You are on page 1of 6

On the blank provided before each number, Check (/) if the statement is correct

and cross out (X) if not Write YES or NO on the blank

_____ 1. Use polite words like Please and Thank you. 1.__________Is it easy show respect?
_____ 2. Use respectful words like sir and ma’am.
2.__________do you respect all the people around you?
_____ 3. Call them by their first name.
_____ 4. Tell to your parents to shut up when they repeat what they say.
3.__________Do you obey your parents?
_____ 5. Kiss your parents when you come home from school.
_____6. Ask permission when you leave the house. 4.__________Do you complain if you do the household chores?
_____7. Talk to your parents when they have visitors.
_____8. Do what your parents ask to do. 5.__________A child like you should always be happy and cheerful
_____9. Shout when you need help.
_____10. Silence if your teacher is out. MAPEH: Music
Check (/) the pictures showing respect to others. Cross out (X) if not. Write check (/) if high sounds cross out (X) if low sounds

Arts: Lines – Draw the following lines that asked below

1. Vertical – 5. Concave –

2. Horizontal – 6. Spiral –

3. Slanting – 7. Scroll –

4. Jagged – 8. Convex –
Shapes: For each picture, choose and encircle the word that best describes it. I. Write a or an before the word under the picture

11. 12. 13.

b. __________ car
square rectangle diamond __________ apple
circle square crescent
triangle diamond triangle
c.
__________ can

14. 15. 16.

__________ pen __________ umbrella

square Isulat ang PT kung ang salita ay tumutukoy sa Pantangi at PB naman


circle diamond
triangle rectangle kung Pambalana.
oval triangle
triangle square
_____ 1. sapatos
Write a or an on the blank before each noun below.
_____ 2. Barbie
1. __________ orange 2. __________ rainbow
_____3. Jollibee
3. __________ umbrella 4. __________ xylophone
_____ 4. libro
5. __________ alligator 6. __________ table
_____ 5. Samsung
7. __________ butterfly 8. __________ socks

9. __________ animals 10. _________ plate


__________ 11. _______ ang tawag sa mga mamamayan ng Pilipinas
Buuin ang pangungusap sa ibaba. Isulat ang titik ng tamang sagot sa guhit bago a. dayuhan b. Pilipino c. manggagawa d. katutubo
ang bilang. __________ 12. Ang _______________ ang nagbibigay proteksyon sa ating
katawan sa kapag mainit at malamig na panahon
________ 1. Sa pagpapakilala, ang pagbigkas ay dapat na malinaw at may sapat na a. sorbetes b. kape c. kasuotan d.libro
__________ ng tinig. __________ 13. Ang bawat bata ay may mga naisin at _______________.
a. hina b.lakas c. sigaw d. bigkas a. panaginip b. pangarap. c. pag-asa d. paasa
________ 2. Mahalagang malaman mo ang iyong _______________ kung saan __________ 14. Matutupad ang mga pangarap kung ikaw ay ______________.
dito ka maaaring puntahan ng iyong mga kaibigan o kaklase. a. maglalaba b. magsisikap c. aasa d. kawawa
a. kaarawan b. gulang c. tirahan d. pangalan __________ 15. Ang bawat batang Pilipinong tulad mo ay may _____________.
________ 3. Ang bansa ng mga Pilipino ay bansang _______________. a. karapatan b. labahan c. hugasan d. basahan
a. Mindanao b. Pilipino c.Visayas d. Pilipinas Lagyan ng tsek (/) ang larawang nagpapakita bilang isang mabuting batang
________ 4. Dapat nating _______________ ang taing pagiging Pilipino. Pilipino. Ekis (X) naman ang hindi
a. ipagmalaki b. itago c. ikahiya d. itaboy
________ 5. Si Manny Pacquia ay kilala sa pagiging mahusay na ___________.
a. mang aawit b. boksengero c. mananayaw d. pintor
________ 6. Si Lea Salaonga ay kilalang magaling na _______________.
a. mananayaw b. mang aawit c. manunulat d. tumula
________ 7. Dapat nating _____________________ ang ating kapwa Pilipino.
a. igalang b. sigawan c. balewalain d. talikuran
________ 8. Habang lumalaki, nag iiba ang iyong mga gamit at _____________.
a. nanay b. tatay c. pangangailangan d.
kapatid
________ 9. Nagpapalakas sa ating katawan ang _______________.
a. laruan c. tirahan
b. kasuotan d. masustansiyang pagkain
__________ 10. Kailangan din ng isang batang tulad mo ang kalinga at
____________ ng mga tao sa paligid natin.
a. pagsigaw c. pagtakbo
b. pagmamahal d. pagkain
Holds the seeds
Science
Write L if grows in land. W if in water. A if in air
Check (/) if the statement is true. Cross out(x) if not
__________1. sampaguita __________2. Orchids

__________3. Roses __________4. Lotus


_________1.Plants is different in sizes
__________5. Cactus
_________2.All plants are the same color
Fill out the table the correct sense organ to be used in each given words
_________3.Plants is non living things
Object Sense organ to be use
_________4.Some plants do not look green Sweet cake
Beautiful sunset
_________5.Plants stays in one place Rough paper
Praising song
Sweet perfume
Delicious dish
Smooth face
Different shapes
Dog barking
Encircle the correct answer
1. Our eyes are for?
Draw the parts of the plants to their functions listening smelling looking touching
Become fruits 2. I can hear the chirping bird. What sense organ did I use?
nose eyes ears tongue
3. I Smell the nice odor of a perfume .
Its hold the leaves and flowers tasting smelling listening touching
4. Look at the group of objects . How are they similar ?

Makes food color shape taste

5. Which of the objects is rough


Get water and nutrients from the soil mirror cotton hollow block
6. Which objects is heavier
flower pencil notebook table 7. _____ Clean your ears using a pencil
7. Which object smells good? 8. _____ Use footwear to protect your feet from harm.
mango garbage fish sauce durian 9. _____ Brush your teeth after every meal.
8. Which is hot 10. _____ Protect your skin and eyes from too much sunlight.
ice juice coffee ice cream Write yes or no
9. Which object is cold ______1. The shoes you are wearing now is bigger than those you
soup ice coffee noodles wore when you were 1 year old .
Underline the best answer _______2. You still crawl when you were already 6 year s old .
1. We use our_________ to read . We should use good light when reading _______3. Children differ in many ways.
ears eyes nose tongue _______4. We need sleep about eight to ten hours every day.
2. Boy smells garbage .Which of these describes what he smell? _______5. Go up and down the stairs carefully.
the garbage has a bad odor the garbage has nice odor Bilugan ang titik ng tamang sagot.
the garbage is big the garbage is cold 1. Siya ang karaniwang naghahanap-buhay para sa pamilya.
3. What similarity does a sand paper and a hollow block have?
a. tatay b. lola c. bunso
they are small they are smooth
they are rough they are cold 2. Sila ang karaniwang tumitingin sa mga bata kapag kapwa wala ang magulang.
4. We use our______ to hear sounds. We can observe some objects by a. nanay b. lolo o lola c. tatay
listening to their sound.
3. Wala pa syang nagagawa pero napapasaya niya ang pamilya.
eyes tongue nose ears
a. kuya b. ate c. bunso
5. Macy ate ice cream. Which of these can tell about it? 4. Siya ang katulong ng tatay sa paghahanap-buhay at pagtatrabaho sa bahay para
it makes a loud sound it tastes good
sa ikabubuti ng pamilya.
it’s rough it is big
Check (/) if the statement is TRUE and cross out (X) if it is a. ate b. bunso c. nanay
FALSE 5. Siya ang tumutulong sa nanay sa pagliligpit ng sarili niyang mga aklat at gamit.
1. _____ Our legs support our body when standing, walking and jumping a. kuya b. lolo c. bunso
2. _____ We use our hands to read our books.
3. _____ The teeth and tongue are for eating
4. _____ The feet are the topmost part of the body. Kilalanin ang karaniwang bumubuo sa isang pamilya.
5. _____ Boys have different things from girls.
6. _____ Take a bath daily
right mouse buttons – orange

Draw a line to connect the parts of the mouse to its name

palm rest
long wire
scroll wheel
left mouse buttons
right mouse buttons

Check (/) If the statement is true. Cross out (x) if not

1. _____ Let the palm of your hand rest on top of the palm rest
2. _____ Always put your middle finger on the right mouse button
3. _____ Put your index finger on the left mouse
4. _____ Your middle finger should be on the left mouse button
5. _____ Hold the mouse with your two fingers in place and relax
6.
Color the parts of the mouse using appropriate colors below

palm rest - blue


long wire – red
scroll wheel - yellow
left mouse buttons - green