JAWNY Lublin

ISSN 2544-5510

NA STRAŻY MIASTA 1(1) listopad 2017 Wydanie bezpłatne Gazeta.JawnyLublin.pl

Znaleźliśmy
najaktywniejszego
radnego

Obietnice wyborcze
11 zrealizowanych
Na podstawie danych o lubelskich
9 w trakcie realizacji radnych stworzyliśmy badanie,
które wskazało najaktywniejszego
radnego. Takiego, który zawsze
12 niezrealizowanych głosuje, zawsze jest obecny na ko-
misjach Rady Miasta, z którym bez
problemu można się skontaktować.

„Kontrakt dla Lublina”
 więcej na stronie 3

Doradcy i asystenci

na półmetku
już nie w samorządzie
Prezydent Andrzej Duda podpisał
ustawę, która likwiduje stanowiska
asystentów i doradców w samorzą-
Przed wyborami w 2014 roku Krzysztof Żuk przedstawił „Kontrakt dla Lublina”. dzie. Sprawdziliśmy, kogo dotknie
Był to zbiór obietnic wyborczych pogrupowanych w kilka kategorii. Za nami połowa nowa ustawa i co o tym sądzą lo-
kalni posłowie.
kadencji prezydenta – sprawdziliśmy, jak idzie realizacja obietnic.
 więcej na stronie 5

Co obiecał prezydent Żuk była zaplanowana wcześniej, wie- Obietnice zrealizowane
le z nich znalazło się w budżecie
Prezydent na dziewięciu tablicach miasta na 2015 roku (przebudowa 11 obietnic uznajemy za zrealizo-
złożył obietnice w siedmiu katego- skrzyżowania Solidarności – Du- wane. Są to między innymi projekty
riach (miasto akademickie, miasto cha), natomiast pozostała część infrastrukturalne takie jak przebu-
dzielnic, miasto inwestycji, miasto obietnic to zupełnie nowe pomysły dowa skrzyżowania Nadbystrzyc-
rodziny, miasto sportu i rekreacji, (rozwój przemysłów kreatywnych). ka, Narutowicza, Muzyczna. Dwu-
miasto przedsiębiorczości i rozwo- Z drugiej strony obietnice możemy krotne zwiększenie systemu roweru
ju). Ciężko wskazać, ile dokładnie analizować przez pryzmat ich wy- miejskiego i wzrost liczby studentów Znamy
było obietnic – jedne były mniej mierności. Część obietnic jest kon- zagranicznych do 5000 to obietnice, wyniki Budżetu
dokładne, drugie bardziej. Obiet- kretna i łatwo mierzalna (wzrost które łatwo zmierzyć. Obie zostały
nica dot. przeznaczenia dwóch mi- liczby studentów zagranicznych do zrealizowane. Na koniec 2014  roku Obywatelskiego
liardów na inwestycje złożona była 5 tysięcy), natomiast pozostałe są w mieście było 40 stacji roweru
z kilkunastu mniejszych obietnic. ogólne i trudne do zweryfikowania miejskiego, po dwóch latach już 90. Mieszkańcy podzielili 15 milionów
Wybraliśmy 32 obietnice, które (rozwój klastrów usługowych i prze- Studentów zagranicznych w 2014 złotych. W 2018 roku będą realizo-
poddaliśmy analizie. mysłowych). Opisane obietnice zo- roku studiowało w Lublinie 4500, wane 44 projekty w 25 dzielnicach.
Analizując obietnice złożone stały zweryfikowane na podstawie dwa lata później już ponad 5600. Najwięcej głosów zebrał remont
przez prezydenta, zauważyliśmy, że dostępnych danych, według stanu Prezydent obiecał również „Zie- Szkoły Podstawowej Sióstr Urszu-
można podzielić je na kilka grup. na koniec 2016 roku. Ze wszystkimi lony Lublin”, czyli tworzenie zielo- lanek. Wciąż nie są jednak zrealizo-
Z jednej strony obietnice może- obietnicami oraz szczegółową anali- nych przestrzeni. wane projekty z poprzednich edycji.
my analizować przez pryzmat ich zą ich realizacji można się zapoznać
innowacyjności. Część obietnic na stronie kontraktdlalublina.pl.  dokończenie na stronie 4  więcej na stronie 6
Szanowni Konsultacje w toku Nagroda Rady Europy
dla Lublina
Czytelnicy Ratusz zaprasza do zgłaszania uwag w ramach
konsultacji społecznych. Obecnie trwają konsul-
tacje dot. zmian regulaminu Rady Działalności Lublin jako jedyny w Europie
Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz zasad otrzymał w tym roku Nagrodę
Jawny Lublin to idea, która V edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. Europy 2017. To wyróżnienie
przyświeca działalności Fun- Konsultacje regulaminu Rady dotyczą ewentu- dla miast najbardziej aktyw-
dacji Wolności od pięciu lat. alnych zmian jego treści. Konsultacje będą trwały nych w promocji wartości
Chcemy by mieszkańcy mieli do 31 stycznia 2018 roku. Uwagi można zgłaszać europejskich.
wiedzę oraz realnie decydowali m.in. mailowo na adres konsultacje@lublin.eu. – Lublin ogromnie roz-
o tym, co się dzieje w mieście. Zaplanowane są także otwarte spotkania w dniach winął swoją współpracę mię-
Jawny Lublin to niezależna ga- 14 grudnia 2017 r. o godzinie 17.00 i 16 stycznia dzynarodową i wyróżnił się
zeta, której celem jest dostarczenie wiedzy. Bo 2018 r. o godzinie 17.00 w Biurze Partycypacji działaniami z miastami part-
wiedza to władza. Społecznej na ul. Bernardyńskiej 3. nerskimi, wykazał więzi z zagra-
W pierwszym numerze szczególnie zachęcamy Konsultacje zasad Budżetu Obywatelskiego nicznymi społecznościami lokalnymi, ale także
do zapoznania się z analizą realizacji obietnic dotyczą sposobu zgłaszania pomysłów oraz ich był organizatorem wydarzeń proeuropejskich
przedwyborczych prezydenta Krzysztofa Żuka. wyboru. Pierwszy etap trwa do 19 listopada 2017 – czytamy w uzasadnieniu. Komitet przyznał
W połowie kadencji sprawdziliśmy, które obietnice roku. W tym czasie można zgłaszać swoje uwagi wyróżnienie m.in. za organizowanie szeregu
są już zrealizowane a nad którymi trzeba jeszcze m.in. na adres obywatelski@lublin.eu. W drugim uroczystości celebrujących Dzień Europy (jak
popracować. Zbadaliśmy także aktywność miej- etapie przeprowadzone zostaną warsztaty dla osób, np. symulacja sesji Parlamentu Europejskiego
skich radnych. które zgłosiły swoje uwagi, w celu wypracowania dla młodzieży) czy imprez kulturalnych (Noc
Nasza gazeta jest obywatelska, czyli przeznaczona propozycji rozwiązań. Etap ten będzie miał miej- Kultury, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tań-
dla wszystkich. Każdy może opublikować w niej sce w drugiej połowie listopada 2017 r. W trzecim ca, Carnaval Sztukmistrzów) oraz corocznych
swój tekst (jeśli spełnia określone wymogi dot. etapie odbędą się protokołowane otwarte spotka- edycji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.
tematyki i obiektywizmu). Zapraszam do czytania nia: w dniach 11 grudnia 2017 r., o godzinie 17.00 Zauważone zostały także zasługi miasta w wysy-
oraz pisania! n i 11 stycznia 2018 r. o godzinie 17.00 (Biuro Par- łaniu konwojów humanitarnych do Gruzji i na
Krzysztof Jakubowski tycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3).  n Ukrainę. n
Prezes Fundacji Wolności  Krzysztof Kowalik Krzysztof Jakubowski

I Forum Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic
Przedstawiciele 18 dzielnic oraz miej-
scy radni wzięli udział w I Forum Prze-
wodniczących Rad i Zarządów Dzielnic.
Społecznicy rozmawiali o zmianach
w funkcjonowaniu, problemach oraz
o potrzebie częstszych spotkań.

W
 czasie konferencji odbyły się cztery
panele dyskusyjno-warsztatowe dot.
finansów dzielnic, kompetencji, ko-
munikacji i promocji oraz trybu pracy. Szcze-
gólnie ożywioną dyskusję wzbudziły kwestie
związane z budżetem obywatelskim, dietami
przewodniczących zarządów oraz istnieniem
i kompetencjami komisji rewizyjnych.
Rady Dzielnic chciałyby dostawać informacje Forum było okazją do zastanowienia się nad
z urzędu o planowanych inwestycjach (często do- wizją przyszłości i rozwoju jednostek pomoc- Jawny Lublin
wiadują się o nich dopiero w momencie, gdy roz- niczych miasta. Społecznicy wyrazili również Lublin, nr 1(1) 2017 • NAKŁAD 10 000 EGZ.
poczynają się prace). Społecznicy zwracali uwagę potrzebę współpracy z Radą Miasta Lublin. REDAKCJA NUMERU gazeta.jawnylublin.pl
na potrzebę podnoszenia swoich kompetencji oraz Efektem spotkania był m.in. wniosek o zwięk- Krzysztof Kowalik redakcja@jawnylublin.pl
Krzysztof Jakubowski
pomocy prawnej ze strony urzędu miasta. szenie kwoty rezerwy celowej dla rad dzielnic Bartłomiej Bałaban WYDAWCA
Uczestnicy podkreślali potrzebę częstszej złożony do prezydenta miasta. Wszystkie reko- Seweryn Szczepaniak Fundacja Wolności
ul. Peowiaków 10/8, 20-007 Lublin
organizacji takich spotkań. Kolejne mogłoby mendacje oraz nagranie z przebiegu spotkania są WSPÓŁPRACA tel. 513 97 95 97
dotyczyć np. zmian w regulaminie budżetu oby- dostępne na stronie www.fundacjawolnosci.org. Krzysztof Gorczyca KRS: 0000428743
watelskiego. – Idea Forum jest dziś, w okresie Spotkanie zorganizowały Fundacja Wspiera- Lubelski Alarm Smogowy kontakt@fundacjawolnosci.org

zaawansowanych prac nad reformą statutów Rad nia Samorządności Nasza Dzielnica i Fundacja DTP, OKŁADKA „Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw
Dzielnic, szczególnie ważna, ponieważ wzajem- Wolności. Patronat honorowy nad wydarzeniem Marcin Wachowicz
Obywatelskich”
na współpraca pozwoli zwiększyć efektywność objął Przewodniczący Rady Miasta Lublin Piotr Zdjęcia
ich (Rad) działalności – mówił Filip Trubalski Kowalczyk. n arch. Jawny Lublin

z Fundacji Nasza Dzielnica.  Krzysztof Jakubowski

2 JAWNY Lublin 1(1) • LISTOPAD 2017
Znaleźliśmy najaktywniejszego radnego
Badanie Aktywności Radnych jest oceną aktywności radnych na podstawie dokumentów i weryfikowalnych
danych prowadzoną przez Fundację Wolności. Badanie nie ocenia skuteczności radnych ani nie ocenia
efektów ich pracy. Ostatnie takie badanie Fundacja Wolności przeprowadziła w połowie kadencji – pod
koniec 2016 roku. Analizie poddano 23 sesje, 256 posiedzeń komisji, prawie 500 interpelacji, 619 podjętych
uchwał i 19 projektów uchwał przygotowanych przez radnych.

K
ryteria oceny przygotowano razem z rad-
nymi, dotyczą one: obecności na sesjach
i komisjach, liczby złożonych interpela-
cji i projektów uchwał, składanych do budżetu
wniosków, przynależności do więcej niż trzech
komisji, frekwencji w trakcie głosowań, dostęp-
ności dla mieszkańców czy reakcji na wysłane
maile z prośbą o rozmowę. W ramach dostępno-
ści dla mieszkańców oceniano, czy w BIP-ie jest
zdjęcie radnego, telefon kontaktowy, czy radny
prowadzi dyżury, posiada stronę internetową
i czy jest ona aktualna. Za każde kryterium moż-
na było uzyskać punkty, łącznie 39 punktów. Na
podium stanęli kolejno: Piotr Popiel – 31 pkt
(PiS), Marcin Nowak – 28 pkt (WL), Stanisław
Brzozowski – 27 pkt (PiS). Na początku 2018
roku planujemy powtórzyć badanie. Osoby za- Na zdjęciu trójka laureatów – Stanisław Brzozowski (27 pkt), Piotr Popiel (31 pkt), Marcin Nowak (28 pkt)
interesowane aktualną aktywnością radnych na
sesjach Rady Miasta zachęcamy do odwiedze- Marcin Nowak, okręg I – Brono- Stanisław Brzozowski – okręg
nia strony lublin.mamprawowiedziec.pl, gdzie wice, Stare Miasto, Śródmieście, IV – Czechów Południowy, Czechów
w przystępnej formie można zobaczyć jak gło- Wieniawa. Północny, Sławin, Sławinek.
sował dany radny czy kto popierał daną uchwałę. Mijający rok to rewitalizacja Załatwienie czegoś w Ratuszu
W największej liczbie głosowań wzięli udział: obszaru w kwadracie ulic Wetera- trwa niewiarygodnie długo. Przy-
Bartosz Margul 99,67% (PO), Anna Ryfka 98,69% nów, Łopacińskiego, Sowińskiego, al. kładowo uschniętych drzew z ulicy
(PO), Eugeniusz Bielak 98,36% (PiS). Racławickie. Z inicjatywy mieszkań- Koncertowej nie udało się usunąć
Aż 24 radnych w badanym okresie nie opu- ców, we współpracy z nimi został zagospodarowany przez kilka miesięcy, a po trzech latach walki o boisko
ściło żadnej sesji. skwer rekreacyjno-użytkowy. Zadania na przyszły przy ulicy Altanowej okazuje się, że działki nie są
rok to przede wszystkim dalsze remonty ulic, m.in. odrolnione. Obecnie staram się o budowę boiska przy
Najwięcej interpelacji złożyli: Marcin No- Pogodnej, która jest w fatalnym stanie i jest mocno ul. Baśniowej w ramach ministerialnego programu
wak – 111 (WL), Piotr Popiel – 73 (PiS), Beata niefunkcjonalna. Otwarte Strefy Aktywności.
Stepaniuk-Kuśmierzak – 47 (PO).
Żadnej komisji Rady Miasta nie opuścili: Ma- Monika Orzechowska – okręg II – Marta Wcisło – okręg V – Felin,
riusz Banach (WL), Piotr Dreher (PO), Dariusz Konstantynów, Rury, Szerokie, Wę- Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna,
Jezior (PiS), Zbigniew Jurkowski (PO). Warto glin Północny, Za Cukrownią. Ponikwoda, Tatary.
fot. Monika Orzechowska

zwrócić uwagę, że Zbigniew Jurkowski zasiada Praca radnego miejskiego jest W ciągu ostatniego roku udało
fot. Marta Wcisło

aż w siedmiu z jedenastu komisji Rady Miasta. o wiele bardziej wymagająca niż praca się rozpocząć inwestycję w parku na
radnego dzielnicowego. Mój okręg był ul. Zawilcowej, wybudować miej-
Najbardziej dostępni byli: Zbigniew Ławni- bardzo zaniedbany, ale przez ostatnie sca postojowe na ul. Tumidajskiego,
czak (PiS), Marcin Nowak (WL), Marta Wcisło lata udało mi się wyremontować dużą liczbę ulic (m.in. rozpocząć budowę ul. Poziomkowej czy chodnika na
(PO). Krasińskiego) oraz przeprowadzić remont parkietu ul. Niepodległości. Przede mną przebudowa ulicy
Zdjęcia w BIP-ie nie posiadało tylko trzech w ZSO nr 5 czy montaż pieca w SP 29. W 2018 roku liczę Kalinowszczyzna, budowa dalszej części ulicy Trze-
radnych. Do dziś z BIP-u nie dowiemy się jak wy- na remont kolejnych ulic (m.in. Balladyny, Głównej). śniowskiej czy stworzenie skwerów i placów seniora
glądają. Telefon kontaktowy podało aż 17 rad- Z mieszkańcami spotykam się trzy razy w miesiącu. przy ulicach Motorowej i Montażowej.
nych. Stronę internetową posiadało 11 radnych.
Dyżury pełniło pięciu radnych. Anna Ryfka – okręg III – Czuby Po- Piotr Popiel – okręg VI – Abramo-
łudniowe, Czuby Północne, Węglin wice, Dziesiąta, Głusk, Kośminek,
Najwięcej zgłoszonych projektów uchwał Południowy. Wrotków, Zemborzyce.
mieli: Tomasz Pitucha – 15 (PiS), Piotr Popiel – Razem z Radami Dzielnicy Jestem zadowolony, że przez całą
13 (PiS), Marek Wójtowicz – 11 (PiS). i mieszkańcami widzimy niemal te kadencję udało mi się utrzymać tem-
fot. Anna Ryfka

W ciągu 24 godzin na maila z prośbą o roz- same potrzeby. Stąd w ostatnim roku po pracy. Sukcesem jest budowa ulicy
mowę odpowiedziało troje radnych: Mariusz udało się wyremontować dużo ulic, Parczewskiej, która ułatwia dzieciom
Banach (WL), Piotr Popiel (PiS), Beata Stepniuk- stworzyć nowe miejsca parkingowe, wyremontować dotarcie do szkoły. Obecnie najważniejszą rzeczą, jaką
-Kuśmierzak (PO). chodniki, ustawić progi zwalniające czy stworzyć pod- się zajmuję, jest pogodzenie potrzeb mieszkańców
Spytaliśmy liderów badania w swoich okrę- jazdy dla osób niepełnosprawnych. W najbliższym i Ratusza w nowym studium. Szczególnie ważne są dla
gach o sukcesy na przestrzeni ostatniego roku czasie planuję remonty kolejnych ulic oraz budowę mnie problemy sąsiadów planowanej tzw. południowej
oraz najbliższe plany: stadionu lekkoatletycznego przy SP 28. obwodnicy Lublina.  n Krzysztof Kowalik

Gazeta.JawnyLublin.pl 3
„Kontrakt dla Lublina” na półmetku ta oraz podległych mu instytucji. „Nowe szkoły
w rozbudowujących się osiedlach”. W czasie trwa-
nia tej kadencji żadna szkoła nie została wybudo-
wana. Pierwsza, przy ulicy Berylowej, ma powstać
 dokończenie ze strony 1 dopiero w 2019 roku. W 2016 roku urząd planował
powiększyć strefę ekonomiczną na Felinie do 200
Biorąc pod uwagę wprowadzenie „zielone- ha (co było kolejną obietnicą przedwyborczą pre-
go budżetu” i 2 mln zł w tegorocznym budżecie zydenta). Strefa nie została jednak powiększona.
właśnie na takie działania, uznajemy tę obietnicę Obecnie na przeszkodzie stoją regulacje prawne,
za spełnioną. Rozbudowa sieci połączeń i przy- które przestały obowiązywać w lipcu 2017 roku.
stanków komunikacji miejskiej oraz rozbudowa W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
systemu monitoringu i wzrost liczby patroli straży prezydent zamierzał zbudować Centrum Sportów
miejskiej to obietnice mniej precyzyjne, ale również Motorowych. Do końca 2016 roku ta inwestycje
należy uznać je za zrealizowane. Powstały nowe nie ruszyła. Modernizacja stadionu żużlowego ma
połączenia, w weekendy częściej kursują nocne być realizowana w 2018 roku w ramach Budżetu
autobusy, mamy kilkanaście nowych przystanków. Obywatelskiego.
Ze sprawozdań Straży Miejskiej wynika, że wzrosła
liczba funkcjonariuszy oraz samych patroli. Co dalej?

Obietnice w trakcie realizacji Wraz z publikacją sprawozdania z wykonania
budżetu za 2017 rok planujemy odświeżyć infor-
Dziewięć obietnic uznajemy za będące w trakcie mację o stanie realizacji obietnic. Do tego czasu
realizacji. Znajdują się tutaj przede wszystkim pro- mocno kibicujemy prezydentowi w realizacji jego
jekty i inwestycje, które można określić liczbowo. obietnic.
Jedna ze sztandarowych obietnic przedwyborczych Niestety do momentu publikacji nie udało
to 2 mld zł na inwestycje. Zgodnie ze sprawozda- nam się uzyskać komentarza prezydenta ws. stanu
niami z wykonania budżetu miasta za 2015 i 2016, realizacji „Kontraktu dla Lublina”.
nakłady inwestycyjne wyniosły 581 mln zł. Obiet- Zobacz wszystkie obietnice i poziom ich re-
nica zostanie zrealizowana, jeśli w 2017 i 2018 roku alizacji na stronie kontraktdlalublina.pl. n
w sumie miasto przeznaczy na inwestycje 1,5 mld zł. Krzysztof Jakubowski
Na półmetku kadencji poziom realizacji obietnicy
wynosi 29%. 10 000 nowych miejsc pracy to obietni-
ca trudna do zweryfikowania. Zakładamy, że chodzi
o wzrost liczby miejsc pracy, czyli że w 2018 roku

w Lublinie będzie o 10 000 więcej miejsc pracy niż
cztery lata wcześniej. W tym celu sprawdziliśmy
dane ZUS dot. liczby osób ubezpieczonych z ty-
tułu umowy o pracę, zlecenia i samozatrudnienia.
W ciągu ostatnich dwóch lat przybyło 1251 osób.
Na półmetku kadencji poziom realizacji obietni-
cy wynosi więc 12,5%. Pozyskanie 30 inwestorów
z sektora produkcji, zapewniających inwestycje na
poziomie 1 mld zł, to obietnica „miasta inwestycji”.
Po dwóch latach prezydentury zapytaliśmy Wydział
Strategii i Obsługi Inwestorów o stan jej realizacji.
Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że przez ten czas
w strefie ekonomicznej zainwestowało 21 inwe-
storów na kwotę 83 mln zł. Czekamy na dalsze
inwestycje. „150 mln zł na inwestycje w dzielnicach,
wskazane przez mieszkańców”. Aby sprawdzić wy-
konanie tej obietnicy, policzyliśmy, ile pieniędzy
wydaliśmy poprzez budżet obywatelski, inicjatywę
lokalną, zielony budżet oraz rady dzielnic. Są to te
narzędzia, dzięki którym mieszkańcy mogą sami
decydować o wydatkowaniu pieniędzy z budżetu
miasta. Przez dwa lata podzieliliśmy 24,5 mln zł.
Poziom realizacji obietnicy na półmetku kadencji
wynosi 16,4%.

Obietnice niezrealizowane

Dwanaście obietnic uznajemy za niezrealizowa-
ne (albo jeszcze nierozpoczęte). Są to obietnice,
w których nie widać żadnych działań prezyden-

4 JAWNY Lublin 1(1) • LISTOPAD 2017
Doradcy i asystenci – już nie w samorządzie
Prezydent Andrzej Duda 14 października 2017 roku podpisał ustawę, która likwiduje stanowiska doradców
i asystentów w gminach, powiatach i urzędach marszałkowskich. Oznacza to, że do końca listopada wszystkie
stanowiska doradców i asystentów znikną. Przynajmniej w samorządach.

B
ędący autorem projektu Kukiz’15 odpu- Prezydent Białej Podlaskiej wynagrodzenie siedmiu etatów przeznaczono 
ścił administrację rządową, dzięki czemu zatrudnia asystentów 317 560 zł.
projekt zyskał poparcie posłów PiS. A to Doradcami wojewody byli: Radosław Brzóz-
przesądziło o jego uchwaleniu. W listopadzie wy- Prezydent Białej Podlaskiej nie zatrudnia do- ka (radny PiS ze Świdnika, od kwietnia 2016 roku
gasną umowy doradców i asystentów wszystkich radców, ale za to ma dwóch asystentów. Są jest rzecznikiem wojewody), Tomasz Pitucha 
wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów nimi Patrycja Puch i Michał Trantau. W ich (miejski radny PiS z Lublina), Konrad Sawicki 
i marszałków. Jednak nie wszyscy doradcy w na- zakresie obowiązków jest obsługa spotkań i ko- (radny PiS ze Świdnika) oraz na pół etatu Mieczy-
szym regionie stracą pracę. Zmiany ominą np. ordynacja kalendarza Prezydenta, prowadzenie sław Ryba (radny PiS z Lublina) i Tomasz Wicha.
gabinet wojewody. monitoringu prasy czy śledzenie forów dysku- Wojewoda miał też czterech pełnoetatowych
Sprawdziliśmy, ilu doradców zatrudniają syjnych nt. aktywności Urzędu Miasta. Oby- asystentów politycznych: Dawid Kostecki, Seba-
prezydenci największych miast w województwie dwoje asystenci zarobili w 2016 roku 81 409 zł  stian Paul, Dariusz Stachowicz (radny w Opolu
lubelskim, marszałek oraz wojewoda. Ile im płacą (śr. 3390 zł miesięcznie). Lubelskim) i Marek Wieczerzak.
oraz czym się zajmują?
Czy doradcy są potrzebni w samorządach?
Doradcy i asystenci prezydenta Lublina Prezydent Lublina Krzysztof
zarabiają najlepiej Żuk w ubiegłym roku miał Poseł Jakub Kulesza
To nasz drugi projekt likwi-
Prezydent Lublina Krzysztof Żuk w ubiegłym sześcioro doradców. Czworo dacji gabinetów politycznych.
roku miał sześcioro doradców (w tym jednego z nich było zatrudnionych na Pierwszy obejmował także
do końca września) i jednego asystenta. Czworo administrację rządową (iden-
pełny etat, a dwie osoby na pół

fot. Jakub Kulesza
z nich było zatrudnionych na pełny etat, a dwie tyczny z projektem PiS, zgło-
osoby na pół etatu. Łącznie ich wynagrodzenia etatu. Łącznie ich wynagrodzenia szonym, gdy byli w opozycji).
wyniosły 477 402 zł. wyniosły 477 402 zł. Niestety został odrzucony
Doradcami prezydenta byli: Zdzisław Stry- przez wszystkie ugrupowania sejmowe, łącznie
charz, Marek Lembrych (ds. sportu), Sebastian z PiS i PO. Tym razem ograniczyliśmy się tylko
Kawałko (ds. wykorzystania technologii infor- Ani asystentów, ani doradców nie ma Agata do samorządów. Udało się przejść dalej. Nie na-
macyjno-komunikacyjnych), Jadwiga Mach (b. Fisz, prezydent Chełma. leży się obawiać, że doradcy zostaną w urzędach,
radna, doradca ds. polityki prorodzinnej) i Da- tylko na innych stanowiskach. Dzięki wprowa-
riusz Działo (ds. bezpieczeństwa mieszkańców, Tylko trzech dzeniu ustawy nie będzie klucza politycznego,
1/2 etatu z wynagrodzeniem ok. 2700 zł). doradców marszałka trzeba będzie wziąć udział w konkursach i spełnić
Asystentem prezydenta ds. polityki pieszej wymagania takie jak wszyscy pozostali urzędnicy.
i rowerowej jest Aleksander Wiącek. Ponadto Marszałek województwa lubelskiego w ub. roku Obecnie pracownicy gabinetów politycznych nie
na umowę zlecenie prezydent zatrudnia Peł- zatrudniał trzech doradców. Byli nimi: Henryk mają żadnych obowiązków, poza tym co narzuci
nomocnika ds. Seniorów Ewę Dados (4000 zł Smolarz (b. poseł PSL, był doradcą do lipca, za- im dany włodarz. Chcemy, by mieli normalny
miesięcznie). rabiał 4230 zł miesięcznie), Andrzej Bieńko (do- zakres obowiązków.
radca ds. rolnictwa i unijnego Programu Rozwoju
W Zamościu nieco skromniej Obszarów Wiejskich, wcześniej był dyrektorem Poseł Wojciech Wilk
Lubelskiego Oddziału ARiMR) oraz Dariusz Moim zdaniem doradcy i asy-
Prezydent Zamościa zatrudnia jednego dorad- Działo (na pół etatu, doradza w sprawach bez- stenci są potrzebni. Ich liczba
cę – Marka Gajewskiego (cały etat) oraz dwoje pieczeństwa). W sumie trzej doradcy zarobili musi być jednak w granicach
asystentów – Barbarę Godziszewską (3/4 etatu) w ub. roku 114 686 zł. rozsądku. Muszą to być lu-
i Marka Jawora (1/2 etatu). dzie, którzy odpowiadają za
Doradca wykonuje obowiązki rzecznika pre- Najwięcej doradców konkretne rzeczy i doradza-
zydenta. Do kompetencji asystentów należy m.in. ma wojewoda lubelski ją w konkretnych sprawach.
asystowanie prezydentowi podczas spotkań, Doradców i asystentów nie może być zbyt dużo.
współpraca z mediami,  analiza wyników wdra- O ile doradcy prezydenta Lublina zarabia- Są zagadnienia, w których burmistrz powinien
żania strategii, obsługa wizyt zagranicznych gości. ją najlepiej, to najwięcej doradców w woje- mieć swobodę powołania doradcy. Sam byłem wo-
W ub. roku wszyscy troje zarobili w su- wództwie ma wojewoda lubelski. Przemysław jewodą i miałem trzech doradców, z czego jeden
mie 131 943 zł (średnio 4880 zł miesięcznie Czarnek zatrudnia czterech doradców i czte- był jednocześnie rzecznikiem prasowym. n
w przeliczeniu na jeden etat). rech asystentów politycznych. W sumie na Krzysztof Jakubowski

a u t o p r o m o c j a

JAWNYLublin.PL
Przekonaj się, jak miasto Lublin wykorzystuje pieniądze
publiczne pochodzące z twoich podatków.

Gazeta.JawnyLublin.pl 5
Znamy wyniki Budżetu Obywatelskiego
Mieszkańcy po raz czwarty zdecy- PROJEKTY MAŁE
Ilość
Dzielnica
głosów
dowali na co zostanie wydanych 15 M-2 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Laurowej 308 Ponikwoda
milionów złotych, czyli mniej niż 1% M-7 Sterylizacja/kastracja kotów i psów oraz czipowanie psów 1547 Ogólnomiejski
budżetu miasta. 38,5 tysiąca miesz- M-9 Latarnie na Lipniaku 429 Węglin Północny
M - 12 Tereny sportowe w dzielnicy Szerokie 468 Szerokie
kańców wskazało 44 projekty, które M - 19 Bezpieczniej z monitoringiem 296 Bronowice
trafią do realizacji w 2018 roku. M - 22 Aktywny Student 708 Ogólnomiejski
M - 25 Remont chodników na Wieniawie 789 Wieniawa
M - 26 Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS „Lublinianka” /etap 4/ 2912 Wieniawa
Modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta
M - 27 1136 Dziesiąta
– remont ul. Wojennej
M - 28 Sensoryczny plac edukacyjny dla dzieci w różnym wieku na Placu Teatralnym 868 Śródmieście
M - 29 Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zbożową a Świerkową 548 Sławin
M - 31 Aktywny Lublin 799 Ogólnomiejski
M - 33 Wokół Sygnału – od nowa 804 Dziesiąta
M - 39 Sala gimnastyczna typu lekkiego w Szkole Podstawowej nr 42 1396 Czuby Północne
M - 40 Rezerwat Dzikich Dzieci – park kreatywności i kontaktu z przyrodą 928 Śródmieście
M - 45 Budowa schodów na skarpie od ul. Rückemana do wąwozu 961 Kalinowszczyzna
M - 47 Miejsca parkingowe dla Wrotkowa 415 Wrotków
M - 57 Wykonanie prawoskrętu z ulicy Wojciecha Żywnego w ulicę Elsnera 352 Czechów Północny
M - 62 Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt 481 Węglin Południowy
M - 64 Linowy minipark rozrywki i skwer wypoczynkowy 734 Sławin
M - 65 Nasza Dzielnica – Sławinek 391 Sławinek
M - 68 Budowa infrastruktury w dzielnicy Tatary 313 Tatary
M - 69 90 nowych miejsc parkingowych na LSM 641 Rury
M - 71 Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 3–12 lat – kontynuacja projektu 440 Ogólnomiejski
M - 73 Aktywny Uczeń 598 Ogólnomiejski
M - 77 Czego potrzebuje Lublin 379 Ogólnomiejski
Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 39 w sprzęt dostosowany do
M - 78 601 Rury
potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
M - 80 Bezpieczny Zwierz 372 Ogólnomiejski
M - 85 Zalew Zemborzycki Atrakcyjny dla Aktywnych 472 Zemborzyce
M - 98 Remont nawierzchni ulicy Przytulnej 4016 Czuby Północne
M - 106 Lublin przyjazny rowerzystom 630 Ogólnomiejski

N
ajwiększą popularnością cieszył się pro- Z LISTY DO WYSOKOŚCI 150 000 ZŁ
jekt Remontu Szkoły Urszulanek, na który M-8 Dokończenie oświetlenia ulicy Powojowej 44 Abramowice
zagłosowało ponad 9 tysięcy osób. Dzięki M - 10 Remont ul. Kruka 151 Konstantynów
zmianom w zasadach Budżetu Obywatelskiego M - 14 Nowa Miodowa 94 Głusk
w 2018 roku tylko na terenie dwóch dzielnic nie M - 18 Remont odcinka ul. Królowej Jadwigi 242 Felin
zostanie zrealizowany żaden projekt. Szczęśliwy- Parking dla samochodów przy Szkole Podstawowej nr 48 i stacja Lubelskiego
M - 35 60 Hajdów-Zadębie
mi przegranymi zostało osiem dzielnic. Pomimo Roweru Miejskiego przy ul. Jana Kasprowicza
nieuzyskania wystarczającej liczby głosów na Wykonanie generalnego remontu sali lekcyjnej z przeznaczeniem
M - 55 86 Za Cukrownią
tych dzielnicach będą realizowane projekty, któ- na pracownię fizyczno-chemiczną z zapleczem w SP nr 20 w Lublinie
re uzyskały największą liczbę głosów. W efekcie M - 59 Krasickiego – remont chodnika (wymiana na kostkę) 88 Kośminek
na Abramowicach wystarczyły 44 głosy, by do M - 97 Alejami wąwozu dla Czechowa 280 Czechów Południowy
realizacji skierować dokończenie oświetlenia ulicy DUŻE
Powojowej. Wśród wygranych znajdziemy także Wykonanie remontu fragmentu ul. Kawaleryjskiej oraz remont
D - 10 4097 Czuby PN
projekty, które wygrywały w poprzednich edycjach ul. Tatarakowej
– projekty sportowe (Aktywny Lubin, Aktywny D - 12 Modernizacja infrastruktury stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntowskich 5642 Za Cukrownią
Student, Aktywny Uczeń), modernizację stadionu D - 13 Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS „Lublinianka” /etap 5/ 2794 Wieniawa
Lublinianki i Sygnału czy ukończenie wąwozu Jana Remontujemy Szkołę Urszulanek – adaptacja do prowadzenia 8-klasowej
D - 17 9090 Ogólnomiejski
Pawła II na Czubach. szkoły podstawowej
Czuby PN, Czuby PD,
D - 38 Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II 1384
Nie bez problemów Węglin PD

W tym roku realizowane są projekty z III edycji – Nie widzę żadnego zainteresowania realiza- tów. Po drodze z budżetu wyparowały też środki
Budżetu Obywatelskiego. Nie oznacza to jed- cją tego projektu ze strony władz miasta – mówi na realizację projektu kontraruchu.
nak, że zrealizowane są już wszystkie projekty Michał Wolny z Porozumienia Rowerowego. Postępów w pracach nie widać m.in. na sta-
z poprzednich edycji. Na Węglinie kończony W 2016 roku na realizację zadań z Budżetu dionie Sygnału, choć powinien być ukończony
jest właśnie projekt z pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego zaplanowano prawie 17 mi- w 2016 roku. Projekty dotyczące modernizacji
Obywatelskiego (2015), obejmujący budowę 300- lionów złotych (część środków pochodzi z lat tego stadionu wygrywały ostatnie trzy edycje.
-metrowego traktu pieszo-rowerowego. Wciąż nie poprzednich). Na koniec roku udało się wydać Łącznie na jego realizację mieszkańcy przezna-
jest zrealizowany także inny projekt, dotyczący niecałe 8 milionów złotych. Pokazuje to, że Ratusz czyli już prawie 3,5 miliona złotych. n
wdrożenia kontraruchu rowerowego. ma duży problem z terminową realizacją projek- Krzysztof Kowalik

6 JAWNY Lublin 1(1) • LISTOPAD 2017
Spytaliśmy Rady Dzielnic
co się dzieje na dzielnicach…
Dziesiąta
W ramach Zielonego Budżetu zrealizowano pro-
jekt ochrony alei kasztanowców na ul. Święto-
chowskiego. Działanie to połączone było z akcją
edukacyjną w szkołach i postawieniem trzech
tablic informacyjnych. W najbliższym czasie mają
się rozpocząć remonty chodników. Dzielnica cze-
ka także na realizację dwóch dużych projektów
z Budżetu Obywatelskiego dot. modernizacji
stadionu Sygnału.

Czechów Płn.
Remont chodnika przy ul. Pienińskiej, parking
przy ul. Harnasie czy Króla Rogera to wybrane
inwestycje z rezerwy celowej. Najważniejsza in-
westycja to jednak plac sportowo-rekreacyjny
przy Parku Czechów Północny. W tym miejscu
powstały urządzenia do street workoutu oraz
siłownia zewnętrzna. Całość zlokalizowana jest
w tworzonym parku Czechów Północny.

Tatary
W 2017 roku wyremontowano część chodni-
ków na ul. Kresowej, Gospodarczej 20 i Odlew-
niczej. Na dzielnicy ustawiono także nowe ławki.
W trakcie wakacji odbył się cykl interaktywnych
przedstawień muzyczno-animacyjnych Bajkolan-
dia. Działanie to miało urozmaicić wakacyjny
wypoczynek dzieci, szczególnie tych, które nie
wyjechały na kolonie.

Czuby Płd.
Na Czubach pojawiły się kolejne tablice infor-
macyjne. Łącznie jest ich aż osiem. Tablice są
zamykane, ale informują nie tylko o pracach
rady. W ramach 700-lecia miasta zorganizo-
wano Święto Dzielnicy Czuby Południowe. Po
trzech latach udało się także wygrać w Budżecie
fot. Jakub Kulesza

Obywatelskim z projektem D-38 Dokończenie
i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach.
Realizacja w 2018 roku.

Wieniawa
Zakończono remonty chodników wzdłuż uli-
cy Skautów. Zmieniono organizację ruchu na
ulicach Godebskiego i Czwartaków – teraz są
jednokierunkowe. W najbliższym czasie podobne
zmiany nastąpią na ulicach Bema i Beliniaków.
W przyszłym roku zapowiadają się kolejne re-
monty chodników dzięki wygranej projektu M-25
Remont chodników na Wieniawie w Budżecie
Obywatelskim.  n Krzysztof Kowalik

Gazeta.JawnyLublin.pl 7
Smog odbiera oddech Lublinowi
Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego w powietrzu częściej czuć zapach spalenizny, a nawet po krótkim
spacerze kurtka pachnie wędzonką. W mediach słychać określenia „pył zawieszony”, „benzopireny”, „niska
emisja” czy wreszcie „smog”. O co w tym wszystkim chodzi?
• Po pierwsze, palenie śmieci to nie oszczęd-
ność – to zabójstwo z premedytacją. Paląc
tworzywa sztuczne, drukowany papier, gumę,
narażamy otoczenie na rakotwórcze dioksy-
ny. Za spalanie śmieci można dostać mandat.
Lubelska Straż Miejska posiada specjalny sa-
mochód z sondą do badania dymu z komina.
• Po drugie, jeśli ogrzewasz dom piecem wę-
glowym – ogranicz zużycie węgla na rzecz
pelletu lub brykietu. Nie używaj drobnoziar-
nistych frakcji węgla (muły, miały). Wydaj-
ne paliwo na dłuższą metę oznacza spore
oszczędności.
• Po trzecie, do kominka używaj tylko dobrze
wysuszonego drewna (dwa lata, maks. 20%
wilgotności) lub brykietu drzewnego.
• Po czwarte, jeśli planujesz instalację pieca na
paliwa stałe – wybierz nowoczesne urządze-
nie o wysokiej sprawności energetycznej
(ecodesign, klasa 5). Wydasz więcej, ale dużo
zaoszczędzisz na paliwie.

M
Miasto Lublin wspiera finansowo mieszkań-
edialna kariera terminów „smog”, „ni- ców w wymianie źródeł ogrzewania. Rocznie
ska emisja” czy „pył zawieszony” spra- Prawo dopuszcza, by maksymalnie przeznacza na ten cel ok. 300 tys zł co pozwala
wiła, że Polacy zaczęli zwracać uwagę na likwidację kilkudziesięciu palenisk, co jest
na jakość powietrza, którym oddychamy. Według 35 razy w roku przekroczona była kroplą w morzu potrzeb. Równocześnie każdego
danych publikowanych przez europejskie agen- norma średniodobowego stężenia roku instaluje się co najmniej kilkakrotnie wię-
cje do spraw zdrowia i środowiska pod wieloma cej nowych „kopciuchów”, niż się ich likwiduje
względami powietrze w Polsce mamy najgorsze
pyłów PM10 określona na dzięki dopłatom. Sumaryczny efekt nie jest więc
w Unii Europejskiej. Dotyczy to zwłaszcza ta- 50 μg/m3. W strefie lubelskiej ten imponujący. W takiej sytuacji jedynym skutecz-
kich zanieczyszczeń jak pyły zawieszone oraz roczny limit został wykorzystany nym systemem walki z niską emisją mógłby być
benzo(a)piren. zakaz instalacji nowych kotłów pozaklasowych.
Ocenia się, że każdego roku z powodu zanie- już w marcu!
czyszczeń powietrza traci w Polsce życie ponad Pozbądźmy się kopciuchów
40 tysięcy osób. To prawie tyle, ile populacja lubel- lubelskiej ten roczny limit został wykorzystany już
skiego Czechowa. Największą odpowiedzialnością w marcu! Obszar Aglomeracji Lubelskiej zaliczany Rośnie liczba województw w których sejmiki wpro-
za ten stan obarcza się spalanie węgla, zwłaszcza jest do klasy jakości powietrza C, co oznacza ko- wadziły lub już opracowują uchwały antysmogowe.
w indywidualnych instalacjach (tzw. niska emisja), nieczność podjęcia działań naprawczych. Wprowadzają one obszarowe ograniczenie stoso-
trochę mniejszą spaliny samochodów, energety- Głównym źródłem wspomnianych zanieczysz- wania paliw stałych, od całkowitego zakazu palenia
kę i przemysł. W powszechnej ocenie problemy czeń powietrza są emisje z indywidualnych insta- drewnem i węglem (Kraków), po zakaz używania
te dotyczą Krakowa, Warszawy i śląskich miast. lacji grzewczych. Różne piece i różne paliwa mają najbardziej emisyjnych frakcji węgla. W uchwa-
Do poziomu zanieczyszczeń Krakowa czy kilku różną emisyjność. W Polsce najpopularniejsze, ze łach można też określić normy na nowe instalacje
małopolskich uzdrowisk sporo nam brakuje. Nie względu na najniższą cenę, są kotły wykonane we- grzewcze – dopuszczanie do użytku nowych kotłów
oznacza to, że możemy oddychać bez niepokoju. dług tradycyjnej, sięgającej XIX wieku technologii. wyłącznie 5 klasy (niskoemisyjnych), czy nakazać
Kotły te nie spełniają żadnych norm (tzw. kotły likwidację najbardziej emisyjnych kotłów w okre-
Lublin stolicą smogu pozaklasowe) i nazywane są popularnie „kopciu- ślonej perspektywie czasowej.
chami”. Szacuje się, że co roku montowanych jest Na Lubelszczyźnie powstała inicjatywa
Bywają dni, że w poziomie zapylenia prześcigamy w kraju nawet kilkanaście tysięcy tego typu urzą- na rzecz podjęcia przez władze województwa
nawet liderów. W nocy z 27 na 28 stycznia 2017 dzeń. Poza niską sprawnością energetyczną mają uchwały antysmogowej. Póki co pomysł nie zo-
mieliśmy najgorsze powietrze w Europie. Poziom jeszcze tę cechę, że można w nich spalić niemal stał entuzjastycznie przyjęty. Jak czytamy w od-
pyłów zawieszonych wynosił powyżej 400 μg/m3­. wszystko, łącznie z butelkami, oponami czy mate- powiedzi Urzędu Marszałkowskiego, lepsza od
W kwietniu 2017 Wojewódzki Inspektorat racami. Produkty spalania tego typu śmieci wdy- uchwały antysmogowej będzie realizacja działań
Ochrony Środowiska w Lublinie ogłosił komu- chamy później wszyscy. Na stan powietrza wpływ założonych w wojewódzkim Programie Ochro-
nikat o możliwości przekroczenia poziomu doce- ma również popularność najbardziej emisyjnych ny Powietrza, na które jednak tymczasem nas
lowego benzo(a)pirenu w roku 2017. Ilość narażo- sortów węgla i zabronionych w wielu krajach od- nie stać… Petycję można podpisać na stronie
nych mieszkańców określono na 340 tysięcy osób. padów węglowych (miały, muły, flotokoncentraty). naszademokracja.pl/p/smogLublin.
Stwierdzono także fakt przekroczenia poziomu Więcej bieżących informacji o działaniach
stężenia dla pyłu PM10 w powietrzu w 2017 r. Co można zrobić? na rzecz powietrza w Lublinie na www.smog.
Prawo dopuszcza, by maksymalnie 35 razy w roku ekolublin.pl i facebook.com/SmogLublin.
przekroczona była norma średniodobowego stęże- Jest kilka rzeczy, które możemy zrobić samodziel-  n
nia pyłów PM10 określona na 50 μg/m3. W strefie nie na rzecz zmniejszenia emisji. Krzysztof Gorczyca

8 JAWNY Lublin 1(1) • LISTOPAD 2017
O co chodzi
z Górkami Czechowskimi?

fot. Lubelski Alarm Smogowy
Górki Czechowskie w swoim ukształtowaniu, położeniu i porastającej je zieleni są dla Lublina tym, czym płuca
dla człowieka. – Patrząc na to, jak ważny jest to obszar dla przyszłości miasta, alternatywą dla innych roz-
wiązań jest odkupienie tego terenu od obecnego właściciela – powiedział w trakcie lubelskiej edycji debaty
„Pracownia Miast” prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

W
edług wszelkich dostępnych opra- skrzyżowania Solidarności-Ducha miasto wy- że mogłoby tam zamieszkać ok. 10 tys. osób –
cowań naukowych i branżowych płaciło ponad 4,5 miliona złotych (ok. 9 tys. zł więcej niż obecnie na Felinie.
dotyczących flory, fauny, wartości za m2). Oznacza to, że mamy w Lublinie grunty, Aktualnie trwa rozpatrywanie ponad 2000
klimatycznych i architektonicznych – Górki które są na wagę złota. uwag złożonych w trakcie publicznego wyłoże-
Czechowskie powinny być objęte szczególną Poza jakąkolwiek wyceną finansową znajdują nia projektu Studium. Większość z nich dotyczy
ochroną prawną w postaci rezerwatu przyrody się kwestie historyczne tych terenów, na których obszaru Górek Czechowskich. Drugie wyłożenie
i okalającej go otuliny. Właśnie takie zapisy zna- obszarze dochodziło do egzekucji i grzebania wraz z uwzględnionymi uwagami ma nastąpić na
lazły odzwierciedlenie w nadal obowiązującym więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu przełomie listopada i grudnia bieżącego roku.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospo- koncentracyjnego na Majdanku, więźniów po- Z uwagi na trwające w Ratuszu prace nad
darowania przestrzennego Lublina” z 2000 roku. litycznych katowni działających w Zamku Lu- programem adaptacji Lublina do zmian klimatu
W sytuacji, w której jakość powierza kwalifi- belskim czy też żołnierzy podziemia niepodle- wydaje się, że przyszłość Górek Czechowskich
kuje Lublin do Klasy „C”, należy uczynić wszyst- głościowego. jako terenów zielonych jest przesądzona. Nie
ko, co zachowa Górki Czechowskie w ich natu- Opisane wyżej kwestie społeczne, historycz- może być zresztą inaczej w sytuacji, w której
ralnej formie. – Gdyby nie Górki Czechowskie, ne i ekonomiczne podnoszone były na konferen- Górki Czechowskie pełnią rolę bariery dla two-
na których zlokalizowana jest manualna stacja cjach, sesjach i debatach organizowanych przez rzenia wysp ciepła w tym obszarze miasta i ca-
pomiarowa, to jakość powietrza w Lublinie była- lub z udziałem Stowarzyszenia Obrony Górek łego Lublina, są zielonymi płucami, naturalnym
by znacznie gorsza – stwierdził dr inż. Arkadiusz Czechowskich, Polski Klub Ekologiczny Regionu filtrem antysmogowym i pełnią funkcję obsza-
Iwaniuk, zastępca Wojewódzkiego Inspektora Środkowo-Wschodniego, Radę Dialogu Społecz- rów pochłaniających wody z opadów nawalnych.
Ochrony Środowiska w Lublinie. nego Województwa Lubelskiego, Młodzieżową Gdyby natomiast podtrzymano plany inten-
Specjalistyczne analizy przeprowadzone na Radę Miasta Lublin, Urząd Miasta Lublin, Forum sywnej urbanizacji terenu Górek Czechowskich
zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz- i Radę Kultury Przestrzeni, Instytut Pamięci Na- choćby tylko w 30% ich obszaru, to grożą nam
twa Lubelskiego wskazują, że koszty społeczno- rodowej i... właściciela gruntów. nieodwracalne zmiany, których koszty społecz-
-ekonomiczne wynikające z samej tylko ekspo- Większość apeli, petycji i wniosków formu- no-ekonomiczne mogą być nie do zaakceptowa-
zycji mieszkańców aglomeracji lubelskiej na pyły łowanych i składanych w sprawie Górek Cze- nia przez mieszkańców Lublina.
zawieszone PM2,5 powodują rocznie około 300 chowskich nie została uwzględniona. W pierw- To od mieszkańców Lublina zależy, czy
przedwczesnych zgonów, 150 tysięcy pracowni- szej wersji projektu nowego Studium na 30% Górki Czechowskie jakie znamy staną się tylko
czych dni chorobowych i koszty zewnętrzne na obszaru Górek Czechowskich dopuszczono wspomnieniem z filmów, relacji i opisów. Więcej
poziomie 2 miliardów złotych. intensywną zabudowę, na pozostałej zaś części informacji na stronie: lubelskialarmsmogowy.pl.
O wartości ekonomicznej terenów znaj- wyznaczono tereny zielone. Obszary intensywnej
dujących się w obszarze Górek Czechowskich zabudowy pozwoliłby na zabudowę tego obszaru  n
świadczy ich cena. Za 0,5 ha przejęte pod budowę wieżowcami. Ze wstępnych szacunków wynika, Lubelski Alarm Smogowy

Gazeta.JawnyLublin.pl 9
Wydajemy miliony na alkohol
Statystyczny mieszkaniec Lublina wydaje na alkohol ponad 1000 zł rocznie i wypija prawie 10 litrów
czystego alkoholu. Specjaliści alarmują – alkohol jest zbyt łatwo dostępny, szczególnie dla młodzieży.

Przepijamy 345 milionów złotych rocznie Pijani i spokojni lubelskiej Straży Miejskiej. Spada także liczba
mandatów wystawionych za spożywanie alko-
Każdego roku w ankiecie PARPA G-1 gminy po- – Nie prowadzimy statystyk wykroczeń popełnio- holu w miejscach publicznych. Z danych Stra-
dają m.in. wartość sprzedanego alkoholu, z po- nych przez osoby będące pod wpływem alkoholu ży Miejskiej wynika, że w 2014 roku było ich
działem na alkohol do 4,5%, alkohol do 18% oraz – zauważa Mirosław Sokal, zastępca komendanta 1649,1456 w 2015 roku i „tylko” 1078 w 2016
alkohol powyżej 18%. roku. Do końca sierpnia 2017 roku, strażnicy
Według danych za 2016 rok w Lublinie sprze- ukarali 524 osoby.
dano alkohol na łączną kwotę ponad 345 milionów Podobne tendencje wykazują dane policji.
złotych. To o ponad 15 milionów złotych więcej – Wśród osób podejrzanych o popełnienie prze-
niż rok wcześniej. Najbardziej wzrosła sprzedaż stępstw, u których ustalano stan trzeźwości, daje
alkoholu do 18% (o ponad 10%). się zauważyć stały, powolny spadek ilości osób
Dzieląc tę kwotę przez liczbę mieszkańców nietrzeźwych z 1182 w roku 2014, poprzez 1056
(łącznie z dziećmi), wyszłoby, że na jednego miesz- w roku 2015, do 1011 w roku 2016. W liczbach
kańca przypada wydatek rzędu 1014,35 zł rocz- tych znaczny udział mają nietrzeźwi kierujący
nie. Ale nie oznacza to, że czteroosobowa rodzina pojazdami mechanicznymi. Jednak i w tym wy-
w ciągu roku wydaje ponad 4000 zł na alkohol. padku daje się zauważyć stały systematyczny spa-
Udział w tej kwocie mieli zapewne również turyści dek ilości osób nietrzeźwych z 541 w roku 2014,
odwiedzający nasze miasto. poprzez 517 w roku 2015 do 458 osób w roku
Psychoterapeuta uzależnień dr Ireneusz Siudem 2016 – mówi insp. Dariusz Dudzik, Komendant
zwraca uwagę, że wzrost sprzedaży alkoholu nie Miejski Policji w Lublinie.
musi oznaczać wzrostu alkoholizmu. – Dysponuje-
my badaniami, które wskazują, że wśród nieletnich Zbyt łatwy dostęp do alkoholu?
mieszkańców naszego miasta spożycie alkoholu od
kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje,
Wzrost sprzedaży alkoholu może wynikać z tego, aby jeden punkt sprzedaży alkoholu przypadał
że w Lublinie powstało zaplecze biznesowe. Coraz na co najmniej 1000 mieszkańców. W Lublinie
więcej jest spotkań branżowych, na których pije się jest ich trzy razy więcej. Zgodnie z Ustawą o wy-
lekkie alkohole. Duża ilość wydarzeń kulturalnych, chowaniu w trzeźwości to Rada Gminy ustala
przyciągających turystów również ma wpływ na limit zezwoleń na sprzedaż alkoholu, jaki może
wzrost sprzedaży w sklepach i restauracjach. wydać urząd gminy.
Wzrost sprzedaży alkoholu to więcej podat- – Uchwały zmniejszające limity (punktów
ków dla miasta. Nie jest to powód do zadowolenia. sprzedaży alkoholu – red.) to pierwszy krok w roz-
– Pomimo większych wpływów z zezwoleń na wiązywaniu problemów sygnalizowanych m.in.
sprzedaż alkoholu stale rosną koszty utrzymania przez mieszkańców, którzy najbardziej odczu-
izby wytrzeźwień – alarmuje Piotr Dreher, radny wają skutki liberalnej polityki samorządu wobec
i przewodniczący Komisji Rozwiązywania Pro- alkoholu – uważa Krzysztof Brzózka (PARPA).
blemów Alkoholowych. Zdaniem agencji, aby mówić o skutecznym ogra-
niczeniu dostępności na jeden punkt sprzedaży
W którym mieście wypijają najwięcej? alkoholu powinno przypadać 1–1,6 tys. osób.
W Lublinie limit wynosi 1050 punktów
W porównywalnej do Lublina Bydgoszczy w ub. sprzedaży (w tym 650 sklepów i 400 lokali ga-
roku sprzedano alkohol o wartości 348 milionów stronomicznych). Wśród miast wojewódzkich
złotych, w Białymstoku 324 mln zł, ale już w Rze- największe zagęszczenie punktów sprzedaży al-
szowie tylko za 135 mln zł. Natomiast w Katowi- koholu jest w Katowicach (1 na 246 mieszkańców),
cach (które liczą 40 tysięcy mniej mieszkańców niż najmniejsze w Gorzowie Wielkopolskim (1 na 569
Lublin) wartość sprzedanego alkoholu wyniosła mieszkańców). Średnio dla 18 miast jeden punkt
ponad 354 mln zł. sprzedaży przypada na 330 mieszkańców.
W stosunku do liczby mieszkańców najmniejsza – Nie sądzę, aby limit punktów sprzedaży był
wartość sprzedaży alkoholu występuje w Rzeszowie w Lublinie podniesiony – mówi Piotr Dreher.
(śr. 722 zł na mieszkańca w ciągu roku) i Łodzi Zwraca także uwagę na zbyt łatwą dostępność
(943 zł). Natomiast największa jest w Warszawie alkoholu na wszystkich imprezach w centrum
(1525 zł/mieszk.) i Krakowie (1408 zł/mieszk.). miasta.
Od trzech lat wielkość spożycia czystego al- Komisja Rozwiązywania Problemów Alko-
koholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca holowych planuje złożyć wniosek do parlamentu
kształtuje się na porównywalnym poziomie ok. 9,4 o zmiany w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości.
litra. Od lat obserwujemy stały wzrost dochodów Zmiany miałyby ograniczać dostęp do alkoholu
gmin z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na poprzez podniesienie wieku, w którym można
sprzedaż alkoholu. – W 2016 r. zanotowano wzrost kupić alkohol, ograniczyć lokalizacje sklepów z al-
o 2,9% – informuje Krzysztof Brzózka, dyrektor koholem poza osiedlami mieszkaniowymi czy
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów podniesienie ceny detalicznej alkoholu. n
Alkoholowych (PARPA). Krzysztof Jakubowski

10 JAWNY Lublin 1(1) • LISTOPAD 2017
Felieton

Dlaczego ja nic nie dostałem?
Fundacja Wolności nagrodziła najbardziej aktywnych lubelskich radnych. Jednak lista nagrodzonych wskazała rów-
nież tych, którzy z aktywnością nie mieli wiele wspólnego.

