You are on page 1of 1

BÀI 1: GIỚI THIỆU & CÁC TRỤ CỘT CỦA ISLAAM

Nền tảng của Islaam là Tawheed ul-Uloohiyyah (tất cả mọi hành động Tôn thờ chỉ hướng về
Allaah Duy Nhất). Vì thế, trong chuỗi bài đầu tiên này, chúng ta sẽ bàn về những vấn đề của
Tawheed dựa trên bằng chứng từ Thiên Kinh Qur·aan và Sunnah qua các Hadeeth xác thực,
cũng như đề cập đến những khía cạnh khác về những gì mà một người Muslim tin tưởng. Các
chủ đề sẽ là Allaah là Đấng Tạo Hóa duy nhất của chúng ta, chúng ta cần phải tôn thờ Ngài
như thế nào. Chúng ta không tôn thờ một ai khác ngoài Allaah, và chúng ta phải làm thế nào
để học, tìm hiểu Kiến thức về Ngài.
Các bài học được dựa trên bản diễn giải Kitaab ut-Tawheed, Aqeedah ut-Tawheed của
Shaykh Saalih al-Fawzaan, một trong những vị học giả lớn đương đại hiện đang sống tại Ả-
Rập Saudi. Thông tin này rất cần thiết bởi vì điều tối quan trọng trong Islaam là phải biết được
Kiến thức mà chúng ta học được trích từ đâu. Và chúng ta hãy bắt đầu, in-shaa-Allaah!
__________________  __________________
Muslim phải tin tưởng rằng Islaam được xây dựng trên những trụ cột nhất định, giống như
việc ngôi nhà được xây dựng dựa trên các cột. Muhammad ‫ ﷺ‬là Thiên sứ cuối cùng trong
các Thiên sứ mà Allaah  (Thượng Đế Duy Nhất xứng đáng được tôn thờ) gửi đến cho toàn
thể nhân loại. Thiên sứ Muhammad đã nói rằng Islaam được xây dựng dựa trên năm điều:
 Ash-Shahadah: Tuyên thệ rằng không có ai, cái gì khác xứng đáng được tôn thờ ngoại
trừ Allaah và Muhammad là Sứ giả của Allaah.
 As-Salaah: Dâng lễ nguyện (bắt buộc 5 lần mỗi ngày).
 Az-Zakaah: Phần bố thí bắt buộc hàng năm.
 As-Siyaam/As-Sawm: Nhịn chay trọn tháng Ramadaan.
 Al-Hajj: Hành hương đến Ngôi nhà của Allaah (nếu có đủ khả năng).
Câu hỏi: Tôn giáo Islaam có thực sự vẹn toàn?
Muslim tin tưởng rằng tôn giáo Islaam là vẹn toàn và quả thực Islaam đã được hoàn chỉnh
trong thời kì của Thiên sứ Muhammad; Allaah  đã phán trong Thiên kinh Qur·aan:
“Ngày nay TA đã hoàn chỉnh tôn giáo của các người cho các người và hoàn tất Ân huệ của
TA cho các người và đã chọn Islaam làm Tôn giáo của các người.” [Al-Maa·idah 5:3]
BÀI TIẾP THEO: Chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận chi tiết hơn về trụ cột đầu tiên, đó cũng chính
căn bản Đức tin trong Islaam. Những Đức tin quan trọng nào làm cho một người trở thành
Muslim? Sharee'ah là gì? – Một thuật ngữ mà chúng ta đã nghe rất nhiều trên các diễn đàn.

WWW.ISLAMTHEBASICS.COM WWW.HOCISLAM.COM
TÁC GIẢ: NASSER IBN NAJAM – BIÊN DỊCH: UMM AAYAH – HIỆU ĐÍNH: UMM ‘ABDUR-RAZZAAQ