INSTITUT LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN KOTA BHARU, PENGKALAN CHEPA KELANTAN DARUL NAIM

UKUR DALAM KEJURUTERAAN
NAMA NO NDP KURSUS TAJUK TUGASAN PENGAJAR : MOHD LUKMAN HAKIM BIN SAZLI : 10209186 : SIJIL TEKNOLOGI BINAAN (SEM3) : JENIS UKUR DALAM KEJURUTERAAN : En. ZAINAL AZDI BIN MUHAMMAD

Rujukan : KAMARUZAMAN ABD. RASID, ANUAR AHMAD dan SHAHIDAH MOHD ARIFF (1993) , ILMU UKUR UNTUK JURUTERA diterjemah dari :- SURVEYING FOR ENGINEER J.UREN & W.F. PRICE (1978, 1985)

PENGENALAN
Secara Amnya, perkataan ukur digunakan dengan begitu meluas dalam berbagai-bagai bidang. Kita selalu diajukan dengan Ukur Tanah, Ukur Bahan, Ukur Bangunan, dan sebagainya. Namun dalam pembelajaran ukur bagi pelajar semester 3 Sijil Teknologi Binaan Bangunan, ukur tanah merupakan silibus pertama dalam bab ini. Ukur tanah penting dalam kerja -kerja awal pembinaan untuk menentukan tinggi rendah dan bentuk muka bumi s esuatu kawasan, bertujuan untuk menyelaraskan ketinggian atau untuk meratakan permukaan sesuatu kawasan.

UKUR KEJURUTERAAN
UKUR KEJURUTERAAN boleh dianggap sebagai sebahagian daripada UKUR TANAH. Kebanyakan ukur jenis ini dilaksanakan untuk industri pembinaan. Keperluan dan tujuannya adalah sangat meluas dan am. Ianya digunakan untuk kerja yang berkaitan dengan pembinaan sesuatu cirri kejuruteraan seperti jalan raya, landasan kereta api, talian paip, empangan, stesen janakuasa, lapangan terbang dan sebagainya. Antara tujuan utamanya adalah untuk : 1. Menghasilkan pelan-pelan terbaru bagi kawasan projek kejuruteraan yang akan dibina. 2. Menentukan keluasan dan isipadu tanah serta bahan yang mungkin diperlukan semasa pembinaan. 3. Memastikan binaan yang akan dibina berada di kedudukan relatif, tepat dan betul 4. Menyediakan titik-titik kawalan tetap untuk mengukur projek penting seperti pengawasan permukaan empangan bagi mengesan sebarang pergerakan.

UKUR ARAS
UKUR ARAS adalah nama yang diberi kepada proses mengukur beza tinggi antara dua atau lebih titik. Ukur aras banyak kegunaannya dalam ukur kejuruteraan. Ia digunakan dalam semua peringkat projek pembinaan daripada ukur tapak binaan awalan sehingga pemancanggan akhir. Kebiasaannya proses ukur ini dilakukan untuk mendapatkan tinggi rendah sesuatu permukaan kawasan sebelum diratakan dan diselaraskan ketinggian kawasa tersebut untuk tujuan pembangunan, samada sebuah bangunan, rumah ataupun sebuah kawasan perumahan.

UKUR GEODESI
UKUR GEODESI biasanya meliputi kawasan pengukuran yang luas. Selain itu, bentuk lengkung muka bumi juga mesti diambil kira. Ini merupakan jenis pengukuran yang memberikan kejituan paling tinggi. Ukuran jarak dicerap sehingga ke tahap kejituan 0.001mm, manakala ukuran sudut pul a mungkin sehingga ke tahap kejituan 0.01mm. kedua -dua pengukuran melibatkan penggunaan teori matematik yang tinggi disamping penggunaan alat canggih berkejituan tinggi. Ukur jenis geodesi ini digunakan terutamanya untuk menyediakan data bagi tujuan kajian saintifik. Di Malaysia, ukur geodesi digunakan antara lain untuk menyediakan rangka kerja ukur yang tepat dan bertindak sebagai kawalan atau rujukan kepada semua kerja ukur yang dijalankan. Bagi menghasilkan ukuran yang tepat dan meliputi satu kawasan yan g luas, saiz dan bentuk sebenar bumi mesti diambil kira. Pengukuran ini juga perlu mengambil kira kesan tarikan gravity.

