You are on page 1of 3

1.

කනගරායන් ආරු
2. පරංගි ආරු
3. මහකනදරා ඔය (ගම්භීර් නදී )
4. මල්වතු ඔය (කදම්භ නදී )
5. මමෝදර ගං ආරු
6. කලා ඔය (මගෝණ නදී )
7. මී ඔය (සූකර නදී )
8. දදුරු ඔය (ජජ්ජර නදී )
9. කැළණි ගඟ (කල්යාණි නදී )
10. කලු ගඟ (කාල නදී )
11. ගිං ගඟ (ගිම්හ නදී )
12. නිල්වලා ගඟ (නීලවාල නදී )
13. වළමේ ගඟ (වන නදී )
14. කිරිඳි ඔය (කරින්ද නදී )
15. මැණික් ගඟ (කප්පර කන්ද නදී )
16. කු ඹු ක්කන් ඔය (කුඹුකන්න නදී )
17. ගල් ඔය (ගාල්හ නදී )
18. මහවැලි ගඟ (මහා වාලුකා නදී )
19. අඹන් ගඟ (ආකාශ ගංගා )
20. හුරුළු ඔය (සුරාල්ල නදී )

හුරුළු ඔය (සුරාල්ල නදී ) 3. 7. දදුරු ඔය 19. මී ඔය මහවැලි ගඟ (සූකර නදී ) (මහා වාලුකා නදී ) 8. මල්වතු ඔය කලා ඔය (මගෝණ නදී ) (කදම්භ නදී ) 18. කනගරායන් ආරු පරංගි ආරු 20. (ජජ්ජර නදී ) අඹන් ගඟ (ආකාශ ගංගා ) 17. මහකනදරා ඔය 5. 1. නිල්වලා ගඟ (නීලවාල නදී ) වළමේ ගඟ (වන නදී ) . මැණික් ගඟ 11. කිරිඳි ඔය (කරින්ද නදී ) 12. 2. 6. 14. (කප්පර කන්ද නදී ) 13. ගල් ඔය (ගාල්හ නදී ) 9. කලු ගඟ (කාල නදී ) 16. කුඹුක්කන් ඔය (කුඹුකන්න නදී) ගිං ගඟ (ගිම්හ නදී ) 15. කැළණි ගඟ (කල්යාණි නදී ) 10. (ගම්භීර් නදී ) මමෝදර ගං ආරු 4.