You are on page 1of 136

А.Д.

ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ „БЕОГРАД”


Београд, Дескашева 7

Tел: 011/2418-155 ПИБ: 100005037


Факс: 011/2418-992 Рег.бр.: 02207030266
Web: www.zastitanaradubg.com Матични број: 07030266
E-mail: office@zastitanaradubg.com Комерцијална банка а.д. Београд, тек.рач.: 205-1084-37

Градско саобраћајно предузеће


„БЕОГРАД“

БЕОГРАД
Кнегиње Љубице бр.29

Предмет: Процена ризика на радном месту и у радној околини и израда Акта о процени
ризика за сва радна места у Г.С.П. „БЕОГРАД“

На основу Уговора број 22-1797/2 од 10.09.2007. год. извршена је процена ризика на радном
месту и у радној околини за наведена радна места у Вашем предузећу, те Вам се доставља
следећи:

АКТ
О ПРОЦЕНИ РИЗИКА
НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ
- Књига 9 -

Место вршења процене ризика: Саобраћајни Погон «KOСMAJ»


Београд, Нишки пут бр.2

Датум доношења акта: Јун 2008. год.


Лист 1 од 136
САДРЖАЈ

Увод................................................................................................................................................ 4
Прописи коришћени при процени ризика.............................................................................. 9
Метода коришћена при процени ризика................................................................................ 10
Општи подаци о послодавцу................................................................................................... 12
Подаци о процењивачима ..................................................................... ................................. 13
Опис технолишког и радног процеса предузећа .................................................................. 14
Преиспитивање постојећег стања безбедности и здравља на раду..................................... 17

1. Пословођа.................................................................................................................................. 19
Груписање могућих опасности и штетности......................................................................... 21
Процена, вредновање и смањивање ризика ПИЛЦ методом............................................... 23

2. Аутоелектричар- припрема .................................................................................................. 24


Груписање могућих опасности и штетности......................................................................... 26
Процена, вредновање и смањивање ризика ПИЛЦ методом............................................... 28

3. Аутоелектричар горњи и доњи објекат .............................................................................. 29


Груписање могућих опасности и штетности.......................................................................... 31
Процена, вредновање и смањивање ризика ПИЛЦ методом................................................ 33

4. Бригадир – браварско-лимарска радионица ..................................................................... 35


Груписање могућих опасности и штетности.......................................................................... 37
Процена, вредновање и смањивање ризика ПИЛЦ методом................................................ 39

5. Аутомеханичар-припрема, ваздушно одељење и моторно одељење ............................ 41


Груписање могућих опасности и штетности......................................................................... 43
Процена, вредновање и смањивање ризика ПИЛЦ методом............................................... 45

6. Бригадир – дневна нега горњи објекат............................................................................... 47


Груписање могућих опасности и штетности......................................................................... 49
Процена, вредновање и смањивање ризика ПИЛЦ методом............................................... 51

7. Бравар горњи и доњи објекат............................................................................................... 53


Груписање могућих опасности и штетности......................................................................... 55
Процена, вредновање и смањивање ризика ПИЛЦ методом............................................... 57

8. Бравар – браварска радионица ......................................................................................... 59


Груписање могућих опасности и штетности......................................................................... 61
Процена, вредновање и смањивање ризика ПИЛЦ методом............................................... 64

9. Бравар – машинска радионица ........................................................................................... 66


Груписање могућих опасности и штетности......................................................................... 68
Процена, вредновање и смањивање ризика ПИЛЦ методом............................................... 70

10. Аутолимар .............................................................................................................................. 72


Груписање могућих опасности и штетности......................................................................... 74
Процена, вредновање и смањивање ризика ПИЛЦ методом............................................... 77

11. Аутолакирер........................................................................................................................... 79
Груписање могућих опасности и штетности........................................................................ 81
Процена, вредновање и смањивање ризика ПИЛЦ методом.............................................. 83
Лист 2 од 136
12 Аутомеханичар - дневна нега горњи објекат ................................................................... 84
Груписање могућих опасности и штетности........................................................................ 86
Процена, вредновање и смањивање ризика ПИЛЦ методом.............................................. 89

13. Руковалац компресорске станице...................................................................................... 91


Груписање могућих опасности и штетности........................................................................ 93
Процена, вредновање и смањивање ризика ПИЛЦ методом.............................................. 95

14. Подмазивач............................................................................................................................. 97
Груписање могућих опасности и штетности........................................................................ 99
Процена, вредновање и смањивање ризика ПИЛЦ методом.............................................. 101

15. Бригадир (припрема и машинска радионица) ............................................................... 102


Груписање могућих опасности и штетности........................................................................ 104
Процена, вредновање и смањивање ризика ПИЛЦ методом.............................................. 106

16. Возач аутобуса....................................................................................................................... 108


Груписање могућих опасности и штетности........................................................................ 110
Процена, вредновање и смањивање ризика ПИЛЦ методом.............................................. 112

17. Гумар....................................................................................................................................... 114


Груписање могућих опасности и штетности........................................................................ 116
Процена, вредновање и смањивање ризика ПИЛЦ методом.............................................. 119

18. Металостругар....................................................................................................................... 121


Груписање могућих опасности и штетности........................................................................ 123
Процена, вредновање и смањивање ризика ПИЛЦ методом.............................................. 125

19. Радник на тешком прању и одмашћивању ..................................................................... 127


Груписање могућих опасности и штетности........................................................................ 128
Процена, вредновање и смањивање ризика ПИЛЦ методом.............................................. 131

ЗАКЉУЧАК .................................................................................................................................. 133


Изјава послодавца ....................................................................................................................... 136

Лист 3 од 136
УВОД

Обавеза послодавца је да у складу са чланом 13 Закона о безбедности и здрављу на раду,


изради Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини, који ће у целости
примењиван допринети регулисању безбедности и здравља на раду на сваком радном
месту у предузећу и имплементацијом и спровођењем мера које Акт предвиђа смањити
ризик од повређивања или појаве болести у вези са радом или професионалног оболења
на најмању могућу меру или га у потпуности елиминисати.

Обавеза послодавца је такође да у циљу смањења или отклањања опасности и


штетности на радном месту сачини план конкретних активности за поступање по
задатим корективним мерама које овај Акт предвиђа и да у ту сврху обезбеди
неопходна средства.

Процена ризика је заснована на евидентирању и процењивању свих фактора у процесу


рада и садржи следеће податке:

1. опште податке о послодавцу;

2. опис технолошког и радног процеса, опис средстава за рад и њихово груписање и


опис средстава и опреме за личну заштиту на раду;

3. снимање организације рада у друштву;

4. препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној


околини;

5. процењивање ризика у односу на дефинисане опасности и штетности;

6. утврђивање корективних мера за смањење, отклањање или спречавање ризика;

7. закњучак;

8. изјава послодавца;

9. измене и допуне акта о процени ризика.

Лист 4 од 136
На основу спроведених активности у циљу процене ризика на радним местима у Градском
Саобраћајном Предузећу „БЕОГРАД“ анализирано по саобраћајним погонима и
организационим јединицама за радна места које је наручилац изабрао, од представника
Саобраћајног Погона «Космај», добијени су подаци који су обрађени током спроведене
процедуре коју подразумева процена ризика на радном месту и у радној околини а према
Плану стручног лица – вође тима за процену ризика.
Динамично пословање налаже сталну потребу за унапређењем технолошког процеса, радних
активности и мера заштите које дугорочно обезбеђују виши ниво безбедности на раду.

Процена ризика која је обављена има за циљ да помогне у изналажењу најбољих решења у
погледу предлога мера заштите на раду у Вашем предузећу како би се унапредило пословање
или смањиле евентуалне могућности за повређивање запослених.

На основу овог Акта могу се сагледати све мере које је потребно предузети одмах а које
евентуално касније и која су то подручја у којима је најнеопходније деловати.

Систематичност приликом деловања на санирању нежељених акција је неопходна, циљеви


морају бити реални и тачно одређени да би се спречила конфузија међу запосленима и
њихово деморалисање у смислу нивоа безбедности на радном месту.

Лиценцирана предузећа као што је АД Заштита на раду и заштита животне средине


«БЕОГРАД» су организована да пруже помоћ у решавању проблема из домена безбедности
и здравља на раду и сличних области.

Рокове за извршење задатих циљева треба дефинисати са сарадницима и направити план и


распоред акција ради побољшања реалног стања.

Резултати морају бити процењивани етапно, како од стране Ваших стручних лица (лица за
безбедност и здравље на раду и Руководиоца погона) тако и стручна лица из овлашћене
организације које ћете ангажовати за решавање конкретних задатака.

Ови распореди тј. планови треба да буду постављени тако да буду стални подсетник свим
чиниоцима у предузећу на свим организационим и нивоима управљања, као релевантни
показатељи присутности реалних извора опасности, као и одређених процењених ризика који
се могу контролисати или планским активностима смањити на најмању могућу меру или пак
у потпуности елиминисати.

План акције треба да крене од области где су проблеми највећи и наставити док се не реше
сви пропусти на свим пољима.

Не сме се заборавити да безбедност значи заштиту како запослених тако и производа и


услуга.

Унапређивање квалитета производа и услуга као и безбедности је неопходна, није довољно


само праћење њиховог стања.

Искорак од стратегије пасивног праћења ка стратегији активног и ефикасног деловања


захтева од свих запослених прихватање одговорности на том пољу.

Тржиште од предузећа захтева стално повећање конкурентности, а на исту директно утичу:


◊ квалитет производа и услуга
◊ ефикасност примењеног технолошког процеса: опреме за рад (њихова исправност
као и безбедност за рад на њима),
◊ стручност у раду, као и оспособљеност за безбедан рад,
◊ радни услови, комфор радног места и безбедност у раду на радном месту и у
радном окружењу
Лист 5 од 136
Првенствени задатак свих предузећа мора бити квалитет производа или услуга уз неопходну
примену свих мера за безбедност и здравње на раду. Детаљном анализом процеса рада се
откривају евентуалне сметње у раду попут кварова, ломова, незгода и несрећа, а добри
услови за рад су неопходни за постизање потребне зараде и задовољство купаца.

Аналитичан приступ овом проблему обухвата узимање у обзир три узајамно повезана
фактора а то су:

1. одржавање производног или радног процеса са сталном тенденцијом


усавршавања технологије и ергономије;

2. постизање и унапређење квалитета производа и/или услуга;

3. имплементација мера заштите у циљу остварења безбедности и здравља на раду и


комфора радног места.

Ова анализа је предуслов за план акције. Ова процена ризика омогућава послодавцу основ за
израду плана акције и одређује области у којима је неопходно интервенисати, као и
приоритете истих.

Циљеви акционог плана

Циљеви овог плана су прелазак са приоритретних задатака у континуирану и свеобухватну


акцију која садржи:

• Дефинисање «стратегије» предузећа

• Неопходне активности за остварење задатог циља

• Консултације са стручним ливима и организацијама ван предузећа у циљу изналажења


решења за остваривање вишег нивоа безбедности на раду и веће заштите здравља
запослених

• Сарадња и одговорност свих запослених у предузећу

• Јасно дефинисан план деловања у примени

• Сагледиве циљеве и рокове за остварење истих

• Дефинисање појединачне одговорности

• Поступак руковођења

• Праћење потребних активности за остварење пословне стратегије.

Квалитет производа и/или услуга и одговарајући комфор на радном месту јачају предузеће, а
поступци који доводе до једног и до другог међусобно се допуњују.

ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ОДГОВОРАН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА


ЗАПОСЛЕНИХ ПОД ЊЕГОВИМ НАДЗОРОМ.

Лист 6 од 136
Правила која се морају поштовати су:

1. елиминација и смањење опасности и штетности на радном месту

2. процена опасности и штетности које није могуће избећи

3. елиминација опасности и штетности на месту на ком настају

4. техничко унапређење производног процеса односно процеса рада

5. замена опасног мање опасним или потпуно безбедним (технолошки процес,


опрема за рад, материје које се користе у радном или производном процесу ...)

6. активна брига о безбедности при раду и условима радне околине у радним


просторијама

7. прилагођавање радног процеса појединцу (запосленом)

8. запослени морају бити на одговарајући, законом дефинисан начин, упознати са


свим опасностима и штетностима на свом радном месту, као и са мерама за
њихово отклањање или смањење, односно мерама које остварују услове за
безбедан и здрав рад

9. контролисање примене ових мера у процесу рада од стране стручног лица – лица
за безбедност и здравље на раду

10. вођење евиденција прописаних Законом о безбедности и здрављу на раду и


Правилником о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду

Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад се врши:


• при заснивању радног односа, а пре распоређивања на радно место
• при промени радног места
• при промени средстава за рад које запослени користи током процеса рада
• при увођењу нових технологија или нових материјала
• за свако радно место (уколико је запослени прерасподелом распоређен на више
различитих радних места)

Обавеза послодавца је да у зависности од радног места на које је запослени распоређен и


врсте посла коју обавља, врши контролу здравља запосленог односно да сноси материјалне
трошкове за периодичне лекарске прегледе запосленог на конкретном радном месту за које
се проценом утврди да је исти неопходан у складу са важећим прописима.
Врста лекарског прегледа мора бити у оквиру прописа и праксе. Врсту лекарског прегледа
дефинише доктор специјалиста медицине рада и он у свему мора бити примерен
опасностима посла који запослени обавља на свом радном месту (на пр. рад на висини и томе
сл).

Дужности запослених су да спроводе налоге добијене током оспособљавања за безбедан и


здрав рад и да их перманентно примењују.

У процесу рада се мора поштовати безбедност осталих запослених у радном окружењу као и
сопствена безбедност.
Лист 7 од 136
Обавезе запослених су да:

1. опрему за рад, алате и материјале користе искључиво према упутствима за рад;


2. средства за личну заштиту на раду користе наменски и на прописан начин;
3. воде рачуна о мерама безбедности на свим уређајима које користе у процесу рада и да
сваку неправилност коју уоче у току рада уређаја одмах пријаве за то одговорном
лицу или свом првом претпостављеном;
4. активно учествују у свим задацима везаним за одржавање и унапређење нивоа
безбедности у друштву;
5. да одбију да раде уколико су њихова безбедност, здравље или живот непосредно
угрожени.

Уколико се током процене ризика на радном месту и у радној околини утврди


постојање и минималне могуће опасности или штетности која може угрозити
безбедност и здравље запосленог неопходно је сачинити План корективних мера за
смањење и отклањање опасности и штетности на конкретном анализираном радном
месту и за свако радно место у друштву.

План мера за смањење опасности чини основу за деловање овлашћених лица или послодавца
којим ће се у утврђеном року отклонити или смањити ризик од повређивања или оболевања у
вези са радом.

План мора да садржи низ основних и посебних мера заштите на раду приказаних тако да
ефекти буду јасно видњиви за сваку утврђену опасност.

Потребно је установити:

1. рок реализације корективних мера


2. начин спровођења корективних мера
3. овлашћено лице за спровођење мера
4. контролу извршених мера
5. материјална средства потребна за имплементацију предвиђених мера

По завршетку свих планираних акција и имплементације корективних мера потребно је


поновити процедуру за процену ризика на радном месту и у радној околини и овај Акт ће у
складу са тим трпети измене и допуне.

Закон о безбедности и здрављу на раду је недвосмислено предвидео ситуације које захтевају


делимичну или потпуну измену и допуну Акта о процени ризика. Исти подлеже изменама и
допунама при свакој промени технолошког процеса, појави нових опасности и штетности на
радном месту и у радној околини чиме се ниво ризика на анализираним радним местима
мења или уколико се догоди акцидент са тежом, смртном или колективном повредом на
раду.

Обавеза послодавца је да донесе Акт о процени ризика и да од дана доношења почне да


примењује Актом предвиђене мере, а све у циљу достизања вишег нивоа безбедности на
раду и већег комфора радног места.

Лист 8 од 136
ПРОПИСИ КОРИШЋЕНИ ПРИ ПРОЦЕНИ РИЗИКА

• Закон о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС" број 101/2005);


• Закон о раду ("Службени гласник РС" број 24/05, 61/2005);
• Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" број 107/2005 и 109/2005);
• Закон о здраственој заштити ("Службени гласник РС" број 107/05);
• Закон о ПИО ("Службени гласник РС" број 34/03, 63/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06,
106/06);
• Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини
(„Сл. гласник РС“ број 72/2006 и 84/2006);
• Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне
околине („Сл. гласник РС“ број 94/2006 и 108/2006);
• Правилник о општим мерама заштите на раду за грађевинске објекте намењене за радне и
помоћне просторије („Сл. гласник СРС“ број 29/87);
• Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду,
професионалном обољењу и обољењу у вези са радом („Сл. гласник РС“ број 72/2006 и
84/2006);
• Правилник о мерама и нормативима заштите на раду на оруђима за рад („Сл. гласник РС“
број 18/91);
• Правилник о средствима личне заштите на раду и личној заштитној опреми („Сл. гласник
СФРЈ“ број 35/69);
• Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у
објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима („Сл. гласник
СФРЈ“ број 21/89);
• Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл лист
СФРЈ“ број 53/88 и 54/88 и измене и допуне „Сл лист СРЈ“ бр.28/95);
• Правиолник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Сл. гласник РС“ број
53/97);
• Правилник о заштити на раду при одржавању моторних возила и превозу моторним
возилима („Сл. гласник СФРЈ“ број 55/65);
• Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару из
таквих возила („Сл. Лист СФРЈ“ број 17/66);
• Правилник о техничким нормативима за дизалице („Сл лист СФРЈ“ бр 65/91);
• Правилник о југословенском стандарду за возила унутрашњег транспорта („Сл лист
СФРЈ“ бр 47/84);
• Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним
местима са повећаним ризиком („Сл гласник РС“ бр 120/07);
• Правилник о техничким нормативима за стабилне посуде под притиском („Сл лист
СФРЈ“ бр 16/83);
• Нова стратегија EU у области безбедности и здравља на раду;
• Конвенције међународне организације
• Директива EU 89/391 о утврђењу мера за подстицање побољшања безбедности и здравља
радника;
• Други прописи у вези безбедности и здравља на раду.

Лист 9 од 136
МЕТОДА КОРИШЋЕНА ПРИ ПРОЦЕНИ РИЗИКА ПИЛЦ МЕТОДА

П – ВЕРОВАТНОЋА ДОГАЂАЈА/ДОДИР СА ОПАСНОШЋУ


ПРАКТИЧНО НЕМОГУЋЕ-МОГУЋЕ
САМО ПОД ОДРЕЂЕНИМ УСЛОВИМА 0,33
ВРЛО НЕВЕРОВАТНО-МАДА МОГУЋЕ 0,10
НИЈЕ МОГУЋЕ-АЛИ МОЖЕ СЕ ДЕСИТИ 1,5
МОГУЋЕ-АЛИ РЕТКО 2,0
ПОЛА-ПОЛА - МОЖЕ СЕ ДЕСИТИ 5,0
ВЕРОВАТНО- НИЈЕ ИЗНЕНАЂЕЊЕ 8,0
ВЕРОВАТНО-ТРЕБА ГА ОЧЕКИВАТИ 10,0
ИЗВЕСНО-СИГУРНО-БЕЗ СУМЊЕ 15,0

Ф-ФРЕКВЕНЦИЈА ИЗЛАГАЊА ОПАСНОСТИ


ГОДИШЊЕ 0,5
МЕСЕЧНО 1,0
НЕДЕЉНО 1,5
ДНЕВНО 2,5
ПО САТУ 4,0
КОНСТАТНО 5,0

Ш-СТЕПЕН МОГУЋЕ ШТЕТЕ


ОГРЕБОТИНА/МОДРИЦА 0,1
ПОСЕКОТИНА (БЛАГА) 0,5
МАЛИ ЛОМ ИЛИ БОЛЕСТ 2,0
(ПРИВРЕМЕНА)
ОЗБИЉАН ЛОМ ИЛИ БОЛЕСТ 4,0
(ПРИВРЕМЕНА)
ГУБИТАК УДА, ОКА, СЛУХА (СТАЛНО) 6,0
ГУБИТАК ОБА УДА, ОЧИЈУ (СТАЛНО) 10,0
СМРТ 15,0

Н-БРОЈ ОСОБА ИЗЛОЖЕНИХ ОПАСНОСТИ


1-2 ОСОБЕ 1
3-7 ОСОБА 2
8-15 ОСОБА 4
16-50 ОСОБА 8
〉 50 ОСОБА 12

Лист 10 од 136
РИЗИК

ОПИСНО ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ

НЕ ПОСТОЈИ (ЗАНЕМАРЉИВО) 0-5

НИЗАК АЛИ ПОСТОЈИ 5-50

ВИСОК 50-500

НЕПРИХВАТЉИВ 〉 500

Формула за израчунавање нивоа ризикa:

Р = П ×Ф × Ш × Н
где је:

Р – процењени ниво ризика;

Ф – процењена фреквенција излагања опасности;

П- процењена вероватноћа догађаја или вероватноћа додира са опасношћу;

Ш- процењени степен могуће штете уколико се оствари догађај;

Н - број особа који у тренуткз може бити изложени опасности .

Лист 11 од 136
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ

ГСП “Београд”
Пословно име (назив)

Београд, Кнегиње Љубице 29


седиште, адреса послодавца

Саобраћајни погон “Централа“, Саобраћајни погон “Дорћол“,


Саобраћајни погон “Карабурма“, Саобраћајни погон “Космај“,
Саобраћајни погон “Нови Београд“, Саобраћајни погон “Земун“,
Саобраћајни погон “Уговорени превоз и унутрашњи транспорт“
ОЈ “Инфраструктура и техничка подршка“,
ОЈ “Планирање и управљање саобраћајем“,
ОЈ “Развој и системски инжењеринг“, ОЈ “Финансије“, ОЈ “Инвестиције“
ОЈ “Општа логистика“
Називи радних јединица

Превоз путника у градском саобраћају


делатност послодавца

Лист 12 од 136
ПОДАЦИ О ПРОЦЕЊИВАЧИМА

Правно лице код којег је Стручна Врста посла за коју је


Р.бр Име и прзиме
запослен спрема ангажован
А.Д. Заштита на раду и заштита
1. Босанка Додић, дип.ел.инж. ВСС Стручно лице – вођа тима
животне средине „Београд“
А.Д. Заштита на раду и заштита
2. Слободанка Колџић, дипл.маш.инж. ВСС Стручно лице – вођа тима
животне средине „Београд“
А.Д. Заштита на раду и заштита
3. Срђан Ракановић, дипл.ел.инж. ВСС Стручно лице – вођа тима
животне средине „Београд“
А.Д. Заштита на раду и заштита
4. Милан Гргић, дипл.маш.инж. ВСС Стручно лице
животне средине „Београд“
А.Д. Заштита на раду и заштита
5. Драган Благојевић, маш.инж. ВШС Стручно лице
животне средине „Београд“
А.Д. Заштита на раду и заштита
6. Драган Јањић, маш.техн. ССС Стручно лице
животне средине „Београд“
А.Д. Заштита на раду и заштита
7. Босиљка Лазић, дипл.инж.ЗНР ВСС Стручно лице
животне средине „Београд“
А.Д. Заштита на раду и заштита
8. Мирослав Софренић, дипл.физ-хем. ВСС Стручно лице
животне средине „Београд“
А.Д. Заштита на раду и заштита
9. Бранислав Пилиповић, дипл.инж.техн. ВСС Стручно лице
животне средине „Београд“
А.Д. Заштита на раду и заштита
10. Невена Петаковић дипл.инж.грађ. ВСС Стручно лице
животне средине „Београд“
Прим.др. Татјана Станковић- А.Д. Заштита на раду и заштита
11. ВСС Стручно лице
Кољеншић, спец. медицине рада животне средине „Београд“
А.Д. Заштита на раду и заштита
12. Вранић Љубинка, спец. Психологије ВСС Стручно лице
животне средине „Београд“

Лист 13 од 136
ОПИС ТЕХНОЛОШКОГ И РАДНОГ ПРОЦЕСА ПРЕДУЗЕЋА

Делатност ГСП „БЕОГРАД“ је организованa у седам саобраћајних погона и шест


органозационих јединица и то:

- Организацију трамвајског саобраћаја обавља Саобраћајни Погон „Централа“,


са локацијом у Београду у ул. Кнегиње Љубице 29
- Организацију тролејбуског саобраћаја обавља Саобраћајни Погон „Дорћол“;
са локацијом у Београду у ул. Кнегиње Љубице 29

- Организација аутобуског саобраћаја обавља неколиоко саобраћајних погона и то:


→ Саобраћајни погон „Карабурма“ са локацијом у Београду у ул.
Миријевски булевар бр 1
→ Саобраћајни погон „Космај“; са локацијом у Београду, Нишки пут бр. 2
→ Саобраћајни погон „Нови Београд “ са локацијом у Београду
Нови Београд, ул. Др.Агостина Нета бр.1
→ Саобраћајни погон „Земун“ са локацијом у Београду
Земун, ул.Дунавска бр. 14
- Организацију уговореног превоза и унутрашњег транспорта обавља саобраћајни
погон „Уговорени превоз и унутрашњи транспорт“ са локацијом у Београду,
Нови Београд, ул. Др.Агостина Нета бр.1
- Генералне оправке возила, генералне оправке склопова и агрегата, одржавање
трамвајских пруга, контактне мреже, исправљачких станица и објеката ГСП-а
обавља ОЈ „Инфраструктура и техничка подршка“; са локацијом у Београду,
ул. Деспота Стефана 99
- Контролу и управљање саобраћајем, обавља ОЈ „Планирање и управљање
саобраћајем“; са локацијом у Београду, ул. Кнегиње Љубице 29
- Израду планова развоја ГСП-а, спровођење саобраћајних истраживања,
реализацију свих инвестиционих програма и унапређење технологија обавља
ОЈ „Развој и системски инжењеринг“, са локацијом у Београду, Нови
Београд, ул. Гоце Делчева бр 32
- Економско-финансијске послове, продају саобраћајних услуга контролу
путника у возилима ГСП-а обавља ОЈ „Финансије“ са локацијом у Београду у
ул. Кнегиње Љубице 29
- Послове инвестиција, јавних набавки и маркетинга обављају запослени у ОЈ
„Инвестиције“; на локацији у Београду у ул. Кнегиње Љубице 29

- Правне, кадровске, опште и послове исхране обављају запослени у ОЈ „Општа


логистика“; на локацији у Београду у ул. Кнегиње Љубице 29

Шифра претежне делатности је: 60212

Неке од горе наведених организационих јединица (саобраћајних погона) су биле


предмет обраде и снимања током спровођења процедуре за процену ризика на
радном месту и у радној околини и у складу са усвојеном методом за процену
ризика. Сваки од саобраћајних погона се обрађује засебно.

Лист 14 од 136
Снимање организације рада на анализираним радним местима у ГСП „Београд“-а:

• Укупан број запослених: 4720

• Структура по стручној спреми:


НК
→ ВСС - VII степен – 56 запослених НС С
→ ВШС – VI степен – 25 запослених II
→ ВКВ –V степен – 761 запослени III
→ IV степен – 1459 запослених IV

→ III степен – 1558 запосленаих V


VI
→ II степен – 140 запослених
V II
→ НК – 621 запослени

• Структура запослених по полу:


 М (мушки пол) -4470
запослених и
 Ж (женски пол) -250 M

запослених Ж

• Структура запослених по старости:


 Млађи од 25 година – 103 18-25
запослена
25-35
 Од 25 до 35 година – 1295
запослених 35-50
 од 35 до 50 година – 2253
запоселна преко 50

 преко 50 година – 1069


запослених.

• Радно време:
Запослени у ГСП „Београд“ раде у три смене:
- прва смена од 06 до 13 h или 07-14 h
- друга смена од 14 до 21 h
- трећа смена од 22 до 05 h.

Лист 15 од 136
Снимање организације рада за анализирана радна места у Саобраћајном Погону «КОСМАЈ» :

• Укупан број запослених на анализираним радним местима: 410

• Структура по стручној спреми:


→ ВСС - VII степен – 2 запослени
→ ВШС – VI степен – 2 запослена
→ ВКВ –V степен – 59 запослених
→ IV степен –56 запослена
→ III степен – 215 запослена
→ II степен – 4 запослених
→ НСС – 72 запослени

• Структура запослених по полу:


→ М (мушки пол) - 408 запослених и
→ Ж (женски пол) - 2 запослене

• Структура запослених по старости:


→Млађи од 25 година – 10 запослених
→Од 25 до 35 година – 135 запослених
→Од 35 до 50 година – 187 запоселни
→Преко 50 година – 78 запослена

• Радно време:
Запослени у СП „Космај“ раде у три смене:
- прва смена од 06 до 13 h или 07-14 h
- друга смена од 14 до 21 h
- трећа смена од 22 до 05 h.

Лист 16 од 136
ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

• ВАЖЕЋИ НАЛАЗИ

Важећи стручни налази о извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад, објекaта


пословног простора и инсталација у њему:
1. Важећи стручни налази о извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад,
објеката ГСП “Београд” и инсталација у њему:

Периодични преглед и испитивање опреме за рад се врши у складу са важећим


прописима из предметне области, о чему постоје Стручни налази издати од стране A.Д.
Заштита на раду и заштита животне средине ''Београд''.
Периодични преглед и испитивање громобранске инсталације на објектима СП
«Космај» се врше у складу са важећим прописима о чему постоје Извештаји издати од
стране «Технобеоград» д.о.о. из Новог Београда, Бул Уметности 35а из октобра 2007
године.
Током поступка процене ризика нису достављени на увид важећи стручни налази о
извршеном прегледу и испитивању електричне инсталације ниског напона у радним и
помоћним просторијама. Потребно је извршити преглед и испитивање електричне
инсталације са свим прописаним мерењима и о томе прибавити стручни налаз.

