You are on page 1of 1

12/20/2017 : Ashta Matrika Moola Mantra

Ashta Matrika Moola Mantra


Brahmani Moola Mantra:
Hamsarudha prakarrtavaya sukastraka-mandala
Sutram cha pusthakam ghate urdhva-hastha advaye shubhe (Rupamandana)

Vaishnavi Devi Moola Mantra


Vaishnavi Vishnu saddasi Garudapasi samsthitha
Chaturbhuja varada shankha chakra gadadhara (Rupamandana)

Maheswari Moola Mantra


Maheshwari prakarrtavaya Vrishabasana samasthitha
Kapala shula khatvanga varada cha chaturbhuja (Rupamandana)

Indrani Moola Mantra


Indrani Indra-sadrishi vajra-shlu-gada dhara
Gajasngata Devi lochanirvasu bhivrta (Rupamandana)

Varahi Moola Mantra


Om aim glaum aim namo bhagavati
vartali vartali varahi varahi varahamukhi varahamukhi andhe andhini namah
rundhe rundhi namah jambhe jambhini namah
mohe mohini namah stambhe stambhini namah
sarvadushta prada dushtanam sarvesham sarvavak chitta
shatkarmukha gati jihva stambhanam kuru kuru shighram vashyam kuru kuru
aim glaum thah thah thah thah hum phat swaha||

Kaumari Moola Mantra


Kumaara rupa Kaumari mayura bar vahana
Raktha vastra dhara padma-shula-shakthi-gandhara eti Kaumari (Rupamandana) ||

Chamundi Moola Mantra


Dastrala kshindeha chagatrakarshana bhimrudani
Dig-bahuksham kushisa musalan chakra marganaum//
Ankusha bibharti khadgam daksnesvatah
Khetaasa dhanurdandam kutharam chalti bibarti//
Chamunda pretaga raktha bikratasyahi bhusanath
Dvibhuja prakatray kartika karyamnuintra //

Narasimhini or Pratyangira Moola Mantra


OM KSHAM PAKSHA JWAALAA JIHVE(Y)
KAARALA THAMSHTTRE(Y) KAALARAATHRI PRATHYANGIRE(Y)
KSHAM HREEM HOOM PAT||

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SnMhoXSGi8gJ:https://sreevidyatantram.blogspot.com/2017/04/ashta-matrika-moola- 1/1