You are on page 1of 35

MUZIEKSUBSIDIE

WIJZER
Wegwijs in de muzieksubsidies in Vlaanderen
MUZIEKSUBSIDIEWIJZER
Muziek maken en geld, niet altijd een evidente combinatie. Of het nu gaat om
het opnemen van een cd, een tournee in het buitenland, een samenwerking met
topmuzikanten, het bouwen van een repetitieruimte, het (laten) uitschrijven
van concertpartituren of het organiseren van een festival, er zijn vaak grote
bedragen mee gemoeid en een ‘terugverdieneffect’, laat staan ‘winst’, zijn zelden
gegarandeerd.
 
Steeds meer muzikanten lijken de weg te vinden naar subsidies van de Vlaamse
Gemeenschap, provincies of gemeentebesturen. Al te vaak echter wordt achter het
net gevist en blijft de aanvrager gedesillusioneerd achter. Daarom sloegen
Muziekzaken en Poppunt de handen in mekaar en maakten deze subsidiewijzer.
 
Verwacht je niet aan ellenlange opsommingen van ingewikkelde wetsartikels, maar
wél aan een zo duidelijk mogelijke samenvatting van wat je van een bepaalde
subsidielijn mag verwachten en waaraan je moet voldoen om een kans te maken.
Bij de meeste subsidiemogelijkheden geven we ook een lijst van mensen en
organisaties die er in het verleden al gebruik van mochten maken. Dit biedt ook een
houvast bij het beantwoorden van de vraag: “Waar vind ik geld voor mijn idee?”.
 
Tot slot nog dit: stort je nooit onbevangen in een subsidieverhaal. De lat voor de
dossiers ligt vaak vrij hoog, dus je kan maar beter gedocumenteerd aan de slag
gaan. We hebben geprobeerd een zo volledig mogelijk overzicht te maken. Mocht
je echter hiaten of fouten tegenkomen, aarzel niet ze ons te signaleren.  En vergeet
niet dat subsidiëring maar één van de manieren is om aan geld te geraken. Sparen,
sponsoring, creativiteit, ondernemingszin of een combinatie van dat alles biedt in
veel gevallen ook (en misschien zelfs meer) soelaas.

terug naar inhoudstafel  muzieksubsidiewijzer


HANDLEIDING
De subsidiewijzer is opgebouwd rond een aantal inhoudelijke thema’s/
onderwerpen. Om erachter te komen of er een subsidie voor jouw plan bestaat,
zal je het dus eerst in één van de verschillende ‘hokjes’ moeten plaatsen. Omdat
dit vaak niet zo evident is, hebben we op onze websites ook een vragenlijst
gezet die je stapsgewijs helpt uitzoeken in welke subsidielijn je best terecht
kan. Het is echter niet uitgesloten dat er voor jouw specifieke idee nog geen
subsidiesysteem bestaat. Bij elke subsidielijn kan je aan de hand van een aantal
iconen in één oogopslag zien of de subsidie al dan niet op jouw maat gesneden
is. De indeling die we hanteren is vooral op onze praktijkervaring gestoeld. De
symbolen die we gebruiken zijn:

Deze subsidie kan alleen vanuit een rechtspersoon


aangevraagd worden (vzw, bvba, ...).

Deze subsidie richt zich meer op de jeugd.

Niet voor beginners,


gericht op professioneel niveau.

Deze subsidie richt zich meer op de


klassieke sector.

Bij elke subsidie geven we een korte omschrijving en richtlijn over welke timing
je in acht moet nemen en waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen.
Voor de concrete informatie (wettekst, aanvraagformulier, handleiding,...)
verwijzen we je door naar de betreffende websites. In het pdf-bestand kan je elke
link gewoon aanklikken. Zorg dus dat je zeker verbonden bent met internet.

Druk “ESC” (escape) om de toolbar te laten verschijnen en dit document te


printen!

terug naar inhoudstafel  muzieksubsidiewijzer


INHOUDSTAFEL

ENKELE BASISPRINCIPES VAN SUBSIDIEVRAGEN.................................................... 7

1 PROJECTEN. ....................................................................................................... 9

1.1 Groepen en ensembles ................................................................................. 9


1.1.1 Projecten in het kader van het Kunstendecreet..........................................9
1.1.2 Subsidiëring van projecten in het kader van het amateurkunstendecreet10
1.1.3 Subsidiëring van kunstprojecten door de Vlaamse
Gemeenschapscommissie ............................................................................... 10
1.1.4 Subsidiëring van kunstprojecten in West-Vlaanderen............................... 11
1.1.5 Reglement inzake subsidies voor culturele initiatieven in
Vlaams-Brabant . ............................................................................................. 11

1.2 Muzikanten en componisten ...................................................................... 12


1.2.1 Projectbeurzen in het kader van het Vlaamse Kunstendecreet: ............... 12
1.2.2 Creatieopdrachten op vlak van muziek en muziektheater in het
Kunstendecreet . ............................................................................................. 12
1.2.3 Subsidies voor individuele jongeren die een artistiek project of product
realiseren......................................................................................................... 13

1.3 Projecten voor en door jongeren ................................................................ 13


1.3.1 Jeugdcultuur: kunsteducatie.................................................................... 13
1.3.2 Provincie Antwerpen: cultuurprojecten van en voor jongeren.................. 14
1.3.3 Provincie West-Vlaanderen...................................................................... 14
1.3.4 Provincie Oost-Vlaanderen: projecten van en voor jongeren.................... 15
1.3.5 Lokale subsidies voor jeugdprojecten..................................................... 15

1.4 Andere projecten: bijzondere culturele initiatieven................................... 16


1.4.1 Reglement voor subsidiëring van participatie-, experimentele en
bijzondere projecten........................................................................................ 16
1.4.2 Provincie Limburg: reglement betreffende de subsidiëring van
bijzondere culturele initiatieven ...................................................................... 17
1.4.3 Provincie Antwerpen: bijzondere culturele initiatieven............................. 17

2 MEERJARIGE-/ JAARWERKING ....................................................................... 18

2.1 Groepen en ensembles ............................................................................... 18


2.1.1 Subsidiëring voor het geheel van de werking in het kader van het
Kunstendecreet (KD)........................................................................................ 18
2.1.2 Subsidiëring voor de artistieke werking verstrekt door de
Vlaamse Gemeenschapscommissie ................................................................. 19
2.1.3 Provincie Antwerpen: subsidies voor koren ............................................ 19

terug naar inhoudstafel  muzieksubsidiewijzer


INHOUDSTAFEL
2.1.4 Provincie Antwerpen: subsidies voor orkesten . ...................................... 20
2.1.5 Provincie Vlaams-Brabant: subsidies voor koren...................................... 20
2.1.6 Provincie Vlaams-Brabant: subsidies voor harmonies, fanfares,
brassbands en percussie-ensembles................................................................ 20
2.1.7 Provincie Oost-Vlaanderen: subsidies voor koren.................................... 21
2.1.8 Provincie Oost-Vlaanderen: subsidies voor harmonies, fanfares en
brassbands...................................................................................................... 21
2.1.9 Provincie Limburg: subsidies voor koorverenigingen............................... 21
2.1.10 Provincie Limburg: subsidies voor harmonies en fanfares...................... 22
2.1.11 Provincie Limburg: subsidies voor organisaties klassieke muziek.......... 22
2.1.12 Provincie West-Vlaanderen: erkenningen en convenantsubsidies in het
kader van het kunstenreglement...................................................................... 22

2.2 Individuele muzikanten .............................................................................. 23


2.2.1 Ontwikkelingsgerichte beurzen (KD)....................................................... 23

3 BUITENLAND.................................................................................................... 24

3.1 Groepen en ensembles................................................................................ 24


3.1.1 Internationale projecten in het kader van het Kunstendecreet ................ 24
3.1.2 Tegemoetkomingen in reis-, verblijf- en transportkosten vanuit en
naar het buitenland in het kader van het Kunstendecreet................................. 24
3.1.3 Punctuele tussenkomsten in het kader van het amateurkunstendecreet.. 24
3.1.4 Internationale projecten in het kader van het amateurkunstendecreet..... 25
3.1.5 Provincie Antwerpen: subsidies ter bevordering van
grensoverschrijdende samenwerking in Antwerpen.......................................... 25
3.1.6 Provincie Limburg: subsidies ter bevordering van de samenwerking
tussen Belgisch- en Nederlands-Limburg op vlak van cultuurspreiding en
productie......................................................................................................... 25
3.1.7 Provincie West-Vlaanderen: subsidies voor grensoverschrijdende
projecten en/of culturele uitwisselingen met Zeeland, Frankrijk of Wallonië..... 26

3.2 Individuele muzikanten............................................................................... 26


3.2.1 Werkverblijven in het kader van het kunstendecreet................................ 26

4 CD’s OPNEMEN................................................................................................ 27

4.1 Subsidiëring van opnameprojecten (publicaties) in het kader van het


Kunstendecreet.................................................................................................. 27

terug naar inhoudstafel  muzieksubsidiewijzer


INHOUDSTAFEL

5 SPEELKANSEN, ORGANISATOREN EN FESTIVALS........................................ 28

5.1 Tussenkomsten in gages ter bevordering van speelkansen ..................... 28


5.1.1 Vlaamse Gemeenschap: aanbod Podium ................................................ 28
5.1.2 Vlaamse Gemeenschap: Nieuw Talent .................................................... 28
5.1.3 Provincie Limburg: podiumkansen popmuziek........................................ 29
5.1.4 Provincie Vlaams-Brabant: Kunststukjes ................................................. 29
5.1.5 Provincie West-Vlaanderen: speelkansen finalisten Westtalent en
Verse Vis ........................................................................................................ 29
5.1.6 Provincie Oost-Vlaanderen: speelkansen finalisten Oost-Vlaams
rockconcours en provinciale prijs popmuziek................................................... 29

5.2 Subsidies voor festivals en organisatoren van concerten.......................... 30


5.2.1 Projecten in het kader van het Kunstendecreet........................................ 30
5.2.2 Provincie Oost-Vlaanderen: subsidie voor popfestivals............................ 30
5.2.3 Provincie Limburg: subsidie voor popfestivals......................................... 30
5.2.4 Provincie West-Vlaanderen: subsidie voor startende festivals.................. 31
5.2.5 Provincie Antwerpen: subsidie voor concertverenigingen........................ 31
5.2.6 Provincie Vlaams-Brabant: project- en jeugdmuziekfestivalsubsidie
voor jeugdinitiatieven...................................................................................... 31

6 INFRASTRUCTUUR EN REPETITIERUIMTES. ................................................. 32

6.1 Algemeen: cultuurinfrastructuur................................................................. 32


6.1.1 Foci (Fonds voor Culturele infrastructuur) .............................................. 32
6.1.2 Provincie Limburg (cultuurruimten) ........................................................ 32

6.2 Subsidies voor het bouwen of verbeteren van repetitieruimtes................ 32


6.2.1 Provincie Antwerpen............................................................................... 32
6.2.2 Provincie Oost-Vlaanderen...................................................................... 32

7 CULTUURINDUSTRIE....................................................................................... 33

7.1 Cultuurinvest............................................................................................... 33

8 ANDERE SUBSIDIES ......................................................................................... 34

8.1 Algemeen: diverse culturele projecten en initiatieven............................... 34


8.1.1 De Nationale Loterij................................................................................ 34
8.1.2 Stichting Spes ........................................................................................ 35

8.2 Fondsen en subsidies specifiek voor de klassieke sector . ....................... 35


8.2.1 Belgisch Fonds voor Roeping vzw............................................................ 35
8.2.2 Tactus............................................................................................................... 35

terug naar inhoudstafel  muzieksubsidiewijzer


ENKELE BASISPRINCIPES VAN SUBSIDIEVRAGEN

Vooraleer je overweegt een subsidie aan te vragen zijn er een aantal kwesties waar
je best even bij stil staat. Het verkrijgen van extra geld klinkt uiteraard goed, maar
je moet beseffen dat je tegelijk extra druk op je schouders legt. Niet alleen het
maken van een goed aanvraagdossier is veel werk, maar ook de administratieve
lasten achteraf (beleidsplannen, jaarverslagen, afrekeningen, nieuwe dossiers, …)
vergen heel wat moeite. Weeg goed af of het sop de kool wel waard is.

Maak ik wel echt een kans?


Niets is zo erg als 4 dagen werken aan een subsidieaanvraag die met één
pennentrek van de tafel geveegd wordt. Besef goed waaraan je begint
vooraleer een subsidie aan te vragen. Lees dus zeer goed alle voorwaarden na
en zorg dat er geen enkele formele grond is waarop je dossier kan afgekeurd
worden. Op de artistiek-inhoudelijke beoordeling heb je minder vat, maar het
kan zeker geen kwaad om je eigen aanvraag te vergelijken met aanvragen die
in het verleden wél subsidies kregen.

Wie vraagt subsidies aan?


Hier bedoelen we de organisatievorm waarbinnen je de subsidie aanvraagt.
Vraag je deze subsidie aan in persoon, als groep. Heeft deze groep
rechtspersoonlijkheid, bijvoorbeeld als vzw of bvba. Vaak is het al of niet
hebben van een juridische structuur een uitsluitingsnorm.

Professioneel niveau?
Voor heel wat subsidies wordt er gekeken naar het ‘professioneel niveau’
van diegene die de subsidie aanvraagt. Er zijn een aantal parameters die
de afwegingen van de commissies en beleidsverantwoordelijken (kunnen)
bepalen. Het gaat daarbij o.a. om of de initiatiefnemers beroepskrachten
of vrijwilligers zijn. Het artistieke niveau speelt uiteraard ook een grote rol.
Komt de vraag van een onbekend iemand of van iemand die al op heel wat
podia heeft gestaan en/of veel mediabelangstelling krijgt.

Bij wie vraag je subsidies aan?


Dit is de vraag naar het overheidsniveau waarbij je subsidies aanvraagt.
In het beleid wordt gesproken over het ‘subsidiariteitsbeginsel’. Kort
gezegd komt het hier op neer: wat van lokaal belang is, moet ook daar zijn
ondersteuning vinden. Er is daarom een volgorde in de ‘hoogte’ van besturen
(gemeentebestuur > intergemeentelijke samenwerking > provincie > Vlaamse
Gemeenschap). Alleen wat van landelijk of internationaal belang is kan op
Vlaams niveau subsidies krijgen. Om in te schatten of jouw aanvraag eerder
van lokaal dan wel landelijk belang is, kan je o.a. kijken naar het feit of er
al dan niet belangstelling van de landelijke pers is, of het publiek dat je
aanspreekt uit een brede regio komt, etc… Uiteraard bestaan er heel wat
uitzonderingen op deze algemene regel.

terug naar inhoudstafel  muzieksubsidiewijzer


Hoe vraag je subsidies aan?
Elk reglement, uitvoeringsbesluit of decreet, heeft zo zijn eigen spelregels.
Je moet dus hoe dan ook naar de precieze regels gaan kijken vóór je aan je
aanvraag begint. Aangezien bijna overal “het dossier” en niet de concrete
praktijk hetgeen is waarop de commissie en de administratie hun beoordeling
baseren, is een sterk dossier steeds een must. De dikte van het pak papier
dat je aflevert is daarbij niet het belangrijkste criterium! Een dossier moet
zeer helder omschrijven wat precies gedaan zal worden en de begroting
moet onmiddellijk duidelijk maken waaraan de subsidie precies besteed zal
worden. Een overschot op de begroting is uit den boze.

Een aantal basisbegrippen willen we hier kort even toelichten:


Vervaltermijnen: dit is de deadline die je in het oog moet houden voor
het indienen van een dossier. Sommige subsidies kan je doorlopend
aanvragen, andere zijn strikt gebonden aan deze deadline. Wanneer
men te laat is, maakt men sowieso geen kans, maar dat kan ook het
geval zijn wanneer men zijn dossier te vroeg indient.
Basis- of ontvankelijkheidsvoorwaarden: dit zijn de voorwaarden
of criteria waaraan men moet voldoen om nog maar in aanmerking te
komen voor de subsidie. Wanneer men aan één van deze criteria niet
voldoet, maakt men, los van de artistieke en zakelijke beoordeling,
sowieso geen kans.
Zakelijke en artistieke criteria: dit zijn de criteria waarop de overheid
(administratie, beoordelingscommissie,…) zich baseert om een
subsidie toe te kennen. Het is dus aangeraden om op voorhand goed
deze criteria door te nemen en je dossier op te bouwen in functie
daarvan.

Meer informatie?
De verantwoordelijke ambtenaren op de verschillende niveaus, zijn steeds
bereikbaar voor informatievragen. Aarzel zeker niet om hen aan te spreken
als je vragen hebt omtrent een of andere subsidielijn. Uiteraard kan je
ook Muziekzaken en Poppunt contacteren als je vragen hebt over bepaalde
subsidiekwesties.

Muziekzaken: Roel Vanhoeck, muziekzaken@muziekcentrum.be,


T: 02 504 90 90

Poppunt: Tijs Vastesaeger, popadvies@poppunt.be,


T: 02 504 99 00

terug naar inhoudstafel  muzieksubsidiewijzer


1 PROJECTEN
Het specifieke aan deze subsidie is dat zij wordt toegekend ter verwezenlijking
van een, in tijd beperkt, concreet te realiseren project. Dit kan een productie zijn,
een concerttournee, een nieuwe compositie… Meestal zal dan ook een concrete
begindatum moeten opgegeven worden. Dit is belangrijk omdat het gevolgen kan
hebben met betrekking tot de indiendatum. Hou dus bijzonder goed in de gaten
wanneer voor een dergelijk project het dossier dient ingediend te worden. Te vroeg
wordt in sommige gevallen evengoed geweigerd als te laat…

1.1 Groepen en ensembles

1.1.1 Projecten in het kader van het Kunstendecreet


Voor wie: de projectsubsidiëring, voorzien in het Kunstendecreet, is er
op gericht professionele organisaties die niet structureel ondersteund
worden, de kans te bieden om één project afgerond in tijd en doelstelling,
te realiseren. Deze subsidie is gericht op het uitproberen van allerhande
initiatieven en experimenten, en dit buiten de bestaande structuren.

Deze subsidie richt zich duidelijk naar een professioneel niveau. Zowel de
basisvoorwaarden als de kwalitatieve criteria werden dan ook opgesteld
in functie van de professionaliteit van de organisatie. Belangrijk te
vermelden is dat de aanvrager rechtspersoonlijkheid dient te hebben,
maar dat ook bvba’s, nv’s,… (dus deze met winstoogmerk) in aanmerking
kunnen komen. Niet alleen muziekgroepen kunnen van deze subsidie
genieten maar ook de muziekclubs, concertorganisaties en zelfs bepaalde
(alternatieve) managementkantoren kunnen aanvragen indienen.

subsidieverleden

Wanneer aanvragen: aanvragen voor projectsubsidies muziek dienen


ingediend te worden vóór 15 januari (aanvang project mei – augustus) –
15 april (september– december) – 15 september ( januari – april).
Praktische info: door de Vlaamse administratie werd een handleiding
ontwikkeld.

terug naar inhoudstafel  muzieksubsidiewijzer


PROJECTEN

1.1.2 Subsidiëring van projecten in het kader van het amateurkunstendecreet


Voor wie: individuele amateurkunstenaars of groepen die een grote
productie maken met hulp van professionele kunstenaars en/of in
samenwerking met één van de erkende amateurkunst-organisaties. Bij
het ter perse gaan van deze brochure waren de details van het nieuwe
uitvoeringsbesluit helaas nog niet gekend.
Wanneer aanvragen: de precieze data moeten nog bepaald worden in
het uitvoeringsbesluit.
Praktische info: op de website van de Vlaamse Gemeenschap
vind je alle informatie.

1.1.3 Subsidiëring van kunstprojecten door de Vlaamse


Gemeenschapscommissie
Voor wie: verenigingen, met zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
ter realisatie van een specifiek project waaruit een band met de stad
Brussel blijkt. Vooral dit laatste criterium speelt een voorname rol in
de eindbeoordeling. Men zoekt vooral naar projecten die zich afspelen
in en richten op een grootstedelijke context. Enige maatschappelijke
bevlogenheid is dus altijd meegenomen.

Deze subsidie richt zich op het (semi-) professionele niveau. In


vergelijking met de projectsubsidie in het kader van het Vlaamse
Kunstendecreet dient te worden opgemerkt dat alleen verenigingen
zonder winstgevend doel (vzw, stichtingen,…) voor deze subsidie in
aanmerking komen.De bedragen die worden toegekend zijn eerder
beperkt (tot zo’n 4.000 euro), een enkele uitzondering niet meegerekend.

subsidieverleden
subsidieverleden

Wanneer aanvragen: er zijn per jaar 4 indiendata


(15 januari – 1 april – 1 juni – 1 oktober). De aanvang van het project
wordt als criterium gehanteerd.
Praktische info: op de website van de VGC vind je alle informatie.

terug naar inhoudstafel 10 muzieksubsidiewijzer


PROJECTEN

1.1.4 Subsidiëring van kunstprojecten in West-Vlaanderen


Voor wie: kunstprojecten van West-Vlaamse organisaties of kunstenaars.
De hoofdactiviteit van het project moet zich in West-Vlaanderen afspelen.
De provincie investeert vooral in projecten die een meerwaarde en
profilering leveren voor de kunstbeleving in West-Vlaanderen.
Wanneer aanvragen: vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het
jaar waarin het project plaatsvindt.
Praktische info: op de website van de provincie West-Vlaanderen vind
je alle informatie.

1.1.5 Reglement inzake subsidies voor culturele initiatieven in Vlaams-Brabant

Voor wie: kunstprojecten van Vlaams-Brabantse organisaties of


kunstenaars. Bij de afweging van het dossier wordt onder andere gekeken
naar de uitstraling van het initiatief en het artistieke curriculum van de
aanvrager.
Wanneer aanvragen: minstens drie maanden vóór het project start.
Praktische info: op de website van de provincie Vlaams-Brabant vind je
alle informatie.

terug naar inhoudstafel 11 muzieksubsidiewijzer


PROJECTEN

1.2 Muzikanten en componisten

1.2.1 Projectbeurzen in het kader van het Vlaamse Kunstendecreet:

Voor wie: voor muzikanten die een specifiek project willen realiseren.
Deze subsidie beoogt een concreet resultaat (cfr. de realisatie van
een muziekstuk). Aanvragen dienen zowel inhoudelijk als financieel
verantwoord te worden.(!) Voor de muziek kunnen projectbeurzen alleen
worden toegekend wanneer ze zich situeren op het vlak van de reflectie.
Wanneer aanvragen: Vóór 15 augustus indien het gevraagde bedrag
minimum 8.000 euro bedraagt. Voor de overige: 15 januari (aanvang
project mei – augustus) – 15 april (aanvang project september –
december) – 15 september (januari – april).
Praktische info: Via deze link krijg je meer informatie.

1.2.2 Creatieopdrachten op vlak van muziek en muziektheater in het


Kunstendecreet

Voor wie: deze subsidie dient ter ondersteuning van de creatie en


presentatie van nieuwe werken. In de muzieksector dient deze subsidie
dus ter ondersteuning van de componisten.
Belangrijk is dat de subsidie wordt betaald aan de opdrachtgever. De
basis om een aanvraag in te dienen, is de (private) overeenkomst tussen
de opdrachtgever en de componist. Dit heeft vooral op sociaal vlak
belangrijke gevolgen daar voor de uitbetaling een statuut moet worden
gevolgd conform de sociale wetgeving. De compositie moet publiek
getoond worden binnen een bepaalde termijn. Het is dus belangrijk in het
aanvraagdossier aan te tonen dat de effectieve uitvoering van het nog te
creëren werk gegarandeerd is. Deze subsidie situeert zich eerder op het
professionele niveau. Dit heeft zowel betrekking op het niveau van de
componist als op de uitvoering ervan.
Wanneer aanvragen: deze subsidie kan altijd worden aangevraagd, maar
ten laatste 2 maanden na ondertekening van de overeenkomst tussen
componist en opdrachtgever.
Praktische info: Meer informatie over deze subsidie vindt u hier.

terug naar inhoudstafel 12 muzieksubsidiewijzer


PROJECTEN

1.2.3 Subsidies voor individuele jongeren die een artistiek project of product
realiseren
Voor wie: individuele jongeren die een artistiek project of product
realiseren en verenigingen die een artistiek product of artistiek project
voor en door jongeren realiseren. Individuele jongeren moeten op de
startdatum van hun project ten minste 14 en ten hoogste 25 jaar oud
zijn. Alleen verenigingen zonder winstgevend doel, die in het Nederlandse
taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad gevestigd zijn
komen in aanmerking. Initiatieven genomen door verenigingen die
gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid, kunnen geen aanvraag
indienen.

subsidieverleden

Wanneer aanvragen: de drie (uiterlijke) indiendata zijn 31 maart, 31 juli


en 15 oktober.
Praktische info: Via deze link krijg je meer informatie.

1.3 Projecten voor en door jongeren 

1.3.1 Jeugdcultuur: kunsteducatie

Voor wie: voor vzw’s die de artistieke expressie van jongeren willen
bevorderen of de ontsluiting van erfgoed t.a.v. jongeren willen
bevorderen.  De subsidies worden voor drie jaren toegekend.

subsidieverleden

Wanneer aanvragen: vóór 31 maart van het jaar voorafgaand aan de


start van de beleidsperiode.
Praktische info: Via deze link krijg je meer informatie.  

terug naar inhoudstafel 13 muzieksubsidiewijzer


PROJECTEN

1.3.2 Provincie Antwerpen: cultuurprojecten van en voor jongeren


(basissubsidie of kostensubsidie)
Voor wie: feitelijke verenigingen of vzw’s waarvan 80% van de leden
niet ouder is dan 25 jaar. Deze subsidie staat open voor alle niveaus.
Ingediende projecten moeten een bereik hebben dat minstens de
gemeentegrenzen overstijgt. De bedragen die worden toegekend situeren
zich tussen de 500 en de 5.000 euro.
Wanneer aanvragen: deze subsidie kan het gehele jaar worden
aangevraagd, maar de zogenaamde kostensubsidie heeft wel 4 deadlines
op een jaar. Voor een basissubsidie dienen dossiers minimum 10 weken
voor aanvang te worden ingediend. Telkens is dus de aanvang van het
project bepalend.
Praktische info: Via deze link krijg je meer informatie.

1.3.3 Provincie West-Vlaanderen

Voor wie: organisaties van jongeren die een muziekproject of een


startend muziekfestival, dus beperkt in de tijd, realiseren voor jongeren
(-30j). De regeling en de beoordelingscriteria verschillen licht wanneer het
gaat om een project of een muziekfestival.
Wanneer aanvragen: de aanvragen moeten ingediend worden ten laatste
2 maanden voor de publieke aanvang van het project.
Praktische info: op de website van de provincie West-Vlaanderen vind
je alle informatie.

terug naar inhoudstafel 14 muzieksubsidiewijzer


PROJECTEN

1.3.4 Provincie Oost-Vlaanderen: projecten van en voor jongeren


Voor wie: projecten van en voor jongeren (80% tussen 6 en 25 jaar) die
vernieuwend zijn voor de regio of de sector en los staan van de normale
werking van de organisatie die het project aanvraagt.

subsidieverleden

Wanneer aanvragen: indienen vóór 15 maart voor projecten vanaf 1 juni


en vóór 15 september voor projecten vanaf 1 december.
Praktische info: op de website van de provincie Oost-Vlaanderen vind
je alle informatie.

1.3.5 Lokale subsidies voor jeugdprojecten

Bijna alle gemeenten hebben ook een jeugdwerkbeleidsplan waarin ook


muziekprojecten van en voor jongeren ondersteund worden. Ook heel
wat jeugdhuizen staan open voor toffe ideeën en leuke projecten. Ga dus
zeker ook eens langs bij het jeugdhuis of de jeugddienst van je gemeente
als je een bepaald idee of project wil realiseren.

terug naar inhoudstafel 15 muzieksubsidiewijzer


PROJECTEN

1.4 Andere projecten: bijzondere culturele initiatieven

1.4.1 Reglement voor subsidiëring van participatie-, experimentele en


bijzondere projecten
Voor wie: als een soort van restcategorie voorziet men op Vlaams niveau
nog een reglement voor participatie-, experimentele en bijzondere
projecten. Hierbij wordt dus bedoeld die activiteiten die voor geen andere
Vlaamse subsidie in aanmerking komen omdat ze juist zo experimenteel
of vernieuwend zijn. Tot zover de theorie…. In de praktijk blijkt dat deze
subsidie ook gehanteerd wordt om initiatieven te ondersteunen die uit
het normale subsidiekader zijn gevallen.

Bij de beoordeling kijkt men dus voor de experimentele projecten naar


het vernieuwende karakter, de originaliteit. Tevens gaat men na of wordt
ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en behoeften, maar altijd in functie
van een bepaalde doelgroep.
Bij de beoordeling voor de participatieprojecten kijkt men eerder naar
de vooropgestelde doelgroep, de zichtbaarheid van het project, de
voorbeeldfunctie e.d… Toegegeven, dit lijkt en is allemaal vrij vaag.
Toch heeft de minister van Cultuur aangekondigd dat ook deze subsidie
relevant kan zijn voor de muzieksector.

Een belangrijk criterium is ook de professionele aanpak van het project.


Deze subsidie is niet voor beginnende groepen en richt zich ook niet op
het amateurcircuit.

subsidieverleden

Wanneer aanvragen: voor de projecten in 2006 dienden de aanvragen te


zijn opgestuurd vóór 21 maart 2006. Dit reglement wordt jaarlijks door
de overheid herbekeken. Als je meent hiervoor in aanmerking te komen,
houd je best de nodige informatiekanalen goed in de gaten.
Praktische info: Via deze link krijg je meer informatie.

terug naar inhoudstafel 16 muzieksubsidiewijzer


PROJECTEN

1.4.2 Provincie Limburg: reglement betreffende de subsidiëring van bijzondere


culturele initiatieven
Voor wie: uitzonderlijke en/of vernieuwende projecten in Limburg van
minstens regionaal belang.
Wanneer aanvragen: minstens één maand vooraf indienen.
Praktische info: op de website van de provincie Limburg vind je alle
informatie.

1.4.3 Provincie Antwerpen: bijzondere culturele initiatieven


Voor wie: activiteiten van bovenlokaal belang met een uitzonderlijke
culturele inhoud. Dit geldt alleen voor verenigingen en/of organisaties
die binnen de provincie Antwerpen werkzaam zijn in de cultuursector. De
doelgroep en de uitstraling van het project moet het gemeentelijk belang
overstijgen.
Wanneer aanvragen: minstens drie maanden vooraf indienen.
Praktische info: op de website van de provincie Antwerpen vind je alle
informatie.

terug naar inhoudstafel 17 muzieksubsidiewijzer


2 MEERJARIGE-/ JAARWERKING
De subsidies voor de jaarwerking (van één of meerdere jaren) van een groep,
ensemble, organisatie, … omvat steeds de volledige werking. In de praktijk betekent
dit dat het meestal gaat om vrij omvangrijke subsidies en dat de lat (zeker binnen
het Kunstendecreet) dus zeer hoog ligt. De subsidies zijn vooral bedoeld om de
artistieke en zakelijke omkadering op een bepaald niveau te kunnen handhaven
of te ontplooien. Aangezien het de volledige werking omvat, is het meestal
onmogelijk om daarnaast ook nog in aanmerking te komen voor projectsubsidies.
Verschillende provincies bieden subsidies aan voor de jaarwerking van lokale
amateurkunstgroepen (fanfares, brassbands, koren, …). Ook deze vind je in dit
hoofdstuk terug.

2.1 Groepen en ensembles

2.1.1 Subsidiëring voor het geheel van de werking in het kader van het
Kunstendecreet (KD)

Voor wie: deze subsidie richt zich tot de professionele muzieksector,


d.w.z. groepen en ensembles, die beschikken over rechtspersoonlijkheid
met niet-commercieel karakter (bijvoorbeeld vzw, stichting) en die
zowel op het muzikale als op het organisatorische een professioneel
uitgebouwde visie hebben ontwikkeld. Muziekgroepen moeten
beschikken over een artistiek en zakelijk leider die contractueel
met de organisatie verbonden is. Men kijkt o.a. bij de beoordeling
naar de landelijke en/of internationale uitstraling, naar de gedegen
financiële onderbouw van de werking, naar de langetermijnvisie, de
publieksgerichtheid,… Er bestaan zowel subsidies voor 1 jaar, als een
‘erkenning’ voor 2 of 4 jaar.
Laat duidelijk zijn dat deze subsidie zich richt tot een selecte doelgroep
van (inter)nationaal niveau. In de realiteit blijkt dat de overheid deze
subsidie hoofdzakelijk voorbehoudt voor de klassieke sector. Bovendien
wordt ook zeer veel nadruk gelegd op de zakelijke onderbouw. Veel
administratieve formaliteiten worden opgelegd. Beginnende, maar ook
gevestigde namen die structureel nog niet goed uitgebouwd zijn, komen
hiervoor dus in de praktijk niet in aanmerking.

subsidieverleden

Wanneer aanvragen: de dossiers voor de subsidieronde 2007 – 2009


dienden ingediend te worden vóór 1 september 2005. De volgende
deadline staat voorlopig gepland op 1 september 2008.
Praktische info: er werd door de Vlaamse administratie een handleiding
ontwikkeld.

terug naar inhoudstafel 18 muzieksubsidiewijzer


MEERJARIGE-/ JAARWERKING

2.1.2 Subsidiëring voor de artistieke werking verstrekt door de Vlaamse


Gemeenschapscommissie
Voor wie: Brusselse muziekverenigingen, op professioneel niveau, die
door hun activiteiten een specifieke band met het Brusselse Gewest
kunnen aantonen. Deze subsidie kan worden aangevraagd ter aanvulling
van ondersteuning op Vlaams niveau.
Als toetsingscriteria kijkt men naar de artistieke relevantie en kwaliteit en
het continue karakter van de werking. Vooral zal men willen toetsen wat
de meerwaarde zal zijn van je groep of ensemble in een grootstedelijke
context. Een andere belangrijke factor is het (voldoende) Nederlandstalige
karakter van je groep.
Net zoals de subsidie in het kader van het Kunstendecreet richt deze
toelage zich tot het professionele (inter)nationale niveau. De betoelaging
is meestal niet zo hoog dat je je volledige werking erop kunt steunen,
maar veel groepen zien dit dus als een extra ondersteuning bovenop de
subsidies op Vlaams niveau.

subsidieverleden

Wanneer aanvragen: de aanvragen worden ingediend vóór 1 november


(voor de werking volgend kalenderjaar) of vóór 1 mei (werking volgend
cultureel seizoen).
Praktische info: je vindt een korte uitleg en het reglement terug op de

website van de VGC .

2.1.3 Provincie Antwerpen: subsidies voor koren

Voor wie: koorverenigingen uit Antwerpen die geselecteerd worden na


een erkende provinciale koorwedstrijd.

subsidieverleden

Wanneer aanvragen: de geselecteerde verenigingen moeten hun


aanvraag indienen vóór 1 april, gedurende 3 jaren volgend op de
deelname aan het toernooi.
Praktische info: je vindt het subsidiereglement op de
website van de provincie Antwerpen

terug naar inhoudstafel 19 muzieksubsidiewijzer


MEERJARIGE-/ JAARWERKING

2.1.4 Provincie Antwerpen: subsidies voor orkesten


Voor wie: niet-professionele orkesten (minimum 12 leden) uit de
provincie Antwerpen die geselecteerd worden bij een erkende provinciale
muziekwedstrijd.  Deelnemers die recent werk van Belgische componisten
uitvoeren, worden in het jaar van optreden met een extra subsidie
beloond.  Deze subsidie richt zich uitsluitend op het amateurcircuit. 

subsidieverleden

Wanneer aanvragen: de geklasseerde verenigingen moeten hun aanvraag


indienen vóór 1 april, gedurende 3 jaren volgend op de deelname aan het
toernooi.
Praktische info: je vindt het subsidiereglement op de
website van de provincie Antwerpen

2.1.5 Provincie Vlaams-Brabant: subsidies voor koren


Voor wie: koren met zetel in Vlaams-Brabant. Voor subsidiëring dienen
de koren deel te nemen aan een provinciaal toernooi waarin zij worden
erkend.
Wanneer aanvragen: het 2de en 3de jaar volgend op het toernooi dienen
de aanvragen te worden ingediend vóór 1 mei.
Praktische info: je vindt het subsidiereglement op de
website van de provincie Vlaams-Brabant

2.1.6 Provincie Vlaams-Brabant: subsidies voor harmonies, fanfares,


brassbands en percussie-ensembles
Voor wie: verenigingen met zetel en activiteiten in Vlaams-Brabant met
regelmatig spelende onbezoldigde leden. Om gesubsidieerd te kunnen
worden moeten de verenigingen deelnemen aan een toernooi en daarin
een klassering verwerven.
Wanneer aanvragen: het 2de en 3de jaar volgend op het toernooi dienen
de aanvragen ingediend te worden vóór 1 mei.
Praktische info: je vindt het subsidiereglement op de
website van de provincie Vlaams-Brabant

terug naar inhoudstafel 20 muzieksubsidiewijzer


MEERJARIGE-/ JAARWERKING

2.1.7 Provincie Oost-Vlaanderen: subsidies voor koren


Voor wie: koorverenigingen (amateur) uit Oost-Vlaanderen die
geklasseerd werden bij een erkende provinciale koorwedstrijd.

subsidieverleden

Wanneer aanvragen: na geklasseerd te zijn, jaarlijks aan te vragen, voor


een periode van 4 jaar, telkens vóór 1 mei.
Praktische info: je vindt het subsidiereglement op de
website van de provincie Oost-Vlaanderen

2.1.8 Provincie Oost-Vlaanderen: subsidies voor harmonies, fanfares en


brassbands

Voor wie: harmonieorkesten uit Oost-Vlaanderen die geklasseerd werden


bij een erkende provinciale blaasmuziektornooien

subsidieverleden

Wanneer aanvragen: Na geklasseerd te zijn, jaarlijks aan te vragen, voor


een periode van 4 jaar, telkens vóór 1 mei.
Praktische info: je vindt het subsidiereglement op de
website van de provincie Oost-Vlaanderen

2.1.9 Provincie Limburg: subsidies voor koorverenigingen

Voor wie: koorverenigingen uit Limburg die op de laatste Provinciale


Koorwedstrijd meer dan 80% van de punten behaalden.
Wanneer aanvragen: subsidieaanvragen moeten ten laatste op 15 juni
worden ingediend.
Praktische info: je vindt het subsidiereglement op de
website van de provincie Limburg

terug naar inhoudstafel 21 muzieksubsidiewijzer


MEERJARIGE-/ JAARWERKING

2.1.10 Provincie Limburg: subsidies voor harmonies en fanfares


Voor wie: Limburgse harmonies en fanfares die op het vierjaarlijkse
Provinciale Muziektoernooi minimum 80% van de punten behaalden.
Wanneer aanvragen: subsidieaanvragen moeten jaarlijks vóór 15 juni
worden ingediend.
Praktische info: je vindt het subsidiereglement op de
website van de provincie Limburg

2.1.11 Provincie Limburg: subsidies voor organisaties klassieke muziek

Voor wie: Limburgse ensembles die de uitstraling van Limburg helpen


vergroten door hun kwaliteit op cultuurproducerend vlak.
Wanneer aanvragen: subsidieaanvragen moeten jaarlijks vóór 1 maart
worden ingediend.
Praktische info: je vindt het subsidiereglement op de
website van de provincie Limburg

2.1.12 Provincie West-Vlaanderen: erkenningen en convenantsubsidies in het


kader van het kunstenreglement

Voor wie: West-Vlaamse organisaties die al minstens drie jaar


autonoom bestaan en al duidelijk van betekenis zijn in het West-
Vlaamse cultuurveld. De provincie investeert alleen in initiatieven die
een meerwaarde en profilering leveren voor de kunstbeleving in West-
Vlaanderen.

subsidieverleden

Wanneer aanvragen: voor de erkenning als kunstenambassadeur van de


Provincie West-Vlaanderen: vóór 1 april van het vorige kalenderjaar; voor
de erkenning als kunstenorganisatie van de Provincie West-Vlaanderen:
vóór 1 december van het vorige kalenderjaar.
Praktische info: je vindt het kunstenreglement op de
website van de provincie West-Vlaanderen

terug naar inhoudstafel 22 muzieksubsidiewijzer


MEERJARIGE-/ JAARWERKING

2.2 Individuele muzikanten

2.2.1 Ontwikkelingsgerichte beurzen (KD)

Voor wie: voor muzikanten aan wiens oeuvre een bijzondere kwaliteit of
bijzondere mogelijkheden toegeschreven worden. Er wordt echter geen
gegarandeerd resultaat gevraagd. Hiervan onderscheidt deze subsidie
zich van bijvoorbeeld een projectsubsidie. Van de personen die een
ontwikkelingsgerichte beurs ontvangen, verwacht de Vlaamse overheid
dat zij een bepaald engagement met betrekking tot hun muzikale
activiteit aangaan en hiervan verslag uitbrengen.
Duidelijk is dat deze subsidie voorbehouden blijft aan een heel selecte
groep van musici/componisten/musicologen. De (inter)nationale reputatie
en verdienste van de aanvrager staan centraal. Deze subsidie kan dus
eerder worden beschouwd als een vorm van waardering/onderscheiding
van de Vlaamse Gemeenschap voor een bepaalde artiest. Het blijft hoe
dan ook een subsidie die eerder uitzonderlijk wordt toegekend.
Wanneer aanvragen: 15 maart voor bedragen kleiner dan 8.000 euro,
15 augustus voor bedragen groter dan 8.000 euro.
Praktische info: Meer info vindt u hier.(p.5–10)

terug naar inhoudstafel 23 muzieksubsidiewijzer


3 BUITENLAND
Naast de subsidies voor internationale projecten waarbij zowel de reis-,
verblijf-, personeelskosten als andere kosten met betrekking tot het internationale
project worden gesubsidieerd, bestaat er ook zoiets als de ‘punctuele tussenkomsten’.
Bij deze punctuele tussenkomsten worden alleen de effectieve reis- en verblijfkosten
terugbetaald.

3.1 Groepen en ensembles

3.1.1 Internationale projecten in het kader van het Kunstendecreet

Voor wie: deze subsidie richt zich vooral op internationale tournees


van gezelschappen, coproducties, uitwisselingen enzovoort. Aangezien
deze subsidies deel uitmaken van het kunstendecreet komen alleen
professionele groepen in aanmerking.
Wanneer aanvragen: 31 maart of 1 oktober, afhankelijk van start en duur
van het project.
Praktische info: een algemene uitleg vind je hier ; er bestaat ook een
aanvraagformulier

3.1.2 Tegemoetkomingen in reis-, verblijf- en transportkosten vanuit en naar


het buitenland in het kader van het Kunstendecreet

Voor wie: muzikanten die in het buitenland worden uitgenodigd om op te


treden. De subsidie kan voor transportkosten, hotelkosten en dergelijke
worden aangewend. Dit is een vrij veel gebruikt subsidiemechanisme in
de muziekwereld. In het verleden konden al heel wat muziekgroepen van
deze subsidies genieten.
Wanneer aanvragen: minstens één maand op voorhand.
Praktische info: een algemene uitleg vind je hier ; er bestaat ook een
aanvraagformulier

3.1.3 Punctuele tussenkomsten in het kader van het amateurkunstendecreet


Voor wie: amateurkunstenaars en gezelschappen die in het buitenland
optreden of voor buitenlandse experts die naar Vlaanderen worden
gehaald (alleen voor reiskosten).
Wanneer aanvragen: één maand op voorhand.
Praktische info: De informatie i.v.m. het internationale
amateurkunstenbeleid vind je hier .

terug naar inhoudstafel 24 muzieksubsidiewijzer


BUITENLAND

3.1.4 Internationale projecten in het kader van het amateurkunstendecreet


Voor wie: er zijn heel wat criteria opgesteld om te bepalen welke
internationale projecten al of niet in aanmerking komen. Zowel de
organisatie van een internationaal evenement in Vlaanderen als de
deelname aan een wedstrijd of festival komen in aanmerking. Er moeten
wel deelnemers zijn uit minstens drie landen.

subsidieverleden

Wanneer aanvragen: drie data per jaar: 1 oktober van het voorafgaande
jaar (voor projecten tussen januari en mei), 1 februari (voor projecten
tussen juni en september) en 1 mei (voor projecten tussen september en
december).
Praktische info: De informatie i.v.m. het internationale
amateurkunstenbeleid vind je hier.

3.1.5 Provincie Antwerpen: subsidies ter bevordering van


grensoverschrijdende samenwerking in Antwerpen

Voor wie: subsidie voor het organiseren van culturele activiteiten


tussen de inwoners van de provincie Antwerpen, en die van één of
meerdere landen uit de Europese Unie, met een actieve deelname van de
participanten van binnen en buiten de grenzen. Het initiatief dient plaats
te vinden in de provincie Antwerpen.
Wanneer aanvragen: indienen minstens 3 maanden vóór het project
Praktische info: de informatie vind je op de
website van de provincie Antwerpen

3.1.6 Provincie Limburg: subsidies ter bevordering van de samenwerking


tussen Belgisch- en Nederlands-Limburg op vlak van cultuurspreiding en
productie
Voor wie: een Belgisch-Limburgse organisatie die een partnership
aangaat met een Nederlands-Limburgse organisatie op het vlak van
cultuurspreiding of –productie.
Wanneer aanvragen: om de drie jaar kan een erkenningsaanvraag
worden ingediend. Volgende indiendatum is november 2007. Let op, het
dossier moet tegelijk door de Belgische als de Nederlandse partner elk in
eigen land worden ingediend.
Praktische info: de informatie vind je op de
website van de provincie Limburg

terug naar inhoudstafel 25 muzieksubsidiewijzer


BUITENLAND

3.1.7 Provincie West-Vlaanderen: subsidies voor grensoverschrijdende


projecten en/of culturele uitwisselingen met Zeeland, Frankrijk of
Wallonië

Voor wie: initiatiefnemers van uitwisselingsprojecten met Zeeland (én


eventueel ook de provincie Oost-Vlaanderen) of samenwerkingsprojecten
met organisaties uit Frankrijk of Wallonië. Voor deze laatste geldt een
maximale subsidie van 5.000 euro per partner en maximaal 20.000 euro
per project.
Wanneer aanvragen: voor de culturele uitwisselingen: zes maanden voor
aanvang van het project. Voor de grensoverschrijdende projecten: kan
altijd worden ingediend, er is een wachttijd van ongeveer twee maanden.
Praktische info: de informatie vind je op de
website van de provincie West-Vlaanderen

3.2 Individuele muzikanten

3.2.1 Werkverblijven in het kader van het kunstendecreet

Voor wie: kunstenaars die in het buitenland kunnen werken onder leiding
van toonaangevende kunstenaars. Deze subsidie bestaat nog maar
sinds 2005, er waren nog geen muzikanten die hiervoor een aanvraag
indienden.
Wanneer aanvragen: drie maanden op voorhand.
Praktische info: alle informatie vind je hier

terug naar inhoudstafel 26 muzieksubsidiewijzer


4 CD’s OPNEMEN
4.1 Subsidiëring van opnameprojecten (publicaties) in het kader van
het Kunstendecreet

Voor wie: muzikanten die een professionele cd-opname willen maken


op ministens 1.000 exemplaren waarvan minstens 60% voor de verkoop
bedoeld is. Er wordt veel belang gehecht aan de professionaliteit van het
project. Hierbij wordt gekeken naar de muzikanten, de studio en zeker de
promotie en de distributie.
Wanneer aanvragen: je kan het hele jaar door een aanvraag indienen,
hou wel rekening met een vrij lange wachttijd (max. 4 maanden)
aangezien de commissie niet maandelijks samenkomt.
Praktische info: er is een aanvraagformulier dat je hier vindt; er is ook
een werkblad om je begroting in op te stellen.

terug naar inhoudstafel 27 muzieksubsidiewijzer


5 SPEELKANSEN, ORGANISATOREN EN FESTIVALS
Om de speelkansen van groepen en muzikanten uit de eigen regio te verhogen, bestaan
er systemen waarbij respectievelijk de Vlaamse Gemeenschap of één van de provincies
tussenkomt in de gage die een organisator aan een groep moet betalen. Door het
boeken van een groep ‘goedkoper’ te maken, tracht men het aantal keer dat een groep
per jaar kan spelen, op te krikken. Het gaat hierbij dus niet om rechtstreekse subsidies
aan groepen, maar wel om tussenkomsten ten aanzien van de organisatoren. Daarnaast
bestaan er uiteraard ook nog subsidies voor festivals en andere muziekprojecten
die er op gericht zijn om zoveel mogelijk speelkansen te genereren.

5.1 Tussenkomsten in gages ter bevordering van speelkansen

5.1.1 Vlaamse Gemeenschap: aanbod Podium

Voor wie: groepen komen in een lijst/boek terecht waar cultuurcentra


en verenigingen uit kunnen putten; de organisator (cultuurcentrum,
gemeenschapscentrum, culturele vereniging) krijgt een stuk van de gage
voor de groep terugbetaald (m.a.w. de groep wordt goedkoper om te
boeken). Om op de lijst te mogen staan moet je een programma hebben
dat je nog zeker twee jaar kan spelen en moet je kandidaatstelling
aanvaard worden.
Wanneer aanvragen: de organisator kan er op elke moment gebruik van
maken; de lijst met groepen wordt tweemaal per jaar aangevuld.
Praktische info: er is een eigen website gebouwd rond dit initiatief waar
je ook het reglement vindt.

5.1.2 Vlaamse Gemeenschap: Nieuw Talent


Voor wie: beginnende groepen krijgen een streepje voor in het aanbod
‘podium’ van de Vlaamse Gemeenschap, de tussenkomst die een
organisator kan krijgen voor deze groepen ligt hoger.
Wanneer aanvragen: de organisator kan er op elk moment gebruik van
maken. De lijst met groepen wordt tweemaal per jaar aangevuld.
Praktische info: er is een eigen website gebouwd rond dit initiatief waar
je ook het reglement vindt.

terug naar inhoudstafel 28 muzieksubsidiewijzer


SPEELKANSEN, ORGANISATOREN EN FESTIVALS

5.1.3 Provincie Limburg: podiumkansen popmuziek


Voor wie: om de podiumkansen van jonge popmuzikanten en dj’s te
stimuleren subsidieert de Provinciale Jeugddienst Limburg optredens.
Concreet gaat het om subsidies aan concertorganisatoren in Limburg
die Limburgse amateurmusici, -bands en –dj’s programmeren. Dit geldt
uitsluitend voor Limburgse organisatoren. De subsidie bedraagt maximaal
50% van de uitgaven en nooit meer dan 371,84 euro.
Wanneer aanvragen: minimaal 4 weken op voorhand.
Praktische info: Via deze link krijg je meer informatie.

5.1.4 Provincie Vlaams-Brabant: Kunststukjes

Voor wie: alle lokale organisatoren( jeugdhuizen, opendeurdagen,


cultuurcentra, jongerencafés, etc.) die jonge kunstenaars een forum
geven, kunnen de helft van de gage of uitkoopsom voor nieuw, jong en
artistiek talent door de provincie Vlaams-Brabant laten terugbetalen.
Er geldt wel een maximum van 100 euro per act. De deelnemende acts
worden gepromoot op een eigen website
Wanneer aanvragen: minimaal 1 week op voorhand.
Praktische info: Via deze link krijg je meer informatie.

5.1.5 Provincie West-Vlaanderen: speelkansen finalisten Westtalent en Verse Vis


Voor wie: programmatoren die een finalist van Westtalent of Verse Vis
(org. De Zwerver) boeken, kunnen daarvoor een financiële
tegemoetkoming krijgen van de jeugddienst.  De tussenkomst bedraagt
50% van de gage met een maximum van 1.000 euro per manifestatie.
Wanneer aanvragen : één maand voor de manifestatie.
Praktische info: Meer informatie vind je hier
Je kan ook het reglement downloaden.

5.1.6 Provincie Oost-Vlaanderen: speelkansen finalisten Oost-Vlaams


rockconcours en provinciale prijs popmuziek
Voor wie: voor een beperkte lijst van Oost-Vlaamse groepen (de winnaar
van de popprijs + de finalisten van het Oost-Vlaams Rockconcours) komt
de provincie tussen in de gage. Als je deze groepen boekt krijg je de helft
terugbetaald, met een maximum van 250 euro.
Wanneer aanvragen: ten laatste zes weken voor het optreden.
Praktische info: Via deze link krijg je meer informatie.

terug naar inhoudstafel 29 muzieksubsidiewijzer


SPEELKANSEN, ORGANISATOREN EN FESTIVALS

5.2 Subsidies voor festivals en organisatoren van concerten

5.2.1 Projecten in het kader van het Kunstendecreet

Voor wie: de projectsubsidiëring, voorzien in het Kunstendecreet, is er


op gericht professionele organisaties die niet structureel ondersteund
worden, de kans te bieden om één project afgerond in tijd en doelstelling,
te realiseren. Deze subsidie is gericht op het uitproberen van allerhande
initiatieven en experimenten, en dit buiten de bestaande structuren.
Deze subsidie richt zich duidelijk naar een professioneel niveau. Zowel de
basisvoorwaarden als de kwalitatieve criteria werden dan ook opgesteld
in functie van de professionaliteit van de organisatie. Belangrijk te
vermelden is dat de aanvrager rechtspersoonlijkheid dient te hebben,
maar dat ook bvba’s, nv’s,… (dus deze met winstoogmerk) in aanmerking
kunnen komen. Niet alleen muziekgroepen kunnen van deze subsidie
genieten maar ook de muziekclubs, concertorganisaties en zelfs bepaalde
(alternatieve) managementkantoren kunnen aanvragen indienen.

subsidieverleden

Wanneer aanvragen: aanvragen voor projectsubsidies muziek dienen


ingediend te worden vóór 15 januari (aanvang project mei – augustus)
– 15 april (september – december) – 15 september ( januari – april).
Praktische info: door de Vlaamse administratie werd een handleiding
ontwikkeld.

5.2.2 Provincie Oost-Vlaanderen: subsidie voor popfestivals


Voor wie: popfestivals specifiek gericht naar jongeren waarvan de
programmatie bestaat uit hedendaagse popmuziek, zoals pop, rock,
dance en hiphop,…
Wanneer aanvragen: Vóór 1 maart van het jaar waarin het festival
plaatsvindt.
Praktische info: Via deze link krijg je meer informatie.

5.2.3 Provincie Limburg: subsidie voor popfestivals

Voor wie: Limburgse popfestivals (vzw’s), specifiek en uitsluitend


gericht naar jongeren, waarbij de programmatie bestaat uit hedendaagse
popmuziek.
Wanneer aanvragen: Voor een 1ste editie 1 maand, voor een 2de, 3de en
4de editie 3 maanden voor de datum van het festival.
Praktische info: Via deze link krijg je meer informatie.

terug naar inhoudstafel 30 muzieksubsidiewijzer


SPEELKANSEN, ORGANISATOREN EN FESTIVALS

5.2.4 Provincie West-Vlaanderen: subsidie voor startende festivals

Voor wie: startende festivals, voor en door jongeren, die maximaal


3 edities hebben gekend voorafgaand aan de aanvraag, en die zich
hoofdzakelijk richten naar jongeren onder de 30 jaar.
Wanneer aanvragen: de aanvraag wordt ten laatste 2 maanden voor de
publieke aanvang van het festival ingediend.
Praktische info: Via deze link krijg je meer informatie.

5.2.5 Provincie Antwerpen: subsidie voor concertverenigingen


Voor wie: door de deputatie erkende organisaties uit de provincie
Antwerpen die zelf niet concerterend optreden, maar enkel concerten
organiseren (minimum drie concerten met verschillende uitvoerders per
werkingsjaar).
Wanneer aanvragen: vóór 1 april.
Praktische info: Via deze link krijg je meer informatie.

5.2.6 Provincie Vlaams-Brabant: project- en jeugdmuziekfestivalsubsidie voor


jeugdinitiatieven

Voor wie: startende festivals, voor en door jongeren, waar op de vorige


3 edities telkens minstens 500 mensen afkwamen en waarbij minstens 5
live acts geprogrammeerd staan waarvan minstens één Vlaams-Brabantse
act uit de lijst kunst-stukjes.
Wanneer aanvragen: de aanvraag wordt ten laatste 3 maanden vóór de
publieke aanvang van het festival ingediend.
Praktische info: Via deze link krijg je meer informatie.

terug naar inhoudstafel 31 muzieksubsidiewijzer


6 INFRASTRUCTUUR EN REPETITIERUIMTES
6.1 Algemeen: cultuurinfrastructuur

6.1.1 Foci (Fonds voor Culturele infrastructuur)

Voor wie: via het Fonds Culturele Infrastructuur (Foci), kan de Vlaamse
Gemeenschap investeringssubsidies verlenen voor het bouwen,
uitbreiden, verbouwen of aankopen van culturele infrastructuur met
bovenlokaal belang. Je moet zelf (via andere subsidies) voor 40% inbreng
zorgen.

subsidieverleden

Wanneer aanvragen: tegen 30 april summiere projectvoorstelling;


als je geselecteerd wordt moet er op 30 september een volledige
subsidieaanvraag liggen.
Praktische informatie: Via deze link krijg je meer informatie.

6.1.2 Provincie Limburg (cultuurruimten)


Voor wie: gemeentebesturen of vzw’s om een jongeren-cultuurruimte in
te richten of te bouwen.
Wanneer aanvragen: jaarlijks vóór 1 maart.
Praktische info: Via deze link krijg je meer informatie.

6.2 Subsidies voor het bouwen of verbeteren van repetitieruimtes

6.2.1 Provincie Antwerpen

Voor wie: gemeentebesturen of vzw’s die een repetitieruimte hebben die


ze geluidsdicht willen maken of technische installaties willen verbeteren.
Wanneer aanvragen: jaarlijks vóór 1 maart.
Praktische info: maximaal de helft van de uitgaven worden terugbetaald.
Meer informatie vind je hier

6.2.2 Provincie Oost-Vlaanderen


Voor wie: gemeentebesturen of vzw’s om een repetitieruimte te bouwen
in een bestaande of nieuwe infrastructuur.
Wanneer aanvragen: geen indiendatum, maar de werken mogen pas
starten nà de beslissing.
Praktische info: maximaal de helft van de uitgaven worden terugbetaald
Meer informatie vind je hier

terug naar inhoudstafel 32 muzieksubsidiewijzer


7 CULTUURINDUSTRIE
We willen benadrukken dat onder deze noemer geen subsidies in de traditionele zin
van het woord vallen.  We hebben het hier over een gamma van (aantrekkelijke) fin-
ancieringsinstrumenten die de overheid, in samenwerking met de privé-sector, heeft
uitgewerkt speciaal voor (een deel van) de culturele sector.

7.1 Cultuurinvest
Voor wie: CultuurInvest is een nieuw investeringsfonds dat risicokapitaal
zal investeren in cultuurindustrieën. “Ondernemingen binnen de sector
van de cultuurindustrieën kenmerken zich doordat ze producten of dien-
sten voortbrengen en verdelen met een culturele content en die output
commercieel willen vermarkten. Daarmee streven ze economische zelf-
standigheid en het realiseren van rendement op de ingezette middelen
na. Met die product-markt-combinatie bevinden die ondernemingen zich
op het snijpunt tussen het culturele en economische domein.” Tot zover
het perscommuniqué van Minister Bert Anciaux. CultuurInvest richt zich
op die sectoren en ondernemingen die commercieel gezien zelfstandig
door het leven kunnen gaan. CultuurInvest wordt beheerd door de Par-
ticipatieMaatschappij Vlaanderen (www.pmvlaanderen.be). Voor de muz-
ieksector denken we aan de musical, commerciële muzieksector, con-
certwezen e.d… Door een pakket van projectfinanciering, achtergestelde
leningen en groeikapitaal wil het investeringsfonds, in samenwerking met
de privé-sector, ook deze meer commerciële tak financieel ondersteunen
en promoten.
Wanneer aanvragen: vanaf oktober 2006 kunnen Cultuurondernemers
via de website van CultuurInvest hun investeringsaanvraag via een e-aan-
melding inleiden. Gelet op het risicokapitaalkarakter zullen de ondernem-
ers afhankelijk van hun financieringsbehoefte betrokken worden in een
investeringsanalyseproces. 
Praktische info: Via deze link krijg je meer informatie.

terug naar inhoudstafel 33 muzieksubsidiewijzer


8 ANDERE SUBSIDIES
Wat hieronder valt zijn financiële bronnen die niet, of toch niet rechtstreeks, van
overheidswege afkomstig zijn. Wel willen we benadrukken dat dit niet gelijkgesteld
kan worden met sponsoring. Met sponsoring bedoelen we immers een situatie waar
belangen van beide partijen dienen te worden behartigd (wederkerigheid). De spon-
sor in casu zal voor zijn financiële inspanning een bepaalde “return on investment”
willen terugkrijgen.
 

8.1 Algemeen: diverse culturele projecten en initiatieven

8.1.1 De Nationale Loterij

Voor wie: rechtspersonen die geen winstoogmerk nastreven kunnen


een aanvraag tot subsidiëring indienen bij de Nationale loterij van België
of bij de bevoegde voogdijminister (= onder de huidige regering de
staatssecretaris van overheidsbedrijven).
“Initiatieven worden ondersteund die een positief imago geven aan het
welzijn van de bevolking. Tevens kunnen activiteiten in het buitenland
worden ondersteund die het prestige van België kunnen bevorderen.” Dit
staat in ieder geval te lezen in de officiële communicatie. Of deze criteria
op het politieke vlak ook meespelen, kan toch in vraag worden gesteld.
Voor de muzieksector moeten we vooral denken aan
concertorganisatoren of festivals die eventueel in aanmerking zouden
komen. Zo werden in het verleden op deze wijze al het Blue Note Records
Festival of het muziekfestival van Brussel ondersteund.
Duidelijk mag zijn dat deze lottogelden voorbehouden zijn aan een select
kransje van organisaties.
Wanneer aanvragen: er zijn geen termijnen verbonden aan het indienen
van een dossier.
Praktische info: hier vind je alvast een document dat meer uitleg
verschaft over de subsidiëring door de Nationale Loterij.

terug naar inhoudstafel 34 muzieksubsidiewijzer


ANDERE SUBSIDIES

8.1.2 Stichting Spes


Wat: de Stichting Spes, opgericht in 1987, is een Belgische vereniging
die vanuit mecenaat, culturele projecten steunt. Jaarlijks worden hiertoe
beurzen voor verschillende artistieke disciplines uitgereikt.
Voor wie: elk jaar, in november, bekroont Spes zeven à tien beloftevolle
Belgische artiesten met een beurs van 7.500 euro. Deze beurzen worden
toegekend aan kunstenaars uit verschillende disciplines. Ze zijn er
op gericht een individueel project te helpen realiseren, een artistieke
loopbaan te ondersteunen of ook bij te dragen tot een algemene
erkenning van het werk in binnen- en buitenland.
Wanneer aanvragen: de kandidaturen dienen bij de stichting Spes
ingediend te worden vóór 30 juni met het oog op de toekenning van de
beurzen in het volgende jaar.
Praktische info: Via deze link krijg je meer informatie.

8.2 Fondsen en subsidies specifiek voor de klassieke sector

8.2.1 Belgisch Fonds voor Roeping vzw

Wat: het Belgisch Fonds voor Roeping wil jongeren ongeacht hun
geslacht, hun sociale achtergrond of hun intellectuele vorming
aanmoedigen om hun roeping te realiseren, als die een sociale, culturele
of artistieke ontwikkeling ten goede komt. Uitgesloten zijn projecten met
winstoogmerk en roepingen met politieke of religieuze ambities. Jaarlijks
reikt het Belgisch Fonds voor Roeping vijftien beurzen van 10.000 euro
uit.
Voor wie: jonge Belgen tussen 18 en 30 jaar met een creatieve roeping.
Wanneer aanvragen: Voor het jaar 2007 dienen de kandidaturen
ingediend te worden vóór 30 september 2006.
Praktische info: Via deze link krijg je meer informatie.

8.2.2 Tactus
Wat: Tactus is een project van de vzw ‘Young Composers Forum’. Het
biedt jonge componisten de kans om hun werk te laten uitvoeren door
een symfonisch orkest.
Voor wie: elke componist met een hoger opleidingsniveau wiens leeftijd
35 jaar niet overschreden heeft op het moment dat de inschrijvingen
worden afgesloten.
Wanneer aanvragen: voor 2006 moeten de aanvragen ingediend worden
vóór 20 juni 2006.
Praktische info: Via deze link krijg je meer informatie.

terug naar inhoudstafel 35 muzieksubsidiewijzer