JAWNY Lublin

ISSN 2544-5510

NA STRAŻY MIASTA 2(2) grudzień 2017 Wydanie bezpłatne Gazeta.JawnyLublin.pl

Jak zatrudniają
miejskie spółki?

Miejskie spółki to nie tylko te, które
zatrudniają po tysiąc i więcej pra-
cowników. Wśród nich są też małe,
w których pracuje po kilka osób,
a nawet taka, gdzie największą
grupę pracowników stanowią…
członkowie zarządu. Jak zatrudniają
„małe” miejskie spółki? Sprawdzili-
śmy, ile zatrudniają osób i ile wyda-
ją na wynagrodzenia: SPR Lublin,
Motor Lublin oraz TBS Nowy Dom.

Czy potrzebna nam
 więcej na stronie 3

(Nie)obecni radni

bezpłatna komunikacja?
Sprawdziliśmy, czy miejscy radni,
będąc na sesji, biorą udział w gło-
sowaniach. Radny z najwyższą fre-
kwencją opuścił tylko 12 głosowań.
Rekordzista podczas 32. sesji Rady
Lublinowi dokuczają dwie choroby cywilizacyjne: korki i smog. Wprowadzenie Miasta opuścił aż 639 głosowań, nie
oddając głosu w co czwartym gło-
bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży to kuracja, która niewątpliwie sowaniu.
podleczy domowe budżety lublinian. Wątpliwy jest jednak jej wpływ na natę-
 więcej na stronie 5
żenie ruchu samochodowego i jakość powietrza w mieście.

Mieszkańcy
W
 Lublinie zakończyła Prosty środek na wszelkie dobrze rokować na przyszłość.
się polityczna walka problemy Prezydent zaś uzasadnia, że bez- skonsultowali nowy
o bezpłatne przejazdy. płatna komunikacja dla uczących
Do Rady Miasta wpłynęły dwa Wszyscy pomysłodawcy optymi- się dzieci oraz młodzieży to także dworzec
projekty: grupy radnych PiS oraz stycznie zakładają, że wprowa- realizacja polityki prorodzinnej.
prezydencki, zainspirowany inter- dzenie bezpłatnych przejazdów Ani radni, ani prezydent, wiesz-
mat. UM Lublin / D+M Architects

pelacją grupy radnych niezrzeszo- dla dzieci i młodzieży spowoduje cząc rozwiązanie problemu korków
nych. Pierwszy zakładał darmowe znaczące zmniejszenie ilość aut i smogu, nie powołali się na żadne
przejazdy dla uczącej się młodzie- osobowych na ulicach Lublina. badania.
ży do 21. roku życia, jednak tylko A mniejsza ich ilość ma przekładać
tych z Lublina. Drugi z kolei prze- się na poprawę jakości powietrza Ile to będzie kosztowało
widywał ulgę dla uczniów i uczen- w mieście. Radni Prawa i Sprawie-
nic jedynie do 16. roku życia, bez dliwości liczą na to, że część ro- – Proponowane zmiany uszczuplą – Powinniśmy spotkać się dawno
względu na miejsce zamieszkania. dziców, którzy teraz odwożą dzieci ogólne wpływy ze sprzedaży biletów temu, na etapie pierwszych koncepcji,
10 listopada przegłosowany został do szkoły, przesiądzie się do auto- o niecałe 3,5% – twierdzi zastępca a nie teraz, kiedy możemy zdecydo-
projekt prezydencki. W efekcie od busów ze względu na oszczędności. prezydenta Krzysztof Komorski. wać jedynie o wyborze koloru ścian
1 stycznia 2018 roku uczniowie Zdaniem radnych Wspólnego Lu- Jego zdaniem nie może być jednak – podsumował konsultacje nowego
lubelskich szkół do 16. roku życia blina efektem zmian będzie przy- mowy o podwyżce cen biletów. dworca jeden z mieszkańców.
będą mogli bezpłatnie korzystać zwyczajenie dzieci do korzystania
z komunikacji miejskiej. z komunikacji miejskiej, co ma  dokończenie na stronie 4  więcej na stronie 9
Szanowni Czytelnicy oraz na konkraktdlalublina.pl, gdzie monitorujemy realizację obietnic
prezydenta.
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to czas składania sobie życzeń,

J
ale również czas noworocznych postanowień. Wobec tego postanówmy so-
uż za rok wybory samorządowe. Wybierzemy tych, bie, że w przyszłym roku postaramy się, aby Lublin był bardziej przejrzysty
którzy w naszym imieniu będą decydować o naszych i otwarty dla mieszkańców. Tego sobie i Wam życzę.
pieniądzach. Mamy jeszcze rok, aby przeanalizować, Wszystkiego Jawnego w Nowym, 2018 Roku!
którzy samorządowcy dobrze pracują i zasługują na nasz Ty też możesz przyczynić się do tego, że Lublin będzie bardziej jawny.
głos. Lektura tego wydania „Jawnego Lublina” może się Nie bój się pytać, na co urzędnicy wydają Twoje pieniądze. Kontroluj! Jeśli
okazać pomocna. A w przyszłości zapraszamy na nasz portal oraz na stronę potrzebujesz pomocy, napisz do nas (kontakt@fundacjawolnosci.org).n
lublin.mamprawowiedziec.pl, gdzie zapoznasz się z aktywnością radnych Krzysztof Jakubowski, Prezes Fundacji Wolności

Festiwal Bożego Narodzenia
/ 6 grudnia – 14 stycznia / przestrzenie Starego Miasta
W dniach od 6 grudnia 2017 do 14 stycznia 2018 r. w Lublinie odbędzie się Festiwal Bożego Narodzenia. Już po raz
siódmy oo. dominikanie i Miasto Lublin połączyli inicjatywy skupione wokół świąt Bożego Narodzenia. Po kilku latach
Szopka Bożonarodzeniowa wróci na Plac Łokietka przed Ratuszem. W czasie festiwalu stanie się ona miejscem świą-
tecznych występów artystycznych, będzie rozbrzmiewała muzyką i wspólnym kolędowaniem. Poniżej program festiwalu.

flera przeniesiemy się w najlepsze czasy polskiej
muzyki estradowej. Romuald Lipko po zakoń-
czeniu działalności słynnej grupy powołał nowy
zespół pod nazwą ROMUALD LIPKO BAND, któ-
ry koncertuje, prezentując kompilacje najbardziej
znanych kompozycji Budki Suflera, które stały się
niekwestionowanymi standardami polskiej mu-
zyki rozrywkowej. Projekt jest podsumowaniem
pracy artystycznej jako kompozytora przebojów
wykonywanych przez uznanych polskich artystów.
Romualdowi Lipko na scenie towarzyszyć będą Iza-
bela Trojanowska, Felicjan Andrzejczak, Grzegorz
Wilk oraz młodzi zdolni wokaliści, z którymi Lipko
coraz częściej współpracuje, tworząc i zapowiada-
jąc nowe projekty muzyczne. Do współczesności
6 grudnia, godz. 16.30 28 grudnia powrócimy dzięki dwóm scenicznym żywiołom:
Inauguracja iluminacji świątecznej oraz pokaz Koncert świąteczny – Adam Stachowiak, Bazylika zespołowi Better, wykonującemu standardy muzyki
tańca Belgijka, plac przed Ratuszem oo. Dominikanów rozrywkowej, oraz wokaliście Yankee, współtwór-
cy Chonabibe, który autorskie piosenki wykonał
9 grudnia 28–29 grudnia premierowo w 2017 roku, otwierając największy
Korowód św. Mikołaja – początek przy Trybunale Pokazy filmów świątecznych, Teatr Stary (bez- festiwal tego typu w Europie – 23. edycję Przystan-
Koronnym, Stare Miasto płatne wejściówki do odbioru w kasie teatru) ku Woodstock. Wydarzeniu będzie towarzyszyć
Trasa barwnego korowodu: Brama Krakow- • 28 grudnia, godz. 11.00 „Happy Feet” wspólne śpiewanie karaoke najbardziej znanych
ska, ulice: Królewska, Lubartowska, Czwartek, • 28 grudnia, godz. 17.00 „Ukryte Piękno” przebojów Budki Suflera. n
Szkolna, Plac Kościelny na Czwartku • 29 grudnia, godz. 11.00 „Królik Bugs. Zakrę- Więcej szczegółów na: www.swieta.lublin.eu
cona opowieść wigilijna”
16–23 grudnia • 29 grudnia, godz. 13.00 „Pierwsze święta
Jarmark Bożonarodzeniowy, deptak Misia Yogi”
• 29 grudnia, godz. 17.00 „Narodzenie” Jawny Lublin
Lublin, nr 2(2) 2017 • NAKŁAD 11 500 EGZ.
17 grudnia
Wigilia Starego Miasta, Stare Miasto 31 grudnia, godz. 21.00 REDAKCJA NUMERU
Krzysztof Kowalik
gazeta.jawnylublin.pl
redakcja@jawnylublin.pl
Ojcowie dominikanie, jak co roku, zgromadzą Sylwester Miejski, plac Teatralny przed Centrum Krzysztof Jakubowski
WYDAWCA
mieszkańców Lublina wokół stołu wigilijnego na Spotkania Kultur Bartłomiej Bałaban
Fundacja Wolności
Seweryn Szczepaniak
wspólnej, już osiemnastej Wigilii Starego Mia- Tegoroczny sylwester stanie się w tym roku ul. Peowiaków 10/8,
sta. Na Starym Mieście zostanie ustawiony stół podwójną okazją do wspólnego świętowania dla WSPÓŁPRACA 20-007 Lublin
Anna Gajda tel. 513 97 95 97
z potrawami wigilijnymi. Wspólne świętowanie wszystkich mieszkańców Lublina. Tradycyjne po- Marcin Bartyś KRS: 0000428743
będzie poprzedzone uroczystą mszą świętą w Ba- witanie Nowego Roku połączone zostanie z uro- kontakt@fundacjawolnosci.org
DTP, OKŁADKA
zylice oo. Dominikanów. Tego dnia nie zabraknie czystym zakończeniem obchodów 700-lecia lokacji Marcin Wachowicz „Projekt dofinansowany ze
tradycyjnego już bożonarodzeniowego korowodu naszego miasta. W sylwestrową noc na placu Te- środków Programu Fundusz
Zdjęcia
wokół Trybunału czy składania życzeń i dzielenia atralnym będzie miało miejsce doskonałe wido- arch. Jawny Lublin
Inicjatyw Obywatelskich”

się opłatkiem. Nie zabraknie też bożonarodzenio- wisko łączące muzykę i wizualizacje wyświetlane
Korekta
wej iluminacji, pachnących świerków i szczegól- na fasadzie budynku Centrum Spotkania Kultur. Stanisław Powała-Niedźwiecki
nej, świątecznej atmosfery. Poprzez muzyczne wspomnienia hitów Budki Su-

2 JAWNY Lublin 2(2) • GRUDZIEŃ 2017
Jak zatrudniają miejskie spółki?
Miejskie spółki to nie tylko te, które zatrudniają po tysiąc i więcej pracowników. Wśród nich są też małe,
w których pracuje po kilka osób, a nawet taka, gdzie największą grupę pracowników stanowią… członko-
wie zarządu. Jak zatrudniają „małe” miejskie spółki? Sprawdziliśmy, ile zatrudniają osób i ile wydają na
wynagrodzenia: SPR Lublin, Motor Lublin oraz TBS Nowy Dom.

Prezes Bartnicki ujawnił nam wykaz sta-
nowisk w klubie oraz kwoty wynagrodzeń (za
grudzień 2016 roku). Po 2100 zł brutto zarobili
specjalista ds. finansowo-księgowych i specjali-
sta ds. administracji. Po 1850 zł wynagrodzenia
otrzymali: kierownik drużyny, specjalista ds.
marketingu i handlu oraz specjalista ds. reklamy.
Ponadto asystent prawny zarobił 925 zł brutto.
– W roku 2017 zatrudnienie zostało zredu-
kowane o etat asystenta prawnego. Ponadto sta-
nowisko specjalisty ds. reklamy jest refundowane
na mocy umowy z Urzędem Pracy – wyjaśnia
prezes Bartnicki.
Suma wypłaconych wynagrodzeń w 2016
roku w spółce wyniosła ponad 1,3 mln zł. To
prawie sześć razy więcej niż w innych trzecioligo-
wych klubach z naszego województwa: Orlętach
Radzyń Podlaski (0,25 mln zł rocznie – dane
za 2015 rok) i w Podlasiu Biała Podlaska (0,23
mln zł rocznie). To także więcej niż cały budżet
GKS Jastrzębie, które w poprzednim sezonie gra-
ło na tym samym poziomie rozgrywkowym co
SPR Lublin własnego mieszkania. Spółka wybudowała prawie Motor Lublin (w III grupie). Co ciekawe, GKS
tysiąc mieszkań. Zatrudnia siedem osób. Wśród na wynagrodzenia zawodników nie przeznaczył
SPR Lublin prowadzi lubelską drużynę piłki nich znajdują się: prezes zarządu, wiceprezes za- ani złotówki. Obecnie po awansie do II ligi GKS
ręcznej kobiet, która może się pochwalić dzie- rządu i główna księgowa. Suma wydatków na zamierza podpisać kontrakty z dwoma zawodni-
więtnastokrotnym tytułem mistrza Polski. Na wynagrodzenia za 2016 rok oraz świadczenia na kami, którzy będą musieli zrezygnować z pracy
koniec 2016 roku spółka zatrudniała pięcioro rzecz pracowników wyniosły ponad 1,03 mln zł. na rzecz profesjonalnej gry w piłkę.
pracowników. Zajmowały się one sprawami: mar- Najlepiej zarobili członkowie zarządu (w sumie Prezes Motoru zwraca uwagę, że sprawozda-
ketingu, kadrowo-księgowymi, organizacyjny- ok. 341 000 zł). nia mogą nie zawierać pełnych danych. – Warto,
mi (dwie osoby). Był także kierownik drużyny. Pracą pięciu pracowników spółki TBS kieruje aby przedstawiając dane dotyczące innych klubów,
Ich średnie wynagrodzenie wynosiło 2600 zł dwuosobowy zarząd, który z kolei jest rozliczany podawać realne sumy. Nie są w nich uwzględniane
brutto miesięcznie. Za marketing w spółce od- przez czteroosobową radę nadzorczą (do listopa- np. stypendia miejskie dla zawodników lub ich
powiada Marta Daniewska, córka miejskiego da 2016 roku była trzyosobowa). Ich miesięczne zatrudnianie w innych zakładach pracy (współ-
radnego. uposażenie wynosi 1800 zł (przewodniczący) lub pracujących z klubami) – wyjaśnia.
Marta Daniewska jest też prezesem spółki 1300 zł (pozostali członkowie rady). Prezesem W latach 2014–2017 Motor Lublin został do-
MKS Lublin, która została powołana kilka lat zarządu jest Dariusz Kocuń (mąż byłej miejskiej kapitalizowany w sumie kwotą 6,65 mln zł z bu-
temu, aby zgłosić drużynę piłkarek ręcznych do radnej z Ligi Polskich Rodzin – Wioletty Szafrań- dżetu miasta. W tym roku decyzją Rady Miasta
rozgrywek ligowych. SPR nie mógł tego zrobić, skiej-Kocuń), natomiast jego zastępcą w połowie klub został całkowicie oddłużony.
ponieważ był zbyt zadłużony. Obecnie spółka ub. roku został Krzysztof Siczek, były miejski Pomimo ustawowego obowiązku miejskie
MKS Lublin jest w likwidacji. Jest niepotrzebna, radny (Wspólny Lublin). spółki nie publikują informacji dot. ich majątku
odkąd decyzją Rady Miasta w 2015 roku przeka- czy informacji o dochodach i stratach oraz dyspo-
zano pieniądze na oddłużenie spółki SPR. Motor Lublin nowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania
Do grona pracowników należy doliczyć jesz- strat. Fundacja Wolności prowadzi zbiórkę pod-
cze prezesa zarządu spółki (zarabia 6000 zł mie- Motor Lublin prowadzi drużynę piłki nożnej. pisów poparcia dla petycji do Prezydenta Miasta
sięcznie). Rada nadzorcza liczy czterech członków Największe sukcesu klubu przypadają na lata Lublin w sprawie zmiany zasad nadzoru wła-
(nie otrzymują wynagrodzenia). Suma wynagro- 80., kiedy drużyna grała w I lidze (dzisiejsza ścicielskiego nad spółkami miejskimi. Jej celem
dzeń wypłacanych zatrudnionym pracownikom Ekstraklasa). Obecnie drużyna gra w grupie IV jest, aby spółki obowiązkowo publikowały swoje
oraz zawodniczkom wyniosła 1,67 mln zł w 2016 trzeciej ligi (dawna IV liga). W ostatnich latach sprawozdania finansowe i rejestry zawieranych
roku. W sumie w latach 2014–2017 Gmina Lublin spółka zwiększyła zatrudnienie z trzech osób umów. Spółki miejskie oraz Urząd Miasta Lublin
przekazała 13,25 mln zł na działalność spółki w 2013 roku do siedmiu w roku 2016. Od tego nie publikują oraz odmawiają udostępnienia po-
SPR Lublin. roku prezesem spółki jest Leszek Bartnicki – wyższych informacji. Natomiast w wielu innych
pochodzący z Lublina były dziennikarz, zatrud- miastach te dane są powszechnie dostępne, np.
TBS Nowy Dom niony ostatnio w pierwszoligowej Chojniczance w Białymstoku, Poznaniu, Krakowie czy Słupsku.
Chojnice. Łączy funkcje prezesa spółki oraz Petycję można podpisać na: http://fundacja-
TBS Nowy Dom zajmuje się budową lokali na dyrektora sportowego, za co zarabia 10 000 zł wolnosci.org/petycja n
wynajem dla osób, których nie stać na budowę miesięcznie. Krzysztof Jakubowski

Gazeta.JawnyLublin.pl 3
Czy potrzebna nam Więcej dzieci w autobusach,
więcej problemów

bezpłatna komunikacja? Brak ruchu, zwłaszcza u dzieci, to przyczyna
wielu dolegliwości fizycznych i psychicznych.
 dokończenie ze strony 1
Wśród 11-latków nadwaga i otyłość dotyka 31%
chłopców i 21% dziewcząt. Istnieje uzasadnione
ryzyko, że wprowadzenie bezpłatnej komunikacji
Z wyliczeń Zarządu Transportu Miejskiego Z badań przeprowadzonych w 2016 roku dla uczniów i uczennic spowoduje, że dzieci, któ-
wynika, że na ten cel trzeba będzie przeznaczyć przez Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie re dotychczas chodziły do szkoły, zaczną jeździć
dodatkowe trzy miliony złotych. wynika, że prawie połowa mieszkańców miasta autobusami – chociażby ze względu na wygodę
Obecnie wpływy z biletów (90 mln zł) po- już korzysta z komunikacji miejskiej. Spośród i oszczędność czasu.
krywają około połowy kosztów funkcjonowania osób, które z niej nie korzystają aż 65% deklaruje, W Lublinie mamy liczne opracowania sta-
lokalnego transportu zbiorowego (182 mln zł). że nigdy nie przesiądzie się z auta do komunikacji nowiące kopalnię sprawdzonych na świecie po-
Łącznie z wpływami z mandatów, reklam, wpłat miejskiej. mysłów na odkorkowanie miasta i uczynienie go
gmin ościennych pokrywają już ok. 60% kosztów przestrzenią przyjazną dla ludzi. To m.in. Poli-
funkcjonowania transportu publicznego w Lubli- Cena biletu nie ma znaczenia tyka Rowerowa Miasta Lublina czy Lubelskie
nie. To bardzo dobry rezultat w porównaniu np. Standardy Piesze. Alternatywą dla odwożenia
z Warszawą, w której ten wskaźnik wynosi jedy- Z analizy przedstawionej przez GIS-Expert, w któ- dzieci samochodem może być np. organizowanie
nie 36%. Sam koszt przewozów wynosi ok. 85% rej badano lokalizację istniejących i planowanych grup, które pod opieką dorosłych odprowadzają
kosztów funkcjonowania transportu. Pozostałe szkół publicznych w Lublinie, wynika, że 69% dzieci do szkoły lub przedszkola (tzw. pieszobus),
koszty dotyczą produkcji i dystrybucji biletów (5,8 uczniów i uczennic szkół podstawowych może a w przypadku starszych uczniów zachęcanie ich
mln zł), utrzymania infrastruktury przystankowej dotrzeć do szkoły spacerem w mniej niż 15 minut. do przemieszczania się pieszo lub na rowerze.
(1,7 mln zł) czy kontroli biletowej (1,2 mln zł). Dlaczego więc rodzice odwożą dzieci do szkoły?
Nie wiadomo. W Lublinie nie prowadzono badań, Te pieniądze można wydać lepiej
Czy to zadziała? które określiłyby skalę i przyczyny tego zjawiska.
Nie znając przyczyn, ciężko rozwiązać problem. Jedną z akcji zachęcających do docierania do
Bezpłatna komunikacja miejska istnieje w wie- Wielu rodziców wskazuje, że obawia się o bez- szkoły jest Rowerowy Maj. Polega ona na zachę-
lu europejskich miastach. Zaobserwowano, pieczeństwo swoich pociech. Dotarcie do szkoły caniu do aktywnego docierania do szkół – ro-
że wprowadzenie bezpłatnych przejazdów po- pieszo często oznacza konieczność przekroczenia werem, hulajnogą czy na rolkach. W 2017 roku
woduje zwiększenie ilości pasażerów w auto- ruchliwej drogi czy „starcie” z samochodami na przez miesiąc uczestnicy odbyli 38 tysięcy podró-
busach. Część to kierowcy samochodów, reszta ciągu pieszo-jezdnym przed wejściem do szkoły. ży zgodnych z ideą Rowerowego Maja. Koszt tej
to piesi i rowerzyści. W Tallinie (Estonia) po Same szkoły nie są dostosowane do docierania kampanii to niecałe 50 tys. zł. Podobną kampanię
wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji wzrost do nich rowerem – do większości nie prowadzi przeprowadziła także Warszawa, mimo wpro-
liczby pasażerów wyniósł tylko 1,2%. Jednocze- żadna infrastruktura rowerowa. Pod szkołami wadzenia darmowych przejazdów dla uczniów.
śnie z ulic zniknęło wielu rowerzystów – wybra- brakuje też stojaków, choć od przyszłego roku Za wprowadzenie Rowerowego Maja do Lu-
li wygodniejszy i bezpłatny środek transportu. ma to ulec zmianie. blina odpowiada Porozumienie Rowerowe.
Według dr. Roberta Tomanka z Uniwersytetu To wszystko zapewne skłania do odwożenia – Niestety w budżecie na 2018 rok zabrakło
Ekonomicznego w Katowicach bezpłatna komu- dzieci autem. W Anglii problem rozwiązano, za- środków na realizację tej inicjatywy – komentuje
nikacja publiczna to oszczędność dla rodzinnego mykając ulice przed szkołami w godzinach szczy- Michał Wolny z Porozumienia Rowerowego. – Pie-
budżetu przy jednoczesnym obciążeniu budżetu tu, w Korei Południowej – zakazując parkowania niądze corocznie przeznaczone na darmową ko-
miasta. Jej wpływ na korki jest jednak niewielki. pod szkołami. munikację można zainwestować w trwałą poprawę
bezpieczeństwa i zdrowia dzieci, np. poprzez uspoko-
jenie ruchu w otoczeniu szkół czy stojaki rowerowe.
Z kolei problem smogu w Lublinie jest głów-
nie wynikiem emisji zanieczyszczeń do powietrza
ze spalania paliw stałych w domowych kotłow-
niach pracujących na cele grzewcze (tzw. niska
emisja). Wydaje się, że priorytetem powinno
być przeciwdziałanie niskiej emisji. Tymczasem
w projekcie budżetu na 2018 rok nie przewidzia-
no większych środków na Program Ograniczania
Niskiej Emisji. Podobnie do lat poprzednich, na
program zapisano tylko 350 tys. złotych – w bie-
żącym roku wystarczyło to na modernizację jedy-
nie 57 instalacji. Jak łatwo policzyć, trzy miliony
przekazane na bezpłatną komunikację można by
przeznaczyć na modernizację ponad 500 pieców.

Rozwiązanie, które nie dotyka problemu

Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla dzie-
ci i młodzieży to zmiana, która może wpłynąć
na przyzwyczajenia i zachowania mieszkańców
i mieszkanek Lublina. Czas pokaże, czy będzie
to zmiana na dobre czy złe. Wydaje się jednak,
że bezpłatne przejazdy w sposób najmniej efek-
tywny przyczynią się do zmniejszenia naszej
największej zmory – korków i smogu. n
Anna Gajda, Krzysztof Kowalik

4 JAWNY Lublin 2(2) • GRUDZIEŃ 2017
(Nie)obecni radni
Sesje oraz głosowania są jednym z głównych sposobów działalno-
ści Rady Miasta. Przepisy obligują radnych do czynnego udziału
w jej pracach. Udział w głosowaniach i sposób, w jaki radni głosują,
jest jedną z najprostszych i najłatwiej weryfikowalnych aktywności
radnych. Sprawdziliśmy, czy lubelscy radni opuszczają głosowania,
będąc na sesji.

O
d początku kadencji Rada Miasta gło- zajmuje radna Anna Ryfka z klubu Platformy
sowała 2268 razy. Rekordzista – radny Obywatelskiej. Aż dwudziestokrotnie udało się
Bartosz Margul z klubu Platformy Oby- radnej uczestniczyć w każdym głosowaniu na
watelskiej – opuścił tylko 12 głosowań (99,47% danej sesji. Podium zamykają ex aequo z wyni-
frekwencji). – Moim obowiązkiem jako radne- kiem 17 sesji ze stuprocentową frekwencją radni:
go jest udział w głosowaniach i zawsze traktuję Michał Krawczyk z PO i Piotr Popiel z PiS-u.
to priorytetowo, wszystkie inne zadania, jak na Statystycznie każdy radny opuścił prawie
przykład rozmowa z dziennikarzami, mogą po- 200 głosowań. Choć radni podpisują się na li-
czekać do przerwy w obradach – mówi. Również ście obecności, to nie biorą udziału w średnio co
do niego należy najwyższa liczba sesji ze stupro- dziewiątym głosowaniu. Najniższą frekwencję, – 72,57%), również radni PiS-u. Radny Platfor-
centową frekwencją. Podczas 25 z 32 sesji Rady a tym samym najwięcej opuszczonych głosowań my Obywatelskiej Piotr Dreher tylko w dwóch
Miasta tej kadencji uczestniczył we wszystkich ma radny Tomasz Pitucha, przewodniczący klubu sesjach (XII sesja – na której odbyły się cztery
głosowaniach w czasie danej sesji. Podium do- radnych Prawa i Sprawiedliwości. Podczas 32 sesji głosowania i XXII – sześć głosowań) uczestniczył
pełniają radni: Zbigniew Jurkowski z PO (56 Rady Miasta VII kadencji opuścił aż 639 głoso- we wszystkich głosowaniach danej sesji. Niewiele
opuszczonych głosowań – 97,53% frekwencji) wań (71,83% frekwencji). Niewiele mniej opusz- lepszy wynik osiągnął radny Mieczysław Ryba –
i Dariusz Jezior z PiS-u (58 opuszczonych głoso- czonych głosowań mają Mieczysław Ryba (623 trzy sesje (XII – cztery głosowania, XXII – sześć
wań – 97,44% frekwencji). Biorąc pod uwagę ilość opuszczone głosowania – 72,53% frekwencji) oraz głosowań, XXVII – dwa głosowania) oraz radny
sesji, ze stuprocentową frekwencją drugie miejsce Piotr Gawryszczak (622 opuszczone głosowania Zdzisław Drozd – cztery sesje (XII – cztery głoso-
wania, XIX – czterdzieści głosowań, XXII – sześć
% udziału ilość opuszczonych ilość sesji ze 100% głosowań, XXVII – dwa głosowania).
Imię i nazwisko Klub
w głosowaniach głosowań frekwencją Porównując zbiorczo wyniki poszczególnych
1 Bartosz Margul 99,47% 12 25 PO klubów, wyraźnie niższą od pozostałych frekwen-
2 Zbigniew Jurkowski 97,53% 56 15 PO cję ma klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Na
3 Dariusz Jezior 97,44% 58 13 PIS sześciu radnych z najgorszą frekwencją wszyscy są
4 Anna Ryfka 97,31% 61 20 PO z PiS-u. Radni tego ugrupowania opuścili 4114
5 Helena Pietraszkiewicz 97,27% 59 16 PIS głosowań – średnio 274 głosowania na jednego
6 Michał Krawczyk 97,00% 68 17 PO radnego. Jest to o ponad 80 głosowań wyższy wy-
7 Ewa Stadnik* 96,86% 32 5 PO
nik od średniej całej rady. Frekwencja dla klubu
8 Monika Orzechowska 96,69% 75 12 PO
PiS wynosi 87,56%. Zdecydowanie wyższy wynik
9 Marta Wcisło 96,28% 83 11 PO
uzyskują radni Wspólnego Lublina i Platformy
Obywatelskiej, odpowiednio 95,53% i 94,55%. Sta-
10 Stanisław Brzozowski 96,08% 89 9 PIS
tystyczny radny Wspólnego Lublina opuścił 101
11 Mariusz Banach 96,08% 89 8 WL
głosowań, a statystyczny radny Platformy Oby-
12 Piotr Kowalczyk 95,97% 90 11 WL
watelskiej 117 głosowań. Tak wysoka frekwencja
13 Piotr Popiel 95,55% 101 17 PIS
radnych koalicji może wynikać z politycznej aryt-
14 Mateusz Zaczyński 95,24% 108 14 PO metyki. Koalicja PO-Wspólny Lublin dysponuje
15 Marcin Nowak 94,53% 124 8 WL w Radzie Miasta tylko jednym głosem przewagi.
16 Jarosław Pakuła 94,18% 132 6 PO Potencjalna nieobecność koalicyjnego radnego
17 Eugeniusz Bielak 93,74% 142 14 PIS może się przełożyć na niepodjęcie danej uchwały.
18 Beata Kuśmierzak-Stepaniuk 93,22% 144 10 PO Wysoka liczba opuszczonych głosowań w sy-
19 Zbigniew Ławniczak 92,73% 162 7 PIS tuacji, kiedy radni (teoretycznie) są na sesji może
20 Leszek Daniewski 92,50% 170 5 PO zastanawiać. Co jest ważniejszego od udziału
21 Marek Wójtowicz 92,06% 180 9 PIS w głosowaniach? To w głosowaniach podejmo-
22 Anna Jaśkowska** 91,25% 128 10 PIS wane są wszystkie istotne decyzje, np. odnośnie
23 Ryszard Prus 88,05% 271 6 PIS do budżetu miasta, stawki podatków lokalnych
24 Jan Madejek 87,17% 291 5 PO czy nazw szkół i ulic. Próbowaliśmy uzyskać
25 Piotr Dreher 86,95% 296 2 PO komentarz również od Mieczysława Ryby i To-
26 Zdzisław Drozd 85,98% 318 4 PIS masza Pituchy. Z pierwszym nie udało nam się
27 Piotr Breś 84,30% 356 9 PIS skontaktować, drugi nie oddzwonił.
28 Małgorzata Suchanowska 83,86% 366 4 PIS * Radna Ewa Stadnik uczestniczy w pracach Rady
29 Piotr Gawryszczak 72,57% 622 5 PIS
od XX sesji.
30 Mieczysław Ryba 72,53% 623 3 PIS
** R adna Anna Jaśkowska uczestniczy w pracach
Rady od XII sesji. n
31 Tomasz Pitucha 71,83% 639 7 PIS
Marcin Bartyś

Gazeta.JawnyLublin.pl 5
Projekt Budżetu 2018
W
yzwaniem dla miasta, w przy- Wybrane zadania realizowane w 2018 r. w ramach Inicjatywy Lokalnej
szłym roku i w najbliższych i Budżetu Obywatelskiego
latach, będzie zachowanie rów- środki środki
nowagi między zapewnieniem stabilno- wartość
zadanie własne zewnętrzne
ogółem
ści finansowej a zapewnieniem rozwoju 2018 2018
miasta, przy optymalnym wykorzystaniu ul. Milczan – budowa drogi wraz z uzupełnieniem brakującego uzbrojenia
2 070 669 1 943 669 60 000
możliwości wynikających z perspektywy fi- 2016–2018 – inicjatywa lokalna
nansowej 2014–2020 – mówi Irena Szum- ul. Bużan – budowa drogi wraz z uzupełnieniem brakującego uzbrojenia 2016–2018
1 966 956 1 872 456 26 000
lak, skarbnik miasta Lublin. – inicjatywa lokalna
Inwestycje majątkowe w 2018 roku sta- Sygnał od nowa – kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu ul. Zemborzyc-
1 774 896 1 700 000
nowią 21,8% budżetu Lublina i planowane kiej – Budżet Obywatelski 2018
są na 498 144 466 PLN, z tego 248 391 548 Sygnał od nowa – przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO – Budżet Obywatelski
1 872 911 1 529 000 300 000
PLN to fundusze europejskie. Większość 2017
tych pieniędzy, bo aż 218 035 978 PLN, za- Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II – Budżet Obywatelski 2018 1 132 092 1 107 000
inwestowano w transport: wykup gruntów, Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie ZS nr 12 przy ul. Sławinkow-
1 262 863 730 000 478 000
budowę i modernizację dróg oraz infra- skiej – Budżet Obywatelski 2018
struktury obsługującej transport zbiorowy. Budowa skweru przy ul. Motorowej – Budżet Obywatelski 2016 559 471 550 000
Bezpośrednio z funduszy miejskich Budowa chodnika i ścieżki rowerowej rejon ul. Zbożowej – Budżet Obywatelski 2018 484 473 484 473
(na wszystkie inwestycje) wydamy Zielone Boisko, czyli strzał w Dziesiątkę – modernizacja boiska przy ul. Siemiradzkie-
508 987 450 000
240 492 168 złotych. go – Budżet Obywatelski 2017
Zacisze rekreacyjno-edukacyjne w osiedlu Lipniak – Budżet Obywatelski 2017 399 078 348 056
Budżet miasta 2018 Budowa skweru przy ul. Szwoleżerów – Budżet Obywatelski 2016 250 000 250 000
Plac zabaw oraz siłownia na świeżym powietrzu w rejonie ul. Krochmalnej
463 213 240 000
Dochody – 2 165 192 559,34 – Budżet Obywatelski 2018
Wydatki – 2 280 735 363,32 Wykonanie parkletów przy ul. Zamojskiej, ul. Ś́ więtoduskiej i ul. Lubartowskiej
159 958 142 000
– Budżet Obywatelski 2016
Deficyt – 115 542 803,98
Opracowanie dokumentacji skateparku na terenach zielonych przy ul. Rusałka
Dług – 1 459 352 585,82 49 097 46 740
– Budżet Obywatelski 2018 
n
RAZEM 12 954 664 11 393 394 864 000
Seweryn Szczepaniak

Wybrane zadania realizowane w 2018 r.
zadanie wartość ogólna środki własne 2018 środki zewnętrzne 2018
Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin 2015–2019 115 903 331 30 411 577 15 791 692
Port Lotniczy Lublin SA – objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym 2011–2034 242 400 300 24 000 000
Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej, zakup 15 trolejbusów 2011–2018 89 702 522 17 888 253 16188897
Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru SSE i strefy przemysłowej w Lublinie 206 895 448 14 966 231 48 539 797
Budowa żłobka 16 338 354 12 248 492 725 272
Przebudowa ul. Krakowskie Przedmieścia – deptak 69 818108 6 737 736 7 762 264
Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF, zakup 14 autobusów 175 914 660 5 282 503 47 771 885
Objęcie udziałów w MOSIR „Bystrzyca” w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 5 000 000 5 000 000
Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa 4 628 801 4 628 801
Termomodernizacja budynku przy ul. Wieniawskiej 14 3 493 510 3 354 219 58 801
Objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa SA w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 2 750 000 2 750 000
Objęcie akcji w Motor Lublin SA w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 2 000 000 2 000 000
Zbiornik Zemborzycki, budowa dwóch przepompowni, ul. Niezapominajki i Grzybowa 10 684 299 2 000 000
Modernizacja Muszli Koncertowej – wykonanie konstrukcji z przykryciem 2017–2018 1 029 742 1 000 000
Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie 2017–2020 24 157 881 525 000 2 975 000
Dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym 350 000 350 000
Rozpoczęcie przebudowy Al. Racławickich 2013–2020 105 275 609 266 192 17 783 008
Opracowanie dokumentacji i realizacja budowy nowej woliery dla pawi oraz altany 200 000 200 000

a u t o p r o m o c j a

JAWNYLublin.PL
Przekonaj się, jak miasto Lublin wykorzystuje pieniądze
publiczne pochodzące z twoich podatków.

6 JAWNY Lublin 2(2) • GRUDZIEŃ 2017
115 903 331 PLN 89 702 522 PLN 200 000 PLN
Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej Woliera dla pawi

Gazeta.JawnyLublin.pl 7
Tylko jeden podmiot może wygrać
przetarg na prowadzenie schroniska?
W listopadzie lubelski ratusz ogłosił, że szuka operatora miejskiego lubelskiego schroniska na kolejne
trzy lata. Zdaniem naszych informatorów warunki postawione przez Urząd Miasta eliminują wszystkich
potencjalnie zainteresowanych. Poza jednym podmiotem.

T
o już drugie w tym roku podejście Urzędu ślone w zamówieniu. A jest to m. in. „posiadanie rocznym doświadczeniem, dwóch pracowników
Miasta do wybrania operatora schroniska. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie administracyjnych, jedną osobę do obsługi telefonu
Pierwsze ogłoszono we wrześniu. Wpłynęła ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i w zakre- w biurze schroniska oraz kierownika posiadającego
jedna oferta, jednak przetarg został unieważniony. sie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwie- minimum roczne doświadczenie w kierowaniu
Powód? – Oferowana cena wyniosła 9,9 mln zł, rząt” czy „wykazanie się należytym świadczeniem schroniskiem.
natomiast zamawiający mógł przeznaczyć jedynie usług/usługi w zakresie prowadzenia schroniska Potrzebny jest też własny sprzęt: samochód
8,2 mln zł – wyjaśniła w decyzji o unieważnieniu dla minimum 200 bezdomnych zwierząt o śred- przeznaczony do transportu zwierząt żywych (co
przetargu Jolanta Bielska, zastępca dyrektora Biura niorocznej wartości łącznie co najmniej 800 000 najmniej jeden) oraz samochód przeznaczony do
Zamówień Publicznych. PLN brutto”. transportu zwierząt padłych.
Przetarg dotyczy prowadzenia schroniska Trudno znaleźć w województwie schronisko Zdaniem naszych informatorów tak posta-
przeznaczonego na przetrzymywanie 200 psów, o takim budżecie. Dla porównania roczny koszt wione kryteria spełnia tylko dotychczasowy ad-
300 kotów, egzotarium dla zwierząt egzotycznych utrzymania schroniska w Puławach wynosi 330 000 ministrator schroniska. Skontaktowaliśmy się
i terrarystycznych oraz prac związanych z jego zł (w tym koszty odławiania zwierząt), natomiast w tej sprawie z Biurem Zamówień Publicznych.
utrzymaniem w okresie od początku 2018 do w Zamościu – 306 000 zł. Urzędnicy zaprzeczają, jakoby wymagania były tak
końca 2021 roku. To jednak nie wszystkie wymagania. Potrzeba wybrane, aby wykluczyć innych zainteresowanych
Zdaniem naszych informatorów warunki po- też odpowiedniej liczby osób do pracy w schroni- przetargiem.
stawione przez Urząd Miasta eliminują wszyst- sku. W tym minimum dwóch lekarzy weterynarii, Wątpliwości wobec warunków przetargu na
kich potencjalnie zainteresowanych. Poza jednym trzy osoby z co najmniej rocznym doświadczeniem prowadzenie schroniska pojawiały się również
podmiotem – firmą Poliwet, tj. dotychczasowym w wyłapywaniu zwierząt, jedna osoba posiada- w poprzednich latach. W 2009 roku z tego powodu
administratorem schroniska. jąca minimum roczne doświadczenie w opiece prezydent anulował przetarg. W drugim przetargu
Ten, kto chce zarządzać schroniskiem przez nad zwierzętami egzotycznymi i terrarystyczny- wybrano firmę Poliwet.
kolejne cztery lata, musi spełnić wymagania okre- mi, czterech pielęgniarzy zwierząt z minimum Z udziału w przetargu zrezygnowało wówczas
stowarzyszenie Straż dla Zwierząt. – Zrezygnowa-
liśmy głównie dlatego, że jego warunki były nie-
sprawiedliwe – tłumaczył Mateusz Janda, główny
a u t o p r o m o c j a

komendant Straży dla Zwierząt.
Zapytaliśmy osobę z doświadczeniem w prze-
PORADY I INTERWENCJE OBYWATELSKIE targach publicznych, pracującą na co dzień poza
Lublinem, czy takie wymagania przetargowe nie
Jesteś świadkiem nieprawidłowości w urzędzie lub dotyczących publicznych są podejrzane.
pieniędzy? Nie jest Ci to obojętne? Rozwiąż ten problem wspólnie z nami! – Jeśli urząd zaplanował kwotę na realizację
usługi i pierwszy przetarg unieważnił oraz nie pod-
niesie kwoty w drugim przetargu, spodziewając się
tylko jednej oferty, to świadczy to o tym, że żad-
nej zmowy nie ma. Urząd ma prawo wymagać od
uczestników przetargu kwalifikacji i doświadczenia,
które będzie gwarantować realizację usługi na od-
powiednim poziomie. Do przetargu mogą zgłosić
się przecież podmioty również spoza województwa
„Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania – wyjaśnia nasz rozmówca.
prawa i dążenie do transparentności działań organów W drugim przetargu ofertę ponownie złożyła
tylko firma Poliwet. Tym razem za wykonanie usłu-
władzy publicznej w interesie obywateli. Chcemy, by mieszkańcy gi zażądała niecałe 8 milionów złotych (poprzednio
realnie decydowali o tym, co dzieje się w ich gminie”. było to prawie 10 milionów złotych). n
Krzysztof Jakubowski
W czym pomagamy?
Sprawy, którymi się zajmujemy, dotyczą:
8 JAWNY Lublin 2(2) • GRUDZIEŃ 2017
• transparentności działania organów władzy lokalnej,
• przeciwdziałaniu korupcji,
• przeciwdziałaniu konfliktowi interesów w sektorze publicznym,
Mieszkańcy skonsultowali nowy dworzec
Do 6 grudnia trwały konsultacje społeczne na temat zagospodarowania rejonu Dworca Metropolitalne-
go. 27 listopada odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne, na którym pojawiło się kilkanaście osób.
Autorzy przedstawili zgromadzonym dwie koncepcje zagospodarowania terenu. Obejmowały one nie
tylko sam kształt dworca, ale także propozycje nowego układu drogowego. Co na to mieszkańcy?

N
owy dworzec ma stanąć w miejscu obec- łoby czas podróży. Jego zdaniem niedopuszczalne osób niepełnosprawnych. Wątpliwości rozwia-
nej ulicy Gazowej i zajmować miejsce od jest także zamknięcie dla komunikacji miejskiej li pracownicy urzędu, którzy wytłumaczyli, że
Ronda Sportowców do placu Dworco- placu Dworcowego. projektowanie uniwersalne, czyli takie, które nie
wego. Ma mieć ponad 70 stanowisk do obsługi Autor artykułu dopytał, jak projektanci pla- wyklucza żadnego użytkownika, jest teraz jedną
komunikacji miejskiej i zamiejskiej. Pod dwor- nują rozwiązać sprawę nowych dróg będących z najważniejszych wytycznych przy projektach
cem ma się znaleźć parking na 200 samocho- przedłużeniem Dworcowej do Lubelskiego Lip- dofinansowanych z Unii Europejskiej.
dów. Główne różnice w obu koncepcjach doty- ca 80. W końcu kilka lat temu, gdy budowano Antoni Jakóbczak z Politechniki Lubelskiej
czą układu komunikacyjnego, przede wszystkim wiadukt nad ulicą Dworcową sugerowano, by stwierdził, iż budowa parkingu podziemnego
możliwości przejazdu przez plac Dworcowy (taką zrobić w tym miejscu skrzyżowanie w jednym w takim miejscu nie jest dobrym rozwiązaniem.
możliwość dopuszcza tylko druga koncepcja). poziomie. Ówcześni projektanci stwierdzili, że Tłumaczył to wysokim poziomem wód grunto-
Choć w obu projektach dworzec ma być lekki, jest to niezgodne z przepisami, bo odległości wych. Autorzy zbili jednak ten argument, twier-
w przeważającej części szklany, z dużą ilością zie- między skrzyżowaniami miałyby być zbyt małe. dząc, że dzisiejsza technologia pozwala na bez-
leni, to różne są bryły samego dworca. Dużą prze- Teraz mają być jeszcze mniejsze. Wątpliwości pieczne i trwałe wykonywanie budowli w takich
wagą pierwszej koncepcji jest ogólnodostępny autora wzbudziła też zbyt mała liczba miejsc warunkach. Pewne jest jedno – to będzie słono
zielony dach. Projektanci chwalili, że oba projekty parkingowych dla taksówek (tylko sześć!) oraz kosztować. Inżynier przekonywał także, że kon-
wpisują się w światowe trendy, choć tak dużych pozostawienie ulicy 1 Maja w obecnym kształcie strukcja, choć ładna, jest niepraktyczna i lepszy
dworców autobusowych raczej się nie buduje. – z wąskimi chodnikami i parkowaniem prosto- od stali będzie beton, który jest bardziej odporny
Zaletą dworca ma być jego energooszczędność. padłym, w większości na chodniku. Część 1 Maja na pożary. Projektanci nie podzielili jego obaw.
Na sali było dużo nowych twarzy, co oznacza, przylegająca do dworca powinna stać się w przy- Pojawiły się także wątpliwości czy dwo-
że temat zainteresował nie tylko społeczników, szłości deptakiem, bez aut, choć z dopuszczonym rzec nie będzie przypadkiem za mały, choć nie
ale i zwykłych obywateli. Na widowni obecny dojazdem do parkingów w podwórkach czy dla brakowało też głosów, że być może sama bryła
był także Stanisław Kalinowski, były zastępca dostaw. Zlikwidowane miejsca parkingowe mogą dworca jest za duża i będzie przytłaczająca. Jeden
prezydenta Lublina. przecież zostać przeniesione do parkingu pod z mieszkańców zwrócił uwagę na problemy ko-
Dyskusję rozpoczął Jan Kamiński, przewod- dworcem. Projektanci odpowiedzieli, że takie munikacyjne związane z budową dworca. Ma ona
niczący Rady Kultury Przestrzeni, który pochwa- wytyczne dostali od urzędu. Ich zdaniem 1 Maja potrwać trzy lata i na pewno będzie wiązać się
lił całokształt dworca. Zwrócił jednak uwagę na powinna stać się miejscem reprezentacyjnym, ze znacznymi utrudnieniami. Dworzec powsta-
problemy komunikacyjne, szczególnie na likwi- a obecny sposób parkowania temu nie służy. nie na ulicy Gazowej będącej jednym z dwóch
dację komunikacji na pl. Dworcowym. Zdaniem Mieszkańcy zwrócili także uwagę na brak dojazdów na plac Dworcowy. Na placu obecnie
projektantów konieczne jest ograniczenie ruchu połączenia pomiędzy istniejącym a planowanym znajduje się zespół przystanków z pętlą końcową
samochodów osobowych w tym miejscu. Prze- dworcem. Mieszkańcy podzielili się na zwolenni- komunikacji miejskiej. Odpowiedź nie była kon-
wodniczący RKP sprostował, że chodziło mu ków zadaszonej kładki oraz przejścia podziem- kretna, ale wskazywała, że problem ten zostanie
o transport zbiorowy, a głosy z sali uściśliły, że nego. Obie strony podkreślały, że połączenie uwzględniony. W jaki sposób? Zobaczymy.
chodzi wyłącznie o komunikację miejską. musi chronić przed opadami atmosferycznymi Spotkanie podsumował Antoni Jakóbczak:
Projektanci w materiałach konsultacyjnych i wiatrem. Autorzy wytłumaczyli, że widzą taką – Powinniśmy spotkać się dawno temu, na etapie
nie przedstawili sposobu poruszania się komu- potrzebę, ale dworzec PKP nie należy do miasta, pierwszych koncepcji, a nie teraz, kiedy może-
nikacji miejskiej, co budzi wątpliwości na temat co utrudnia projektowanie tego typu rozwiązań. my zdecydować jedynie o wyborze koloru ścian.
tego, jak będzie ona funkcjonować w tym ob- Głos zabrał także Wojciech Januszczyk, archi- Urzędnicy obecni na spotkaniu zagwarantowali,
szarze. Po niedawnej rewolucji drogowej w tym tekt zieleni, który skrytykował tak duże zielone że nie jest to ostatnie spotkanie. Trudno jednak
miejscu trasy autobusów i trolejbusów znacznie ściany. Jego zdaniem ich utrzymanie będzie albo oprzeć się wrażeniu, że wiele decyzji zostało
się skomplikowały. Kamiński zwrócił uwagę, że koszmarnie drogie, albo w wyniku braku utrzy- podjętych wcześniej, bez udziału mieszkańców.
potrzebny jest przejazd komunikacją miejską mania efekt będzie daleki od oczekiwań. Z sali  n
w relacji Gazowa – Pocztowa, co znacznie skróci- padały także pytania o dostępność obiektu dla Krzysztof Kowalik
mat. prasowe Urząd Miasta Lublin / D+M Architects

Gazeta.JawnyLublin.pl 9
Obywatele bez prawa do (aktualnego) prawa
Od prawie siedmiu lat gminy muszą ogłaszać prawo miejscowe w formie przyjaznej mieszkańcom.
Każda uchwała, która była zmieniana w ciągu roku, powinna posiadać treść pierwotną wraz z nanie-
sionymi wszystkimi zmianami. Ustawodawca chciał w ten sposób ułatwić obywatelom zapoznawanie
się z przepisami prawa, które często się zmieniają.

U
stawa o ogłaszaniu aktów Do listopada nie udało się opra-
normatywnych określa, że cować ani jednego takiego projektu.
jeśli uchwała była zmienia- – Przeprowadzono już stosowną ana-
na, to powinien być opublikowany lizę uchwał i będą przygotowywane
jej tekst jednolity. Oznacza to, że projekty tych tekstów jednolitych,
w jednym akcie prawnym powinni- które będą skierowane do uchwalenia
śmy znaleźć aktualnie obowiązujące przez Radę Miasta Lublin – zapew-
przepisy – zarówno treść pierwotną, niała nas na początku października
jak i wszystkie wprowadzone zmia- Beata Krzyżanowska rzecznik pra-
ny. Ustawodawca ograniczył jednak sowy prezydenta.
oddziaływanie przepisów wyłącznie
do aktów prawa miejscowego. Z per- Radni przeciw, ale za
spektywy mieszkańca są to najważ-
niejsze akty prawne, ponieważ bez- Tuż po „rozpatrzeniu” petycji sze-
pośrednio go dotyczą. Aktami prawa ścioro radnych PO poprosiło, by pre-
miejscowego są m.in. miejscowe pla- zydent zamieszczał w BIP-ie także
ny zagospodarowania przestrzenne- teksty ujednolicone dla pozostałych
go, które określają co i gdzie możemy aktów prawnych (tych niebędących
zbudować czy uchwały określające aktami prawa miejscowego, dla któ-
cennik komunikacji miejskiej. rych nie ma ustawowego obowiąz-
ku publikowania tekstów jednoli-
Miało być łatwo i dostępnie tych). Teksty takie nie mają mocy
prawnej, ale pozwalają zapoznać
Przez pierwsze dwa lata w woje- się z treścią uchwały po zmianach.
wództwie lubelskim tylko pięć razy – Teksty ujednolicone uchwał, któ-
opublikowano teksty jednolite. re nie są aktem prawa miejscowego,
W 2013 roku po skargach mieszkań- począwszy od sesji w dniu 26 czerwca
ców wojewoda lubelski przypomniał 2017 r., będą publikowane w BIP-ie
wszystkim gminom o obowiązku – odpowiedział pod koniec maja se-
publikowania tekstów jednolitych. kretarz miasta Andrzej Wojewódz-
W latach 2013–2016 teksty takie ki. Na początku października Beata
opublikowano 70 razy, co daje śred- Krzyżanowska zapewniała, że teksty
nio mniej niż 0,01 rocznie na gminę. ujednolicone uchwał przyjętych od
Pomimo działań podejmowanych czerwcowej sesji zostaną wkrótce
przez wojewodę przepis w dalszym umieszczone w BIP-ie. Po miesiącu
ciągu nie był respektowany przez wciąż ich nie ma.
jednostki samorządu terytorialnego.
Niestety wojewoda ma tutaj zwią- Sprawdziliśmy, co się zmieniło
zane ręce, ponieważ może wkraczać
w działalność gminy tylko w przypadkach określo- ło zmian prawa miejscowego. Tylko te zmiany Na czerwcowej zmianie uległy trzy uchwały:
nych ustawami. Działania takie obejmują np. roz- z mocy prawa powinny posiadać tekst jednolity. budżetowa, dot. planu miejscowego oraz dot.
strzygnięcia nadzorcze stwierdzające nieważność W marcu Fundacja Wolności złożyła w tej zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
uchwały czy zarządzenie zastępcze wydawane, sprawie petycję do Rady Miasta. W maju radni osób niepełnosprawnych. Do dziś dla żadnej
jeżeli organ gminy, wbrew obowiązkowi wynika- rozpatrywali ją na sesji. Projekt uchwały zakładał z nich nie przygotowano tekstu jednolitego.
jącemu z przepisów, nie podejmie uchwały o wy- odrzucenie petycji. W uzasadnieniu można było Pierwsza była zmieniana już sześć razy. Ciężko
gaśnięciu mandatu radnego. Co prawda przepisy przeczytać, że nie można uwzględnić petycji, sobie wyobrazić, by wydawać środki publiczne
przewidują możliwość, by w razie powtarzającego ponieważ jest to materia ustawowa, a obowiązki bez wiedzy nt. aktualnego wyglądu budżetu.
się naruszenia przez radę gminy Konstytucji lub z niej wynikające mają charakter powszechnie Druga uchwała dotyczyła planu miejscowego,
ustaw, Sejm rozwiązał radę gminy, jednak nie wy- obowiązujący. co nastręcza problemów technicznych przy jej
daje się, by zastosował takie rozwiązanie w stosun- Ostatecznie radni uznali, że nie podejmując ujednolicaniu – poza tekstem, zmienić należy
ku do większości gmin z województwa lubelskiego. decyzji, petycję rozpatrzyli. Pomimo niepodjęcia także część graficzną. Zmiana ostatniej uchwały
żadnej uchwały zdawało się, że petycja przyniesie została praktycznie dokonana – jej nowa treść
Próba zmiany w Lublinie wymierny skutek, jakim miało być przestrzeganie w całości zastępuje starą. W tym przypadku tekst
prawa przez Radę Miasta i publikowanie tekstów ujednolicony czy tekst jednolity praktycznie już
Pomimo wielokrotnych apeli w Lublinie przepisy jednolitych. – Na jedno z najbliższych posiedzeń posiadamy. Mimo tego przez prawie pięć mie-
te wciąż nie są respektowane. Od września 2011 Rady, po weryfikacji i zrobieniu monitoringu, ta- sięcy nie udało się go ogłosić.
roku Rada Miasta podjęła prawie 1300 uchwał, kowe projekty uchwał państwu przygotujemy –
ale niecałe 200 jest aktami prawa miejscowego. zobowiązał się na sesji sekretarz miasta Andrzej  n
Pośród ok. 400 zmian uchwał tylko 155 dotyczy- Wojewódzki. Krzysztof Kowalik

10 JAWNY Lublin 2(2) • GRUDZIEŃ 2017
Felieton za wykroczenie z art. 54 kw. Ani Straż Miejska,
ani radcy prawni z Ratusza nie zwrócili uwagi na

Do Ogrodu Saskiego bez psa! istniejący stan prawny.
Historia z zabranianiem spacerów z psami
w Lublinie staje się sprawą o długim i nieco za-

Czy faktycznie? gmatwanym rodowodzie. Przykrą rzeczą jest,
że Ratusz wraz z Radą Miasta, obligowani do
spełniania potrzeb mieszkańców oraz zobligo-
wani do odpowiadania na potrzeby licznych grup
Uchwałą Rady Miasta Lublina z dnia 13 marca 2014 roku zabroniono wstępu do Parku obywateli miasta, nie realizują ich. Forsują swój
Saskiego spacerującym z psami. Powstało kuriozum, o którym z mediów dowiedziała własny interes, nadużywając posiadanego prawa
do ograniczania prawa innych.
się cała Polska. Choć zakaz wciąż obowiązuje, przestrzega go coraz mniej osób. Pawie w Ogrodzie Saskim stały się ważniejsze
niż mieszkańcy, którym zabroniono spędzać swój
wolny czas w towarzystwie psów. Kuriozum tej
sytuacji staje się widoczne w wypadku, gdy do
parku możemy wejść z kozą, świnią, ba! z każdym
zwierzęciem, które uznamy za zwierzę domowe,
ale wykluczając psy! Nie jest to zresztą jedyny
absurdalny zakaz. W Parku Saskim znajdziemy ich
sporo, wśród nich zakaz spacerowania w szpilkach
na terenie placu zabaw. Regulamin zakazów miał
się także znaleźć na Placu Litewskim. Pojawiły się
w nim zakazy jazdy na rolkach czy rysowania kre-
dą po chodniku. Jak dowiedziałem się od wysokiej
rangi urzędnika, w jednej z opcji uwzględniono
także zakaz tańczenia na placu, który jednak osta-
tecznie odrzucono… Podobnie jak cały regulamin.

fot. Bartłomiej Bałaban
Ogród Saski w Lublinie to miejsce, które po-
winno być przyjazne dla wszystkich z niego ko-
rzystających przy poszanowaniu zasad współżycia
społecznego. Od czasu założenia Saski spełniał

O
w tym zakresie swoje przeznaczenie, jednak od
gród Saski to park miejski założony w 1837 ciu złotych, czym pochwaliła się w lokalnych ga- niedawna stał się miejscem nie dla wszystkich,
roku. O jego atrakcyjności przesądza fakt, zetach. Zapewne nakładałaby kolejne, gdyby nie korzystających ze wspólnej miejskiej przestrzeni.
iż wokół panuje ścisła zabudowa miejska to, iż w parku natrafiła na skarżącego regulamin, „Każdy ma prawo do korzystania ze środowi-
oraz duży ruch uliczny wynikający ze skupienia który odmówił przyjęcia mandatu, nie przyzna- ska […] w celu zaspokajania potrzeb osobistych
licznych urzędów oraz instytucji. To w tym miej- jąc się do popełnienia wykroczenia i domagając czy potrzeb gospodarstwa domowego. Powyższe
scu od czasu jego powstania spacerują i relaksują się skierowania sprawy do Sądu Rejonowego. stoi w sprzeczności z ustanowieniem przez Radę
się lublinianie, również przychodząc tu z psami. Straż Miejska poinformowała opinię publiczną, Miasta Lublin zasad korzystania z Ogrodu Saskie-
W 2012 roku Ogród Saski przeszedł remont, że czynność taką wykona, jednak po miesiącu go, przewidując zakaz wstępu do obiektu dla osób
w wyniku którego wymieniono powierzchnie przeprowadzania czynności sprawę umorzyła, z psami. Skoro zatem ustawa przewiduje każdemu
alejek, posadzono krzewy. Po remoncie nie po- informując, że nie będzie karać spacerujących możliwość korzystania ze środowiska, w zakresie
wróciły do niego już łabędzie, które umieszczano po parku z psami. korzystania powszechnego, Rada Gminy nie może
w parkowym stawie, a zamiast nich sprowadzono Jak orzekł w tej sprawie Naczelny Sąd Ad- w formie aktu prawa miejscowego ograniczyć
pawie, dla których w centralnej część parku usta- ministracyjny: zakaz wprowadzania psów na te- tego uprawnienia”.
wiono sporych rozmiarów metalową klatkę. Od ren Ogrodu Saskiego jest zakazem wynikającym Naczelny Sąd Administracyjny (II OSK
czasu sprowadzenia pawi do parku wykluczono z przepisów prawa miejscowego, których niewy- 1747/15) n
z niego spacerujących z psami. Urząd Miasta konanie nie może skutkować odpowiedzialnością Bartłomiej Bałaban
przygotował specjalny regulamin, który został
zatwierdzony przez Radę Miasta uchwałą.
Regulamin Ogrodu Saskiego, po wyczer-
Lublin z subiektywnej perspektywy
paniu innych kroków prawnych, zaskarżono do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który
orzekł, iż skarżący nie mają interesu prawnego,
aby skargę złożyć. Czy zatem skarżący musieliby
być psem, aby interes prawny posiadać? – pytano.
Kolejnym etapem stało się udowodnienie,
że skarżący interes prawny posiadają. Przed Na-
czelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie
odbyła się rozprawa, w wyniku której orzeczono,
że tak właśnie jest. Sprawa ponownie wróciła do
WSA w Lublinie, który z kolei orzekł, pomija-
jąc wytyczne prawne NSA, iż regulamin Ogrodu
Saskiego w Lublinie może zakazywać wstępu do
fot. bloglublin.blogspot.com

parku z psami.
Po tym wyroku Straż Miejska w Lublinie
bezzwłocznie ogłosiła, że od teraz będzie karała
mandatami za spacerowanie z psami po parku.
Mandatów nałożyła na sumę ośmiuset pięćdziesię-

Gazeta.JawnyLublin.pl 11
Opinia do projektu ustawy
stąd naszym zdaniem rejestr umów powinien
być uzupełniony o rejestr wydatków.
W przypadku oświadczeń majątkowych

o jawności życia publicznego
w dalszym ciągu pozostaniemy w erze skanów,
ponieważ nowe regulacje nie nakładają obo-
wiązku wypełnienia na komputerze czy wręcz
złożenia dokumentu wyłącznie w formie elektro-
nicznej (co ułatwiłoby odczyt danych, a w przy-
Ustawa o dostępie do informacji publicznej to akt prawny, z którego w Fun- szłości pozwoliło na zautomatyzowaną kontrolę
dacji Wolności korzystamy najczęściej. W najbliższym czasie praktycznie z zeznaniem podatkowym).
Tworzenie wykazu prac legislacyjnych w sa-
bez konsultacji zastąpić go ma Ustawa o jawności życia publicznego. morządzie terytorialnym będzie fikcją, podobnie
jak jest nią obecnie na poziomie krajowym.

U
Znacząco rozszerzono także grono podmio-
stawa ta łączyłaby istniejące trzy ustawy: wo. W efekcie mamy prawo zapoznać się tów zobowiązanych, m.in. o spółki handlowe,
– o dostępie do informacji publicznej, z informacją publiczną, a nie z informacją w których udział Skarbu Państwa, jednostki
– o ograniczeniu prowadzenia działal- o działalności władz publicznych. W efekcie samorządu terytorialnego, państwowej lub sa-
ności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje sądy wytworzyły pojęcia m.in. „dokumentu morządowej osoby prawnej stanowi co najmniej
publiczne, wewnętrznego”, który nie jest informacją 10% kapitału zakładowego lub 10% liczby akcji
– o działalności lobbingowej w procesie stano- publiczną, choć zawiera informacje o dzia- w tej spółce. Przepis ten nie będzie dotyczył sto-
wienia prawa. łalności władz publicznych. warzyszeń oraz fundacji o analogicznym udziale
• Choć ustawa łączy z sobą kilka dotychczas sektora publicznego.
Nowa ustawa, stare problemy… obowiązujących, to nadal pozostaną inne Istotna jest także zmiana w sposobie pobiera-
ustawy określające odmienne zasady dostępu nia opłat za udostępnienie informacji publicznej.
Na pierwszy rzut oka jest to pomysł godny po- do informacji publicznej. Zgodnie z projektowaną ustawą udostępnienie
chwały, jednak diabeł tkwi w szczegółach. Nowa • Ustawa w dalszym ciągu nieprecyzyjnie okre- informacji następowałoby po uiszczeniu opłaty.
ustawa nie rozwiązuje istniejących problemów śla, kiedy można naliczyć opłatę za udostęp- Mając na uwadze, że obecne regulacje nie są dość
z dostępem do informacji publicznej: nienie informacji publicznej. klarowne, w jakich sytuacjach można pobierać
• W dalszym ciągu brak jest definicji informa- opłatę, może to doprowadzić do sytuacji, w której
cji przetworzonej. Z naszego doświadczenia Pomysły dobre, ale… organ naliczy opłatę, od której odwołamy się do
wynika, że pozwala to urzędom uznać prak- sądu. Po trzech latach otrzymamy korzystny wy-
tycznie każdą informację za informację prze- Projekt ustawy nakłada nowe obowiązki dotyczą- rok, zwalniający nas z opłaty. Pytanie czy w tym
tworzoną. Wystarczy tylko trochę kreatyw- ce organów władzy publicznej, m.in.: momencie wnioskowana przez nas informacja
ności. Dodatkowo interpretację tego pojęcia • obowiązek publikowania wydatków z kart będzie jeszcze dla nas na tyle istotna i aktualna?
pozostawia się sądom. Utrudnia to większości płatniczych przez osoby pełniące funkcje pu- W ustawie pojawia się także kolejny nie-
obywateli dostęp do informacji publicznych, bliczne w związku z pełnieniem tych funkcji, precyzyjny przepis ograniczający dostęp do
ponieważ grono osób, które rozumieją, czym • obowiązek publikowania rejestrów umów informacji publicznej. Chodzi o możliwość
jest informacja przetworzona sprowadza się cywilnoprawnych, których skutkiem jest odmówienia dostępu do informacji publicznej
do osób o wykształceniu prawniczym. wydatkowanie środków pieniężnych, osobie składającej wnioski w sposób uporczywy,
• Ustawa w dalszym ciągu powiela tajemnicę • ujednolicenie zasad składania oświadczeń których realizacja ze względu na ilość lub zakres
przedsiębiorcy. Jest to pojęcie prawne nigdzie majątkowych, przy jednoczesnym znacznym udostępnianej informacji znacząco utrudniłaby
nieistniejące. Naszym zdaniem ustawa po- poszerzeniu kręgu osób składających takie działalność podmiotu obowiązanego do udzie-
winna wskazywać na tajemnicę przedsię- oświadczenia, lenia informacji publicznej. Pomijając aspekty
biorstwa wymienioną w art. 11 ust. 4 Ustawy • obowiązek rejestracji audio-video posiedzeń uznaniowości, czym jest składanie wniosków
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. organów kolegialnych, w sposób uporczywy czy utrudnianie dzia-
• W dalszym ciągu brak jest terminów dla pu- • obowiązek tworzenia wykazu prac legislacyj- łalności podmiotu, należy zwrócić uwagę na
blikacji materiałów w Biuletynach Informacji nych w jednostkach samorządu terytorialnego. niekonstytucyjność tego zapisu. Konstytucja
Publicznej. W efekcie wiele informacji, po- Choć zmiany te należy uznać za pożądane, wskazuje, że ograniczenie prawa do informacji
mimo ustawowego obowiązku, nigdy się tam to można odnieść wrażenie, że nie są do końca może nastąpić wyłącznie ze względu na określo-
nie znalazła przemyślane. Wydatki będą dotyczyły wyłącznie ne w ustawach ochronę wolności i prawa innych
• Ustawa w dalszym ciągu utrzymuje fikcyjne osób pełniących funkcje publiczne w związku osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę
terminy na rozpatrzenie przez sąd admini- z pełnieniem tych funkcji. Rejestry umów będą porządku publicznego, bezpieczeństwa lub waż-
stracyjny skargi w związku z nieudostępnie- dotyczyły wyłącznie tych generujących koszty, nego interesu gospodarczego państwa.
niem informacji publicznych. Ustawodaw- nie znajdą się w nich porozumienia czy umowy Powyższe uwagi, choć odnoszą się do projek-
ca przewiduje tutaj termin 30-dniowy. Za sprzedaży. Dodatkowo nierozwiązany pozostaje tu z dnia 23 października 2017 roku, to w dużej
przekroczenie tego przepisu nie grożą żadne problem dostępu do umów cywilnoprawnych części pozostają aktualne w odniesieniu do po-
sankcje, więc przepis ten jest martwy, a na zawartych w formie aktu notarialnego. Zdaniem prawionego projektu z dnia 13 listopada 2017
rozpatrzenie sprawy czeka się kilka miesięcy. urzędów dostęp do tego rodzaju dokumentów roku.
• Ustawa w dalszym ciągu traktuje prawo do precyzują odmienne przepisy. Co więcej, nie każ-  n
informacji przedmiotowo, a nie podmioto- dy wydatek związany jest z zawarciem umowy, Krzysztof Kowalik

a u t o p r o m o c j a

Podobał Ci się artykuł? Cenisz niezależne dziennikarstwo? Chcesz Jawnego Lublina?
Wesprzyj nas darowizną! Liczy się każda złotówka!
JAWNYLublin.PL Numer konta: 34 1950 0001 2006 0330 1807 0002. Fundacja Wolności.
W tytule przelewu wpisz: darowizna na działalność statutową

12 JAWNY Lublin 2(2) • GRUDZIEŃ 2017

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful