You are on page 1of 7

HAMUTSINA

1) Imallash, imallash?
Uqu qurachaw
puka tuuru hitaraykan.

Imaraq?
En un corral hmedo

un toro rojo est tirado.

Qu ser?

2) Imallash, imallash?
paqaspa chichu quyapa wachan
imaraq?

De noche se embaraza y de da da a luz.

3) Imallash, imallash?

Nuqawanran imapatis tsarinki


mana nuqa kaptiqa nimatapis sarinkitsu.
Pitaq kaa?

Conmigo todava puedes agarrar algo


Si no estoy, nada puedes agarrar.
Quin soy?

REYES MELLISHO, Luz


161.1905.906 Educacin Primaria e Interculturalidad
4) Imallash, imallash?

Iskay saprakuna
Punuriyaptin huntakaarin.
imaraq?

Cuando dos peludos se


duermen se juntan.

5) Imallash, imallash?
Takuptay takun, sharaptay sharan,
puriptay purin
imaraq?

Me siento, se sienta; me paro, se para;


camino, camina.
(La sombra)

6) Imallash, imallash?
Warminkuna hukwan yarquptin
hutayta churayan
mana hutsa kaykaptin.
Imaraq?

Cuando les engaan sus mujeres,


le ponen mi nombre.
sin que yo tenga la culpa
Qu ser?

REYES MELLISHO, Luz


161.1905.906 Educacin Primaria e Interculturalidad
7) Imallash, imallash?
Huk mankallachaw, ishkay
mikuna puwan.
imaraq?

En una sola olla, dos tipos


de comidas hierven

8) Imallash, imallash?
Laqwaykur,qawaykur, yakaykaw.
imaraq?

Que ser, que ser


Lamiendo, y viendo se mete.
Qu es?

9) Imallash, imallash?
ampipa qara punku, quyapa ispihunaw
imaraq?
De noche puerta de pellejo,
de da espejo.

10) Imallash, imallash?


Mishki kaptin, ruruntapis chuqpikuntsiq.
imaraq?

Si esta dulce hasta su pepa lamemos.

REYES MELLISHO, Luz


161.1905.906 Educacin Primaria e Interculturalidad
QALLU KIPUNA

1) Papaapa papanin mana


pampaman taraptin
Papanay papanimta pampaman
hitarayrkan

2) Huk shipash shumaq shunqu


Shipash shunqu suwaq
Shunquta suwashqa.

3) Shunquyki shunqunirantsu
Shunquuta shunquraykar
Shunquuta shunquraykar
Shunquyki shunqunirantsu.

4) Piki puka capa, puka capa piki,


piki puka capa.

5) Yachakuq yachatsin yachakuqta


Yachay wasichaw yachakuq
yachan yachakuqpa.

REYES MELLISHO, Luz


161.1905.906 Educacin Primaria e Interculturalidad
YARAWI

All tukuq chuulu

Rumi shunqutaq karkayki

Quritanaw kuyarkaq

Alli tukuq chuulu

II

Shunquuta yachatsir

Aywkushkanki

Shumaqllay urpi nimaptik

Upa piqa tikrarayqa.

III

Kanan shunquu atsikyaarin

awaypa pukutay yarquriptin.

REYES MELLISHO, Luz


161.1905.906 Educacin Primaria e Interculturalidad
Shumaqllay killa

Shumaq killa

Qurinaw anpichaw

chipapaq

II

Shumaq killa

Llapan nunaqunata

Purininchaw llanaqanki

II

Mama killa

Qamllan musianki

Shunqupa llarpayninta

IV

Kanan inti ulluramuptin

Tsinkarinki

mana nima nimashpa.

REYES MELLISHO, Luz


161.1905.906 Educacin Primaria e Interculturalidad
REYES MELLISHO LUZ.

Imapis pasamashqan
Huk kuti nanaa yanasanwan purikikaayaptin, yanasan tarinakunaq huk
chuuluwan tsaynam naparinaq hina parlariyaanaq. Tsaynash nanaana utishqa
aywkushunna ninaq, tsaynash yanasanna upayashqa qipapa purir aywa aywa!
nishpa chuuluta ninaq, tsaynash tiqrariptin huk pirqawan tsaqtakikunaq
qaqllanta; pinqakushka nanaawan aywkunaq.

REYES MELLISHO, Luz


161.1905.906 Educacin Primaria e Interculturalidad

Related Interests