You are on page 1of 25

SMK LAMBOR KIRI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4 TAHUN 2018

1.0 PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN

STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
9 JAM ORIENTASI TINGKATAN 4
M1 – M3 1.1. Perakaunan, Murid boleh: Cadangan aktiviti:
[ 02 – 19 sub bidang 1.1.1 Menerangkan maksud perakaunan. Sumbangsaran dan
JAN 2018] perakaunan, 1.1.2 Membandingkan fungsi simpan kira dan perbincangan
kerjaya dan perakaunan.  Berkaitan simpan kira dan
badan 1.1.3 Menerangkan maksud Kitaran Perakaunan. perakaunan, kitaran
profesional 1.1.4 Melakar kitaran perakaunan. perakaunan, sub bidang
1.1.5 Menerangkan setiap peringkat dalam Kitaran perakaunan, kerjaya
Perakaunan. perakaunan dan badan
1.1.6 Menerangkan sub bidang perakaunan: profesional perakaunan.
(i) perakaunan kewangan,
(ii) perakaunan pengurusan, Kajian kes 1
(iii) pengauditan  Berkaitan salah laku dan etika
(iv) percukaian. dalam profesion perakaunan.
1.1.7 Menghubung kait fungsi perakaunan  Murid mencari artikel
kewangan dengan pengauditan dan berkaitan salah laku seperti
percukaian. pecah amanah,
1.1.8 Menyatakan maksud profesional. penyelewengan dalam bidang
1.1.9 Menyenaraikan profesion perakaunan yang perakaunan.
boleh diceburi.
1.1.10 Menyenaraikan ciri-ciri akauntan sebagai
pemimpin.
1.1.11 Menyenaraikan kod etika profesion
perakaunan.
1.1.12 Membincangkan syarat kelayakan untuk
menjadi seorang akauntan bertauliah di
Malaysia.
1.1.13 Mengkaji contoh kajian kes yang boleh
dikaitkan dengan etika profesion perakaunan.
1.1.14 Menerangkan latar belakang badan-badan Taklimat
profesional perakaunan di Malaysia.  Laluan kerjaya sebagai
1.1.15 Menerangkan peranan utama Badan Kawal akauntan daripada pelbagai
Selia: agensi dan badan-badan
i. Institut Akauntan Malaysia profesional perakaunan
ii. Badan Penggubal Piawaian seperti MIA, MICPA, CIMA,
iii. Lembaga Piawaian Perakaunan ACCA dan lain-lain.
Malaysia
iv. Badan Profesional

1.2 Sejarah 1.1. Menerangkan sejarah perakaunan mengikut Peta Minda


perakaunan urutan bermula dari era Babylonia sehingga  Menghasilkan peta minda
dan masa kini. sejarah perakaunan dan
perkemban 1.2. Menerangkan perkembangan proses perkembangannya.
gan-nya perakaunan secara manual dan berkomputer.
1.3. Menyatakan perisian perakaunan
berkomputer yang diguna pakai pada masa
kini.
1.4. Menerangkan kepentingan sistem maklumat
perakaunan kepada entiti perniagaan.

SMKLK 2018 Page 1


STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
1.3 Penyata 1.3.1 Menyenaraikan jenis penyata yang terdapat Cadangan aktiviti:
Kewangan dalam Penyata Kewangan. Kajian Kes 2
1.3.2 Menerangkan secara ringkas ciri kualitatif  Mencari contoh penyata
maklumat perakaunan: kewangan pelbagai firma
a. ciri kualitatif asas dari pelbagai sumber.
 kerelevanan  Membanding beza penyata
 perwakilan benar kewangan antara firma dari
b. ciri kualitatif tertingkat aspek ciri kualitatif, format
 kebolehbandingan dan komponen penyata
 kebolehfahaman kewangan.
 kebolehsahan
 pemasaan
1.3.3 Mencari penyata kewangan dari pelbagai
sumber dan membanding beza item-item
dalam komponen serta kegunaannya
1.3.4 Menamakan pihak yang menyediakan
Penyata Kewangan.
1.3.5 Menamakan pihak yang bertanggung jawab
ke atas Penyata Kewangan yang disediakan
1.3.6 Menyenaraikan pengguna Penyata
Kewangan
7.4 Andaian, 1.4.1 Menerangkan Andaian dalam perakaunan: Kajian Kes 3
Prinsip dan a. Entiti Berasingan  Guru mengemukakan kajian
Batasan b. Usaha Berterusan kes dalam bentuk pelbagai
dalam c. Tempoh Perakaunan situasi perniagaan.
perakaunan d. Wang Sebagai Ukuran  Murid perlu mengaitkan
1.4.2 Menerangkan Prinsip dalam perakaunan: situasi tersebut dengan
a. Ketekalan Andaian, Prinsip dan
b. Prinsip Kos Batasan dalam perakaunan.
c. Pengiktirafan Hasil dan Belanja
1.4.3 Menerangkan Batasan dalam perakaunan:
a. Kos manfaat
1.4.4 Menjelaskan Andaian, Prinsip dan Batasan
dalam perakaunan yang dapat dikaitkan
dengan sesuatu kes.

1.5. Entiti 1.5.1 Menyenaraikan ciri-ciri perniagaan Milikan Sumbang saran


perniagaan Tunggal, Perkongsian, Syarikat Berhad dan  Guru memberikan situasi
Koperasi. untuk mengembangkan
1.5.2 Membanding beza ciri-ciri setiap entiti perniagaan dari aspek
perniagaan dari segi milikan, sumber modal, pemilikan.
liabiliti.  Murid menyumbang idea
dan membincangkan
keperluan dalam
mengembangkan
perniagaan.
Peta Minda
 Murid menghasilkan peta
minda yang membanding
beza ciri setiap entiti
perniagaan.

SMKLK 2018 Page 2


STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAA TAFSIRAN
N
1 Menyatakan dan menyenaraikan bentuk dan ciri-ciri setiap entiti perniagaan.

2 Menerangkan maksud perakaunan dan sub bidang perakaunan.

3 Melengkapkan Kitaran Perakaunan.

Menganalisis penyata kewangan dari pelbagai sumber dan membanding beza item-item yang terdapat di
4
dalamnya.

5 Menentukan Andaian, Prinsip dan Batasan dalam perakaunan yang dapat dikaitkan dengan sesuatu kes.

6 Menghasilkan jadual perbandingan ciri-ciri dari segi milikan, sumber modal dan liabiliti setiap entiti perniagaan.
2.0 KLASIFIKASI AKAUN DAN PERSAMAAN PERAKAUNAN

STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

9 JAM 2.1 Komponen Murid boleh: Cadangan aktiviti:


item 2.1.1 Mengenalpasti komponen item dalam Perbincangan kumpulan
M4 – M6 Penyata Penyata Pendapatan.  Murid menggunakan dapatan
[21 JAN – 9 Pendapatan 2.1.2 Mengenalpasti komponen item dalam dari 1.3 untuk mengenalpasti
FEB 2018] dan Penyata Penyata Kedudukan Kewangan. komponen item dalam
Kedudukan Penyata Kewangan.
Kewangan

2.2 Item-item 2.2.1 Menyatakan maksud hasil, belanja, asset, Simulasi Perniagaan 1
bagi setiap liabiliti dan ekuiti pemilik.  Murid perlu mengenal pasti
komponen 2.2.2 Membezakan hasil operasi dan hasil bukan item-item Hasil, Belanja, Aset,
dalam operasi. Liabiliti dan Ekuiti Pemilik
Penyata 2.2.3 Mengklasifikasikan hasil kepada hasil perniagaan yang
Pendapatan operasi dan hasil bukan operasi. berorientasikan barang dan
dan Penyata 2.2.4 Membezakan belanja operasi dan belanja perkhidmatan.
Kedudukan bukan operasi.  Murid perlu mengaitkan item-
Kewangan 2.2.5 Mengklasifikasikan belanja kepada belanja item Hasil, Belanja, Aset, Liabiliti
operasi dan belanja bukan operasi. dan Ekuiti Pemilik perniagaan
2.2.6 Membezakan hasil operasi, hasil bukan dengan situasi sebenar.
operasi, belanja operasi dan belanja bukan
operasi antara perniagaan yang
berorientasikan barang dan perkhidmatan.
2.2.7 Menjelaskan ciri-ciri Aset Semasa dan
Aset Bukan Semasa.
2.2.8 Mengklasifikasikan aset kepada Aset
Semasa dan Aset Bukan Semasa.
2.2.9 Menjelaskan sebab sesuatu Aset Bukan
Semasa boleh dikategorikan sebagai Aset
Semasa dalam perniagaan yang berbeza.
2.2.10 Menjelaskan ciri-ciri Liabiliti Semasa dan
Liabiliti Bukan Semasa.
2.2.11 Mengklasifikasikan liabiliti kepada Liabiliti
Semasa dan Liabiliti Bukan Semasa.
2.2.12 Menjelaskan sebab sesuatu Liabiliti
Bukan Semasa boleh dikategorikan
sebagai Liabiliti Semasa dalam
perniagaan yang sama dan berbeza.
2.2.13 Menyenaraikan item dalam komponen Ekuiti
Pemilik

4 SMKLK PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN 2018


STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

2.3 Persamaan 2.3.1 Menulis rumus Persamaan Perakaunan Cadangan aktiviti:


Perakaunan tanpa hasil dan belanja.  Guru menunjukkan contoh
2.3.2 Menghitung nilai aset, liabiliti atau ekuiti Penyata Kedudukan
pemilik tanpa hasil dan belanja, Kewangan bentu ‘T’ dan murid
menggunakan rumus Persamaan menghasilkan rumus
Perakaunan. Persamaan Perakaunan.
2.3.3 Menunjukkan kesan setiap urus niaga  Guru memberikan beberapa
terhadap persamaan perakaunan dengan situasi urus niaga yang
tanpa hasil dan belanja. berbeza dan murid diminta
2.3.4 Menulis rumus Persamaan Perakaunan untuk menunjukkan kesan
dengan hasil dan belanja. urus niaga terhadap
2.3.5 Menghitung nilai aset, liabiliti atau ekuiti Persamaan Perakaunan.
pemilik dengan hasil dan belanja,
menggunakan rumus Persamaan
Perakaunan.
2.3.6 Menunjukkan kesan setiap urus niaga
terhadap persamaan perakaunan dengan
mengambil kira hasil dan belanja.
2.3.7 Menunjukkan kesan ambilan barang
niaga dan ambilan aset oleh pemilik
terhadap persamaan perakaunan.

2.4 Catatan 2.4.1 Menyatakan maksud catatan kontra. Cadangan aktiviti:


Kontra dan 2.4.2 Menyenaraikan akaun yang boleh Soal jawab
Carta Akaun dikontrakan dengan akaun yang lain.  Guru memberi situasi
2.4.3 Menerangkan dan menunjukkan kesan perniagaan yang melibatkan
Catatan Kontra terhadap akaun yang Catatan Kontra.
berkaitan.  Murid menentukan kesan
2.4.4 Menerangkan kesan sekiranya tidak dibuat Catatan Kontra ke atas akaun
Catatan Kontra tersebut terhadap akaun induk.
yang berkaitan.
2.4.5 Menjelaskan definisi Carta Akaun.
2.4.6 Menjelaskan fungsi dan kegunaan Carta
Akaun dalam perisian perakaunan.
2.4.7 Menyediakan jadual Carta Akaun.

5 SMKLK PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN 2018


STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAA TAFSIRAN
N
1 Menulis rumus Persamaan Perakaunan.

2 Menjelaskan maksud hasil, belanja, aset, liabiliti dan ekuiti pemilik.

3 Menyediakan jadual Carta Akaun.


Mengenal pasti komponen Penyata Pendapatan dan Penyata Kedudukan Kewangan.
4
Membezakan item hasil operasi, hasil bukan operasi, belanja operasi dan belanja bukan operasi antara
perniagaan yang berorientasikan barang dan perkhidmatan.
Menentukan sebab sesuatu Aset Bukan Semasa boleh dikategorikan sebagai Aset Semasa dan Liabiliti Bukan
Semasa boleh dikategorikan sebagai Liabiliti Semasa.

5 Menentukan dan menunjukkan kesan setiap urus niaga terhadap Persamaan Perakaunan dengan mangambil
kira hasil dan belanja.

Membincangkan kesan sekiranya tidak dibuat Catatan Kontra terhadap akaun yang berkaitan.
Menyediakan Penyata Pendapatan dan Penyata Kedudukan Kewangan dalam bentuk ’T’ dan format penyata
berdasarkan item yang diberikan.
6
Merumuskan dan menunjukkan kesan ambilan barang niaga dan ambilan aset oleh pemilik terhadap Persamaan
Perakaunan.
3.0 DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT

STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
11 JAM 3.1 Dokumen Murid boleh: Cadangan aktiviti:
Perniagaan 3.1.1 Menyatakan maksud dan kepentingan Perbincangan
M7 – M11 dokumen perniagaan.  Murid mencari contoh dokumen
[12 FEB 3.1.2 Membezakan dokumen sumber dan perniagaan daripada pelbagai
-16 MAC dokumen bukan sumber dalam sumber.
2018] perniagaan.  Murid membanding beza
3.1.3 Menyediakan carta aliran dokumen dokumen sumber dan dokumen
antara pembeli dengan penjual bukan sumber.
mengikut urutan yang betul.  Murid mengenalpasti dokumen
3.1.4 Menghubungkaitkan aliran dokumen berdasarkan carta aliran antara
perniagaan bagi urusniaga secara tunai pembeli dan penjual dokumen
dan secara kredit. perniagaan.

3.2 Dokumen 3.2.1 Menerangkan fungsi dokumen sumber Cadangan aktiviti:


Sumber perniagaan berikut: Kerja Kumpulan
a. Bil Tunai  Murid dibahagikan kepada
b. Resit beberapa kumpulan.
c. Keratan Cek  Murid menentukan dokumen
d. Baucar Pembayaran bagi urus niaga tunai dan kredit
e. Baucar Tunai Runcit dan menerangkan fungsi
f. Slip Daftar Tunai dokumen.
g. Slip Bank/ Slip Deposit Cek Simulasi perniagaan 2
h. Slip Pindahan Wang  Tayangan video urusan
i. Slip transaksi perbankan elektronik perniagaan.
j. Makluman Debit  Murid mengenal pasti dokumen
k. Makluman Kredit sumber dan dokumen bukan
l. Memo sumber serta kepentingannya.
m. Invois
n. Nota Debit
o. Nota Kredit
p. Bil Bayaran (Kadar Bayaran)
q. Folio Pelanggan
3.2.2 Memadankan dokumen sumber
perniagaan dengan setiap urus niaga
yang berkaitan.
3.2.3 Melengkapkan maklumat penting dalam
dokumen perniagaan termasuk diskaun
niaga dan diskaun tunai.
3.2.4 Menerangkan fungsi dan menghitung
diskaun niaga dan diskaun tunai.

3.3 Dokumen 3.3.1 Menerangkan maksud dokumen bukan


Bukan Sumber sumber perniagaan berikut:
a. Penyata Akaun
b. Penyata Bank
3.3.2 Menerangkan secara ringkas fungsi
dokumen bukan sumber perniagaan.

5 – 9 MAC 2018 : UJIAN SUMATIF 1

17 – 25 MAC 2018 : CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAA TAFSIRAN
N
Menyatakan maksud dan kepentingan dokumen sumber perniagaan dan dokumen bukan sumber perniagaan.
1
Menyenaraikan dokumen sumber dan jenis diskaun.
Menerangkan fungsi dokumen sumber, dokumen bukan sumber, diskaun niaga dan diskaun tunai serta meksud
2
Penyata Akaun dan Penyata Bank.
Menghitung diskaun niaga dan diskaun tunai.
3
Melengkapkan maklumat penting dalam dokumen sumber perniagaan.
Membanding beza Penyata Akaun dan Penyata Akaun.
4
Mengenal pasti maklumat penting dalam dikumen sumber.
Memadankan dokumen sumber dengan urus niaga.
5
Menghubungkaitkan aliran dokumen perniagaan bagi urus niaga secara tunai dan secara kredit.

6 Mereka bentuk aliran dokumen antara pembeli dan penjual mengikut urutan yang betul.
4.0 BUKU CATATAN PERTAMA

STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

13 JAM 4.1 Buku Murid boleh: Cadangan aktiviti:


Catatan 4.1.1 Menjelaskan maksud Buku Catatan Soal jawab dan Tunjuk cara
M12 – M15 Pertama Pertama.  Murid menerangkan jenis dan
[26 MAC – 4.1.2 Menyenaraikan jenis-jenis Buku Catatan kegunaan Buku Catatan
20 APR Pertama. Pertama.
2018] 4.1.3 Menerangkan kegunaan Buku Catatan  Murid menerangkan urus
Pertama. niaga bagi Jurnal Am, Jurnal
Khas, Buku Tunai dan Buku
4.2 Jurnal Am 4.2.1 Menjelaskan tujuan penyediaan Jurnal Tunai Runcit.
Am.  Guru menunjukkan cara
4.2.2 Melakar dan menerangkan format Jurnal merekod urus niaga dalam
Am termasuk lajur folio. Buku Catatan Pertama secara
4.2.3 Mengenalpasti urus niaga catatan manual.
pembukaan, belian dan jualan aset  Murid menggunakan aplikasi
bukan semasa secara kredit, ambilan TMK untuk merekod urus
barang niaga, modal tambahan selain niaga dalam Buku Catatan
tunai dan bank serta urus catatan Pertama.
penutup. Nota:
4.2.4 Merekod urus niaga secara manual atau  Catatan pelarasan (rujuk
menggunakan aplikasi TMK modul 8)
berdasarkan penyataan urus niaga dan  Pembetulan kesilapan (rujuk
dokumen sumber: modul 9)
a. catatan pembukaan  Realisasi (rujuk modul 13)
b. belian dan jualan aset bukan
semasa secara kredit
c. ambilan barang niaga dan aset
bukan semasa
d. modal tambahan selain tunai dan
bank
e. catatan penutup
f. catatan pelarasan
g. pembetulan kesilapan
h. realisasi

4.3 Jurnal 4.3.1 Menjelaskan tujuan penyediaan Jurnal Snow Bowling 1


Khas Khas.  Murid dibahagikan kepada 5
4.3.2 Melakar dan menerangkan format Jurnal kumpulan dan 5 stesen:
Khas termasuk lajur folio. 1. Stesen Jurnal Am
4.3.3 Menjelaskan fungsi setiap jenis Jurnal 2. Stesen Jurnal Jualan dan
Khas berikut: Jurnal Pulangan Jualan
a. Jurnal Belian 3. Stesen Jurnal Belian dan
b. Jurnal Pulangan Belian Jurnal Pulangan Belian
c. Jurnal Jualan 4. Stesen Buku Tunai
d. Jurnal Pulangan Jualan 5. Stesen Buku Tunai Runcit.
e. Jurnal Penerimaan Tunai  Setiap kumpulan akan
bergerak kepada 5 stesen
f. Jurnal Pembayaran Tunai
dan merekodkan urus niaga
4.3.4 Merekod urus niaga berdasarkan
serta melengkapkan Buku
maklumat pernyataan urus niaga dan
Catatan Pertama.
dokumen sumber ke Jurnal Khas secara
 Guru menyemak ketepatan
manual atau menggunakan aplikasi
jawapan pada setiap stesen.
TMK.
4.3.5 Menutup Jurnal Khas.
STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

4.4 Buku 4.4.1 Menjelaskan tujuan penyediaan Buku


Tunai Tunai.
4.4.2 Melakar dan menerangkan format Buku
Tunai tiga lajur termasuk lajur folio.
4.4.3 Merekod urus niaga berdasarkan
pernyataan urus niaga dan dokumen
sumber secara manual atau
menggunakan aplikasi TMK.
4.4.4 Mengimbangkan Buku Tunai dan
menyatakan kedudukan baki Tunai dan
baki Bank.
4.4.5 Menjumlah lajur-lajur diskaun.

4.5 Buku 4.5.1 Menerangkan tujuan penyediaan Buku


Tunai Tunai Runcit.
Runcit 4.5.2 Menjelaskan sistem panjar.
4.5.3 Melakar dan menerangkan format Buku
Tunai Runcit termasuk lajur folio.
4.5.4 Merekod perbelanjaan runcit
berdasarkan pernyataan urus niaga
secara manual atau menggunakan
aplikasi TMK.
4.5.5 Menjumlah lajur analisis, mengimbang
Buku Tunai Runcit dan merekod
rekupmen.
4.5.6 Menganalisis dokumen sumber dan
mengklasifkasikannya untuk
menentukan perbelanjaan runcit
berasaskan sistem panjar.

STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAA TAFSIRAN
N
1 Menyenaraikan Buku Catatan Pertama.

2 Menerangkan tujuan penyediaan Buku Catatan Pertama.

3 Melakar format Buku Catatan Pertama dan menerangkan aturan merekod urus niaga.

4 Mengenal pasti dan memadankan urus niaga bagi setiap Buku Catatan Pertama.
Merekod urus niaga berdasarkan penyataan urus niaga dan dokumen sumber dalam Buku Catatan Pertama
termasuk menulis keterangan ringkas dalam Jurnal Am secara manual.
5
Menutup Jurnal Khas, menjumlah lajur-lajur diskaun dan mengimbangkan lajur Tunai dan Bank dalam Buku
Tunai dan menjumlahkan lajur analisis, mengimbang Buku Tunai Runcit serta merekod rekupmen.
Menghasilkan Buku Catatan Pertama dengan merekod urus niaga berdasarkan penyataan urus niaga dan
6
dokumen sumber menggunakan aplikasi TMK.
5.0 LEJAR

STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
14 JAM 5.1 Lejar Murid boleh: Cadangan aktiviti:
5.1.1 Menjelaskan tujuan penyediaan lejar. Snow Bowling 2
M16 – M20 5.1.2 Menyatakan fungsi setiap lejar:  Murid menggunakan hasil
[23 APR – a. Lejar Am dapatan daripada Snow
25 MEI b. Lejar Khas (Subsidiari) Bowling 1 untuk mengepos
2018 ] 5.1.3 Menerangkan format lejar dalam bentuk catatan dalam lejar dan
’T’ dan berlajur. mengimbangkan akaun.
5.1.4 Mengklasifikasi akaun-akaun mengikut
kumpulan akaun:
a. Akaun Nyata
b. Akaun Nominal

5.2 Sistem 5.2.1 Menerangkan maksud Sistem Catatan


Catatan Bergu.
Bergu 5.2.2 Menunjukkan bahagian debit dan kredit
pada akaun lejar.
5.2.3 Menerangkan peraturan merekod dengan
contoh urus niaga.
5.2.4 Mengenal pasti akaun-akaun yang terlibat
bagi sesuatu urus niaga.
5.2.5 Merekod urus niaga berdasarkan
penyataan urus niaga.
5.2.6 Mengimbangkan akaun-akaun dalam lejar.
5.2.7 Menyatakan baki-baki normal bagi aset,
liabiliti, ekuiti pemilik, hasil dan belanja.
5.2.8 Memindahkan catatan dari Buku Catatan
Pertama ke akaun-akaun dalam lejar am
dan lejar khas secara manual atau
dengan menggunakan aplikasi TMK.
5.2.9 Membincangkan kesan dan akibat
sekiranya Sistem Catatan Bergu tidak
digunakan dalam merekod urus niaga
perniagaan.
4.3 Akaun 4.1 Menerangkan tujuan penyediaan: Cadangan aktiviti:
Kawalan i. Akaun Kawalan Belum Terima  Guru memberi situasi urus
ii. Akaun Kawalan Belum Bayar. niaga yang melibatkan peniaga
4.2 Mengenalpasti Buku Catatan Pertama yang sama dalam Lejar Belian
sebagai sumber maklumat kepada Dan Lejar Jualan.
penyediaan akaun kawalan.  Murid perlu merekod urus niaga
4.3 Menyediakan Akaun Kawalan secara tersebut di dalam kedua-dua
manual atau menggunakan aplikasi TMK lejar.
berdasarkan:  Guru membimbing murid untuk
a. belian kredit dan jualan kredit melakukan Catatan Kontra dan
b. penerimaan dan pembayaran mengaitkannya dengan Catatan
c. diskaun tunai Kontra dalam Akaun Kawalan.
d. pulangan
e. hutang lapuk
STANDARD f. cek tak laku dan diskaun dibatalkan
MINGGU g.STANDARD
faedah atasPEMBELAJARAN
akaun lewat bayar CATATAN
KANDUNGAN
h. catatan kontra
i. baki awal dan baki akhir akaun
kawalan yang melibatkan baki normal
dan baki minoriti
4.4 Menerangkan sebab-sebab Akaun Kawalan
Belum Terima dan Akaun Kawalan Belum
Bayar berbaki minoriti.
4.5 Menerangkan dengan contoh situasi di
mana seorang penghutang juga merupakan
seorang pemiutang bagi entiti perniagaan
dan dihubungkaitkan dengan Catatan
Kontra.
4.6 Menerangkan implikasi sekiranya Akaun
Kawalan tidak disediakan dengan
menggunakan contoh berkaitan.

28 MEI – 8 JUN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2018


9 – 24 JUN : CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2018
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAA TAFSIRAN
N
Menyatakan jenis-jenis lejar, fungsi Lejar Am dan Lejar Khas serta baki normal bagi aset, liabiliti, ekuiti pemilik,
hasil dan belanja.
1
Menyenaraikan item-item Akaun Kawalan Belum Terima dan Belum Bayar

Menjelaskan tujuan penyediaan lejar dan Akaun Kawalan


Menerangkan format lejar dalam bentuk ‘T’ dan berlajur, peraturan merekod lejar dan maksud Sistem Catatan
2
Bergu

Mengelaskan akaun-akaun mengikut kumpulan akaun


3
Membezakan antara Lejar Am dan Lejar Khas.
Mengenal pasti Buku Catatan Pertama sebagai sumber maklumat kepada penyediaan akaun kawalan dan akaun
4
yang terlibat bagi sesuatu urus niaga.

Memindahkan catatan Buku Catatan Pertama ke akaun dalam Lejar Am dan Lejar Khas secara manual
Merekod penyataan urus niaga mengikut Sistem Catatan Bergu dalam akaun-akaun berkaitan dan
mengimbangkannya secara manual
5
Menyediakan akaun-akaun kawalan dan mengimbangkannya secara manual dan memberikan sebab-sebab akaun
kawalan boleh berbaki minoriti.

Menghasilkan Lejar Am dan Lejar Khas dengan memindahkan catatan Buku Catatan Pertama menggunakan
aplikasi TMK.
Merekod penyataan urus niaga mengikut Sistem Catatan Bergu dalam akaun-akaun berkaitan dan
mengimbangkannya dengan menggunakan aplikasi TMK
Menyediakan akaun-akaun kawalan dan mengimbangkannya dengan menggunakan aplikasi TMK
6
Merumus dan menerangkan kesan dan akibat sekiranya Sistem Catatan Bergu tidak digunakan dalam merekod
urus niaga perniagaan.
Merumuskan beserta contoh situasi seorang penghutang juga merupakan seorang pemiutang, hubung kait dengan
catatan kontra dan implikasi sekiranya akaun kawalan tidak disediakan
.
6.0 IMBANGAN DUGA

STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

5 JAM 6.1 Imbangan Murid boleh: Cadangan aktiviti:


Duga 6.1.1 Menyatakan fungsi Imbangan Duga. Snow Bowling 3
M23 – M24 6.1.2 Menyediakan Imbangan Duga dengan  Murid menggunakan hasil
[25 JUN – 6 memindahkan baki debit dan baki kredit dapatan daripada Snow
JULAI dari Buku Tunai, Buku Tunai Runcit dan Bowling 2 untuk
2018] lejar secara manual atau menggunakan memindahkan baki-baki
aplikasi TMK. akaun ke Imbangan Duga.
6.1.3 Menyediakan Imbangan Duga mengikut
proses Kitaran Perakaunan bermula
daripada Dokumen Sumber.
6.1.4 Menerangkan situasi di mana Imbangan
Duga masih boleh seimbang walaupun
terdapat kesilapan.

6.2 Hubungan 6.2.1 Menerangkan maksud inventori. Kajian kes 4


antara 6.2.2 Menerangkan maksud sistem inventori  Guru membimbing murid
Imbangan berkala dan sistem inventori berterusan. untuk menyediakan kad
Duga, 6.2.3 Menerangkan keperluan menentukan nilai inventori berdasarkan
Inventori inventori akhir untuk penyediaan Penyata dokumen sumber
Akhir dan Pendapatan. perniagaan dan mengira
Penyata 6.2.4 Menyediakan kad inventori dan mengira inventori akhir berdasarkan
Kewangan inventori akhir. harga kos.
6.2.5 Menentukan inventori akhir.
6.2.6 Merekod inventori akhir dalam jurnal am
dan lejar.
6.2.7 Merumuskan hubungan Imbangan Duga
dan inventori akhir (sistem inventori
berkala) dalam penyediaan Penyata
Pendapatan dan Penyata Kedudukan
Kewangan.
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAA TAFSIRAN
N
1 Menyatakan fungsi Imbangan Duga.

2 Menerangkan maksud inventori, sistem inventori berkala dan sistem inventori berterusan.

3 Menyediakan kad inventori.

Menentukan dan merekod inventori akhir dalam Jurnal Am dan lejar.Menyatakan hubungan Imbangan Duga dan
4
inventori akhir dalam penyediaan Penyata Kewangan.
Menyediakan Imbangan Duga dengan memindahkan baki Buku Tunai, Buku Tunai Runcit dan lejar secara
5 manual.
Menerangkan keperluan dalam menentukan nilai inventori akhir untuk penyediaan Penyata Pendapatan.
Menyediakan Imbangan Duga mengikut proses Kitaran Perakaunan bermula daripada Dokumen Sumber
6 menggunakan aplikasi TMK
Memberikan contoh situasi kesilapan yang mana Imbangan Duga masih seimbang.
7.0 PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL TANPA PELARASAN

STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

7 JAM 7.1 Akaun Murid boleh: Cadangan aktiviti:


Perdagang 7.1.1 Menerangkankan tujuan penyediaan Kajian kes 5
M25 –M26 an dan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung  Menggunakan nilai inventori
[9 – 20 JUL Untung Rugi. akhir dari kajian kes 1 dan
2018] Rugi tanpa 7.1.2 Menyediakan Akaun Perdagangan. Imbangan Duga dari aktiviti
pelarasan 7.1.3 Memindahkan Untung Kasar atau Rugi Snow Bowling 3 untuk
Kasar ke Akaun Untung Rugi. menyediakan Penyata
7.1.4 Menyediakan Akaun Untung Rugi. Kewangan.
7.1.5 Memindahkan Untung Bersih atau Rugi Imbasan dan Sumbang saran
Bersih ke dalam akaun modal.  Murid mengaplikasi
7.1.6 Menyediakan Akaun Perdagangan dan pengetahuan dalam Andaian,
Untung Rugi berdasarkan maklumat Prinsip dan Batasan dalam
daripada Imbangan Duga secara manual Perakaunan.
atau menggunakan aplikasi TMK.

7.2 Penyata 7.2.1 Menerangkan tujuan penyediaan Penyata


Keduduka Kedudukan Kewangan
n 7.2.2 Menyediakan Penyata Kedudukan
Kewangan Kewangan dalam bentuk ’T’ dan format
penyata berdasarkan maklumat daripada
Imbangan Duga.
7.2.3 Menyediakan Akaun Modal dengan
mengambilkira ambilan dan untung bersih
atau rugi bersih.
7.2.4 Menyediakan bahagian ekuiti pemilik
berdasarkan akaun modal yang telah
disediakan.
7.2.5 Menyediakan Penyata Kedudukan
Kewangan dalam bentuk penyata
berdasarkan maklumat daripada
Imbangan Duga menggunakan aplikasi
TMK.

7.3 Penutupan 7.3.1 Menerangkan keperluan penutupan Cadangan aktiviti:


akaun akaun hasil dan akaun belanja dalam Snow Bowling 4
hasil, proses kitaran perakaunan.  Murid menyediakan akaun-
akaun 7.3.2 Menerangkan tatacara menutup akaun akaun hasil dan belanja
belanja yang berkaitan dengan betul. daripada dapatan aktiviti
dan akaun 7.3.3 Menutup akaun-akaun hasil dan belanja Snow Bowling 3 dan
inventori yang berkaitan untuk dipindahkan ke menutup akaun tersebut
pada akhir Akaun Perdagangan. untuk dipindahkan ke
tempoh 7.3.4 Menyediakan akaun inventori dengan Akaun Perdagangan dan
kewangan. menghubungkaitkan sistem catatan bergu Untung Rugi.
pada akhir tempoh kewangan.  Murid menyatakan sebab
7.3.5 Menutup akaun-akaun hasil dan belanja catatan pembukaan dalam
berkaitan untuk memindahkan ke Akaun Jurnal Am hanya
Untung Rugi. melibatkan Akaun Nyata.
7.3.6 Menerangkan sebab akaun nyata tidak
ditutup pada akhir tempoh kewangan.
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAA TAFSIRAN
N
1 Menyatakan tujuan penyediaan Akaun Perdagangan, Akaun Untung Rugi dan Penyata Kedudukan Kewangan.

2 Menerangkan keperluan dan tata cara penutupan akaun hasil dan belanja dengan betul.

3 Menutup akaun hasil dan akaun belanja untuk dipindahkan ke Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi.
Menerangkan sebab-sebab akaun nyata tidak ditutup pada akhir tempoh perakaunan.
4 Menutup Akaun Inventori dengan menghubung kaitkan dengan Sistem Catatan Bergu pada akhir tempoh
kewangan.
Menyediakan Penyata Kewangan dalam bentuk ‘T’ dan format penyata secara manual dan Akaun Modal dengan
5 mengambil kira ambilan dan untung bersih atau rugi bersih serta bahagian ekuiti pemilik dengan menunjukkan
modal akhir.
6 Menghasilkan Penyata Kewangan dalam bentuk ‘T’ dan format penyata dengan menggunakan aplikasi TMK.
8.0 PELARASAN PADA TARIKH IMBANGAN DAN PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL

STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
23 JAM 8.1 Perakaunan Murid boleh: Cadangan aktiviti:
asas tunai, 8.1.1 Menerangkan pengertian perakaunan Forum
M27 – M34 perakaunan asas tunai dan perakaunan asas  Murid akan dipilih untuk
[23 JUL – asas akruan akruan. menjadi ahli panel mewakili
21SEP dan jenis- 8.1.2 Menerangkan maksud pelarasan. akauntan, juruaudit,
2018] jenis 8.1.3 Menyenaraikan jenis-jenis pelarasan perunding cukai, ahli
pelarasan pada tarikh imbangan. akademik dan guru sebagai
8.1.4 Menerangkan keperluan mengambil kira moderator.
pelarasan dalam penyediaan penyata  Guru memberi tugasan
kewangan. lebih awal kepada murid
untuk mencari maklumat
berkaitan perakaunan asas
tunai, perakaunan asas
akruan dan jenis-jenis
pelarasan.
 Moderator akan bersedia
dengan soalan.
 Ahli panel akan bersedia
dengan jawapan bagi
soalan tersebut.
 Murid yang menjadi audien
mengemukakan soalan
kepada ahli panel dalam
sesi soal jawab.

8.2 Pelarasan 8.2.1 Menerangkan maksud item pelarasan: Cadangan aktiviti:


akaun a. Belum Terperoleh Permainan Simulasi 1 (Dadu
nominal b. Belum Terima Nominal)
c. Prabayar  Murid dibahagi kepada 6
d. Belum Bayar kumpulan.
8.2.2 Menyenaraikan contoh-contoh item  Guru menyediakan satu
pelarasan untuk Akaun Nominal. tugasan pelarasan yang
8.2.3 Merekod item pelarasan ke dalam jurnal melibatkan:
dan lejar. (i) Lakaran garisan masa.
8.2.4 Merekodkan hasil dan belanja yang (ii) Catatan Jurnal Am
terselaras ke dalam Akaun Untung Rugi. (iii) Catatan lejar
8.2.5 Merekod item Belum Terperoleh, Belum (iv) Imbangan Duga
Terima, Prabayar dan Belum Bayar ke Terselaras.
dalam Penyata Kedudukan Kewangan. (v) Catatan dalam Penyata
8.2.6 Menerangkan kesan terhadap penyata Kewangan.
kewangan sekiranya konsep akruan (vi) Kesan terhadap
tidak diaplikasikan. penyata kewangan
sekiranya konsep
akruan tidak
diaplikasikan.
 Setiap kumpulan akan
berbincang dan
menyelesaikan tugasan.
 Guru akan memanggil
nombor kumpulan
berdasarkan muka dadu
yang dilontarkan.
 Wakil dari setiap kumpulan
akan mempersembahkan
STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
jawapan.

8.3 Hutang Lapuk, 8.3.1 Menyatakan maksud hutang lapuk, Cadangan aktiviti:
Hutang Lapuk hutang lapuk terpulih dan Peruntukan Permainan Simulasi 2 (Kiub
Terpulih dan Hutang Ragu. Warna)
Peruntukan 8.3.2 Menyenaraikan sebab berlakunya  Murid dibahagi kepada 6
Hutang Ragu hutang lapuk dan hutang lapuk terpulih. kumpulan.
8.3.3 Menerangkan keperluan mewujudkan  Guru menyediakan satu
Peruntukan Hutang Ragu. tugasan pelarasan yang
8.3.4 Menghitung Peruntukan Hutang Ragu melibatkan:
berdasarkan nilai Akaun Belum Terima (i) Pengiraan peruntukan
bersih dalam situasi mewujudkan atau hutang ragu 3 tahun
menyelaraskan Peruntukan Hutang berturut-turut yang
Ragu. melibatkan pewujudan,
8.3.5 Merekod Akaun Belum Terima, Hutang penambahan dan
Lapuk, Hutang Lapuk Terpulih, Hutang pengurangan
Ragu dan Peruntukan Hutang Ragu, peruntukan hutang ragu
dan Hutang Lapuk Terpulih dalam Jurnal dengan memasukkan
Am dan lejar. item hutang lapuk
8.3.6 Merekod Hutang Ragu, Hutang Lapuk sebelum dan selepas
dan Hutang Lapuk Terpulih ke dalam pelarasan.
Akaun Untung Rugi. (ii) Catatan Jurnal Am
8.3.7 Menunjukkan Peruntukan Hutang Ragu (iii) Catatan lejar
dalam Penyata Kedudukan Kewangan. (iv) Imbangan Duga
8.3.8 Menerangkan kesan sekiranya Terselaras
Peruntukan Hutang Ragu tidak (v) Catatan dalam Penyata
diwujudkan walaupun terdapat urus Kewangan.
niaga jualan kredit. (vi) Kesan terhadap
8.3.9 Menerangkan kesan Peruntukan Hutang penyata kewangan
Ragu sedia ada sekiranya tiada baki sekiranya konsep
dalam Akaun Belum Terima. peruntukan hutang ragu
tidak diaplikasi.
 Setiap kumpulan akan
berbincang dan
menyelesaikan tugasan.
 Guru akan memanggil
warna kumpulan
berdasarkan muka kiub
yang dilontarkan.
 Wakil dari setiap kumpulan
akan mempersembahkan
jawapan.

8.4 Susut Nilai 8.4.1 Menyatakan maksud Susut nilai dan Cadangan aktiviti:
dan Susut Susut nilai Terkumpul. Permainan Simulasi 3
Nilai 8.4.2 Menerangkan sebab berlakunya Susut (Kad Imbasan)
Terkumpul nilai terhadap Aset Bukan Semasa.  Murid dibahagi kepada 5
8.4.3 Menyenaraikan dan menerangkan kaedah kumpulan.
pengiraan Susut nilai.  Guru menyediakan satu
8.4.4 Menghitung Susut nilai berdasarkan tugasan pelarasan yang
kaedah garis lurus, baki berkurangan dan melibatkan:
penilaian semula. (i) Pengiraan susut nilai
8.4.5 Merekodkan Susut nilai dan Susut nilai menggunakan ketiga-
Terkumpul ke Jurnal Am dan lejar. tiga kaedah susut nilai.
STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
8.4.6 Merekod Susut nilai ke dalam Akaun (ii) Catatan Jurnal Am
Untung Rugi. (iii) Catatan lejar
8.4.7 Menunjukkan Susut nilai Terkumpul dalam (iv) Imbangan Duga
Penyata Kedudukan Kewangan. Terselaras
8.4.8 Menyatakan faktor yang perlu (v) Catatan dalam Penyata
dipertimbangkan dalam pemilihan kaedah Kewangan.
Susut nilai.  Setiap kumpulan akan
8.4.9 Menerangkan kesan penggunaan kaedah berbincang dan
penentuan Susut nilai yang berlainan menyelesaikan tugasan.
terhadap penyata pendapatan dengan  Guru akan memanggil
menunjukkan contoh berkaitan. nombor kumpulan
berdasarkan kad imbasan
yang dipilih.
 Wakil dari setiap kumpulan
akan mempersembahkan
jawapan.
Cadangan aktiviti:
Tayangan Slaid dan Imbasan
 Guru memaparkan gambar
kenderaan, lengkapan,
alatan pejabat, mesin, alat
tulis, alat-alat kecil dan
aset-aset lain yang sesuai.
 Berdasarkan gambar
tersebut, murid perlu
memberikan justifikasi
dalam mempertimbangkan
kaedah susut nilai yang
sesuai untuk aset-aset
tersebut dengan
mengaitkan Andaian,
Prinsip dan Batasan dalam
perakaunan serta kesan
terhadap Untung Bersih.

8.5 Pelupusan 8.5.1 Menerangkan maksud pelupusan Aset Cadangan aktiviti:


Aset Bukan Bukan Semasa. Tunjuk Cara
Semasa 8.5.2 Menerangkan sebab-sebab pelupusan  Guru menayangkan gambar-
secara tunai Aset Bukan Semasa. gambar aset bukan semasa
8.5.3 Menerangkan pelupusan aset melalui yang boleh dilupuskan.
penjualan secara tunai.  Murid memberikan sebab
8.5.4 Menghitung untung atau rugi atas pelupusan aset bukan
pelupusan Aset Bukan Semasa. semasa perlu dilakukan.
8.5.5 Merekodkan pelupusan Aset Bukan  Guru menerangkan kaedah
Semasa dalam Jurnal Am. merekod pelupusan aset
8.5.6 Menyediakan Akaun Pelupusan Aset bukan semasa dan kesan ke
Bukan Semasa. atas Penyata Kewangan.
8.5.7 Merekod untung atau rugi atas
pelupusan Aset Bukan Semasa ke
Akaun Untung Rugi.
8.5.8 Merekodkan pelupusan Aset Bukan
Semasa ke dalam akaun lejar yang
berkaitan.
8.5.9 Menunjukkan kesan pelupusan Aset
Bukan Semasa kepada Penyata
Kewangan.
STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

8.6 Imbangan 8.6.1 Menerangkan maksud Imbangan Duga Cadangan aktiviti:


Duga terselaras. Perbincangan Kumpulan
Terselaras 8.6.2 Menerangkan keperluan menyediakan  Murid akan dibahagikan
Imbangan Duga Terselaras. kepada beberapa
8.6.3 Menyediakan Imbangan Duga kumpulan.
Terselaras.  Guru memberi Imbangan
Duga beserta maklumat
tambahan yang diambil
dari Permainan Simulasi
1, 2 dan 3.
 Murid menggunakan
hasil dapatan daripada
permainan simulasi 1, 2
dan 3 untuk
menyediakan Imbangan
Duga Terselaras dan
Penyata Kewangan.

8.7 Penyata 8.7.1 Menyediakan Penyata Kewangan dalam


Kewangan bentuk ’T’ dan format penyata
dengan berdasarkan Imbangan Duga Terselaras
pelarasan secara manual atau menggunakan
aplikasi TMK.

13 0G0S – 17 OGOS : UJIAN SUMATIF 2

18 OGOS – 26 OGOS 2018 : CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAA TAFSIRAN
N
1 Menyatakan keperluan mengambilkira pelarasan dalam penyediaan Penyata Kewangan.

Menerangkan maksud pelarasan, item pelarasan dan Imbangan Duga Terselaras


2 Menerangkan keperluan mewujudkan Peruntukan Hutang Ragu, situasi yang memerlukan penambahan atau
pengurangan Peruntukan Hutang Ragu, sebab berlakunya Susut nilai dan sebab pelupusan Aset Bukan Semasa
Melaksanakan pengiraan Peruntukan Hutang Ragu berdasarkan Akaun Belum Terima bersih dalam situasi
3 mewujudkan atau menyelaraskan Peruntukan Hutang Ragu, susut nilai menggunakan ketiga-tiga kaedah dan
untung atau rugi atas pelupusan Aset Bukan Semasa.
Merekod catatan pelarasan dalam Jurnal Am dan memindahkannya ke akaun lejar berkaitan dan
4
mengimbangkannya serta menyediakan Imbangan Duga Terselaras bentuk ’T’ dan format berlajur secara manual.
Menyediakan Penyata Kewangan dengan pelarasan dalam bentuk ’T’ dan format penyata berdasarkan Imbangan
Duga Terselaras
5 Membincangkan kesan ke atas Peruntukan Hutang Ragu sedia ada sekiranya Akaun Belum Terima tidak berbaki,
penggunaan kaedah penentuan Susut nilai yang berlainan terhadap Penyata Kewangan dan pelupusan Aset
Bukan Semasa dalam Penyata Kewangan.
Menghasilkan Imbangan Duga Terselaras dan Penyata Kewangan bentuk ’T’ dan format penyata menggunakan
aplikasi TMK.
6
Merumuskan implikasi terhadap Penyata Kewangan sekiranya konsep akruan tidak diaplikasikan dan Peruntukan
Hutang Ragu tidak diwujudkan walaupun terdapat urus niaga jualan kredit.
9.0 PEMBETULAN KESILAPAN

STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
5 JAM 9.1 Pembetulan Murid boleh:  Permainan Simulasi
Kesilapan 9.1.1 Menerangkan maksud Kesilapan Ketara (Kotak Beracun)
M35 – M36 dan Kesilapan Tidak Ketara.  Guru menyediakan kad
[24 SEP – 5 9.1.2 Menyenaraikan beberapa contoh nombor dan soalan-soalan
OKT 2018] kesilapan ketara. pembetulan kesilapan yang
9.1.3 Menerangkan kaedah membetulkan merangkumi pelbagai aras.
kesilapan ketara beserta contoh.  Aktiviti boleh dijalankan
9.1.4 Menunjukkan contoh kesilapan tidak secara individu atau secara
ketara dan tata cara membetulkannya berkumpulan.
dalam Jurnal Am dan Lejar selepas  Guru akan memainkan
Imbangan Duga disediakan: muzik dan pada masa yang
a. kesilapan ketinggalan satu urus sama kotak beracun yang
niaga (kesilapan ketinggalan) mengandungi kad nombor
b. kesilapan merekod amaun yang akan beredar dalam
betul ke dalam akaun yang salah kalangan murid.
(kesilapan komisen)  Apabila muzik dihentikan,
c. kesilapan merekod ke dalam jenis murid yang memegang
akaun yang salah. (kesilapan kotak itu akan mencabut
prinsip) kad nombor dan guru
d. kesilapan amaun (kesilapan  Murid perlu menjawab
daripada sumber maklumat asal) dalam tempoh masa yang
e. kesilapan terbalik atau songsang diberi
f. kesilapan saling mengimbangi  Bagi murid yang tidak dapat
9.1.5 Menyediakan Imbangan Duga menjawab soalan, satu
Terselaras selepas kesilapan tidak talian hayat dibenarkan.
ketara dibetulkan.  Ganjaran diberi kepada
murid yang menjawab
dengan tepat. Murid perlu
menjawab dalam tempoh
masa yang diberi.

9.2 Penyata 9.2.1 Menyatakan kesan kepada Penyata Cadangan aktiviti:


Kewangan Kewangan bagi tahun kewangan Sumbang saran
selepas semasa terhadap kesilapan pada item  Guru membahagikan murid
pembetulan yang ditemui. kepada beberapa kumpulan
kesilapan 9.2.2 Menyediakan Penyata Kewangan dan menyediakan beberapa
selepas mengambil kira pembetulan situasi pembetulan kesilapan
terhadap akaun-akaun yang berkaitan. dalam sampul.
9.2.3 Menerangkan kesan terhadap untung  Setiap kumpulan membuat
atau rugi bagi tahun kewangan semasa cabutan sampul dan
sekiranya pembetulan kesilapan tidak menyiapkan arahan tugasan:
diambil kira dalam tahun kewangan (i) Merekod pembetulan
sebelumnya. kesilapan ke dalam Jurnal
Am dan lejar.
(ii) Menyediakan Imbangan
Duga Terselaras dan Penyata
Kewangan.
(iii) Murid merumuskan kesan
pembetulan kesilapan
terhadap untung atau rugi
dari Penyata Kewangan.
 Murid menerangkan kesan
terhadap untung atau rugi
STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
bagi tahun kewangan
semasa sekiranya
pembetulan kesilapan tidak
diambil kira dalam tahun
kewangan sebelumnya.

29 OKT – 16 NOV : PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018


19 – 23 NOV 2018 : KEMASKINI PELAPORAN PBS PRINSIP PERAKAUNAN
24 NOV 2018: TAMAT SESI PERSEKOLAHAN 2018
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAA TAFSIRAN
N
1 Menyenaraikan beberapa contoh Kesilapan Ketara.

Menerangkan maksud Kesilapan Ketara dan Kesilapan Tidak Ketara. Mengesan Kesilapan Ketara dan
2
Kesilapan Tidak Ketara.

Membetulkan semua Kesilapan Tidak Ketara dan merekod dalam Jurnal Am selepas Imbangan Duga
3
disediakan.
Menerangkan beserta contoh kaedah membetulkan Kesilapan Ketara.
4 Memindahkan catatan pembetulan dalam Jurnal Am ke lejar berkaitan menggunakan Sistem Catatan Bergu
dan menyediakan Imbangan Duga Terselaras selepas Kesilapan Tidak Ketara dibetulkan.
Mengenalpasti dan menerangkan kesan kepada Penyata Kewangan bagi tahun kewangan semasa terhadap
kesilapan pada item yang ditemui.
5
Menyediakan Penyata Kewangan dengan betul selepas mengambil kira pembetulan terhadap akaun-akaun
yang berkaitan.
Merumuskan kesan terhadap untung atau rugi tahun kewangan semasa sekiranya pembetulan kesilapan tidak
6
diambil kira dalam tahun kewangan sebelumnya.