km'pouz] (n) nh san nhc
34. compose (v) [km'pouz] san nhc, sng tc nhc
35. sweet [swi:t] and gentle ['dentl] (a) ngt ngo v du dng
36. rousing (a) ['rauzi] ho hng, si n i 10. lyrical (a) ['lirikl] tr tnh
37. of all time (adv) ca mi thi i
38. author (n) [':] tc gi
39. national anthem (n) ['nnl, nm] quc ca
40. rural (a) ['rurl] nng thn, lng qu
41. except [ik'sept] for (conj.) tr, ch tr
42. appropriate (a) ['proupriitli] thch hp,thch ng
43. tune (n) [tju:n] giai iu
>> Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Ton - l Ha Sinh Vn Anh tt nht!
44. mixture (n) ['mikst] s pha trn, s ha quyn
45. appreciate (v) ['pri:ieit] coi trng, nh gi cao1

UNIT 13 FILMS AND CINEMA


1. action ['kn] film (n) phim hnh ng
2. cartoon (n) [k:'tu:n] phim hot hnh
3. detective [di'tektiv] film (n) phim trinh tham
4. horror ['hr] film (n) phim kinh d
5. romantic [rou'mntik] film (n) phim lng mn
6. science fiction ['sains'fikn] film (n) phim khoa hc vin tng.
7. silent ['sailnt] film (n) phim cam.
8. war [w:] film (n) phim chin tranh
9. vivid (a) ['vivid] si ni
10. terrifying ['terifaing] / frightening (a) khip s
11. violent (a) ['vailnt] bo lc
12. disgusting (a) [dis'gsti] ng khinh mit
13. mournful (a) ['m:nful] tang thng
14. thriller (n) ['ril] phim git gn
15. century (n) ['sentri] th k (100 nm)
16. sequence (n) ['si:kwns] trnh t, chui
17. still [stil] picture (n) hnh nh tnh
18. motion (n) ['moun]
19. movement (n) ['mu:vmnt]s chuyn ng
20. decade (n) ['dekeid] thp k (10 nm)
21. scene (n) [si:n] cnh
22. position (n) [p'zin] v tr
23. cast (n) [k:st] i ng din vin
24. character (n) ['krikt] nhn vt
25. part (n) [p:t] vai din( trong phim)
26. audience (n) [':djns] khn gi
27. film marker (n) [film,'m:k] nh lm phim
28. spread (v) [spred] lan rng
29. musical cinema (n) ['mju:zikl,'sinim] phim ca nhc
30. discover (v) [dis'kv] khm ph
31. tragic (a) bi thm
32. tragedy (n) ['trdik] bi kch
33. sink (v) [sik] chm
34. luxury (n) ['lkri] s sang trng
35. liner (n)['lain] tu ln
36. voyage (n) ['viid] chuyn i du lch xa trn bin
37. be based on : c da trn
38. disaster (n) [di'z:st] thm ha
39. occur (v) ['k:(r)] xy ra, xut hin
40. generous (a) ['denrs] ho phng
41. adventurer (n) [d'ventr] ngi thch phiu lu mo him
42. be on board [b:d] (exp.) trn tu
43. fall in love (with someone) : yu ai
44. be engaged [in'geidd] (exp.) nh hn
>> Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Ton - l Ha Sinh Vn Anh tt nht!
45. iceberg (n) ['aisb:g] tng bng
46. the content ['kntent] of the film: ni dung chnh ca phim.
47. the setting ['seti] of the film : bi cnh phim
48. description (n) [dis'kripn] s m t
49. rescue (v) ['reskju:] cu nguy

Unit 14 The World Cup


1. champion (n) ['tmpjn] nh v ch
2. runner-up (n) [,rnr'p] i v nh
3. tournament (n) ['t:nmnt] vng u, gii u
4. consider (v) [kn'sid] nh gi, coi (l)
5. popular (a) ['ppjul] c a thch
6. sporting event (n) ['sp:ti,i'vent] s kin th thao
7. passionate (a) ['pnt] say m
8. globe (n) [gloub] ton cu
9. attract (v) ['trkt] thu ht
10. billion (n) ['biljn] 1 t
11. viewer (n) ['vju:] ngi xem
12. governing body (n) ['gvni,'bdi] c quan qun l
13. set [set] (v) up : thnh lp
14. world championship (n)[w:ld,tmpjnip] gii v ch th gii.
15. take (v) part [p:t] in: tham d
16. host (n) [houst] ch nh
17. final (n) ['fainl] trn chung kt, vng chung kt
18. witness (v) ['witnis] chng kin
19. compete (v) [km'pi:t] cnh tranh
20. elimination [i,limi'nein] games: cc trn u loi
21. finalist (n) ['fainlist] i vo vng chung kt
22. jointly (adv) ['dintli] phi hp, lin kt
23. trophy (n) ['troufi] cp
24. honoured (a) ['nd] vinh d
25. title (n) ['taitl] danh hiu
26. competition (n) [,kmpi'tin] cuc cnh tranh, thi u
27. a series ['siri:z] of : mt lot
28. involve (v) [in'vlv] lin quan
29. prize (n) [praiz] gii
30. provide (v) [pr'vaid] cung cp
31. facility (n) [f'siliti] thit b
32. FIFA : ['fi:f] lin on bng quc t
33. penalty shoot-out (n) ['penlti, 'u:t'aut] c pht n 12. defeat (v) [di'fi:t]
nh bi
34. goal scorer (n) [goul,k:r] cu th ghi bn
35. ambassasdor (n) [m'bsd] i s
36. promote (v) [pr'mout] thc y
37. peace (n) [pi:s] ha bnh
38. Championship (n) ['tmpjnip] chc v ch
39. committee (n) [k'miti] y ban
40. announce (v) ['nauns] thng bo
>> Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Ton - l Ha Sinh Vn Anh tt nht!
41. postpone (v) [p'spoun] hon li
42. severe (a) [si'vi] khc nghit
43. captain (n) ['kptin] i trng
44. Communist ['kmjunist] Youth Union : on thanh nin cng sn
45. friendly match (n) trn u giao hu

UNIT 15 CITIES
1. The Empire ['empai] State Building : toa nha van phong New York.
2. The United Nations Headquarters ['hed'kw:tz]: tru s lien hiep quoc
3. Times Square ['taimz,skwe] : quang trng thi ai
4. Central Park: ['sentrl, p:k] cong vien trung tam
5. well-known (a) [Wel noun] noi tieng
6. state (n) [steit] bang
7. at the point [pint]: tai ni, tai iem
8. mingle ['migl] (v) (with sth) hoa lan
9. harbour (n) ['h:b] cang
10. metropolitan (a) [,metr'plitn] thuoc ve thu o, o th
11. region (n) ['ri:dn] khu vc
12. population (n) [,ppju'lein] dan so
13. found (v) [faund] thanh lap
14. take over (v) ['teik'ouv] tiep quan
15. finance (n) [fai'nns] tai chnh
16. characterise (v) ['kriktraiz] ac trng hoa
17. The Statue of liberty (n) tng ai N than t do.
18. art gallery (n) [:t,'glri] phong trng bay nghe thuat
19. orginally (adv) ['ridnli] bat au, mot cach oc ao
20. communication (n) [k,mju:ni'kein] thng tin lin lc.
21. national holiday (n) ['nnl,'hldi] ngay ngh cua ca nc
22. transport (n) ['trnsp:t] giao thong
23. reserved (a) [ri'z:vd] d dt, kn o.
24. A.D. ( anno domini) : sau cong nguyen
25. B.C. ( before christ): trc cong nguyen
26. be situated ['sitjueitid] (a) nam
27. be famous ['feims] for (sth) (a) noi tieng bi cai g
28. historic (a) [his'trik] lch s
29. cathedral (n) [k'i:drl] thanh ng, nha th ln
30. House of Parliament (n) toa ngh vien
31. ideal (a) [ai'dil] l tng
32. get away ['wei] from (sth) tranh xa

>> Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Ton - l Ha Sinh Vn Anh tt nht!


UNIT 16 HISTORICAL PLACES
1. historical (a) [his'trikl] co lien quan ti lch s
2. Co Loa Citadel ['sitdl] di tch thanh co loa
3. Hoa Lu capital ['kpitl] c o Hoa Lu
4. Den Hung Remains [ri'meinz] khu di tch en Hung
5. Son La prision ['prizm] and museum [mju:'zim] nha tu va vien bao tang
Sn La.
6. Hue imperial [im'piril] city : Kinh Thanh Hue
7. Cu Chi tunnels ['tnlz] a ao Cu Chi
8. dynasty (n) ['dinsti] trieu ai
9. cultural (a) ['kltrl] thuoc van hoa
10. representative (n) [repri'zenttiv] bieu tng
11. Confucian (n) [kn'fju:n] ao nho
12. behaviour (n) [bi'heivj] loi hanh s
13. establish (v) [is'tblit] thanh lap
14. on the grounds [graundz] of : tren khu at
15. educate (v) ['edju:keit] giao duc, ao tao
16. memorialize (v) [m'm:rilaiz] ton vinh, tng nh
17. brilliant (a) ['briljnt] loi lac
18. scholar (n) ['skl] hoc gia
19. achievement (n) ['ti:vmnt] thanh tch
20. royal (a) ['ril] cung nh, hoang gia
21. engrave (v) [in'greiv] khac, tram tro
22. stele (n) ['sti:li] bia a ( so nhieu: stelae)
23. giant (a) ['daint] to ln, khong lo
24. tortoise (n) ['t:ts] con rua
25. well-preserved (a) [wel,pri'z:vd] c bao ton tot
26. architecture (n) [':kitekt] kien truc
27. banyan ['bnin] tree (n) cay a
28. feudal (a) ['fju:dl] phong kien
29. flourish (v) ['flri] hng thnh, phat trien manh me
30. pride (n) [praid] niem t hao
31. talented man ['tlntid,mn] nhan tai
32. train (v) [trein] tap luyen
33. Ho Chi Minhs Mausoleum [m:s'lim] :Lang Chu Tch Ho Ch Minh.
34. construction (n) [kn'strkn] qua trnh xay dng
35. late president ['prezidnt] (n) v chu tch qua co
36. cottage (n) ['ktid] ngoi nha nho, nha tranh.
37. maintenance (n) ['meintinns]s bao dng, tu sa
38. World Cultural Heritage ['heritid] di san van hoa
39. comprise (v) [km'praiz] bao gom
40. section (n) ['sekn] khu vc, phan
>> Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Ton - l Ha Sinh Vn Anh tt nht!
41. the Royal Citadel : Hoang Thanh
42. the Imperial Enclosure : ai Noi
43. the Forbidden Purple City : T cam thanh
44. admission fee (n) le ph vao ca
45. Thong Nhat Conference ['knfrns] Hall : Hoi trng thong nhat
46. Reunification [ri:ju:nifi'kein] Hall : Dinh Thong Nhat
47. Independence Palace [indi'pendns,'plis] Dinh oc Lap
48. bombardment (n) [bm'b:dmnt] cuoc oanh tac bang bm, s nem bm.

>> Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Ton - l Ha Sinh Vn Anh tt nht!