You are on page 1of 3

Capitolul 1.

Dispoziții generale

1.1. Considerații generale cu privire la registrul bunurilor imobile

Registrul bunurilor imobile (în continuare – Registru) este documentul de bază al cadastrului
bunurilor imobile1 şi conţine un sistem de înscrisuri privind bunurile imobile şi drepturile asupra
lor. În Registru sunt descrise bunurile imobile, sunt indicate drepturile reale care au ca obiect
aceste bunuri, precum și drepturile de creanţă, faptele sau raporturile juridice aferente bunurilor
imobile. Registrul conţine înscrisuri privind fiecare bun imobil din ţară, dreptul de proprietate şi
alte drepturi reale, titularii de drepturi, documentele ce confirmă drepturile, actele juridice civile
cu bunurile imobile şi alte temeiuri ce duc la naşterea, modificarea, grevarea şi stingerea
drepturilor asupra bunurilor imobile2.

Registrul se ţine în limba de stat de către oficiul cadastral teritoriale pentru bunurile imobile
situate/amplasate în raza sa de activitate (raion, sector). Raza de activitate (raionul, sectorul)
pentru fiecare OCT în parte este stabilită de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru3. Registrul este
ţinut pe fişiere de hârtie (în mod manual) şi în formă computerizată (baza de date pe fişiere
electronice)4. Pentru fiecare teren şi alte bunuri imobile se deschide fişier separat. Fişierul de
hârtie constă din mapă şi file de hârtie pentru efectuarea înscrisurilor despre bunurile imobile şi
drepturile asupra lor.

Înscrierile făcute în Registru se consideră autentice şi complete până la proba contrară.


Datele-registrului sunt considerate autentice şi vor fi interpretate în favoarea celui care a
dobândit prin act juridic un drept de la o persoană dacă dreptul a fost era înscris în Registru pe
numele persoanei respective, cu excepţia cazului în care în Registru anterior a fost
notificată/înscrisă o contestare asupra autenticităţii înscrisului sau dacă neautenticitatea
înscrisului era cunoscută dobânditorului bunului imobil anterior.

Dacă datele din Registru nu coincid cu datele din alte documente cadastrale sau cu datele
constatate pe teren, veridice se consideră datele din Registru, cu excepţia cazurilor de eroare
termică evidentă. Îcazul în care datele din.Registrul ţinut pe fişiere de hârtie nu corespund cu
datele din Registrul, ţinut. în formă computerizată (pe fişiere electronice), atunci autentice se
consideră datele Registrului ţinut pe fişiere de hârtie/în mod manual. Astfel, datele Registrului
ţinut pe fişiere de hârtie prevalează asupra datelor Registrului ţinut pe fişiere electronice
____________________________________________
1
art.22 alin.1 Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998.
2
art.22 alin.2 Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998.
3
punctul 7. Capitolul II. Instrucțiune cu privire la înregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor
asupra lor din 22.06.2005.
4
art.22 alin.5 Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998.
(computerizat). Înscrierile în versiunea pe fişiere de hârtie a Registrului trebuie efectuate astfel
încât să se excludă posibilitatea ştergerii (radierii, distrugerii) lor prin metode mecanice, chimice
sau în alt mod fără ca să rămână semne vizibile de ştersătură (radiere, distrugere). Datele se
înscriu în Registru în ordine cronologică. În Registru orice înscriere se confirmă
prin „semnăturile registratorului, în cazul descoperirii unei înscrieri neconfirmate prin semnătura
Registratorului şi ştampilă urmează a fi examinate documentele din dosarul cadastral pentru a
decide asupra autenticităţii înscrierii. În cazul în care apar îndoieli asupra veridicităţii înscrierii
va fi invitat titularul de drept cu documentele ce confirmă dreptul înscris. Înscrierile în Registru
referitoare la suprafaţă, destinaţie şi categoria de folosinţă a bunului imobil nu conferă titularului
dreptului vreun avantaj doar prin faptul înscrierii lor, dacă există alte acte juridice care ar
demonstra altceva.

Pentru ţinerea Registrului, oficiul cadastral teritorial utilizează5:

1. planul cadastral şi/sau geometric:

2. dosarul cadastral;

3. condica de cereri;

4. condica de intrare-ieşire a documentelor.

Registrul se păstrează perrnanent. În el se indică toate datele referitoare la drepturile asupra


bunurilor imobile în vigoare/existene, dar şi asupra drepturilor stinse/inexistente deja6. Astfel,
Registrul permite identificarea foştilor proprietari şi cunoaşterea istoriei bunului imobil.
Distrugerea documentelor expirate ce confirmă drepturile asupra bunurilor imobile, precum şi
scoaterea vreunui document din dosarul cadastral se interzice şi atrage după sine răspunderea
disciplinară, inclusiv materială civilă, administrativă şi penală a persoanelor vinovate, după caz7.

Registrul bunurilor imobile se constituie din 4 capitole: A, B, C şi un capitol-supliment


privind estimarea bunului imobil în scopul impozitării8. Capitolele A şi B sunt ţinute împreună şi
conţin înscrisuri privind terenul, construcţiile, alte bunuri imobile amplasate pe teren. Capitolul
C conţine înscrisuri cu privire la încăperile izolate şi se deschide în cazul în care dreptul de
proprietate asupra construcţiei şi asupra încăperilor izolate îl deţin diferite persoane. Se deschid
atâtea capitole C câte încăperi izolate (apartamente) din clădirea dată sunt înregistrate. Capitolul-
____________________________________________
5
punctul 14. Capitolul II. Instrucțiune cu privire la înregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor
asupra lor din 22.06.2005.
6
art.22 alin.3. Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998 // M.O. Nr. 44-
46/318 din 21.05.1998.
7
Climov Ala, Teacă Ilie. Suport de curs. Drept imobiliar. UTM. 2011.p. 41
8
art. 23. Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998 // M.O. Nr. 44-
46/318 din 21.05.1998.
supliment privind estimarea bunului imobil în scopul impozitării se inserează în dosarul
cadastral. Înscrisurile în capitolul-supliment se efectuează şi se radiază conform actelor
normative speciale privind evaluarea bunurilor imobile. Capitolul-supliment va conţine date
privind9:

 factorii fizici care influenţează valoarea bunului imobil;

 valoarea estimată a bunului imobil;

 data ultimei estimări;

 sursa de obţinere a informaţiei privind valoarea bunului imobil;

 data introducerii înscrisului.

Fiecare din capitolele A, B şi C constă din trei subcapitole: I, II şi III. În fiecare subcapitol al
Registrului trebuie să fie indicat numărul cadastral al terenului.

În subcapitolul I al fiecărui capitol se efectuează înscrieri referitoare la bunul imobil şi

conţine date privind10:

a) numărul cadastral (numărul cadastral convenţional) al terenului, al construcţiei capitale sau


al încăperilor izolate, care fac obiectul înregistrării la capitolul respectiv;

b ) modul de folosinţă al bunului imobil;

c) locul amplasării sau adresa bunului imobil;

d) tipul hotarelor;

e) suprafaţa totală a bunului imobil;

f) menţiunile.

În subcapitolul II al fiecărui capitol din Registru se efectuează înscrieri referitoare la dreptul de


proprietate şi conţine date privind11:

a) numele şi prenumele proprietarului, data, luna şi anul naşterii, în cazul persoanei fizice (se
indică toţi coproprietarii bunului imobil), denumirea de firmă, în cazul persoanei juridice;

____________________________________________
9
art.23 alin. 4. Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998 // M.O. Nr. 44-
46/318 din 21.05.1998.
10
art. 24 alin. 1. Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998 // M.O. Nr.
44-46/318 din 21.05.1998.
11
art.24 alin. 2. Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998 // M.O. Nr. 44-
46/318 din 21.05.1998.