UKUR TOPOGRAFI
UKUR TOPOGRAFI digunakan untuk menghasilkan sebuah peta atau pelan yang menggambarkan bentuk muka bumi bersama -sama dengan butiranbutiran semula jadi atau buatan manusia. Antara ciri -ciri penting yang ada pada sesebuah peta topografi ialah garisan -garisan kontur. Garisan-garisan ini mampu memberikan gambaran tentang keadan muka bumi sesebuah kawasan. Kerja ukur seumpama ini biasanya dikelaskan mengikut skala akhir peta. Kerja ukur skala kecil biasanya meliputi kawasan yang luas seperti seluruh benua, negeri atau daerah .

UKUR KADASTER
UKUR KADASTER Di Malaysia , kerja-kerja ukur kadaster khusus dijalankan bagi menetukan dan merekodkan kedudukan tanda-tanda sempada lot tanah bagi tujuan penetuan hak milik. Tanda -tanda ini mestilah terdiri daripada batu tanda yang dibuat khas dan diluluskan ole Jabatan Ukur dan Pemetaan Negara. Pada tahun sebelum 1993, disebabkan Sistem Pendaftaran Tanah Kebangsaan masih dalam proses pembangunan. Kedudukan lot tanah ditentukan berdasarkan kepada butiran peta atau butiran UKUR TOPOGRAFI yang terdapat dalam peta UKUR ORDINAN, kerana pada ketika itu UKUR KADASTER dihadkan kepada Negara-negara di seberang laut.

UKUR ASTRONOMI
Satu cabang ukur yang melibatkan penggunaan jasad -jasad di angkasa lepas dalam menentukan kedudukan titik -titik di atas permukaan bumi. Sebenarnya bidang ini bukanlah suatu bidang baru. Ianya telah lama diguna pakai ol eh pelayar-pelayar di seluruh dunia dalam menentukan arah tujuan kapal yang dikemudi berdasarkan taburan gugusan bintang di langit, namun kaedah ini hanya dapat diguna pakai di watu malam sahaja kerana gugusan bintang hanya kelihat pada waktu itu. Cerapan yang dilakukan menggunakan kaedah ini adalah dengan menandakan titik terten tu berpandukan gugusan bintang, namun cara ini mempunyai kelemahan yang sangat besar memandangkan cerapan tidak boleh dilakukan pada waktu siang. Pada masa kini cara ini jarang digunakan kerana wujudnya alat Global Positioning System(GPS) atau sistem penanda global yang dicipta berdasarkan gabungan UKUR ASTRONOMI, UKUR TOPOGRAFI dan beberapa cara pengukuran yang lain .

UKUR HIDROGRAFI
Dalam UKUR HIDROGRAFI, pengukuran dijalankan di kawasan-kawasan yang diselami air seperti tasik,sungai dan sebagainya. Tahap pengukuran yang dijalankan untuk sungai-sungai, terusan, tasik dan lautan adalah berbeza-beza. Juruukur HIDROGRAFI menetapkan kedudukan kapal ukur untuk menentukan kedalaman air dan menyelidik keadaan semula jadi dan bentuk muka bumi di dasar laut. Tugas tradisi mereka(JURUUKUR HIDROGRAFI) adalah memeta pinggir dan dasar laut bagi menghasilkan carta pandu arah untuk kegunaan pelaut. Pada masa kini kerja mereka (JURUUKUR HIDROGRAFI) lebih banyak kepada penerokaan dan industri pengeluaran minyak. UKUR HIDROGRAFI juga digunakan dalam rekabentuk struktur dan sengaraan binaan yang berada dikawasan berair seperti pelabuhan, jalan air, pertahanan sungai dan laut, pengawalan pencemaran dan kajian saintifik lautan.

UKUR FOTOGRAMETRI
Kerja ukur bagi skala-skala yang berbeza-beza mungkin dilakukan dengan cara fotogrametri, iaitu menggunakan fotograf yang diambil dengan menggunakan kamera khas dari pesawat udara atau dari atas tanah. Dilihat secara berpasangan, fotograf itu menghasilkan imej paramuka yang diukur itu dalam bentuk tiga dimensi. Biasanya, ini dilakukan dengan bantuan mesin pemplot stereo dan computer yang mahal untuk menghasilkan peta atau data -data berangka.

KESIMPULAN
Kesimpulannya, untuk mencapai matlamat ini, kejituan alat dan teknik pengukuran yang sesuai mesti digunakan sebelum dan semasa pembinaa n. Walaupun begitu, tidak semua projek berkhendakan kejituan yang tinggi. Sesetengah projek memerlukan sudut dan jarak yang yang diukur masing masing kepada 01 dan 0.1m. Manakala projek -projek lain pula diukur sehingga ke kejituan 01 dan 0.001m. Oleh itu, jurutera -jurutera harus sedar akan pentingnya dalam membuat pemilihan alat dan teknik -teknik pengukuran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful