You are on page 1of 6
Dimensié comunicacis. Qué és el centre de gravetat? Quina relacié té amb la recta de correlacié? 2- Qué indica el coeficient de correlaci6? Com? 3- Qué vol dir racionalitzar una expressio? 4- Quines caracteristiques té una permutacid sense repeticio? imensié raonament. 5- Digues si és certo fals i perque: a. Un coeficient de correlacié de -0'96 no té cap significat b. El pendent de la recta de correiacié no té relacié amb si la correlacié és directament proporcional o inversament proporcional co o-ata3” d, Una variacié amb repeticié només s'assembla amb una permutacié amb repeticié en que es podenrepetir els elements ensié resolucié de problemes. 6- Extreure fora de l'arrel tots els factors posibles: 3 a. lao b. Yaa 7- Racionalitzar les segiients expressions: c aly & Tenim 10 pois de pintura de diferents colors, Calcular: a. De quantes maneres es pot pintar 6 barres d'una barana de colors diferents? b. De quantes maneres es pot pintar 8 barres d’una barana? ©. De quantes maneres es pot pintar 12 baranes de colors diferents? d. De quantes maneres es poden ordenar els pots de pintura? 9- Amb les xifres 2, 4, 5, 71 8, calcular: a. Quants nimeros de tres xifres podem fer? b. Quants nimetos de cine xifres podem fer? Quants sén parells? . Quants ntimeros de 10 xifres podem fer? Prova final de matematique: 12-17 ESO-4. Grup B. Dimensié comunicacic ‘Que és el centre de gravetat? Quina relacié té amb la recta de correlaci6? 2- Quina és la formula per caloular la covariancia? En quin calculs es fa servir? 3+ Qué vol dir racionalitzar una expressi6? 4+ Quines caracteristiques té una variacié amb repaticis? Dimensié raonament, 5- Digues si és certo fals i perque: a. Un coeficient de correlacié de 0'89 no té cap significat b. La forma de! nivol de punts no té relacié amb si la correlaci6 és directament proporcional o inversament proporcional d. Una variacié sense repeticié no s'assembla en res amb una combinacié Dimensié resolucié de problemes. 6- Extreure fore de l'arrel tots els factors posibles: aunt a |2co 6 — He b. Wan 7- Racionalitzar les segtients expressions: io 8 Tenim les lefes a, b,c, d, ©, Caleular: a. Quantes paraules de 5 lletres diferents podem fer? b. Quantes paraules de 3 lletres es poden fer? ¢. Quantes paraules de 4 lletres i acabades en vocal podem fer? d. Quantes paraules de 7 lletres podem fer? 8- Amb les xifres 1, 4, 5, 6181 9 calcular: a. Quants nlimeros de quatre xifres podem fer? b. Quants ntimeros de sis xifres podem fer? Quants sén senars? ©. Quants nuimeros de 8 xifres podem fer? Prova de matematiques. Estadistica bidimensional. ESO-4. Grup A. Dimensié comu aci6. 4+ Quina és la intencié de fer un estudi de correlacis? 2 Qué és el centre de gravetat? Quina relacis té amb la recta de correlacié? 3- Que indica el coeficient de corretacié? Com? 4- Qué ens indica de manera aproximada el nivol de punts? Com? 5- Comes calcula la covariancia? En qué es fa servir? Dimensié raonament. 6+ Digues si és cert o fals i perqué: a. b. El coeficient de correlaci6 pot donar 1'098 El pendent de fa recta de correlacié no té relacié amb si la correlacié és directament proporcional o inversament proporcional Si el coeficient de correlacié és -0'97 no té cap significat La covariancia pot donar negativa La desviacié tipica no intervé en cap calcul Prova de matematiques. Estadistica bidimensional. ESO-4. Grup B Dimensié comunicaci Com es calcula la variancia si no treballem amb grups de dades? 2- En quins clculs intervé la mitjana aritmética? 3 Qué indica el coeficient de correlacié? Com? 4- Qué ens indica de manera aproximada el ntivol de punts? Com? 5- Com es calcula el coeficient de corretacis? Dimensié raonament. 6- Digues si és cert o fals i perque: a. Elcoeficient de correlacié pot donar -1'3 b. Si el pendent de la recta de correlacié és 1'34 la correlacié és inversament proporcional c. Siel coeficient de correla és +0'94 no té cap significat d. La covariancia no pot donar negative, . La variancia només intervé en el calcul de la covariancia