On Line Library of the Church of Greece

Ceaslov
Editura Institului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 1992 (“Horologion”, the Publishing House of the Biblical and Missionary Institute of the Romanian Orthodox Church, Bucharest, 1992)

RUGĂCIUNILE DIMINEŢII

Sculându-te din somn, fără lene şi cu mintea trează, să te depărtezi de aşternut şi îndată te închină de trei ori, zicând: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. După aceasta să stai puţin în tăcere, până ce se vor linişti toate simţurile tale şi atunci să faci trei închinăciuni până la pământ şi, de eşti preot, să zici: Binecuvântat este Dumnenzeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Iar de nu eşti preot, să zici: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor, miluieşte-ne pe noi. Amin. Şi să zici iarăşi: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc, Mângăietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătătilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de 3 ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă... Şi acum...

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împaraţia Ta, fie voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşealele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Duh. Acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Apoi troparele aceste: Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, şi cântare îngerească strigăm Ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule; pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluieşte-ne pe noi. Slavă? Din pat şi din somn m-ai ridicat, Doamne; mintea mea o luminează, inima şi buzele mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Preasfânta Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi. Şi acum? Fără de veste Judecătorul va veni şi faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Doamne miluieste (de 12 ori), apoi rugăciune aceasta: Din somn sculându-mă, mulţumescu-Ţi Ţie, Preasfânta Treime, că pentru multă bunătatea Ta şi pentru îndelungă-răbdarea Ta, nu Te-ai mâniat pe mine leneşul şi păcătosul, nici nu m-ai pierdut cu fărădelegile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei; şi în deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat, ca să mânec şi să slăvesc puterea Ta. Deci, acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăţ cuvintele Tale, să înţeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ţi cânt în mărturisirea inimii şi să laud preasfânt numele Tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Altă rugăciune: Slavă Ţie, Împărate, Dumnezeule atotputernice, Care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască şi de oameni iubitoare m-ai învrednicit pe mine păcătosul şi nevrednicul, a mă scula din somn şi a dobândi intrare în sfânta casa Ta. Primeşte, Doamne, şi glasul rugăciunii mele, ca şi al sfintelor şi înţelegătoarelor tale Puteri, şi binevoieşte ca, din inimă curată şi cu duh de umilinţă să Ţi se aducă Ţie laudă din necuratele mele buze, ca şi eu să mă fac părtaş fecioarelor celor întelepte, cu luminată făclia sufletului meu, şi să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu-Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl şi în Duhul Sfânt. Amin.

Apoi: Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însusi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru (cu trei închinăciuni). Apoi îndată Psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de ppcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zamislit şi în pacate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tau cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria măntuirii Tale, şi cu Duh stăpânitor mă întareste. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Ca de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fa bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei. Apoi Rugăciunea întâia, a Sfântului Macarie cel Mare: Doamne, curăţeşte-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăveşte-mă, deci de vicleanul şi fă să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică şi să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea a doua, a Sfântului Macarie cel Mare: Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ţie, Mântuitorule, şi înaintea Ta căzând, strig: Nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluieşte, Cel ce Te-ai răstignit de voie, şi pe mine, cel ce zac în lene, grăbind mă scoală şi mă mântuieşte, ca să stau înaintea Ta în rugăciuni; iar după somnul nopţii, să-mi luminezi

Lasă nouă greşelile ce am greşit înaintea Ta. Atotţiitorule. Ca să nu fim aflaţi zăcând şi dormitând. Iubitorule de oameni. Dumnezeul puterilor şi a tuturor trupurile. ajută-mi cu milostivirea Ta în toată vremea şi în tot lucrul. învredniceşte-mă cu adevărată lumina Ta. cu cuvântul. Curăteşte-ne pe noi de toate întinăciunile trupeşti şi sufleteşti. Amin. scap şi spre lucrurile Tale mă nevoiesc. Care luminezi şi sfinţeşti toate. unde este glasul cel neîncetat celor ce Te laudă şi nespusa dulceaţă celor ce văd pururea frumuseţea cea nespusă a slavei Tale. Amin. Şi ne dăruieşte nouă cu inima veghetoare şi curată să trecem toată noaptea acestei vieţi. primeşte rugăciunile noastre pe care le aducem Ţie din gurile noastre cele necurate. Rugăciunea a şasea : Doamne Atotţiitorule. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Cel ce cu multă bunătatea Ta şi cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie. Rugăciunea a treia. când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toţi şi să plătească fiecăruia după faptele lui. Lumină fără de început şi pururea fiitoare. ca să fac voia Ta cu inimă luminată. din ştiinţă şi din neştiinţă. în care nu este mutare sau umbră de schimbare. şi mă mântuieşte. Că Tu eşti Făcătorul meu şi Purtătorul de grijă şi Dătătorul a tot binele şi în Tine este toată nădejdea mea şi Ţie slavă înalţ. robului Tău. Rugăciunea a patra. Hristoase Doamne. nevrednicii robii Tăi. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Izbăveşte-mă de toate lucrurile lumeşti cele rele şi de sporirea diavolească izbăveşte-mă şi mă du întru împărăţia Ta cea veşnică. Împărate fără de moarte. Ţie slavă să-Ţi înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin. a Sfântului Macarie cel Mare: Sculându-mă din somn. ci priveghind şi sculaţi în lucrarea poruncilor Lui şi să fim gata a intra în bucuria şi cămara slavei Lui celei dumnezeieşti. a Sfântului Macarie cel Mare: Doamne. primeşte şi de la noi. Stăpâne. cântarea Sfintei Treimi şi ne dăruieşte ca. Care primeşti de la puterile Tale cele cereşti cântarea Sfintei Treimi. de am trecut timpul nopţii acesteia fără ispită de toată răutatea pizmaşului. şi pe Tine Te laudă toată făptura în veci. Însuţi. Amin. cu lucrul. aşteptând luminata şi sfânta zi a Unuia-Născut Fiului Tău. Tu Însuţi Stăpâne. Cel ce ispiteşti inimile şi rărunchii şi tainele oamenilor le ştii cu adevărat. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Rugăciunea a cincea : Doamne.ziua fără de păcat. în toţi anii vieţii noastre şi în tot ceasul. Mă rog Ţie. . în aceast ceas al nopţii. Făcătorule a toate câte sunt. a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. făcându-ne pe noi casă cinstitului şi Sfântului Tău Duh. Care între cele de sus locuieşti şi spre cele de jos priveşti. Dumnezeule. Că Tu eşti lumina cea adevărată. către Tine. îndrăznind pentru mulţimea milelor Tale.

sădeşte în mine rădăcina bunătăţilor şi frica Ta în inima mea. Doamne. că binecuvântat eşti în veci. Doamne. Rugăciunea a opta. fie cu gândul. deşi n-am facut nici un bine inaintea Ta. după harul Tău. ruşinatul şi necuratul robul Tău. ca să preaslavesc preasfânt numele Tău. Pentru ceasurile zilei: Doamne. Doamne al cerului şi al pământului. acum şi pururea şi în vecii vecilor. care nu au număr. miluieşte-mă. scrie-mă pe mine. învredniceşte-mă să Te iubesc cu tot sufletul şi gândul meu şi să fac în toate voia Ta. de diavoli. de patimile trupeşti şi de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne. dă-mi cuget bun. Dumnezeule preaînalte şi Doamne al milelor. iar Tu ca un Dumnezeu îndurător. stropeşte inima mea cu roua harului Tău. păcătosul. nu mă lăsa pe mine. întru împaraţia Ta. ca să putem în liniste a cânta. mulţumindu-Ţi că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărădelegile noastre. de am greşit fie cu mintea. voia Ta. Doamne. Rugăciunea a noua. deci să fie şi întru mine. Doamne. Doamne. Doamne. Doamne. izbaveşte-mă de toată ispitirea. izbăveşte-mă de chinurile cele veşnice. iartă-mă. sau cu lucrul. Doamne. Amin. a Sfântului Ioan Gură de Aur: După numărul ceasurilor nopţii şi ale zilei: Pentru ceasurile nopţii: Doamne. robul Tău. Doamne. Cel ce ne-ai dat nouă somn spre odihna nepuţintelor noastre şi spre repaos de ostenelile trupului. dă-mi smerenie. şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh. Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari şi cu anevoie de urmat. nu mă duce pe mine în ispită. Doamne Dumnezeul meu. ci după obicei Te-ai arătat iubitor de oameni şi ne-ai ridicat pe noi a mâneca şi a slăvi stăpânirea Ta. eu ca un om am greşit. pomeneşte-ma pe mine. primeşte-mă întru pocăinţă. Doamne. Doamne. împreună şi Unuia-Născut Fiului Tău. curăţie şi ascultare. Doamne. Tatălui Celui fără de început. dă-mi. luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne Iisuse Hristoase. Pentru aceea ne rugăm bunătăţii Tale celei neasemanate: luminează ochii gândului nostru şi ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei şi ne deschide gura noastră şi o umple de laudele Tale.Rugăciunea a şaptea : Pe Tine Te binecuvântăm. să pun început bun. Doamne. în cartea vieţii şi-mi dăruieşte sfârşit bun. dă-mi lacrimi şi aducere aminte de moarte şi umilinţă. nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. slăvite şi prea minunate. văzând neputinţa sufletului meu. de neîndrăznirea şi de nesimţirea cea împietrită. sau cu cuvântul. Doamne. dă-mi răbdare şi voie nebiruită şi blândeţe. Amin. trimite mila Ta în ajutorul meu. dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne. ştiu că faci precum vrei Tu. Doamne. apără-mă de oamenii gâlcevitori. Doamne. a striga şi a ne mărturisi pururea Ţie: Dumnezeului Celui slăvit în toate şi de toţi. păcătosul. Amin. Doamne. izbăveşte-mă de toată neştiinţa şi uitarea. .

cu iubirea de argint. îngerule al lui Hristos. cu sfintele şi preaputernicele tale rugăciuni izgoneşte de la mine. păzitorul vieţii: Îngerule cel sfânt al lui Hristos. cu scumpetea. ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor. care eşti dat mie de la Sfântul Botez spre păzirea sufletului şi a păcătosului meu trup. Amin. cel ce m-am încurcat aşa rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare. Amin. că sărac sunt şi ticălos. cu trufia. Amin. şi împărăţiei lui Dumnezeu mă fă părtaş. O. cu pizma. care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut. păcătosul şi-mi fii mie într-ajutor şi sprijinitor asupra pizmaşului meu celui rău. Născătoare de Dumnezeu. cu mâncarea cea fără de saţ. . Că binecuvântată eşti de toate neamurile. către tine cad şi mă rog. cu obiceiurile cele rele şi cu aprinderea spre desfrânare. cu desfrânarea. uitarea. cu multa vorbire. cu lenea mea şi cu obiceiurile mele cele rele. necunoştinţa. având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Şi stinge văpaia poftelor mele. ajută-mă ca pe un neputincios. cu mânia. păzitorul meu cel sfânt. Apoi: Cuvine-se cu adevărat să te fericim. rea voire a mea. nici altă mângâietoare bună afară de tine. Necazul meu îl ştii. preacinstitul tău nume se slăveşte în vecii vecilor.către sfântul înger. dezleagă-l precum vrei. pe tine. bucuria celor mâhniţi. Iar eu. cu neiubirea de fraţi şi cu ţinerea de minte a răului. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai marită fără de asemănare decât serafimii. ca n-am alt ajutor afară de tine. am mâniat preacurată lumina ta şi te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de ruşine: cu minciunile. cele rele şi hulitoare de la ticăloasa mea inimă şi de la întunecata mea minte. deznădăjduirea. Altă rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu: Împărăteasa mea prea bună şi nadejdea mea. te mărim. hrăneşte-mă ca pe un străin. vei căuta spre mine. cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. pe care nici dobitoacele cele necuvântatoare nu o au! Dar cum vei putea să cauţi spre mine sau să te apropii de mine. milostiveşte-te spre mine. şi de toate faptele cele rele mă slobozeşte. cel necurat? Sau cu ce ochi. nepurtarea de grijă şi toate gândurile cele întinate. vezi nevoia mea. smeritul şi ticălosul robul Tău. Născătoare de Dumnezeu. către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu: Preasfântă Stăpâna mea de Dumnezeu Născătoare. cu osândirea. în care cad în toate zilele şi nopţile şi în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta şi mă rog. cu sfintele tale rugăciuni. cu beţia. cu clevetirile. cu toţi sfinţii. cu neplecarea. primitoarea săracilor şi ajutătoarea străinilor. rele şi viclene. Rugăciunea a zecea. vezi necazul meu. Şi mă izbăveşte de multe rele şi aduceri-aminte şi năravuri. acoperirea celor necăjiţi. păzitorul meu cel sfânt. nici altă folositoare grabnică. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Maica lui Dumnezeu. cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu. cu gândurile cele rele şi viclene.

Lipitu-s-a de pământ sufletul meu. slavă Ţie. când ai lărgit inima mea. sfatul meu. că aceasta am voit. Certat-ai pe cei mândri. Calea adevărului am ales şi judecăţile Tale nu le-am uitat. Prin ce îşi va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor Tale. Fă să înţeleg calea îndreptarilor Tale şi voi cugeta la minunile Tale. Străin sunt eu pe pământ. care umblă în legea Domnului. La poruncile Tale voi cugeta şi voi cunoaşte căile Tale. învaţă-mă îndreptările Tale. Împărate ceresc? Sfinte Dumnezeule? Se fac trei închinăciuni. apoi Catisma a şaptesprezecea. blestemaţi sunt cei ce se abat de la poruncile Tale. Doamne. în calea Ta viază-mă. Aprins e sufletul meu de dorirea judecăţilor Tale. Dumnezeul nostru. Slavă? Şi acum? Preasfântă Treime? Doamne miluieşte (de 3 ori). Vestit-am căile mele şi m-ai auzit. Că mărturiile Tale sunt cugetarea mea. Tu ai poruncit ca poruncile Tale să fie păzite foarte. Pe calea poruncilor Tale am alergat. Doamne. Răsplăteşte robului Tău! Voi trăi şi voi păzi poruncile Tale. O. Psalmul 118. Întoarce ochii mei ca să nu vadă deşertăciunea. Doamne miluieşte (de 3 ori). iar de este Aliluia. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Cu buzele am rostit toate judecăţile gurii Tale. viază-mă. ca să nu greşesc Ţie. binecuvintează. nu mă părăsi până în sfârşit. să nu ascunzi de la mine poruncile Tale. învaţă-mă îndreptările Tale. zicând: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna. Lăuda-Tevoi întru îndreptarea inimii. Cu toată inima Te-am căutat pe Tine. Deschide ochii mei şi voi cunoaşte minunile din legea Ta. iar îndreptările Tale. Îndreptările Tale voi păzi. Şi îndată Pslamul 50: Miluieşte-mă Dumnezeule? (caută la Rugăciunile Dimineţii). Slavă? Şi acum? Veniţi să ne închinăm? (de 3 ori). În calea mărturiilor Tale m-am desfătat. ca de toată bogăţia. Slavă? Şi acum? Tatăl nostru? Că a Ta este Împărăţia? Doamne miluieşte (de 12 ori). să nu mă ruşinezi. că mărturiile Tale am păzit. Doamne. CUPRINS MYRIOBIBLOS HOME | TOP OF PAGE RÂNDUIALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZILELE Preotul dă binecuvântarea. ca să păzesc poruncile Tale! Atunci nu mă voi ruşina când voi căuta spre toate poruncile Tale. şi otpustul. Înţelepţeşte-mă şi voi căuta legea Ta şi o voi păzi cu toată inima mea. întăreşte-mă întru cuvintele Tale. Lege pune mie. de s-ar îndrepta căile mele. Povăţuieşte-mă pe cărarea poruncilor Tale. Depărtează de la mine calea nedreptăţii şi cu legea Ta mă miluieşte. Amin. Lipitu-mam de mărturiile Tale. în toată vremea. se fac trei metanii. Istovitu-s-a sufletul meu de supărare.Slavă? Şi acum?. că n-au umblat în căile Lui cei ce lucrează fărădelegea. În inima mea am ascuns cuvintele Tale. ca să învăţ judecăţile dreptăţii Tale. La îndreptările Tale voi cugeta şi nu voi uita cuvintele Tale. să nu mă lepezi de la poruncile Tale. Pleacă inima mea la mărturiile Tale şi nu la lăcomie. după cuvântul Tău. Părinte. Fericiţi cei ce păzesc poruncile Lui şi-L cauta cu toata inima lor. Împlineşte . Ia de la mine ocara şi defăimarea. Binecuvântat eşti. iar robul Tău cugeta la îndreptările Tale. Slavă Ţie. calea îndreptărilor Tale şi o voi păzi pururea. Pentru că au şezut căpeteniile şi pe mine mă cleveteau. Starea întâia: Fericiţi cei fără prihană în cale.

Îndepărtează ocara de care mă tem. Să fie inima mea fără prihană întru îndreptările Tale. zicând: " Când mă vei mângăia?" . înţelepţeşte-mă şi voi învăţa poruncile Tale. în cuvântul Tău am nădăjduit. Cei mândri m-au batjocorit peste măsura dar de la legea Ta nu m-am abătut. că poruncile Tale am căutat. Că m-am făcut ca un foale la fum. Gata am fost şi nu m-am tulburat să păzesc poruncile Tale. după cuvântul Tău. întru dreptatea Ta viazămă. zis-am să păzesc legea Ta. şi nu m-am ruşinat. din toată inima mea. Aceasta s-a făcut mie. Bun eşti Tu. dar nu sunt ca legea Ta. mai mult decât mii de comori de aur şi argint. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de Tine şi cei ce cunosc mărturiile Tale. Slavă? Şi acum? Aliluia (de trei ori). La miezul nopţii m-am sculat ca să Te laud pe Tine. Facă-se dar. Am umblat întru lărgime. care părăsesc legea Ta. ca să nu mă ruşinez. Doamne. pe care le-am iubit şi am cugetat la îndreptările Tale. Doamne. Iată. iar eu voi cugeta la poruncile Tale. Doamne. că cuvântul Tău m-a viat. este plin pământul. până în sfârşit. Cântate erau de mine îndreptările Tale. După rânduiala Ta rămâne ziua. dar îndreptările Tale nu le-am uitat. Cugetatam la căile Tale şi am întors picioarele mele la mărturiile Tale. în neam şi în neam adevărul Tău. Părtaş sunt cu toţi cei ce se tem de Tine şi păzesc poruncile Tale. mântuirea Ta. Adusu-mi-am aminte de numele Tău. căci judecăţile Tale sunt bune. În veac. Rugatu-m-am feţei Tale. Mâhnire m-a cuprins din pricina păcătosilor. că îndreptările Tale am căutat. ca să mă mângâie. iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile Tale. Întemeiat-ai pământul şi rămâne. învaţă-mă îndreptările Tale. După mila Ta. iar eu cu legea Ta m-am desfătat. Înmulţitu-s-a asupra mea nedreptatea celor mândri. Partea mea eşti. în cer. Să se ruşineze cei mândri. către robul Tău. Ajută-mă! Puţin a fost de nu m-am sfârşit pe pământ. că drepte sunt judecăţile Tale şi întru adevăr m-ai smerit. pe nedrept m-au prigonit. şi voi răspunde cuvânt celor ce mă ocărăsc. după cuvântul Tău. îndreptările Tale mă învaţă. Adu-Ţi aminte de cuvântul Tău. Cunoscut-am. că am nădăjduit în cuvintele Tale. Adusu-miam aminte de judecăţile Tale cele din veac. Doamne. că în cuvintele Tale am nădăjduit. către robul Tău. Doamne miluieşte (de trei ori) Slavă? Şi acum? Starea a doua: Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit. şi am păzit legea Ta. De n-ar fi fost legea Ta gândirea mea.robului Tău cuvântul Tău. şi voi păzi legea Ta pururea. Doamne. că pe nedrept m-au nedreptăţit. că în poruncile Tale am crezut. Funiile păcătosilor s-au înfăşurat împrejurul meu. Se topeşte sufletul meu după mântuirea Ta. că întru judecăţile Tale am nădăjduit. Sfarşitu-sau ochii mei după cuvântul Tău. după cuvântul Tău. Să nu îndepărtezi din gura mea cuvântul adevărului. Bună-mi este mie legea gurii Tale. Să vină peste mine îndurările Tale şi voi trăi. dar legea Ta n-am uitat. Mai înainte de a fi umilit. pentru judecăţile dreptăţii Tale. cu închinăciuni şi în Postul Mare cu metanii. în locul pribegiei mele. şi m-am mângâiat. Toate poruncile Tale sunt adevăr. Să vină peste mine mila Ta. viază-mă şi voi păzi mărturiile gurii mele. Aceasta m-a mângâiat întru smerenia mea. dar eu n-am părăsit poruncile Tale. Învaţă-mă bunătatea. Doamne. care este pentru cei ce se tem de Tine. învăţătura şi cunoştinţa. miluieşte-mă după cuvântul Tău. Am ridicat mâinile mele la poruncile Tale. atunci aş fi pierit întru . întru care mi-ai dat nădejde. Câte sunt zilele robului Tău? Când vei judeca pe cei ce mă prigonesc? Spusu-mi-au călcătorii de lege deşertăciuni. Am cugetat la poruncile Tale pe care le-am iubit foarte. Cei ce se tem de Tine mă vor vedea şi se vor veseli. Bunătate ai făcut cu robul Tău. în veac şi în veacul veacului. De mila Ta. am dorit poruncile Tale. Bine este mie că m-ai smerit. că toate sunt slujitoare Ţie. mila Ta. Doamne. pentru aceasta cuvântul Tău am păzit. Închegatu-s-a ca grăsimea inima lor. Doamne. ca să învăţ îndreptările Tale. cuvântul Tău rămâne. că legea Ta cugetarea mea este. şi întru bunătatea Ta. Doamne. Doamne. am greşit. Am vorbit despre mărturille Tale înaintea împăraţilor.

înţelepţeşte-mă şi voi fi viu. Topitu-m-a râvna casei Tale. că în veac a mea este. În zori m-am sculat şi am strigat: " Întru cuvintele Tale am nădăjduit" . în cuvântul Tău am nădăjduit. Plecat-am inima mea ca să fac îndreptările Tale în veac spre răsplătire. Doamne miluieşte (de trei ori) Slavă? Şi acum? Starea a treia: Caută spre mine şi mă miluieşte. Arătarea cuvintelor Tale luminează şi întelepţeşte pe prunci. Pusu-mi-au păcătoşii cursă mie. Moştenit-am mărturiile Tale în veac. în veac. Ajutorul meu şi sprijinitorul meu eşti Tu. pentru aceasta am urât toată calea nedreptăţii. că au uitat cuvintele Tale vrăjmaşii mei. şi îndreptările Tale mă învaţă. că într-însele m-ai viat. Juratu-m-am şi m-am hotărât să păzesc judecăţile dreptăţii Tale. pentru că nedrept este gândul lor. şi voi păzi marturiile Tale" . Mai mult decât învăţătorii mei am priceput. Tale. că de poruncile Tale am dorit. Lămurit cu foc este cuvântul Tău foarte şi robul Tău l-a iubit pe el. La tot lucrul desăvârşit am văzut sfărşit. Doamne! Îndreptările Tale voi căuta. Doamne. Paşii mei îndreptează-i după cuvântul Tău. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele Tale. Pentru aceasta spre toate poruncile Tale m-am îndreptat. Tânăr sunt eu şi defăimat. Fă cu robul Tău după mila Ta. Mai mult decât bătrânii am înţeles. Strigat-am cu toată inima mea: Auzi-mă. Pe călcătorii de lege am urât şi legea Ta am iubit. Că am iubit legea Ta. cu închinăciuni şi în Postul Mare cu metanii. Mai mult decât pe vrăjmaşii mei m-ai întelepţit cu porunca Ta. în gura mea! Din poruncile Tale m-am făcut priceput. că poruncile Tale am căutat. Pe mine m-au aşteptat păcătoşii ca să mă piardă. Vremea este să lucreze Domnul.că Tu ai pus mie lege. Străpunge cu frica Ta trupul meu. Făclie picioarelor mele este legea Ta şi lumină cărărilor mele. Strigat-am către Tin: " Mântuieşte-mă. că oamenii au stricat legea Ta. Mărturiile Tale am priceput. Pentru aceasta am iubit poruncile Tale mai mult decât aurul şi topazul. dar porunca Ta este fără de sfărşit. faţă de cei ce iubesc numele Tău. Dreptatea Ta este dreptate în veac şi legea Ta. Depărtaţi-vă de la mine cei ce vicleniţi şi voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. pururea. că la mărturiile Tale gândirea mea este. Faţa Ta arat-o robului Tău şi mă învaţă poruncile Tale. Defăimat-ai pe toţi cei ce se depărtează de la îndreptările Tale. pentru că n-am pazit legea Ta. . Primeşte pe robul Tău în bunătate. Poruncit-ai cu dreptate mărturiile Tale şi cu tot adevărul. Doamne. Gura mea am deschis şi am aflat. Cele de bunăvoie ale gurii mele binevoieşte-le. dar îndreptările Tale nu le-am uitat. Al Tău sunt eu. ca să nu mă clevetească cei mândri. că îndreptările Tale am căutat. şi mă viază şi să nu-mi dai de ruşine aşteptarea mea. mai mult decât mierea. pururea. dar poruncile Tale sunt gândirea mea. dar de la poruncile Tale n-am rătăcit. Slavă? Şi acum? Aliluia (de trei ori). adevărul. De la toată calea cea rea mi-am oprit picioarele mele. Socotit-am călcători de lege pe toţi păcătoşii pământului. Sfârşitu-s-au ochii mei după mântuirea Ta şi după cuvântul dreptăţii Tale. pentru aceasta am iubit mărturiile Tale. Izvoare de apă s-au pogorât din ochii mei. ca să păzesc cuvintele Tale. că de judecăţile Tale m-am temut. Apăra-mă. Doamne. Robul Tău sunt eu. după cuvântul Tău. înţelepţeşte-mă şi voi cunoaşte mărturiile Tale. după judecata Ta. Drepte sunt mărturiile Tale. Făcut-am judecată şi dreptate. după cuvântul Tău. toată calea nedreaptă am urât. Umilit am fost până în sfârşit: Doamne. Sufletul meu în mânile Tale este pururea şi legea Ta n-am uitat. Drept eşti. viază-mă. nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. mântuieşte-mă. Necazuri şi nevoi au dat peste mine. şi sa nu mă stăpânească nici o fărădelege. Minunate sunt mărturiile Tale. În veac nu voi uita îndreptările. şi drepte sunt judecăţile Tale.necazul meu. pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. şi judecăţile Tale mă învaţă. că bucurie inimii mele sunt ele. De la judecăţile Tale nu m-am abătut. Doamne. Ajută-mă şi mă voi mântui şi voi cugeta la îndreptările Tale. Izbăveşte-mă de clevetirea oamenilor şi voi păzi poruncile Tale. ea toată ziua cugetarea mea este.

Unul-Născut. Mulţi sunt cei ce mă prigonesc şi mă necăjesc. să judece viii şi morţii. fă-mă viu. Doamne. De şapte ori pe zi Te-am lăudat pentru judecăţile dreptăţii Tale. Mâna Ta să mă izbăvească. Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. dar de la mărturiile Tale nu m-am abătut. Lumină din Lumină. iar de cuvintele Tale s-a înfricoşat inima mea. Vezi că poruncile Tale am iubit. Păzit-a sufletul meu mărturiile Tale. Care a grăit prin prooroci. sfântă. Şi a înviat a treia zi după Scripturi. Rosti-va limba mea cuvintele Tale că toate poruncile Tale sunt drepte. Doamne. Doamne. Atotţiitorul. Apropiatu-s-au cei ce mă prigonesc cu fărădelege. Tatăl. Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta. Din început am cunoscut. că în veac le-ai întemeiat pe ele. Glasul meu auzi-l. Doamne. Viu va fi sufletul meu şi Te va lăuda şi judecăţile Tale îmi vor ajuta mie. Să răspândească buzele mele laudă. Întru una. ca cel ce a aflat comoara mare. după cuvântul Tău mă izbăveşte. şi îndată: Cred întru unul Dumnezeu. Începutul cuvintelor Tale este adevărul şi veşnice toate judecăţile dreptăţii Tale. că poruncile Tale am ales. Care din Tatăl S-a născut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastrş mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om. iar legea Ta am iubit. şi poruncile Tale am iubit. Doamne. Pace multă au cei ce iubesc legea Ta şi nu se smintesc. Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit. ca n-au păzit cuvintele Tale. Aproape eşti Tu. Aşteptat-am mântuirea Ta. din mărturiile Tale. Şi întru Duhul Sfânt. Şi întru unul Domn Iisus Hristos. că îndreptările Tale n-au cautat. Să ajungă cererea mea înaintea Ta. mai înainte de toţi vecii. Bucura-mă-voi de cuvintele Tale. caută pe robul Tău. născut. Şi S-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Care din Tatăl purcede. ca să cuget la cuvintele Tale. a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. sobornicească şi apostolească Biserică. al tuturor celor văzute şi nevăzute. Domnul de viaţă Făcătorul. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi s-a îngropat. şi legea Ta cugetarea mea este. că poruncile Tale nu le-am uitat. nu facut. Şi iarăşi va să vină cu slavă. prin Care toate s-au făcut. că legea Ta n-am uitat. după cuvântul Tău mă înţelepţeşte. Nedreptatea am urât şi am dispreţuit. Îndurările Tale multe sunt. după cuvântul Tau. după judecata Ta mă viază. Văzut-am pe cei nepricepuţi şi mă sfârşeam. Slavă? Şi acum?. întru mila Ta mă viază. Dorit-am mântuirea Ta. Rătăcit-am ca o oaie pierdută. Doamne. Păzit-am poruncile Tale şi mărturiile Tale că toate căile mele înaintea Ta sunt. Judecă pricina mea şi mă izbăveste. şi le-a iubit foarte. şi toate poruncile Tale sunt adevărul. că m-ai învăţat îndreptările Tale. Căpeteniile m-au prigonit în zadar. Doamne. Vezi smerenia mea şi mă scoate. Cel de o fiinţă cu Tatăl. Făcătorul cerului şi al pământului. Doamne. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. dar de la legea Ta s-au îndepărtat. Departe de păcătoşi este mântuirea. după judecata Ta mă viază. după mila Ta. Fiul lui Dumnezeu.Deschis-am ochii mei dis-de-dimineaţă. . Doamne.

suflete al meu. Slavă? La ziua cea înfricoşatoare gândind. suflete al meu. întristarea poporului tău în bucurie o întoarce. Sfânt eşti. Doamne. cu untdelemn luminând-o. zidul cel nebiruit. te rugăm: Sfaturile celor potrivnici le risipeşte. Ci în priveghere aşteaptă. eşti închinat şi slăvit. Hristoase Dumnezeule. Amin. întărirea mântuirii. Născătoare de Dumnezeu Fecioară. ţara ta o apără şi o ajută. primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul acesta şi îndreptează viaţa noastră spre poruncile Tale. părinte. Care pe toţi chemi la mântuire pentru făgăduinţa bunătăţilor ce au să fie. ca să întâmpini pe Hristos cu untdelemn de ungere. Preasfântă Treime? tatăl nostru? Că a Ta este împărăţia? Apoi troparele acestea. care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut. suflete al meu. Însuţi. trupurile curăţeşte. Ci. sufletele noastre le sfinţeşte. Sfânt. cugetele îndreptează. gândurile curaţeşte şi ne izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele şi al durerii. al Născătoarei de Dumnezeu: Pe tine. pentru pacea lumii te roagă. să ajungem la unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei Tale celei neapropiate. cu trei închinăciuni. cu somnul să nu te îngreuiezi. mult-Milostive şi mult-Milosarde. şi-ţi va da ţie cămara cea dumnezeiască a slavei Sale. te deşteaptă. glasul al 8-lea: Iată. Care pe cei drepţi iubeşti şi pe cei păcătosi miluieşti. pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu. dar. te mărim. căci vei rămâne afară bătând ca cele cinci fecioare. dar nevrednică este iarăşi pe care o va afla lenevindu-se. Dumnezeule. şi rugăciunea aceasta: Cel ce în toată vremea şi în tot ceasul. Născătoare de Dumnezeu. Amin. aprinzându-ţi candela ta. Vezi dar. îndelung-Răbdătorule. strigând: Sfânt. Sfinte Dumnezeule?. în cer şi pe pământ. ca să nu te dai morţii. Doamne miluieşte ( de 40 de ori ). Şi viaţa veacului ce va să fie. Înconjoară-ne pe noi cu sfinţii Tăi îngeri. că nu ştii când va veni la tine glasul ce va zice: " Iata Mirele!" . Vezi. Preotul: . Mirele vine în miezul nopţii şi fericită este sluga pe care o va afla priveghind. nădejdea noastră. Şi acum?. Strana: Întru numele Domnului binecuvintează. ca prin mijlocirea lor fiind păziti şi povăţuiţi. că tu eşti. priveghează. Slavă? Şi acum? Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărita fără de asemanăre decât serafimii.Aştept învierea morţilor. pentru Născătoarea de Dumnezeu. miluieşte-ne pe noi. ca binecuvântat eşti în vecii vecilor. şi afară de împărăţie să te încui. să nu dormitezi. Doamne miluieşte (de 3 ori).

duhul trândăviei. cu 12 închinăciuni: Dumnezeule. iartă-mă (o închinăciune). daruieşte-l mie. iarăşi rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte. nici nu va dormita Cel ce te păzeşte. slugii Tale (o metanie). Ajutorul meu de la Domnul. de unde va veni ajutorul meu. Domnul te va păzi pe tine de tot răul. al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert. iarăşi în trei stări. şi Psalmul 120 Ridicat-am ochii mei la munţi. Aşa. o Putere. Iar duhul curăţiei. Şi pe urmă. luminează faţa spre noi şi ne miluieşte. (o metanie). al grijii de multe. Dumnezeule. Iar de nu este Aliluia sau Postul Mare. Dumnezeule. o Dumnezeire. curăţeşte-mă pe mine păcătosul (o închinăciune). se lasă rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: Doamne şi Stăpânul vieţii mele? şi metaniile. Doamne. şi se zice numai rugăciunea de mai sus: Stăpâne Dumnezeule. se zice rugăciunea aceasta a Sfântului Efrem Sirul. al gândului smerit. dăruieşte-mi ca să îmi văd greşealele mele şi să nu osândesc pe fratele meu. Doamne. Doamne. Cel ce a făcut cerul şi pământul. păzi-va sufletul tău. miluieşte-mă pe mine nevrednicul robul Tău. Psalmul 133 . Împărate. păcătosul. milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvintează. al răbdării şi al dragostei. cu două închinăciuni. Iată. că binecuvântat eşti în vecii vecilor. în trei stări. Ziua soarele nu te va arde. se zic aceste patru stihuri. Fără de număr am greşit. cu trei metanii mari: Doamne şi Stăpânul vieţii mele. miluieşte-mă pe mine. Nu va lăsă să se clatine piciorul tău. Părinte atotputernice? Apoi se zice: Veniţi să ne închinăm? (de 3 ori). Şi de este Aliluia sau Postul Mare. Dumnezeule. Şi după rugăciunea aceasta. Amin. nu va dormita.Dumnezeule. şi la sfârşit cu o metanie mare: Doamne şi Stăpânul vieţii mele? Apoi: Rugăciunea aceasta a lui Mardarie: Stăpâne. nici nu va adormi Cel ce păzeste pe Israel. Domnul este acoperământul tău. Părinte Atotputernice. toată. Cel ce m-ai zidit. Domnul va păzi intrarea ta şi iesirea ta de acum şi până în veac. de-a dreapta ta. mântuieşte-mă (o închinăciune). nu mi-l da mie (o metanie). că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Domnul te va păzi pe tine. nici luna noaptea. milostiv fii mie păcătosului (o închinăciune). Fiule Unule-Născut. şi cu judecăţile care ştii. Amin.

şi iartă lor toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie. ca un bun pe robii Tăi. cu iubirea de oameni toate le chiverniseşti. Cela ce prin adâncul înţelepciunii. şi Rugăciunea aceasta Pomeneşte. a binevoit încăpea. Treime Sfântă. că spre Tine nădejdea şi-au pus. Apoi Doamne miluieste (de 12 ori). Amin. Slavă? Şi acum? Sfinte Dumnezeule? trei închinăciuni. folositoare pe tine avându-te. întristarea şi suspinul. în locuri de odihnă. Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Domnul este cu tine. toată durerea. în locuri răcoroase. Ziditorule. şi ceea ce este de folos tuturor le dăruieşti. Doamne. pe cei ce în nădejdea învierii şi a vieţii veşnice au adormit. Doamne. şi pe toţi care în cucernicie şi în credinţă s-au săvârşit. Maica lui Hristos Dumnezeu. slavă Ţie. Hristos Dunmezeul nostru. Cel ce poţi şi celor adormiţi a le da odihnă. Te va binecuvânta Domnul din Sion. Cel ce a făcut cerul şi pământul. Hristoase Dumnezeul nostru. Noaptea ridicaţi mâinile voastre spre cele sfinte ţi binecuvântaţi pe Domnul. de unde a fugit. scăparea mea este Fiul. Unule. care staţi în casa Domnului. Hristoase. şi câte în viaţă au greşit. acum şi pururea şi în vecii vecilor. du rugăciunea noastră la Fiul tău şi Dumnezeul nostru şi cere să mântuiască pentru tine sufletele noastre. Slavă? Cu sfinţii odihneşte. Glasul al 6-lea: . că ziua şi noaptea te rogi pentru noi. Fericiţi suntem şi noi. nici suspin. şi Ţie slavă înălţăm. sau cu gândul. cea cu cuvântul. împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh. pe părinţii şi fratii nostri. unde nu este durere. că în tine. glasul al 2-lea: Pomeneşte. Că Tu eşti viaţa şi învierea şi odihna robilor Tăi celor adormiţi. nici întristare. ci viaţă fără de sfârşit. în curţile casei Dumnezeului nostru. Pentru aceasta lăudându-te. că nimenea nu este fără de păcat. sufletelor adormiţilor robilor Tăi.Iată acum binecuvântaţi pe Domnul toate slugile Domnului. fără numai Tu. al Născătoarei de Dumnezeu: Fericimu-te pe tine toate neamurile. Preamărită pururea Fecioară. Nădejdea mea este Tatăl. unde cercetarea feţei Tale veseleşte pe toţi sfinţii Tăi cei din veac. Cel neîncăput. sau cu lucrul. Dăruieşte lor şi nouă împărăţia Ta ţi împărtăşirea bunătăţilor Tale celor negrăite şi veşnice şi desfătarea vieţii Tale celei nesfârşite şi fericite. odihneşte. iartă-le. Doamne. spre Făcătorul şi Ziditorul şi Dumnezeul nostru. Preasfântă Treime? Tatăl nostru? Apoi troparele aceste. Şi acum?. şi-i aşază pe dânşii în locuri luminoase. acoperământul meu este Duhul Sfânt. sufletele adormiţilor robilor Tăi. strigăm ţie: Bucură-te ceea ce eşti plină de har.

rugămu-ne Ţie. blând şi lesne iertător să fie nouă Bunul şi Iubitorul de oameni Dumnezeul nostru. să îndepărteze şi să împrăştie toată mânia care se porneşte asupra noastră şi să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă. care este asupra noastră. Strana: Slavă? Şi acum? Doamne miluieşte (de 3 ori). Auzi-ne pe noi. de potop. Binecuvintează. Preotul zice ecfonisul: Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm. Doamne miluieşte (de 40 de ori). acum şi pururea şi în vecii vecilor. Preotul: Slavă Ţie. că tu eşti mântuirea neamului creştinesc. ca unui Stăpân. nici pomenii fărădelegile noastre. Doamne miluieşte (de 3 ori). Mântuitorul nostru. Dumnezeule. Şi acum?. miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit. toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm. după mare mila Ta. Doamne. ca să nu pierim noi. auzi-ne şi ne miluieşte. slavă Ţie. al Născătoarei de Dumnezeu: Uşa milostivirii deschide-o nouă. faţă de păcatele noastre şi ne miluieşte pe noi. că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi sumtem poporul Tău. ţara aceasta şi toate oraşele şi satele: de boală. şi să ne miluiască pe noi. Doamne miluieşte (de 3 ori). milostive Stăpâne. Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. miluieşte-ne pr noi. binecuvântată Născătoare de Dumnezeu. această rugăciune aducem Ţie. milostiv fii nouă. noi păcătoşii robii Tăi. Iar preotul. de sabie.Miluieşte-ne pe noi. de foamete. Hristoase Dumnezeul nostru. nu Te mânia pe noi foarte. cei ce nădăjduim întru tine. Slavă? Doamne. zice otpustul cel mic: . de foc. ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri. miluieşte-ne pe noi. nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt pe mare departe şi. Încă ne rugăm pentru ca să se păzescă sfânt locaşul acesta. Strana: Amin. că nepricepându-ne de nici un răspuns. de cutremur. În timpul troparelor de umilinţă preotul iese din Sfântul Altar în faţa uşilor împărăteşti şi cu faţa către răsărit zice ectenia: Miluieşte-ne pe noi. nădejdea nostră. pentru ca milostiv. întorcânduse cu faţa către credincioşi. de năvălirea altor neamuri şi de războiul cel dintre noi. Dumnezeule. ci să ne mântuim prin tine din nevoi.

Pentru cei ce zac în neputinţe. Pentru buna sporire şi întărirea drepslăvitorilor creştini.Hristos. ca un bun şi de oameni iubitor. Să ne rugăm pentru îmbelşugarea roadelor pământului. Pentru Prea fericitul Părintele nostru (N). Pentru părinţii şi fraţii noştri care sunt departe. să ne rugăm pentru dânşii. Pentru cei ce ne urăsc şi pentru cei ce ne iubesc pe noi. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române [ pentru (Înalt-) Prea Sfinţitul (Arhi-) Episcopul (şi Mitropolitul) nostru (N)] şi pentru toţi fraţii noştri cei întru Hristos. nevrednicilor. Pentru cei ce ne-au poruncit nouă. Să fericim pe conducătorii ţării. pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale. Şi pentru toţi ortodocşi creştini. Pentru izbăvirea celor robiţi. . zicând: Binecuvântaţi şi mă iertaţi pe mine. Apoi plecându-se preotul către străni îşi cere obişnuita iertare. pe uscat şi prin aer. Pe ctitorii sfântului locaşului acestuia. Pentru cei ce ne miluiesc şi ne slujesc nouă. după îndrumările Sfântului Sinod). Adevăratul Dumnezeul nostru. Pe arhiereii ortodocşi. păcătosul! Iar fraţii răspund: Dumnezeu să te ierte şi să te miluiască. Pentru (aici se pomeneşte cârmuirea ţării. Pentru cei ce călătoresc pe ape. părinte sfinţite. să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi. ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor părinţilor noştri şi pentru ale tuturor sfinţilor. Apoi preotul se întoarce cu faţa către răsărit şi zice ectenia aceasta: Să ne rugăm pentru pacea lumii. Pe părinţii şi învăţătorii noştri.

Să preslăvim Unimea cea după fiinţă.Pe toţi cei mai înainte adormiţi. Domnească începătorie peste heruvimi şi dumnezeiască Stăpânie fără de asemănare peste serafimi. Dumnezeu-Cuvântul. Cuvântului Celui împreună fără de început şi Duhului mă închin. Dumnezeul meu. Cel ce din Tatăl fără de ani purcede. una împreunată. Fiinţa cea nedespărţită. pe Care o laudă toţi pământenii şi o slăvesc puterile cereşti. Stăpânia cea în trei Ipostasuri. Se cuvine a şti că aşa se citeşte Miezonoptica din toate zilele peste toată săptămâna. Ceea ce eşti după adevăr dumnezeiască Stăpânire. Cel ce eşti în trei Ipostasuri. Şi îndată se zice Canonul Treimii (Troişnicul). RÂNDUIALA MIEZONOPTICII DIN DUMINICI Preotul face începutul. Doamne miluieşte (de 3 ori). Să zicem şi pentru aceştia. şi pe Sfântul Duh. slavă Ţie! Împărate ceresc? Sfinte Dumnezeule? Presfântă Treime? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăţia? Doamne miluieşte (de 12 ori). o Împărăţie şi o Domnie. Şi după canon se cântă Troparele Treimice. Care din Tatăl mai înainte de veci fără stricăciune S-a născut. glasul al 2-lea: Cuvine-se cu adevărat a lăuda pe Treimea cea întru tot dumnezeiască: pe Tatăl cel fără de început şi a toate lucrător. Unimea cea întreit numărată. Cel ce ai înviat a treia zi din mormânt. Tatălui Celui fără de început şi Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristoase. Dătătorule de viaţă. al glasului ce va fi de rând. cu cântări dumnezeieşti: pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul cel Dumnezeiesc. de Care se înfricoşează şi se cutremură heruvimii şi Te slăvesc puterile cereşti. afară de sâmbătă. părinţi şi fraţi ai noştri dreptcredincioşi. . Slavă Ţie. şi locaş mă arată al slavei Tale celei neapropiate. Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri. Apoi Psalmul 50: Miluieşte-mă Dumnezeule? (caută la Rugăciunile Dimineţii). pe Cea în trei Ipostasuri. care odihnesc aici şi pretutindeni. miluieşte-ne pe noi. Dumnezeul nostru. Treime cea nedespărţită în Unime. Dumnezeul nostru. pe Tine Te slăvim. Căreia toţi cu credinţă I se închină. străluceşte-le mie. cu frică Te slăvim. după obicei zicând: Binecuvântat este Dumnezeul nostru? Strana: Amin. Slavă? Şi acum? Veniţi să ne închinăm? (de 3 ori). pe Cuvântul cel împreună fără de început. Cuvine-se cu adevărat a Te slăvi pe Tine. Amin. Fulgerele Tale. cele cu raze strălucitoare. luminată şi purtătoare de lumină şi neschimbată. Să lăudăm toţi cum se cuvine pe Dumnezeu. Hristoase. cu laude să O mărim. Atotfăcătorule. duminică şi când este Priveghere.

şi cu urâte pofte nefolositoare şi vătămătoare amăgindu-ne. Cuvine-se cu adevărat să te fericim. sau cu vreuna din simţirile noastre. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai marită fără de asemănare decât serafimii. cu faţa spre apus. cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. întru tot Duhule Sfinte. din bunătate. Ci. sau cu fapta. pe care le-am făcut în toată viaţa noastră. ticăloşii. te mărim. Născătoare de Dumnezeu. Şi toate greşealele noastre. până în ceasul de acum. nebuneşte am alunecat. Şi ne învredniceşte ca cealaltă viaţă a noastră să o săvârşim întru pocăinţă şi în umilinţă şi în paza sfintelor Tale porunci. Dătătorul de viaţă. milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvintează? Apoi citeşte din faţa uşilor împărăteşti. nici pe începătorul răutăţilor şi pizmătăreţul şi pierzătorul să-şi râdă de noi. toată făptura lumii şi pe cea mai presus de lume dintru nefiinţă ai adus-o şi cu purtarea de grijă o şi stăpâneşti. o Împărăţie. această Rugăciune către Preasfânta Treime Facere a lui Marcu Monahul Întru tot puternică şi de viaţă făcătoare şi începătoare de lumină Preasfântă Treime. o Dumnezeire şi o Stăpânire. ni le lasă şi ni le iartă. sau cu toate. de voie sau de nevoie. în genunchi. o Putere şi un Chip. sau cu limbă slobodă şi neînfrânată în tari curse ne-am prins. sau din deprindere. cu ştiinţă sau cu neştiinţă. am mâniat pe vreun frate al nostru. câtă pizmuire şi vrajbă are asupra noastră şi câtă este şi pătimirea şi slăbiciunea şi nepurtarea nostră de grijă. Doamne miluieşte (de 40 de ori). Care. sau cu gânduri viclene şi cu ştiinţă deşarte neam spurcat. Şi cu orice fel de dezmierdare înşelându-ne. să murim în faptele nostare cele rele. Te rugăm. Care. după alte nespuse faceri de bine ale Tale faţă de neamul omenesc. înviat cu cuviinţă dumnezeiască. Preacurată Fecioară. sau cu orice chip de greşeală am păcătuit. Îndurate. cu frică să-L slăvim. pe Hristos. sau cu gândul. nu ne lipsi de bunătăţile Tale pe noi care Te mâniem în toată ziua şi în tot ceasul. sau cu cuvântul. Preotul: Dumnezeule. părinte. în multe chipuri am greşit. sau din înfierbântare. ne-am purtat. Că ştii. pe Cel ce din Fecioară în chip de negrăit S-a întrupat.De Care se înfricoşează şi se cutremură heruvimii şi-L slăvesc oştile îngereşti. Slavă? Părinte Atotţiitorule. pe Acela slăvindu-L şi pe tine mărindu-te. nu ne lăsa pe noi. sau cu mânie şi cu iuţeală dobitoceşte pornindu-ne. miluieşte pe cei ce se închină Ţie. prin călcarea cinstitelor şi de viaţă făcătoarelor Tale porunci. pentru neputinţa trupească ne-ai dăruit nouă pocăinţă. Sfinte Dumnezeule? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăţia? Ipacoi al glasului de rând. din aducere aminte şi din . care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut. de bucurie negrăită lumea s-a umplut. până în clipa morţii. cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu. pe tine. Şi acum? Din morţi văzând pe Fiul tău. Slavă? Şi acum? Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii? Întru numele Domnului binecuvintează. Cuvinte a lui Dumnezeu.

pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale. şi ca straja nopţii. dimineaţa ca iarba va trece. ca să facem voia Ta cu bună plăcere şi în chip desăvârşit. Apoi preotul îşi ia cuvenita iertare şi. şi se vor lauda cu Tine toţi cei ce iubesc numele Tău. dimineaţa voi sta înaintea Ta şi mă vei vedea. Strana: Slavă? Şi acum? Doamne miluieşte (de 3 ori). Judecă-i pe ei. prin pocăinţă să ne schimbăm şi în lumină cu bunăcuviinţă să umblăm. Şi ne dăruieşte. nădejdea noastră. preotul zice: Slavă Ţie.obiceiul cel rău şi cumplit. fii ai oamenilor". cu vederea luminii. deşteptare şi putere. Dumnezeule. Amin. Doamne. Doamne. Nimicnicie vor fi anii lor. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi. povăţuieştemă întru dreptatea Ta. Împăratul meu şi Dumnezeul meu. Şi să se veselească toţi cei ce nădăjduiesc întru Tine. întru tot Îndurate. groapă deschisă grumazul lor. Pierde-vei pe toţi cei ce grăiesc minciuna. zice ectenia: Să ne rugăm pentru?. că Te-au amărât. cu limbile lor viclenesc. iartă-ne nouă şi lasă toate. din pricina duşmanilor mei! Îndreptează înaintea mea calea Ta. Hristoase. din veac şi până în veac eşti Tu. închina-mă-voi spre sfânt locaşul Tău. Bunule. Doamne! Dimineaţa vei auzi glasul meu. să Te lăudăm şi să te slăvim în veci. Amin. să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi ca un bun şi de oameni iubitor. Că din răutatea cea din noapte şi întunecată. şi curaţi faţă de iubirea Ta de oameni arătându-ne noi. Că Tu eşti Dumnezeu. seara va cădea. că o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri. după mulţimea nelegiuirilor lor. slavă Ţie. ale sfinţilor măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli şi pentru ale tuturor sfinţilor. CEASUL ÎNTÂI Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu? (de 3 ori) Psalmul 5 Graiurile mele ascultă-le. Binecuvintează!Preotul: Cel ce a înviat din morţi. Dimineaţa va înflori şi va trece. să cadă din sfaturile lor. Urât-ai pe toţi cei ce lucrează fărădelege. Dumnezeul nostru. Preabunule şi mult-Milostive. Psalmul 89 Doamne. După terminarea rugăciunii. Doamne. inima lor este deşartă. Te-ai făcut nouă în neam şi în neam. Adevăratul Dumnezeul nostru. Care nu voieşti fărădelegea. pe ucigaş şi pe viclean îl urăşte Domnul. Tu. nici nu va locui lângă Tine cel ce vicleneşte. sculându-se. Hristos. căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi. Iar eu întru mulţimea milei tale voi intra în casa Ta. Care ai zis: "Întoarceţi-vă. aşa cum s-a arătat la Miezonoptica din toate zilele. scăpare. Doamne! Înţelege strigarea mea! Ia aminte la glasul rugăciunii mele. Mai înainte de ce s-au făcut munţii şi s-a zidit pământul şi lumea. Nu întoarce pe om întru smerenie. întorcându-se iarăşi cu faţa spre răsărit. Că . nevrednicii. în veac se vor bucura şi le vei fi sălaş lor. căci către Tine mă voi ruga. alungă-i pe ei. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept. Că nu este în gura lor adevăr. care a trecut. întru frica Ta. se va întări şi se va usca.

în cale fără prihană. nu l-am cunoscut. şi lucrurile mânilor noastre le îndreptează. N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit. Psalmul 100 Mila şi judecata Ta voi cânta Ţie. că ai odrăslit floarea nestricăciunii? Fecioară. Izbăveşte-mp de clevetirea oamenilor şi voi păzi poruncile Tale. Cu cel mândru cu ochiul şi nesăţios cu inima. Cum te vom numi. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică. Nu va locui în casa mea cel mândru. la lumina feţei Tale. şi să nu mă stăpânească nici o fărădelege. Doamne. troparul sfântului. Iar de este Postul Mare. De se cântă: Dumnezeu este Domnul?. pe glasul al 6-lea: Dimineaţa auzi glasul meu. În dimineţi voi judeca pe toţi păcătoşii pământului. Slavă? Şi acum? Aliluia (de 3 ori). pe călcătorii de lege i-am urât. că trece viaţa noastră şi ne vom duce. Că toate zilele noastre s-au împuţinat şi în mânia Ta ne-am stins. cu acela n-am mâncat. Şi să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi. zilele anilor noştri sunt şaptezeci de ani. greşealele noastre ascunse. Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor. în casa mea. că ai avut în sfintele tale braţe Fiu. acela îmi slujea. Şi acum?. Pus-ai fărădelegile noastre înintea Ta. care se depărta de mine. pentru anii în care am vazut rele. Doamne Slavă? Şi acum?. se zice: Slavă?. pe Dumnezeul tuturor? Pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre. ceea ce esti plina de har? Cer. Stih 1: Graiurile mele ascultă-le Doamne. Doamne! Până când vei sta departe? Măngâile pe robii Tăi! Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. . Cine cunoaşte puterea urgiei Tale şi cine măsoară mânia Ta. că ai rămas nestricată? Maică curată. Ochii mei sunt peste credincioşii pământului. înţelege strigarea mea. al Născătoarei de Dumnezeu: Cum Te vom numi. Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său. optzeci de ani.ne-am sfârsit de urgia Ta şi de mânia Ta ne-am tulburat. pe acela l-am izgonit. Stih 2: Căci către Tine mă voi ruga. că ai răsărit pe Soarele dreptăţii? Rai. Anii noştri s-au socotit ca pânza unui paianjen. şi ce este mai mult decât aceştia. după temerea de Tine ? Învaţă-ne să socotim bine zilele noastre. osteneală şi durere. pe cel rău. Cel ce umbla pe cale fără prihană. se cântă troparul acesta. se fac metanii cu genunchii la pământ. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit. Paşii mei îndreptează-i după cuvântul Tău. cel ce grăieşte nedreptăţi nu va sta înaintea ochilor mei. cu trei închinăciuni. ca să ne îndreptam inimile. Împăratul meu şi Dumnezeul meu. iar de vor fi în putere. Când vei veni la mine? Umblat-am întru nerăutatea inimii mele. cu pricepere. spre înţelepciune. ca să nimicesc din cetatea Domnulul pe toţi cei ce lucrează fărădelegea. Întoarce-Te. ca să şada ei împreuna cu mine. Cântându-l. ceea ce eşti plină de har?? (vezi mai departe). Cânta-voi şi voi merge.

Şi Rugăciunea aceasta Hristoase. pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi. Slavă? Şi acum? Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii? Întru numele Domnului binecuvintează. se zice condacul sfântului.Faţa Ta arat-o peste robul Tău şi mă învaţî îndreptările Tale. Cel ce în toată vremea şi în tot ceasul? (caută la Miezonoptică). ca să cunoască cât poate credinţa dreptmăritorilor creştini. De este Post. Lumina cea adevărată. pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu. pe purtătorii de Dumnezeu mucenici. când vrăjmaşii Te hulesc pe Tine şi ne îngrozesc pe noi. pentru ale căror rugăciuni. aşa cum s-a arătat la Miezonoptica din toate zilele. Apoi: Doamne miluieşte ( de 40 de ori ). Săditorule făpturii. Biserica Ta. o pazeste. se zice rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: Doamne şi Stăpânul vieţii mele?. Pierde cu Crucea Ta pe cei ce se luptă cu noi. marţi şi joi: Pe Mărita Maică a lui Dumnezeu. Doamne miluieşte (de 3 ori). de are. fără încetare o lăudăm. . părinte. toată ziua mare cuviinţa Ta. Născătoare de Dumnezeu pe dânsa mărturisind-o. în pace adâncă. Miercuri şi Vineri Degrab ne întâmpină pe noi mai înainte până ce nu ne robim. cu inima şi cu gura. Să se umple gura mea de lauda Ta. Iubitorule de oameni. ca pe ceea ce cu adevărat a născut pe Dumnezeu întrupat şi se roagă neîncetat pentru sufletele noastre. Preotul: Dumnezeule. Duminica. sau al Praznicului ce se va întâmpla. şi mai sfânta decât sfinţii îngeri. milostiveşte-Te spre noi? Iar de este Aliluia sau Postul Mare. Îndreptează paşii noştri spre lucrarea poruncilor Tale. Unule. Hristoase Dumnezeul nostru. Care luminezi şi sfinţeşti pe tot omul ce vine în lume. să se însemneze peste noi lumina feţei Tale. sau al sărbătorii respective. lumea Îţi aduce. ca să laud slava Ta. la Praznice sau la sfinţii cu Doxologie sau Polieleu. se zic aceste tropare ale Născătoarei de Dumnezeu: Luni. ca într-însa să vedem lumina cea neapropiata. Apoi Sfinte Dumnezeule? Preasfântă Treime? Tatăl nostru? Doamne miluieşte (de 12 ori). Doamne. Ţie. Doamne. Sfinte Dumnezeule? Preasfântă Treime? Tatăl nostru? De nu este Postul Mare. se citeşte condacul glasului de rând. Sâmbătă Ca o pârgă a firii. mult-Milostive. pentru Născătoarea de Dumnezeu. Amin.

ce se ridică împotriva mea. ca să piară în veacul veacului. Că iată vrăjmaşii Tăi. Că s-au mărit lucrurile Tale. a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toata noaptea. Gata este scaunul Tău de atunci. Dumnezeul lui Iacob. plecatu-s-au împărăţiile. când răsar păcătoşii ca iarba şi se ivesc toţi cei ce fac fărădelegea. Domnul puterilor cu noi. îi va auzi urechea mea. Preaînalte. aducem ţie. Doamne. îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a încins. Doamne. Ridicat-au râurile. MIJLOCEASUL ÎNTÂI După ce binecuvintează preotul. dat-a Cel Preaînalt glasul Lui. În zilele de rând se face otpustul desăvârşit. Încă întru bătrâneţe unse se vor înmulţi şi bine-vieţuind vor fi. cutremuratu-s-au munţii de tăria Lui. Doamne. întru făpturile Tale şi întru lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura. noi robii tăi. cu cântece din alauta. se zice: Sfinte Dumnezeule? Preasfântă Treime? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăţia? Veniţi să ne închinăm? (de 3 ori). Psalmul 91 Bine este a lăuda pe Domnul şi a cânta numele Tău. izbăvindu-ne din nevoi. Apele râurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu. Preaînalt eşti în veac. Doamne. arcul va sfărâma şi va frânge arma. ajutor întru necazurile ce ne împresoara. Iar Tu. Dreptul ca finicul va înflori şi ca cedrul cel din Liban se va înmulţi. Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul şi se vor muta munţii în inima mărilor. din veac eşti Tu. Răsădiţi fiind în casa Domnului. o va ajuta Dumnezeu dis-dedimineaţă. întru podoabă S-a îmbrăcat. Şi a privit ochiul meu către vrăjmaşii mei şi pe cei vicleni. Pune-va capăt războaielor până la marginile pământului. sprijinitorul nostru. Şi se va înălţa puterea mea ca a inorogului şi bătrâneţile mele unse din belşug. ca să vestească: Drept este Domnul Dumnezeul nostru şi nu este nedreptate întru Dânsul. Născătoare de Dumnezeu. Domnul puterilor cu noi. Că m-ai veselit. izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile. . nu se va clătina. adânci cu totul sunt gândurile Tale! Bărbatul nepriceput nu va cunoaşte şi cel neîntelegător nu va întelege acestea. cutremuratu-s-a pământul. minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ. Tulburatu-s-au neamurile. ca să strigăm ţie: Bucură-te. Venit-au şi s-au tulburat apele lor. iar pavezele în foc le va arde. ridicat-au râurile glasurile lor. Doamne. Dumnezeu e în mijlocul cetăţii. Opriţi-vă şi cunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu. Dumnezeul lui Iacob. sprijinitorul nostru. Cel Preaînalt a sfinţit locaşul Lui.Apărătoare Doamnă. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită. iar Duminica se face otpustul mic. Mireasă pururea Fecioară. şi apoi aceşti psalmi: Psalmul 45 Dumnezeu este scăparea şi puterea noastră. pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. vor pieri şi se vor risipi toţi cei ce lucrează fărădelegea. pentru biruinţă mulţumiri. Veniţi şi vedeţi lucrurile lui Dumnezeu. în psaltire cu zece strune. Psalmul 92 Domnul a împărăţit. înalţa-Mă-voi pe pământ. în curtile Dumnezeului nostru vor înflori.

această rugăciune aducem Ţie. ca unui Stăpân. ca să nu pierim noi. Domnul. să se slăvească preasfânt numele Tău. Slavă? Doamne. . că tu eşti mântuirea neamului creştinesc. nevrednicii. adâncul bunătăţilor şi noianul cel neurmat al iubirii de oameni.ridicat-au râurile valurile lor. părinte. Apoi această Rugăciune a Marelui Vasile Dumnezeule cel veşnic şi fără de început. Doamne. cu trei închinăciuni. Mâinile noastre le îndreptează spre lucrarea voirii Tale şi fă cu noi ca să Te iubim şi să sporim bine-făcând cele plăcute Ţie. Stăpânului nostru şi Făcătorului de bine. glasul al 6-lea: Miluieşte-ne pe noi. Mărturiile Tale s-au adeverit foarte. Doamne. ci să ne mântuim prin tine din nevoi. nici pomenii fărădelegile noastre. că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi sumtem poporul Tău. cinstea şi închinăciunea în vecii vecilor. Şi acum?. străluceşte în inimile şi în cugetele noastre soarele dreptăţii şi umple de a Ta veselie sufletele noastre. cei ce nădăjduim întru tine. Făcătorule a toată făptura. Izvorule al milei. miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit. binecuvântată Născătoare de dumnezeu. Casei Tale se cuvine sfinţenie. toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm. Mai mult decât zbuciumul neasemuit al mării. Căreia se cuvine toată slava. Lumină pururea fiitoare. Preasfântă Treime? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăţia? şi troparele acestea. ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri. întru lungime de zile. arată peste noi lumina feţei Tale. Slavă? Şi acum? Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii? Întru numele Domnului binecuvintează. aşa cum s-a arătat la Miezonoptica din toate zilele. minunat este întru cele înalte. Învaţane pe noi ca să spunem judecăţile Tale şi să ne mărturisim Ţie neîncetat. Slavă? Şi acum? fără Aliluia. ca şi întru noi. Apoi zi şi această Rugăciune a Marelui Vasile Cel ce trimiţi lumina şi purcezi şi răsari soarele peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. nu Te mânia pe noi foarte. dar mai mult decât glasul apelor clocotitoare. noi păcătoşii robii Tăi. Doamne. Sfinte Dumnezeule?. Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri? Şi se zice rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: Doamne şi Stăpânul vieţii mele?. Amin. miluieşte-ne pr noi. Doamne miluieşte (de 40 de ori). al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh: o Dumnezeire şi o Împărăţie. miluieşte-ne pe noi. peste cei răi şi peste cei buni şi cu lumina cea de ziuă luminezi toată lumea. al Născătoarei de Dumnezeu: Uşa milostivirii deschide-o nouă. că nepricepându-ne de nici un răspuns.

şi ale tuturor sfinţilor care din veac au bineplăcut Ţie. pleacă urechea Ta către mine şi auzi cuvintele mele. Doamne. pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea. să nu fiu ruşinat în veac. arată-mi. Slavă. Dăruieşte nouă şi în ziua ce vine. Sfinte Dumnezeule. Psalmul 16 Auzi. ca un pui de leu ce locuieşte în ascunzişuri. Cercetat-ai inima mea. sătura-mă-voi când se va arăta slava Ta. Căile Tale. slujitorilor Tăi cei fără de trup.. să facem cele plăcute Ţie. Îndreptează-mă spre adevărul Tău şi mă învaţă. Izgonindu-mă. Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiintei mele nu le pomeni. Că Ţie se cuvine să ne miluieşti şi să ne mântuieşti pe noi. săturatu-s-au fiii lor şi au lăsat rămăşitele pruncilor. Otpustul mic CUPRINS CEASUL AL TREILEA După ce binecuvintează preotul. Tatăl nostru.. dar nu s-a aflat în mine nedreptate. Scoală-Te. cu sabia Ta.. Că a Ta este împărăţia. Izbăveşte sufletul meu de cel necredincios. Ca să nu graiască gura mea lucruri omeneşti. căci s-a umplut pântecele lor de bunătatile Tale. Preasfântă Treime.. Spre Tine am nădăjduit. acum m-au înconjurat.. am ridicat sufletul meu. pentru cuvintele buzelor Tale eu am pazit căi aspre. Eu am strigat. Dumnezeul nostru. (de 3 ori). noaptea ai cercetat-o. ca să nu şovăie paşii mei. Îndreaptă picioarele mele în cărările Tale. Psalmul 24 Către Tine.. ce-şi iau partea în viaţă. Izbăveşte-ne pe noi de toate săgeţile ce zboară ziua şi de puterile cele potrivnice. şi Ţie slavă înălţăm. ascultă rugăciunea mea. cu foc m-ai lămurit. din buze fără de viclenie. ale cereştilor puteri. Veniţi să ne închinăm. De la faţa Ta judecata mea să iasă. desparte-mă de oamenii acestei lumi... că din veac sunt. Iar eu întru dreptate mă voi arăta feţei Tale. că Tu eşti Dumnezeu. Doamne. Dumnezeule.. ochii lor şi-au aţintit ca să mă plece la pământ. ca pe lumina ochilor.. că m-ai auzit. Mântuitorul meu. Minunate fă milele Tale. dreptatea mea. cu grăsime inima lor şi-au încuiat. gura lor a grăit mândrie. şi cărările Tale mă învaţă.. cu acoperământul aripilor Tale acoperămă de faţa necredincioşilor care mă necăjesc pe mine.. Amin.. Vrajmaşii mei sufletul meu lau cuprins. Doamne. Dumnezeul meu. Stăpâne al tuturor. întâmpină-i pe ei şi împiedică-i. Adu-Ţi aminte de îndurările şi milele Tale. pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine nu se vor ruşina. Doamne.. Doamne.. Apucatu-m-au ca un leu gata de pradă. După mila Ta. nici să râdă de mine vrajmaşii mei. să se ruşineze toţi cei ce fac fărădelegi în deşert. se zice: Împărate ceresc. ochii mei să vadă cele drepte. Doamne miluieşte (de 12 ori). Doamne. Cel ce mântuiesti pe cei ce nădăjduiesc în Tine de cei ce stau împotriva dreptei Tale. ia aminte cererea mea. acum şi putrurea şi în vecii vecilor. şi pe Tine Te-am aşteptat toată ziua. Şi acum. .luminează şi inimile noastre. Păzeşte-ne de tot păcatul şi de toată lucrarea cea rea. Păzeşte-mă.. Doamne. Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Păzeşte Sufletul meu şi mă izbăveşte. Vezi smerenia mea şi osteneala mea.. Slavă.. Slavă. Preasfântă Treime. pe Israel din toate necazurile lui. pentru aceasta. Bine este cuvântat Domnul. în toate zilele. Şi acum. Dumnezeule. în ceasul al treilea. (vezi mai jos). Doamne.. Doamne.. se cântă troparul acesta pe glasul al 6-lea: Doamne. Vezi pe vrăjmaşii mei... Domnul este întărirea celor ce se tem de Dânsul. pe glasul al 8-lea: . să facă priicioase cele ale noastre Dumnezeul mântuirii noastre. ca s-au înmulţit şi cu ură nedreaptă m-au urât. asemenea şi la cele două stihuri ce urmează: Stih 1: Inimă curată zideşte întru mine Dumnezeule. că părăsit şi sărac sunt eu. tu eşti viţa cea adevărată.. Toate căile Domnului sunt milă şi adevăr pentru cei ce caută aşezământul Lui şi mărturiile Lui.. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o.. Pentru numele Tău. Dumnezeul măntuirii. învăţa-va pe cei blânzi căile Sale. ziua. pe Acela. Cel ce pe Preasfântul Tău Duh.. Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată. Domnul Dumnezeu bine este cuvântat. ca să nu mă ruşinez că am nădăjduit în Tine... cei ce ne rugăm Ţie. lege va pune celor ce greşesc în cale. că El va scoate din lat picioarele mele. curăţeşte păcatul meu. Născătoare de Dumnezeu.. ţie ne rugăm: Roagă-te Stăpână cu Sfinţii Apostoli.. să miluiască sufletele noastre.. şi duh drept înnoieste în cele dinlăuntru ale mele. Bun şi drept este Domnul. Aliluia (de 3 ori). se zic aceste tropare.. Şi acum. Doamne. ci Îl înnoieste întru noi. Că a Ta este împărăţia. Tatăl nostru. Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi seminţia lui va moşteni pământul. care ai odrăslit Rodul vieţii... Stih 2: Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Psalmul 50 : Miluieşte-mă Dumnezeule (caută la Rugăciunile Dimineţii). Izbăveşte. Caută spre mine şi mă miluieşte... Iar de este Aliluia sau Postul Mare. În acest timp se fac metanii. Necazurile inimii mele s-au înmulţit. Sfinte Dumnezeule. că mult este. Dumnezeul nostru. Şi acum. Bunule. pentru bunătatea Ta. nu-L lua de la noi. şi condacul sfântului. şi-mi iartă toate păcatele mele. Ochii mei pururea spre Domnul. aşezământul Lui îl va arăta lor.. troparul zilei sau al sfântului.. al Născătoarei de Dumnezeu: Născătoare de Dumnezeu. L-ai trimis Apostolilor Tăi. că Te-am aşteptat. se zice Slavă. din nevoile mele scoate-mă. tu eşti viţa cea adevărată.. Iar de este Post. De se cântă Dumnezeu este Domnul. Cei fără răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine.....pomeneşte-mă Tu.

se zice rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: Doamne şi stăpânul vieţii mele. se zice: Sfinte Dumnezeule. trimiţindu-le lor Duhul Sfânt. milostiveşte-Te spre noi. Cel ce preaîntelepţi pe pescari ai arătat... Slavă. miluieşte-mă pe mine. miluieşte-mă pe mine nevrednicul robul Tău. Doamne miluieşte (de 12 ori).. dar când Ţiai întors faţa Ta. aşa cum s-a arătat la Miezonoptica din toate zilele. că m-ai ridicat şi n-ai veselit pe vrăjmaşul meu împotriva mea. Iar de este Postul Mare. întru voia Ta. MIJLOCEASUL AL TREILEA După ce binecuvintează preotul. Fiule Unule-Născut. Dumnezeule. eu m-am tulburat. Şi precum lumea o mântuieşti cu neîncetată rugăciunea ta. Slavă.. Doamne miluieşte (de 3 ori).Bine eşti cuvântat.. mântuitu-m-ai de cel ce se coboară în groapă. seara se va sălăşlui plângerea. Nădejdea şi ocrotirea şi scăparea creştinilor. Îndurate. Dumnezeul meu. Presfântă Treime. Grabnică şi tare mângâiere dă robilor Tăi. Precum şi cu Apostolii Tăi ai fost pururea. Către Tine.. Cel ce în toată vremea.. zid nebiruit celor slabi. Şi acum. strigat-am către Tine şi m-ai vindecat. Doamne. liman neînviforat tu eşti Născătoare de Dumnezeu Preacurată. Hristoase. Doamne... părinte. dat-ai frumuseţii mele putere. şi apoi se citesc aceşti psalmi: Psalmul 29 Înalţa-Te-voi. să Te lăudăm pe Tine şi să slăvim pe Duhul Tau cel întru tot Sfant. şi cu judecăţile care ştii... Nu Te osebi de sufletele noastre în necazuri. Şi acum. ci pururea ne întâmpină pe noi. nu Te depărta de gândurile noastre întru primejdii.. Părinte Atotputernice. Că iuţime este întru mânia Lui şi viaţă întru voia Lui.. Dumnezeul nostru. iar dimineaţa bucuria.. Fecioara... scos-ai din iad sufletul meu. o Dumnezeire. Doamne... Iubitorule de oameni. când se mâhnesc duhurile noastre. (caută la Miezonoptică). Apropie-Te de noi. voi striga şi către Dumnezeul meu . o Putere. aşa şi cu cei ce doresc de Tine Te uneşte. Tatăl nostru. Amin.. apropie-Te Cel ce eşti pretutindeni. pomeneşte-ne şi pe noi.. Că a Ta este împărăţia. Iisuse. Iar eu am zis întru îndestularea mea: " Nu mă voi clătina în veac!" Doamne. (de 3 ori)... Ceea ce eşti mai cinstitită decât heruvimii.... Întru numele Domnului binecuvintează. şi printr-înşii lumea ai vânat. întru tot lăudată.. păcătosul.. că binecuvântat eşti în vecii vecilor.. Slavă. slavă Ţie.. Şi Rugăciunea Sfântului Mardarie Stăpâne. Veniţi să ne închinăm. Şi acum. Preotul: Dumnezeule. ca fiind împreună cu Tine.. Doamne. Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori). Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte. Cântaţi Domnului cei cuviosi ai Lui şi lăudaţi pomenirea sfinţeniei Lui. Doamne..

ceea ce eşti cu dar dăruită. care eşti zid nesurpat nouă. nevătămaţi rămânem. Zis-am: " Mărturisi-voi fărădelegea mea Domnului" . Înţelepţi-te-voi şi te voi îndrepta pe calea aceasta. Mucenicii Tăi. ai auzit rugăciunile mele. către tine scăpând. ca să împlinesc făgăduinţele mele zi de zi. sau va vesti adevărul Tău? Auzit-a Domnul şi m-a miluit... Locui-voi în locaşul Tău în veci. pe care vei merge. Pentru aceea mulţumind stigăm ţie: Bucură-te. că ai fost nădejdea mea. Multe sunt bătăile păcătosului.. zdrobit-au şi ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Nu fi ca un cal şi ca un catâr. Presfântă Treime.. Slavă. şi se zic troparele acestea. Domnul este cu tine.. pentru rugăciunile lor. Că am tăcut. că a ta este împărăţia. Dumnezeule. glasul al 4-lea: Dumnezeul părinţilor noştri. mila şi adevărul va păzi. şi iarăşi greşind. drepţilor. Dumnezeul nostru. Zile la zilele Împăratului adaugă. al Născătoarei de Dumnezeu: Născătoare de Dumnezeu Feciaoră. ca să nu se apropie de tine. după blândeţile tale. pe tine te avem rugătoare. Dumnezeul meu. cununile nestricăciunii au luat de la Tine. pe piatră m-ai înălţat. Care faci cu noi. Doamne. Domnul a fost ajutorul meu! Schimbat-ai plângerea mea întru bucurie. la care nu este pricepere. că având tăria ta... când strigam toată ziua. aţinti-voi spre tine ochii Mei.... Pentru aceasta se va ruga către Tine tot cuviosul la vreme potrivită. Ce folos ai de sţngele meu de mă pogor în stricăciune? Oare. Psalmul 60 Auzi. pe chinuitori au surpat. Fericit bărbatul. în pace ocârmuieşte viaţa noastră. mântuieşte sufletele noastre. mila îl va înconjura. când s-a mâhnit inima mea. izbăveşte-mă de cei ce m-au înconjurat.. şi am căzut în suferinţa când ghimpele Tău mă împungea. Aşa voi cântă numelui Tău în veacul veacului. că Tu. Dumnezeule.. nu îndepărta mila Ta de la noi. Slavă.. Te va lăuda pe Tine ţărâna... cererea mea. cu zăbală şi cu frâu fălcile lor voi strânge. turn de tărie în faţa vrăjmaşului. acoperimă-voi cu acoperământul aripilor Tale. în veac Te voi lăuda! Psalmul 31 Fericiţi cărora s-au iertat fărădelegile şi cărora s-au acoperit păcatele. Şi acum. Tu eşti scăparea mea din necazul ce mă cuprinde. căruia nu-i va socoti Domnul păcatul. anii lui din neam în neam. De la marginile pământului către Tine am strigat. . păcatul meu l-am cunoscut şi fărădelegea mea n-am ascuns-o împotriva mea. iar pe cel ce nădăjduieşte în Domnul. Că ziua şi noaptea s-a îngreunat peste mine mâna Ta. Sfinte Dumnezeule.mă voi ruga.. rupt-ai sacul meu şi m-ai încins cu veselie. şi Tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. ci. Rămâne-va în veac înaintea lui Dumnezeu. nici nu este în gura lui vicleşug. bucuria mea. Veseliţi-vă în Domnul şi vă bucuraţi. şi vă lăudaţi toţi cei drepţi la inimă. Pentru rugăciunile lor... Tatăl nostru. Doamne. ia aminte la rugăciunea mea. întru nevoinţele lor. că slava mea să-Ţi cânte Ţie şi să nu mă mâhnesc. iar potop de ape multe de el nu se va apropia. creştinilor. îmbătrânit-au oasele mele. Şi acum. dat-ai moştenire celor ce se tem de numele Tău. Povăţuitu-m-ai.

Şi se zice rugăciunea Sfântului efrem Sirul: Doamne şi Stăpânul vieţii mele. Doamne. Ziua şi noaptea o va înconjura pe ea peste zidurile ei. Cel ce mă mântuieşte de puţinătatea sufletului şi de vifor. căpetenia mea şi cunoscutul meu. Şi acum. Că străinii s-au ridicat împotriva mea şi cei tari au căutat sufletul meu şi n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Şi am zis: " Cine-mi va da mie aripi ca de porumbel.. Auzi-va Dumnezeu şi-i va smeri pe ei. ca să zbor şi să mă odihnesc?" Iată m-aş îndepărta fugind şi m-aş sălăşlui în pustie. Că de m-ar fi ocărât vrăjmaşul. omule. Psalmul 53 Dumnezeule.. teamă şi cutremur au venit asupra mea şi m-a acoperit întunericul. Ia aminte spre mine şi mă ascultă. cu adevărul Tău îi vei pierde pe ei. Că nu este în ei . în casa lui Dumnezeu am umblat în acelaşi gând! Să vină moartea peste ei şi să se coboare în iad de vii. ca în toate zilele. Dumnezeu ajută mie şi Domnul este sprijinitorul sufletului meu.Doamne miluieşte (de 40 de ori). aş fi răbdat. asemenea mie. să ne învrednicim a face poruncile Tale şi a ne aduce aminte pururea de preslăvita a doua venire.. Îndrepteză viaţa noastră cea cu valuri de liman lin şi arată nouă calea pe care vom merge. lăuda-voi numele Tău. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii. Cel ce dai pacea Ta oamenilor şi harul Presfântului Tău Duh l-ai trimis Ucenicilor şi Apostolilor Tăi şi prin limbile cele de foc cu puterea Ta ai deschis gurile lor. fărădelege şi osteneală în mijlocul ei şi nedreptate. ci ne întăreştea dori răsplătirea bunătăţilor ce vor să fie. Slavă. întru numele Tău mântuieşte-mă şi întru puterea Ta mă judecă. că din tot necazul m-ai izbăvit şi spre vrăjmaşii mei a privit ochiul meu. Doamne. către Dumnezeu am strigat şi Domnul m-a auzit pe mine. Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri. părinte. ale păcătoşilor. mâhnitu-m-am întru neliniştea mea şi m-am tulburat de glasul vrăjmaşului şi de necazul păcătosului. voi vesti şi va auzi glasul meu.. CEASUL AL ŞASELEA Veniţi să ne închinăm. Cel ce este mai înainte de veci. că este bun.. Seara şi dimineaţa şi la amiezi spune-voi. Inima mea s-a tulburat întru mine şi frica morţii a căzut peste mine. că mulţi erau împotriva mea. Întoarce-va cele rele vrăjmaşilor mei. rugăciunea mea şi nu trece cu vederea ruga mea.. şi ne învaţă cum se cuvine a ne ruga pentru toate trebuinţele.. Iar tu. Psalmul 54 Auzi... aşa cum s-a arătat la Miezonoptica din toate zilele. în mijlocul lor. Întru numele Domnului binecuvintează.. de Duhul Tău cel bun fiind povăţuiţi către cele de folos. şi n-a lipsit din uliţele ei camătă şi vicleşug. Aşteptatam pe Dumnezeu. Nimiceşte-i. auzi rugăciunea mea. Izbăvi-va cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine. Apoi această Rugăciune a Marelui Vasile Doamne Dumnezeul nostru. De bunăvoie voi jertfi Ţie. şi împarte limbile lor că am văzut fărădelege şi dezbinare în cetate. care împreuna cu mine te-ai îndulcit de mâncări. m-aş fi ascuns de el.. Că iată. Dumnezeule. şi dacă cel ce mă urăşte s-ar fi fălit împotriva mea. (de 3 ori). Că a abătut asupra mea fărădelege şi întru mânie m-a vrăjmaşit. când vor fi cercetate faptele oamenilor. că bine eşti cuvântat şi lăudat de toţi sfinţii tăi. ia aminte cuvintele gurii mele. deschide şi gurile noastre. Duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale noastre şi cu duh stăpânitor întăreşte cugetele noastre ca să nu alunece. în vecii vecilor. Dumnezeule. Iar eu. Amin.. şi să nu fim aflaţi amăgiţi de frumuseţile cele stricăcioase ale acestei lumi. că vicleşug este în locaşurile lor.

Întins-au mâinile lor împotriva aliaţilor lor. Cel ce a voit a pătimi pentru noi. pe Cel ce S-a născut din tine roagă-L.îndreptare şi nu s-au temut de Dumnezeu. Pentru că pe Domnul. În Postul Mare aici se cântă. Hristoase Dumnezeule... şi se continuă cu troparul următor: . iar eu voi nădăjdui spre Tine. glasul al 2-lea: Cel ce în ziua şi în ceasul al şaselea pe Cruce ai pironit păcatul. din triod. tot de acolo... îi vei coborî pe ei în groapa stricăciunii. asemenea şi la cele două stihuri care urmează: Stih 1: Auzi.. de lucrul ce umblă în întuneric. se zice troparul sfântului ce se va întâmpla. În acest timp. dar de tine nu se vor apropia. că a cunoscut numele Meu.. muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decât untdelemnul. cu dânsul sunt în necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi. Şi acum. Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea. Şi acum. întinatau legământul Lui.. dar ele sunt săgeţi. Aliluia (de 3 ori).. voi nădăjdui spre Dânsul". Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. zice Domnul. Născătoare de Dumnezeu Fecioară.. Dumnezeul meu. Psalmul 90 Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt.. Slavă. şi El te va hrăni. Doamne. Striga-va către Mine şi-l voi auzi pe el. Şi acum. de săgeata ce zboară ziua. nădejdea mea. şi ne mântuieşte pe noi... Şi acum... tu. De se cântă: Dumnezeu este Domnul. Risipiţi au fost de mânia feţei Lui şi s-au apropiat inimile lor.. şi zapisul greşealelor noastre rupe-l. Va zice Domnului : "Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea. şi-i voi arăta lui mântuirea Mea"... de frica de noapte. al Născătoarei de Dumnezeu: Neavând îndrăzneală pentru păcatele noastre cele multe. troparul profeţiei. se cântă troparul acesta. pe Cel Preaînalt L-ai pus scapare ţie. acelaşi tropar.. Stih 2: Eu către Dumnezeu am strigat şi Domnul m-a auzit pe mine. (vezi mai jos). întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui.. Bărbaţii vărsători de sânge şi vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor. Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii dea dreapta ta. Peste aspida şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi peste balaur. cel cu îndrăzneală. îl voi acoperi pe el. Slavă.. Cu spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui. Pe mâini te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Iar de este Aliluia. ca o arma te va înconjura adevărul Lui. că mult poate rugăciunea Maicii spre îmblânzirea Stăpanului. de molima ce bântuie întru amiaza. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul tulburător. "Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el. Nu trece cu vederea rugăciunile păcătoşilor Preacurată. Aruncă spre Domnul grija ta. făcut de Adam în rai. Dumnezeule. Cu lungime de zile îl voi umple pe el. apoi se citeşte Paremia. Iar Tu. Slavă. că Milostiv este şi poate să mântuiască. glasul meu şi nu trece cu vederea rugăciunea mea. se fac metanii. Nu te vei teme. Slavă. nu va da în veac clătinare dreptului. Dumnezeule. Nu vor veni către tine rele şi bataie nu se va apropia de locaşul tău. Neavând îndrăzneală...

pe glasul al 2-lea: Mântuire ai lucrat în mijlocul pământului. Caută spre poporul cel păcătos şi arată. că am sărăcit foarte. ca totdeauna.. Că de voie ai binevoit a Te sui cu Trupul pe Cruce. Iar dacă se citesc Mijloceasurile.. Apoi Doamne miluieşte (de 40 de ori). pe acelaşi glas: Preamărita eşti. Mântuitorul nostru... De nu este Postul Mare. Tatăl nostru.. (caută la Miezonoptica din toate zilele). Doamne miluieşte (de 3 ori). Lăudămu-te pe tine..... Părinte atotputernice. prin cinstită Crucea Lui. se zice condacul sfântului ce se va întâmpla. ca şi oarecând Gavriil. Şi acum. al Născătoarei de Dumnezeu: Ceea ce eşti izvorul milei. Şi acum. pentru milostivirea milei Tale celei neasemănate. Pentru aceasta mulţumind... Întru numele Domnului binecuvintează. slavă Ţie. Cel ce în toată vremea.. se zice această Rugăciune a Marelui Vasile Dumnezeule şi Doamne al Puterilor şi Ziditor a toată făptura. milostiveşte-Te spre noi. mai-marele voievod al celor fără de trup. Că întru tine nădăjduind. zapisul păcatelor noastre L-ai rupt .. învredniceşte-ne pe noi de milostivire.. iar miercuri şi vineri se zice acest tropar al Crucii şi al Născătoarei de Dumnezeu. Ajută nouă Dumnezeule. Cel ce ai venit să mântuieşti lumea.. adunând toate neamurile cele ce strigă: Doamne.. pe Hristos Dumnezeul nostru şi singurul mult-Milostiv. izbăveşte-ne pe noi şi curăţeşte păcatele noastre pentru numele Tău. se zice rugăciunea: Stăpâne Dumnezeule. Doamne. se zice rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: Doamne şi Stăpânul vieţii mele.. pe Domnul nostru Iisus Hristos L-ai trimis spre mântuirea neamului nostru şi. strigăm ţie: " Bucură-te" . ca să izbăveşti din robia vrăjmaşului pe cei pe care i-ai zidit.. Iar de este Postul Mare.... Slavă. Preotul: Dumnezeule. Preasfântă Treime. Preacuratului Tău chip ne închinăm. raiul am luat. Hristoase Dumnezeule. Doamne. puterea ta.Degrab să ne întampine pe noi îndurările Tale. Născătoare de Dumnezeu. că prin Crucea Fiului tău s-a surpat iadul şi moartea s-a omorât şi cei morti ne-am sculat şi vieţii ne-am învrednicit.. Troparele de mai sus se zic luni. desfătarea cea de demult. Bunule.. marţi şi joi. pe Unul-Născut Fiul Tău. Sfinte Dumnezeule.. Mântuitorul nostru. (caută la Miezonoptica din toate zilele). slăvim ca pe Cel puternic. Iar când nu este nici Post şi nici nu se citesc Mijloceasurile. se zic troparele acestea. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii. Pentru aceea. în loc de rugăciunea de mai jos: Dumnezeule şi Doamne al puterilor. părinte. Născătoare de Dumnezeu Fecioară... cerând iertare greşealelor noastre. pe Cruce ai întins preacurate mâinile Tale. Hristoase Dumnezeule. Slavă. cu mulţumire strigăm Ţie: Toate le-ai umplut de bucurie. pentru slava numelui Tău. Care. aşa cum s-a arătat la Miezonoptica din toate zilele. Iar de este Post....

Iubitorule de oameni. am cunoscut că Dumnezeul meu eşti Tu. Pentru nimic nu-i vei mântui pe ei. picioarele mele de alunecare. aceasta se citeşte după Ceasul al nouălea. că spre Tine a nădăjduit sufletul meu şi în umbra aripilor Tale voi nădăjdui. nu mă voi teme: Ce-îmi va face mie omul? În mine sunt. că m-a necăjit omul. cânta-voi Ţie între neamuri. din înălţime. ca bine să plac înaintea lui Dumnezeu. Ziua când mă voi teme. Dumnezeule făgăduinţele pe care le voi aduce laudei Tale. Locui-vor lângă mine şi se vor ascunde. în Dumnezeu am nădăjduit. Trimis-a Dumnezeu mila Sa şi adevărul Său şi a izbăvit sufletul meu din mijlocul puilor de lei. nu mă voi teme: Ce-mi va face mie omul? Toată ziua cuvintele mele au urât. Iar de este Aliluia. şi peste tot pământul slava Ta! . (de 3 ori). ci cu dorirea Ta hrăneşte sufletele noastre. Că s-a mărit până la cer mila Ta şi până la nori adevărul Tău. ale păcătoşilor. Lăuda-Te-voi între popoare. că mulţi sunt cei ce se luptă cu mine. toată ziua războindu-se m-a necăjit. În Dumnezeu voi lăuda toate cuvintele mele toată ziua. şi ne izbăveşte pe noi de toată căderea în păcat cea de tot pierzătoare şi întunecată şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi care caută să ne facă rău. Ca spre Tine totdeauna căutând şi cu lumina cea de la Tine povăţuiţi fiind. Trimis-a din cer şi m-a mântuit. Călcatu-m-au vrăjmaşii mei toată ziua. voi nădăjdui în Tine. şi vor păzi călcâiul meu. la Tine. şi aceşti psalmi: Psalmul 55 Miluieşe-mă Doamne. Tatălui celui fără de început. Dumnezeule. dat-a spre ocară pe cei ce mă necăjesc pe mine. Dumnezeule. Striga-voi către Dumnezeul cel Preaînalt. se citeşte Obedniţa. Iată. Dumnezeule. săpat-au înaintea mea groapă şi au căzut în ea.. ca şi cum ar căuta sufletul meu. Dumnezeule. în Dumnezeu voi lăuda cuvântul. Doamne. în orice zi Te voi chema. Înalţă-Te peste ceruri. Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre şi nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau gânduri rele. dinţii lor sunt arme şi sageti şi limba lor sabie ascuţită. gata este inima mea! Cânta-voi şi voi lăuda slava mea. miluieşte-mă. Care mi-a făcut bine. pune lacrimile mele înaintea Ta.. neîncetată mărturisire şi mulţumire Ţie să înălţăm. Dumnezeule. Dacă s-a cântat: Dumnezeu este Domnul. Gata este inima mea. în mânie popoare vei sfărâma. după făgăduinţa Ta. Deşteaptă-te slava mea! Deşteaptă-te psaltire şi alăută! Deştepta-mă-voi dimineaţa. Înălţa-Te peste ceruri. până ce va trece fărădelegea. Amin. Psalmul 56 Miluieşte-mă.. Dumnezeul. primeşte aceste rugăciuni de mulţumire şi de cerere ale noastre. împotriva mea toate gândurile lor sunt spre rău. Întoarce-se-vor vrăjmaşii mei înapoi. În Dumnezeu voi lăuda graiul. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Însuţi Stăpâne. Sfârşitul Ceasului al şaselea.. că ai izbăvit sufletul meu de la moarte. în lumina celor vii. Adormit-am tulburat. în Dumnezeu am nădăjduit. împreună Unuia-Născut Fiului Tău şi Preasfântului şi Bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh. Viaţa mea am spus-o Ţie. MIJLOCEASUL AL ŞASELEA Veniţi să ne închinăm. Lumina cea neapropiată şi pururea fiitoare privind. şi peste tot pământul slava Ta! Curse au gătit sub picioarele mele şi au împilat sufletul meu. Fiii oamenilor.şi ai biruit întru Dânsul stăpâniile şi puterile întunericului.

Doamne miluieşte (de 40 de ori). Şi acum... Slavă. şi troparele acestea. să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi voiesc mie rele. Doamne. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii. şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit sa fie Domnul!".. Apoi rugăciunea Marelui Vasile: Dumnezeule şi Doamne al puterilor. pe Cel ce vindecă toate bolile tale... Şi acum. Sfinte Dumnezeule. Biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.. pe Cel ce te încununează cu milăşi cu îndurări. Întru numele domnului binecuvintează. Doamne. înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale.. suflete al meu pe Domnul. şi toate durerile noastre le vindecă. poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta. numele cel sfânt al Lui... fii milostiv.. Şi acum.. spre ajutorul meu la aminte! Doamne. Slavă. bine!". care pentru Tine au pătimit. Doamne. Dumnezeule. Întoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: "Bine.. să-mi ajuţi mie grabeşte-Te! Să se ruşineze şi să se înfrunte cei ce caută sufletul meu. Că a Ta este împărăţia. Pe Cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta. Slavă. (caută la sfârşitul Ceasului al şaselea). Tatîl nostru. ajută-mă! Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu.Psalmul 69 Dumnezeule. părinte. suflete al meu pe Domnul.. glasul 1: Mântuieşte... Şi se zice rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: Doamne şi Stăpânul vieţii mele.. şi nu uita toate răsplătirile Lui. pacea Ta dăne-o nouă şi ne miluieşte pe noi ca un îndurat... Presfântă treime. al Născătoarei de Dumnezeu: Pentru rugăciunile tuturor sfinţilor.... Dumnezeule.. Pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale... . nu zăbovi. Doamne.. Pe Cel ce umple de bunătăţi dorirea ta.... Binecuvintează... Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri. Să se bucure şi să se veselească de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine. OBEDNIŢA se începe aşa: Psalmul 102 Binecuvintează. şi toate cele dinlăuntrul meu. rugămu-ne Ţie. Iubitorule de oamnei. Iar eu sărac sunt şi sărman. şi ale Născătoarei de Dumnezeu. Pentru durerile sfinţilor. aşa cum s-a arătat la Miezonoptica din toate zilele.

Cel ce face milostenie. pe Domnul şi toate cele din lăuntrul meu. spre cei ce se tem de Dânsul. aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. suflete al meu. slugile Lui. şi judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. . toate lucrurile Lui. Domnul. Omul ca iarba. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri. care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui. În ce chip miluieşte tatăl pe fii. Doamne. suflete al meu. Binecuvântaţi pe Domnul. cânta-voi Dumnezeului meu cât voi trăi.. spre cei ce păzesc aşezământul de lege al Lui Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui. cei puternici la vârtute. Lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea. toţi îngerii Lui. binecuvintează. Psalmul 145 Laudă. nici în veac Se va mânia. ca să le facă pe ele. nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui. Iar mila Domnului din veac şi până în veac. Domnul în cer a gătit Scaunul Său şi Împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pe Domnul. Strana a doua: Şi acum... Că după înălţimea cerului de la pământ. zilele lui ca floarea câmpului. Bine eşti cuvântat.. depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. Şi dreptatea Lui spre fiii fiilor. pe Domnul. Şi iarăşi strana întâia: Binecuvintează.. Nu după păcatele noastre a făcut nouă. care faceţi voia Lui. Că El a cunoscut zidirea noastră. Strana a doua: Slavă. Că duh a trecut printr-însul şi nu va fi şi nu-şi va mai cunoaşte încă locul său. adusu-şi-a aminte că ţărână suntem. Îndurat şi milostiv este Domnul.. numele cel sfânt al Lui. fiilor lui Israel voile sale. Nu până în sfârşit Se va iuţi... aşa va înflori. a întărit Domnul mila Sa spre cei ce se tem de Dânsul. pe Domnul. suflete al meu. în tot locul stăpânirii Lui. Strana întâia: Slavă. îndelung-Răbdător şi mult-Milostiv.

... (de la sfârşitul Ceasului al nouălea). Dumnezeul Tău. în care nu este izbăvire. că aceia vor moşteni pământul. Doamne. mântuieşte-ne pe noi. Dumnezeul nostru. că aceia se vor milui. când vei veni întru împărăţia Ta. Domnul înţelepţeşte orbii. Cel ce face judecată celor năpăstuiti. pomeneşte-ne pe noi. că acelora este împărăţia cerurilor. Şi îndată Fericiţi cei săraci cu duhul.Nu vă încredeţi în cei puternici. când vei veni întru împărăţia Ta. .. că aceia se vor mângâia. Cel ce dă hrană celor flămânzi. Cel ce eşti fără de moarte. marea şi toate cele din ele. pe orfani şi pe văduvă va sprijini şi calea păcătosilor o va pierde. Fericiţi cei ce plâng. Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate. După fiecare fericire se cântă stihira: Pomeneşte-ne pe noi. pomeneşte-ne pe noi. când vei veni întru împărăţia Ta. în Domnul Dumnezeul lui.. Întru împărăţia Ta. Domnul iubeşte pe cei drepţi. Fericiţi cei săraci cu duhul. Şi acum. strana cea rânduită începe: Întru împărăţia Ta. Doamne.. Unul fiind din Sfânta Treime. că aceia vor vedea pe Dumnezeu. în neam şi în neam. şi ai primit pentru mântuirea noastră a Te întrupa din sfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria. Şi acum. Domnul îndreapta pe cei gârboviţi.. cu cântare dulce şi cu glas lin şi rar până după: Slavă. Cel ce păzeşte adevărul în veac. Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu. Unule-Născut. că aceia se vor sătura. Cel ce a făcut cerul şi pământul. în fiii oamenilor. În ziua aceea vor pieri toate gândurile lor. nădejdea lui. când vei veni. ci după rugăciunea: Stăpâne. Domnul păzeste pe cei străini. Fericiţi cei blânzi.. Hristoase Dumnezeule. împreună slăvit cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Împărăţi-va Domnul în veac. Doamne.. Fericiţi cei milostivi. Ieşi-va duhul lor şi se vor întoarce în pământ. Fericit cel ce are ajutor pe Dumnezeul lui Iacob. când vei veni. Fericiţi cei curaţi cu inima. Domnul dezleagă pe cei ferecaţi în obezi. Sioane.. pe glasul al 8-lea. cu moartea pe moarte ai călcat. Doamne Iisuse Hristoase. Trebuie să se ştie că în Postul Mare nu se citesc psalmii de la Obedniţă. Carele neschimbat Te-ai întrupat şi răstignindu-Te.

.. Doamne.... ce sunt după zilele săptămânii şi al sfântului al căruia este hramul. Apoi condacele. Sfinte. Sfânt Domnul Savaot. plin este cerul şi pământul de slava Ta. cele de voie şi cele fărăde voie. Sfânt. Slavă. după obicei.. Sfânt. (caută la Miezonoptica din toate zilele) Slăbeşte. că acelora este împărăţia cerurilor. Sfânt Domnul Savaot. că aceia fii lui Dumnezeu se vor chema.. când vei veni întru împărăţia Ta. Hristoase. nici întristare. când vei veni întru împărăţia Ta. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi. cele din noapte şi din zi. ca un bun şi de oameni iubitor. Pomeneşte-ne pe noi. Ceata îngerească Te laudă pe Tine şi zice: Sfânt. cu 3 meatnii mari. Cu sfinţii odihneşte. Pomeneşte-ne pe noi. . se citeşte degrab aşa: Slavă. greşealele nostre... minţind pentru Mine. cele cu mintea şi cu gândul. cele cu ştiinţă şi cu neştiinţă. plin este cerul şi pământul de slava Ta. Stih: Apropiaţi-vă către Dânsul şi vă veţi lumina.. Tatăl nostru. Fericiţi veţi fi când vă vor ocărâ şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Te laudă pe Tine şi zice: Sfânt. ci viaţă fără de sfârşit. Cred într-unul Dumnezeu. toate le iartă nouă. Doamne. Sfânt. Ceata îngerească Te laudă pe Tine şi zice: Sfânt. Dumnezeule. iartă. că plata voastră multă este în ceruri Şi de este Post.. nici suspin.. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate. sufletele adormiţilor robilor Tăi. se zice mai înainte condacul hramului. amânduoă stranele împreună cântă cu umilnţă: Pomeneşte-ne pe noi. dacă are. lasă. şi feţele voastre nu se vor ruşina.Fericiţi făcătorii de pace. Sfânt Domnul Savaot. plin este cerul şi pământul de slava Ta. Iar de este hramul Domnului Hristos. Stăpâne. Slavă.. unde nu este durere... Şi acum.. a căruia sete ziua. cele cu lucrul şi cu cuvântul. Şi acum. Ceata sfinţilor îngeri şi a arhanghelilor. apoi al zilei şi al sfântului. când vei veni întru împărăţia Ta. în trei stări. Iar de nu este Post. Pomeneşte-ne pe noi. cu toate cereştile puteri.

unde-şi va pune puii săi: Altarele Tale. Mila şi adevarul s-au întâmpinat. Dumnezeul mântuirii noastre. Doamne. nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoşilor. Dar mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de Dânsul. întorcându-Te. şi-Ţi întoarce mânia Ta de la noi. Împăratul meu şi Dumnezeul meu. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine. Ales-am a fi lepădat în Casa lui Dumnezeu.... pe cei ce te cinstesc pe tine. Adevărul din pământ a răsărit şi dreptatea din cer a privit. Tatăl nostru. se zice: Împărate ceresc.. Tu. Psalmul 84 Bine ai voit. Doamne.. neschimbată. dreptatea înaintea Lui va merge şi va pune pe cale paşii Săi. Arată-ne nouă. ne vei dărui viaţa. Oare. Născătoare de Dumnezeu. în locul care i-a fost pus. Că a Ta este împărăţia. Presfântă Treime. Doamne miluieşte (de 12 ori). ca să se sălăşluiască slava în pământul nostru.. Doamne. şi caută spre faţa unsului Tău! Că mai bună este o zi în curţile Tale decât mii. merge-vor din putere în putere. Şi peste cuvioşii Săi şi peste cei ce îşi întorc inima spre Dânsul.. dreptatea şi pacea s-au sărutat.. că va grai pace peste poporul Său. în veci Te vei mânia pe noi? Sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule. ci apucă înainte. Veniţi să ne închinăm. Că Domnul va da bunătate şi pământul nostru îşi va da rodul său. Iertat-ai fărădelegile poporului Tău. Ca binecuvântare va da Cel ce pune lege.. Că pasarea şi-a aflat casăşi turtureaua cuib. (de 3 ori). Că mila şi adevărul iubeşte Domnul. mila Ta şi mântuirea Ta dă-ne-o nouă.. Dumnezeul puterilor. fericit este omul cel ce nădăjduieşte întru Tine. Dumnezeu har şi slava va da.. suişuri în inima sa a pus. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăţi pe cei ce umblă întru nerăutate. vezi. CEASUL AL NOUĂLEA După ce binecuvintează preotul. Întoarce-ne pe noi. Dumnezeule. ... Iar de va fi hramul Născătoarei de dumnezeu... şi aceşti psalmi: Psalmul 83 Cât de iubite sunt locaşurile Tale. în valea plângerii. mai vârtos decât a locui în locaşurile păcătoşilor. ca o bună. Doamne. Doamne al puterilor. în vecii vecilor Te vor lăuda.. inima mea şi trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu. auzi rugăciunea mea! Ascultă. se sfârşeşte aşa: Şi acum. Sfinte Dumnezeule...Şi acum. acoperit-ai toate păcatele lor. pământului Tău. Auzi-voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu. Dumnezeul lui Iacob! Apărătorul nostru. al Născătoarei de Dumnezeu: Ceea ce eşti folositoare creştinilor. Fericiţi sunt cei ce locuiesc în casa Ta. întors-ai robimea lui Iacob. Doamne al Puterilor. apărând pururea. spre ajutorul nostru. şi poporul Tău se va veseli de Tine. neînfruntată milocitoare către Făcătorul. care cu credinţă strigăm către tine: Grăbeşte spre rugăciune şi sârguieşte spre îmblânzire. arăta-Se-va Dumnezeul dumnezeilor în Sion. întorsu-Te-ai de către iuţimea mâniei Tale. Doamne al puterilor! Doreşte şi se şfârşeşte sufletul meu după curţile Domnului. Potolit-ai toată mânia Ta. al hramului.

că spre Tine voi striga toată ziua.. pe poporul cel deznădăjduit. ca un Dumnezeu... dă tăria Ta slugii Tale şi mântuieşte pe fiul. Doamne. Ascultă. Miluieşte-mă. Doamne.. Povăţuieşte-mă. asemenea şi la cele două stihuri care urmează: Stih 1: Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta. Că mare eşti Tu. Şi acum. că spre Tine. rugăciunea mea şi ia aminte la glasul cererii mele. călcătorii de lege s-au sculat asupra mea şi adunarea celor tari a căutat sufletul meu şi nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. am ridicat sufletul meu.. . al Născătoarei de Dumnezeu: Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioara şi răstignire ai răbdat. Doamne. omoară cugetul trupului nostru. veselească-se inima mea.. ca să vadă cei ce mă urăsc şi să se ruşineze. că Tu. primeşte pe Născătoarea de Dumnezeu.Psalmul 85 Pleacă. Veni-vor toate neamurile pe care le-ai făcut şi se vor închina înaintea Ta.. că sărac şi necajit sunt eu. Caută spre mine şi mă miluieşte. Doamne. Şi acum. Păzeşte sufletul meu. Doamne. se citeşte Slavă. troparul sfântului. Doamne. Milostive. mântuieşte.. Slavă. Doamne. Lăuda-Te-voi. urechea Ta şi mă auzi. căci cuvios sunt. Că Tu. Doamne. Slavă. Veseleşte sufletul robului Tău. ca să se teamă de numele Tău. m-ai ajutat şi m-ai mângâiat. bun şi blând eşti şi mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine.. pe calea Ta şi voi merge întru adevărul Tău.. am strigat către Tine. Bunule. că Tu. ceea ce Te-a născut pe Tine. Care cu moartea pe moarte ai prădat şi învierea ai arătat. Tu eşti singurul Dumnezeu. Cel ce pentru noi. Dar Tu. Iar de este Aliluia. cu toată inima mea şi voi slăvi numele Tău în veac. ca să vadă cei ce mă urăsc şi să se ruşineze. Cel ce faci minuni. şi mântuieşte. slujnicei Tale. după cuvântul Tău mă izbăveşte. Că mare este mila Ta spre mine şi ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Aliluia (de 3 ori).. În ziua necazului meu.. după cuvântul Tău mă înţelepţeşte. Iarăşi: Fă cu mine semn spre bine. Arată iubirea Ta de oameni. se cântă troparul acesta. care se roagă pentru noi.. De s-a cântat: Dumnezeu este Domnul. Mântuitorul nostru.. Nu este asemenea Ţie între dumnezei Doamne.. Doamne. Stih 2: Să intre cererea mea înaintea Ta. Şi acum. pe robul Tău.. Doamne. În acest timp se fac metanii. Dumnezeul meu. şi vor slăvi numele Tău. îndelung-răbdător şi mult-milostiv şi adevărat. Doamne. Doamne.. Doamne miluieşte (de 3 ori).. Dumnezeul meu. m-ai ajutat şi m-ai mângâiat. Dumnezeu îndurat şi milostiv eşti. Hristoase Dumnezeule.. şi ne mântuieşte pe noi. nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. că m-ai auzit. pe cel ce nădăjduieşte în Tine. Dumnezeule. glasul al 8-lea: Cel ce în ceasul al nouălea pentru noi cu trupul moarte ai gustat. Fă cu mine semn spre bine. şi nici fapte nu sunt ca faptele Tale. (vezi mai jos). Doamne.

după mulţimea milei Tale. iartă-ne pe noi. nu şi-ar fi ascuns soarele razele sale. robul Tău.. şi Israel. pentru că am lăsat calea dreptăţii Tale şi am umblat în voile inimii noastre... întru care pe lemnul cel de viaţă făcător fiind răstignit. (vezi mai departe). troparele acestea: Văzând tâlharul pe începătorul vieţii pe Cruce spânzurat zicea: De n-ar fi fost Dumnezeu întrupat... Cel ce toate le-ai suferit. Preasfântă Treime. Slavă. Şi în loc de: Stăpâne Doamne. Iar de este Post. Că a Ta este împărăţia. Părinte atotputernice. întru cel nou să ne îmbrăcăm şi Ţie să vieţuim. întru împărăţia Ta.... a zis. Şi de este Post. Scoate-ne din mâna potrivnicului. Tatăl nostru. Doamne. iartă nouă păcatele noastre şi omoară gândul nostru cel trupesc. Şi acum. Care cu noi a fost răstignit. Iisuse Hristoase.. Ceea ce eşti mai cinstită.. pomeneşte-mă. cutremurandu-se. se fac 16 cele metanii obişnuite. Cel ce îndelung ai răbdat pentru greşealele noastre şi până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi. Slavă.. şi pentru Isaac. Ca lepădând pe omul cel vechi.(caută la Miezonoptica din toate zilele). Cel ce în toată vremea.. Condacul sfântului ce va fi de rând. ci ne rugăm neasemănatei bunătăţii Tale. Iisuse Hristoase..... unul adică s-a pogorât în iad cu îngreuierea hulei.. (caută la Miezonoptica din toate zilele). Doamne. şi ne mântuieşte pentru sfânt numele Tău.. Pe Mieluşelul şi Păstorul şi Mântuitorul lumii pe Cruce văzându-L ceea ce L-a născut.. Iar în Sfântul şi Mare Post se fac numai trei metanii mari. Stăpânului nostru şi Făcătorului .. lăcrimând: Lumea se bucură luând izbăvire. Preotul: Dumnezeule. Şi acum. iar celălalt s-a uşurat de greşeale spre cunoaşterea cuvântării de Dumnezeu. Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru.. că am greşit şi fărădelegi am făcut şi nu suntem vrednici să ridicăm ochii noştri şi să privim la înălţimea cerului. adică Postul Naşterii Domnului şi al Sfinţilor Apostoli.Nu ne lăsa pe noi până în sfârşit pentru numele Tău cel sfânt şi nu strica legătura Ta şi nu depărta mila Ta de la noi.. că s-au stins întru deşertăciuni zilele noastre... Sfinte Dumnezeule. Ci. părinte. Doamne miluieşte (de 3 ori). tâlharului celui bine-cunoscător intrarea în rai i-ai făcut şi cu moartea pe moarte ai sfărâmat. pentru Avraam cel iubit de Tine.. iar inima mea arde văzând răstignirea Ta. pe care pentru toţi o rabzi. nici s-ar fi clătinat pământul. curăţeşte-ne pe noi păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi. slavă Ţie. sfântul Tău.. Fiule şi Doamne miluieşte (de 40 de ori). Întru numele Domnului binecuvintează. Hristoase Dumnezeule. milostiveşte-Te spre noi. În mijlocul a doi tâlhari cumpăna dreptăţii s-a aflat Crucea Ta. pentru că se cântă mijloceasurile.. cu rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. şi îndată Rugăciunea Marelui Vasile Stăpâne Doamne. se zice: Stăpâne Doamne.

la strană. şi Ţie slavă înălţăm. Doamne. Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac. Iisuse Hristoase. viază-mă! Împotriva vrăjmaşilor mei ai întins mâna Ta şi m-a izbăvit dreapta Ta. cu cei mari ai poporului său. nu se face otpust. MIJLOCEASUL AL NOUĂLEA Veniţi să ne închinăm. Înalt este peste toate neamurile Domnul. Hristoase Dumnezeul nostru. care au gândit să împiedice paşii mei. ca să-l aseze cu cei mari. Zis-am Domnului: " . acum şi pururea şi în vecii vecilor. Pusu-mi-au cei mândri cursă mie şi funii. Că înalt este Domnul şi spre cele smerite priveşte şi pe cele înalte de departe le cunoaşte. cu toata inima mea. îndată se începe Vecernia. la odihna cea veşnică să ajungem. Doamne. (de 3 ori) şi aceşti psalmi: Psalmul 112 Laudaţi.. de mâna pacătosului. şi înaintea îngerilor îţi voi cânta.. unde este locaşul tuturor celor ce se veselesc. pentru mila Ta şi adevărul Tău. Şi aşa urmând poruncilor Tale. degrab mă auzi! Sporeşte în sufletul meu puterea. că mare este slava Domnului. binecuvântând preotul din Sfântul altar. Dumnezeul nostru. peste ceruri este slava Lui. Să Te laude pe Tine. De la răsăritul soarelui până la apus. dacă se citeşte Ceasul al nouălea în pridvorul bisericii. şi să cânte în căile Domnului. venin de aspidă sub buzele lor. laudaţi numele Domnului. că ai auzit cuvintele gurii mele.. toată ziua îmi duceau război. Doamne. Amin. Sfârşitul Ceasului al nouălea Să se ştie: Că. de la omul viclean şi de omul nedrept mă izbăveşte. Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă. lăudat este numele Domnului. Doamne. curse au întins picioarelor mele.. ca o mamă ce se bucură de fii. care gândeau nedreptate în inima. Cel ce locuieşte întru cele înalte şi spre cele smerite priveşte. În orice zi Te voi chema. Păzeşte-mă. Psalmul 139 Scoate-mă. pe cărare mi-au pus pietre de poticneală. pe Domnul. când vor auzi toate graiurile gurii Tale. tineri. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru. şi bucuria celor ce Te iubesc. în cer şi pe pământ? Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac şi ridică din gunoi pe cel sărman. iar dacă se citeşte în biserică. Psalmul 137 Lăda-Te-voi. lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. mila Ta este în veac. Domnul le va plăti lor pentru mine. împreună cu Părintele Tău cel fără de început şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă făcătorului Tău Duh. Doamne.. Că Tu eşti cu adevărat veselia cea adevărată. scoate-mă de la oamenii nedrepţi. ci după rugăciunea: Stăpâne. toţi împăraţii pământului. Doamne. De ajung la necaz.de bine. se face şi otpustul mic aici. Ascuţit-au limba lor ca a şarpelui. Închina-mă-voi în locaşul Tău cel sfânt şi voi lăuda numele Tău. că ai mărit peste tot numele cel sfănt al Tău.

. puterea mântuirii mele. în locul în care le-ai întemeiat pe ele. pe care să nu le poată răbda.. (de 3 ori). VECERNIA După ce preotul binecuvintează din faţa Sfintei Mese. în necazuri. (caută la sfârşitul Ceasului al nouălea). glasul rugăciunii mele" . veniţi toţi să-L lăudăm. ascultă. se zice: Veniţi să ne închinăm. Tatăl nostru.. ca un milostiv şi de oameni iubitor.. Şi acum. Cel ce trimiţi izvoare în vai. pe mâna păcătosului. şi nu se va clătina în veacul veacului. viclenit-au împotriva mea. Doamne Iisuse Hristoase. adăpa-se-vor toate fiarele câmpului. Iar după sfârşitul rugăciunii se zice: Slavă. în foc aruncă-i pe ei.. peste munţi vor sta ape. de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa. Cel ce îndelung ai răbdat pentru greşealele noastre. Cel ce de voie ai pătimit pentru noi. şi troparele acestea: Cel ce ai luminat pe pământeni cu Crucea şi ai chemat pe păcătoşi la pocăinţă. măritu-Te-ai foarte! Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. osteneala buzelor lor să-i acopere pe ei! Să cadă peste ei cărbuni aprinşi. Dumnezeul nostru. a grăit: Deşi rabzi răstignire.. Apoi se zice rugăciunea aceasta a Marelui Vasile: Stăpâne. Sfinte Dumnezeule.. Doamne miluieşte (de 40 de ori).. dar Tu eşti Fiul şi Dumnezeul meu. Doamne. Slavă. Slavă. umbrit-ai capul meu în zi de război. Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc. Cel ce întinzi cerul ca un cort. al Născătoarei de Dumnezeu: Pe Cel ce pentru noi s-a răstignit. Că a Ta este împărăţia. strig Ţie.. Dumnezeul meu. caută-mă pe mine rătăcitul şi mă numără cu turma Ta cea sfântă. din pricina poftei mele.Dumnezeul meu eşti Tu. Doamne. De certarea Ta vor fugi. Cel ce pui norii suirea Ta. să nu mă desparţi de turma Ta.. Stăpâne. Vârful laţului lor.. Doamne. Păstorule bun. Doamne.. suflete al meu pe Domnul! Doamne.. Se suie munţi şi se coboară văi. Psalmul 103 Binecuvintează.... că pe Acesta văzându-L Maria pe Cruce.. Doamne.. întru împărăţia ta şi mă însoţeşte şi pe mine cu el.. Doamne miluieşte (de 3 ori) şi otpustul Mijloceasului al nouălea. Slavă. Hotar ai pus. Bunule: Pomeneşte-mă. Presfântă Treime. Iar drepţii vor lăuda numele Tău şi vor locui cei drepţi în faţa Ta. Şi acum. Peste acelea . Ca tâlharul mărturisindu-mă... Să nu mă dai pe mine.. asinii sălbatici setea îşi vor potoli. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ. şi cele trei metanii mari..... Cel ce umbli peste aripile vânturilor. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină.. prin mijlocul munţilor vor trece ape. pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire. Ci. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui. pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Şi acum. ca să nu se trufească.. să nu mă părăseşti. ştiu că Domnul va face judecata celui sărac şi dreptate celor sărmani. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii. Şi acum.. Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui. Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui....

când vor ieşi toate fiarele pădurii. Doamne strigat-am. pe glasul primei stihiri. Trimite-vei duhul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului. puii leilor mugesc ca să apuce şi să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. ridicarea mâinilor mele. Piară păcătosii de pe pământ şi cei fără de lege. iar untul de lemn al păcătoşilor să nu ungă capul meu. toate se vor umple de bunătăţi. cărora nu este număr. vietăţi mici şi mari. Sătura-se-vor copacii câmpului. ia aminte la glasul rugăciunii mele. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor. Marea aceasta este mare şi largă. ca să veselească faţa cu untdelemn şi pâinea inima omului o întăreşte. pe Domnul. lua-vei duhul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce. sfinţii cu Polieleu. . Cântavoi Domnului în viaţa mea. ca să-mi dezvinovăţesc păcatele mele. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele. toate cu înţelepciune le-ai făcut! Slavă? Şi acum? Aliluia (de 3 ori). împrejurul buzelor mele. Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte.. stâncile scăpare iepurilor. acolo păsările îşi vor face cuib. Binecuvintează. cedrii Libanului pe care i-ai sădit.. Să nu abaţi inima mea spre cuvinte de vicleşug.. balaurul acesta pe care l-ai zidit. ca să scoată pâine din pământ şi vinul veseleşte inima omului. acolo se găsesc târâtoare. Cel ce caută spre pământ şi-l face pe el de se cutremură. Cât s-au mărit lucrurile Tale. Toate către Tine aşteapta ca să le dai lor hrană la bună vreme. Locaşul cocostârcului în chiparoşi. sâmbătă seara şi la Sfintele Liturghii unite cu Vecernia. Doamne! Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta. Doamne. Doamne. iar la sfinţii cu Doxologie mare. Cel ce răsari iarba dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba oamenilor. iar sâmbătă seara se cântă pe glasul de rând Psalmul 140 Doamne. cânta-voi Dunmezeului meu cât voi fi. se cântă Pune. din mijlocul stâncilor vor da glas. Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustra. deschizând Tu mâna Ta. Iarăşi: Soarele şi-a cunoscut apusul său. auzi-mă. Doamne. După Catisma de rând din Psaltire. toate cu înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta. Cu oamenii cei ce fac fărădelege şi nu mă voi însoţi cu aleşii lor. Ectenia mare. când strig către Tine. auzi-mă. Făcut-ai luna spre vremi. Acolo corăbiile umblă. jertfă de seară. din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Răsărit-a soarele şi s-au adunat şi în culcuşurile lor se vor culca. Dar întorcându-Ţi Tu faţa Ta. soarele şi-a cunoscut apusul său. se vor tulbura. Dându-le Tu lor. iar eu mă voi veseli de Domnul. Cel ce se atinge de munţi şi fumegă. Doamne! Stihurile care urmează se citesc. Cel ce adăpi munţii din cele mai de deasupra ale Tale. strajă gurii mele şi uşa de îngrădire. suflete al meu. Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte. vor aduna. Cât s-au mărit lucrurile Tale. strigat-am către Tine. ca să nu mai fie.păsările cerulul vor locui. Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara. Fie slava Domnului în veac! Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale. auzi-mă. ca să se joace în ea.

Pe mine mă aşteaptă drepţii. (Stih. Păzeşte-mă de cursa care mi-au pus mie şi de smintelile celor ce fac fărădelege. Vărsa-voi înaintea Lui rugăciunea mea. . Strigat-am către Tine. partea mea eşti în pământul celor vii" . Pierit-a fuga de la mine şi nu este cel ce căuta sufletul meu. Doamne. ferit sunt eu până ce voi trece. că m-am smerit foarte. Doamne. spre Tine am nădăjduit. cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Doamne. să nu iei sufletul meu. Când lipsea dintru mine duhul meu. ochii mei. Tu ai cunoscut cărările mele. Auzi-se-vor graiurile mele că s-au îndulcit. Psalmul 129 (stih. că la Tine este milostivirea. Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc. că s-au întărit mai mult decât mine. (Stih. ca să laud numele Tău. Cădea-vor în mreaja lor păcătosii. Doamne.Că încă şi rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Luat-am seama de-a dreapta şi am privit şi nu era cine să mă cunoască. ascuns-au cursa mie. prăbuşească-se de pe stâncă judecătorii lor. auzi glasul meu! Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii mele. până ce-mi vei răsplăti mie. În calea aceasta în care am umblat. Ia aminte la rugăciunea mea. cine va suferi?. Doamne. Doamne! Doamne. zis-am: " Tu eşti nădejdea mea. Pe 10): Scoate din temniţă sufletul meu. pe 8): Dintru adâncuri am strigat către Tine. risipitu-s-au oasele lor lângă iad. necazul meu înaintea Lui voi spune. Psalmul 141 Cu glasul meu către Domnul am strigat. Căci către Tine. Ca o brazda de pământ s-au rupt pe pământ. pe 6): De Te vei uita la fărădelegi.

. din straja dimineţii să nădăjduiască Israel spre Domnul. Cel de dai viaţă. Te-am aşteptat. Marţi şi Joi seara Aliluia (de 3 ori). venind la apusul soarelui. pe glasul al 6-lea. Şi acum. Iisuse Hristoase. Celui Sfânt şi Fericit. Dumnezeu. lăudaţi-L pe El toate popoarele. nici cu mânia Ta să mă cerţi. Fiul lui Dumnezeu.. lăudăm pe Tatăl. Lumină lină a sfintei slave a Tatălui ceresc Celui fără de moarte. Prochimenele săptămânii Se cuvine a şti că de se va întâmpla unul din posturi şi de este Aliluia. văzând lumina cea de seară. pe glasul al 6-lea: Stih: Domane. Psalmul 116 Lăudaţi pe Domnul toate neamurile. aşteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău. Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El. . nu cu urgia Ta să mâ mustri. nădăjduit-a sufletul meu în Domnul. pe Fiul şi pe Sfântul Duh. Aliluia. Slavă. pe 4): Din straja dimineţii până în noapte. Doamne.. se cântă acestea: Luni seara Aliluia (de 3 ori).Pentru numele Tău. vrednic eşti în toata vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase.. Stih: Şi în vecii vecilor. Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac. pentru aceasta lumea Te slăveşte. Iar strana cu glas mare: Aliluia. (Stih. şi El va izbăvi pe Israel din toate fărădelegile lui. în locul prochimenelor săptămânii.

întru podoabă S-a îmbrăcat. se cântă prochimenele acestea: Sâmbătă seara Glasul al 6-lea Domnul a împărăţit. Aliluia. Stih: Şi în vecii vecilor. Stih: În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la mrginile lumii marginile lor.. că sfânt este. acum binecuvântaţi pe Domnul toţi slujitorii Domnului.Stih: Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui. Stih: Cei ce staţi în casa Domnului. Miercuri şi Vineri seara Aliluia (de trei ori). în curţile casei Dumnezeului nostru. întru lungime de zile. Luni seara Glasul al 4-lea Domnul mă va auzi când voi striga către Dânsul. Stih: Pentru că a întărit lumea care nu se va clătina. Aliluia. Duminică seara Glasul al 8-lea Iată. Iar de s-a cântat: Dumnezeu sete Domnul. Dumnezeul dreptăţii mele. Aliluia. Sâmbătă seara şi duminică seara nu se cântă niciodată Aliluia.. Doamne. Stih: Casei Tale se cuvine sfinţenie. pe glasul al 6-lea. Stih: Când Te-am chemat. Stih: Şi în vecii vecilor.. auzitu-m-ai. . Stih: Îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a încins.

Joi seara Glasul al 6-lea Ajutorul meu de la Domnul. Amin. de unde va veni ajutorul meu. luminează-mă cu îndreptările Tale. de nu este sărbătoare.Marţi seara Glasul 1 Mila Ta. sprijinitorul meu eşti Tu şi mila Ta mă va întâmpina. Doamne. Dumnezeule. ia în urechi graiurile gurii mele. Bine eşti cuvântat. fără de păcat să ne păzim noi. precum am nădăjduit întru Tine. Stih: Scoate-mă de la vrăjmaşii mei. Ţie se cuvine cântare. învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Apoi stihirile Stihoavnei. Şi după prochimen se zice: Învredniceşte-ne. Fie Doamne mila Ta spre noi. Ţie slavă se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. lucrurile mânilor Tale nu le trece cu vederea. Miercuri seara Glasul al 5-lea Dumnezeule. Bine eşti cuvântat Sfinte. Stih: Ridicat-am ochii mei la munţi. mila Ta este în veac. Bine eşti cuvântat Doamne. la care se zic stihurile acestea deplin. Vineri seara Glasul al 7-lea Dumnezeule. ascultă rugăciunea mea. întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. în locul păşunii. Doamne. Cel ce a făcut cerul şi pământul. mă va urma în toate zilele vieţii mele. Amin. Doamne. Stih: Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi. Bine eşti cuvântat Stăpâne. Ţie se cuvine laudă. Stih: Dumnezeule. întru numele Tău mântuieşte-mă şi întru puterea Ta mă judecă. Psalmul 122 . în seara aceasta. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preaslăvit este numele Tău în veci. şi de cei ce se scoală asupra mea izbăveştemă. Doamne. acolo m-a sălăşluit.

din faţa Sfintei Mese: . Iată. una curată. Sfinte Dumnezeule? Preasfântă Treime? Tatăl nostru? Apoi troparul praznicului ce se va întâmpla. al Născătoarei de Dumnezeu. al Născătoarei de Dumnezeu: Sub milostivirea ta scăpăm.. Domnul este cu tine.. Stăpâne. aşa sunt ochii noştri către Domnul Dumnezeul nostru. primitorul de Dumnezeu (Luca II. părinte. precum s-a scris mai sus. Stih 2: Miluieşte-ne pe noi. Slavă. miluieşte-ne pe noi. că prea mult s-a umplut sufletul nostru de ocara celor ce sunt îndestulaţi şi de defăimarea celor mândri. ectenia întreită şi otpustul. Preotul. Şi acum. Şi acum.. că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre (o metanie) Botezătorule al lui Hristos. până ce Se va milostivi spre noi. Marie. Doamne.... Slavă. ca să ne izbăvim de fărădelegile noastre. precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale.. Rugăciunile noastre nu le trece cu vederea în nevoi. Slavă. a Născătoarei de Dumnezeu. Apoi rugăciunea lui Simeon... 29-30): Acum liberează pe robul Tău.. Dacă e sâmbătă... Născătoare de Dumnezeu. se zic stihurile Praznicului sau ale sfântului. că mult ne-am săturat de defăimare. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. ci din primejdii ne izbăveşte pe noi. la Stihoavnă se zic stihurile: Domnul a împărăşit. Iar de este Post se cântă troparele acestea.. ceea ce eşti plină de har. precum sunt ochii slugilor la mâinile stăpânilor lor. Cel ce locuieşti în cer. pe noi toţi ne pomeneşte. că pe voi calzi folositori către Mântuitorul v-am câştigat (o metanie) Şi acum... una binecuvantata (aceasta se zice fără metanie) Doamne miluieşte (de 40 de ori).Stih 1: Către Tine. după cuvântul Tău. Rugaţi-vă pentru noi. Întru numele Domnului. glasul al 5-lea: Născătoare de Dumnezeu Fecioară.Ceea ce eşti mai cinstită.. ca să ne izbăvim de primejdii şi de necazuri.. că au văzut ochii mei mântuirea Ta. sau al zilei... pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor: lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel. am ridicat ochii mei.. sau al sfântului... că ţie s-a dat har a te ruga pentru noi (o metanie) Slavă.. binecuvintează. Dacă este Praznic împărătesc sau se va serba vreun sfânt. Sfinţilor Apostoli şi sfinţii toţi. în pace. Şi acum. bucură-te.

. păcătosul. Psalmul 33 (caută la Obedniţa şi Condacele de peste săptămână). Stăpânie de o fiinţă.. Îngrădeşte-ne cu adevărul Tău. fără de păcate.. şi otpustul. Doamne miluieşte (de 12 ori). zi această Rugăciune a Marelui Vasile Bine eşti cuvântat. Împărăţie nedespărţită.. Mântuieşte-ne de toată primejdia.. lumea o împacă. Şi acum. totdeauna. Apoi: Ceea ce eşti mai cintită decât heruvimii.. După aceea se zice rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: Doamne şi Stăpânul vieţii mele. Amin. de tot vicleşugul celui potrivnic şi ne dăruieşte şi această seară cu noaptea ce vine şi toate zilele vieţii noastre desăvârşit... sfântă.. Luminează gândul meu. PAVECERNIŢA MARE . Stăpâne atotţiitorule. Dumnezeul meu. Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac. Iar de-ţi este voia. Care ne-ai învrednicit a trece lungimea zilei şi a ne apropia de începuturile nopţii. sfânt locaşul acesta bine-l păzeşte. pe cei răi îmblânzeşte. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea.... Împăratul meu. şi: Înălţa-Te-voi.. ascultă rugăciunea noastră şi a tot poporul Tău şi ne iartă nouă tuturor păcatele noastre cele de voie şi cele fără de voie. aşa cum s-a arătat la Miezonoptica de toate zilele. Acestea se fac când e Post.. Iisus Hristos. şi voi binecuvânta numele Tău. Ocroteşte-ne cu sfinţii Tăi îngeri... Tatăl nostru. Hristos Dumnezeul nostru. în locaşurile drepţilor îi aşază şi pe noi întru mărturisire şi pocăinţă ne primeşte. Slavă. ceea ce eşti pricina tuturor bunătăţilor binevoieşte şi pentru mine. Presfântă treime.. după sfârşitul Vecerniei. Amin.... acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Primeşte rugăciunile noastre cele de seară şi trimite mulţimea milei Tale şi a îndurărilor Tale peste moştenirea Ta. pe credinciosul nostru popor ocroteşte-l.. Doamne miluieşte (de 3 ori). părinţii şi fraţii noştri.Cel ce este binecuvântat. Binecuvintează. întăreşte înţelepţeşte inima mea şi şterge toată întinarea mea. credinţa o întăreşte. Care ai luminat ziua cu lumină de soare şi noaptea ai stralucit-o cu raze de foc.. ca un bun şi de oameni iubitor.. Iar de este Postul Mare se zice această Rugăciune Presfântă Treime. Apoi: Împărate ceresc.. (de 3 ori).. Cuvine-se cu adevărat să te fericim. unul Domn.. ca totdeauna să Te slăvesc şi să te laud şi să mă închin Ţie şi să zic: unul Sfânt. cu pace.. Şi acum. întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Apoi se face otpustul. Păzeşte-ne cu puterea Ta. Slavă. Întrarmează-ne cu armele dreptăţii Tale. pe cei mai înainte răposaţi. Psalmul 144 (caută la Rânduiala Mesei). Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor. cu trei metanii.. Sfinte Dumnezeule.. cară Ţi-au plăcut din veac. fără sminteală şi fără nălucire. Că a Ta este împărăţia.

Să se bucure şi să se veselească de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine. cu lacrimile mele aşternutul meu voi uda. Doamne. Dumnezeul nostru. Psalmul 6 Doamne. Doamne! Dat-ai veselie în inima mea. până când grei la inimă? Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi minciuna? Să ştiţi că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al Său. De este săptămâna întâia a Postului Mare. se cântă Canonul mare al Sfântului Andrei Criteanul. aşa mă voi culca şi voi adormi. Auzit-a Domnul cererea mea. Doamne. Domnul mă va auzi când voi striga către Dânsul. că s-au tulburat oasele mele. Întoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: "Bine. Jertfiţi jertfa dreptăţii şi nădăjduiţi în Domnul. Mâniaţi-vă. Doamne. Că nu este întru moarte cel ce Te pomeneşte pe Tine. că Tu. se citeşte Psalmul 69 Dumnezeule. Psalmul 12 Până când. Miluieşte-mă. şi Tu. că neputincios sunt. Doamne. se zice: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noţtri? Şi cântăreţul cel rânduit începe aşa: Slavă Ţie. pentru mila Ta. Împărate ceresc? Sfinte Dumnezeule? Preasfântă treime? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăţia? Doamne miluieşte (de 12 ori) Slavă? Şi acum? veniţi să ne închinăm? (de 3 ori). mântuieşte-mă. slavă Ţie. bine!". până în sfârşit? Până când vei întoarce faţa Ta de la mine? Până când voi pune gânduri în sufletul meu. să se întoarcă şi să se ruşineze foarte degrabă. în aşternuturile voastre vă căiţi. şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit sa fie Domnul!". de cele ce ziceţi în inimile voastre. Dumnezeul dreptăţii mele! Întru necaz m-ai desfătat! Milostiveşte-Te spre mine şi ascultă rugăciunea mea. Depărtaţi-vă de la mine toţi cei ce lucraţi fărădelegea. ajută-mă! Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu. Iar eu sărac sunt şi sărman. Doamne.Preotul zice: Binecuvântat este Dumnezul nostru? iar de nu este preot. îmbătrânit-am între toţi vrăjmaşii mei. Să se ruşineze şi să se tulbure foarte toţi vrăjmaşii mei. Dumnezeule. Mulţi zic: "Cine ne va arăta nouă cele bune ?". se începe aşa: Psalmul 4 Când Te-am chemat. să-mi ajuţi mie grabeşte-Te! Să se ruşineze şi să se înfrunte cei ce caută sufletul meu. mă vei uita. nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine. nu zăbovi. Domnul rugăciunea mea a primit. nici cu urgia Ta să mă cerţi. Doamne. spre ajutorul meu la aminte! Doamne. Doamne. vindecă-mă. Şi în iad cine Te va lăuda pe Tine? Ostenit-am întru suspinul meu. să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi voiesc mie rele. Şi sufletul meu s-a tulburat foarte. Tulburatu-s-a de întristare ochiul meu. Dumnezeule. Cu pace. m-ai auzit. dar nu greşiti. izbăveşte sufletul meu. Fiii oamenilor. de vin şi de untdelemn ce s-a înmultit. durere în inima mea ziua şi noaptea? Până când . După sfârşitul psalmului acesta. că a auzit Domnul glasul plângerii mele. până când? Întoarce-Te. Iar de nu este Săptămâna mare. Dar însemnatu-s-a peste noi lumina feţei Tale. mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu. îndeosebi întru nădejde m-ai aşezat. spăla-voi în fiecare noapte patul meu.

se va înălţa vrăjmaşul meu împotriva mea? Caută, auzi-mă Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm întru moarte, ca nu cumva să zică vrăjmaşul meu : "Întăritu-m-am asupra lui". Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina. Iar eu spre mila Ta am nădăjduit; bucura-se-va inima mea de mântuirea Ta; cânta-voi Domnului, Celui ce mi-a facut bine şi voi cânta numele Domnului Celui Preaînalt. Iarăşi: Caută, auzi-mă Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm întru moarte, ca nu cumva să zică vrăjmaşul meu : "Întăritu-m-am asupra lui". Slavă? Şi acum? Aliluia (de 3 ori) şi trei metanii Doamne miluieşte (de 3 ori), Slavă? Şi acum? Psalmul 24 Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmaşii mei, Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce fac fărădelegi în deşert. Căile Tale, Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă învaţă. Îndreptează-mă spre adevărul Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi pe Tine Te-am aşteptat toată ziua. Adu-ţi aminte de îndurările şi milele Tale, Doamne, că din veac sunt. Păcătele tinereţilor mele şi ale neştiinţei mele nu le pomeni. După mila Ta, pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun şi drept este Domnul, pentru aceasta, lege va pune celor ce greşesc în cale. Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată, învăţa-va pe cei blânzi căile Sale. Toate căile Domnului sunt milă şi adevăr pentru cei ce caută aşezământul Lui şi mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul ? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi seminţia lui va moşteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de Dânsul, aşezământul Lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din lat picioarele mele. Caută spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi-mi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmaşii mei, că s-au înmulţit şi cu ură nedreaptă m-au urât. Păzeşte sufletul meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că Te-am aşteptat, Doamne. Izbăveşte, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui. Psalmul 30 Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, ca să nu fiu ruşinat în veac. Întru îndreptarea Ta izbăveştemă şi mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbeşte de mă scoate. Fii mie Dumnezeu apărător şi casă de scăpare ca să mă mântuieşti.Că puterea mea şi scaparea mea eşti Tu şi pentru numele Tău mă vei povăţui şi mă vei hrăni. Scoate-mă-vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu eşti apărătorul meu. În mâinile Tale îmi voi da duhul meu; izbăvitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urât-ai pe cei ce păzesc deşertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă-voi şi mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit-ai din nevoi sufletul meu, şi nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmaşului; pusai în loc desfătat picioarele mele. Miluieşte-mă, Doamne, că mă necăjesc; tulburatu-s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu şi inima mea. Că s-a stins întru durere viaţa mea şi anii mei în suspinuri; slăbit-a întru sărăcie tăria mea şi oasele mele s-au tulburat. La toţi vrăjmaşii mei mam făcut de ocară şi vecinilor mei foarte, şi frica cunoscuţilor mei. Cei ce mă vedeau afară

fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns-am ea un vas stricat, că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreuna împotriva mea; ca să ia sufletul meu s-au sfătuit. Iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne, zis-am : "Tu eşti Dumnezeul meu!" în mâinile Tale, soarta mea, izbăveşte-mă din mâna vrăjmaşilor mei şi de cei ce mă prigonesc. Arată faţa Ta peste robul Tău, mântuieşte-mă cu mila Ta! Doamne, să nu fiu ruşinat, că Te-am chemat pe Tine; să se ruşineze necredincioşii şi să se coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene, care grăiesc împotriva dreptului fărădelege, cu mândrie şi cu defăimare. Cât este de mare mulţimea bunătăţii Tale, Doamne, pe care ai gătit-o celor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine, înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-i-vei pe dânsii cu acoperământul feţei Tale de tulburarea oamenilor. Acoperi-i-vei pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul, că minunată a fost mila Sa, în cetate întărită. Iar eu am zis întru uimirea mea : Lepădat sunt de la faţa ochilor Tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat catre Tine. Iubiţi pe Domnul toţi cuvioşii Lui, că adevărul caută Domnul şi răsplăteşte celor ce se mâdresc, cu prisosinţă. Îmbărbătaţi-vă şi să se întărească inima voastră, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul. Psalmul 90 Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui. Va zice Domnului : "Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul". Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o arma te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme, de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiaza. Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii dea dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea. Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scapare ţie. Nu vor veni către tine rele şi bataie nu se va apropia de locaşul tău. Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Peste aspida şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi peste balaur. "Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice Domnul; îl voi acoperi pe el, că a cunoscut numele Meu. Striga-va către Mine şi-l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el, şi-i voi arăta lui mântuirea Mea". Slavă? Şi acum? Aliluia (de 3 ori), cu trei metanii. Apoi strana întâia începe Cântarea proorocului Isaia, cu cântare dulce, lin şi rar, pe glasul al 7lea: Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este Dumnezeu. Strana a doua cântă iar această cântare toată, apoi amândouă stranele, fiecare câte un stih. Auziţi până la marginile pământului, căci cu noi este Dumnezeu. Cei puternici, plecaţi-vă, căci cu noi este Dumnezeu. Că iarăşi veţi putea şi iarăşi veţi fi biruiţi, căci cu noi este Dumnezeu. Şi cuvântul pe care îl grăiţi nu va rămânrea întru voi, căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme, nici ne vom tulbura, căci cu noi este Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeul nostru, pe Acela vom sfinţi, şi El va fi nouă frică, căci cu noi este Dumnezeu. Şi de voi fi nădăjduindu-mă spre Dânsul, va fi mie spre sfinţire, căci cu noi este Dumnezeu. Iată eu şi pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu, căci cu noi este Dumnezeu. Poporul cel ce umbra întru întuneric a văzut lumină mare, căci cu noi este Dumnezeu. Cei ce locuiţi în latura şi în umbra morţii, lumină va străluci peste voi, căci cu noi este Dumnezeu. Că prunc S-a născut nouă Fiul şi S-a dat nouă, căci cu noi este Dumnezeu. A Cărui stăpânire s-a făcut peste umărul Lui, căci cu noi este Dumnezeu. Şi păcii Lui nu este hotar, căci cu noi este Dumnezeu. Şi se cheamă numele Lui înger de mare sfat, căci cu noi este Dumnezeu. Sfetnic minunat, căci cu noi este Dumnezeu. Dumnezeu tare, Stăpânitor, Domn al păcii, căci cu noi este Dumnezeu. Părinte al veacului ce va să fie, căci cu noi este Dumnezeu. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului duh, căci cu noi este Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Căci cu noi este Dumnezeu. Apoi amândouă stranele cântă împreună: Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este Dumnezeu (de trei ori). Şi îndată troparele acestea: Strana întâia: Ziua trecând, mulţumesc Ţie, Doamne; seara, rogu-mă, cu noaptea, fără de păcat dăruieşte-o mie, Mântuitorule, şi mă mântuieşte. Strana a doua: Slavă? Ziua trecând, slăvescu-Te pe Tine, Stăpâne; seara, rogu-mă, cu noaptea, fără de sminteală dăruieşte-o mie, Mântuitorule, şi mă mântuieşte.

Vieţuitorii cei cu câte şase aripi. păcătoşii (de două ori). păstori şi învăţători ai lumii. Amândouă stranele cântă împreună. . şi mă mântuieşte. rugaţivă pentru noi păcătoşii (de două ori). Sfinte. Ca izbăvindune de înşelăciunea celui rău. Şi îndată se citeşte cu glas lin: Cred întru unul Dumnezeu? (caută la Miezonoptică). Aici se pomeneşte şi sfântul al cărui hram este (de două ori). serafimii. Toate puterile cereşti. Că mai înainte de toate eşti. întreit Sfinte. nedespărţirea Treimii arăţi. şi împreună fără de început ai pe Fiul Tău. şi cei ce aţi fost singurii văzători Cuvântului şi slujitori. de Dumnezeu Născătoare. maica lui Dumnezeu. Ale proorocilor şi ale mucenicilor toate cetele. rogu-mă.Strana întâia: Şi acum? Ziua trecând. că toţi suntem întru nevoi. proorocilor şi mucenicilor şi toţi sfinţii. să cântăm cântare îngerească: Sfinte. Sfinte Ioane. rugaţi-vă pentru noi. Sfinte. cu neîncetate glasuri pe Tine Te preînalţă. cu cântare Te slăvesc pe tine. ca cei ce aveţi viaţă nemuritoare. Doamne miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Apoi: Presfântă Stăpână. roagă-te pentru noi păcătoşii (de trei ori). Sfinte. rugaţi-vă pentru noi păcătoşii (de două ori). pe glasul al 2-lea: Firea cea fără de trup a heruvimilor cu cântări fără de încetare pe Tine Te slăveşte. Şi întocmai cinstit purtând pe Duhul vieţii. Sfinţilor măriţilor apostoli. Preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtători părinţi ai noştri. Cel ce eşti Părinte. cu noaptea. Mântuitorule. roagă-te pentru noi păcătoşii (de două ori). Toate oştile îngerilor cu cântări întreit sfinte Te laudă. ale sfinţilor îngeri şi ale arhanghelilor. Pentru toţi rugaţi-vă cu de-adinsul. seara. proorocule şi Înaintemergătorule şi Botezătorul Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Preasfântă Fecioară. fără de bântuială dăruieşte-o mie.

glasul al 8-lea: Neadormirea nevăzuţilor mei vrăjmaşi o şti. spre a Ta slăvire. gândurile întrebându-se. Sfinte Dumnezeule? Preasfântă treime? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăţia? Şi se cântă troparele acestea (iar de este praznic. nu ne lăsa pe păcătoşii (de două ori). Doamne Dumnezeul meu. păcătoşii. Doamne. Şi ochii minţii mele luminează-le întru desfătarea dumnezeieştilor Tale cuvinte. celui zămislit în păcate? Cine-mi va stinge văpaia? Cine-mi va lumina întunericul. ca un iubitor de oameni? Slavă? . şi ne miluieşte. oamenii în mijloc adunându-se. Cât va fi de înfricoşătoare judecata Ta. Dumnezeule. cel ce m-ai zidit. ca un bun şi de oameni iubitor. ca un Iubitor de oameni. Preacurată. troparul praznicului): Luni şi Miercuri seara Se cântă aceste tropare. ca nu cumva să adorm întru moarte. ca nu cumva să zică vrăjmaşul meu: întăritu-m-am asupra lui. Dumnezeule. roagă-L Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Ce judecată va fi mie. şi mă deşteaptă la vreme potrivită. tu. Nu trece cu vederea rugăciunile păcătoşilor. de nu mă vei milui Tu. Stih: Caută şi mă auzi. Dumnezeule. Şi acum? Că nu avem îndrăzneală pentru multe păcatele noastre. curăţeşte-ne pe noi. faptele cercetându-se. ca nu cumvă sa adorm în moarte. curăţeşte-ne pe noi. pe Cel ce S-a născut din tine. Pentru aceasta în mâinile Tale voi da duhul meu. Marţi şi Joi seara Se cântă aceste tropare. pe glasul al 2-lea: Lumineaza ochii mei Hristoase Dumnezeule. că milostiv este şi poate să mântuiască Cel ce a primit a pătimi pentru noi. izbăveştemă de dânsele şi mă mântuieşte. că umblu prin mijlocul a multor curse. păcătoşii. păcătoşii. că mult poate rugăciunea Maicii spre îmblânzirea Stăpânului. Bunule. curăţeşte-ne pe noi.Cea nebiruită şi necuprinsă şi dumnezeiască putere a cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci. Acoperă-mă cu aripile bunătăţii Tale. cărţile deschizându-se. şi slăbiciunea ticălosului meu trup o cunoşti. Doamne! Îngerii stând înainte. Doamne. Dumnezeule. Slavă? Sprijinitor sufletului meu fii.

Asemănatu-m-am cu pelicanul din pustie. viaţă curată. vei milui Sionul. spre a ta slăvire. îmbrăcându-mă numai cu acoperământul tău ca şi cu o platoşă. părinte. Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre şi omoară mădularele noastre cele pământeşti. izbăveşte-ne şi de tot lucrul ce umblă întru întuneric. întăriţi în credinţă şi sporind întru poruncile Tale. Doamne. Că cenuşă am mâncat în loc de pâine şi băutura mea cu plângere am amestecat-o. Izgoni-voi pe vrăjmaşii mei şi-i voi birui pe ei. Psalmul 101 Doamne. Precurată. urgiei Tale şi a mâniei Tale. m-ai surpat. împotriva mea se jurau. Cel ce ne-ai izbăvit de toată săgeata ce zboară în zi. că. la Tine să ajungă! Să nu întorci fata Ta de la mine. nu mă voi mântui. auzi rugăciunea mea. Şi se vor teme neamurile de numele Domnului şi toţi împăraţii pământului de slava Ta. ca şi întru liniştea somnului să ne luminăm cu privirea la judecăţile Tale. Dăruieşte sufletelor noastre umilinţă şi gândurilor noastre grijire de întrebarea ce va să fie la înfricoşătoarea şi dreapta judecată. având.Lacrimi dă-mi mie. binecuvintează. ca să aud şi eu glasul Tău cel dorit: credinţa ta te-a mântuit. Zilele mele ca umbra s-au plecat şi eu ca iarba m-am uscat. Psalmul 50: Miluieşte-mă. şi ne izbăveşte de toată tulburarea şi îngrozirea care ne vin de la diavol. ajuns-am ca bufniţa din dărâmături. Privegheat-am şi am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiş. Veniţi să ne închinăm? (de 3 ori). cu care binecuvântat eşti. neispitiţi de rele. Doamne. Primeşte jertfa cea de seară. Doamne miluieşte (de 40 de ori). Şi îndată. Întoarce de la noi toată nălucirea necuvioasă şi pofta cea vătămătoare şi ne ridică în vreme de rugăciune. Sculându-Te. osul meu s-a lipit de carnea mea. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Că au iubit robii Tăi pietrele lui şi de ţărână lui le va fi mila. în veac rămâi şi pomenirea Ta din neam în neam. Toata ziua m-au ocărât vrăjmaşii mei şi cei ce mă lăudau. mergi în pace! Şi acum?. Dumnezeule. mântuieşte-mă cu rugăciunile Tale şi mă scoală din întunecatul somn. pleacă spre mine urechea Ta! În orice zi Te voi chema. din pricina. ca oarecând femeii celei păcătoase şi mă învredniceşte să ud picioarele Tale. Născătoare de Dumenzeu. şi ne învredniceşte şi măsura nopţii fără de prihană a o trece. în orice zi mă necăjesc. că vremea este să-l miluieşti pe el. Slavă? Şi acum? Ceea ce eşti mai cintită decât heruvimii? Întru numele Domnului. cu bună vrerea şi bunătatea Unuia-Născut Fiului Tău. De glasul suspinului meu. Dumnezeule? (caută la rugăciunile dimineţii). că a venit vremea. Şi să aduc Ţie mir de bună mireasmă. ridicându-mă eu. şi strigarea mea. degrab auzi-mă! Că s-au stins ca fumul zilele mele şi oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. care din calea rătăcirii pe mine m-au izbăvit. strig către tine: Stăpână. Amin. al Născătoarei de Dumnezeu: Neînfruntată nădejdea ta. împreună cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Duhul Tău. că am uitat să-mi mănânc pâinea mea. Rănită este inima mea şi s-a uscat ca iarba. şi întru ajutorul tău cel atotputernic rugându-mă. mă voi mântui. Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri? Apoi se citeşte această Rugăciune a Marelui Vasile Doamne. Iar Tu. Folosinţa ta agonisind. ridicările mâinilor noastre. cu puterea Celui ce S-a întrupat din tine. Că va zidi Domnul Sionul şi se va . a Fiului lui Dumnezeu. întru pocăinţă mie agonisitţ.

miluieşte-ne pe noi? Şi acum? Uşa milostivirii deschide-o nouă? (caută la Miezonoptică). Doamne. ca să audă suspinul celor ferecaţi. Amin. iartă-mă şi nu mă pierde în fărădelegile mele şi nici nu mă osândi la întuneric sub pământ. am păcătuit şi fărădelegile mele eu le cunosc. şi cu judecăţile care ştii. părinte. Dar acum îmi plec genunchii inimii mele. pământul l-ai întemeiat. Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte. şi al seminţie celei drepte a lor. Doamne. îndelung-răbdător şi mult-milostiv. al lui Avraam. după mare mila Ta.arăta întru slava Sa. o Putere. bun. Domnul din cer pe pământ a privit. că binecuvântat eşti în vecii vecilor. sunt din neam în neam. . Părinte Atotputernice. Căutat-a spre rugăciunea celor smeriţi şi n-a dispreţuit cererea lor. Strâns sunt eu cu multe cătuşe de fier. Care ai legat marea cu cuvântul poruncii Tale. pentru că Te-am mâniat şi am făcut rău înaintea Ta. căruia îi pare rău de răutăţile oamenilor. ci ai pus pocăinţă mie păcătosului. Tu. Doamne. o Dumnezeire. pentru că nimeni nu poate să stea înaintea strălucirii slavei Tale şi nesuferită este mânia urgiei Tale asupra celor păcătoşi! Însă nemăsurată şi neajunsă este şi mila făgăduinţei Tale. Şi Te voi preaslăvi în toate zilele vieţii mele. Dumnezeule. să vestească în Sion numele Domnului şi laudă Lui în Ierusalim. cu trei metanii. n-am împlinit voia Ta. ci am pus urâciuni şi am înmulţit smintelile. Atotţiitorule. Fiii robilor Tăi vor locui pământul lor şi seminţia lor în veac va propăşi. căci Tu eşti Domnul cel Preaînalt. ca să slujească Domnului. pentru că am păcătuit mai mult decât nisipul mării. regele iudeilor Doamne. glasul al 6-lea: Miluieşte-ne pe noi. şi toţi ca o haină se vor învechi şi ca un veşmânt îi vei schimba şi se vor schimba. Rugăciunea lui Manase. Să se scrie acestea pentru neamul ce va să vină şi poporul ce se zideşte va lăuda pe Domnul. după mulţimea bunătăţii Tale. apoi troparele aceste. mântuindu-mă pe mine nevrednicul. n-ai pus pocăinţă pentru cei drepţi: pentru Avraam şi Isaac şi Iacov. Dumnezeul celor drepţi. Slavă? Şi acum? Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii?Întru numele Domnului binecuvintează. miluieşte-mă pe mine. Care ai încuiat adâncul şi l-ai pecetluit cu numele Tău cel înfricoşător şi slăvit. că anii Tăi. Multe sunt fărădelegile mele şi nu sunt vrednic a căuta şi a privi înălţimea cerului din pricina mulţimii nedreptăţilor mele. care nu ţi-au greşit ţie. rugându-Te: Iartă-mă Doamne. Dumnezeul celor ce se pocăiesc. Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor împuţina. Arată-Ţi peste mine bunătatea Ta. Dintru început Tu. Doamne. Zis-am către Dumnezeu în calea tăriei Lui: Vesteşte-mi puţinătatea zilelor mele. miluieşte-ne pe noi? Slavă? Doamne. Doamne. Amin! Sfinte Dumnezeule?. Cel care ai făcut cerul şi pământul cu toată podoaba lor. Preasfântă Treime? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăţia?. când se vor aduna popoarele împreună şi împărăţiile. ai lui Isaac şi al lui Iacov. Doamne. căci Tu eşti. să dezlege pe fiii celor omorâţi. păcătosul. Dumnezeule. miluieşte-mă pe mine nevrednicul robul Tău. rugând bunătatea Ta. Înaintea căruia toate se tem şi tremură din pricina atotputerniciei Tale. am păcătuit. nici am păzit poruncile Tale. că a privit din înălţimea cea sfântă a Lui. Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri? şi această Rugăciune a lui Mardarie Stăpâne. însă cer. ai făgăduit pocăinţă şi iertare celor ce ţi-au greşit şi după mulţimea îndurărilor Tale ai hotărât pocăinţă păcătoşilor spre mântuire. Aşadar Tu. Căci pe Tine Te slăvesc toate puterile cereşti şi a Ta este slava în vecii vecilor. Fiule Unule-Născut. şi lucrul mâinilor Tale sunt cerurile. iar Tu vei rămâne. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele. încât nu pot să-mi ridic capul meu şi nu am nici loc de odihnă. Doamne miluieşte (de 40 de ori). Dumnezeul părinţilor noştri. Doamne. Acelea vor pieri.

ascultă cererea mea. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Bine eşti cuvântat. Fiule. Scoate-mă de la vrajmaşii mei. că Ţie se cuvine laudă. bine Te cuvântăm. Bine eşti cuvântat Sfinte. Primeşte rugăciunea noastră. Doamne Dumnezeule. Cela ce ridici păcatul lumii. Că la Tine este izvorul vieţii. Ţie slavă se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Fiul Tatălui. ca să nu mă aseman celor ce se coboară în mormânt. Întoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: "Bine. S-a mâhnit în mine duhul meu. vindecă sufletul meu. Pentru numele Tău. În toate zilele bine Te voi cuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Veniţi să ne închinăm? (de 3 ori) Psalmul 69 Dumnezeule. Doamne. învaţă-mă să fac voia Ta. Dumnezeule. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viata mea o calcă în picioare. învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Doamne ! La Tine am scăpat. Bine eşti cuvântat Stăpâne. că la Tine am ridicat sufletul meu. închinămu-ne Ţie. ajută-mă! Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu. întru dreptatea Ta. pentru slava Ta cea mare. Doamne. să-mi ajuţi mie grabeşte-Te! Să se ruşineze şi să se înfrunte cei ce caută sufletul meu. Doamne. Amin. la Tine am scăpat. luminează-mă cu îndreptările Tale. miluieşte ne pe noi. Lăudămu-Te. Mieluşelul lui Dumnezeu. Arată-mi calea pe care voi merge. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine. Doamne. în mine inima mea s-a tulburat. Doamne. auzi rugăciunea mea. între oameni bunăvoire. Iar eu sărac sunt şi sărman. Doamne. întru lumina Ta vom vedea lumina. mulţumim Ţie. Dumnezeule. Împărate ceresc. slăvimu-Te. cugetat-am la toate lucrurile Tale. Doamne. la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Eu am zis : Doamne. bine!". ca morţii cei din veacuri. . Cel ce ridici păcatul lumii. nu zăbovi. Doamne. precum am nădăjduit întru Tine. scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace. miluieşte-mă. să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi voiesc mie rele. făcutu-m-a să locuiesc în întuneric. Duhul Tău cel bun mă va povătui la pământul dreptăţii. Dumnezeule. lucrurile mânilor Tale nu le trece cu vederea. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Atotţiitorule. Bine eşti cuvântat Doamne. că Tu eşti Dumnezeul Meu. că am greşit Ţie. Să nu intri la judecată cu robul Tău. Unule-Născut. că a slăbit duhul meu. Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte. Învaţă-mă să fac voia Ta. întru credincioşia Ta. întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Fă să aud dimineaţa mila Ta. Să se bucure şi să se veselească de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine. că la Tine mi-e nădejdea. Doamne. Întins-am către Tine mâinile mele. Întru dreptatea Ta. Degrabă auzi-mă. Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preaslăvit este numele Tău în veci. amin. Părinte. Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui. scoate din necaz sufletul meu. întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Şi întru mila Ta vei sfârşi pe vrăjmaşii mei şi vei pierde pe toti cei ce necăjesc sufletul meu. ca Tu eşti Dumnezeul meu. în noaptea aceasta fără de păcat să ne păzim noi. şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit sa fie Domnul!". că eu sunt robul Tău. Fie Doamne mila Ta spre noi. Doamne. Învredniceşte-ne. dăruieşte-mi viaţa. auzi-mă. Că Tu eşti Unul Sfânt. Psalmul 142 Doamne. mila Ta este în veac. spre ajutorul meu la aminte! Doamne. şi ne miluieşte pe noi. ca un pământ însetoşat. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult. că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Amin. sufletul meu. Ţie se cuvine cântare. Tu eşti Unul Domn Iisus Hristos.

lăudaţi-L pe El în psaltire şi alăută. pe Care Te binecuvintează neîncetat îngerii? Ştiutorul inimilor. curată. La tine am scăpat. Doamne al puterilor? Slavă? Doamne. Doamne al puterilor? Stih: Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare. Doamne al puterilor? Stih: Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui. ajutor întru necazuri. Apoi se cântă însoţit de stih. lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. Stih: Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui. Toată suflarea să laude pe Domnul. lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. miluieşte-ne pe noi (de două roi fără stih). fii cu noi. mântuire trbuindu-mi. pe glasul al 7-lea: Doamne al puterilor.Apoi se zice canonul de rând al sfântului sau al Născătoarei de Dumnezeu. a te lăuda pe Tine. Doamne al puterilor? Stih: Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă. cum am îndrăzni. Doamne al puterilor? Stih: Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui. Născătoare de Dumnezeu. Doamne al puterilor. ceea ce eşti una binecuvântată. al Născătoarei de Dumnezeu: Multe sunt mulţimile greşealelor mele. lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui. Şi acum?. nu avem. lăudaţi-L pe El după mulţimea slavei Lui. Mântuitorule. lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui. Doamne al puterilor? Stih: Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă. iartă sufletele noastre. Cercetează neputinciosul meu suflet şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeului nostru să-mi dăruiască iertare de relele ce am făcut. . de n-am avea pe sfinţii Tăi rugători şi bunătatea Ta milostivindu-se spre noi. că pe altul afară de Tine. Iar după sfârşitul canonului se cântă: Cuvine-se cu adevărat? Sfinte Dumnezeule? Preasfântă Treime? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăţia? Apoi încep strănile să cânte lin şi rar.

cuprinzând. Doamne miluieşte ( de 40 de ori ). Stăpâna mea. cu iubirea de oameni milostiveşte-te spre mine păcătosul şi întinatul şi primeşte rugăciunea mea ce se aduce ţie din buze necurate. şi închinăciunea. curată Fecioară. pe mine de tot netrebnic m-am făcut şi prin lenea dulceţilor vieţii cu voia rob m-am făcut. milostiveşte-Te spre noi? Iar fiecare. nu mă lăsa pe mine. moştean pe mine arătându-mă. Şi aceasta. Rugăciunea către Domnul nostru Iisus Hristos Facere a lui Antioh Monahul Pandectul. a Născătoarei de Dumnezeu: Toată nădejdea mea spre tine o pun. în vremea vieţii mele. Nu te scârbi de mine cel păcătos şi întinat. cu cuvinte şi cu fapte. Stăpână care pe Dumnezeu-Cuvântul. Ajutorului omenesc nu mă încredinţa. nestricată. Şi trecând greşelile mele cele nenumărate. ca ceea ce eşti Maica Iubitorului de oameni Dumnezeu. Cel ce în toată vremea şi în tot ceasul? (caută la Miezonoptică). roagă-L ca să-mi deschidă şi mie milostivirile cele iubitoare de oameni. Nepătată. Şi în ziua înfricoşatei judecăţi. cinstea. zice întru sine rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: Doamne şi Stăpânul vieţii mele?. prin preaslăvită naşterea ta L-ai unit şi firea cea lepădată a neamului nostru cu cele cereşti ai împreunat-o. . ci singură mă sprijineşte şi mă miluieşte. caldă folositoare şi ajutătoare. aşa cum s-a arătat la Miezonoptica din toate zilele. care cu urâte gânduri. Şi fii lângă mine pururea ca o milostivă şi milosârdă şi iubitoare de bine. stând puţin. Doamne miluieşte (de 3 ori). a lui Dumnezeu Mireasă. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Căruia se cuvine toată slava. a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cu darul si cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului tău. gata folositoare celor ce aleargă la tine şi tuturor creştinilor scăpare. împreună cu Cel făra de început a Lui Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă făcătorul Duhul Lui. Preotul: Dumnezeule. Apoi Sfinte Dumnezeule? Preasfântă Treime? Tatăl nostru? Doamne miluieşte (de 12 ori). departe de la dânsul izgonindu-le. Ci. prin mijlocirea şi sprijinul tău. păzeşte-mă sub acoperământul Tău. Slavă? Şi acum? Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii? Întru numele Domnului binecuvintează. Şi această Rugăciune de cerere către Presfânta de Dumnezeu Născătoarea Facere a lui Pavel Monahul din Mânăstirea Făcătoarei de bine. cu îndrăzneala Ta ca o Maică. ceea ce ştii singură nădejdea celor fără de nădejde şi celor biruiţi ajutătoare. În această viaţă de acum. părinte. cu oamenii. ticălosul meu suflet păzindu-l şi întunecatele chipuri ale viclenilor diavoli. de munca cea veşnică izbăvindu-mă şi slavei celei negrăite a Fiului tău şi Dumnezeului nostru.Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. neîntinată. ale bunătăţii Sale. Amin. Şi pe Fiul tău şi Stăpânul nostru şi Domnul. năvălirile potrivnicilor oprindu-le şi la pocăinţă îndreptându-mă şi în vremea ieşirii mele. Maica lui Dumnezeu. Pe care să o şi dobândesc. să mă întoarcă la pocăinţă şi lucrător poruncilor Sale iscusit să mă arate. fără prihană. Preasfântă de Dumnezeu Născătoare.

tot în genunchi. şi ne păzeşte pe noi de întunecatul somn al păcatului şi de toată întunecata şi cea de noapte patima a dulceţii. făcând cel mai mare metanie până la pământ. binecuvântată de Dumnezeu Născătoare. bineprimită fă rugăciunea noastră. cuget curat. du rugăciunea noastră la Fiul tău şi Dumezeul nostru. zice cu glas mare această Rugăciune Stăpâne mult-Milostive. Dumnezeul nostru. Preotul se întoarce cu faţa către Răsărit şi zice: Să ne rugăm pentru? şi celelalte. stinge săgetile vicleanului cele aprinse. somn uşor şi de toată nălucirea satanei nestrămutat. ale preacuvioşilor şi purtătorilor de Dumnezeu părinţilor noştri. Maica lui Dumuezeu. acoperă-ne cu acoperământul aripilor Tale. pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria. să binecuvântam şi să slăvim prea cinstitul şi prea încuviinţatul Tău nume: al Tătalui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. pentru rugăciunile cinstitului. celor ce mergem spre somn. Iar la urmă cel mai mare zice: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştrii? . Slavă? Şi acum? Doamne miluieşte (de 3 ori). şi pomenirea judecăţilor Tale în noi nestricată avându-o. scăparea mea este Fiul. Dumnezeule. minte deşteaptă. Cuvântare de slavă Ta în toată noaptea ne dăruieste. întăriţi în poruncile Tale.Şi ne dă nouă Stăpâne. Şi ne scoală pe noi în vremea rugăciunii. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Conteneşte întărâtările patimilor. odihnă trupului şi sufletului. măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli. părinte sfinţite. Doamne miluieşte-ne pe noi şi lumea Ta şi mântuieşte sufletele noastre. cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei cruci. cele pornite asupra noastră cu vicleşug. slavă Ţie. Zburdarile trupului nostru le potoleşte şi tot gândul nostru cel pământesc şi trupesc. măriţilor şi bunilor biruitori mucenici. păzeşte-mă sub acoperământul tău. inimă trează. acoperământul meu este Duhul Sfânt: Treime Sfântă. dăruieşte-ne iertare de greşealele noastre. cu faţa la apus. Iar fraţii (credincioşii) Dumnezeu să te ierte. ca un bun şi de oameni iubitor. împacă viaţa noastră. păcătosul. Amin! Preaslăvita pururea Fecioara. Apoi. zice către fraţi sau către credincioşi: Binecuvântaţi şi mă iertaţi pe mine. ale sfinţilor. ale sfinţilor. adoarme-l. Doamne Iisuse Hristoase. Şi ne dăruieşte nouă. şi cere ca să mântuiască prin tine sufletele noastre. ale Sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti părinţi Ioachim şi Ana şi ale tuturor sfinţilor Tăi. şi după fiecare stih se cântă: Doamne miluieşte. uc folosinţele cinstitelor cereştilor puteri celor fără de trupuri. Rugăciunea Sfântului Ioanichie Nădejdea mea este Tatăl. Toată nădejdea mea spre tine o pun. izgoneşte de la noi pe tot vrăjmaşul şi pizmaşul. ca să cântăm. după cum s-a arătat la Miezonoptica din toate zilele. măritului prooroc Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan. iar noi toţi ne plecăm la pământ şi preotul.

până ce toţi fraţii termină de aâşi lua iertare de la el. Celor ce ne fac bine. bucura-se-vor oasele mele cele smerite. că bine eşti cuvântat în vecii vecilor. de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria şi ale tuturor sfinţilor Tăi. şi rău înaintea Ta am făcut. Apoi Psalmul 50: Psalmul 50 Miluieşte-mă. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele. Că fărădelegea mea eu o cunosc. cercetează-i şi vindecare dăruieşte-le. Doamne. monahii (şi mirenii mergând acasă) rostesc această Rugăciune Slăbeşte. Pe cei ce ne urăsc şi ne fac nouă strâmbătate. Toate le iartă nouă. iertare păcateler dăruieşte-le. Pe cei ce ne-au poruncit nouă. cele de voie. cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. ca un Bun şi iubitor de oameni. şi-i odihneşte unde luminează lumina feţei Tale. Pomeneşte. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi. şi păcatul meu înaintea mea este pururea. şi de ppcatul meu mă curăţeşte. iartă Dumnezeule greşelile noastre. smeriţii. Dă-mi mie bucuria măntuirii Tale. Doamne. Fraţilor şi rudeniilor noastre. părintii şi fraţii noştri. şi Duhul Tau cel Sfânt nu-L lua de la mine. după mare mila Ta. Pomeneşte Doamne. Auzului meu vei da bucurie şi veselie. fă-le bine. . Slavă? Şi acum? Veniţi să ne închinăm? (de 3 ori). Doamne. lasă. dăruieşte-le cererile cele către mântuire şi viaţă veşnică. şi toate fărădelegile mele şterge-le. câte doi pe rând. cele cu mintea şi cu gândul. Pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre. Că iată întru fărădelegi m-am zamislit şi în pacate m-a născut maica mea. păcătosul.Şi încep fraţii sau credincioşii de-a dreapta şi de-a stânga. Pe cei ce sunt în neputinţă. Dumnezeule. şterge fărădelegea mea. iartă-i Doamne. a face metanii şi a cere iertare de la cel mai mare zicând fiecare: Binecuvintează. luminează mintea noastră cu lumina cunoştintei Tale şi ne îndreptează pe calea poruncilor Tale. cele cu lucrul şi cu cuvântul. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea. Ţie Unuia am greşit. se zice: Împărate ceresc? Sfinte Dumnezeule? Preasfântă Treime? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăţia? Doamne miluieşte (de 12 ori). Inimă curată zideşte întru mine. pe fraţii noştri cei din necazuri şi-i izbăveşte de toată primejdia. miluieşte-i după mare mila Ta. cele fără de voie. cele din noapte şi din zi. şi mă iartă pe mine. Pomeneşte-ne. PAVECERNIŢA MICĂ După ce preotul dă binecuvântarea. părinte sfinţite. aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Iar când merg în chilii. Dumnezeule. pe cei mai înainte adormiţi. Celor ce ne slujesc şi ne miluiesc pe noi. şi după mulţimea îndurărilor Tale. să ne rugăm pentru dânsii. şi pe noi. şi cu Duh stăpânitor mă întareste. Că iată adevărul ai iubit. Pe cei din văzduh ocroteşte-i. Nu mă lepăda de la faţa Ta. Iar cel mai mare stă în mijlocul bisericii. şi Duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. ocârmuieşte-i. cele cu ştiinţă şi cu neştiinţa. pe cei ce aduc daruri şi fac bine în Sfintele Tale Biserici şi le dă lor cererile cele către mântuire şi viaţă veşnica. şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Pomeneşte. Cu cei călători împreună călătoreşte. păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale. Pe cei de pe mare. nevrednicilor. spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Amin.

Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui. întru dreptatea Ta. În toate zilele bine Te voi cuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învaţă-mă să fac voia Ta. Dumnezeule. Amin. Scoate-mă de la vrajmaşii mei. bine!". între oameni bunăvoire. bine Te cuvântăm. Doamne. Să nu intri la judecată cu robul Tău. Întins-am către Tine mâinile mele. scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam. Pentru numele Tău. făcutu-m-a să locuiesc în întuneric. buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Că Tu eşti Unul Sfânt. Doamne. că am greşit Ţie. că a slăbit duhul meu. Dumnezeule. Fiule. dăruieşte-mi viaţa. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Eu am zis : Doamne. Degrabă auzi-mă. în noaptea aceasta fără de păcat să ne păzim noi. să-mi ajuţi mie grabeşte-Te! Să se ruşineze şi să se înfrunte cei ce caută sufletul meu. Dumnezeul mântuirii mele. Jertfa lui Dumnezeu. Că la Tine este izvorul vieţii. Fă să aud dimineaţa mila Ta. Doamne. Să se bucure şi să se veselească de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine. Unule-Născut. Psalmul 69 Dumnezeule. Doamne. Întru dreptatea Ta. . închinămu-ne Ţie. S-a mâhnit în mine duhul meu. Sionului. Doamne ! La Tine am scăpat. Ţi-aş fi dat. că la Tine am ridicat sufletul meu. Doamne. întru bunăvoirea Ta. la Tine am scăpat. Doamne. Lăudămu-Te. cugetat-am la toate lucrurile Tale. arderile de tot nu le vei binevoi. miluieşte ne pe noi. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult. Iar eu sărac sunt şi sărman. să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi voiesc mie rele. Doamne Dumnezeule. spre ajutorul meu la aminte! Doamne. Cel ce ridici păcatul lumii. Dumnezeule. învaţă-mă să fac voia Ta. Doamne. scoate din necaz sufletul meu. Fa bine. şi ne miluieşte pe noi. Duhul Tău cel bun mă va povătui la pământul dreptăţii. că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. ca Tu eşti Dumnezeul meu. inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. ascultă cererea mea. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine. prinosul şi arderile de tot. miluieşte-mă. Împărate ceresc. că Tu eşti Dumnezeul Meu. Doamne. Părinte. Tu eşti Unul Domn Iisus Hristos. pentru slava Ta cea mare. Mieluşelul lui Dumnezeu. Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preaslăvit este numele Tău în veci. auzi-mă. Primeşte rugăciunea noastră. atunci vor pune pe altarul Tău viţei. Bine eşti cuvântat. auzi rugăciunea mea. Ca de-ai fi voit jertfă. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viata mea o calcă în picioare. ca morţii cei din veacuri. duhul umilit. că eu sunt robul Tău. sufletul meu. Şi întru mila Ta vei sfârşi pe vrăjmaşii mei şi vei pierde pe toti cei ce necăjesc sufletul meu. Întoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: "Bine. Arată-mi calea pe care voi merge. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii. că la Tine mi-e nădejdea. la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Cela ce ridici păcatul lumii. Doamne. bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte. slăvimu-Te. ca un pământ însetoşat.Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule. Doamne. mulţumim Ţie. nu zăbovi. Psalmul 142 Doamne. în mine inima mea s-a tulburat. Fiul Tatălui. ca să nu mă aseman celor ce se coboară în mormânt. întru credincioşia Ta. Învredniceşte-ne. Doamne. şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit sa fie Domnul!". întru lumina Ta vom vedea lumina. vindecă sufletul meu. ajută-mă! Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace. Atotţiitorule.

amin. învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Doamne. Doamne. Bine eşti cuvântat Doamne. sufletele adormiţilor robilor Tăi. ci viaţă fără de sfârşit. rugămu-vă sufletele noastre. cuvioşilor şi dreptilor. nu depărta mila Ta de la noi. în pace adâncă Biserica Ta. să mântuiască. Iar dacă este hramul lui Hristos sau al Născătoarei de Dumnezeu. Cred întru-unul Dumnezeu ? (caută la Miezonoptică) Apoi canonul din Canoanele Născătoarei de Dumnezeu. o păzeşte. proorocilor. Ţie slavă se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. nici suspin. Săditorului făpturii. pentru ale căror rugăciuni. pacea Ta dă-neo nouă şi ne miluieşte pe noi. pe Acela. unde nu este durere nici întristare. pentru rugăciunile lor. ca pe un Bun. Ţie. Hristoase. glasul al 2-lea: Apostolilor. printr-înşii strigă către Tine. al glasului de rând. Bine eşti cuvântat Stăpâne. lumea Îti aduce. pace obştii Tale dăruieşte şi sufletelor noastre mare milă.. Şi acum?. Slavă? Cu Sfinţii odihneşte. ierarhilor. care bine aţi săvârşit lupta şi credinţa aţi păzit. întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. în pace ocârmuieşte viaţa noastră. lucrurile mânilor Tale nu le trece cu vederea. pentru . ca şi cu o porfiră şi cu vison Biserica Ta împodobită fiind. pe purtătorii de Dumnezeu mucenici. al Născătoarei de Dumnezeu: Ca o pârgă a firii. Hristoase Dumnezeule : Poporului Tău trimite-i îndurările Tale. al Născătoarei de Dumnezeu: Pentru rugăciunile tuturor sfinţilor. precum am nădăjduit întru Tine. rugaţi-L pentru noi. Doamne. că Ţie se cuvine laudă.. Bine eşti cuvântat Sfinte. Amin. şi ale Nascatoarei de Dumnezeu. mila Ta este în veac. ci. troparul Tuturor Sfinţilor. Fie Doamne mila Ta spre noi. Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale. celor din toată lumea. luminează-mă cu îndreptările Tale. îndrăznire având către Mântuitorul. sau sau canonul sfântului din acea zi. Ţie se cuvine cântare. se citesc întâi al hramului şi al zilei. Cu sângiuirile Mucenicilor Tăi. al hramului sfântului şi celelalte. Apoi aceste tropare. Hristoase? (caută mai sus). ca un îndurat. Şi acum?. glasul al 4-lea: Dumnezeul Părinţilor noştri. Slavă? Cu Sfinţii odihneşte. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Vineri seara. mucenicilor. Iar după sfârşitul canonului se cântă: Cuvine-se cu adevărat? Sfinte Dumnezeule? Preasfântă Treime? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăţia? Apoi se citeşte troparul zilei.

cu acoperământul aripilor slavei voastre celei netrupeşti. Slavă? Şi acum? Ceea ce eşti mai cinstită? Întru numele Domnului. Cel ce S-a arătat în trup. Această Pavecerniţă mică se citeşte peste tot anul neschimbat. neîntinată.Născătoarea de Dumnezeu. nestricată? (caută la Pavecerniţa Mare). condacul glasului de rând. ai binevestit şi celor din iad pe Dumnezeu. nevrednicii. glasul al 4-lea: Mai-marilor Voievozi ai oştirilor cereşti. CUPRINS MYRIOBIBLOS HOME | TOP OF PAGE TROPARELE DE PESTE TOATĂ SĂPTĂMÂNA Luni Troparul. cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: Izbăviţi-ne din nevoi ca cei ce sunteţi mai-mari peste cetele puterilor celor de sus Marţi Troparul. mult-Milostive. Cel ce în toată vremea şi în tot ceasul? Doamne miluieşte (de 3 ori). bucurându-te. părinte. ca să ne acoperiţi pe noi. . Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor părinţilor noştri? Şi îndată rugăciunea de cerere către Sfânta de Dumnezeu Născătoarea: Nepătată. noi. iar ţie destul îţi este mărturia Domnului. că te-ai arătat cu adevărat şi decât proorocii mai cinstit. că te-ai învrednicit a boteza în repejuni pe Cel propovăduit. Iar Sâmbătă seara. la praznicele împărăteşti (când nu se face priveghere) sau la sfinţii mari. Şi rugăciunea către Domnul nostru Iisus Hristos: Şi ne dă nouă. pe Cel ce a ridicat păcatul lumii şi ne-a dăruit nouă mare milă. rugămu-vă pe voi. binecuvintează. iar în Postul Mare. păzindu-ne pe noi. prin rugăciunile voastre. Stăpâne? (caută la Pavecerniţa Mare). Înaintemergătorule. Sâmbăta şi Dumninica seara. După aceasta otpustul şi obişnuita iertare. pentru adevăr nevoindu-te. glasul al 2-lea: Pomenirea dreptului cu laude. Doamne miluieste (de 40 de ori). Drept aceea. se zic condacele lor.

şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău. ierarhilor. îndrăznire având către Mântuitorul. Părinte Ierarhe Nicolae. iartă-le. Doamne. Doamne. poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta. Alt tropar. mucenicilor. rugaţi pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre. glasul 1: Mântuieşte. Biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte. cuvioşilor şi drepţilor. învăţător înfrânării te-a arătat pe tine. pe Acela. roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. cu sărăcia. CUPRINS . turmei tale. glasul al 2-lea: Pomeneşte. sufletele noastre. Cel ce poţi a da odihnă şi celor răposaţi. Sâmbătă Troparul. cele bogate. ca un bun pe robii Tăi şi câte în viaţă au greşit. proorocilor. că nu este nimenea fără păcat. care bine aţi săvârşit lupta şi credinţa aţi păzit. ca pe un bun. Alt tropar. glasul al 2-lea: Apostolilor. adevărul lucrurilor. rugămu-vă. glasul al 3-lea: Sfinţilor Apostoli. Pentru aceasta ai câştigat cu smereniea cele înalte. Joi Troparul. rugaţi-L pentru noi.Miercuri şi Vineri Troparul. glasul al 4-lea: Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor. afară de Tine. să mântuiască.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful