You are on page 1of 5

EIPHNO~IKEIO A0HNON

~IA~IKAriA nEPIOYriAKON ~IA<POPON

ANAKOnEr

Apt81JO~ OTTO<pOOW~ I0 6 I /2017

TO EIPHNO~IKEIO AGHNON

IuyKpoT~8r]K oTTo TrJV Etpr]voofKr] KwvoravTfva MTTostovtf..ou, TrJV orrofa opto rJ


npoopo~ TOU Tp!IJEAOU~ 2:UIJ~Ouf..fou ~IU8UVOr]~ TOU Etpr]VOOIKfou A8r]VWV KQI Tr]
r pa IJIJOTEO E UTTpa~fa Ku PIA~.
Iuvopfao OrJIJOOia oro aKpoaT~pto Tou on~ 3 No1-J~pfou 2017, yta va OIK001
Tr]V UTT080r] 1-JETO~U:
lou avaK6rnovrot;, lwavvr] OtKOVOIJ[OrJ rou Avaoraofou (orrw~ 61op8w8r]K), Ka-
TofKou Nta~ 2:1-Jupvr]~. ooo~ Ayfa~ Io<pfa~ ap. 2, IJE Act:>M 016013493, o orrofo~ TTapa-
OT08r]K 010 rou TTArJPE~ouofou OIKrJyopou rou /\wvfoa ITOIJOU.
lflt; Ka9' flt) 11 avaKorr~, Tr]~ AvwvUI-JrJ<; TpaTTSIK~~ Era1pfa~ 1-JE Tr]V TTWVU1Jfa
A/\ct:>A TPAnEZA A.E . TTou OpU1 OTrJV A8~va, TTf TrJ~ ooou Iraofou ap . 40; orrw~

VOIJIIJO KTTpoowrrfTal, rJ orrofa rrapaoT68r]K ota Tr]<; TTArJPE~ouofa<; OIKr]yopou TrJ~


Eu<ppoouvr]~ ~IOIJOVTorrouf..ou.

0 OVOKOTTTWV, 1-JE Tr]V VWTTIOV TOU ~IKOOTr]pfou OUTOU UTT' Op181-JOV KOT08EOW~

1110/17-7-2017 avaKOTT~ Tou, 61a61Kaofa~ TTplouotaKwv 61a<popwv, s~Tr]O ooa o


OUT~V TTp1EXOVTOI.

H urro8or], KaTa TrJV opto8foa w~ avw OtKOOIIJO, K<pwv~8r]K oTTo To otKfo TTI-
vaKto KOTO Tr] Otpa yypa<p~<; Tr]~ 0 OUTO, TTOKOAOU8r]O ous~Tr]Or] OTTW<; ava<ppTOI
OTO TTpOKTIKO KOI TO ~IKOOT~piO O<pOU

MAETr]O TrJ OIKoypa<pfa,

IKE<pTr]K OUIJ<pWVO IJE TO NOIJO

H UTTO Kpfor] OVOKOTT~ 1-JE rrapaOKT~ owpEUOr] a) KOTO Tr]<; UTT' ap181-JOV
11.060/2017 OIOTOV~~ TTAr]pWIJ~~ TOU OIKOOT~ TOU OIKOOTr]pfou OUTOU, TTOU K008r]K
f;
~t ~cia~ ad~~aa~ xop~y~a~<; KaravaAWTJKOd Oavtiou KOL iSJOTciaatJ rov ava~4~ ~~-
VO KOTOI3dA1 OT11V Ka8' 11<; 9.128,90 UpW jJ TOU<; TOKOU<; KOI TO E~OOO KOI l3) T~, J1\i'b~~ \
\ 4"" .- '-.~// :::;- - -

28-6-2017 TTITOY~<; rrpo<; TTA11PWIJ~, 11 OTToia OUVTOX811K KclTW OTTO TTIKUpWIJE~d.,~~;-;-;-


vriypa<po aTTo rrpwro arroypa<po KTAaro Tl1<; avw OlaTOy~c; TTAI1PWIJ~<; rou E1p11vooi-
KI1 A811vwv, IJE TI1V oTToia (avaKOTT~) o avaKOTTTWV ~11ra TI1V aKupwo11 Tl1<; avwrpw
OlaTOy~c; Ka8wc; KOI Tl1<; avw mray~c; TTpoc; TTAI1PWIJ~V, y1a roue; o aur~v avaq>po1J-
vouc; Aoyouc;, ap!Jooiwc; (ap8pa 14 rrap . 1a, 632 rrap. 1, 933 TTap. 1 rou K.noA ..Ll, o-
rrwc; IOXUOUV jJTcl TO VOIJO 4335/2015) 10dyTOI VWTTIOV OUTOU TOU OIKOOTI1piou, KOTcl
TI1V 101K~ OIOOIKOcria TWV TTp10UOIOKWV Olaq>opwv (591 KnoA.Ll), KaT' ap8po 632 rrap .
2 0. l3' KOI 937 rrap. 3 TOU IOiOU, OOK~811K VOIJIIJO KOI jJTTp080jJO KOI TTpETT1 va -
pUV118i TTp01TEpW .

Kara Tl1 OlclT0~11 TOU ap8pou 2 TTap. 6 TOU v.2251/1994 "npooTOoia KaTOvaAw-
TWV", OTTW<; IOXU1 jJTcl TI1V ava8WPI10rl TOU jJ TO V. 3587/2007, TTOU OTTOTAi VOW-
1JclTW011 OTO 8VIKO OiKOIO Tl1<; Oo11yia<; 93/13/EOK TOU LUIJI3ouAiou Tl1<; 5-4-1993 OX-
TIKcl jJ Tl<; KOTOXPI10TIKE<; p~Tp<; OUIJI300WV TTOU OUVOTTTOVTOI jJ TOU<; KOTOVOAWTE<;
KOI OTI1V TTpocrracria TOU OTTOiOU UTTclYOVTOI KOI 01 TpOTT~1KE<; UTTI1POi<;, OXI IJOVO OUTE<;
TTOU OTTO Tl1 q>U011 TOU<; OTTU8UVOVTOI 0 IOIWT<; TTAar<; y1a T11V ~UTT11PET11011 rrpo-
OWTTIKWV TOU<; avayKWV, aAAa KOI OUTE<; TTOU OTTU8UVOVTOI 0 TTayyAjJOTi<; (OAAn
13 /2015), 01 yVIKoi opo1 rwv ouvaAAaywv (r02:), 011Aao~ or opo1 rrou xouv OlaruTTw-
8i K TWV TTpOTEpWV y1a jJAAOVTIKE<; OUJ..113d01<;, OTTayopUOVTOI KOI iVOI clKUpOI, av
EXOUV W<; OTTOTEA01JO Tl1 0111JOVTIK~ OIOTdpa~11 Tl1<; IOOpporria<; TWV OIKOIWIJclTWV KOI
UTTOXPWOWV TWV OUIJ13aAAOIJEVWV 0 l3dpoc; TOU KaravaAwr~. npTT1 0, OUIJq>WVO
IJE r11v apx~ Tl1<; Olaq>av10<; va rrapouma~ouv TO OIKOIWIJara KOJ nc; UTTOXPW01<; rwv
jJpWV KOTcl TpQTTO OpiOIJEVO, op8o KOI oaq>~. npanpw, 11 OUIJI30TIK~ jJTOKUA1011 Tl1<;
OU!Jq>WVO jJ Tl<; OIOTcl~1<; TOU ap8pou 1 TTOp. 1 KOI 3 V. 128/1975, TTII3AI18ioa<; 10q>O-
pa<; 1<; l3apoc; rwv rrao11c; q>ucrw<; mcrrwnKwv lopu!Jarwv, rrou A1roupyouv crr11v EA-
Aaoa UTTEP KOIVOU AoyapiOOIJOU, OVPXOIJEV11 OUIJq>WVO jJ TO ap8po 19 N.3152/2003 ,
OTTO 1.6.2003, OTO TTOOOOTO 0,6% TI10iW<; TTi TOU IJEOOU TI10iOU U4JOU<; TWV VTO<;
KclOTOU 111JpoAoyiOKOU roue; IJI1VIaiwv UTTOAoiTTWV, TWV XOPI1YOUIJEVWV OTTO aura
TTcl011<; q>UOW<; oaviwv ~ TTIOTWOWV, 1<; 13dpoc; TOU TTIOTOUXOU, OOV10A~TTTI1 KATT,
OTO 13a81JO TTOU TO TTOOOOTO OUT~<; iX TTp00010piOTi OTI1 OUIJI300I1 KOI EiX yiV1 ava-
q>opa y1a 111 xpwo~ r11c;, worE va rrA11pouvrm o1 aTTa1r~o1c; o1aq>av1ac; KOJ Vfl1JEpw-
OI1<;, 0V OVTiK1TOI OTO ap8po 1 rrap. 3 TOU N 128/1975 OUT 0 aAAov arrayopUTIKO

-2-
2.o <j:>uA.A.o 111<; un:' apL8116v ..l.<?.f..f.. ....../ 2017 an:o<j:>aoEw<; mu ELpr]voOLKdou A811vwv .
~-~, . (avaKon:<;)
. y .~~
.<~\
1,.
<; ~ .
OIKaiou (An 430/2005 EAAlWil 2005/802, E<pA8 1558/2007 EA~ 2007/902).
~).Y' P, 0 KQ( <pOp !JOY~ TWV OIQTO~WV TWV 6p8pwv 8 TTp. 6 TOU N 1083/1980 KQI Til<;
--.?..: ~ 6ow<; 289/1980 Til<; NOIJIOIJOTIK~<; ErnTporr~<; KaT6 TO rrpolox(mav VOIJ08TIK6
k - Ka8EOTW<; KQI TWV 6p8pWV 12 TOU V. 2601/1998, 30 TOU V. 2789/2000, 42 TOU V.
2912/2001, 39 TOU V.3259/2004 IOIOiTpoc; TpOTTO<; QVQTOKIOIJOU TWV QTTQIT~OWV TWV
TpaTTEsWV, a<popo TOV ETTITpETTTO QVQTOKIOIJO K08UOTEpOUIJEVWV TOKWV KQI 1-JOVOV, Q-
<pOU, 6rrw<; rrpoKuTTT1 arr6 Tl<; iol<; OlaTo~1<;, rrou 8Eorrisouv E~aipEOil Kal rrprr1 va
EPIJilVEuovTm OTEvo, o Ka!Jia rrpiTTTWOil Ov rrnprrnm avaTOKIOIJ6<; rrp01Jil8EIWV,
EIO<pOpWV KQI E~OOWV, K08E 0 QVTi8ETil OUIJ~OOil EiVQI U8w<; QVTi8ETil OTI<; rrapaTTO-
VW OIQT0~1<; KQI 0 K08E TTEpiTTTWOil AEVXETQI IJEOW TWV OIQTO~EWV 174, 178, 179 AK
(E<p/\a1J124/2007, MnP8EooaA 1989/2016, MnpAPT 169/2013 MnpnEIP 2824/2013,
E1pA8. 735/2016, 3453/2014, 3343/2013, 3815/2013, 3626/2012, E1p8EooaA
2692/2013, TNn NOMOL).

ME TllV avaKorr~. arrwc; EKTIIJOTQI To rrEpiEXOIJEVo Til<;, o avaKorrTwv 1oxupisnm aTI


ll arraiTilOil Til<; Ka8' ll<; rrou rrpoKUljJE arr6 OUIJ~aoll xoP~VIlOil<; KaTavaAwTIKou oa-
viou oEv yEvv~81lKE rroT, E<p6oov EXEI urroAoy1oTEi IJE ~6oll rrap6VOIJOU<; Kal, ouvE-
rrw<;, 6Kupou<; 6pouc; Til<; OUIJ~aoll<; rrioTWOil<;, 1-JETa~u Twv orroiwv rrapovo!Jo avaro-
KIOIJ6 Til<; EIO<pOpO<; TOU V. 128/1975, VEVOVO<; TTOU K0810TO TllV QTTOiTilOil Til<; Ka8' ll<;
1-Jil VOIJI!Jil, Q~E~QIIl KQI QVEKKa86p10Til KQI Til OIOTay~ TTAilPWIJ~<; TTOU TllV EVOWIJOTWVEI
aKUpwTa, w<; EK008Eioa y1a 1-lll ~~alll Km !Jil EKKa8ap10IJEVIl arraiTilOil. 0 A6yo<; au-
TO<; Til<; avaKorr~<; rrpo~oAAEral rrapaoEKro Km Eivm oplo1Jvo<; Km v61JIIJO<;, Ka8w<; .
OTilPisETQI OTI<; OVW OIQTO~EI<; KQI QUTE<; TWV 6p8pWV 294 AK KQI 2 TTap. 7 TTEp. IQ' TOU
V. 2251/1994 KQI rrpETTEI VQ E~ETQOTi TTEpOITEpW W<; rrpo<; TllV OUOIQOTIK~ ~0011-JOTilTO
TOU .

Arr6 6Aa ra vo!JiiJW<; rrpooKOIJis61JEVa 1-JE ETTiKAilOll arr6 Tou<; 61a6iKou<; arrooEIKTI-
Ko IJEOa Kal Oil arr6 6Aa avE~mpTw<; ra yypa<pa, arrooEix81lKav ra aK6Aou8a rrpay-
IJOTIKO rrEpiOTaTIKO: ~UVOIJEI Til<; avaKOTITOIJEVIl<; 1-JE ap181J6 11.060/2017 61aray~<;
TTAilPWIJ~<; TOU fliKQOT~ TOU fliKQOTilpiou QUTOU, ll OTTOia EK0081lK KQTOTTIV QIT~OEW<;

Til<; Ka8' ll<; ll QVQKOTT~, 0 QVQKOTTTWV, ETTITOOOETQI OTilV KQTQ~OA~ rrpo<; TllV Ka8' ll<;
TTOOOU 9.128,90 EUpW, IJE TOU<; TOKOU<; KOI TQ E~OOQ, TTOU TTpOEKUljJE OTTO Til AEITOUpyia
Tile; arr6 30-8-2004 ouiJ~OOil<; xoP~VIlOll<; KaravaAwTIKOU oavEiou. H avwTpw moTo-
66Tp1a TpOTTEsa A6yw UTTEPiliJEpia<; TOU QVQKOTTTOVTO<; W<; TTpO<; TllV KQTQ~OA~ TWV
OOOEWV TOU oaviou, TTPOXWPilOE OTO KAi011JO TOU TllPOUIJEVOU AoyapiOOIJOU KQI OTilV

-3-
~~\
KOTOVY/\10
l'
Til<; OXTIKfl<;

OUIJtJOOil<;
(.!.
OTI<; 24 -7-2009 , IJE TflV TTiu001l
'A
OTOV a a lV~
' 1!'0:\1,0
~ f t})~ ''.i)

Tfl<; OTTO 6-5-2009 ~W01Kil<; O~AWOil<;. ATTO TO OUVOUOOIJO Tfl<; avw OUIJ~~~ ~ ~~~~~
OTTOOTTaOIJOTO TWV EIJTTOpiKWV f31f3Aiwv TTOU TE81lKOV UTT04Jfl TOU OIKOOT~ YI~T~ ::~0'"'~::
' " r:li~
01~11 Tfl<; OTTOIT~OEW<; OTTO TllV avw OU!Jf30crll, TTpOKUTTT1 OTI OTflV TTiOIKil 'CJu~~q!i
_____,_::::.--""'
'";/
TTp1EXTOI OTOV opo 4.2 fl TTJf3apUVOil TOU TTIOTOUXOU jJ TllV EIO<popa TOU V. 128/1975
Kal OTI fl Ka8' fl<; K<paf..aJOTTOIOUO TflV IO<popa TOU V. 128/1975 Ka8 <papa TTOU XPEW-
V TOKOU<; TTaOil<; <pUOEW<; Kal avaTOKI~ TO TTOOa Tfl<;, a<pou OTO Ka8 <papa TTpOKUTTTOV
uTTo'Aomo K<pa'Amo uno'Aoy1~ ToKouc; TTplxovT<; Km TTocra Jcr<popac; rou v.
128/1975, OTO VEO 0 TTpOKUTTTOV KaOTOT K<pa'Amo UTTOAOYI~ VEOU<; TOKOU<; TTp1EXO-
VT<; Kal EIO<popa. 0 TTapaVOIJO<; OUTO<; KTOKIOIJO<; KOI OVOTOKIOIJO<; TWV TTOOWV Tfl<;
IO<popa<; yiVTOI IJE TflV VOWIJaTWO~ Tfl<; OTO TTITOKIO UTTOAOVIOIJOU TWV nacrr]<; <pU-
OEW<; TOKWV. ETTOIJEVW<;, W<; TTpO<; TO TTOOO Til<; OTTOiTflOil<; y1a TO OTTOiO K008flK fl
OJaTOy~ TTAflPWIJ~<;. OV npoKUTTT1 ano TO aTTocrTTacr!JaTa Twv EIJTTOpiKWV f31f3'Aiwv Til<;
Ka8' ll<; TpaTT~a<; TTou npocrKOIJiOTilKav, TO cruvo'Ao Til<; o<p1A~<;. Aoyw Til<; aKupoTilTO<;
TWV OUIJTTp1AO!Jf30VOIJEVWV OTO f..oyapiOOIJO TTOOWV TOU avaTOKIOIJOU T~<; 1cr<popa<;
TOU V. 128/1975. H OKUpOTilTO 0 TWV ETTI!JEpOU<; TTOOWV ETTilpEa~1 TllV OTT001KTIK0Til-
TO IJE yypa<pa, af..f..a Kal TO KKa8ap101JEVO TOU OUVOAOU Til<; OTTOIT~OEW<;, a<pOU OTO
OTTOOTTOOIJO TWV EIJTTOpiKWV f31f3f..iwv TTOU TTpOOKOIJiOTflKOV OTTO TllV Ka8' r]<; OV iVOI
OUVOTO<; 0 OIOXWPIOIJO<; TWV ETTIIJEpouc; TTOOWV, a<pVO<; 'Aoyw TOU iOou<; Til<; yypa<p~<;.
O<pTEpOU AOVW Tl1<; VOWIJaTWOI1<; OTOV f..oyapiOOIJO TWV TTOOWV Tl1<; EIO<pOpa<; OTO
TTOOa TWV TOKWV, jJ TTapaTTfpa OUVETT10 TI1V aOUVOjJia TTpOOOIOpiOIJOU TOU TTPOVIJOTI-
KOU TTOOOU T11<; O<p1A~<; KOI OVTiOTOIXO Tl1<; aTTaiT11011<; Til<; Ka8' ll<; (An 1356/2012,
Ecp/\a!J 124/2007, nnprpf3 2/2017, MnpTpiK 38/2017, MnpXav 187/2017, Mnp8cr
15912/2015 TNn NOMOl:). ETTOIJEVW<;, TTPETT1 va yiv1 OKT~ 11 avaKOTT~ we; npoc; rov
avw 'Aoyo Tl1<;, we; f3a011JI1 KaJ Kar' oucriav Km va aKupw8i 11 avaKOTTTOIJEV11 o1aray~
TT'AI1PWIJ~<;. va TTif3'AI18i O 11 OIKOOTIK~ 5aTTaVI1 rou avaKOTTTOVTO<;, Kara TO VOIJIIJO

aiTI11Ja TOU 1<; f3apo<; T11<; Ka8' 11<; 11 OVOKOTT~ {176 Kal 191 TTap. 2 K.nof...L1).

r1a TOU<; AOVOU<; OUTOU<;

-i11Ka~1 OVTIIJWf..ia TWV OlaOiKWV.

-i1EXTOI TI1V OVOKOTT~.

-AKUpWV1 TllV UTT' ap18jJ6V 11 .060/2017 OlaTOy~ TT'A11PWIJ~<; TOU i11KOOT~ TOU i11KO-
OTI1piou OUTOU.

-4-
3..0 cpuA.A.o 1TJ<; un:' apL81lOV .. 1.9.-f..l........ / 2017an:ocpaaEW<; TOU ElprjVOOLKELOU A8rjVWV
(avaKOn:E:c;)

)0~ -Emf3aAA11<; f3dpo<; Tfl<; Ka8' fl<; fl OVOKOTT~ Tfl OIKOOTIK~ OOTTOVfl TOU QVQKOTTTO-
,.Y-s@ <; KOI TflV opi~1 0 OIQKOOIQ TTV~VTQ (250,00) UpW.
z ~ -Kpi8flK, arrocpaaiorflK Kal OfliJOOIU8flK a OfliJOOia EKTOKTfl auvi5piaof1 oro
~ ')
JA poar~plO TOU LliKQOTflpiOU, OTI<; 14- LlK1J~piOU 2017.
~ _./

H ElpflVOOiKfl<; H

-5-