W
ręczanie nagród odbyło się w lubel- spokrewniony z jednym z radnych, a dodatkowo
skim Ratuszu, w sali obrad Rady Mia- za przeprowadzenie uroczystości otrzymał kwotę
sta. Na skromną uroczystość nie przy- 100 tys., z której zapewne lwią część przekazał
szli niektórzy z miejskich radnych, zapewne na swoje wynagrodzenie. Rozumiemy ten tok
z różnych ważkich powodów. Natomiast w peł- rozumowania osób, którym nieobce są tego typu
nym składzie dopisali przedstawiciele mediów działania, ale nie należy wszystkich przecież mie-
lokalnych, zainteresowani tym niecodziennym rzyć swoją miarą. Proszę zrozumieć, iż pewne
wydarzeniem. Pod artykułami, które pojawiły się rzeczy robić można z poczucia obowiązku, a do-

fot. bloglublin.blogspot.com
później na internetowych forach gazet rozgorza- datkowo nie będąc niczyim krewnym. Lecz to
ła gorąca dyskusja na temat faktycznych przesła- się wszystko w głowach nie mieści!
nek, dzięki którym wygrał ten radny, a nie inny. Na fanpejdżu Fundacji Wolności oraz na
Oto dowiedzieliśmy się z anonimowych ko- prywatnym profilu Krzysztofa Jakubowskiego
mentarzy, iż szef Fundacji Wolności jest blisko dyskutanci wspólnie doszli do przekonania, iż
ocenie poddano jedynie „suche liczby”, a za-
brakło oceny pracy faktycznie wykonanej przez
a u t o p r o m o c j a
radnych, na którą składa się przecież pozytywi-
styczna praca u podstaw wykonywana wśród
mieszkańców Lublina. Tego poświęcenia i za-
PORADY I INTERWENCJE angażowania Fundacja nie dostrzegła, a prze-
cież wystarczyło zrobić wywiad środowiskowy
OBYWATELSKIE w miejscu ich codziennej pracy, a najlepiej z za-
proszonymi przez nich jej świadkami.
Jesteś świadkiem nieprawidłowości w urzędzie lub dotyczących publicznych Aby oddać sprawiedliwość, w części przychy-
pieniędzy? Nie jest Ci to obojętne? Rozwiąż ten problem wspólnie z nami! lam się do ich zdania – nie same liczby decydują
o efektach pracy! Dotyczy to chociażby kwestii
ilości złożonych interpelacji, która to przecież
nie przekłada się na faktyczną pracę, a świadczyć
może jedynie o rozmiłowaniu do bakalarstwa,
gdy sprawę można byłoby załatwić telefonicznie.
Przykładem niech tu będzie interpelacja jedne-
go z radnych ws. wycięcia uschniętego drzewa.
Drzewo wycięte nie zostało, ale statystyka została
„Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola nabita. Cel osiągnięto?
przestrzegania prawa i dążenie do transparentności Kolejną ciekawostką są radni, którym udało
się podnieść miejsce w rankingu za udział w ko-
działań organów władzy publicznej w interesie
misjach, w których rekordzista zalicza co miesiąc
obywateli. Chcemy, by mieszkańcy realnie decydowali siedem z jedenastu. Okazuje się, że zazębiają
o tym, co dzieje się w ich gminie”. się one niekiedy ze sobą, co powoduje niemały
wysiłek przemierzenia ponad kilometra w mara-
W czym pomagamy? tońskim tempie, aby złożyć podpis ekspercki na
Sprawy, którymi się zajmujemy, dotyczą: kolejnej liście obecności. Jak wiadomo, podpis
rzecz święta, a wypłata wzięta.
• transparentności działania organów władzy lokalnej, Podsumowując. Wyróżnienia przyznaliśmy
• przeciwdziałaniu korupcji,
za wykonaną, mierzalną pracę, oraz z zamiarem
• przeciwdziałaniu konfliktowi interesów w sektorze publicznym,
• nieprawidłowości i działań niezgodnych z prawem w sektorze publicznym. pobudzenia do aktywności pozostałych radnych.
Wyróżnienia rzecz ważna, jednak my ży-
czylibyśmy nam wszystkim radnych aktywnych
Powiedz STOP ukrywaniu bezkompromisowo, niekiedy głosujących wbrew
partyjnej dyscyplinie, samodzielnych, myślą-
informacji, kumoterstwu, układom, cych, ambitnych, dociekliwych i zakochanych
marnotrawstwu publicznych pieniędzy! w swoim mieście. Życzymy sobie radnych po-
trafiących zrozumieć potrzeby każdej z grup
mieszkańców, bo gdybyśmy w tej chwili mieli
Jak możemy pomóc? wręczyć za to nagrodę, takiego radnego byśmy
Jeśli zauważyłeś problem opisany powyżej, skontaktuj się z nami.
nie znaleźli.
Wszystkie sprawy analizujemy i w razie możliwości podejmujemy Jednak być może, kiedyś w przyszłości – nie
interwencję. Podaj nam swoje dane kontaktowe, abyśmy mogli my już, ani nie Ty, drogi czytelniku, ale dzieci
Cię powiadomić o rezultatach naszych działań (gwarantujemy nasze, lub dzieci ich dzieci, tego z pewnością
anonimowość). doczekają. n
Bartłomiej Bałaban

Gazeta.JawnyLublin.pl 11
Z kim zawierają umowy Czym są rejestry umów?

Rejestr umów to zestawienie wszystkich umów,

urzędnicy?
zawieranych przez daną instytucję. Zazwyczaj
jest prowadzony w formie tabelarycznej i zawiera
informacje dot. kontrahenta, przedmiotu umowy,
daty jej zawarcia oraz kwoty.
Dzięki rejestrowi umów wiemy, na co urząd
Zarówno wojewoda, marszałek, jak i prezydent miasta Lublin publikują wydaje publiczne (czytaj nasze) pieniądze. Gdyby
w internecie wykazy zawieranych umów. Czego możemy się z nich do- nie rejestr umów miasta Lublin, być może do dziś
nie wiedzielibyśmy, że za prowadzenie profilu
wiedzieć? Dlaczego to takie ważne dla mieszkańców naszego miasta? Rady Miasta Lublin na Facebooku w 2016 roku
zapłaciliśmy 9960 zł. Tyle kosztowało nas prowa-

W
dzenie profilu, który polubiło ok. 300 osób i na
ojewoda lubelski Przemysław Czarnek którym pojawiały się średnio trzy posty w mie-
opublikował w Biuletynie Informacji siącu. Często jednego dnia.
Publicznej (BIP) rejestr zawieranych
umów i porozumień za 2017 rok. Jak mieszkańcy korzystają z jawności
Jest to efekt petycji skierowanej do wojewody wydatkowania publicznych pieniędzy?
przez Fundację Wolności. Wojewoda rozpatrzył
ją pozytywnie i w lipcu dyrektor Biura Wojewody Przejrzystość i transparentność wydatkowania
odpowiedział, że rejestry umów zostaną opubli- środków publicznych jest podstawą dobrego rzą-
kowane do 1 października i będą aktualizowane dzenia. Jawny i dostępny dla wszystkich rejestr
co kwartał. umów pokazuje, że urząd nie ma nic do ukrycia,
Wojewoda wywiązał się ze swojego zobowią- a informacje o tym, jak są wydawane publiczne
zania. Rejestr umów i porozumień wojewody pieniądze, są całkowicie jawne. Urząd nie obawia
oraz rejestr umów i porozumień zawieranych się znalezienia w nich jakichś niepożądanych
przez dyrektora generalnego Lubelskiego Urzędu rzeczy i każdy może do nich zajrzeć.
Wojewódzkiego zostały opublikowane w Biule- Pracownicy urzędu miasta w Lublinie przy-
tynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu znają, że dzięki temu, że informacje o zawar-
Wojewódzkiego w zakładce „Rejestry, ewidencje, tych umowach są publikowane w internecie, dwa
archiwa/Wydział prawny nadzoru i kontroli – re- razy zastanawiają się przed podpisaniem kolejnej
jestry” (luwwlublinie.bip.gov.pl/wydzial-prawny- umowy czy wszystko jest w porządku.
-nadzoru-i-kontroli-rejestry/). Sami mieszkańcy dzięki tej wiedzy uczą się,
Wcześniej, dzięki inicjatywie Fundacji Wol- ile kosztuje funkcjonowanie samorządu a lokalni
ności, rejestry umów opublikowali prezydent przedsiębiorcy mogą porównać swoje ceny oraz
miasta Lublin (dostępny na www.rejestrumow. składać konkurencyjne oferty na wybrane usługi.
lublin.eu) i marszałek województwa lubelskiego Marszałkowski/Rejestry i ewidencje prowadzone  n
(www.umwl.bip.lubelskie.pl w zakładce „Urząd w urzędzie marszałkowskim”). Krzysztof Jakubowski

Fragment rejestru umów wojewody, pełna wersja dostępna na stronie internetowej urzędu

a u t o p r o m o c j a

Podobał Ci się artykuł? Cenisz niezależne dziennikarstwo? Chcesz Jawnego Lublina?
Wesprzyj nas darowizną! Liczy się każda złotówka!
JAWNYLublin.PL Numer konta: 34 1950 0001 2006 0330 1807 0002. Fundacja Wolności.
W tytule przelewu wpisz: darowizna na działalność statutową

12 JAWNY Lublin 1(1) • LISTOPAD 2017

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful