You are on page 1of 6

ELEKTROMAGNETNO POLJE

Elektromagnetno polje je prostor gdje se opaa energetska interakcija s elektrinim nabojem odnosno drugim
elektromagnetnim poljem. Interakcija je obostrana tako da polje djeluje na naboj a naboj stvara polje.
Elektromagnetno polje je vektorsko tako da se u svakoj prostorno-vremenskoj koordinati mogu jednoznano
odrediti vektori E (elektrine komponente polja) i H (magnetske komponente polja). Vektorski produkt ovih
vektora okomit je na ravnu u kojoj djeluju i predstavlja energiju elektromagnetnog polja (Pointingov vektor).
Interakcija u elektromagnetnom polju odvija se putem elektromagnetnog vala koji se iri u prostoru brzinom
svjetlosti.

ELEKTROMAGNETNO ZRACENJE I
ELEKTROMAGNETNI TALASI
Saznanja o zraenjima su postojala daleko u prolosti. Normalno, u to vreme se vodilo rauna samo o uticaju
prirodnih zraenja. Iako tadanji ljudi verovatno nisu ni bili svesni o kakvim se zraenjima radi pa su im ak
davali neka natprirodna svojstva i nazivali ih najrazliitijim imenima, kao demonska vrata, avolje polje i
slino, ipak su bili svesni o njihovom negativnom uticaju na ovekovo zdravlje. Od spomenutih zraenja su
pokuavali da se zatite tako to su izbegavali mesta gde se nalazila velika koliina prirodnih zraenja,
posmatrajui odnos ivotinja i biljaka na odabranim mestima, verujui raznim, gatarama, vidovnjacima i
zapisima talismana. Naalost deo ove tradicije, zbog niske tehnike kulture, pojedini slojevi graanstva su
zadrali do dan danas. Kada ovek nije u stanju da shvati prirodne pojave, sklon je da im daje natprirodna
svojstvaAlbert Ajntajn

. Medju prvim instrumentima merenja koji su se pojavili bile su ruice, visak i sline naprave. Nedostatak
tih metoda je to su to prvenstveno subjektivne metode i uticaj meraa na pokazane rezultate nije
zanemarljiv. Isto tako, veliki problem predstavlja i nestrunost i nepoznavanje osnovnih fizikih zakona takvih
meraa koji u velikom broju sluaja niti znaju ta mere, niti pak poznaju intenzitet, a kamoli dozvoljene
granice.

Sa poetkom industrijalizacije, pojavili su se i tehniki izvori zraenja, kojih je napretkom tehnologije i


potroake elektronike svakoga dana sve vie i vie. Kao to raste zaguljivost zatvorenog prostora, tj.
letrosmog, tako su i saznanja o tetnosti prirodnih i tehnikih zraenja sve izraenija, a posebno u dananje
vreme kada je ekoloka svest sve vea. To podruje je dugo vremena bilo zanemarivano pa ak i namerno
ignorisano od strane velikih kompanija koje su bile glavni izvor zraenja, iako je poznata tetnost elektrinih i
magnetnih polja, npr. ispod dalekovod

2. ELEKTROMAGNETNO ZRAENJE

Elektromagnetsko zraenje

1
Zraenje je prenos energije putem estice ili talasa. Zraenje koje se prenosi putem estica (neutron, proton,
mezoni i dr.) se naziva korpuskularno zraenje, a ono koje se prenosi u obliku talasa se zove elektromagnetno
zraenje. Elektromagnetno zraenje predstavlja promenu elektromagnetnog polja u funkciji vremena. Ovo
zraenje je nosilac elektromagnetske interakcije (sile) i moe se interpretirati kao talas ili kao estica, u
zavisnosti od sluaja. estice koje kvantifikuju elektromagnetsko zraenje su fotoni. Svako naelektrisanje
promenom brzine kretanja generie elektromagnetsko polje. Ova informacija se prostire kroz prostor brzinom
svetlosti i osobine odgovarajueg elektromagnetskog talasa su direktno vezane za dinamiku promene kretanja
naelektrisanja. Alternativno, ako elektromagnetsko zraenje gledamo kao emisiju estica (fotona), energija koju
one nose je direktno vezana za talasnu duinu, odnosno uestanost talasa. to je vea uestanost to je vea
energija fotona. Taan odnos je opisan Plankovom relacijom E = h gde je E energija fotona h je Plankova
konstanta, a je frekvencija talasa.

Osobine elektromagnetskog zraenja zavise od njegove talasne duine i kao takve se dele na elektrine, radio i
mikro-talase, zatim na infracrvenu, vidljivu i ultraljubiastu svetlost, X-zrake i gama zrake. Ceo opseg talasnih
duina elektromagnetskog zraenja se zove elektromagnetski spektar.

Dejstvo ovih talasa na oveka varira u zavisnosti od frekvencija i amplituda signala, kao i udaljenosti od
predajnika (bazne stanice) i trajanja izloenosti ovim talasima. Da i ne govorimo o tetnim zraenjima koja
dolaze spolja od poremeenog Zemljinog magnetizma, podzemnih vodenih tokova i tektonskih premetanja
(geopatogena zraenja), kao i od Hartmanove i Karijeve globalne mree (kosmika zraenja). Dananja
ispitivanja nedvosmisleno ukazuju da zajedniko delovanje geopatskih polja sa tetnim dejstvom i
elektromagnetnih zraenja moe da dovede do slabljenja organizma

Podela tetnih zraenja (Slika1)

Geopatogena zraenja su tetna zraenja iji se izvori nalaze ispod povrine zemlje. Njihovu pojavu moe da
izazove sve ono to preseca, raslojava ili na bilo koji drugi nain remeti prirodne homogenosti Zemljinih
slojeva. U ovu grupu zraenja spadaju:

zraenje podzemnih vodenih tokova

zraenje ruda i mineral

zraenje geolokih pukotina (loma)

zraenja nastala raspadanjem organskih materija.

2
Kosmika zraenja su oblik geopatogenog zraenja koji je prisutan na svakom mestu Zemljine povrine, u
odreenom geometrijskom rasporedu. Ova mrena zraenja nastaju interakcijom kosmikih sila sa Zemljinim
gravitacionim i magnetnim poljima. Linije mrenih kosmikih zraenja nisu tetne same po sebi, ali postoji
mogunost da se na njih prenese snop tetnih zraenja nekog drugog porekla, formirajui vorove. Kosmika
zraenja formiraju sledee mree:

Tehnika zraenja -. Sa napretkom tehnologije i potroake elektronike, tetnost ovih zraenja se iz dana u dan
poveava, ali se istovremeno poveava i ekoloka svest ljudi. To podruje je dugo vremena bilo zanemarivano,
pa ak i namerno ignorisano od strane velikih kompanija koje su bile glavni izvor zraenja. Tehnika zraenja
se mogu podeliti u sledee grupe:

a) nejonizirajua: elektrina (struja), elektronska

Nejonizujua zraenja su elektromagnetna zraenja sa energijom manjom od 12,4 eV. Ovo zraenje nema
dovoljno energije da izazove jonizaciju u ivim organizmima. Prirodni izvori nejonizujueg zraenja su retki i
izrazito slabi. To su Sunce, udaljeni pulsari, ostali svemirski izvori i zemaljski izvori (munja). Razvojem
elektrinih ureaja, gustina elektromagnetne energije oko nas je mnogo vea od prirodnih nivoa.

b) jonizirajua: alfa zraci (jezgro helijuma), beta zraci (elektroni) (-), neutroni (nenaelektrisane estice), gama i
x zraci (em energija)

c) mehanike vibracije: prevozna sredstva, rad na tekim mainama, ultrazvune vibracije, neispravnih maina
i aparata.

3. IZVORI NEJONIZUJUEG ZRAENJA

Izvori nejonizujuih zraenja obuhvataju: ultraljubiasto zraenje (talasne duine 100-400 nm), vidljivo zraenje
(talasne duine 400-780 nm), infracrveno zraenje (talasne duine 780 nm-1 mm), radio-frekvencijsko zraenje
(frekvencije 10 kHz-300 GHz), elektromagnetna polja niskih frekvencija (frekvencije 0-10 kHz) i lasersko
zraenje. Izvore nejonizujuih zraenja koristimo i sreemo u svakodnevnom ivotu, poev od prostora u kome
ivimo i radimo, do savremenih sredstava komunikacije, i svi su nastali ljudskom delatnou. Ovi izvori se
mogu grupisati kao:

(1) Prirodni izvori

Elektrina i magnetna polja koja stvara Zemlja svojim magnetizmom

Aktivnosti Sunca

Dinamika atmosfere (statiki elektricitet, munje)

Zraenja iz svemira (nove i supernove, sinhrotrona polja, radio galaksije, i dr).

3
(2) Elektroenergetna postrojenja i elektrini aparati

Elektrane i energane (SNR) u objektima i spoljanjim postrojenjima instalisana oprema i ureaji gde se
zatvaraju strujna kola sa strujama veim od 1.000 A, a neizolovani delovi su pod razliitim, veoma visokim
naponima.

Dalekovodi i trafostanice u svom neposrednom okruenju stvaraju magnetno zraenje ija indukcija iznosi od
5,0 T pa i vie od 100 T, a na udaljenosti od (50 100) m te vrednosti naglo opadaju.

Elektrina polja ispod dalekovoda, na visini 1 m od zemlje, dostiu vrednosti od 0,6 kV/m pa i vie od 10
kV/m.

Poslovne zgrade zbog instalisanih elektrinih ureaja i elektronskih sklopova prisutna su elektromagnetska
polja.

(3) Transportna sredstva

Motorna vozila elektromagnetna polja od ureaja za paljenje gorive smee u motoru i usled rada
elektromotora (posebno kod elektrinih vozila), navigacioni ureaji (satelitsko voenje)

Avioni elektromagnetna polja usled rada radio i navigacionih ureaja i ugraenih elektromotora

Brodovi elektromagnetna polja usled rada radio i navigacionih ureaja i ugraenih elektromotora.

Jaina magnetnog polja kod transportnih sredstava dostie i do 50 T, a elektrinog polja i do 300 V/m (kod
aviona su iznosi znatno vei).

(4) Ureaji u domainstvu

Televizijski ekrani i ekrani raunara stvaraju statika elektrina polja i naizmenina elektrina i magnetna
polja razliitih frekvencija. Dok su starije tehnologije ovih ureaja stvarale jainu polja, koja je na rastojanju od
30-40 cm iznosila i 10 kV/m, a uz sami ureaj i vie, novi ureaji ne stvaraju polja vea od 700 nT, odnosno 10
V/m.

Naravno, ovo nije konaan spisak izvora nejonizujueg zraenja, ali u dobroj meri pokazuje rasprostranjenost
upotrebe ovih izvora bez kojih se savremeni svet ne moe ni zamisliti.

4. ELEKTROMAGNETNO ZRAENJE I ZDRAVLJE LJUDI

Epidemiolokim studijama i eksperimentalnim istraivanjima dolazi se do zakljuka da elektromagnetna polja i


talasi (koji su prisutni svuda oko nas i iji se intenzitet svakodnevno poveeva preko dozvoljene granice)
predstavljaju stalnu opasnost po nae zdravlje ak i kada su u okvirima dozvoljenih granica. Strunjaci ve
godinama upozoravaju da su prvi simptomi oboljenja izazvanih tetnim delovanjem zraenja poveana
razdraljivost i nervoza, nesanica, glavobolje, oseaj malaksalosti i hroninog umora, anksioznost, sklonost
depresiji, tekoe pri pamenju i problemi sa koncetracijom, gubljenje vitalnosti, smanjivanje telesne i psihike

4
aktivnosti i sl. Dananja ispitivanja nedvosmisleno ukazuju da zajedniko delovanje geopatskih polja sa tetnim
dejstvom i elektromagnetnih zraenja moe da dovede do slabljenja organizma.

4. UTICAJ ELEKTROMAGNETNOG ZRAENJA NA KVALITET IVOTA

Elektromagnetna zraenja i jonizujua i nejonijuzua, kada je u pitanju kvalitet ivota ljudi, mogu se posmatrati
sa dva aspekta. Prvi je njihov uticaj na razvoj ljudske zajednice, a drugi je njihov uticaj na zdravlje ljudi.
Dananja civilizacija uveliko koristi elektromagnetne talase i polja u itavom nizu tehnologija. Tako,
komunikacije, radio i televizija, elektrina energija, trensport, medicina, raunari, su zasnovani na
elekromagnetnim poljima i elektromagnetnim zraenjima. Taj napredak je omoguio ljudima visok kvalitet
ivota, koji se do pre samo jednog veka nije mogao ni zamisliti. Prodor u svemir i njegovo izuavanje
nezamislivi su bez elektromagnetnih talasa, kao i prodor u svet mikroestica. Njihov doprinos razvoju
savremene civilizacije je nesagledivog znaaja.

Ako merimo doprinos elektromagnetnih zraenja odnosno polja na razvoj i dobrobit ljudske zajednice i
negativne efekte po zdravlje ljudi, moemo zakljuiti da su pozitivni efekti daleko ispred negativnih efekata.
Zapravo upotreba elektromagnetnih polja i talasa je temelj razvoja savremene civilizacije.

5. ZAKLJUAK

. Elektromagnetna polja i zraenja su sadrana u celokupnoj materiji koja nas okruuje na svim nivoima
organizacije, od svemira do mikro svemira. I oveje telo apsorbuje i emituje elektromagnetne talase.
Informacije u mozgu i na nivou elija se prenose elektromagnetnim putem.

. Naravno, da to ima odredjenog uticaja na ljudski organizam i njegovo zdravlje.

Da bi se maksimizirale koristi od elektromagnetnih zraenja, a izbegle negativne posledice po zdravlje ljudi


neophodno je:

sprovoditi sistematska istraivanja uticaja elektromsgnetnih zraenja na ljudski organizam i ostali ivi svet

normativno urediti oblast elektromagnetnih zraenja (zakoni, pravilnici, standardi)

sprovoditi propisane mere zatite od zraenja uz monitoring njihove realizacije.

Na svakom od nas lei odgovornost za preduzimanje preventivnih koraka koji e zatititi nas, nau porodicu i
budue generacije.

5
6