2. Важећи стручни налази о извршеним испитивањима услова радне околине :

Стручни налази бр. 21-1198/6 од 28.05.2008. године и бр. 21-1198/1 од 10.06.2008. године о
извршеном испитивању услова радне околине у зимском периоду издат од A.Д. Заштита
на раду и заштита животне средине ''Београд''.

3. Извештаји и о претходним периодичним лекарским прегледима запослених на радним


местима која се процењује су нам достављени на увид.

• ПОДАЦИ О ПОВРЕДАМА И ОБОЉЕЊИМА

Анализа података о повредама на раду и обољењима у вези са радом у ГСП “БЕОГРАД“ је


извршена од стране Прим. др. Татјане Станковић - Кољеншић специјалисте медицине рада и
дата је у Прилогу 1 Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини.

• ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА И ОПРЕМИ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ

На анализираним радним местима у саобраћајном погону «Космај» у смислу Закона о


безбедности и здрављу на раду и Правилника о личним заштитним средствима запосленима
су потребна средства и опрема за личну заштиту на раду, што је дато кроз анализу сваког
радног места, и сумарно у Прилогу 2 овог Акта.

• АНАЛИЗА ПРЕДУЗЕТИХ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА


1. Анализа предузетих мера ради спречавања повреда на раду у СП «Космај» у
Београду, Нишки пут бр.2
- Радни простор се редовно одржава
- Електричне и громобранске инсталације у радним и помоћним
просторијамаа су прописно изведене,
- Редовно се врши периодичан преглед и испитивање истих са свим
прописаним мерењима;

Лист 17 од 136
- Опрема за рад се наменски користи и редовно одржава о чему се води
уредна евиденција;
- Редовно се врши преглед и испитивање опреме за рад сходно важећим
прописима;
- У објектима где се налазе радне и помоћне просторије постоји
централно грејање и исто је у функцији;
- Радне и помоћне просторије имају могућност природне вентилације;
- Радионице и хале имају систем централне вентилације коју треба
наменски користити;
- Радионице и хале су опремљене функционалним системом за извлачење
издувних гасова;
- Радне и помоћне просторије у већини случајева нису климатизоване;
- Редовно се врши испитивање услова радне околине у зимском и летњем
периоду у складу са важећим прописима;
- Редовно се врши испитивање стабилних посуда под притиском и постоје
записи о томе;
- Послови безбедности и здравља на раду су добро организовани – постоје
службе које их врше у складу са Законом,
- Постоји Правилник о коришћењу личних заштитних средстава и
опреме запослених ГСП «Београд» бр. 1932 од 17.02.2004. године чији је
саставни део Одлука о припадајућим личним заштитним средствима и
опреми запослених у ГСП «Београд» бр. 2530 од 12.03.2004. године и
Одлука о измени и допуни бр. 3230 од 04.04.2005. године, Одлука о
допуни бр. 7896/1 од 12.10.2005. године, Одлука о измени и допуни бр.
9105/1 од 05.12.2005. године, Одлука о допуни бр. 4860 од 08.06.2006.
године, Одлука о допуни бр. 6948/1 од 02.10.2006. године, Одлука о
измени бр. 12246/1 од 28.12.2007. године, Одлука о допуни бр. 9596/1 од
07.11.2007. године који се примењује на нивоу целог предузећа.
- Врши се редовна периодична контрола здравственог стања запослених
о чему постоји уредна евиденција,
- Оспособљавање запослених за безбедан рад се врши од стране стручних
служби у ГСП „Београд“ о чему се уредно води евиденција.

2.Анализа мера у смислу обезбеђивања услова радне средине


На основу извештаја о испитивању услова радне околине у зимском периоду у погледу
примењених мера безбедности и здравља на раду утврђено је да постоје радна места на
којима услови радне околине нису у зони комфора за зимски период. У складу са тим
ова анализа ће бити дата за свако радно место појединачно.
У време израде овог Акта, наручилац - ГСП „Београд“ је покренуо процедуру за
вршење испитивања услова радне околине за летњи период. Како до завршетка овог
документа и његове штампе нисмо имали валидне извештаје о извршеним
испитивањима услова радне околине за летњи период, напомињемо да исте треба
анализирати у складу са добијеним резултатима. Уколико постоје одступања у смислу
процењених нивоа ризика, за конкретна радна места потребно је урадити измену и
допуну овог Акта.

• Инспекцијски налази о извршеном надзору

- Извештаји о редовним и ванредним инспекцијским прегледима постоје и дати су на


увид.
- Стручне службе (службе безбедности и здравља на раду) поступају у складу са
достављеним решењима од стране инспекцијских органа.

Лист 18 од 136
1. ПОСЛОВОЂА – горњи и доњи објекат

ОПИС РАДНИХ ПРОСТОРИЈА, ОПРЕМЕ ЗА РАД, РАДНЕ ОКОЛИНЕ, СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА


ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ НА РАДНОМ МЕСТУ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Карактеристике радне просторије:


Канцеларијске просторије у саобраћајном погону «Космај» у горњем и доњем објекту, су
тако организоване да пружају задовољавајући радни амбијент окарактерисан као простор
који је:
- добро осветљен природном светлошћу а по потреби и електричном расветом;
- радни простор који се природно проветрава;
- са равним подом без препрека;
- пословни простор који се редовно чисти и одржава.

Радна места су опремљена радним столовима и столицама који пружају минимум


ергономских услова за рад.
Радни столови су стабилни одговарајућих димензија тако да остављају довољно простора за
смештај опреме и документације која се користи у процесу рада.
Запослени на анализираним радним местима обављају послове и у гаражи где врше
дијагностику и завршну контролу.
Снимање организације рада на анализираном радном месту:

Сл.1.1 - Канцеларија пословође у доњем објекту Сл.1.2.-Канцелрија пословође

• Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о организацији и


систематизацији послова за радно место које се обрађује
У наставку су дате поједине активности и задужења на радном месту које је анализирано:
Пословођа – горњи објекат и доњи објекат
Радни задаци:
- Организује и координира рад и врши дијагностику кварова и контролу
извршених задатака.
- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

• Подаци о радном месту добијени од запослених


− кординира рад у смени;
− води карнет радника, дневник рада и учинака, као и евиденцију урађених
послова;
− потписује листе исправности возила;
− одговоран је за редослед извршења послова;
− одговоран је за радну дисциплину;
− обезбеђује средства потребна за рад.

Лист 19 од 136
Запослени имају иста задужења и радне активности у својој смени. Од опреме за рад,
запослени на анализираним радним местима користе рачунар и телефон.

• Локација места на којима се послови обављају


Саобраћајни погон „Космај“, Београд, Нишки пут бр.2.

• Услови за заснивање радног односа


Стручна спрема:
- ВШС- VI или ВК- V - стручне спреме машинског или електро смера,
- радно искуство од 1године.
Укупан број запослених: 8.
• Радно време:
Запослени на анлизираном радном месту у Саобраћајном погону „Космај“ раде у три смене:
- прва смена од 06 до 14 h.
- друга смена од 14 до 22 h.
- трећа смена од 22 до 06 h.

Одступање прописане, односно утврђене организације рада од фактичког стања


организације код послодавца
• Током процене ризика и израде овог Акта, увидом у Правилник о организацији и
систематизацији радних места и увидом у стварно стање, нису утврђена битна
одступања. Правилник о систематизацији радних места је уредно ажуриран и реално
је у примени.

• Подаци о потребним средствима и опреми за личну заштиту на раду


На анализираним радним местима у смислу Закона о безбедности и здрављу на раду и
Правилника о личним заштитним средствима постоји потреба за средствима за личну
заштиту на раду.
- Радни мантил (од кепера, плаве боје)
- Заштитне ципеле
- Прслук – платнени постављен крзном без рукава

• Анализа мера у смислу обезбеђивања услова радне околине

На основу извршених мерења у канцеларији и у халама, а у циљу утврђивања да ли су на


анализираном радном месту примењене мере утврђене прописима у области безбедности и
здравља на раду, техничким прописима и стандардима, можемо закључити следеће:

-Измерене вредности параметара микроклиме на анализираном радном месту су у


зони комфора за зимски период, осим у халама где је задржавање запосленог минимално.

-Измерене вредности осветљености на анализираном радном месту задовољавају


прописанe вредности сходно SRPS-u U.C9.100/62, осим у халама где је задржавање
запосленог минимално.

• Упутства за безбедан рад

На анализираном радном месту не постоји потреба за упутствима за безбедан рад

Лист 20 од 136
ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ
• Радна листа могућих опасности:
- Унутрашњи транспорт и кретање возила ...
- Опасне површине (мокре и клизаве, замашћене површине)
- Опасност од индиректног додира делова под напоном
- Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)

• Радна листа могућих штетности:


- Нефизиолошки положај тела услед дуготрајног седења, стајања и ходања
- Психофизичко оптерећење (динамичан стресан посао и велики степен
одговорности)
- Одговорност у примању и преношењу информација
- Сменски и ноћни рад

ГРУПИСАЊЕ ОПАСНОСТИ

• механичке опасности
- Унутрашњи транспорт и кретање возила ...

• опасности које се појављују са карактеристикама радног места


- Опасне површине (мокре и клизаве, замашћене површине)
- Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)

• опасности које се појављују коришћењем електричне енергије


- Опасност од индиректног додира делова под напоном

ГРУПИСАЊЕ ШТЕТНОСТИ
• штетности које настају или се појављују у процесу рада
- Нису констатоване .

• штетности које проистичу из психичких и психофизичких напора који се узрочно


везују за радно место и послове које запослени обављају (чек листе)
- Нефизиолошки положај тела услед дуготрајног седења, стајања и ходања
- Психофизичко оптерећење (динамичан стресан посао и велики степен
одговорности)
- Одговорност у примању и преношењу информација

• штетности везане за организацију рада (прековремени рад, сменски рад, рад ноћу и
друго)
- Сменски и ноћни рад

Лист 21 од 136
ПРОЦЕНА ТЕЛЕСНОГ НАПОРА И ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМА РАДУ
Легенда
Време трајања и учестаност изражена у процентима током радног дана

1. врло ретко <20%


2. повремено 21-40%
3. често 41-60%
4. претежни део радног времена 61-80%
5. све радно време >80%

Положај тела 1 2 3 4 5
1.стајање Х
2.седење Х
3.сагињање Х
4.чучање Х
5.клечање Х
6.принудни положај Х

Кретање у простору 1 2 3 4 5
1. ходање Х
2. трчање Х
3. пењање и силажење Х
4. подвлачење Х
5. окретање Х
6. сагињање Х
7. балансирање Х

ПРОЦЕНА ТЕЖИНЕ РАДА


I II III IV
ЛАК СРЕДЊЕ ТЕЖАК ТЕЖАК ВРЛО ТЕЖАК
Седећи рад са Измена седења, Измена седења, Измена седења,
ограниченим ходањем стајања и ходања стајања и ходања стајања и ходања
и стајањем
Без дизања и ношења Са дизањем и Са дизањем и Са дизањем и
терета ношењем терета ношењем терета ношењем терета
Ж мање од 5 kg Ж 5-10 kg Ж 10 и више kg
М мање од 12 kg М 12-25 kg М 25 kg и више kg
Без статичког рада Мало присуство Значајно присуство Стално присуство
статичког рада статичког рада статичког рада

Послови се обављају претежно у седећем положају уз ходање и стајање а терет се не


носи нити диже, али је велика одговорност у примању и преношењу информација па се
рад може окарактерисати као средње тежак.

Лист 22 од 136
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ
ПРОЦЕНА, ВРЕДНОВАЊЕ И СМАЊИВАЊЕ РИЗИКА
КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА РИЗИКА

ВЕРОВАТНО

РАДНИКА
ФРЕКВЕНЦ
ДОГАЂАЈА
ИЗВОР

БРОЈ
СТЕПЕН
НИВО РИЗИКА МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА

ШТЕТЕ

РИЗИК
ОПАСНОСТИ, ШТЕТНОСТИ...

ИЈА
ЋА
Одржавање подова и свих врста газишта у радном простору у
Опасне површине (мокре и НИЗАК АЛИ уредном стању.
2,0 4 2,5 1 10,0 ПОСТОЈИ
клизаве, замашћене површине) Поштовање општих мера у погледу безбедности и здравља на
раду при кретању и раду у халама.
Унутрашњи транспорт и кретање НИЗАК АЛИ Обележити и редовно одржавати путеве унутрашњег
2,0 4 2,5 1 10,0 ПОСТОЈИ транспорта.
возила ...
Опасност од индиректног додира НИЗАК АЛИ Редован перидични преглед и испитивање електричне
1,5 2,0 2,0 1 6,0 ПОСТОЈИ инсталације у складу са важећим прописима.
делова под напоном
Опасност услед учешћа у Поштовање саобраћајних прописа и општих мера у погледу
НИЗАК АЛИ безбедности у саобраћају.
саобраћају (при доласку на посао 1,5 15,0 0,5 1 11,25
ПОСТОЈИ
и одласку са посла)
Нефизиолошки положај тела Повремено правити паузе у току рада.
НИЗАК АЛИ При раду у канцеларији са рачунаром посебну пажњу
услед дуготрајног седења, 1,5 2,0 2,0 1 6,0 ПОСТОЈИ обратити на положај монитора у односу на извор светлости,
стајања и ходања као и растојање истог од очију запосленог.
Психофизичко оптерећење
НИЗАК АЛИ Обезбедити запосленима одговарајуће антистрес програме.
(динамичан стресан посао и 1,5 2 2,5 1 7,5 ПОСТОЈИ
велики степен одговорности)
Одговорност у примању и НИЗАК АЛИ Поштовање интерних процедура за рад.
1,5 2 2,5 1 7,5 ПОСТОЈИ
преношењу информација
Поштовање одредби Закона о раду.
ЗАНЕМАРЉИВ Обавезно придржавање предвиђеног и прописаног плана и
Сменски рад 1,5 2 1,5 1 4,5
распореда рада и одмора.

ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА АНАЛИЗИРАНА РАДНА МЕСТА: ПОСЛОВОЂА горњи објекат,


ПОСЛОВОЂА доњи објекат:
НИЗАК НИВО РИЗИКА, АЛИ ПОСТОЈИ

Лист 23 од 136
2. АУТОЕЛЕКТРИЧАР-припрема

ОПИС РАДНИХ ПРОСТОРИЈА, ОПРЕМЕ ЗА РАД, РАДНЕ ОКОЛИНЕ, СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА


ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ НА РАДНОМ МЕСТУ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Карактеристике радне просторије:


Припремно одељење пружа задовољавајуће услове у смислу радног комфора,
окарактерисан као простор који је:
- осветљен природним светлом а по потреби се користив вештачком расветом;
- са централним грејањем;
- са равним подом са керамичким облогама са електроизолационим материјалом на
поду на самом радном месту;
- проветрен;
- простор који се редовно чисти и одржава.
Запослени на анализираном радном месту обављају послове углавном у оделењу за припрему
електроделова. Приликом извршавања задатака (радних налога) користе ручни алат, основни
електричарски алат, машине и уређаје за дијагностику кварова, бушилицу и ватрено тоцило.
Лична заштитна средства су достављена запосленом на употребу.

Снимање организације рада на анализираном радном месту:

Сл. 2.1-Аутоелектричар припремног оделења Сл.2.2- испитни сто у оделењу припреме

• Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о организацији и


систематизацији послова за радно место које се обрађује
У наставку су дате поједине активности и задужења на радном месту које је анализирано:
Аутоелектричар-припрема
Радни задаци:
- Извршава све задатке из области своје струке и степена стручности по
техничко-технолошким поступцима који су предвиђени за те послове.
- Врши испитивање и дефектажу демонтираних електросклопова на моторним
возилима;
- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

• Подаци о радном месту добијени од запослених


Запослени на овом радном месту користи стандардни електричарски алат и радни сто на ком
врши испитвање нових и демонтираних електро делова. По потреби користи и опрему за рад
у радионици (стабилна бушилица и ватрено тоцило).

Лист 24 од 136
• Локација места на којима се послови обављају
Припремно одељење електроделова у Саобраћајном погону „Космај“ Нишки пут бр. 2.

• Услови за заснивање радног односа


Радна место:
- ВК-V степен стручне спреме електро смера
- радно искуство 1 год.
• Укупан број запослених: 5
• Радно време:
Запослени на анализираном радном месту у СП „Космај“ раде само у првој од 06 до 13 h или
од 07-14 h.

Одступање прописане, односно утврђене организације рада од фактичког стања


организације код послодавца
• Током процене ризика и израде овог Акта, увидом у Правилник о организацији и
систематизацији радних места и увидом у стварно стање, нису утврђена битна
одступања. Правилник о систематизацији радних места је уредно ажуриран и реално
је у примени.

• Подаци о потребним средствима и опреми за личну заштиту на раду

На анализираном радном месту у смислу Закона о безбедности и здрављу на раду и


Правилника о личним заштитним средствима запосленом су потребна средства и опрема за
личну заштиту на раду:
− радно одело– од кепера (дводелно или комбинезон) – зимско и летње;
− прслук - платнени постављен крзном, без рукава,
− капа – од кепера плави или друге боје са штитником,
− рукавице кожне са одвојеним палцем и кажипрстом,
− ципеле – кожне са ојачаном капицом,
По потреби при брушењу:
- наочари са прозирним стаклом и бочном заштитом.

• Анализа мера у смислу обезбеђивања услова радне околине

На основу извршених мерења у припремном оделењу аутоелектричира, а у циљу


утврђивања да ли су на анализираном радном месту примењене мере утврђене прописима у
области безбедности и здравља на раду, техничким прописима и стандардима, можемо
закључити следеће:

- Измерене вредности параметара микроклиме на анализираном радном месту су


у зони комфора за зимски период.

- Измерене вредности осветљености на анализираном радном месту не


задовољавају прописанe вредности сходно SRPS-u U.C9.100/62.

• Упутства за безбедан рад


Запосленима на анализираном радном месту су потребна упутства за руковање и безбедан
рад са опремом за рад (стабилна бушилица и ватрено тоцило).

Лист 25 од 136
ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ

• Радна листа могућих опасности:


- Опасност од индиректног додира делова под напоном
- Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)
- Опасност од пада предмета
- Унутрашњи транспорт и кретање возила.

• Радна листа могућих штетности:


- Недовољна осветљеност
- Нефизиолошки положај тела (дуготрајано стајање, седење)

ГРУПИСАЊЕ ОПАСНОСТИ
• механичке опасности:
- Унутрашњи транспорт и кретање возила.
- Опасност од пада предмета

• опасности које се појављују са карактеристикама радног места


- Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)

• опасности које се појављују коришћењем електричне енергије


- Опасност од индиректног додира делова под напоном

ГРУПИСАЊЕ ШТЕТНОСТИ

• штетности које настају или се појављују у процесу рада


− Недовољна осветљеност

• штетности које проистичу из физичких, психичких и психофизичких напора који


се узрочно везују за радно место и послове које запослени обављају (чек листе)
- Нефизиолошки положај тела ( дуготрајано стајање, седење)

• штетности везане за организацију рада (прековремени рад, сменски рад, рад ноћу и
друго)
- нема

ПРОЦЕНА ТЕЛЕСНОГ НАПОРА И ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМА РАДУ

Легенда

Време трајања и учестаност изражена у процентима током радног дана

1. врло ретко <20%


2.повремено 21-40%
3.често 41-60%
4.претежни део радног времена 61-80%
5.све радно време >80%
Лист 26 од 136
Положај тела 1 2 3 4 5

1.стајање Х
2.седење х
3.сагињање Х
4.чучање х
5.клечање х
6.принудни положај х

Кретање у простору 1 2 3 4 5
1. ходање Х
2. трчање х
3. пењање и силажење х
4. подвлачење Х
5. окретање х
6. сагињање Х
7. балансирање х

ПРОЦЕНА ТЕЖИНЕ РАДА

I II III IV
ЛАК СРЕДЊЕ ТЕЖАК ТЕЖАК ВРЛО ТЕЖАК
Седећи рад са Измена седења, Измена седења, Измена седења, стајања
ограниченим стајања и ходања стајања и ходања и ходања
ходањем и стајањем
Без дизања и Са дизањем и Са дизањем и Са дизањем и ношењем
ношења терета ношењем терета ношењем терета терета
Ж мање од 5 kg Ж 5-10 kg Ж 10 и више kg
М мање од 12 kg М 12-25 kg М 25 kg и више kg
Без статичког рада Мало присуство Значајно присуство Стално присуство
статичког рада статичког рада статичког рада

Послови који се обављају захтевају измену стајања, ходања и седења, уз повремено дизање и
преношење терета мање тежине, па се рад на основу ових критеријума може окарактерисати
као средње тежак.

Лист 27 од 136
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ

ПРОЦЕНА, ВРЕДНОВАЊЕ И СМАЊИВАЊЕ РИЗИКА


КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА РИЗИКА

ВЕРОВАТНО

РИЗИКА
ФРЕКВЕНЦ
ДОГАЂАЈА

РАДНИКА
ИЗВОР

НИВО
СТЕПЕН
МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА

ШТЕТЕ

РИЗИК
ОПАСНОСТИ, ШТЕТНОСТИ ...

БРОЈ
ИЈА
ЋА
Обележавање и одржавање путева унутрашњег транспорта и
НИЗАК
Унутрашњи транспорт и кретање кретања возила.
1,5 4,0 2,5 2 30,0 АЛИ
возила ... ПОСТОЈИ Поштовање општих мера у погледу безбедности и здравља
на раду при кретању по кругу погона.
Опасност од индиректног додира НИЗАК Редовно одржавање и периодични преглед и испитивање
са деловима електричне 1,5 4,0 1,5 2 18,0 АЛИ електричних инсталација у складу са важећим прописима.
инсталације ПОСТОЈИ
Опасност услед учешћа у НИЗАК Поштовање саобраћајних прописа и општих мера у погледу
саобраћају (при доласку на посао 1,5 15,0 0,5 1 11,25 АЛИ безбедности у саобраћају.
и одласку са посла) ПОСТОЈИ
НИЗАК Редовна употреба личних заштитних средстава (ципеле са
Опасност од пада предмета 2,0 2,0 1,5 2 12,0 АЛИ ојачаном капицом) и замена истих у складу са прописаном
ПОСТОЈИ периодиком.
Нефизиолошки положај тела Организационе мере за смањење физичког напрезања:
НИЗАК,
(стајање, седење) ограничавање трајања и интензитета физичког оптерећења и
1,5 2,0 2,5 2 15 АЛИ
ПОСТОЈИ смењивање запослених на физички напорним радним
операцијама уз одговарајуће периоде одмора.
НИЗАК, Редовно одржавање система осветљења у припремном
Недовољна осветљеност 1,5 2,0 2,5 2 15 АЛИ оделењу аутоделова. Замена неисправних светиљки новим.
ПОСТОЈИ

ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА АНАЛИЗИРАНО РАДНО МЕСТО АУТОЕЛЕКТРИЧАР-припрема : НИЗАК НИВО РИЗИКА,АЛИ ПОСТОЈИ

Лист 28 од 136
3. АУТОЕЛЕКТРИЧАР горњи и доњи објекат

ОПИС РАДНИХ ПРОСТОРИЈА, ОПРЕМЕ ЗА РАД, РАДНЕ ОКОЛИНЕ, СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА


ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ НА РАДНОМ МЕСТУ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Карактеристике радних просторија:


Радне просторије у горњем и доњем објекту, представља простор који је:
- осветљен природном светлошћу а по потреби се користи и вештачка расвета;
- грејање је централно - радијатори;
- са равним бетонским подом;
- простор који се редовно чисти и одржава.
Запослени на анализираним радним местима обављају послове у хали, у возилу и у кругу
погона (на отвореном). Приликом извршавања радних задатака раде са ручним алтом и
основним аутоелектричарским алатом. По потреби за превоз акумулатора и већих
електросклопова запослени на овом радном месту у кругу саобраћајног погона, користе
електрокарете, за чије руковање је прописано оспособљавање.
Лична заштитна средства су достављена запосленима на употребу.

Снимање организације рада на анализираном радном месту:

Сл.3.1.-Интервенција аутоелектричара Сл.3.2- Аутоелектричар при интервенцији


у возилу на возилу
• Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о организацији и
систематизацији послова за радно место које се обрађује
У наставку су дате поједине активности и задужења на радном месту које је анализирано:
Аутоелектричар лаке оправке
Радни задаци:
- у организационој целини извршава све задатке из области своје струке и
степена стручности по техничко-технолошким поступцима,
- непосредно извршава послове аутоелектричарских поправки,
- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

• Подаци о радном месту добијени од запослених


Запослени на овом радном месту користи стандардни аутоелектричарски алат и по потреби
електрокарете. Запослени на овом радном месту врше све врсте поправки на возилу, како у
хали тако и у кругу погона.

Лист 29 од 136
• Локација места на којима се послови обављају
Хале у горњем и доњем објекту у Саобраћајном погону „Космај“ , Београд, Нишки пут бр. 2.

• Услови за заснивање радног односа


Радна место:
- КВ-III/ ССС-IV степен стручне спреме смера аутоелектричар
- радно искуство 1 год.

Укупан број запослених: 11.


• Радно време:
Запослени на анализираном радном месту у СП „Космај“ раде у три смене:
- прва смена од 07-14 h
- друга смена од 14 до 21 h
- трећа смена од 22 до 05 h.

Одступање прописане, односно утврђене организације рада од фактичког стања


организације код послодавца
• Током процене ризика и израде овог Акта, увидом у Правилник о организацији и
систематизацији радних места и увидом у стварно стање, нису утврђена битна
одступања. Правилник о систематизацији радних места је уредно ажуриран и реално
је у примени.

• Подаци о потребним средствима и опреми за личну заштиту на раду

На анализираним радним местима у смислу Закона о безбедности и здрављу на раду и


Правилника о личним заштитним средствима запосленима су потребна средства и опрема за
личну заштиту на раду:
- радно одело– од кепера (дводелно или комбинезон)- зимско и летње;
- прслук- платнени постављен крзном, без рукава,
- капа – од кепера плави или друге боје са штитником,
- заштитне рукавице,
- ципеле – кожне са гуменим ђоном и ојачаном капицом.

• Анализа мера у смислу обезбеђивања услова радне околине

На основу извршених мерења у халама у горњем и доњем објекту, припремном


оделењу и хали оправке, а у циљу утврђивања да ли су на анализираном радном месту
примењене мере утврђене прописима у области безбедности и здравља на раду, техничким
прописима и стандардима, можемо закључити следеће:
- Измерене вредности параметара микроклиме на анализираном радном месту
нису у зони комфора за зимски период у погледу температуре и брзине
струјања ваздуха.

- Измерене вредности осветљености на анализираном радном месту не


задовољавају прописанe вредности сходно SRPS-u U.C9.100/62.

• Упутства за безбедан рад


Запосленима на анализираном радном месту је потребно доставити упутствима за руковање
и безбедан рад са електрокарету.

Лист 30 од 136
ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ

• Радна листа могућих опасности:


- Унутрашњи транспорт и кретање возила.......
- Опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долази у додир, и сл. )
- Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)
- Опасност од пада предмета
- Опасност услед неправилног управљања електрокаретом

• Радна листа могућих штетности:


- Штетни утицај микроклиме у халама горњег и доњег објекта (ниска
температура, брзина струјања ваздуха)
- Штетни климатски утицај (рад на отвореном)
- Недовољна осветљеност
- Нефизиолошки положај тела ( дуготрајано стајање, седење, чучање)
- Рад у сменама

ГРУПИСАЊЕ ОПАСНОСТИ
• механичке опасности
- Унутрашњи транспорт и кретање возила.......
- Опасност од пада предмета
- Опасност услед неправилног управљања електрокаретом

• опасности које се појављују са карактеристикама радног места


- Опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долазе у додир)
- Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)

• опасности које се појављују коришћењем електричне енергије


- Нису констатоване

ГРУПИСАЊЕ ШТЕТНОСТИ

• штетности које настају или се појављују у процесу рада


- Штетни утицај микроклиме у халама горњег и доњег објекта (ниска
температура, брзина струјања ваздуха)
- Штетни климатски утицај (рад на отвореном)
- Недовољна осветљеност

• штетности које проистичу из физичких, психичких и психофизичких напора


који се узрочно везују за радно место и послове које запослени обављају (чек
листе)
- Нефизиолошки положај тела ( дуготрајано стајање, седење, чучање,
клечење и сл.)

• штетности везане за организацију рада


(прековремени рад, сменски рад, рад ноћу и друго)
- Сменски и ноћни рад
Лист 31 од 136
ПРОЦЕНА ТЕЛЕСНОГ НАПОРА И ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМА РАДУ

Легенда
Време трајања и учестаност изражена у процентима током радног дана
1.врло ретко <20%
2.повремено 21-40%
3.често 41-60%
4.претежни део радног времена 61-80%
5.све радно време >80%

Положај тела 1 2 3 4 5

1.стајање х
2.седење х
3.сагињање х
4.чучање х
5.клечање х
6.принудни положај х

Кретање у простору 1 2 3 4 5
1. ходање х
2. трчање х
3. пењање и силажење х
4. подвлачење х
5. окретање х
6. сагињање х
7. балансирање х

ПРОЦЕНА ТЕЖИНЕ РАДА

I II III IV
ЛАК СРЕДЊЕ ТЕЖАК ТЕЖАК ВРЛО ТЕЖАК
Седећи рад са Измена седења, Измена седења, Измена седења, стајања
ограниченим стајања и ходања стајања и ходања и ходања
ходањем и стајањем
Без дизања и Са дизањем и Са дизањем и Са дизањем и ношењем
ношења терета ношењем терета ношењем терета терета
Ж мање од 5 kg Ж 5-10 kg Ж 10 и више kg
М мање од 12 kg М 12-25 kg М 25 kg и више kg
Без статичког рада Мало присуство Значајно присуство Стално присуство
статичког рада статичког рада статичког рада

Послови који се обављају захтевају измену стајања, ходања и седења, уз повремено


дизање и преношење терета мање тежине, па се рад на основу ових критеријума може
окарактерисати као средње тежак.

Лист 32 од 136
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ

ПРОЦЕНА, ВРЕДНОВАЊЕ И СМАЊИВАЊЕ РИЗИКА


КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА РИЗИКА

ВЕРОВАТНО

РИЗИКА
ФРЕКВЕНЦ
ДОГАЂАЈА

РАДНИКА
ИЗВОР

НИВО
СТЕПЕН
МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА

ШТЕТЕ

РИЗИК
ОПАСНОСТИ, ШТЕТНОСТИ ...

БРОЈ
ИЈА
ЋА
Опасне површине (подови и све Поштовање сигурносних процедура у погледу безбедности и
НИЗАК
врсте газишта, површине са здравља на раду.
2,0 2,0 1,5 2 12,0 АЛИ
којима запослени долази у додир, ПОСТОЈИ Одржавање подова у радном простору сувим и чистим.
и сл. )
НИЗАК Обележити и редовно одржавати путеве унутрашњег
Унутрашњи транспорт и кретање
2,0 4,0 2,5 2 40,0 АЛИ транспорта.
возила....... ПОСТОЈИ
НИЗАКРедовна употреба личних заштитних средстава (ципеле са
Опасност од пада предмета 2,0 4,0 2,5 2 40,0 АЛИ ојачаном капицом) и замена истих у складу са прописаном
ПОСТОЈИ
периодиком.
Оспособљавање запослених за безбедан рад и руковање са
НИЗАК електрокаретом. Поштовање упутства за безбедан рад и
Опасност услед неправилног
2,0 4,0 2,5 2 40,0 АЛИ руковање са електрокаретом.
управљања електрокаретом ПОСТОЈИ Контрола здравственог стања запослених у складу са
прописаном периодиком.
Опасност услед учешћа у НИЗАК Поштовање саобраћајних прописа и општих мера у погледу
саобраћају (при доласку на посао 1,5 15 0,5 1 11,25 АЛИ безбедности у саобраћају.
и одласку са посла) ПОСТОЈИ
Штетни утицај микроклиме у Санација система грејања у халама.
НИЗАК
халама горњег и доњег објекта Редовна употреба личних заштитних средстава (зима, лето) и
1,5 4,0 1,5 2 18 АЛИ
(ниска температура, брзина ПОСТОЈИ замена истих у складу са прописаном периодиком.
струјања ваздуха)
НИЗАК Обавезно коришћење прописаних личних заштитних
Штетни климатски утицај (рад на средстава при раду на отвореном..
1,5 4,0 1,5 2 18 АЛИ
отвореном) ПОСТОЈИ

Лист 33 од 136
НИЗАК Редовно одржавање система осветљења..
Недовољна осветљеност 2,0 2,0 2,5 2 20 АЛИ Употреба локалног осветљења – преносивих батеријских
ПОСТОЈИ лампи при раду.
Нефизиолошки положај тела Организационе мере за смањење физичког напрезања:
НИЗАК,
(дуготрајано стајање, седење, ограничавање трајања и интензитета физичког оптерећења и
1,5 2,0 1,5 2 9 АЛИ
чучање) ПОСТОЈИ смењивање запослених на физички напорним радним
операцијама уз одговарајуће периоде одмора.
НИЗАК Поштовање одредби Закона о раду о обавезном дневном и
Рад у сменама 5,0 2,0 1,5 2 30,0 АЛИ недељном одмору. Обавезно придржавање предвиђеног и
ПОСТОЈИ прописаног плана и распореда рада.

ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА АНАЛИЗИРАНА РАДНА МЕСТА АУТОЕЛЕКТРИЧАР - горњи објекат и


АУТОЕЛЕКТРИЧАР - доњи објекат:
НИЗАК НИВО РИЗИКА, АЛИ ПОСТОЈИ

Лист 34 од 136
4. БРИГАДИР
(браварско лимарска радионица)
ОПИС РАДНИХ ПРОСТОРИЈА, ОПРЕМЕ ЗА РАД, РАДНЕ ОКОЛИНЕ, СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА
ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ НА РАДНОМ МЕСТУ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Карактеристике радне просторије:


Радна просторија бригадира се налази у браварско-лимарској радионици представља
простор који испуњава минимум потребних услова за рад, односно простор који је:
- осветљен природном светлошћу а по потреби се користи и вештачка расвета;
- са централним грејањем;
- са бетонским подом и каналом;
- са изведеним системом вентилације;
- простор који се редовно чисти и одржава.
Запослени на анализираном радном месту обављају послове углавном у браварско лимарској
радионици у горњем објекту, а по потреби врши снимање кварова у осталим објектима и у
кругу погона.
Лична заштитна средства су достављена запосленом.на коришћење.
Снимање организације рада на анализираном радном месту:

Сл.4.1.- Браварско лимарска радионица Сл.4.2 –Део опреме за рад у браварско


лимарској радионици

• Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о организацији и


систематизацији послова за радно место које се обрађује
У наставку су дате поједине активности и задужења на радном месту које је анализирано:
Бригадир - браварско лимарска радионица
Радни задаци:
- у организационој целини извршава све задатке из области своје струке и
степена стручности по техничко-технолошким поступцима,
- руководи и непосредно контролише извршење свих послова који су
предвиђени за извршење и којиома он непосредно руководи,
- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

• Подаци о радном месту добијени од запослених


Запослени на овом радном месту добија радни налог од свог пословође и руководи и
координира радом групе бравара, аутолимара и аутолакирера, која врши поправке
демонтираних делова возила (врата, ретровизори, делови каросерије, пода, газишта, гилендера
и тд). Обезбеђује материјал за поправке и након извршене контроле поправљених делова
затвара радни налог и извештава пословођу о извршеним радовима.

Лист 35 од 136
• Локација места на којима се послови обављају
Сви објекти и кругу Саобраћајног погона „Космај“ у Београду, Нишки пут бр. 2.

• Услови за заснивање радног односа


Радна место:
- ВK-V степен стручне спреме машинског или електро смера
- радно искуство 1 год.

• Укупан број запослених: 1


• Радно време:
Запослени на анализираном радном месту у СП „Космај“ ради у првој смени од 07 до 14 h.

Одступање прописане, односно утврђене организације рада од фактичког стања


организације код послодавца
• Током процене ризика и израде овог Акта, увидом у Правилник о организацији и
систематизацији радних места и увидом у стварно стање, нису утврђена битна
одступања. Правилник о систематизацији радних места је уредно ажуриран и реално
је у примени.

• Подаци о потребним средствима и опреми за личну заштиту на раду

На анализираном радном месту у смислу Закона о безбедности и здрављу на раду и


Правилника о личним заштитним средствима запосленом су потребна средства и опрема за
личну заштиту на раду:
- радно одело (од кепера плаве боје) – зимско и летње
- ципеле са ојачаном капицом,
- капа – од кепера,
- заштитне рукавице,
- топли прслук са поставом од крзна без рукава.

• Анализа мера у смислу обезбеђивања услова радне околине

На основу извршених мерења у браварско лимарској радионици и припремном


оделењу, а у циљу утврђивања да ли су на анализираном радном месту примењене мере
утврђене прописима у области безбедности и здравља на раду, техничким прописима и
стандардима, можемо закључити следеће:

- Измерене вредности параметара микроклиме на анализираном радном месту


нису у зони комфора за зимски период, у погледу температуре.

- Измерене вредности осветљености на анализираном радном месту не


задовољавају прописанe вредности сходно SRPS-u U.C9.100/62.

• Упутства за безбедан рад


Запосленом на анализираном радном месту нису потребна упутства за руковање и безбедан
рад.

Лист 36 од 136
• Радна листа могућих опасности:
− Опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долази у додир, и сл. )
− Опасност од индиректног додира делова под напоном
− Опасност од пада предмета
− Унутрашњи транспорт и кретање возила
− Опасност услед учешћа у саобраћају (долазак на посао и одлазак са посла)

• Радна листа могућих штетности:


- Хемијске штетности (прашине и издувни гасови)
- Штетни утицај микроклиме (ниска температура у браварско лимарској
радионици)
- Недовољна осветљеност у браварско лимарској радионици
- Нефизиолошки положај тела (седење, стајање и ходање)

ГРУПИСАЊЕ ОПАСНОСТИ
• механичке опасности
− Опасност од пада предмета
− Унутрашњи транспорт и кретање возила

• опасности које се појављују са карактеристикама радног места


- Опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долазе у додир)
- Опасност услед учешћа у саобраћају (долазак на посао и одлазак са
посла)

• опасности које се појављују коришћењем електричне енергије


- Опасност од индиректног додира делова под напоном

ГРУПИСАЊЕ ШТЕТНОСТИ

• штетности које настају или се појављују у процесу рада


- Хемијске штетности (прашине и издувни гасови)
- Штетни утицај микроклиме (ниска температура у браварско лимарској
радионици)
- Недовољна осветљеност у браварско лимарској радионици

• штетности које проистичу из физичких, психичких и психофизичких напора


који се узрочно везују за радно место и послове које запослени обављају (чек
листе)
- Нефизиолошки положај тела (седење, стајање и ходање)

• штетности везане за организацију рада


(прековремени рад, сменски рад, рад ноћу и друго)
- Нису констатоване обзиром да нема прековременог, сменског нити ноћног
рада.

Лист 37 од 136
ПРОЦЕНА ТЕЛЕСНОГ НАПОРА И ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМА РАДУ

Легенда
Време трајања и учестаност изражена у процентима током радног дана

1. врло ретко <20%


2. повремено 21-40%
3. често 41-60%
4. претежни део радног времена 61-80%
5. све радно време >80%

Положај тела 1 2 3 4 5

1.стајање х
2.седење х
3.сагињање х
4.чучање х
5.клечање х
6.принудни положај х

Кретање у простору 1 2 3 4 5
1. ходање х
2. трчање х
3. пењање и силажење х
4. подвлачење х
5. окретање х
6. сагињање х
7. балансирање х

ПРОЦЕНА ТЕЖИНЕ РАДА

I II III IV
ЛАК СРЕДЊЕ ТЕЖАК ТЕЖАК ВРЛО ТЕЖАК
Седећи рад са Измена седења, Измена седења, Измена седења, стајања
ограниченим стајања и ходања стајања и ходања и ходања
ходањем и стајањем
Без дизања и Са дизањем и Са дизањем и Са дизањем и ношењем
ношења терета ношењем терета ношењем терета терета
Ж мање од 5 kg Ж 5-10 kg Ж 10 и више kg
М мање од 12 kg М 12-25 kg М 25 kg и више kg
Без статичког рада Мало присуство Значајно присуство Стално присуство
статичког рада статичког рада статичког рада

Послови се обављају претежно у седећем положају уз ходање и стајање а терет се не


носи нити диже, али је велика одговорност у примању и преношењу информација па се
рад може окарактерисати као средње тежак.

Лист 38 од 136
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ

ПРОЦЕНА, ВРЕДНОВАЊЕ И СМАЊИВАЊЕ РИЗИКА


КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА РИЗИКА

ФРЕКВЕН
ДОГАЂАЈ
ВЕРОВАТ

РАДНИК
СТЕПЕН
ИЗВОР

ШТЕТЕ
НИВО

РИЗИК
МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА

НОЋА

ЦИЈА
БРОЈ
ОПАСНОСТИ, ШТЕТНОСТИ... РИЗИКА

Опасне површине (подови и све Поштовање сигурносних процедура у погледу безбедности и


врсте газишта, површине са НИЗАК здравља на раду.
1,5 4 2,5 1 15,0 АЛИ
којима запослени долази у додир, ПОСТОЈИ Одржавање радног простора сувим и чистим.
и сл.)
НИЗАК Редовно одржавање и перидични преглед и испитивање
Електричне инсталације и
1,5 15 1,0 1 22,5 АЛИ електричне инсталације и опреме за рад у складу са важећим
уређаји ПОСТОЈИ прописима.
НИЗАК Обавезна наменска употреба личних заштитних средстава
Опасност од пада предмета 2,0 2,0 1,5 1 6,0 АЛИ (ципеле са ојачаном капицом) и замена истих у складу са
ПОСТОЈИ прописаном периодиком.
Обележити и редовно одржавати путеве унутрашњег
Унутрашњи транспорт и кретање НИЗАК транспорта.
2,0 4,0 2,5 1 20,0 АЛИ
возила ПОСТОЈИ Поштовање општих мера у погледу безбедности и здравља на
раду при кретању у кругу погона.
Опасност услед учешћа у НИЗАК Поштовање саобраћајних прописа и општих мера у погледу
саобраћају (долазак на посао и 1,5 15 0,5 1 11,25 АЛИ безбедности у саобраћају.
ПОСТОЈИ
одлазак са посла)
Организационе мере за смањење физичког напрезања:
Нефизиолошки положај тела НИЗАК ограничавање трајања и интензитета физичког оптерећења и
2,0 2,0 1,5 1 6,0 АЛИ
(седење, стајање и ходање) ПОСТОЈИ смењивање запослених на физички напорним радним
операцијама уз одговарајуће периоде одмора.
Санација система грејања у радионици.
Штетни утицај микроклиме НИЗАК
АЛИ Обавезна наменска употреба личних заштитних средстава
(ниска температура у браварско 2,0 4,0 1,5 1 9,0
ПОСТОЈИ (зима/лето) и замена истих у складу са прописаном
лимарској радионици)
периодиком.
Лист 39 од 136
НИЗАК
Редовно вентилисање радног простора.
Хемијске штетности (прашине и Употреба система за одсис издувних гасова.
2,0 4,0 2,5 1 20,0 АЛИ
издувни гасови) ПОСТОЈИ

НИЗАК
Редовно одржавање система осветљења у радионици.
Недовољна осветљеност у Замена неисправних светиљки новим.
2,0 2,0 2,5 1 10,0 АЛИ
браварско лимарској радионици ПОСТОЈИ

ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА АНАЛИЗИРАНО РАДНО МЕСТО БРИГАДИР – браварско лимарске радионице :


НИЗАК НИВО РИЗИКА,АЛИ ПОСТОЈИ

Лист 40 од 136
5. АУТОМЕХАНИЧАР
(припрема, ваздушно одељење и моторно одељење)

ОПИС РАДНИХ ПРОСТОРИЈА, ОПРЕМЕ ЗА РАД, РАДНЕ ОКОЛИНЕ, СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА


ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ НА РАДНОМ МЕСТУ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Карактеристике радних просторија:


Припремно одељење и ваздушно одељење су радионице у горњем објекту, а моторно
одељење је радионица у доњем објекту СП «КОСМАЈ» и представљају простор који је:
- осветљен природном светлошћу а по потреби се користи и вештачка расвета;
- са централним грејањем;
- са равним подом без препрека на њему;
- простор који се редовно чисти и одржава.
Запослени на анализираним радним местима обављају послове у радионици. Приликом
извршавања задатака (радних налога) раде са ручним алтом и основним аутомеханичарским
алатом.
Лична заштитна средства су достављена запосленима на употребу.
Снимање организације рада на анализираном радном месту:

Сл.5.1.- Аутомеханичар у ваздушном оделењу Сл.5.2.- Аутомеханичар у моторном оделењу

• Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о организацији и


систематизацији послова за радно место које се обрађује
У наставку су дате поједине активности и задужења на радном месту које је анализирано:
Аутомеханичар – припрема, ваздшно одељење и машинска радионица
Радни задаци:
- извршава све задатке из области своје струке и степена стручности по
техничко-технолошким поступцима који су предвиђени за послове на
овом радном месту
- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

• Подаци о радном месту добијени од запослених


Запослени на радном месту аутомеханичар у моторном оделењу врши монтажу, демонтажу и
поправку механичких склопова (мотори, мењачи и сл) на аутобусима. При раду користе
стандардни аутомеханичарски алат.
Запослени на радном месту аутомеханичар у ваздушном оделењу врши поправку
демонтираних делова и склопова са аутобуса. При раду користе стандардни
аутомеханичарски алат, радни сто и хидрауличну пресу за избијање чаура.

Лист 41 од 136
Запослени на радном месту аутомеханичар у припремном оделењу врши поправку
демонтираних делова и склопова са аутобуса. При раду користе стандардни
аутомеханичарски алат, радни сто и хидрауличну пресу, стабилну бушилицу и ручни
пнеуматски алат.

• Локација места на којима се послови обављају


Радне просторије у Саобраћајном погону „Космај“ у Београду, Нишки пут бр.2.

• Услови за заснивање радног односа


Радна место:
- KВ-III, КВ - V степен стручне спреме машинског смера
- радно искуство 1год.
• Укупан број запослених: 9.
• Радно време:
Запослени на анализираним радним местима у СП „Космај“ раде само у првој смени од 06
до 14 h.

Одступање прописане, односно утврђене организације рада од фактичког стања


организације код послодавца
• Током процене ризика и израде овог Акта, увидом у Правилник о организацији и
систематизацији радних места и увидом у стварно стање, нису утврђена битна
одступања. Правилник о систематизацији радних места је уредно ажуриран и реално
је у примени.

• Подаци о потребним средствима и опреми за личну заштиту на раду

На анализираним радним местима у смислу Закона о безбедности и здрављу на раду и


Правилника о личним заштитним средствима запосленима су потребна средства и опрема за
личну заштиту на раду:
− радно одело– од кепера (дводелно или комбинезон) – зимско/летње;
− прслук - платнени постављен крзном, без рукава,
− капа – од кепера плави или друге боје са штитником,
− заштитне рукавице,
− ципеле – кожне са гуменим ђоном и ојачаном капицом.

• Анализа мера у смислу обезбеђивања услова радне околине

На основу извршених мерења у радионицама, а у циљу утврђивања да ли су на анализираном


радном месту примењене мере утврђене прописима у области безбедности и здравља на
раду, техничким прописима и стандардима, можемо закључити следеће:

- Измерене вредности параметара микроклиме на анализираном радном месту


нису у зони комфора за зимски период у погледу температуре у припремном
оделењу.

- Измерене вредности осветљености на анализираном радном месту не


задовољавају прописанe вредности сходно SRPS-u U.C9.100/62.

• Упутства за безбедан рад


Запосленима на анализираним радним местима су потребна упутства за руковање и безбедан
рад са машинама које користе у процесу рада.

Лист 42 од 136
ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ
• Радна листа могућих опасности:
- Унутрашњи транспорт и кретање возила.......
- Опасне површине ( подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долази у додир, и сл. )
- Опасност од пада предмета
- Опасност од обртних и покретних делова машина
- Опасност од индиректног додира делова под напоном
- Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)

• Радна листа могућих штетности:


- Недовољна осветљеност
- Нефизиолошки положај тела (дуготрајано стајање, седење, чучање)
- Штетни утицаји микроклиме (ниска температура у припремном оделењу)

ГРУПИСАЊЕ ОПАСНОСТИ
• механичке опасности
- Унутрашњи транспорт и кретање возила.......
- Опасност од пада предмета
- Опасност од обртних и покретних делова машина

• опасности које се појављују са карактеристикама радног места


- Опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долазе у додир)
- Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)

• опасности које се појављују коришћењем електричне енергије


- Опасност од директног и/или индиректног додира делова под напоном

ГРУПИСАЊЕ ШТЕТНОСТИ

• штетности које настају или се појављују у процесу рада


- Штетни утицаји микроклиме (ниска температура у припремном оделењу)
- Недовољна осветљеност

• штетности које проистичу из физичких, психичких и психофизичких напора


који се узрочно везују за радно место и послове које запослени обављају (чек
листе)
- Нефизиолошки положај тела ( дуготрајано стајање, седење, чучање)

• штетности везане за организацију рада


(прековремени рад, сменски рад, рад ноћу и друго)
- Нема

Лист 43 од 136
ПРОЦЕНА ТЕЛЕСНОГ НАПОРА И ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМА РАДУ

Легенда
Време трајања и учестаност изражена у процентима током радног дана

1.врло ретко <20%


2.повремено 21-40%
3.често 41-60%
4.претежни део радног времена 61-80%
5.све радно време >80%

Положај тела 1 2 3 4 5

1.стајање х
2.седење х
3.сагињање х
4.чучање х
5.клечање х
6.принудни положај х

Кретање у простору 1 2 3 4 5
1. ходање х
2. трчање х
3. пењање и силажење х
4. подвлачење х
5. окретање х
6. сагињање х
7. балансирање х

ПРОЦЕНА ТЕЖИНЕ РАДА

I II III IV
ЛАК СРЕДЊЕ ТЕЖАК ТЕЖАК ВРЛО ТЕЖАК
Седећи рад са Измена седења, Измена седења, Измена седења, стајања
ограниченим стајања и ходања стајања и ходања и ходања
ходањем и стајањем
Без дизања и Са дизањем и Са дизањем и Са дизањем и ношењем
ношења терета ношењем терета ношењем терета терета
Ж мање од 5 kg Ж 5-10 kg Ж 10 и више kg
М мање од 12 kg М 12-25 kg М 25 kg и више kg
Без статичког рада Мало присуство Значајно присуство Стално присуство
статичког рада статичког рада статичког рада

Послови који се обављају захтевају измену стајања, ходања и чучања, уз повремено


дизање и преношење терета мање тежине, па се рад на основу ових критеријума може
окарактерисати као средње тежак.

Лист 44 од 136
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ

ПРОЦЕНА, ВРЕДНОВАЊЕ И СМАЊИВАЊЕ РИЗИКА


КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА РИЗИКА

ФРЕКВЕНЦИ
ВЕРОВАТНО

РИЗИКА
ДОГАЂАЈА

РАДНИКА
ИЗВОР

НИВО
МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА

СТЕПЕН
ШТЕТЕ

РИЗИК
ОПАСНОСТИ, ШТЕТНОСТИ

БРОЈ
ЋА

ЈА
Поштовање сигурносних процедура у погледу безбедности и
Унутрашњи транспорт и кретање НИЗАК здравља на раду.
1,5 4,0 2,5 2 30 АЛИ
радних машина или возила....... ПОСТОЈИ Обележити и редовно одржавати путеве унутрашњег
транспорта.
Поштовање сигурносних процедура у погледу безбедности и
Опасне површине ( подови и све НИЗАК здравља на раду.
врсте газишта, површине са којима 1,5 2,0 1,5 2 9 АЛИ
ПОСТОЈИ Континуирана процена ефикасности превентивних мера.
запослени долази у додир, и сл. )
Одржавање радног простора сувим и чистим.
НИЗАК Редовна употреба личних заштитних средстава (ципеле са
Опасност од пада предмета 2,0 2,0 2,5 2 20,0 АЛИ ојачаном капицом) и замена истих у складу са прописаном
ПОСТОЈИ
периодиком.
Опасност од обртних и покретних НИЗАК Поштовање упутстава за безбедан рад и руковање опремом за
1,5 4,0 1,5 2 18,0 АЛИ
рад.
делова машина ПОСТОЈИ

Опасност од индиректног додира НИЗАК Редовно одржавање и периодичан преглед и испитивање


са деловима електричне 1,5 2,0 1,0 2 6,0 АЛИ електричне инсталације и уређаја у складу са важећим
ПОСТОЈИ
инсталације прописима.
Опасност услед учешћа у НИЗАК Поштовање саобраћајних прописа и општих мера у погледу
саобраћају (при доласку на посао и 1,5 15,0 0,5 1 11.25 АЛИ безбедности у саобраћају.
ПОСТОЈИ
одласку са посла)
Штетни утицаји микроклиме НИЗАК
Обавезно коришћење личних заштитних средстава (зима, лето)
(ниска температура у припремном 1,5 4,0 1,0 2 12 АЛИ и замена истих у складу са прописаном периодиком.
ПОСТОЈИ
оделењу) Санација система грејања у оделењу припреме.

Лист 45 од 136
НИЗАК
Редовно одржавање система осветљења у радионицама.
Недовољна осветљеност 1,5 2,0 2,5 2 15 АЛИ Замена неисправних светиљки новим.
ПОСТОЈИ

Организационе мере за смањење физичког напрезања:


Нефизиолошки положај тела НИЗАК ограничавање трајања и интензитета физичког оптерећења и
(дуготрајано стајање, седење, 1,5 2,0 1,5 2 9 АЛИ
ПОСТОЈИ смењивање запослених на физички напорним радним
чучање)
операцијама уз одговарајуће периоде одмора.

ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА АНАЛИЗИРАНА РАДНА МЕСТА: АУТОМЕХАНИЧАР - припремно одељење,


АУТОМЕХАНИЧАР - ваздушно одељење и
АУТОМЕХАНИЧАР - моторно одељење:
НИЗАК НИВО РИЗИКА,АЛИ ПОСТОЈИ

Лист 46 од 136
6. БРИГАДИР - горњи објекат, дневна нега

ОПИС РАДНИХ ПРОСТОРИЈА, ОПРЕМЕ ЗА РАД, РАДНЕ ОКОЛИНЕ, СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА


ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ НА РАДНОМ МЕСТУ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Карактеристике радних просторија:


Канцеларијска просторија и хала дневне неге се налазе у горњем објекту СП „Космај“ и
окарактерисане као простор који је:
- осветљен природном светлошћу а по потреби се користи и флуоресцентна
расвета,
- са централним грејањем,
- са изведеним системом вентилације;
- са бетонским подом,
- радни простор који се редовно чисти и одржава.

Запослени на анализираном радном месту обављају послове у канцеларији и у хали.


Запосленима су достављена лична заштитна средства на употребу.
Снимање организације рада на анализираном радном месту:

Сл.6 – Хала дневне неге – горњи објекат

• Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о организацији и


систематизацији послова за радно место које се обрађује
У наставку су дате поједине активности и задужења на радном месту које је анализирано:
БРИГАДИР - горњи објекат, дневна нега
Радни задаци:
− извршава све задатке из области своје струке у складу са степеном
стручности по задатим техничко-технолошким поступцима,
− руководи и непосредно контролише извршење послова који су предви-
ђени за извршење групи запослених којима непосредно руководи.
− Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца

• Подаци о радном месту добијени од запослених


Запослени на овом радном месту део послова обавља у канцеларији, а део послова у хали
дневне неге. При надзору извршења поправки на моторним возилима повремено користи
стандардни ручни алат при прегледу возила после одређеног броја пређених километара.

• Локација места на којима се послови обављају


Канцеларија, радионица и хала сервиса у Саобраћајном погону „Космај“ Нишки пут бр. 2.

Лист 47 од 136
• Услови за заснивање радног односа
Радна место:
- ВК-V степен стручне спреме машинског смера
- радно искуство 1 год.

• Укупан број запослених: 4

• Радно време:
Запослени на анализираном радном месту у СП „Космај“ раде у сменама:
− прва смена од 06 до 13 h или од 07-14 h
− друга смена од 14 – 21 h или 15 – 22 h и
− трећа смена од 22 – 05 h.

Одступање прописане, односно утврђене организације рада од фактичког стања


организације код послодавца
• Током процене ризика и израде овог Акта, увидом у Правилник о организацији и
систематизацији радних места и увидом у стварно стање, нису утврђена битна
одступања. Правилник о систематизацији радних места је уредно ажуриран и реално
је у примени.

• Подаци о потребним средствима и опреми за личну заштиту на раду


На анализираном радном месту у смислу Закона о безбедности и здрављу на раду и
Правилника о личним заштитним средствима запосленом су потребна средства и опрема за
личну заштиту на раду:
− радно одело од кепера (дводелно или комбинезон) – зимско / летње;
− капа од плавог кепера;
− ципеле- кожне са појачаном капицом и ребрастим гуменим ђоном;
− топли прслук са поставом од крзна без рукава.

• Анализа мера у смислу обезбеђивања услова радне околине

На основу извршених мерења у канцеларији и хали I сервиса, а у циљу утврђивања да ли су


на анализираном радном месту примењене мере утврђене прописима у области безбедности
и здравља на раду, техничким прописима и стандардима, можемо закључити следеће:

- Измерене вредности параметара микроклиме на анализираном радном месту


нису у зони комфора за зимски период у погледу температуре и брзине
струјања ваздуха.

- Измерене вредности осветљености на анализираном радном месту


задовољавају прописанe вредности сходно SRPS-u U.C9.100/62.

• Упутства за безбедан рад

Запосленим на анализираном радном месту нису потребна упутства за руковање и безбедан


рад са машинама које користе у процесу рада.

Лист 48 од 136
ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ

• Радна листа могућих опасности:

- Унутрашњи транспорт и кретање возила......


- Опасне површине ( подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долази у додир, и сл. )
- Опасност од индиректног додира делова под напоном
- Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)
- Опасност од пада предмета

• Радна листа могућих штетности:

- Штетни утицаји микроклиме


- Недовољна осветљеност
- Одговорност у примању и преношењу информација
- Рад у сменама

ГРУПИСАЊЕ ОПАСНОСТИ
• механичке опасности
- Унутрашњи транспорт и кретање возила.......
- Опасност од пада предмета

• опасности које се појављују са карактеристикама радног места


- Опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долазе у додир)
- Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)

• опасности које се појављују коришћењем електричне енергије


- Опасност од индиректног додира делова под напоном

ГРУПИСАЊЕ ШТЕТНОСТИ

• штетности које настају или се појављују у процесу рада


- Штетни утицаји микроклиме
- Недовољна осветљеност

• штетности које проистичу из физичких, психичких и психофизичких напора


који се узрочно везују за радно место и послове које запослени обављају (чек
листе)
- Одговорност у примању и преношењу информација

• штетности везане за организацију рада


(прековремени рад, сменски рад, рад ноћу и друго)
- Рад у сменама

Лист 49 од 136
ПРОЦЕНА ТЕЛЕСНОГ НАПОРА И ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМА РАДУ

Легенда
Време трајања и учестаност изражена у процентима током радног дана
1.врло ретко <20%
2.повремено 21-40%
3.често 41-60%
4.претежни део радног времена 61-80%
5.све радно време >80%

Положај тела 1 2 3 4 5

1.стајање х
2.седење х
3.сагињање х
4.чучање х
5.клечање х
6.принудни положај х

Кретање у простору 1 2 3 4 5
1. ходање х
2. трчање х
3. пењање и силажење х
4. подвлачење х
5. окретање х
6. сагињање х
7. балансирање х

ПРОЦЕНА ТЕЖИНЕ РАДА

I II III IV
ЛАК СРЕДЊЕ ТЕЖАК ТЕЖАК ВРЛО ТЕЖАК
Седећи рад са Измена седења, Измена седења, Измена седења, стајања
ограниченим стајања и ходања стајања и ходања и ходања
ходањем и стајањем
Без дизања и Са дизањем и Са дизањем и Са дизањем и ношењем
ношења терета ношењем терета ношењем терета терета
Ж мање од 5 kg Ж 5-10 kg Ж 10 и више kg
М мање од 12 kg М 12-25 kg М 25 kg и више kg
Без статичног рада Мало присуство Значајно присуство Стално присуство
статичког рада статичког рада статичког рада

Послови се обављају претежно у седећем положају уз ходање и стајање а терет се не


носи нити диже, али је велика одговорност у примању и преношењу информација па се
рад може окарактерисати као средње тежак.

Лист 50 од 136
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ

ПРОЦЕНА, ВРЕДНОВАЊЕ И СМАЊИВАЊЕ РИЗИКА


КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА РИЗИКА

ВЕРОВАТНО

РИЗИКА
ФРЕКВЕНЦ
ДОГАЂАЈА

РАДНИКА
ИЗВОР

НИВО
СТЕПЕН
МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА

ШТЕТЕ

РИЗИК
ОПАСНОСТИ, ШТЕТНОСТИ ...

БРОЈ
ИЈА
ЋА
Унутрашњи транспорт и кретање НИЗАК Обележити и редовно одржавати путеве унутрашњег
2,0 4,0 2,5 1 20 АЛИ
транспорта.
возила....... ПОСТОЈИ
Опасне површине ( подови и све Одржавање подова и свих врста газишта радног простора
врсте газишта, површине са НИЗАК сувим и чистим.
2,0 2,0 2,5 1 10,0 АЛИ
којима запослени долази у додир, ПОСТОЈИ Поштовање општих мера у погледу безбедности и здравља
и сл. ) на раду.
НИЗАК Редован периодични преглед и испитивање ел инсталација и
Електричне инсталације и
1,5 2,0 2,5 1 7,5 АЛИ уређаја у складу са важећим прописима.
уређаји ПОСТОЈИ

Опасност услед учешћа у НИЗАК Поштовање саобраћајних прописа и општих мера у погледу
саобраћају (при доласку на посао 1,5 15,0 0,5 1 11,25 АЛИ безбедности у саобраћају.
и одласку са посла) ПОСТОЈИ

НИЗАК Обавезно коришћење прописаних личних заштитних


Опасност од пада предмета 2,0 2,0 2,5 1 10,0 АЛИ средстава (ципеле са ојачаном капицом) и замена истих у
ПОСТОЈИ складу са прописаном периодиком.
Одговорност у примању и НИЗАК Обезбедити запосленима одговарајуће антистрес програме.
5,0 2,0 2,5 1 20,0 АЛИ
преношењу информација ПОСТОЈИ
НИЗАК Санација система грејања у хали дневне неге.
Штетни утицај микроклиме 2,0 2,0 2,5 1 10 АЛИ Употреба адекватних средстава личне заштите (зима, лето) и
ПОСТОЈИ замена истих у складу са прописаном периодиком.
НИЗАК Редовно одржавање система осветљења у хали дневне неге
Недовољна осветљеност 2,0 2,0 2,5 1 10 АЛИ
(заменити неисправне светиљке новим).
ПОСТОЈИ

Лист 51 од 136
НИЗАК Поштовање одредби Закона о раду о обавезном дневном и
Рад у сменама 5,0 2,0 1,5 1 15,0 АЛИ недељном одмору. Обавезно придржавање предвиђеног и
ПОСТОЈИ прописаног плана и распореда рада.

ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА АНАЛИЗИРАНО РАДНО МЕСТО: БРИГАДИР – горњи објекат, дневна нега:
НИЗАК НИВО РИЗИКА, АЛИ ПОСТОЈИ

Лист 52 од 136
7. БРАВАР - горњи и доњи објекат

ОПИС РАДНИХ ПРОСТОРИЈА, ОПРЕМЕ ЗА РАД, РАДНЕ ОКОЛИНЕ, СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА


ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ НА РАДНОМ МЕСТУ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Карактеристике радних просторија:


Хале у горњем и доњем објекту сервиса у Саобраћајном погону „Космај“ представљају радни
простор који је:
- осветљен природном светлошћу а по потреби се користи и флуоресцентна
расвета,
- са централним грејањем,
- са функционалним системом вентилације;
- са бетонским подом и каналима,
- простор који се редовно чисти и одржава.

Запослени на овим радним местима обављају браварске послове у халама дневне неге (горњи
и доњи објекат). При раду користе ручни електрични и пнеуматски алат.

Снимање организације рада на анализираном радном месту:

Сл.7.1 и Сл.7.2 – Интервенције бравара у хали дневне неге

• Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о организацији и


систематизацији послова за радно место које се обрађује
У наставку су дате поједине активности и задужења на радном месту које је анализирано:
Бравар горњи и доњи објекат
Радни задаци:
- обавља браварске послове у складу са степеном стручности према задатим
техничко-технолошким поступцима,
- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

• Подаци о радном месту добијени од запослених


Запослени на овом радном месту користе браварски и ручни алат. Од опреме за рад користе
апарат за електролиучно заваривање, апарата за аутогено резање.

• Локација места на којима се послови обављају


Хала у горњем и доњем објекту у Саобраћајном погону „Космај“ у Београду, Нишки пут 2.

Лист 53 од 136
• Услови за заснивање радног односа
Радна место:
- KV-III и ВК- V степен стручне спреме машинског смера
- радно искуство 1 год.

• Укупан број запослених: 12


• Радно време:
Запослени на анализираном радном месту у СП „Космај“ раде у сменама:
− у првој смени од 06 до 13 h.или од 07-14 h
− у другој смени од 14 – 21 h или 15 – 22 h
− у трећој смени од 22 – 05 h.

Одступање прописане, односно утврђене организације рада од фактичког стања


организације код послодавца
• Током процене ризика и израде овог Акта, увидом у Правилник о организацији и
систематизацији радних места и увидом у стварно стање, нису утврђена битна
одступања. Правилник о систематизацији радних места је уредно ажуриран и реално
је у примени.

• Подаци о потребним средствима и опреми за личну заштиту на раду


На анализираним радним местима у смислу Закона о безбедности и здрављу на раду и
Правилника о личним заштитним средствима запосленима су потребна средства и опрема за
личну заштиту на раду:
− Радно одело– од кепера (дводелно или комбинезон)- зимско/летње;
− Капа – од кепера са штитником,
− Прслук – платнени са крзненом поставом.
− Заштитне рукавице,
− Ципеле са појачаном капицом и гуменим вибрационим ђоном
По потреби при заваривању:
− Кецеља – кожна, прорезана (при заваривању
− Потколенице кожне које прекривају ципелу по целој дужини (при
заваривању)
− Заштитне наочари са прозирним стаклом
− Рукавице кожне за завариваче са дугим манжетнама
− Маска за заваривање

• Анализа мера у смислу обезбеђивања услова радне околине

На основу извршених мерења у хали дневне неге, а у циљу утврђивања да ли су на


анализираном радном месту примењене мере утврђене прописима у области безбедности и
здравља на раду, техничким прописима и стандардима, можемо закључити следеће:

- Измерене вредности параметара микроклиме на анализираном радном месту


нису у зони комфора за зимски период.
- Измерене вредности осветљености на анализираном радном месту не
задовољавају прописанe вредности сходно SRPS-u U.C9.100/62.

• Упутства за безбедан рад


Запосленима на анализираним радним местима су потребна упутства за руковање и безбедан
рад са апаратима за заваривање (електролучно и аутогено).

Лист 54 од 136
ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ
• Радна листа могућих опасности:
- Опасне површине ( подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долази у додир, и сл. )
- Опасност од индиректног додира делова под напоном
- Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)
- Унутрашњи транспорт и кретање возила
- Опасност од обртних и покретних делова опреме за рад
- Опасност од пада предмета
- Опасност од пожара и експлозије при заваривању

• Радна листа могућих штетности:


- Хемијске штетности (прашина и издувни гасови у хали дневне неге)
- Штетни утицаји ниске температуре у зимском периоду у хали дневне неге
- Недовољна осветљеност у хали дневне неге
- Штетности од зрачења приликом заваривања
- Нефизиолошки положај тела (дуготрајно стајање)
- Рад у сменама ноћни рад

ГРУПИСАЊЕ ОПАСНОСТИ
• механичке опасности
- Унутрашњи транспорт и кретање возила
- Опасност од пада предмета

• опасности које се појављују са карактеристикама радног места


- Опасне површине ( подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долази у додир, и сл. )
- Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)
- Опасност од обртних и покретних делова опреме за рад
- Опасност од пожара и експлозије при заваривању

• опасности које се појављују коришћењем електричне енергије


- Опасност од индиректног додира делова под напоном

ГРУПИСАЊЕ ШТЕТНОСТИ
• штетности које настају или се појављују у процесу рада
- Хемијске штетности (прашина и издувни гасови у хали дневне неге)
- Штетни утицаји ниске температуре у зимском периоду у хали дневне неге
- Недовољна осветљеност у хали дневне неге
- Штетности од зрачења приликом заваривања

• штетности које проистичу из физичких, психичких и психофизичких напора


који се узрочно везују за радно место и послове које запослени обављају (чек
листе)
- Нефизиолошки положај тела ( дуготрајно стајање)

• штетности везане за организацију рада


(прековремени рад, сменски рад, рад ноћу и друго)
- Рад у сменама, ноћни рад
Лист 55 од 136
ПРОЦЕНА ТЕЛЕСНОГ НАПОРА И ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМА РАДУ

Легенда
Време трајања и учестаност изражена у процентима током радног дана
1.врло ретко <20%
2.повремено 21-40%
3.често 41-60%
4.претежни део радног времена 61-80%
5.све радно време >80%

Положај тела 1 2 3 4 5

1.стајање х
2.седење х
3.сагињање х
4.чучање х
5.клечање х
6.принудни положај х

Кретање у простору 1 2 3 4 5
1. ходање х
2. трчање х
3. пењање и силажење х
4. подвлачење х
5. окретање х
6. сагињање х
7. балансирање х

ПРОЦЕНА ТЕЖИНЕ РАДА

I II III IV
ЛАК СРЕДЊЕ ТЕЖАК ТЕЖАК ВРЛО ТЕЖАК
Седећи рад са Измена седења, Измена седења, Измена седења, стајања
ограниченим стајања и ходања стајања и ходања и ходања
ходањем и стајањем
Без дизања и Са дизањем и Са дизањем и Са дизањем и ношењем
ношења терета ношењем терета ношењем терета терета
Ж мање од 5 kg Ж 5-10 kg Ж 10 и више kg
М мање од 12 kg М 12-25 kg М 25 kg и више kg
Без статичког рада Мало присуство Значајно присуство Стално присуство
статичког рада статичког рада статичког рада

Послови који се обављају у стојећем положају, са радом у принудном положају тела, са


дизањем и ношењем терета знатне тежине, па се рад на основу ових критеријума може
окарактерисати као тежак.

Лист 56 од 136
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ

ПРОЦЕНА, ВРЕДНОВАЊЕ И СМАЊИВАЊЕ РИЗИКА


КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА РИЗИКА

ВЕРОВАТНО

РИЗИКА
ФРЕКВЕНЦ
ДОГАЂАЈА

РАДНИКА
ИЗВОР

НИВО
СТЕПЕН
МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА

ШТЕТЕ

РИЗИК
ОПАСНОСТИ, ШТЕТНОСТИ ...

БРОЈ
ИЈА
ЋА
Опасне површине (подови и све Поштовање сигурносних процедура у погледу безбедности и
врсте газишта, површине са НИЗАК здравља на раду.
2,0 2,0 1,5 2 12,0 АЛИ
којима запослени долази у додир, ПОСТОЈИ Одржавање подова у радном простору сувим и чистим.
и сл. )
Електричне инсталације и НИЗАК Редован периодични преглед и испитивање ел инсталација и
2,0 2,0 1,5 1 6,0 АЛИ
уређаја у складу са важећим прописима.
уређаји ПОСТОЈИ
Опасност услед учешћа у НИЗАК Поштовање саобраћајних прописа и општих мера у погледу
саобраћају (при доласку на посао 1,5 15,0 0,5 1 11,25 АЛИ безбедности у саобраћају.
и одласку са посла) ПОСТОЈИ

НИЗАК Обележити и редовно одржавати путеве унутрашњег


Унутрашњи транспорт и кретање
2,0 4,0 2,5 1 20,0 АЛИ транспорта.Поштовање општих мера у погледу безбедности и
возила....... ПОСТОЈИ здравља на раду при кретању и раду у хали и у кругу погона.
Поштовање упутстава за безбедан рад и руковање опремом за
Опасност од обртних и НИЗАК рад.
2,0 6,0 2,5 1 30,0 АЛИ
покретних делова опреме за рад ПОСТОЈИ Редован периодични преглед опрема за рад у складу са
прописима о безбедности и здрављу на раду.
НИЗАК Обавезно коришћење прописаних личних заштитних средстава
Опасност од пада предмета 2,0 2,0 2,5 1 10,0 АЛИ (ципеле са ојачаном капицом) и замена истих у складу са
ПОСТОЈИ прописаном периодиком.
НИЗАК Поштовање свих мера безбедности при забаривању и гасном
Опасност од пожара и експлозије
1,5 15,0 1,5 1 33,75 АЛИ резању материјала који могу изазвати пожар и експлозију или
при заваривању ПОСТОЈИ који се налазе у близини запаљивих и експлозивних материја.
Хемијске штетности (прашина и НИЗАК Обавезна употреба локалног система за одсис издувних гасова
издувни гасови у хали дневне 1,5 2,0 2,5 1 7,5 АЛИ при раду у хали.
неге) ПОСТОЈИ

Лист 57 од 136
Штетни утицаји ниске Санација система грејања у хали.
температуре у зимском периоду у НИЗАК Обавезна наменска употреба средстава за личну заштиту
2,0 2,0 2,5 1 10,0 АЛИ
хали дневне неге ПОСТОЈИ (зимско и летње одело) и замена истих у складу са прописаном
периодиком.
Недовољна осветљеност у хали НИЗАК Санација система осветљења у хали.
дневне неге 2,0 2,0 2,5 1 10,0 АЛИ Замена неисправних светиљки новим.
ПОСТОЈИ

Штетности од зрачења приликом НИЗАК Наменска употреба личних заштитних средтава при заваривању
заваривања 2,0 2,0 2,5 1 10,0 АЛИ (наочари и маска).
ПОСТОЈИ

Организационе мере за смањење физичког напрезања:


Нефизиолошки положај тела НИЗАК ограничавање трајања и интензитета физичког оптерећења и
2,0 2,0 2,5 1 10,0 АЛИ
(дуготрајно стајање) ПОСТОЈИ смењивање запослених на физички напорним радним
операцијама уз одговарајуће периоде одмора.

НИЗАК Поштовање одредби Закона о раду о обавезном дневном и


Рад у сменама 2,0 2,0 1,5 2 12,0 АЛИ недељном одмору. Обавезно придржавање предвиђеног и
ПОСТОЈИ прописаног плана и распореда рада.

ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА АНАЛИЗИРАНА РАДНА МЕСТА БРАВАР - горњи објекат и


БРАВАР - доњи објекат:
НИЗАК НИВО РИЗИКА, АЛИ ПОСТОЈИ

Лист 58 од 136
8. БРАВАР браварско лимарска радионица

ОПИС РАДНИХ ПРОСТОРИЈА, ОПРЕМЕ ЗА РАД, РАДНЕ ОКОЛИНЕ, СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА


ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ НА РАДНОМ МЕСТУ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Запослени на анализираном радном месту посао обавља у браварско-лимарској радионици


која се налази у горњем објекту.
Браварско лимарска радионица представља радни простор који је:
- осветљен природном светлошћу а по потреби се користи и вештачка расвета;
- са централним грејањем;
- са бетонским подом и каналом;
- са изведеним системом вентилације;
- простор који се редовно чисти и одржава.
Запослени на овом радном месту користи браварски алат и машине за обраду метала. Од
опреме за рад користе се: машина за савијање лима (ручни троваљак), маказе за сечење лима,
апарати за аутогено и електролучно завиривање, бушилица, ватрено тоцило, машина за
сечење метала и гаражна хидраулчна ручна дизалица.
Запосленима на анализираном радном месту су достављена лична заштитна средства на
употребу .

Снимање организације рада на анализираном радном месту:

Сл8.1.-Део опреме за рад у радионици Сл.8.2.-Браварско лимарска радионица.

Сл. 8.3.-Бравар при машинском сечењу метала Сл.8.4.- Интервенција бравара у каналу

Лист 59 од 136
• Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о организацији и
систематизацији послова за радно место које се обрађује
У наставку су дате поједине активности и задужења на радном месту које је анализирано:
Бравар:
Радни задаци:
- извршава све браварске послове у складу са степеном стручности према
задатим техничко-технолошким поступцима,
- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца

• Подаци о радном месту добијени од запослених


Запослени на овом радном месту обавља све браварске послове како у браварско-лимарској
радионици тако и у кругу погона. При раду користе горе наведене машине и уређаје за
обраду метала и ручни алат.

• Локација места на којима се послови обављају


Браварско-лимарска радионица у горњем објекту у Саобраћајном погону „Космај“ у
Београду, Нишки пут бр. 2.

• Услови за заснивање радног односа


Радна место:
- ВК- V и КВ - III степен стручне спреме машинске струке
- радно искуство 1 год.

• Укупан број запослених: 2


• Радно време:
Бравари у браварско-лимарској еадионици у Саобраћајном погону „Космај“ раде само у
првој смени од 06 до 13 h / 07 до 14 h.

Одступање прописане, односно утврђене организације рада од фактичког стања


организације код послодавца
• Током процене ризика и израде овог Акта, увидом у Правилник о организацији и
систематизацији радних места и увидом у стварно стање, нису утврђена битна
одступања. Правилник о систематизацији радних места је уредно ажуриран и реално
је у примени.

• Подаци о потребним средствима и опреми за личну заштиту на раду

На анализираном радном месту у смислу Закона о безбедности и здрављу на раду и


Правилника о личним заштитним средствима запосленом су потребна средства и опрема за
личну заштиту на раду:
− Радно одело– од кепера (дводелно или комбинезон)- зимско/летње;
− Капа – од кепера са штитником,
− Прслук – платнени са крзненом поставом.
− Заштитне рукавице,
− Заштитне наочари са прозирним стаклом
− Ципеле са појачаном капицом и гуменим вибрационим ђоном
− Кецеља – кожна, прорезана (при заваривању)
− Потколенице кожне које прекривају ципелу по целој дужини (при
заваривању)
− Рукавице кожне за завариваче са дугим манжетнама
− Маска за заваривање
Лист 60 од 136
По потреби када се ради сечење метала на машини за сечење користити лична заштитна
средства за заштиту слуха (одговарајући антифони).
По потреби при раду у каналу предвидети употребу заштитног шлема (пластичног мале
тежине за заштиту главе од пада предмета и удара главом).

• Анализа мера у смислу обезбеђивања услова радне околине

На основу извршених мерења у браварској радионици, а у циљу утврђивања да ли су на


анализираном радном месту примењене мере утврђене прописима у области безбедности и
здравља на раду, техничким прописима и стандардима, можемо закључити следеће:

- Измерене вредности параметара микроклиме на анализираном радном месту


нису у зони комфора за зимски период у погледу температуре.

- Измерене вредности осветљености на анализираном радном месту не


задовољавају прописанe вредности сходно SRPS-u U.C9.100/62.

• Упутства за безбедан рад


Запосленима на анализираном радном месту су потребна упутства за руковање и безбедан
рад са машинама које користе у процесу рада (машина за савијање лима (ручни троваљак),
маказе за сечење лима, апарати за аутогено и електролучно завиривање, бушилица, ватрено
тоцило, машина за сечење метала и гаражна хидраулчна ручна дизалица).

ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ

• Радна листа могућих опасности:

− Опасне површине ( подови и све врсте газишта, површине са којима


запослени долази у додир, и сл. )
− Опасност од индиректног додира делова под напоном
− Опасност од пада предмета
− Опасност од опекотина при заваривању
− Унутрашњи транспорт и кретање возила
− Опасност услед учешћа у саобраћају (долазак на посао и одлазак са посла)
− Опасност од летеће металне струготине
− Опасност од покретних и ротирајућих делова опреме за рад
− Опасност од разлетања материјала и радног комада

• Радна листа могућих штетности:

- Штетни утицај микроклиме (ниска температура)


- Недовољна осветљеност
- Хемијске штетности (гасови који се јављају при електролучном
заваривању)
- Физичке штетности (бука при раду са машином за сечење метала)
- Физички напори (активности у фази припреме материјала који се вари,
сече и сл)
- Нефизиолошки положај тела (при сечењу, брушењу и заваривању изнад
главе у каналу)

Лист 61 од 136
ГРУПИСАЊЕ ОПАСНОСТИ
• механичке опасности
− Опасност од пада предмета
− Унутрашњи транспорт и кретање возила
− Опасност од летеће металне струготине
− Опасност од покретних и ротирајућих делова опреме за рад
− Опасност од разлетања материјала и радног комада

• опасности које се појављују са карактеристикама радног места


- Опасне површине ( подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долази у додир, и сл. )
- Опасност од опекотина при заваривању
- Опасност услед учешћа у саобраћају (долазак на посао и одлазак са
посла)

• опасности које се појављују коришћењем електричне енергије


- Опасност од индиректног додира делова под напоном

ГРУПИСАЊЕ ШТЕТНОСТИ

• штетности које настају или се појављују у процесу рада


- Штетни утицај микроклиме (ниска температура)
- Недовољна осветљеност
- Хемијске штетности (гасови који се јављају при електролучном
заваривању)
- Физичке штетности (бука при раду са машином за сечење метала)

• штетности које проистичу из физичких, психичких и психофизичких напора


који се узрочно везују за радно место и послове које запослени обављају (чек
листе)
- Физички напори (активности у фази припреме материјала који се вари,
сече и сл)
- Нефизиолошки положај тела (при сечењу, брушењу и заваривању изнад
главе у каналу)

• штетности везане за организацију рада


(прековремени рад, сменски рад, рад ноћу и друго)
- Нису констатоване обзиром да нема прековременог, сменског нити ноћног
рада.

ПРОЦЕНА ТЕЛЕСНОГ НАПОРА И ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМА РАДУ

Легенда
Време трајања и учестаност изражена у процентима током радног дана

1. врло ретко <20%


6. повремено 21-40%
7. често 41-60%
8. претежни део радног времена 61-80%
9. све радно време >80%

Лист 62 од 136
Положај тела 1 2 3 4 5

1.стајање х
2.седење х
3.сагињање х
4.чучање х
5.клечање х
6.принудни положај х

Кретање у простору 1 2 3 4 5
1. ходање х
2. трчање х
3. пењање и силажење х
4. подвлачење х
5. окретање х
6. сагињање х
7. балансирање х

ПРОЦЕНА ТЕЖИНЕ РАДА

I II III IV
ЛАК СРЕДЊЕ ТЕЖАК ТЕЖАК ВРЛО ТЕЖАК
Седећи рад са Измена седења, Измена седења, Измена седења, стајања
ограниченим стајања и ходања стајања и ходања и ходања
ходањем и стајањем
Без дизања и Са дизањем и Са дизањем и Са дизањем и ношењем
ношења терета ношењем терета ношењем терета терета
Ж мање од 5 kg Ж 5-10 kg Ж 10 и више kg
М мање од 12 kg М 12-25 kg М 25 kg и више kg
Без статичког рада Мало присуство Значајно присуство Стално присуство
статичког рада статичког рада статичког рада

Послови који се обављају захтевају измену стајања, уз повремено дизање и преношење


терета знатне тежине, са честом потребом рада у каналу и радом изнад главе (сечење,
брушење, заваривање) па се рад на основу ових критеријума може окарактерисати као
тежак.

Лист 63 од 136
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ

ПРОЦЕНА, ВРЕДНОВАЊЕ И СМАЊИВАЊЕ РИЗИКА


КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА РИЗИКА

ФРЕКВЕН
ДОГАЂАЈ
ВЕРОВАТ

РАДНИК
СТЕПЕН
ИЗВОР

ШТЕТЕ
НИВО

РИЗИК
МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА

НОЋА

ЦИЈА
БРОЈ
ОПАСНОСТИ, ШТЕТНОСТИ... РИЗИКА

А
Опасне површине (подови и све Поштовање сигурносних процедура у погледу безбедности и
врсте газишта, површине са НИЗАК здравља на раду.
1,5 4,0 2,5 1 15,0 АЛИ
којима запослени долази у додир, ПОСТОЈИ Одржавање радног простора сувим и чистим.
и сл.)
НИЗАК Редовно одржавање и перидични преглед и испитивање
Електричне инсталације и
1,5 15 1,0 1 22,5 АЛИ електричне инсталације и опреме за рад у складу са важећим
уређаји ПОСТОЈИ прописима.
НИЗАК
Обавезна наменска употреба личних заштитних средстава
Опасност од пада предмета 2,0 2,0 1,5 1 6,0 АЛИ (ципела са ојачаном капицом) и замена истих у складу са
ПОСТОЈИ прописаном периодиком.

НИЗАК
Обавезна наменска употреба личних заштитних средстава при
Опасност од опекотина при заваривању и замена истих у складу са прописаном
2,0 4,0 2,5 1 20,0 АЛИ
заваривању ПОСТОЈИ периодиком.

Унутрашњи транспорт и кретање НИЗАК


1,5 6,0 2,5 1 22,5 АЛИ Обележавање и редовно одржавање путева унутрашњег
возила ПОСТОЈИ транспорта.
Опасност услед учешћа у Поштовање саобраћајних прописа и општих мера у погледу
11,2 НИЗАК
саобраћају (при доласку на посао 1,5 15,0 0,5 1 АЛИ безбедности у саобраћају.
5 ПОСТОЈИ
и одласку са посла)
НИЗАК
Обавезна наменска употреба личних заштитних средстава при
Опасност од летеће металне брушењу (заштитне наочари) и замена истих у складу са
2,0 6,0 1,5 1 18,0 АЛИ
струготине ПОСТОЈИ прописаном периодиком.

Лист 64 од 136
Поштовање упутстава за безбедан рад и руковање опремом за
Опасност од покретних и НИЗАК рад.
1,5 10,0 1,0 1 15,0 АЛИ
ротирајућих делова опреме за рад ПОСТОЈИ Редован периодични преглед и испитивање опреме за рад у
складу са прописаном периодиком.
НИЗАК
Поштовање упутстава за безбедан рад и руковање машином за
Опасност од разлетања сечење метала. Правилно причврстити радни комад који се
1,5 10,0 1,0 1 15,0 АЛИ
материјала и радног комада ПОСТОЈИ сече.
Санација система грејања у браварско-лимарској радионици.
НИЗАК
Штетни утицај микроклиме АЛИ Обавезна наменска употреба личних заштитних средстава
2,0 2,0 1,5 1 6,0
(ниска температура) ПОСТОЈИ (зима/лето) и замена истих у складу са прописаном
периодиком.
Редовно одржавање система осветљења у браварско-лимарској
НИЗАК
Недовољна осветљеност 2,0 2,0 2,5 1 10,0 АЛИ радионици.
ПОСТОЈИ Замена неисправних светиљки новим.
Хемијске штетности (гасови који НИЗАК
се јављају при електролучном 2,0 4,0 1,5 1 12,0 АЛИ Редовно вентилисати радни простор.
заваривању) ПОСТОЈИ

Физичке штетности (бука при НИЗАК


раду са машином за сечење 2,0 6,0 1,0 1 12,0 АЛИ Обавезна употреба ЛЗС за заштиту слуха (антифони) при раду
метала) ПОСТОЈИ са машином за сечење метала.
Физички напори (активности у НИЗАК
фази припреме материјала који се 2,0 4,0 1,5 1 12,0 АЛИ Поштовање препорука за подизање и ношење терета.
вари, сече и сл) ПОСТОЈИ

Нефизиолошки положај тела (при НИЗАК Организационе мере за смањење физичког напрезања:
сечењу, брушењу и заваривању 2,0 4,0 1,5 1 9,0 АЛИ ограничавање трајања и интензитета физичког оптерећења и
изнад главе у каналу) ПОСТОЈИ смењивање запослених на физички напорним радним
операцијама уз одговарајуће периоде одмора.

ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА АНАЛИЗИРАНО РАДНО МЕСТО БРАВАР у браварско-лимарској радионици:


НИЗАК НИВО РИЗИКА, АЛИ ПОСТОЈИ

Лист 65 од 136
9. БРАВАР - машинска радионица

ОПИС РАДНИХ ПРОСТОРИЈА, ОПРЕМЕ ЗА РАД, РАДНЕ ОКОЛИНЕ, СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА


ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ НА РАДНОМ МЕСТУ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Карактеристике радних просторија:


Машинска радионица се налази у горњем објекту у Саобраћајном погону „Космај“
представља простор који је:
- осветљен природним светлом а по потреби и флуоресцентном расветом;
- са централним грејањем;
- са изведеним системом вентилације;
- са равним бетонским подом и изолационим подлогама испред машина;
- простор који се редовно чисти и одржава.

Запослени на овом радном месту користи браварски алат и машине за обраду метала. Од
опреме за рад користе се: бушилице, брусилице, апарат за заваривање гасно и електролучно,
ватрено тоцило, рендисаљка, струг, машинска тестера-бансек и машина за обраду кочионих
облога.

Снимање организације рада на анализираном радном месту:

Сл. 9.1.- Бравар при брушењу Сл. 9.2.- Бравар при заваривању
у машинској радионици

• Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о организацији и


систематизацији послова за радно место које се обрађује
У наставку су дате поједине активности и задужења на радном месту које је анализирано:
Бравар машинске радионице
Радни задаци:
- обавља браварске послове у складу са степеном стручности према задатим
техничко-технолошким поступцима,
- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

• Подаци о радном месту добијени од запослених


Запослени на овом радном месту користе ручни алат и машине за обраду метала. Радне
задатке обавља искључиво у машинској радионици.

• Локација места на којима се послови обављају


Машинска радионица у горњем објекту у Саобраћајном погону „Космај“ у Београду, Нишки
пут бр. 2.

Лист 66 од 136
• Услови за заснивање радног односа
Радна место:
- ВК-V степен стручне спреме машинска смера

• Укупан број запослених: 3


• Радно време:
Запослени на анализираном радном месту у СП „Космај“ раде само у првој смени од 06 до 13
h или 07-14

Одступање прописане, односно утврђене организације рада од фактичког стања


организације код послодавца
• Током процене ризика и израде овог Акта, увидом у Правилник о организацији и
систематизацији радних места и увидом у стварно стање, нису утврђена битна
одступања. Правилник о систематизацији радних места је уредно ажуриран и реално
је у примени.

• Подаци о потребним средствима и опреми за личну заштиту на раду

На анализираном радном месту у смислу Закона о безбедности и здрављу на раду и


Правилника о личним заштитним средствима запосленом су потребна средства и опрема за
личну заштиту на раду:
− Радно одело– од кепера (дводелно или комбинезон)- зимско/летње;
− Капа – од кепера са штитником,
− Прслук – платнени са крзненом поставом.
− Заштитне рукавице,
− Заштитне наочари са прозирним стаклом
− Ципеле са појачаном капицом и гуменим вибрационим ђоном
− Кецеља – кожна, прорезана (при заваривању)
− Потколенице кожне које прекривају ципелу по целој дужини (при
заваривању)
− Рукавице кожне за завариваче са дугим манжетнама
− Маска за заваривање
− Заштитна маска за заштиту од металних честица

• Анализа мера у смислу обезбеђивања услова радне околине

На основу извршених мерења у машинској радионици, а у циљу утврђивања да ли су на


анализираном радном месту примењене мере утврђене прописима у области безбедности и
здравља на раду, техничким прописима и стандардима, можемо закључити следеће:

- Измерене вредности параметара микроклиме на анализираном радном месту су


у зони комфора за зимски период.

- Измерене вредности осветљености на анализираном радном месту не


задовољавају прописанe вредности сходно SRPS-u U.C9.100/62.

• Упутства за безбедан рад


Запосленима на анализираном радном месту су потребна упутства за руковање и безбедан
рад са машинама које користе у процесу рада (бушилица, брусилица, апарат за заваривање
гасно и електролучно, ватрено тоцило, рендисаљка, струг, машинска тестера-бансек и
машина за обраду кочионих облога).
Лист 67 од 136
ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ
Радна листа могућих опасности:
− Опасне површине ( подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долази у додир, и сл. )
− Опасност од индиректног додира делова под напоном
− Опасност од пада предмета
− Опасност од опекотина при заваривању
− Унутрашњи транспорт и кретање возила
− Опасност услед учешћа у саобраћају (долазак на посао и одлазак са посла)
− Опасност од летеће металне струготине
− Опасност од покретних и ротирајућих делова опреме за рад

• Радна листа могућих штетности:


- Недовољна осветљеност
- Хемијске штетности (гасови који се јављају при електролучном заваривању
- Физички напори (активности у фази припреме материјала који се вари,
сече и сл)
- Нефизиолошки положај тела (стајање и седење)

ГРУПИСАЊЕ ОПАСНОСТИ
• механичке опасности
− Опасност од пада предмета
− Унутрашњи транспорт и кретање возила
− Опасност од летеће металне струготине
− Опасност од покретних и ротирајућих делова опреме за рад

• опасности које се појављују са карактеристикама радног места


- Опасне површине ( подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долази у додир, и сл. )
- Опасност од опекотина при заваривању
- Опасност услед учешћа у саобраћају (долазак на посао и одлазак са
посла)

• опасности које се појављују коришћењем електричне енергије


- Опасност од индиректног додира делова под напоном

ГРУПИСАЊЕ ШТЕТНОСТИ

• штетности које настају или се појављују у процесу рада


- Недовољна осветљеност
- Хемијске штетности (гасови који се јављају при електролучном заваривању

• штетности које проистичу из физичких, психичких и психофизичких напора


који се узрочно везују за радно место и послове које запослени обављају (чек
листе)
- Физички напори (активности у фази припреме материјала који се вари,
сече и сл)
- Нефизиолошки положај тела (стајање и седење)
• штетности везане за организацију рада (прековремени рад, сменски рад, рад ноћу
и друго)
Нису констатоване обзиром да нема прековременог, сменског нити ноћног рада.
Лист 68 од 136
ПРОЦЕНА ТЕЛЕСНОГ НАПОРА И ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМА РАДУ

Легенда
Време трајања и учестаност изражена у процентима током радног дана

1. врло ретко <20%


2. повремено 21-40%
3. често 41-60%
4. претежни део радног времена 61-80%
5. све радно време >80%

Положај тела 1 2 3 4 5

1.стајање х
2.седење х
3.сагињање х
4.чучање х
5.клечање х
6.принудни положај х

Кретање у простору 1 2 3 4 5
1. ходање х
2. трчање х
3. пењање и силажење х
4. подвлачење х
5. окретање х
6. сагињање х
7. балансирање х

ПРОЦЕНА ТЕЖИНЕ РАДА

I II III IV
ЛАК СРЕДЊЕ ТЕЖАК ТЕЖАК ВРЛО ТЕЖАК
Седећи рад са Измена седења, Измена седења, Измена седења,
ограниченим стајања и ходања стајања и ходања стајања и ходања
ходањем и стајањем
Без дизања и Са дизањем и Са дизањем и Са дизањем и
ношења терета ношењем терета ношењем терета ношењем терета
Ж мање од 5 kg Ж 5-10 kg Ж 10 и више kg
М мање од 12 kg М 12-25 kg М 25 kg и више kg
Без статичког рада Мало присуство Значајно присуство Стално присуство
статичког рада статичког рада статичког рада

Послови који се обављају захтевају претежно стајање за машином, уз повремено


дизање и преношење терета знатне тежине, па се рад на основу ових критеријума може
окарактерисати као тежак.
Лист 69 од 136
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ

ПРОЦЕНА, ВРЕДНОВАЊЕ И СМАЊИВАЊЕ РИЗИКА


КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА РИЗИКА

ФРЕКВЕН
ДОГАЂАЈ
ВЕРОВАТ

РАДНИК
СТЕПЕН
ИЗВОР

ШТЕТЕ
НИВО

РИЗИК
МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА

НОЋА

ЦИЈА
БРОЈ
ОПАСНОСТИ, ШТЕТНОСТИ... РИЗИКА

А
Опасне површине (подови и све Поштовање сигурносних процедура у погледу безбедности и
врсте газишта, површине са НИЗАК здравља на раду.
1,5 4,0 2,5 1 15,0 АЛИ
којима запослени долази у додир, ПОСТОЈИ Одржавање радног простора сувим и чистим.
и сл.)
НИЗАК Редовно одржавање и перидични преглед и испитивање
Електричне инсталације и
1,5 15 1,0 1 22,5 АЛИ електричне инсталације и опреме за рад у складу са важећим
уређаји ПОСТОЈИ прописима.
НИЗАК
Обавезна наменска употреба личних заштитних средстава
Опасност од пада предмета 2,0 2,0 1,5 1 6,0 АЛИ (ципела са ојачаном капицом) и замена истих у складу са
ПОСТОЈИ прописаном периодиком.

НИЗАК
Обавезна наменска употреба личних заштитних средстава при
Опасност од опекотина при заваривању и замена истих у складу са прописаном
2,0 4,0 2,5 1 20,0 АЛИ
заваривању ПОСТОЈИ периодиком.

Унутрашњи транспорт и кретање НИЗАК


1,5 6,0 2,5 1 22,5 АЛИ Обележавање и редовно одржавање путева унутрашњег
возила ПОСТОЈИ транспорта.
Опасност услед учешћа у Поштовање саобраћајних прописа и општих мера у погледу
11,2 НИЗАК
саобраћају (при доласку на посао 1,5 15,0 0,5 1 АЛИ безбедности у саобраћају.
5 ПОСТОЈИ
и одласку са посла)
НИЗАК
Обавезна наменска употреба личних заштитних средстава при
Опасност од летеће металне брушењу (заштитне наочари) и замена истих у складу са
2,0 6,0 1,5 1 18,0 АЛИ
струготине ПОСТОЈИ прописаном периодиком.

Лист 70 од 136
Поштовање упутстава за безбедан рад и руковање опремом за
Опасност од покретних и НИЗАК рад.
1,5 10,0 1,0 1 15,0 АЛИ
ротирајућих делова опреме за рад ПОСТОЈИ Редован периодични преглед и испитивање опреме за рад у
складу са прописаном периодиком.
Редовно одржавање система осветљења у машинској
НИЗАК
Недовољна осветљеност 2,0 2,0 2,5 1 10,0 АЛИ радионици.
ПОСТОЈИ Замена неисправних светиљки новим.
Хемијске штетности (гасови који НИЗАК
се јављају при електролучном 2,0 4,0 1,5 1 12,0 АЛИ Редовно вентилисати радни простор.
заваривању) ПОСТОЈИ

Физички напори (активности у НИЗАК


фази припреме материјала који се 2,0 4,0 1,5 1 12,0 АЛИ Поштовање препорука за подизање и ношење терета.
вари, сече и сл) ПОСТОЈИ

НИЗАК Организационе мере за смањење физичког напрезања:


Нефизиолошки положај тела
2,0 4,0 1,5 1 9,0 АЛИ ограничавање трајања и интензитета физичког оптерећења и
(стајање и седење) ПОСТОЈИ смењивање запослених на физички напорним радним
операцијама уз одговарајуће периоде одмора.

ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА АНАЛИЗИРАНО РАДНО МЕСТО БРАВАР у машинској радионици:


НИЗАК НИВО РИЗИКА, АЛИ ПОСТОЈИ

Лист 71 од 136
10. АУТО ЛИМАР

ОПИС РАДНИХ ПРОСТОРИЈА, ОПРЕМЕ ЗА РАД, РАДНЕ ОКОЛИНЕ, СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА


ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ НА РАДНОМ МЕСТУ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Запослени на анализираном радном месту посао обавља у браварско лимарској радионици, а


делимочно у хали и на отвореном простору.

Браварско – лимарска радионици је окарактерисана као простор који је:


- осветљен природним светлом а по потреби и флуоресцентном расветом;
- са централним грејањем;
- са изведеним системом вентилације;
- са бетонским подом и каналом;
- простор који се редовно чисти и одржава.
Запослени у току рада користе ручни алат за кројење лима, електричне маказе, стоне маказе,
ручну машину за савијање лима, апарате за заваривање (електролучно и аутогено),
брусилице и ручни пнеуматски алат.
На овом радном месту запосленима су достављена на употребу лична заштитна средства.

Снимање организације рада на анализираном радном месту:

Сл.10.1 – Интервенција аутолимара у возилу Сл.10.2.-Аутолимар у браварско-лимарској


радионици

• Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о организацији и


систематизацији послова за радно место које се обрађује
У наставку су дате поједине активности и задужења на радном месту које је анализирано:
Ауто лимар
Радни задаци:
- Извршава све задатке из области своје струке у складу са степеном
стручности по задатим техничко-технолошким поступцима
- Врши „кројење“ лима, узма мере, сече кутије, по потреби вари, монтира
лајсне, прагове и сл.
- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
• Подаци о радном месту добијени од запосленог
Запослени на анализираном радном месту врше кројење лима и припрему делова за
заваривање и монтажу на возилима. Најчешће послове обављају у браварско-лимарској
радионици уз употребу горе наведене опреме за рад, а по потреби интервенишу и ван
радионице у кругу погона.

Лист 72 од 136
• Локација места на којима се послови обављају
Браварско-лимарска радионица у горњем објекту у Саобраћајном погону „Космај“ Нишки
пут бр. 2.

• Услови за заснивање радног односа


Радна место:
- КВ- III степен стручне спреме машинског смера

• Укупан број запослених: 4


• Радно време:
Запослени на анализираном радном месту у СП „Космај“ раде у првој смени од 07 до 14 h

Одступање прописане, односно утврђене организације рада од фактичког стања


организације код послодавца
Током процене ризика и израде овог Акта, увидом у Правилник о организацији и
систематизацији радних места и увидом у стварно стање, нису утврђена битна одступања.
Правилник о систематизацији радних места је уредно ажуриран и реално је у примени.

• Подаци о потребним средствима и опреми за личну заштиту на раду


На анализираном радном месту у смислу Закона о безбедности и здрављу на раду и
Правилника о личним заштитним средствима запосленом су потребна средства и опрема за
личну заштиту на раду:
− Радно одело– од кепера (дводелно или комбинезон)- зимско/летње;
− Капа – од кепера са штитником,
− Прслук – платнени са крзненом поставом.
− Заштитне рукавице,
− Заштитне наочари са прозирним стаклом
− Ципеле са појачаном капицом и гуменим вибрационим ђоном
− Кецеља – кожна, прорезана (при заваривању
− Потколенице кожне које прекривају ципелу по целој дужини (при
заваривању)
− Рукавице кожне за завариваче са дугим манжетнама
− Маска за заваривање

• Анализа мера у смислу обезбеђивања услова радне околине

На основу извршених мерења у браварској радионици, а у циљу утврђивања да ли су на


анализираном радном месту примењене мере утврђене прописима у области безбедности и
здравља на раду, техничким прописима и стандардима, можемо закључити следеће:

- Измерене вредности параметара микроклиме на анализираном радном месту


нису у зони комфора за зимски период у погледу температуре.

- Измерене вредности осветљености на анализираном радном месту не


задовољавају прописанe вредности сходно SRPS-u U.C9.100/62.

• Упутства за безбедан рад


Запослени на анализираном радном месту имају потребу за упутствима за руковање и
безбедан рад са машинама које користе у процесу рада

Лист 73 од 136
ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ

• Радна листа могућих опасности:

− Опасне површине ( подови и све врсте газишта, површине са којима


запослени долази у додир, и сл. )
− Опасност од слободног кретања материјала који могу нанети повреду
− Опасност од покретних делова опреме за рад
− Опасност од индиректног додира делова под напоном
− Опасност од опекотина при заваривању
− Опасност од пада предмета
− Опасност од посекотина
− Опасност од летеће металне струготине при брушењу
− Унутрашњи транспорт и кретање возила
− Опасност услед учешћа у саобраћају (долазак на посао и одлазак са посла)

• Радна листа могућих штетности:

- Штетни утицај микроклиме (ниска температура у браварско лимарској


радионици)
- Хемијске штетности (испарења при заваривању и сечењу)
- Физичке штетности (повремена бука при брушењу)
- Физички напори ( ручно преношење терета, гурање или вучење терета)
- Нефизиолошки положај тела (стајање, чучање)

ГРУПИСАЊЕ ОПАСНОСТИ

• механичке опасности

− Опасност од слободног кретања материјала који могу нанети повреду


− Опасност од покретних делова опреме за рад
− Опасност од пада предмета
− Опасност од посекотина
− Опасност од летеће металне струготине при брушењу
− Унутрашњи транспорт и кретање возила

• опасности које се појављују са карактеристикама радног места

- Опасне површине ( подови и све врсте газишта, површине са којима


запослени долази у додир, и сл. )
- Опасност од опекотина при заваривању
- Опасност услед учешћа у саобраћају (долазак на посао и одлазак са
посла)

• опасности које се појављују коришћењем електричне енергије

- Опасност од индиректног додира делова под напоном

Лист 74 од 136
ГРУПИСАЊЕ ШТЕТНОСТИ

• штетности које настају или се појављују у процесу рада

- Штетни утицај микроклиме (ниска температура у браварско лимарској


радионици)
- Хемијске штетности (испарења при заваривању и сечењу)
- Физичке штетности (повремена бука при брушењу)

• штетности које проистичу из физичких, психичких и психофизичких напора


који се узрочно везују за радно место и послове које запослени обављају (чек
листе)
- Физички напори ( ручно преношење терета, гурање или вучење терета)
- Нефизиолошки положај тела (стајање, чучање)

• штетности везане за организацију рада


(прековремени рад, сменски рад, рад ноћу и друго)
- Нису констатоване обзиром да нема прековременог, сменског нити ноћног
рада.

ПРОЦЕНА ТЕЛЕСНОГ НАПОРА И ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМА РАДУ

Легенда
Време трајања и учестаност изражена у процентима током радног дана
1. врло ретко <20%
2. повремено 21-40%
3. често 41-60%
4. претежни део радног времена 61-80%
5. све радно време >80%

Положај тела 1 2 4 5
3
1.стајање X
2.седење X
3.сагињање X
4.чучање X
5.клечање X
6.принудни положај X

Кретање у простору 1 2 3 4 5
1. ходање X
2. трчање X
3. пењање и силажење X
4. подвлачење X
5. окретање X
6. сагињање X
7. балансирање X

Лист 75 од 136
ПРОЦЕНА ТЕЖИНЕ РАДА

I II III IV
ЛАК СРЕДЊЕ ТЕЖАК ТЕЖАК ВРЛО ТЕЖАК
Седећи рад са Измена седења, Измена седења, Измена седења, стајања
ограниченим стајања и ходања стајања и ходања и ходања
ходањем и стајањем
Без дизања и Са дизањем и Са дизањем и Са дизањем и ношењем
ношења терета ношењем терета ношењем терета терета
Ж мање од 5 kg Ж 5-10 kg Ж 10 и више kg
М мање од 12 kg М 12-25 kg М 25 kg и више kg
Без статичког рада Мало присуство Значајно присуство Стално присуство
статичког рада статичког рада статичког рада

Послови који се обављају захтевају стајање, уз повремено дизање и преношење терета


тежине до 25kg, па се рад на основу ових критеријума може окарактерисати као тежак.

Лист 76 од 136
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ

ПРОЦЕНА, ВРЕДНОВАЊЕ И СМАЊИВАЊЕ РИЗИКА


КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА РИЗИКА

ФРЕКВЕН
ДОГАЂАЈ
ВЕРОВАТ

РАДНИК
СТЕПЕН
ИЗВОР

ШТЕТЕ
НИВО

РИЗИК
МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА

НОЋА

ЦИЈА
БРОЈ
ОПАСНОСТИ, ШТЕТНОСТИ... РИЗИКА

А
Опасне површине (подови и све Поштовање сигурносних процедура у погледу безбедности и
врсте газишта, површине са НИЗАК здравља на раду.
1,5 4,0 2,5 1 15,0 АЛИ
којима запослени долази у додир, ПОСТОЈИ Одржавање радног простора сувим и чистим.
и сл.)
Поштовање упутстава за безбедан рад и руковање опремом за
Опасност од слободног кретања НИЗАК рад.
материјала који могу нанети 2,0 4,0 2,5 1 20,0 АЛИ
ПОСТОЈИ Редовно одржавање и перидични преглед и испитивање
повреду
опреме за рад у складу са важећим прописима.
НИЗАК Редовно одржавање и перидични преглед и испитивање
Електричне инсталације и
1,5 15 1,0 1 22,5 АЛИ електричне инсталације и опреме за рад у складу са важећим
уређаји ПОСТОЈИ прописима.
НИЗАК
Обавезна наменска употреба личних заштитних средстава
Опасност од пада предмета 2,0 2,0 1,5 1 6,0 АЛИ (ципела са ојачаном капицом) и замена истих у складу са
ПОСТОЈИ прописаном периодиком.

НИЗАК
Обавезна наменска употреба личних заштитних средстава при
Опасност од опекотина при заваривању и замена истих у складу са прописаном
2,0 4,0 2,5 1 20,0 АЛИ
заваривању ПОСТОЈИ периодиком.

Унутрашњи транспорт и кретање НИЗАК


1,5 6,0 2,5 1 22,5 АЛИ Обележавање и редовно одржавање путева унутрашњег
возила ПОСТОЈИ транспорта.
Опасност услед учешћа у Поштовање саобраћајних прописа и општих мера у погледу
11,2 НИЗАК
саобраћају (при доласку на посао 1,5 15,0 0,5 1 АЛИ безбедности у саобраћају.
5 ПОСТОЈИ
и одласку са посла)

Лист 77 од 136
НИЗАК
Обавезна наменска употреба личних заштитних средстава при
Опасност од летеће металне брушењу (заштитне наочари) и замена истих у складу са
2,0 6,0 1,5 1 18,0 АЛИ
струготине ПОСТОЈИ прописаном периодиком.

НИЗАК
Поштовање упутстава за безбедан рад и руковање опремом за
Опасност од покретних делова рад. Редован периодични преглед и испитивање опреме за рад
1,5 10,0 1,0 1 15,0 АЛИ
опреме за рад ПОСТОЈИ у складу са прописаном периодиком.
Поштовање упутстава за безбедан рад и руковање опремом за
НИЗАК рад. Обавезна наменска употреба личних заштитних средстава
Опасност од посекотина 1,5 10,0 1,0 1 15,0 АЛИ
ПОСТОЈИ (заштитне рукавице) и замена истих у складу са прописаном
периодиком.
Санација система грејања у браварско-лимарској радионици.
НИЗАК
Штетни утицај микроклиме АЛИ Обавезна наменска употреба личних заштитних средстава
2,0 2,0 1,5 1 6,0
(ниска температура) ПОСТОЈИ (зима/лето) и замена истих у складу са прописаном
периодиком.
Редовно одржавање система осветљења у браварско-лимарској
НИЗАК
Недовољна осветљеност 2,0 2,0 2,5 1 10,0 АЛИ радионици.
ПОСТОЈИ Замена неисправних светиљки новим.

Хемијске штетности (испарења НИЗАК


Редовно вентилисати радни простор.
2,0 4,0 1,5 1 12,0 АЛИ
при заваривању и сечењу) ПОСТОЈИ

Обавезна употреба ЛЗС за заштиту слуха (антифони) при раду


Физичке штетности (бука при НИЗАК
са машином за сечење метала.
2,0 6,0 1,0 1 12,0 АЛИ
брушењу) ПОСТОЈИ

Физички напори (ручно НИЗАК


преношење терета, гурање или 2,0 4,0 2,5 1 20,0 АЛИ Поштовање препорука за подизање, ношење и гурање терета.
вучење терета) ПОСТОЈИ

Организационе мере за смањење физичког напрезања:


Нефизиолошки положај тела НИЗАК ограничавање трајања и интензитета физичког оптерећења и
2,0 4,0 2,5 1 20,0 АЛИ
(стајање, чучање) ПОСТОЈИ смењивање запослених на физички напорним радним
операцијама уз одговарајуће периоде одмора.
ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА АНАЛИЗИРАНО РАДНО МЕСТО АУТО ЛИМАР: НИЗАК НИВО РИЗИКА, АЛИ ПОСТОЈИ
Лист 78 од 136
11. АУТОЛАКИРЕР

ОПИС РАДНИХ ПРОСТОРИЈА, ОПРЕМЕ ЗА РАД, РАДНЕ ОКОЛИНЕ, СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА


ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ НА РАДНОМ МЕСТУ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Запослени на анализираном радном месту посао обавља у браварско-лимарској радионици, а


по потреби и на отвореном простору.

Браварско – лимарска радионици је окарактерисана као простор који је:


- осветљен природним светлом а по потреби и флуоресцентном расветом;
- са централним грејањем;
- са изведеним системом вентилације;
- са бетонским подом и каналом;
- простор који се редовно чисти и одржава.
Запослени на овом радном месту у току рада користе ручни алат (ваљак, четку). Запослени
на анализираном радном месту врши припрему спојних места после заваривања за фарбање
(гитовање и брушење).
На овом радном месту запосленима су достављена лична заштитна средства на употребу.

Снимање организације рада на анализираном радном месту:

Сл. 11.- Аутолакирер при интервенцији на возилу

• Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о организацији и


систематизацији послова за радно место које се обрађује
У наставку су дате поједине активности и задужења на радном месту које је анализирано:
Аутолакирер:
Радни задаци:
- Извршава све задатке из области своје струке и степена стручности по техничко -
технолошким поступцима који су предвиђени за те послове.
- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

• Подаци о радном месту добијени од запослених


После интервенције аутолимара врши припрему возила или дела возила за фарбање.
Припрема се састоји од гитовања, шмирглања или брушења гитованих површина, а затим се
врши фарбање ручним ваљком и четком.

Лист 79 од 136
• Локација места на којима се послови обављају
Браварско – лимарска радионица саобраћајног погона „Космај“ у Београду, Нишки пут бр. 2.

• Услови за заснивање радног односа

- ВK - V степен стручне спреме машинског смера

• Укупан број запослених: 2


• Радно време:
Запослени на анализираном радном месту раде само у првој смени од 07-14 h.

Одступање прописане, односно утврђене организације рада од фактичког стања


организације код послодавца
Током процене ризика и израде овог Акта, увидом у Правилник о организацији и
систематизацији радних места и увидом у стварно стање, нису утврђена битна одступања.
Правилник о систематизацији радних места је уредно ажуриран и реално је у примени.

Подаци о потребним средствима и опреми за личну заштиту на раду

На анализираном радном месту у смислу Закона о безбедности и здрављу на раду и


Правилника о личним заштитним средствима запосленом су потребна средства и опрема за
личну заштиту на раду:
− радно одело - импрегнирани плави кепер зимско / летње,
− прслук – од кепера са крзном, без рукава,
− капа импрегнирани плави кепер
− техничке заштитне рукавице отпорне према растварачима
− кецеља, гумирано платно (пластично)
− дубоке ципеле - кожне са ребрастим ђоном,
− заштитна маска за фарбаре
− заштитне наочари са прозирним стаклом
− маска за једнократну опрему

Анализа мера у смислу обезбеђивања услова радне околине

На основу извршених мерења у браварско лимарској радионици, а у циљу утврђивања да ли


су на анализираном радном месту примењене мере утврђене прописима у области
безбедности и здравља на раду, техничким прописима и стандардима, можемо закључити
следеће:
- Измерене вредности параметара микроклиме на анализираном радном месту
нису у зони комфора за зимски период, у погледу температуре.

- Измерене вредности осветљености на анализираном радном месту не


задовољавају прописанe вредности сходно SRPS-u U.C9.100/62.

Упутства за безбедан рад

Запослени на анализираном радном месту немају потребу за упутствимаа за безбедан рад.

Лист 80 од 136
ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ

• Радна листа могућих опасности:

- Опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима


запослени долази у додир, и сл.)
- Унутрашњи транспорт и кретање возила
- Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)

• Радна листа могућих штетности:

- Хемијске штетности (испарења растварача)


- Нефизиолошки положај тела (стајање, седење, чучање)

ГРУПИСАЊЕ ОПАСНОСТИ
• механичке опасности
- Унутрашњи транспорт и кретање возила

• опасности које се појављују са карактеристикама радног места


- Опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долази у додир, и сл.)
- Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)

• опасности које се појављују коришћењем електричне енергије


- Опасност од индиректног додира делова под напоном

ГРУПИСАЊЕ ШТЕТНОСТИ
• штетности које настају или се појављују у процесу рада
- Хемијске штетности (испарења растварача)

• штетности које проистичу из физичких, психичких и психофизичких напора


који се узрочно везују за радно место и послове које запослени обављају (чек
листе)
- Нефизиолошки положај тела (стајање, седење, чучање)

• штетности везане за организацију рада (прековремени рад, сменски рад, рад ноћу
и друго)
- Нема

Лист 81 од 136
ПРОЦЕНА ТЕЛЕСНОГ НАПОРА И ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМА РАДУ

Легенда
Време трајања и учестаност изражена у процентима током радног дана

1.врло ретко <20%


2.повремено 21-40%
3.често 41-60%
4.претежни део радног времена 61-80%
5.све радно време >80%

Положај тела 1 2 3 4 5

1.стајање Х
2.седење Х
3.сагињање Х
4.чучање Х
5.клечање Х
6.принудни положај Х

Кретање у простору 1 2 3 4 5
1. ходање Х
2. трчање Х
3. пењање и силажење Х
4. подвлачење Х
5. окретање Х
6. сагињање Х
7. балансирање Х

ПРОЦЕНА ТЕЖИНЕ РАДА

I II III IV
ЛАК СРЕДЊЕ ТЕЖАК ТЕЖАК ВРЛО ТЕЖАК
Седећи рад са Измена седења, Измена седења, Измена седења, стајања
ограниченим стајања и ходања стајања и ходања и ходања
ходањем и стајањем
Без дизања и Са дизањем и Са дизањем и Са дизањем и ношењем
ношења терета ношењем терета ношењем терета терета
Ж мање од 5 kg Ж 5-10 kg Ж 10 и више kg
М мање од 12 kg М 12-25 kg М 25 kg и више kg
Без статичког рада Мало присуство Значајно присуство Стално присуство
статичког рада статичког рада статичког рада

Послови који се обављају углавном у стојећем положају са честим потребама за


сагињањем, окретањем, подвлачењем који се може окарактерисати као средње тежак.

Лист 82 од 136
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ

ПРОЦЕНА, ВРЕДНОВАЊЕ И СМАЊИВАЊЕ РИЗИКА


КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА РИЗИКА

ВЕРОВАТНО

РИЗИКА
ФРЕКВЕНЦ
ДОГАЂАЈА

РАДНИКА
ИЗВОР

НИВО
СТЕПЕН
МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА

ШТЕТЕ

РИЗИК
ОПАСНОСТИ, ШТЕТНОСТИ ...

БРОЈ
ИЈА
ЋА
Одржавање подова и свих врста газишта радног простора
Опасне површине (подови и све
НИЗАК сувим и чистим.
врсте газишта, површине са
2,0 2,0 2,5 1 10,0 АЛИ Поштовање општих мера у погледу безбедности и здравља
којима запослени долази у додир, ПОСТОЈИ на раду.
и сл.)
НИЗАК Обележити и редовно одржавати путеве унутрашњег
Унутрашњи транспорт и кретање
2,0 4,0 2,5 1 20,0 АЛИ транспорта.
возила ПОСТОЈИ

Опасност услед учешћа у НИЗАК Поштовање саобраћајних прописа и општих мера у погледу
саобраћају (при доласку на посао 1,5 15,0 0,5 1 11.25 АЛИ безбедности у саобраћају.
и одласку са посла) ПОСТОЈИ

Хемијске штетности (испарења НИЗАК


1,0 2,0 2,5 1 5 АЛИ Редовно вентилисати радни простор.
растварача) ПОСТОЈИ

Организационе мере за смањење физичког напрезања:


Нефизиолошки положај тела НИЗАК ограничавање трајања и интензитета физичког оптерећења и
(стајање, седење, чучање) 1,5 4,0 2,5 1 15 АЛИ
ПОСТОЈИ смењивање запослених на физички напорним радним
операцијама уз одговарајуће периоде одмора.
ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА АНАЛИЗИРАНО РАДНО МЕСТО АУТОЛАКИРЕР: НИЗАК НИВО РИЗИКА,АЛИ ПОСТОЈИ

Лист 83 од 136
12. АУТОМЕХАНИЧАР – дневна нега у горњем објекту

ОПИС РАДНИХ ПРОСТОРИЈА, ОПРЕМЕ ЗА РАД, РАДНЕ ОКОЛИНЕ, СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА


ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ НА РАДНОМ МЕСТУ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Карактеристике радних просторија:


Хала дневне неге у горњем објекту у Саобраћајном погону „Космај“ , представља простор
који је:
- осветљен природном светлошћу а по потреби се користи и флуоресцентна
расвета,
- са централним грејањем – радијатори
- са системом вентилације која је у функцији,
- са бетонским подом и каналима;
- простор који се редовно чисти и одржава.
Запослени на анализираном радном месту обављају демонтажу, поправку и монтажу
склопова возила (мотора, мењача и сл). Приликом рада од опреме за рад користи: каналске
хидрауличне дизалице, гаражне хидрауличне дизалице, вишестубне електромеханичке
дизалице, ватрено тоцило, хидрауличне платформе за прихватање мотора, мењача и сл, као и
помоћни прибор и алат.
Запослени на овом радном месту користе одговарајућа лична заштитна средства

Снимање организације рада на анализираном радном месту:

Сл.12,1 –Рад аутомеханичара у хали дневне неге Сл.12.2. – Интервенција на возилу

• Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о организацији и


систематизацији послова за радно место које се обрађује
У наставку су дате поједине активности и задужења на радном месту које је анализирано:
Аутомеханичар - горњи објекат, дневна нега
Радни задаци:
- обавља аутомеханичарске послове у складу са степеном стручности према
задатим техничко-технолошким поступцима,
- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

• Подаци о радном месту добијени од запослених


Запослени на овом радном месту врше све веће поправке аутобуса пре техничког прегледа и
пре изласка у јавни саобраћај.

• Локација места на којима се послови обављају


Хала дневене неге у горњем објекту у Саобраћајном погону „Космај“ , Нишки пут бр.2.

Лист 84 од 136
• Услови за заснивање радног односа
Радно место: аутомеханичар

- ВK-V и КВ - III степен стручне спреме машинског смера

• Укупан број запослених: 12


• Радно време:
Запослени на анализираном радном месту у СП „Космај“ раде у три смене:
- у првој смени од 07-14 h.
- у другој смени од 14 – 22 h.
- у трећој смени од 22 - 06 h.

Одступање прописане, односно утврђене организације рада од фактичког стања


организације код послодавца
• Током процене ризика и израде овог Акта, увидом у Правилник о организацији и
систематизацији радних места и увидом у стварно стање, нису утврђена битна
одступања. Правилник о систематизацији радних места је уредно ажуриран и реално
је у примени.

• Подаци о потребним средствима и опреми за личну заштиту на раду

На анализираном радном месту у смислу Закона о безбедности и здрављу на раду и


Правилника о личним заштитним средствима запосленом су потребна средства и опрема за
личну заштиту на раду:
- радно одело - од кепера (дводелно или комбинезон) зимско, летње;
- ципеле- кожне са појачаном капицом и ребрастим гуменим ђоном;
- капа – од кепера,
- заштитне рукавице;
- наочари са прозирним стаклом;
- топли прслук са поставом од крзна без рукава.
По потреби при раду у каналу
- шлем пластични до 0,4 kg.

• Анализа мера у смислу обезбеђивања услова радне околине

На основу извршених мерења у хали дневне неге, а у циљу утврђивања да ли су на


анализираном радном месту примењене мере утврђене прописима у области безбедности и
здравља на раду, техничким прописима и стандардима, можемо закључити следеће:

- Измерене вредности параметара микроклиме на анализираном радном месту


нису у зони комфора за зимски период у погледу температуре и брзине
струјања ваздуха.

- Измерене вредности осветљености на анализираном радном месту


задовољавају прописанe вредности сходно SRPS-u U.C9.100/62.

• Упутства за безбедан рад


Запосленима на анализираном радном месту су потребна упутства за руковање и безбедан
рад са машинама које користе у процесу рада (каналске хидрауличне дизалице, гаражне
хидрауличне дизалице, вишестубне електромеханичке дизалице, ватрено тоцило,
хидрауличне платформе за прихватање мотора, мењача и сл).
Лист 85 од 136
ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ

• Радна листа могућих опасности:

- Опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима


запослени долази у додир, и сл.)
- Немогућност правовременог уклањања са места рада, изложеност
затварању, механичком удару, поклапању и сл
- Унутрашњи транспорт и кретање возила
- Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)
- Опасност од индиректног додира делова под напоном
- Опасност од пада предмета
- Опасност од ротирајућих делове возила у раду

• Радна листа могућих штетности:

- Хемијске штетности (прашина и издувни гасови)


- Штетни утицај микроклиме (ниска температура у хали дневне неге и
повећана брзина струјања ваздуха)
- Нефизиолошки положај тела ( рад у скученом простору, дуготрајно
стајање ...)
- Физички напори (при подизању, ношењу и гурању терета)
- Сменски и ноћни рад

ГРУПИСАЊЕ ОПАСНОСТИ
• механичке опасности
- Немогућност правовременог уклањања са места рада, изложеност
затварању, механичком удару, поклапању и сл
- Опасност од пада предмета
- Опасност од ротирајућих делове возила у раду
- Унутрашњи транспорт и кретање возила

• опасности које се појављују са карактеристикама радног места


- Опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долазе у додир)
- Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)

• опасности које се појављују коришћењем електричне енергије


- Опасност од индиректног додира делова под напоном

ГРУПИСАЊЕ ШТЕТНОСТИ
• штетности које настају или се појављују у процесу рада
- Хемијске штетности (прашина и издувни гасови)
- Штетни утицај микроклиме (ниска температура у хали дневне неге и
повећана брзина струјања ваздуха)

Лист 86 од 136
• штетности које проистичу из физичких, психичких и психофизичких напора
који се узрочно везују за радно место и послове које запослени обављају (чек
листе)
- Нефизиолошки положај тела ( рад у скученом простору, дуготрајно
стајање ...)
- Физички напори (при подизању, ношењу и гурању терета)

• штетности везане за организацију рада


(прековремени рад, сменски рад, рад ноћу и друго)
- Сменски и ноћни рад

ПРОЦЕНА ТЕЛЕСНОГ НАПОРА И ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМА РАДУ

Легенда
Време трајања и учестаност изражена у процентима током радног дана

1.врло ретко <20%


2.повремено 21-40%
3.често 41-60%
4.претежни део радног времена 61-80%
5.све радно време >80%

Положај тела 1 2 3 4 5

1.стајање х
2.седење х
3.сагињање х
4.чучање х
5.клечање х
6.принудни положај х

Кретање у простору 1 2 3 4 5
1. ходање х
2. трчање х
3. пењање и силажење х
4. подвлачење х
5. окретање х
6. сагињање х
7. балансирање х

Лист 87 од 136
ПРОЦЕНА ТЕЖИНЕ РАДА

I II III IV
ЛАК СРЕДЊЕ ТЕЖАК ТЕЖАК ВРЛО ТЕЖАК
Седећи рад са Измена седења, Измена седења, Измена седења, стајања
ограниченим стајања и ходања стајања и ходања и ходања
ходањем и стајањем
Без дизања и Са дизањем и Са дизањем и Са дизањем и ношењем
ношења терета ношењем терета ношењем терета терета
Ж мање од 5 kg Ж 5-10 kg Ж 10 и више kg
М мање од 12 kg М 12-25 kg М 25 kg и више kg
Без статичког рада Мало присуство Значајно присуство Стално присуство
статичког рада статичког рада статичког рада

Послови који се обављају углавном у стојећем положају са честим потребама за


сагињањем, окретањем, подвлачењем, са ношењем и гурањем терета, па се посао на
основу ових критеријума може окарактерисати као тежак.

Лист 88 од 136
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ

ПРОЦЕНА, ВРЕДНОВАЊЕ И СМАЊИВАЊЕ РИЗИКА


КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА РИЗИКА

НИВО РИЗИКА
Фреквенција
Вероватноћа
Ддогађаја
ИЗВОР

РАДНИКА
МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА

Степен
ОПАСНОСТИ, ШТЕТНОСТИ ...

РИЗИК
штете

БРОЈ
Опасне површине (подови и све Одржавање подова и свих врста газишта радног простора у уредном
врсте газишта, површине са НИЗАК стању.
2,0 4,0 2,5 2 40,0 АЛИ
којима запослени долази у додир, ПОСТОЈИ Поштовање општих мера у погледу безбедности и здравља на раду при
и сл.) кретању и раду у хали и у кругу погона.
Немогућност правовременог Поштовање упутстава за безбедан рад и руковање са дизалицама.
уклањања са места рада, НИЗАК Обавезно прописно осигурати место рада.
изложеност затварању, 1,5 4,0 1,5 2 18 АЛИ Редовно одржавање и периодични преглед и испитивање опреме за рад
ПОСТОЈИ
механичком удару, поклапању и (каналске хидрауличне дизалице и гаражне хидрауличне дизалице)
сл
Редован периодични преглед и испитивање ел инсталација и уређаја у
Електричне инсталације и ЗАНЕМ
1,5 2,0 1,5 1 4,5 АРЉИВ
складу са важећим прописима.
уређаји

Опасност услед учешћа у Поштовање саобраћајних прописа и општих мера у погледу


НИЗАК
саобраћају (при доласку на посао 1,5 15,0 0,5 1 11,25 АЛИ безбедности у саобраћају.
ПОСТОЈИ
и одласку са посла)
НИЗАК Обавезно коришћење прописаних личних заштитних средстава (ципеле
Опасност од пада предмета 2,0 4,0 2,5 1 20,0 АЛИ са ојачаном капицом) и замена истих у складу са прописаном
ПОСТОЈИ
периодиком.
НИЗАК Обележити и редовно одржавати путеве унутрашњег транспорта.
Унутрашњи транспорт и кретање
1,5 4,0 1,5 1 9 АЛИ Поштовање општих мера у погледу безбедности и здравља на раду при
возила....... ПОСТОЈИ
кретању и раду у хали и у кругу погона.

Лист 89 од 136
НИЗАК Поштовање упутстава за безбедан рад - при интервенцији на возилу
Опасност од ротирајућих делове
1,5 4,0 1,5 1 9 АЛИ искључити мотор возила.
возила у раду ПОСТОЈИ

Хемијске штетности, прашина и НИЗАК Обавезна употреба локалног система за одсис издувних гасова при раду
1,5 2,0 2,5 2 15 АЛИ
издувни гасови ПОСТОЈИ у хали.

Штетни утицај микроклиме Санација система грејања у хали.


(ниска температура у хали дневне НИЗАК Редовна употреба личних заштитних средстава (зима, лето) и замена
1,5 4,0 1,5 2 18 АЛИ
неге и повећана брзина струјања ПОСТОЈИ истих у складу са прописаном периодиком.
ваздуха)

Нефизиолошки положај тела НИЗАК, Организационе мере за смањење физичког напрезања: ограничавање
( рад у скученом простору, 1,5 2,0 1,5 2 9 АЛИ трајања и интензитета физичког оптерећења и смењивање запослених
ПОСТОЈИ
дуготрајно стајање ...) на физички напорним радним операцијама уз одговарајуће периоде
одмора.
Физички напори (при подизању, НИЗАК
2,0 4,0 2,5 1 20,0 АЛИ Поштовање препорука за подизање, ношење и гурање терета.
ношењу и гурању терета) ПОСТОЈИ

Поштовање одредби Закона о раду о обавезном дневном и недељном


НИЗАК одмору.
Сменски и ноћни рад 5,0 2,0 1,5 2 30,0 АЛИ
ПОСТОЈИ Обавезно придржавање предвиђеног и прописаног плана и распореда
рада.

ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА АНАЛИЗИРАНО РАДНО МЕСТО АУТОМЕХАНИЧАР горњи објекат, дневна нега:
НИЗАК НИВО РИЗИКА,АЛИ ПОСТОЈИ

Лист 90 од 136
13. РУКОВАЛАЦ КОМПРЕСОРСКЕ СТАНИЦЕ

ОПИС РАДНИХ ПРОСТОРИЈА, ОПРЕМЕ ЗА РАД, РАДНЕ ОКОЛИНЕ, СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА


ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ НА РАДНОМ МЕСТУ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Карактеристике радних просторија:

Компресорска станица је класична и представља простор који је:


− осветљен са мало природног светла, па се користи вештачка расвета;
− са изведеним вентилационим системом,
− са равним подом;
− простор се редовно чисти и одржава.

Запослени на овом радном месту од опреме за рад користи ручни алат. Запослени већи део
радног времена проводи у компресорској станици, а по потреби врши контролу сабирних
резервоара и инсталације. Редовно се врши преглед и испитивање резервоара под притиском
и мерносигурносне опреме на компресорима и резервоарима од стране овлашћене установе.
Запослени на овом радном месту користи одговарајућа средства и опрему за личну заштиту.

Снимање организације рада на анализираном радном месту:

Сл.13.1- Компресорска станица Сл.13.2-Инсталација у компрсорској станици

• Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о организацији и


систематизацији послова за радно место које се обрађује
У наставку су дате поједине активности и задужења на радном месту које је анализирано:
Руковалац компресорске станице
Радни задаци:
- Контролише исправност рада компресора са пратећом мерно регулационом
и сигурносном опремом
- Контролише сабирне резервоаре и инсталацију
- Обавља и друге послове по посебном налогу непосредног руководиоца.

• Подаци о радном месту добијени од запослених


Запослени на овом радном месту врши контролу рада компресора и пратеће опреме. Од
опреме за рад користе ручни алат и прибор, а по потреби и мердевине.

• Локација места на којима се послови обављају


Компресорска станица у Саобраћајном погону „Космај“ Нишки пут бр. 2.

Лист 91 од 136
• Услови за заснивање радног односа
Радна место:
КВ-III степен стручне спреме и курс за компресористе

• Укупан број запослених: 3

• Радно време:
Запослени на анализираном радном месту у СП „Космај“ раде у три смене:
- прва смена од 06 до 13 h.
- друга смена од 14 до 22 h.
- трећа смена од 22 до 06 h.

Одступање прописане, односно утврђене организације рада од фактичког стања


организације код послодавца
• Током процене ризика и израде овог Акта, увидом у Правилник о организацији и
систематизацији радних места и увидом у стварно стање, нису утврђена битна
одступања. Правилник о систематизацији радних места је уредно ажуриран и реално
је у примени.

• Подаци о потребним средствима и опреми за личну заштиту на раду

На анализираном радном месту у смислу Закона о безбедности и здрављу на раду и


Правилника о личним заштитним средствима запосленом су потребна средства и опрема за
личну заштиту на раду:
- радно одело - од кепера (дводелно или комбинезон) зимско, летње;
- ципеле- кожне са појачаном капицом и вибрационим гуменим ђоном;
- заштитне рукавице;
- антифон – вата или чепићи;
- прслук постављен крзном без рукава.

• Анализа мера у смислу обезбеђивања услова радне околине

На основу извршених мерења у компресорској станици, а у циљу утврђивања да ли су на


анализираном радном месту примењене мере утврђене прописима у области безбедности и
здравља на раду, техничким прописима и стандардима, можемо закључити следеће:

- Измерене вредности параметара микроклиме на анализираном радном месту су


у зони комфора за зимски период.

- Измерене вредности осветљености на анализираном радном местузадовољавају


прописанe вредности сходно SRPS-u U.C9.100/62.

• Упутства за безбедан рад

Запосленима на анализираном радном месту је потребно упутство за руковање и безбедан


рад са компресорима и судовима под притиском.

Лист 92 од 136
ОПАСНОСТИ ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ

• Радна листа могућих опасности:

- Унутрашњи транспорт и кретање возила.....


- Опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долазе у додир)
- Опасност од индиректног додира делова под напоном
- Опасност при хаварији инсталације и посуда под притиском
- Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)
- Опасност од пада (при раду са мердевина)

• Радна листа могућих штетности:

- Физичке штетности (повремена бука)


- Нефизиолошки положај тела (седење, стајање и ходање)
- Рад у сменама

ГРУПИСАЊЕ ОПАСНОСТИ
• механичке опасности
- Опасност при хаварији инсталације и посуда под притиском
- Опасност од пада (при раду са мердевина)
- Унутрашњи транспорт и кретање возила.....

• опасности које се појављују са карактеристикама радног места


- Опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долазе у додир)
- Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)

• опасности које се појављују коришћењем електричне енергије


- Опасност од индиректног додира делова под напоном

ГРУПИСАЊЕ ШТЕТНОСТИ
• штетности које настају или се појављују у процесу рада
- Физичке штетности (повремена бука)

• штетности које проистичу из психичких и психофизичких напора који се


узрочно везују за радно место и послове које запослени обављају (чек листе)
- Нефизиолошки положај тела (седење, стајање и ходање)

• штетносто везане за организацију рада (прековремени рад, сменски рад, рад ноћу
и друго)
- Сменски рад

Лист 93 од 136
ПРОЦЕНА ТЕЛЕСНОГ НАПОРА И ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМА РАДУ

Легенда
Време трајања и учестаност изражена у процентима током радног дана
1. врло ретко <20%
2. повремено 21-40%
3. често 41-60%
4. претежни део радног времена 61-80%
5. све радно време >80%

Положај тела 1 2 3 4 5

1.стајање Х
2.седење Х
3.сагињање Х
4.чучање Х
5.клечање Х
6.принудни положај Х

Кретање у простору 1 2 3 4 5

1. ходање Х
2. трчање Х
3. пењање и силажење Х
4. подвлачење Х
5. окретање Х
6. сагињање Х
7. балансирање Х

ПРОЦЕНА ТЕЖИНЕ РАДА

I II III IV
ЛАК СРЕДЊЕ ТЕЖАК ТЕЖАК ВРЛО ТЕЖАК
Седећи рад са Измена седења, Измена седења, Измена седења,
ограниченим ходањем стајања и ходања стајања и ходања стајања и ходања
и стајањем
Без дизања и ношења Са дизањем и Са дизањем и Са дизањем и
терета ношењем терета ношењем терета ношењем терета
Ж мање од 5 kg Ж 5-10 kg Ж 10 и бише kg
М мање од 12 kg М 12-25 kg М 25 kg и више kg
Без статичког рада Мало присуство Значајно присуство Стално присуство
статичког рада статичког рада статичког рада

Послови се обављају претежно у сeдећем положају уз ходање и стајање, монотон рад


уз присуство буке, па у том смислу се рад може окарактерисати као средње тежак.

Лист 94 од 136
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ

ПРОЦЕНА, ВРЕДНОВАЊЕ И СМАЊИВАЊЕ РИЗИКА


КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА РИЗИКА

ВЕРОВАТНО

РИЗИКА
ФРЕКВЕНЦ
ДОГАЂАЈА

РАДНИКА
ИЗВОР

НИВО
СТЕПЕН
МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА

ШТЕТЕ

РИЗИК
ОПАСНОСТИ, ШТЕТНОСТИ ...

БРОЈ
ИЈА
ЋА
Опасне површине (подови и све Одржавање подова и свих врста газишта радног простора
врсте газишта, површине са НИЗАК сувим и чистим.
1,5 2,0 2,5 1 7,5 АЛИ
којима запослени долазе у ПОСТОЈИ Поштовање општих мера у погледу безбедности и здравља на
додир) раду.
Унутрашњи транспорт и кретање НИЗАК Обележити и редовно одржавати путеве унутрашњег
1,5 4,0 2,5 1 15 АЛИ
транспорта.
возила....... ПОСТОЈИ

Електричне инсталације и НИЗАК Редован периодични преглед и испитивање ел инсталација и


1,5 4,0 1,5 1 9 АЛИ
уређаја у складу са важећим прописима.
уређаји ПОСТОЈИ
Опасност услед учешћа у НИЗАК Поштовање саобраћајних прописа и општих мера у погледу
саобраћају (при доласку на посао 1,5 15,0 0,5 1 11.25 АЛИ безбедности у саобраћају.
ПОСТОЈИ
и одласку са посла)
Редовно одржавање и периодични преглед и испитивање
опреме за рад у компресорској станици према прописаној
периодици.
Опасност при хаварији НИЗАК Редовно испитивање судова и инсталације хладним воденим
инсталације и посуде под 1,5 15,0 0,5 1 11,25 АЛИ притиском у складу са прописаном периодиком.
ПОСТОЈИ
притиском Редовно еталонирање мерне и сигурносне арматуре
(манометри и вентили сигурности)
Поштовање општих мера безбедности при раду са опремом
под притиском.
Опасност од пада (при раду са НИЗАК Поштовање упутства за монтажу и употребу мердевина.
1,5 4,0 1,0 1 6,0 АЛИ
Наменска употреба искључиво атестираних мердевина.
мердевина) ПОСТОЈИ

Физичке штетности (бука) НИЗАК Наменска употреба личних заштитних средстава (антифони) и
5.0 4.0 2.5 1 50 АЛИ
замена истих према прописаној периодици.
ПОСТОЈИ
Лист 95 од 136
Организационе мере за смањење физичког напрезања:
Нефизиолошки положај тела НИЗАК ограничавање трајања и интензитета физичког оптерећења и
1,5 4,0 1,0 1 6,0 АЛИ
(седење, стајање и ходање) ПОСТОЈИ смењивање запослених на физички напорним радним
операцијама уз одговарајуће периоде одмора.
Поштовање одредби Закона о раду.
ЗАНЕМА
Сменски рад 1,5 2,0 1,5 1 4,5 РЉИВ Обавезно придржавање предвиђеног и прописаног плана и
распореда рада и одмора.

ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА АНАЛИЗИРАНО РАДНО МЕСТО РУКОВАЛАЦ КОМПРЕСОРСКЕ СТАНИЦЕ:


НИЗАК НИВО РИЗИКА,АЛИ ПОСТОЈИ

Лист 96 од 136
14. ПОДМАЗИВАЧ

ОПИС РАДНИХ ПРОСТОРИЈА, ОПРЕМЕ ЗА РАД, РАДНЕ ОКОЛИНЕ, СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА


ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ НА РАДНОМ МЕСТУ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Послови подмазивања се обављају у хали првог сервиса саобраћајног погона „Космај“. Хала
сервиса представља простор који је:
- осветљен природном светлошћу а по потреби се користи и флуоресцентна
расвета,
- са изведеним централним грејањем,
- са бетонским подом и каналима,
- простор који се редовно чисти и одржава.

У процесу рада користи се уређај за подмазивање – пнеуматска мазилица и ручни алат.


Запослени добијају лична заштитна средства.

Снимање организације рада на анализираном радном месту:

Сл.14- Подмазивање возила из канала

• Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о организацији и


систематизацији послова за радно место које се обрађује
У наставку су дате поједине активности и задужења на радном месту које је анализирано:
Подмазивач:
Радни задаци:
- Извршава све задатке у погону за које је потребна претходна обука и знање
ПК радника.
- Обавља друге послове по налогу непосредног руководиоца.

• Подаци о радном месту добијени од запослених


Обавља контролу уља и подмазивање склопова и делова. Рад се обавља у каналу као и ван
њега.

• Локација места на којима се послови обављају


Хала сервиса саобраћајног погона „Космај“ у Београду, Нишки пут бр. 2.

• Услови за заснивање радног односа


- НK степен стручне спреме

Лист 97 од 136
• Укупан број запослених: 1.
• Радно време:
Запослени на анализираном радном месту у СП «Космај» ради у првој смени од 07-14 h.

Одступање прописане, односно утврђене организације рада од фактичког стања


организације код послодавца
Током процене ризика и израде овог Акта, увидом у Правилник о организацији и
систематизацији радних места и увидом у стварно стање, нису утврђена битна одступања.
Правилник о систематизацији радних места је уредно ажуриран и реално је у примени.

Подаци о потребним средствима и опреми за личну заштиту на раду

На анализираном радном месту у смислу Закона о безбедности и здрављу на раду и


Правилника о личним заштитним средствима запосленом су потребна средства и опрема за
личну заштиту на раду:
- радно одело – дводелно (летње и зимско) зимско, летње,
- капа- плави кепер
- заштитне рукавице отпорне на раствараче,
- ципеле, са ојачаном капицом,
- PVC одело,
- заштитне наочаре,
- прслук – од платна постављен крзном, без рукава.

Анализа мера у смислу обезбеђивања услова радне околине

На основу извршених мерења у хали I сервиса, а у циљу утврђивања да ли су на


анализираном радном месту примењене мере утврђене прописима у области безбедности и
здравља на раду, техничким прописима и стандардима, можемо закључити следеће:

- Измерене вредности параметара микроклиме на анализираном радном


месту нису у зони комфора за зимски период у погледу температуре.

- Измерене вредности осветљености на анализираном радном месту не


задовољавају прописанe вредности сходно SRPS-u U.C9.100/62 .

Упутства за безбедан рад

Запосленим на анализираном радном месту нису потребна упутства за руковање и безбедан


рад.
ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ

• Радна листа могућих опасности:


- Опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долази у додир, и сл.)
- Унутрашњи транспорт и кретање возила
- Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)
Лист 98 од 136
• Радна листа могућих штетности:
- Хемијске штетности (прашина и издувни гасови у хали I сервиса)
- Нефизиолошки положај тела (дуготрајно стајање...)
- Штетни утицаји микроклиме (ниска температура)
- Недовољна осветљеност у каналу

ГРУПИСАЊЕ ОПАСНОСТИ
• механичке опасности
- Унутрашњи транспорт и кретање возила

• опасности које се појављују са карактеристикама радног места


- Опасне површине (приликом уласка и изласка из канала као и подови у
хали)
- Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)

• опасности које се појављују коришћењем електричне енергије


- Опасност од индиректног додира делова под напоном

ГРУПИСАЊЕ ШТЕТНОСТИ
• штетности које настају или се појављују у процесу рада
- Хемијске штетности (прашина и издувни гасови у хали I сервиса)
- Штетни утицаји микроклиме (ниска температура)
- Недовољна осветљеност у каналу

• штетности које проистичу из физичких, психичких и психофизичких напора


који се узрочно везују за радно место и послове које запослени обављају (чек
листе)
- Нефизиолошки положај тела ( дуготрајно стајање)

ПРОЦЕНА ТЕЛЕСНОГ НАПОРА И ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМА РАДУ

Легенда
Време трајања и учестаност изражена у процентима током радног дана
1.врло ретко <20%
2.повремено 21-40%
3.често 41-60%
4.претежни део радног времена 61-80%
5.све радно време >80%

Положај тела 1 2 3 4 5

1.стајање Х
2.седење Х
3.сагињање Х
4.чучање
5.клечање
6.принудни положај Х

Лист 99 од 136
Кретање у простору 1 2 3 4 5
1. ходање Х
2. трчање
3. пењање и силажење
4. подвлачење Х
5. окретање Х
6. сагињање Х
7. балансирање Х

ПРОЦЕНА ТЕЖИНЕ РАДА

I II III IV
ЛАК СРЕДЊЕ ТЕЖАК ТЕЖАК ВРЛО ТЕЖАК
Седећи рад са Измена седења, Измена седења, Измена седења,
ограниченим стајања и ходања стајања и ходања стајања и ходања
ходањем и стајањем
Без дизања и Са дизањем и Са дизањем и Са дизањем и
ношења терета ношењем терета ношењем терета ношењем терета
Ж мање од 5 kg Ж 5-10 kg Ж 10 и више kg
М мање од 12 kg М 12-25 kg М 25 kg и више kg
Без статичког рада Мало присуство Значајно присуство Стално присуство
статичког рада статичког рада статичког рада

Послови који се обављају углавном у стојећем положају са честим потребама за


сагињањем, окретањем, подвлачењем који се може окарактерисати као средње тежак.

Лист 100 од 136


ПРОЦЕНА РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ

ПРОЦЕНА, ВРЕДНОВАЊЕ И СМАЊИВАЊЕ РИЗИКА


КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА РИЗИКА

ВЕРОВАТНО

РИЗИКА
ФРЕКВЕНЦ
ДОГАЂАЈА

РАДНИКА
ИЗВОР

НИВО
СТЕПЕН
МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА

ШТЕТЕ

РИЗИК
ОПАСНОСТИ, ШТЕТНОСТИ ...

БРОЈ
ИЈА
ЋА
Унутрашњи транспорт и кретање НИЗАК Обележити и редовно одржавати путеве унутрашњег
1,5 4,0 1,5 1 18 АЛИ
возила ПОСТОЈИ транспорта
Одржавање подова и свих врста газишта радног простора у
Опасне површине (приликом
ЗАНЕМАР уредном стању.
уласка и изласка из канала као и 1,5 2,0 1,5 1 4,5 ЉИВ Поштовање општих мера у погледу безбедности и здравља
подови у хали)
на раду.
Опасност услед учешћа у НИЗАК Поштовање саобраћајних прописа и општих мера у погледу
саобраћају (при доласку на посао 1,5 15,0 0,5 1 11.25 АЛИ
ПОСТОЈИ безбедности у саобраћају.
и одласку са посла)
Хемијске штетности (прашина и НИЗАК Редовно вентилисати радни простор.
2,0 2,0 2,5 1 10 АЛИ
издувни гасови у хали I сервиса) ПОСТОЈИ

НИЗАК Редовно одржавање система осветљења..


Недовољна осветљеност у каналу
2,0 2,0 2,5 1 10 АЛИ Употреба локалног осветљења – преносивих батеријских
ПОСТОЈИ
лампи при раду.

Организационе мере за смањење физичког напрезања:


Нефизиолошки положај тела НИЗАК, ограничавање трајања и интензитета физичког оптерећења и
2,0 2,0 2,5 1 7,5 АЛИ
(дуготрајно стајање...) ПОСТОЈИ смењивање запослених на физички напорним радним
операцијама уз одговарајуће периоде одмора.

Штетни утицаји микроклиме НИЗАК


2,0 2,0 1,5 1 6,0 АЛИ Побољшање система грејања у хали.
(ниска температура) ПОСТОЈИ

ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА АНАЛИЗИРАНО РАДНО МЕСТО ПОДМАЗИВАЧ: НИЗАК НИВО РИЗИКА, АЛИ ПОСТОЈИ
Лист 101 од 136
15. БРИГАДИР
(припрема и машинска радионица)

ОПИС РАДНИХ ПРОСТОРИЈА, ОПРЕМЕ ЗА РАД, РАДНЕ ОКОЛИНЕ, СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА


ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ НА РАДНОМ МЕСТУ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Карактеристике радних просторија:


Припремно одељење и машинска радионица се налазе у горњем објекту и представљају
простор који испуњава минимум потребних услова за рад, односно простор који је:
- осветљен природном светлошћу а по потреби се користи и вештачка расвета;
- са централним грејањем;
- са равним бетонским подом;
- са изведеним системом вентилације;
- простор који се редовно чисти и одржава.
Запослени на анализираним радним местима обављају послове углавном у припремном
оделењу у горњем објекту, односно машинској радионици.
Лична заштитна средства су достављена запосленима.на коришћење.

Снимање организације рада на анализираном радном месту:

Сл. 15– Изглед машинске радионице

• Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о организацији и


систематизацији послова за радно место које се обрађује
У наставку су дате поједине активности и задужења на радном месту које је анализирано:
Бригадир – припремно одељење и машинска радионица
Радни задаци:
- у организационој целини извршава све задатке из области своје струке и
степена стручности по техничко-технолошким поступцима,
- руководи и непосредно контролише извршење свих послова који су
предвиђени за извршење и којиома он непосредно руководи,
- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

• Подаци о радном месту добијени од запослених


Бригадир припремно одељење
Запослени на овом радном месту добија радни налог од свог пословође и руководи и
координира радом групе аутомеханичара у оделењу припреме, која врши поправке
демонтираних механичких склопова са возила (мотори, мењачи ...). Обезбеђује материјал за

Лист 102 од 136


поправке и након извршене контроле поправљених делова затвара радни налог и извештава
пословођу о извршеним радовима.
Бригадир – машинска радионица
Запослени на овом радном месту добија радни налог од свог пословође и руководи и
координира радом групе бравара, електрозаваривача, металостругара и бравара на обради
кочионих облога, у машинској радионици. Обезбеђује материјал за поправке и након контроле
извршених радова извештава пословођу о истим.

• Локација места на којима се послови обављају


Машинска радионица и радионица припреме у горњем објекту Саобраћајног погона „Космај“
у Београду, Нишки пут бр. 2.

• Услови за заснивање радног односа


Радна место:
- ВK-V степен стручне спреме машинског
- радно искуство 1 год.

• Укупан број запослених: 2


• Радно време:
Запослени на анализираним радним местима у СП „Космај“ раде само у првој смени од 07 до
14 h.

Одступање прописане, односно утврђене организације рада од фактичког стања


организације код послодавца
• Током процене ризика и израде овог Акта, увидом у Правилник о организацији и
систематизацији радних места и увидом у стварно стање, нису утврђена битна
одступања. Правилник о систематизацији радних места је уредно ажуриран и реално
је у примени.

• Подаци о потребним средствима и опреми за личну заштиту на раду

На анализираним радним местима у смислу Закона о безбедности и здрављу на раду и


Правилника о личним заштитним средствима запосленима су потребна средства и опрема за
личну заштиту на раду:
- радно одело (од кепера плаве боје) – зимско и летње
- ципеле са ојачаном капицом,
- капа – од кепера,
- заштитне рукавице,
- топли прслук са поставом од крзна без рукава.

• Анализа мера у смислу обезбеђивања услова радне околине

На основу извршених мерења у припремном оделењу и машинској радионици, а у циљу


утврђивања да ли су на анализираном радном месту примењене мере утврђене прописима у
области безбедности и здравља на раду, техничким прописима и стандардима, можемо
закључити следеће:

- Измерене вредности параметара микроклиме на анализираном радном месту


нису у зони комфора за зимски период, у погледу температуре у оделењу
припреме.

Лист 103 од 136


- Измерене вредности осветљености на анализираном радном месту не
задовољавају прописанe вредности сходно SRPS-u U.C9.100/62 у оделењу
припреме и машинској радионици.

• Упутства за безбедан рад


Запосленом на анализираном радном месту нису потребна упутства за руковање и безбедан
рад.

• Радна листа могућих опасности:


− Опасне површине ( подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долази у додир, и сл. )
− Опасност од индиректног додира делова под напоном
− Опасност од пада предмета
− Унутрашњи транспорт и кретање возила
− Опасност услед учешћа у саобраћају (долазак на посао и одлазак са посла)

• Радна листа могућих штетности:


- Недовољна осветљеност
- Нефизиолошки положај тела (седење, стајање и ходање)
- Одговорност у примању и преношењу информација

ГРУПИСАЊЕ ОПАСНОСТИ
• механичке опасности
− Опасност од пада предмета
− Унутрашњи транспорт и кретање возила

• опасности које се појављују са карактеристикама радног места


- Опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долазе у додир)
- Опасност услед учешћа у саобраћају (долазак на посао и одлазак са
посла)

• опасности које се појављују коришћењем електричне енергије


- Опасност од индиректног додира делова под напоном

ГРУПИСАЊЕ ШТЕТНОСТИ

• штетности које настају или се појављују у процесу рада


- Недовољна осветљеност

• штетности које проистичу из физичких, психичких и психофизичких напора


који се узрочно везују за радно место и послове које запослени обављају (чек
листе)
- Нефизиолошки положај тела (седење, стајање и ходање)
- Одговорност у примању и преношењу информација

• штетности везане за организацију рада


(прековремени рад, сменски рад, рад ноћу и друго)
- Нису констатоване обзиром да нема прековременог, сменског нити ноћног
рада.
Лист 104 од 136
ПРОЦЕНА ТЕЛЕСНОГ НАПОРА И ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМА РАДУ

Легенда
Време трајања и учестаност изражена у процентима током радног дана

1. врло ретко <20%


2. повремено 21-40%
3. често 41-60%
4. претежни део радног времена 61-80%
5. све радно време >80%

Положај тела 1 2 3 4 5

1.стајање х
2.седење х
3.сагињање х
4.чучање х
5.клечање х
6.принудни положај х

Кретање у простору 1 2 3 4 5
1. ходање х
2. трчање х
3. пењање и силажење х
4. подвлачење х
5. окретање х
6. сагињање х
7. балансирање х

ПРОЦЕНА ТЕЖИНЕ РАДА

I II III IV
ЛАК СРЕДЊЕ ТЕЖАК ТЕЖАК ВРЛО ТЕЖАК
Седећи рад са Измена седења, Измена седења, Измена седења, стајања
ограниченим стајања и ходања стајања и ходања и ходања
ходањем и стајањем
Без дизања и Са дизањем и Са дизањем и Са дизањем и ношењем
ношења терета ношењем терета ношењем терета терета
Ж мање од 5 kg Ж 5-10 kg Ж 10 и више kg
М мање од 12 kg М 12-25 kg М 25 kg и више kg
Без статичког рада Мало присуство Значајно присуство Стално присуство
статичког рада статичког рада статичког рада

Послови се обављају претежно у седећем положају уз ходање и стајање а терет се не


носи нити диже, али је велика одговорност у примању и преношењу информација па се
рад може окарактерисати као средње тежак.

Лист 105 од 136


ПРОЦЕНА РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ

ПРОЦЕНА, ВРЕДНОВАЊЕ И СМАЊИВАЊЕ РИЗИКА


КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА РИЗИКА

ФРЕКВЕН
ДОГАЂАЈ
ВЕРОВАТ

РАДНИК
СТЕПЕН
ИЗВОР

ШТЕТЕ
НИВО

РИЗИК
МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА

НОЋА

ЦИЈА
БРОЈ
ОПАСНОСТИ, ШТЕТНОСТИ... РИЗИКА

Опасне површине (подови и све Поштовање сигурносних процедура у погледу безбедности и


врсте газишта, површине са НИЗАК здравља на раду.
1,5 4 2,5 1 15,0 АЛИ
којима запослени долази у додир, ПОСТОЈИ Одржавање радног простора сувим и чистим.
и сл.)
НИЗАК Редовно одржавање и перидични преглед и испитивање
Електричне инсталације и
1,5 15 1,0 1 22,5 АЛИ електричне инсталације и опреме за рад у складу са важећим
уређаји ПОСТОЈИ прописима.
НИЗАК Обавезна наменска употреба личних заштитних средстава
Опасност од пада предмета 2,0 2,0 1,5 1 6,0 АЛИ (ципела) и замена истих у складу са прописаном периодиком.
ПОСТОЈИ
Обележавање и редовно одржавање путева унутрашњег
Унутрашњи транспорт и кретање НИЗАК транспорта.
1,5 10 1,5 1 22,5 АЛИ
возила ПОСТОЈИ Поштовање општих мера у погледу безбедности и здравља на
раду при кретању кроз круг погона и хале.
Опасност услед учешћа у НИЗАК Поштовање саобраћајних прописа и општих мера у погледу
саобраћају (при доласку на посао 1,5 15,0 0,5 1 11.25 АЛИ безбедности у саобраћају.
и одласку са посла) ПОСТОЈИ

НИЗАК Редовно одржавање система осветљења у припремном


Недовољна осветљеност 2,0 2,0 2,5 1 10,0 АЛИ оделењу и машинској радионици. Замена неисправних
ПОСТОЈИ светиљки новим.
Нефизиолошки положај тела НИЗАК
2,0 2,0 2,5 1 10,0 АЛИ Правити повремене пауза у току рада.
(седење, стајање и ходање) ПОСТОЈИ

Лист 106 од 136


Одговорност у примању и НИЗАК
2,0 2,0 2,5 1 10,0 АЛИ Поштовање интерних процедура за рад.
преношењу информација ПОСТОЈИ

ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА АНАЛИЗИРАНА РАДНА МЕСТА БРИГАДИР – припремно одељење и


БРИГАДИР – машинска радионица:
НИЗАК НИВО РИЗИКА, АЛИ ПОСТОЈИ

Лист 107 од 136


16. ВОЗАЧ АУТОБУСА

ОПИС РАДНИХ ПРОСТОРИЈА, ОПРЕМЕ ЗА РАД, РАДНЕ ОКОЛИНЕ, СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА


ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ НА РАДНОМ МЕСТУ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Карактеристике радних просторија:


Заједничка просторија- ходник коју возачи по потреби користе за одмор је простор
окарактерисан као простор који је:
- осветљен помоћу вештачке расвете;
- проветравање се врши природним путем,
- са равним подом од неклизајућих материјала;
- грејање је централно - радијатори;
- простор који се редовно чисти и одржава.

Запослени на овом радном месту обављају посао у возилу на некој од линија у граду према
плану и распореду диспечера погона.
Користе се различити модели возила. Возила су различите старости и у складу са тим не
пружају исте комфорне услове за рад. Најбољи комфор је присутан у новијим аутобусима са
аутоматским мењачем и климатизованим кабинама.
Запослени је обучен за управљање возилом.

Снимање организације рада на анализираном радном месту:

Сл. 16.1- Пријем путника на станици Сл. 16.2- Инструмент табла аутобуса

• Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о организацији и


систематизацији послова за радно место које се обрађује
У наставку су дате поједине активности и задужења на радном месту које је анализирано:
Возач аутобуса
Радни задаци:
- Вози аутобус на некој од градских линија према плану и распореду
диспечера погона.
- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

• Подаци о радном месту добијени од запослених

Запослени на овом радном месту вози аутобус на некој од линија у граду према плану и
распореду возила и возача диспечера саобраћајног погона „Космај“. Радни (путни) налог
возач добија од диспечера погона.

Лист 108 од 136


• Локација места на којима се послови обављају
Све аутобуске линије Саобраћајног погона „Космај“ у Београду, ул.Нишки пут бр.2.

• Услови за заснивање радног односа


Радна место:
- возачка дозвола за „Д“ категорију

• Радно време:
Запослени у ГСП „Београд“ раде у сменама:
- од 06 до 09 h и од 11 : 30 h до 14:30 h. – тзв. „ШИХТА“
- од 06 h до 12 h
- од 12 h до 18 h.
- од 18 h до 24 h.
- од 24 h до 06 h.

Одступање прописане, односно утврђене организације рада од фактичког стања


организације код послодавца
• Током процене ризика и израде овог Акта, увидом у Правилник о организацији и
систематизацији радних места и увидом у стварно стање, нису утврђена битна
одступања. Правилник о систематизацији радних места је уредно ажуриран и реално
је у примени.

• Подаци о потребним средствима и опреми за личну заштиту на раду

На анализираном радном месту у смислу Закона о безбедности и здрављу на раду и


Правилника о личним заштитним средствима запосленом су потребна средства и опрема за
личну заштиту на раду:
- радно одело по избору намењено за возаче,
- наочари - сунчане, против 6љештања од сунчевих зрака (по потреби
нарочито ако на ветробрану не постоји уређај за заштиту од бљештања);
- ципеле – кожне са гуменим ребрастим ђоном.

• Упутства за безбедан рад


На анализираном радном месту не постоји потреба за упутствма за безбедан рад..

ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ

• Радна листа могућих опасности:


- Опасне површине ( подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долази у додир, и сл. )
- Опасност услед учешћа у саобраћају (управљање возилом)
- Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)

• Радна листа могућих штетности:


− Штетни утицај микроклиме (рад у неклиматизованој кабини возила)
− Хемијске штетности (прашина и издувни гасови од других учесника у
саобраћају)
− Физичке штетности (бука у јавном саобраћају)
Лист 109 од 136
− Физички напори (при управљању возилом са мануелним мењачом)
− Нефизиолошки положај тела (дуготрајно седење ....)
− Психофизичко оптерећење (динамичан стресан посао, без могућности
напуштања радног места, који захтева велики степен концентрације и
одговорности за све време рада)
− Штетности које проузрокују друга лица
− Сменски рад и рад ноћу

ГРУПИСАЊЕ ОПАСНОСТИ
• механичке опасности
- нема

• опасности које се појављују са карактеристикама радног места


− Опасне површине ( подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долази у додир, и сл. )
− Опасност услед учешћа у саобраћају (управљање возилом)
− Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)

• опасности које се појављују коришћењем електричне енергије


− Нема

ГРУПИСАЊЕ ШТЕТНОСТИ

• штетности које настају или се појављују у процесу рада

- Штетни утицај микроклиме (рад у неклиматизованој кабини возила)


- Хемијске штетности (прашина и издувни гасови од других учесника у
саобраћају)
- Физичке штетности (бука у јавном саобраћају)

• штетности које проистичу из физичких, психичких и психофизичких напора


који се узрочно везују за радно место и послове које запослени обављају (чек
листе)

- Физички напори (при управљању возилом са мануелним мењачом)


- Нефизиолошки положај тела (дуготрајно седење ....)
- Психофизичко оптерећење (динамичан стресан посао, без могућности
напуштања радног места, који захтева велики степен концентрације и
одговорности за све време рада)

• штетности везане за организацију рада


(прековремени рад, сменски рад, рад ноћу и друго)

- Штетности које проузрокују друга лица


- Сменски рад и рад ноћу

Лист 110 од 136


ПРОЦЕНА ТЕЛЕСНОГ НАПОРА И ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМА РАДУ

Легенда
Време трајања и учестаност изражена у процентима током радног дана
1. врло ретко <20%
2. повремено 21-40%
3. често 41-60%
4. претежни део радног времена 61-80%
5. све радно време >80%

Положај тела 1 2 3 4 5

1.стајање х
2.седење х
3.сагињање х
4.чучање х
5.клечање х
6.принудни положај х

Кретање у простору 1 2 3 4 5
1. ходање х
2. трчање х
3. пењање и силажење х
4. подвлачење х
5. окретање х
6. сагињање х
7. балансирање х

ПРОЦЕНА ТЕЖИНЕ РАДА

I II III IV
ЛАК СРЕДЊЕ ТЕЖАК ТЕЖАК ВРЛО ТЕЖАК
Седећи рад са Измена седења, Измена седења, Измена седења,
ограниченим стајања и ходања стајања и ходања стајања и ходања
ходањем и стајањем
Без дизања и Са дизањем и Са дизањем и Са дизањем и
ношења терета ношењем терета ношењем терета ношењем терета
Ж мање од 5 kg Ж 5-10 kg Ж 10 и више kg
М мање од 12 kg М 12-25 kg М 25 kg и више kg
Без статичког рада Мало присуство Значајно присуство Стално присуство
статичког рада статичког рада статичког рада

Послови који се обављају захтевају седење, без могућности напуштања радног места,
велики степен концентрације и одговорности за све време рада, па се рад на основу
ових критеријума може окарактерисати као тежак.
Лист 111 од 136
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ

ПРОЦЕНА, ВРЕДНОВАЊЕ И СМАЊИВАЊЕ РИЗИКА


КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА РИЗИКА

ВЕРОВАТНО

РИЗИКА
ФРЕКВЕНЦ
ДОГАЂАЈА

РАДНИКА
ИЗВОР

НИВО
СТЕПЕН
МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА

ШТЕТЕ

РИЗИК
ОПАСНОСТИ, ШТЕТНОСТИ ...

БРОЈ
ИЈА
ЋА
Опасне површине ( подови и све Одржавање подова и свих врста газишта радног простора и
врсте газишта, површине са НИЗАК возила сувим и чистим.
2,0 2,0 2,5 1 10,0 АЛИ
којима запослени долази у додир, ПОСТОЈИ Поштовање општих мера у погледу безбедности и здравља на
и сл. ) раду.
Опасност услед учешћа у НИЗАК Поштовање саобраћајних прописа и општих мера у погледу
саобраћају (при доласку на посао 1,5 15,0 0,5 1 11,25 АЛИ безбедности у саобраћају.
ПОСТОЈИ
и одласку са посла)
Поштовање саобраћајних прописа и општих мера у погледу
Опасност услед учешћа у јавном безбедности у саобраћају.
5,0 15,0 2,5 1 187,5 ВИСОК
саобраћају (управљање возилом) Физичко одвајање кабине возача од дела аутобуса предвиђеног
за путнике.
Штетни утицај микроклиме (не НИЗАК Обезбедити адекватну климатизацију кабине возача или
1,5 2,0 2,5 1 7,5 АЛИ
климатизована кабина возила) ПОСТОЈИ возила у целости.
Обезбедити адекватну климатизацију и вентилацију кабине
Хемијске штетности (прашина и НИЗАК возача или возила у целости, како би се избегло отварање
издувни гасови од других 1,5 2,0 2,5 1 7,5 АЛИ прозора ради природне вентилације при чему се возач
ПОСТОЈИ
учесника у саобраћају) непосредно излаже великој концентрацији издувних гасова и
прашине која је присутна у јавном саобраћају.
Физичке штетности (бука у НИЗАК Звучна изолација кабине возача.
2,0 2,0 2,5 1 10,0 АЛИ
Одвајање кабине возача од простора за путнике.
јавном саобраћају) ПОСТОЈИ
Физички напори (при НИЗАК Замена застарелих возила са мануелним мењачима новим
управљању возилом са 5,0 4,0 2,5 1 50 АЛИ савременијег типа. Набавком нових модела аутобуса
ПОСТОЈИ
мануелним мењачом и сл.) превазилази се ова опасност у целости.

Лист 112 од 136


НИЗАК Унапрађење ергономије радног места (употреба возила са
Нефизиолошки положај тела
5,0 4,0 2,5 1 50 АЛИ удобнијим седиштем за возача које има могућност
(дуготрајно седење ....) ПОСТОЈИ
вертикалног и хоризонталног подешавања)
Психофизичко оптерећење
(динамичан стресан посао, без
могућности напуштања радног Обезбедити антистрес програм и рекреативне програме за
8,0 4,0 2,5 1 80 ВИСОК
места, који захтева велики степен запослене на овом радном месту.
концентрације и одговорности за
све време рада)
Размотрити могућности за заштиту возача (физичка одвајање
кабине возача од дела возила за путнике, размотрири
Штетности које проузрокују могућност инсталирања „СОС“ сигнала у кабини возача).
5,0 4,0 2,5 1 50 ВИСОК
друга лица Такође је потребно објекте на терминусима, где је степен
угрожености возача највиши, обезбедити видео надзором и
„СОС“ сигналом.
Поштовање одредби Закона о раду и Закона о безбедности у
НИЗАК саобраћају.
Сменски рад и рад ноћу 1,5 2,0 2,5 1 7,5 АЛИ
ПОСТОЈИ Обавезно придржавање предвиђеног и прописаног плана и
распореда рада и одмора.

ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА АНАЛИЗИРАНО РАДНО МЕСТО ВОЗАЧ АУТОБУСА: ВИСОК НИВО РИЗИКА

Лист 113 од 136


17. ГУМАР

ОПИС РАДНИХ ПРОСТОРИЈА, ОПРЕМЕ ЗА РАД, РАДНЕ ОКОЛИНЕ, СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА


ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ НА РАДНОМ МЕСТУ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Запослени на овом радном месту послове обављају у гумарској радионици, а по потреби у


кругу погона и на територији града где се налази возило на коме се интервенише (учествује у
јавном саобраћају).
Карактеристике радне просторије:
Радна просторија гумара пружа амбијент окарактерисан као простор који је:
- осветљен природном светлошћу а по потреби се користи и вештачка расвета;
- са централним грејањем - радијатори;
- са бетонским подом;
- простор који се редовно чисти и одржава.
Запослени на овом радном месту приликом извршавања задатака (радних налога) користе
ручни алат и пнеуматски алат. При раду од опреме за рад користе: гаражне дизалице –
крокодилке, машину за монтажу и демонтажу гума, пнеуматски пиштољ, апарат за мерење
притиска гума и кавез за допумпавање гума.
Лична заштитна средства су достављена запосленима на употребу.

Снимање организације рада на анализираном радном месту:

Сл. 17.1.- Опрема гумара Сл.17.2. – Кавез за пумпање гума

Сл.17.3. –Простор на отвореном - гуме

Лист 114 од 136


• Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о организацији и
систематизацији послова за радно место које се обрађује
У наставку су дате поједине активности и задужења на радном месту које је анализирано:
Гумар
Радни задаци:
- извршава све задатке у погону за које је потребна претходна обука и
знање ПК радника.
- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца

• Подаци о радном месту добијени од запослених


Запослени на овом радном месту користи стандардни ручни алат, хидрауличну дизалицу,
пнеуматски пиштољ, машину за монтажу и демонтажу гума и кавез са прикључком на
резервоар компримованог ваздуха за пупмање пнеуматика.

• Локација места на којима се послови обављају


Гумарска радионица у склопу хале у Саобраћајном погону „Космај“ у Београду, ул.Нишки
пут бр. 2.

• Услови за заснивање радног односа


Радна место:

- ПК/НК степен стручне спреме машинског смера


- радно искуство 1 год.

• Укупан број запослених: 2 по смени


• Радно време:
Запослени на овом радном месту у СП „Космај“ раде у три смене:
- прва смена од 06 до 14 h.
- друга смена од 14 до 22h.
- трећа смена од 22 до 06 h.

Одступање прописане, односно утврђене организације рада од фактичког стања


организације код послодавца
• Током процене ризика и израде овог Акта, увидом у Правилник о организацији и
систематизацији радних места и увидом у стварно стање, нису утврђена битна
одступања. Правилник о систематизацији радних места је уредно ажуриран и реално
је у примени.

• Подаци о потребним средствима и опреми за личну заштиту на раду

На анализираном радном месту у смислу Закона о безбедности и здрављу на раду и


Правилника о личним заштитним средствима запосленима су потребна средства и опрема за
личну заштиту на раду:
- радно одело– од кепера (дводелно или комбинезон);
- капа – од кепера,
- заштитне рукавице,
- ципеле са појачаном капицом и гуменим ребрастим ђоном,
- топли прслук са поставом од крзна без рукава,
- кишна кабаница,
- респиратор за једнократну употребу,
- флуоресцентни прслук.
Лист 115 од 136
• Анализа мера у смислу обезбеђивања услова радне околине

На основу извршених мерења у гумарској радионици, а у циљу утврђивања да ли су


на анализираном радном месту примењене мере утврђене прописима у области безбедности
и здравља на раду, техничким прописима и стандардима, можемо закључити следеће:
-Измерене вредности параметара микроклиме на анализираном радном месту су у
зони комфора за зимски период у погледу температуре ваздуха.
-Измерене вредности осветљености на анализираном радном месту задовољавају
прописанe вредности сходно SRPS-u U.C9.100/62.

• Упутства за безбедан рад


На анализираном радном месту постоји потреба за упутствима за безбедан рад.

ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ


● Радна листа могућих опасности:
- Унутрашњи транспорт и кретање возила.......
- Опасност од пада предмета које подижу и преносе
- Опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долазе у додир)
- Опасност услед учешћа у јавном саобраћају (рад на терену)
- Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)
- Опасност од индиректног додира делова под напоном

• Радна листа могућих штетности:


- Штетни климатски утицај ( рад на отвореном)
- Хемијска штетност (прашина која настаје при демонтажи и монтажи
гума)
- Физички напори услед подизања и гурања терета
- Нефизиолошки положај тела (дуготрајано стајање, седење, чучање)
- Сменски рад

ГРУПИСАЊЕ ОПАСНОСТИ
● механичке опасности
- Унутрашњи транспорт и кретање возила.......
- Опасност од пада предмета које подижу и преносе

● опасности које се појављују са карактеристикама радног места


- Опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долазе у додир)
- Опасност услед учешћа у јавном саобраћају (рад на терену)
- Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)

● опасности које се појављују коришћењем електричне енергије


- Опасност од индиректног додира делова под напоном

Лист 116 од 136


ГРУПИСАЊЕ ШТЕТНОСТИ

● штетности које настају или се појављују у процесу рада


− Хемијске штетности (прашина)
- Штетни климатски утицаји (при раду на отвореном)

● штетности које проистичу из физичких, психичких и психофизичких напора


који се узрочно везују за радно место и послове које запослени обављају (чек
листе)
- Физички напори ( ручно преношење терета, гурање или вучење
терета....)
- Нефизиолошки положај тела ( дуготрајано стајање, седење, чучање)
● штетности везане за организацију рада
(прековремени рад, сменски рад, рад ноћу и друго)
- Сменски рад

ПРОЦЕНА ТЕЛЕСНОГ НАПОРА И ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМА РАДУ

Легенда
Време трајања и учестаност изражена у процентима током радног дана
1.врло ретко <20%
2.повремено 21-40%
3.често 41-60%
4.претежни део радног времена 61-80%
5.све радно време >80%

Положај тела 1 2 3 4 5

1.стајање х
2.седење х
3.сагињање х
4.чучање х
5.клечање х
6.принудни положај х

Кретање у простору 1 2 3 4 5
1. ходање х
2. трчање х
3. пењање и силажење х
4. подвлачење х
5. окретање х
6. сагињање х
7. балансирање х

Лист 117 од 136


ПРОЦЕНА ТЕЖИНЕ РАДА
I II III IV
ЛАК СРЕДЊЕ ТЕЖАК ТЕЖАК ВРЛО ТЕЖАК
Седећи рад са Измена седења, Измена седења, Измена седења,
ограниченим стајања и ходања стајања и ходања стајања и ходања
ходањем и стајањем
Без дизања и Са дизањем и Са дизањем и Са дизањем и
ношења терета ношењем терета ношењем терета ношењем терета
Ж мање од 5 kg Ж 5-10 kg Ж 10 и више kg
М мање од 12 kg М 12-25 kg М 25 kg и више kg
Без статичког рада Мало присуство Значајно присуство Стално присуство
статичког рада статичког рада статичког рада

Послови који се обављају захтевају измену стајања, ходања и седења, уз дизање и


ношење или гурање терета од 25 kg и веће тежине, па се рад на основу ових
критеријума може окарактерисати као врло тежак.

Лист 118 од 136


ПРОЦЕНА РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ

ПРОЦЕНА, ВРЕДНОВАЊЕ И СМАЊИВАЊЕ РИЗИКА


КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА РИЗИКА

ВЕРОВАТНО

РИЗИКА
ФРЕКВЕНЦ
ДОГАЂАЈА

РАДНИКА
ИЗВОР

НИВО
СТЕПЕН
МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА

ШТЕТЕ

РИЗИК
ОПАСНОСТИ, ШТЕТНОСТИ ...

БРОЈ
ИЈА
ЋА
НИЗАК Поштовање сигурносних процедура у погледу безбедности и
Унутрашњи транспорт и кретање
1,5 4,0 2,5 1 15 АЛИ здравља на раду. Обележити и редовно одржавати путеве
возила ПОСТОЈИ
унутрашњег транспорта.
Поштовање саобраћајних прописа и општих мера сигурности
Опасност услед учешћа у јавном
5,0 15,0 1,0 1 75 ВИСОК при раду. Обавезна употреба флуоресцентног прслука.
саобраћају (рад на терену)
Обавезно обезбедити место рада.
Опасне површине ( подови и све
НИЗАК Одржавање подова у радном простору сувим и чистим.
врсте газишта, површине са
1,5 2,0 2,5 1 7,5 АЛИ Поштовање сигурносних процедура у погледу безбедности и
којима запослени долази у додир, ПОСТОЈИ
здравља на раду.
и сл. )
Опасност од пада предмета које Обавезна наменска употреба личних заштитних средстава
подижу и преносе 8,0 4,0 2,5 1 80 ВИСОК (ципеле са ојачаном капицом) и замена истих у складу са
прописаном периодиком.
Електричне инсталације и ЗАНЕМАР Редован периодични преглед и контрола ел. инсталација и
уређаји 1,5 2,0 1,5 1 4,5 ЉИВ уређаја у складу са важећим прописима.
Опасност услед учешћа у НИЗАК Поштовање саобраћајних прописа и општих мера у погледу
саобраћају (при доласку на посао 1,5 15,0 0,5 1 11.25 АЛИ
ПОСТОЈИ безбедности у саобраћају.
и одласку са посла)
НИЗАК Редовно вентилисати радни простор.
Хемијске штетности (прашина) 1,5 4,0 1,5 1 9 АЛИ Наменска употреба ЛЗС (респиратор за једнократну
ПОСТОЈИ
употребу).
НИЗАК Обавезно наменска употреба личних заштитних средстава
Штетни климатски утицаји
1,5 4,0 1,5 1 9 АЛИ (зима / лето) и замена истих у складу са прописаном
(при раду на отвореном) ПОСТОЈИ
периодиком.

Лист 119 од 136


Организационе мере за смањење физичког напрезања:
Нефизиолошки положај тела НИЗАК ограничавање трајања и интензитета физичког оптерећења и
(дуготрајано стајање, седење, 1,5 4,0 1,5 1 9 АЛИ
ПОСТОЈИ смењивање запослених на физички напорним радним
чучање)
операцијама уз одговарајуће периоде одмора.

Поштовање препорука при подизању, преношењу и спуштању


Физички напори
терета.
(ручно преношење терета, гурање 10,0 4,0 2,5 1 100 ВИСОК
Контрола здравственог стања запослених у складу са важећим
или вучење терета....)
прописима.

НИЗАК Поштовање одредби Закона о раду у погледу поштовања


Рад у сменама 5,0 2,0 1,5 1 15 АЛИ плана дневног и недељног рада и одмора.
ПОСТОЈИ

ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА АНАЛИЗИРАНО РАДНО МЕСТО ГУМАР : ВИСОК НИВО РИЗИКА

Лист 120 од 136


18. МЕТАЛОСТРУГАР

ОПИС РАДНИХ ПРОСТОРИЈА, СРЕДСТАВА ЗА РАД И СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ


ЗАШТИТУ НА РАДУ НА РАДНОМ МЕСТУ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Радни простор металостругара се налази у машинској радионици у горњем објекту и може се


окарактерисан као простор који је:
- осветљен природном светлошћу а по потреби се користи и флуоресцентна расвета,
- са централним грејањем - радијатори,
- природно и вештачки вентилисан,
- са равним бетонским подом прекривеним винас плочицама,
- простор који се редовно чисти и одржава.
Запослени на овом радном месту ради на универзалном стругу.
Снимање организације рада на анализираном радном месту:

Сл.18 – Металостругар на радном месту

•Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о организацији и


систематизацији послова за радно место које се обрађује
У наставку су дате поједине активности и задужења на радном месту које је анализирано:
Mеталостругар
Радни задаци:
- Извршава све задатке из области своје струке и степена стручности
по задатим техничко – технолошким поступцима који су предвиђени за
те послове.
- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

• Подаци о радном месту добијени од запосленог


Запослени на овом радном месту ради на универзалном стругу. Врши израду нових делова
или дораду старих поправљених (варених, обрађиваних и сл.)

• Локација места на којима се послови обављају


Радни простор металостругара је у склопу машинске радионице - горњи објекат у
Саобраћајном погону „Космај“ у Београду, ул. Нишки пут бр.2.

• Услови за заснивање радног односа


- KВ-III степен стручне спреме машинског смера

Лист 121 од 136


• Укупан број запослених: 2.
• Радно време:
Запослени на анализираном радном месту у СП „Космај“ ради у првој смени од 07 h до 14 h.

Одступање прописане, односно утврђене организације рада од фактичког стања


организације код послодавца
• Током процене ризика и израде овог Акта, увидом у Правилник о организацији и
систематизацији радних места и увидом у стварно стање, нису утврђена битна
одступања. Правилник о систематизацији радних места је уредно ажуриран и реално
је у примени.

• Подаци о средствима и опреми за личну заштиту на раду

На анализираном радном месту у смислу Закона о безбедности и здрављу на раду и


Правилника о личним заштитним средствима запосленом су потребна средства и опрема за
личну заштиту на раду:
− Радно одело– од кепера (дводелно или комбинезон) зимско и летње;
− Ципеле - кожне са појачаном капицом
− Прслук – платнени са крзненом поставом.
- Капа – од кепера са штитником,
- Заштитне рукавице
- Наочари са прозирним стаклом и бочном заштитом

• Анализа мера у смислу обезбеђивања услова радне околине

На основу извршених мерења у машинској радионици, а у циљу утврђивања да ли су


на анализираном радном месту примењене мере утврђене прописима у области безбедности
и здравља на раду, техничким прописима и стандардима, можемо закључити следеће:

-Измерене вредности параметара микроклиме на анализираном радном месту су у


зони комфора за зимски период.

-Измерене вредности осветљености на анализираном радном месту задовољавају


прописанe вредности сходно SRPS-u U.C9.100/62.

• Упутства за безбедан рад


На анализираном радном месту постоји потреба за упутством за безбедан рад и руковање
универзалним стругом.

ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ

● Радна листа могућих опасности:


− Унутрашњи транспорт и кретање возила
− Опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долази у додир, и сл. )
− Опасност од индиректног додира делова под напоном
− Опасност од пада радног предмета
− Опасност од покретних и ротирајућих делова
− Опасност од летеће металне струготине
− Опасност услед учешћа у саобраћају (долазак на посао и одлазак са посла)
Лист 122 од 136
• Радна листа могућих штетности:
− Нефизиолошки положај тела (стајање и сл.)
− Штетности услед физичких напора (подизање и придржавање радног
предмета)

ГРУПИСАЊЕ ОПАСНОСТИ

• механичке опасности
− Унутрашњи транспорт и кретање возила
− Опасност од пада радног предмета
− Опасност од покретних и ротирајућих делова
− Опасност од летећих металних опиљака

• опасности које се појављују са карактеристикама радног места


- Опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долазе у додир)
- Опасност услед учешћа у саобраћају (долазак на посао и одлазак са
посла)

• опасности које се појављују коришћењем електричне енергије


- Опасност од индиректног додира делова под напоном

ГРУПИСАЊЕ ШТЕТНОСТИ

• штетности које настају или се појављују у процесу рада


- Нема

• штетности које проистичу из физичких, психичких и психофизичких напора


који се узрочно везују за радно место и послове које запослени обављају (чек
листе)
- Нефизолошки положај тела услед дуготрајног стајања
− Штетности услед физичких напора

• штетности везане за организацију рада


(прековремени рад, сменски рад, рад ноћу и друго)
- Нису констатоване обзиром да нема прековременог, сменског нити ноћног
рада.

ПРОЦЕНА ТЕЛЕСНОГ НАПОРА И ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМА РАДУ

Легенда

Време трајања и учестаност изражена у процентима током радног дана


1. врло ретко <20%
2. повремено 21-40%
3. често 41-60%
4. претежни део радног времена 61-80%
5. све радно време >80%
Лист 123 од 136
Положај тела 1 2 3 4 5

1.стајање Х
2.седење Х
3.сагињање Х
4.чучање Х
5.клечање Х
6.принудни положај Х

Кретање у простору 1 2 3 4 5

1. ходање Х
2. трчање Х
3. пењање и силажење Х
4. подвлачење Х
5. окретање Х
6. сагињање Х
7. балансирање Х

ПРОЦЕНА ТЕЖИНЕ РАДА

I II III IV
ЛАК СРЕДЊЕ ТЕЖАК ТЕЖАК ВРЛО ТЕЖАК
Седећи рад са Измена седења, Измена седења, Измена седења,
ограниченим стајања и ходања стајања и ходања стајања и ходања
ходањем и стајањем
Без дизања и Са дизањем и Са дизањем и Са дизањем и
ношења терета ношењем терета ношењем терета ношењем терета
Ж мање од 5 kg Ж 5-10 kg Ж 10 и више kg
М мање од 12 kg М 12-25 kg М 25 kg и више kg
Без статичког рада Мало присуство Значајно присуство Стално присуство
статичког рада статичког рада статичког рада

Послови који се обављају захтевају доста стајања приликом рада, уз подизање и


придржавање терета, па се рад на основу ових критеријума може сматрати као средње
тежак.

Лист 124 од 136


ПРОЦЕНА РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ

ПРОЦЕНА, ВРЕДНОВАЊЕ И СМАЊИВАЊЕ РИЗИКА


КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА РИЗИКА

ФРЕКВЕН
ДОГАЂАЈ
ВЕРОВАТ

РАДНИК
СТЕПЕН
ИЗВОР

ШТЕТЕ
НИВО

РИЗИК
МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА

НОЋА

ЦИЈА
БРОЈ
ОПАСНОСТИ, ШТЕТНОСТИ... РИЗИКА

А
Опасне површине ( подови и све
врсте газишта, површине са НИЗАК Одржавање радног простора сувим и чистим. Поштовање
1,5 4 1,0 1 6,0 АЛИ
којима запослени долази у додир, ПОСТОЈИ општих мера у погледу безбедности и здравља на раду.
и сл. )
Унутрашњи транспорт и кретање НИЗАК Обележити и редовно одржавати путеве унутрашњег
1,5 2,0 2,5 1 7,5 АЛИ
возила ПОСТОЈИ транспорта.
НИЗАК Редовно одржавање и перидични преглед и испитивање
Опасност од индиректног додира
1,5 15 1,0 1 22,5 АЛИ електричне инсталације и опреме за рад у складу са
делова под напоном ПОСТОЈИ прописаном периодиком.
Организационе мере за смањење физичког напрезања:
Нефизиолошки положај тела НИЗАК ограничавање трајања и интензитета физичког оптерећења и
5,0 4,0 1,5 1 30,0 АЛИ
услед дуготрајног стајања ПОСТОЈИ смењивање запослених на физички напорним радним
операцијама уз одговарајуће периоде одмора.
Редовна употреба личних заштитних средстава (ципеле са
Опасност од пада радног НИЗАК ојачаном капицом) и замена истих у складу са прописаном
2,0 4,0 1,5 1 12,0 АЛИ
предмета ПОСТОЈИ периодиком.

Поштовање сигурносних процедура у погледу безбедности и


Опасност од покретних и НИЗАК здравља на раду (забрањен рад са одећом широког кроја и без
ротирајућих делова 5,0 4,0 1,5 1 30,0 АЛИ стегнутих манжетни на рукавима и пуштене косе).
ПОСТОЈИ Редовна употреба личних заштитних средстава.
Периодични преглед и испитивање опреме за рад (струг).

Лист 125 од 136


Опасност од летеће металне НИЗАК Поштовање упутства за безбедан рад са стругом.
струготине 2,0 4,0 1,5 1 12,0 АЛИ Редовна употреба личних заштитних средстава (наочаре).
ПОСТОЈИ Периодични преглед и испитивање опреме за рад (струг).
Опасност услед учешћа у НИЗАК Поштовање правила понашања у саобраћају и саобраћајних
саобраћају (долазак на посао и 1,5 15 0,5 1 11,25 АЛИ
ПОСТОЈИ прописа.
одлазак са посла)
НИЗАК Поштовање препорука за правилно подизање, преношење и
Штетности услед физичких
2,0 4,0 1,5 1 12,0 АЛИ спуштање терета. Употреба помоћне опреме за подизање и
напора ПОСТОЈИ преношење радних предмета веће тежине (дизалица)

ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА АНАЛИЗИРАНО РАДНО МЕСТО МЕТАЛОСТРУГАР:


НИЗАК НИВО РИЗИКА, АЛИ ПОСТОЈИ

Лист 126 од 136


19. РАДНИК НА ТЕШКОМ ПРАЊУ И ОДМАШЋИВАЊУ

ОПИС РАДНИХ ПРОСТОРИЈА, СРЕДСТАВА ЗА РАД И СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ


ЗАШТИТУ НА РАДУ НА РАДНОМ МЕСТУ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Запослени на анализираном радном месту обавља посао прања и одмашћивања.

Запослени на овом радном месту обавља послове прања и одмашћивања доњег строја возила.
Приликом извршавања задатака користи машину високог притиска са млазницом за прање
под притиском и топлом водом и претежно ради у каналу, при чему врши прање изнад главе.
На анализираном радном месту запосленом су достављена лична заштитна средства на
употребу.

Снимање организације рада на анализираном радном месту:

Сл.19 – Канал за тешко прање возила

• Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о организацији и


систематизацији послова за радно место које се обрађује
У наставку су дате поједине активности и задужења на радном месту које је анализирано:
Радник на тешком прању и одмашћивању
Радни задаци:
- Врши прање и одмашћивање доњег строја аутобуса у перионици,
- Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

• Подаци о радном месту добијени од запослених


Запослени на овом радном месту пере и одмашћује делове и склопове аутобуса у перионици.
Користе машину за прање под притиском са топлом водом.
• Услови за заснивање радног односа
Радна место:
- ПК-НК степен стручне спреме

• Укупан број запослених: 1.


• Радно време:
Запослени на анализираном радном месту у СП „Космај“ ради у првој смени од 07 до 14 h.

Лист 127 од 136


Одступање прописане, односно утврђене организације рада од фактичког стања
организације код послодавца
• Током процене ризика и израде овог Акта, увидом у Правилник о организацији и
систематизацији радних места и увидом у стварно стање, нису утврђена битна
одступања. Правилник о систематизацији радних места је уредно ажуриран и реално
је у примени.

• Подаци о потребним средствима и опреми за личну заштиту на раду


На анализираном радном месту у смислу Закона о безбедности и здрављу на раду и
Правилника о личним заштитним средствима запосленом су потребна средства и опрема за
личну заштиту на раду:
- радно одело – плави кепер или импрегнирани кепер (дводелно са
капуљачом) зимско и летње;
- кецеља – гумирана или пластифицирана;
- чизме –пластичне кратке постављене трикоом;
- рукавице – техничке, заштитне, дуге;
- прслук постављен крзном без рукава (по потреби);
- ПВЦ радно одело,
- Наглавна заштитна маска са прозирним стаклом.

• Упутства за безбедан рад


На анализираном радном месту постоји потреба за упутствма за безбедан рад..

ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ

• Радна листа могућих опасности:


− Унутрашњи транспорт и кретање возила.....
− Могућност клизања или спотицања (мокре или клизаве површине и
газишта)
− Опасност од пада у канал
− Опасност од индиректног додира делова под напоном
− Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)

• Радна листа могућих штетности:


− Штетни утицаји микроклиме у перионици (ниска температура, влажност
ваздуха, брзина струјања ваздуха )
− Рад са топлом водом
− Штетна испарења (присуство водене паре и испарења одмашћивању доњег
строја возила)
− Штетности услед разне прљавштине које се јављају при прању
− Нефизиолошки положај тела (дуготрајно стајање и принудни положај тела)

ГРУПИСАЊЕ ОПАСНОСТИ

• механичке опасности
− Унутрашњи транспорт и кретање возила.....
− Опасност од пада у канал

Лист 128 од 136


• опасности које се појављују са карактеристикама радног места
− Могућност клизања или спотицања (мокре или клизаве површине и
газишта)
− Опасност услед учешћа у саобраћају (при доласку на посао и одласку са
посла)

• опасности које се појављују коришћењем електричне енергије


− Опасност од индиректног додира делова под напоном

ГРУПИСАЊЕ ШТЕТНОСТИ

• штетности које настају или се појављују у процесу рада


− Штетни утицаји микроклиме у перионици (висока или ниска температура,
влажност, брзина струјања ваздуха )
− Штетна испарења (присуство водене паре и испарења одмашћивању доњег
строја возила)

• штетности које проистичу из физичких, психичких и психофизичких напора


који се узрочно везују за радно место и послове које запослени обављају (чек
листе)
− Нефизиолошки положај тела (дуготрајно стајање и принудни положај тела)

• штетности везане за организацију рада


(прековремени рад, сменски рад, рад ноћу и друго)
- Нису констатоване
• остале штетности које се појављују на радном местима, као што су:
- Рад са топлом водом
- Штетности услед разне прљавштине које се јављају при прању

ПРОЦЕНА ТЕЛЕСНОГ НАПОРА И ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМА РАДУ

Легенда
Време трајања и учестаност изражена у процентима током радног дана
1. врло ретко <20%
2. повремено 21-40%
3. често 41-60%
4. претежни део радног времена 61-80%
5. све радно време >80%

Положај тела 1 2 3 4 5

1.стајање х
2.седење х
3.сагињање х
4.чучање х
5.клечање х
6.принудни положај х

Лист 129 од 136


Кретање у простору 1 2 3 4 5
1. ходање х
2. трчање х
3. пењање и силажење х
4. подвлачење х
5. окретање х
6. сагињање х
7. балансирање х

ПРОЦЕНА ТЕЖИНЕ РАДА

I II III IV
ЛАК СРЕДЊЕ ТЕЖАК ТЕЖАК ВРЛО ТЕЖАК
Седећи рад са Измена седења, Измена седења, Измена седења,
ограниченим стајања и ходања стајања и ходања стајања и ходања
ходањем и стајањем
Без дизања и Са дизањем и Са дизањем и Са дизањем и
ношења терета ношењем терета ношењем терета ношењем терета
Ж мање од 5 kg Ж 5-10 kg Ж 10 и више kg
М мање од 12 kg М 12-25 kg М 25 kg и више kg
Без статичког рада Мало присуство Значајно присуство Стално присуство
статичког рада статичког рада статичког рада

Послови који се обављају захтевају стајање, рад у каналу и прање изнад главе, прање
топлом водом под притиском, уз константна физичка оптерећења, па се рад на основу
ових критеријума може окарактерисати као тежак.

Лист 130 од 136


ПРОЦЕНА РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ

ПРОЦЕНА, ВРЕДНОВАЊЕ И СМАЊИВАЊЕ РИЗИКА


КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА РИЗИКА

ВЕРОВАТНО

РИЗИКА
ФРЕКВЕНЦ
ДОГАЂАЈА

РАДНИКА
ИЗВОР

НИВО
СТЕПЕН
МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА

ШТЕТЕ

РИЗИК
ОПАСНОСТИ, ШТЕТНОСТИ ...

БРОЈ
ИЈА
ЋА
Могућност клизања или НИЗАК Поштовање општих мера у погледу безбедности и здравља на
спотицања (мокре или клизаве 2,0 4,0 2,5 1 20,0 АЛИ раду. Наменска употреба личних заштитних средстава (ципеле
ПОСТОЈИ
површине) или чизме са гуменим ребрастим ђоном)
Унутрашњи транспорт и кретање НИЗАК Обележити и редовно одржавати путеве унутрашњег
1,5 4,0 1,5 1 9 АЛИ
транспорта.
возила....... ПОСТОЈИ
НИЗАК Поштовати опште мере безбедности при раду у перионици при
Опасност од пада у канал 1,5 4,0 2,5 1 15 АЛИ
раду око возила на каналу.
ПОСТОЈИ

Редован периодични преглед и испитивање ел инсталација и


Електричне инсталације и ЗАНЕМА
0,1 15,0 2,5 1 3,75 РЉИВ машине за прање под притиском са топлом водом у складу са
уређаји
важећим прописима.
Опасност услед учешћа у НИЗАК Поштовање саобраћајних прописа и општих мера у погледу
саобраћају (при доласку на посао 1,5 15,0 0,5 1 11.25 АЛИ
ПОСТОЈИ безбедности у саобраћају.
и одласку са посла)
Штетности услед разне Наменска употреба личних заштитних средстава при раду у
прљавштине које се јављају при 8,0 4,0 2,5 1 80,0 ВИСОК каналу (Прање се врши изнад главе)
прању
Штетни утицаји микроклиме у Наменска употреба личних заштитних средстава (лето/зима) и
перионици (ниска температура, 5,0 4,0 2,5 1 50,0 ВИСОК замена истих према прописаној периодици.
влажност ваздуха)
Штетна испарења (присуство
водене паре и испарења Наменска употреба личних заштитних средстава.
8,0 4,0 2,5 1 80,0 ВИСОК
одмашћивању доњег строја Редовно контрола здравственог стања запослених.
возила)
Лист 131 од 136
Нефизиолошки положај тела НИЗАК Организационе мере за смањење физичког напрезања:
(дуготрајно стајање и принудни 2,0 4,0 2,5 1 20,0 АЛИ ограничавање трајања и интензитета физичког оптерећења и
ПОСТОЈИ
положај тела) смењивање запослених на физички напорним радним
операцијама уз одговарајуће периоде одмора.
НИЗАК Наменска употреба личних заштитних средстава и замена
Рад са топлом водом 2,0 4,0 2,5 1 20,0 АЛИ
истих према прописаној периодици.
ПОСТОЈИ

ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА АНАЛИЗИРАНО РАДНО МЕСТО РАДНИК НА ТЕШКОМ ПРАЊУ И ОДМАШЋИВАЊУ:


ВИСОК НИВО РИЗИКА

Лист 132 од 136


ЗАКЉУЧАК

1. Радна места на којима је извршена процена ризика у Саобраћајном погону „Космај“


у Београду, Нишки пут бр.2:

1. ПОСЛОВОЂА
2. АУТОЕЛЕКТРИЧАР-припрема
3. АУТОЕЛЕКТРИЧАР- горњи и доњи објекат
4. БРИГАДИР - браварско лимарска радионица
5. АУТОМЕХАНИЧАР – припрема, ваздушно одељење и моторно одељење
6. БРИГАДИР - горњи објекат, дневна нега
7. БРАВАР - горњи и доњи објекат
8. БРАВАР - браварска радионица
9. БРАВАР - машинска радионица
10. АУТОЛИМАР
11. АУТОЛАКИРЕР
12. АУТОМЕХАНИЧАР – горњи објекат, дневна нега
13. РУКОВАЛАЦ КОМПРЕСОРСКЕ СТАНИЦЕ
14. ПОДМАЗИВАЧ
15. БРИГАДИР - припрема и машинска радионица
16. ВОЗАЧ АУТОБУСА
17. ГУМАР
18. МЕТАЛОСТРУГАР
19. РАДНИК НА ТЕШКОМ ПРАЊУ И ОДМАШЋИВАЊУ

2. Детаљном анализом наведених радних места није утврђен ризик у смислу безбедности и
здравља на раду који се може окаректерисати као неприхватљив, али постоје радна места у
саобраћајном погону «Космај» међу анализираним са високим ризиком:

− ВОЗАЧ АУТОБУСА
Опасности због којих је ризик овог радног места оцењен као висок су:
→ Опасност услед учешћа у јавном саобраћају (управљање возилом)
→ Психофизичко оптерећење (динамичан стресан посао, без могућности напуштања
радног места, који захтева велики степен концентрације и одговорности за све време
рада)
→ Штетности које проузрокују друга лица

− ГУМАР
Опасности због којих је ризик овог радног места оцењен као висок су:
→ Опасност од пада предмета које подижу и преносе
→ Физички напори (ручно преношење терета, гурање или вучење терета....)

Лист 133 од 136


→ Опасност услед учешћа у јавном саобраћају (рад на терену)

− РАДНИК НА ТЕШКОМ ПРАЊУ И ОДМАШЋИВАЊУ


Опасности због којих је ризик овог радног места оцењен као висок су:
→ Штетности услед разне прљавштине које се јављају при прању
→ Штетна испарења (присуство водене паре и испарења уља и мазива)
→ Штетни утицаји микроклиме у перионици (висока или ниска температура,
влажност, брзина струјања ваздуха, рад на отвореном ... )

3. Мере за одржавање процењеног нивоа ризика и/или смањење ризика:

• Одржавање подова у радном простору и у возилима чистим и сувим


• Наменска употреба личних заштитних средстава и замена истих у складу са прописаном
периодиком
• Редован периодични преглед и испитивање опреме за рад у складу са прописаном
периодиком
• Редован периодични преглед и испитивање електричне и громобранске инсталације у
радним и помоћним просторијама у складу са прописаном периодиком,
• Редовно периодично испитивање услова радне околине (зимски и летњи период) у складу
са прописаном периодиком
• Редовна периодична контрола здравственог стања запослених на радним местима са
високим и повећаним ризиком.
• Редовно одржавање и редовно вршење техничких прегледа возила
• Континуирано информисање запослених о новим опасностима и штетностима на радном
месту
• Поштовање одредби Закона о раду и Закона о безбедности у саобраћају. Обавезно
придржавање предвиђеног и прописаног плана и распореда рада (вожња аутобуса у јавном
саобраћају) и одмора.
• Уредно вођење евиденције из области безбедности и здравља на раду у складу са Законом
• Обезбедити запосленима одговарајуће антистрес и рекреативне програме

4. Приоритети у отклањању ризика:

• Санација система грејања у складу са Стручним налазима о испитивању услова радне


околине у зимском периоду

• Редовно одржавање електричне инсталавије осветљења у радним просторијама (замена


неисправних светиљки новим функционалним)

• Наменски користити локални систем за одсис издувних гасова аутобуса при раду у
затвореном простору (хала)

• Унапређење ергономије радног места (замена застарелих модела аутобуса новим технички
савременијим са звучном изолацим кабине возача која је одвојена од простора за путнике,
употреба возила са удобнијим седиштем за возача које има могућност вертикалног и
хоризонталног подешавања)

Лист 134 од 136


• Обезбедити адекватну климатизацију и вентилацију кабине возача или возила у целости,
како би се избегло отварање прозора ради природне вентилације при чему се возач
непосредно излаже великој концентрацији издувних гасова и прашине која је присутна у
јавном саобраћају.

• Размотрити могућности за заштиту возача (физичка одвајање кабине возача од дела


возила за путнике, размотрири могућност инсталирања „СОС“ сигнала у кабини возача).
Такође је потребно објекте на терминусима, где је степен угрожености возача највиши,
обезбедити видео надзором и „СОС“ сигналом
• Унапређење технолошког процеса рада

• Континуирана обнова возног парка новим моделима возила

5. Обавеза послодавца је да и поред добро спроведених активности у погледу смањења


ризика настави са планским деловањем у смислу предложених мера за радна места на којима
је ризик низак (али постоји) како би се овакав тренд наставио и у будуће.

Послодавац се обавезује да ће донети овај АКТ и применити све Актом утврђене мере
за безбедан и здрав рад на радним местима и у радној околини.

Стручно лице:

М.П. _______________________________
Босанка Додић, дипл. ел. инж.

Акт о процени ризика се може репродуковати и умножавати само у целости.

Лист 135 од 136


Изјава Послодавца

ПОСЛОДАВАЦ СЕ ОБАВЕЗУЈЕ ДА ЋЕ ПРИМЕНИТИ СВЕ УТВРЂЕНЕ МЕРЕ ЗА


БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД НА РАДНИМ МЕСТИМА И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ У
СКЛАДУ СА АКТОМ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА.

ПОСЛОДАВАЦ СЕ ОБАВЕЗУЈЕ ДА ЋЕ ВРШИТИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ ОВОГ


АКТА И ДА ЋЕ У НАЈСКОРИЈЕ ВРЕМЕ САЧИНИТИ АКЦИОНИ ПЛАН МЕРА ЗА
ОТКЛАЊАЊЕ И/ИЛИ СМАЊЕЊЕ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ
ОКОЛИНИ.

ПОСЛОДАВАЦ СЕ ОБАВЕЗУЈЕ ДА ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОВОГ АКТА У


СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ("СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК РС" БРОЈ 101/2005) И чл. 14 ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ
ПРОЦЕНЕ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ („СЛ. ГЛАСНИК
РС“ БРОЈ 72/2006 И 84/2006).

ПОСЛОДАВАЦ СЕ ОБАВЕЗУЈЕ ДА ЋЕ ЗА СВА РАДНА МЕСТА СА ПОВЕЋАНИМ И


ВИСОКИМ СТЕПЕНОМ РИЗИКА, ЗАТРАЖИТИ ОД ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ
ЗДРАВЉА (СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЕ РАДА), ДЕФИНИСАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ И
ДРУГИХ УСЛОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ КОЈИ СЕ РАСПОРЕЂУЈУ НА ТЕ ПОСЛОВЕ,
КАО И ДЕФИНИСАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ЛЕКАРСКЕ ПРЕГЛЕДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ПРЕТХОДНИ И ПЕРИОДИЧНИ).

_____________________________________________

Лист 136 од 136