OPERATIVNI PLAN RADA U 8.

RAZREDU ZA PREDMET INFORMATIKA I RAČUNARSTVO nedeljni fond časova – 1 ; godišnji fond časova – 34
BROJ NAST. JEDINICE ČASOVA ZA TEMU OBLAST RADA

Tip časa Nastavna jedinica
ON PV

Vreme

TEMA

Nast. oblik

Nast. metode

Vaspitno obrazovni zadaci

Nast. sredstva

IX

1 1 1 1 1

3/10

3

Unos podataka u ćeliju Formatiranje ćelija Rad sa formulama Rad sa formulama Korišćenje ugrađenih funkcija Rad sa grafičkim objektima Izrada grafikona * * * *

*

Verbalno – tekstualna i ilustraivno-demonstrativna

1

2/10

2

Radna sveska i radni list

*

5/10 6/10 7/10 8/10 9/10

TABELARNI PRORAČUNI

4/10

4 5 6 7 8 9

Upoznavanje učenika sa primenom računara u oblasti tabelarnih proračuna i izradi grafikona Upoznavanje sa izgledom radne sveske i radnog lista Upoznavanje i rad sa formulama

* *

X 1 1

*

XI

1

10/10

10

Pregled radnog lista pre štampe i postupak štampanja

*

OPERATIVNI PLAN RADA U

8. RAZREDU ZA PREDMET INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Udžbenik, radna sveska, računari, tabla, kreda, projektor i LAN

1

1/10

1

Radna sveska i radni list

*

Kombinovani – individualizovani, individualni, rad u parovima, rad u grupama i frontalni

nedeljni fond časova – 1 ; godišnji fond časova –
JEDINICEBROJ NAST. ČASOVA ZA TEMU OBLAST RADA

34

Tip časa Nastavna jedinica
ON PV

Vreme

TEMA

Nast. oblik

Nast. metode

Vaspitno obrazovni zadaci

Nast. sredstva

2 XI 2 2 2 2 XII 2 2 I 2 2 2 II 3 3 3 III 3

1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 IZRADA SAMOSTALNOG PROJEKTA 1/14 2/14 3/14 4/14 Prezentacije na mreži IZBORNI MODULI

11 Osnovni elementi jezika HTML 12 Boja i slika za pozadinu 13 Rad sa tekstom 14 Rad sa tekstom 15 Rad sa slikom 16 Hiperlink 17 Rad sa tabelama 18 Rad sa tabelama Specijalizovani programi za izradu web stranica Specijalizovani programi za izradu web 20 stranica 19 21 Izbor teme 22 Izrada plana rada na projektu 23 Izrada plana rada na projektu 24 Izbor sredstava za realizaciju projekta

* * * * * * * * * * * * * *

Kombinovani – individualizovani, individualni, rad u parovima, rad u grupama i frontalni

Verbalno – tekstualna i ilustraivno-demonstrativna

Upoznavanje učenika sa osnovama jezika za izradu jednostavnih prezentacija na mreži Upoznavanje učenika sa mogućnostima specijalizovanih programa za izradu prezentacija na mreži

osposobljavanje učenika za samostalnu izradu projekta primenom računarskih tehnologija

OPERATIVNI PLAN RADA U 8. RAZREDU ZA PREDMET INFORMATIKA I RAČUNARSTVO nedeljni fond časova – 1 ; godišnji fond časova – 34

Udžbenik, radna sveska, računari, tabla, kreda, projektor i LAN

ČASOVA ZA TEMU

OBLAST RADA

BROJ NAST. JEDINICE

Vreme

TEMA

Tip časa Nastavna jedinica
ON PV

Nast. oblik

Nast. metode

Vaspitno obrazovni zadaci

Nast. sredstva

3 3 IV 3 3 3 3 V 3 3

7/14 8/14 9/14 10/14 11/14 12/14 13/14 14/14

IZRADA SAMOSTALNOG PROJEKTA

III

3

6/14

26 27 28 29 30 31 32 33 34

Izrada projekta Izrada projekta Izrada projekta Izrada projekta Izrada projekta Izrada projekta Izrada projekta Izrada projekta Vrednovanje projekta

* * * * * * * * *

Kombinovani – individualizovani, individualni, rad u parovima, rad u grupama i frontalni

ilustraivno-demonstrativna

3

5/14

25

Izbor sredstava za realizaciju projekta

*

Verbalno – tekstualna i

osposobljavanje učenika za samostalnu izradu projekta primenom računarskih tehnologija

Udžbenik, radna sveska, računari, tabla, kreda, projektor i LAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times