You are on page 1of 14

ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΥΚΛΗΜΑΤΟΥΣΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Περιεχόμενα
«Κατά τάς γραφάς» - Ἑρμηνεία ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς στό
χωρίο Ἐφεσίους 6 , 4 …σελ.
«Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε»- ἅγιοι Νεομάρτυρες Δαμιανός καί
Νικόλαος (14 Φεβρουαρίου)…σελ.
«Βλέπετε μή πλανηθῆτε» - Ἐσωτεριστικές ὁμάδες μέ οἰκολογικό
προσωπεῖο…σελ.
Παρεκτροπές Τριωδίου ἤ «Παράδοση Ἀποκριᾶς»;…σελ.
«Κοινωνία ἁγίων;» - Ὁμοφυλοφιλία καί «Ὁμοφυλοφοβία» …σελ.
Κοσμικό ἀντίδοτο μέ πνευματικό ἀπόηχο γιά τήν κρίση τῶν
ἡμερῶν…σελ.

Κείμενο πρώτης σελίδας

«Κανένας ἄνθρωπος πού θεωρεῖται σοφός ἐξαιτίας τῆς
ἀνθρώπινης ἐπιστήμης, δέν θά ἀξιωθεῖ ποτέ νά ἐμβαθύνει στά
μυστήρια τοῦ Θεοῦ καί νά τά ἰδεῖ, ἐκτός ἐάν θελήσει πρῶτα νά
ταπεινωθεῖ καί νά γίνει ‘μωρός’…Μέ τήν καθοδήγηση καί τόν
φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος βλέπει καί διδάσκεται ἐκεῖνα τά
ὁποῖα κανείς ἀπό τούς πολλούς δέν μπορεῖ ποτέ νά ἰδεῖ καί νά
γνωρίσει· καί τότε γίνεται πραγματικά διδακτός παρά Θεοῦ»
(Ἰωα. 6, 45).
Τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου (Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν
Νηπτικῶν-Ἐπιτομή, Ἱ. Μ. Ἁγίου Διονυσίου, Ἅγιον Ὄρος 2002,
σελ. 210)

«Κατά τάς γραφάς»
Στό παρόν τεῦχος θά διδαχθοῦμε ἀπό τή θεόπνευστη
ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς στό στίχο (Ἐφεσίους 6,
4) «καί οἱ πατέρες μή παροργίζετε τά τέκνα ὑμῶν, ἀλλ’
ἐκτρέφετε αὐτά ἐν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου». Ὁ Ἅγιος
ἐπισημαίνει πώς «καί οἱ γονεῖς καθίστανται αὐτόχειρες, ὅταν
σταματοῦν νά εἶναι ἀπέναντι στά παιδιά τους ‘γονεῖς ἐν Κυρίῳ’.
Καί σταματώντας νά εἶναι τέτοιοι γονεῖς, καθίστανται ἀμέσως
καί φονεῖς τῶν παιδιῶν τους. Ναι, ταυτόχρονα γίνονται καί
‘αὐτόχειρες καί φονεῖς’. Γιατί σκοτώνοντας ψυχικά τά παιδιά
τους, αὐτοί πραγματικά σκοτώνουν τόν ἴδιο τόν ἑαυτό τους. Ἡ
‘γονικότητα’ (τό προνόμιο νά εἶναι κανείς γονιός), εἶναι μεγάλο
καί ἅγιο δῶρο ἀπό τόν Κύριο…Γι’ αὐτό καί ἡ ὑποχρέωση τῶν
γονέων ἀπέναντι στά παιδιά τους, πρέπει νά εἶναι ὅλη ἅγια καί
ὅλη ‘ἔνθεη’.
Καί ποιά εἶναι αὐτή ἡ ὑποχρέωση;…εἶναι τό «ἐκτρέφετε
αὐτά ἐν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου». Σύμφωνα μέ αὐτήν τήν
ἐντολή οἱ γονεῖς «παροργίζουν» τά τέκνα τους, ὅταν
παρακινοῦν τίς κακές τους ἰδιαιτερότητες, ὅταν δίνουν ὤθηση
στίς ἰδιοτροπίες τους, ὅταν ἀναφλέγουν τή φιλαυτία τους καί
τόν ἐγωϊσμό τους, ὅταν ἀποκτηνώνουν τά αἰσθήματα καί τίς
ἀντιλήψεις τους, ὅταν κλονίζουν τά ἱερά τους πιστεύω. Τέτοιες
εἶναι ὅλες οἱ ἐπονομαζόμενες «οὐμανιστικές» ἀνατροφές τῶν
παιδιῶν, ἀνατροφές χωρίς Θεό καί ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό
καί τά παιδιά γίνονται ἀτελεῖς ἄνθρωποι, γήϊνοι, κοσμικοί
ἄνθρωποι, σαρκικοί ἄνθρωποι, «πτωματικοί» ἄνθρωποι,
ἄνθρωποι πτώματα, «ἀποκτηνωμένοι» ἄνθρωποι, τρελλοί
ἄνθρωποι, ἀπάνθρωποι, μή ἄνθρωποι!
Μόνο μέ τή «νουθεσία Κυρίου» τά παιδιά οἰκοδομοῦνται καί
γίνονται δίκαιοι ἄνθρωποι πού ξέρουν τόν σκοπό τῆς
ἀνθρώπινης ζωῆς καί τόν πραγματοποιοῦν μέ τά θεϊκά μέσα
πού ἔχουν πλέον στή διάθεσή τους…Αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τῆς
ἐκκλησίας, νά ἀναθρέψει τούς ἀνθρώπους στόν κόσμο αὐτό «ἐν
παιδεία καί νουθεσία Κυρίου». Μέ αὐτήν τήν ἀνατροφή
δημιουργεῖται ὁ «καινός» ἄνθρωπος, ὁ χριστοειδής ἄνθρωπος…
Μέ ἄλλα λόγια, μόνο ἔτσι δημιουργεῖται, «φτιάχνεται» ὁ
ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὁ ἅγιος ἄνθρωπος. Γιατί μόνο ὁ ἅγιος
ἄνθρωπος εἶναι ὁ δίκαιος ἄνθρωπος, ὁ ἀληθινός ἄνθρωπος. Καί
ποῦ βρίσκονται τά παραδείγματα αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου;…
βρίσκονται στήν ἐκκλησία καί εἶναι οἱ ἅγιοι καί ὅλοι οἱ δίκαιοι
χριστιανοί…Τά λειτουργικά βιβλία, τά ἐγχειρίδια καί τά
διδακτικά βιβλία πού προσφέρουν αὐτοῦ τοῦ εἴδους τήν
ἀνατροφή εἶναι οἱ «βίοι τῶν ἁγίων», τά ἔργα τῶν ἁγίων
πατέρων, μαζί μέ τίς πράξεις τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Σέ αὐτούς
ὑπάρχει μόνο αὐτό πού εἶναι γραμμένο μέ τήν προσωπική τους
ἐμπειρία, βιωμένο καί δοκιμασμένο μέσῳ ὅλων τῶν αἰώνων…
» Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος εὐαγγελίζεται «ἄν τό παιδί
μάθει ἀπό τήν ἀρχή νά σκέπτεται σωστά, τότε ἀπόκτησε
μεγαλύτερο πλοῦτο ἀπό κάθε ἄλλο καί δόξα μεγαλύτερη ἀπό
ὁποιαδήποτε ἄλλη. Δέν θά κατορθώσεις τίποτε τό σπουδαῖο, ἄν
διδάξεις στό παιδί σου τήν τέχνη καί τήν ἐξωτερική παιδεία, μέ
τήν ὁποία θά ἀποκτήσει χρήματα, ὅσο ἄν τό διδάξεις τήν
τέχνη, μέ τήν ὁποία θά περιφρονήσει τά χρήματα. Ἄν θέλεις νά
κάνεις πλούσιο τό παιδί σου, ἔτσι θά τό κάνεις. Διότι πλούσιος
δέν εἶναι αὐτός πού ἔχει ἀνάγκη ἀπό πολλά χρήματα, καί τόν
περιτριγυρίζουν πολλά ἀγαθά, ἀλλά ἐκεῖνος πού δέν ἔχει
ἀνάγκη ἀπό τίποτε…Νά χαρίζεις στό γιό σου τά μεγάλα καί ὄχι
τά μικρά…Νά μή φροντίζεις νά τόν κάνεις ρήτορα, ἀλλά νά τόν
ἐκπαιδεύεις νά φιλοσοφεῖ. Διότι ὅταν δέν ὑπάρχει ἡ ρητορική
τέχνη, δέν θά γίνει καμιά βλάβη
· ὅταν ὅμως ἀπουσιάζει ἡ ἀληθινή φιλοσοφία, κανένα κέρδος
δέν θά ὑπάρξει ἀπό τήν ἀμέτρητη ρητορεία. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ,
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ. Νά μή ἐξασκεῖς τή γλῶσσα
του, ἀλλά νά καθαρίζεις τήν ψυχή του»!!!

«Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε»
Ὁσιομάρτυς Δαμιανός καί Μάρτυς Νικόλαος ἐξ Ἰχθύος
Κορινθίας

Ἐπελέγησαν οἱ δύο αὐτοί νεομάρτυρες γιά νά ἀναδειχθεῖ ἡ
ζημία πού γίνεται ἐδῶ καί πολλά χρόνια στό λαό τοῦ Θεοῦ μέ
τήν ἐμπορικότατη «ἑορτή» τῶν ἐρωτευμένων-πάντως ὄχι
πασχόντων ἀπό θεῖο ἔρωτα! Τήν 14η Φεβρουαρίου κάθε ἔτους
ἑορτάζει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τή μνήμη τῶν Νεομαρτύρων
Δαμιανοῦ τοῦ Ἀγραφιώτου καί Νικολάου τοῦ ἐξ Ἰχθύος
Κορινθίας.
Ὁ Δαμιανός καταγόταν ἀπό τό Ρίχοβο τῶν Ἀγράφων. Ἦταν
γόνος εὐσεβῶν γονέων καί πολύ νέος πῆγε μοναχός στήν Ἱερά
Μονή Φιλοθέου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀσκήθηκε στήν ἔρημο ἐπί 3
χρόνια κοντά στόν ἀσκητή Δομέτιο. Κατόπιν, γύρισε στήν
περιοχή τοῦ Ὀλύμπου κηρύττοντας στά χωριά τή μετάνοια καί
τήν ἀποφυγή τῆς ἀδικίας. Ἐκεῖ τόν φθόνησαν κάποιοι κατ’
ὄνομα μόνο χριστιανοί καί τόν κατηγόρησαν ὡς πλανεμένο καί
ἀπατεώνα. Ὁ Ἅγιος κατέφυγε στά μέρη τῆς Λάρισας ὅπου καί
πάλι φθονήθηκε ἀπό τό Διάβολο καί ξανακατηγορήθηκε ὡς
τάχα ψευτοκαλόγερος γιά νά καταλήξει στήν περιοχή τοῦ
Κισσάβου ὅπου καί ἔκτισε μοναστήρι. Ἐκεῖ κατέφευγαν πολλοί
γιά νά βροῦν παρηγοριά καί νά ὡφεληθοῦν ἀπό τίς ψυχοφελεῖς
διδασκαλίες του.
Συνελήφθη ἀπό Ἀγαρηνούς οἱ ὁποῖοι τόν παρέδωσαν στόν
κυβερνήτη τῆς Λάρισας μέ τήν κατηγορία ὅτι ἐμπόδιζε τούς
Χριστιανούς νά πωλοῦν καί νά ἀγοράζουν προϊόντα κατά τήν
Κυριακή καί ὅτι τούς δίδασκε νά μένουν στεριωμένοι στήν
πίστη τους. Ὁ Δαμιανός βασανίστηκε, κάηκε στήν πυρά καί τό
καμμένο σκήνωμά του ρίχτηκε στόν Πηνειό ποταμό.
Ὁ ἅγιος Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Νικόλαος καταγόταν ἀπό τό
μικρό χωριό Ψάρι τῆς Κορινθίας. Σέ ἡλικία 12 ἐτῶν, ὀρφανός
ἀπό γονεῖς, κατέφυγε στή Σηλυβρία ὅπου ἔζησε θεοσεβῶς.
Παντρεύτηκε καί ἀπόκτησε παιδιά τά ὁποῖα ἀνέτρεφε
χριστιανοπρεπῶς. Ἐξασκοῦσε τό ἐπάγγελμα τοῦ πλανόδιου
παντοπώλη καί βοηθοῦσε πολύ τούς φτωχούς.
Ὁ Ἅγιος φθονήθηκε γιά τίς ἀρετές καί τήν πίστη του ἀπό
ἀγαρηνούς συναδέλφους του καί γι’ αὐτό ὁδηγήθηκε στόν
ἔπαρχο ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ὁμολόγησε τόν Χριστό μέ θάρρος
καί περισσή παρρησία. Παρά τό γεγονός ὅτι οἱ Μωαμεθανοί τόν
βασάνιζαν, ἐκεῖνος συνέχιζε νά δοξάζει τό Θεό καί νά ἀποκαλεῖ
τόν ψευδοπροφήτη Μωάμεθ, υἱό τοῦ διαβόλου. Μετά πολλά
βασανιστήρια τοῦ ἔκοψαν τήν τιμία κεφαλή στίς 14
Φεβρουαρίου 1554. Ἡ τιμία κάρα του ἀγοράσθηκε ἀπό κάποιον
πιστό καί ἐδωρήθη στήν Ἱερά Μονή ἁγίου Ἀθανασίου στά
Μετέωρα ὅπου ἐπιτέλεσε πολλά θαύματα.
Αὐτοί οἱ νεομάρτυρες ἑορτάζουν τήν ἡμέρα αὐτή μαζί μέ τόν
ἐπίσης νεομάρτυρα Γεώργιο Παϊζάνο, τούς Ὁσίους πατέρες
ἡμῶν Αὐξέντιο, Μάρωνα καί Ἀβραάμ. Ὁ ἄλλος, ὁ «ἐμπορικός»
ἅγιος Βαλεντίνος ποιός εἶναι;

«Βλέπετε μή πλανηθῆτε»
Ἐσωτεριστικές ὁμάδες μέ οἰκολογικό προσωπεῖο

Τόν τελευταῖο καιρό κάνουν τήν ἐμφάνισή τους στόν
Ἑλλαδικό χῶρο ἀποκρυφιστικές ὁμάδες πού προκειμένου νά
προσεγγίσουν ἁπλούς ἀνθρώπους γιά νά τούς «μυήσουν» στίς
αἱρετικές ἰδέες τους, χρησιμοποιοῦν διάφορα προσωπεῖα.
Κάποιες προτείνουν τή δημιουργία ἐναλλακτικῶν κοινοτήτων,
ἄλλες «εὐαγγελίζονται» οἰκολογικούς τρόπους καλλιεργειῶν,
ἄλλες προωθοῦν βιολογικούς καί μή μεταλλαγμένους σπόρους
κ.λ.π. Στόχος ,πάντα, νά προλειανθεῖ τό ἔδαφος γιά τήν
ἑφαρμογή τῆς ἀρρωστημένης ἰδεολογίας τους. Μερικές ἀπό τίς
ὁμάδες αὐτές κρύβονται ἐπιμελῶς πίσω ἀπό μάσκες, ἄλλες πάλι
ἀπροκάλυπτα προτείνουν αἱρετικές διδασκαλίες ἀσυμβίβαστες
μέ τήν Ὀρθόδοξο πίστη καί ζωή.
Στήν περιοχή τῆς Βόρειας Εὔβοιας παρουσιάστηκε τελευταία
μιά τέτοια ὀργάνωση (;) πού δραστηριοποιεῖται πολύ ἔντονα σέ
κοντινό τῆς Αἰδηψοῦ βουνό καί διδάσκει τόν ἐσωτερισμό . Στό
προσεχές μέλλον θά ὑπάρξει πιό συγκεκριμένη ἑνημέρωση,
ὡστόσο, πρέπει νά διευκρινιστεῖ τό τί ἀκριβῶς εἶναι ὁ
ἐσωτερισμός.
Σύμφωνα μέ τά πορίσματα τῆς ΙΘ’ Πανορθοδόξου
Συνδιασκέψεως Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν
Μητροπόλεων γιά θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρησκείας πού
πραγματοποιήθηκε στό Προκόπι Εὐβοίας τό 2007, «ἡ ἀπόσταση
τοῦ Ἐσωτερισμοῦ ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική πίστη εἶναι
χαώδης! Διότι ὁ Ἐσωτερισμός εἶναι ἡ πλήρης ἔκφραση τῆς
εἰδωλολατρικῆς καί δαιμονικῆς πλάνης γιά τήν αὐτονόμηση τοῦ
ἀνθρώπου καί τήν πλήρη ἀπομάκρυνσή του ἀπό τόν ἀληθινό
Θεό». Χρήσιμο, κρίνεται, νά παρουσιαστοῦν ἐδῶ τμήματα τῶν
πορισμάτων τῆς Συνδιασκέψεως αὐτῆς γιά νά καταδειχθεῖ τό
ἀσυμβίβαστο τοῦ Ἐσωτερισμοῦ μέ τήν Ὀρθόδοξο πίστη.
«2) Ὁ Ἐσωτερισμός αὐτοπαρουσιάζεται σάν μιά μυστική
γνώση…ἀποκτᾶται μέ διαδοχικές μυήσεις…οἱ ὁποῖες σκοπό
ἔχουν νά ἐνεργοποιήσουν δῆθεν κρυμμένες ἐσωτερικές
δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου…
5) Στή χώρα μας ὁ Ἐσωτερισμός ἐμφανίζεται ἀπό τό τελευταῖο
τέταρτο τοῦ 19ου αἰῶνος. Κατά τήν ἱστορική του διαδρομή δρᾶ
μέ πλῆθος ἐξωχριστιανικῶν ὁμάδων, ὅπως ὁ Τεκτονισμός, ἡ
Θεοσοφία, ἡ Ἀνθρωποσοφία..καί πρακτικῶν ὅπως Γιόγκα,
Διαλογισμός, Ρέϊκι, Ρεφλεξολογία, Τάϊ Τσί, πολεμικές τέχνες
τῆς Ἀνατολῆς, κ.λ.π., πού ἀπό τούς ἀγνοοῦντες τήν ἀλήθεια
γίνονται δεκτές σάν πρακτικές ὑγείας καί εὐεξίας…7) Κυρίαρχο
δόγμα τοῦ Ἐσωτερισμοῦ εἶναι ὅτι Θεός, οὐράνια, ἐπίγεια, ὅλα
στόν κόσμο εἶναι ὁμοούσια. Τά πάντα εἶναι «Ἕνα», μία
«Παγκόσμια Συμπαντική Ἐνέργεια». Ὅλα ἀπορρέουν ἀπό
αὐτήν…9) Βασική τεχνική τοῦ Ἐσωτερισμοῦ εἶναι ὁ
Διαλογισμός…δέν ἀποτελεῖ προσευχή…ὁ διαλογιζόμενος…
ἐπιδιώκει…νά ταυτιστεῖ μέ τίς ἀρχές τοῦ ἐσωτερισμοῦ
φθάνοντας στό σημεῖο νά πιστεύει τόν ἑαυτό του σάν «Χριστό»,
δηλαδή σέ μιά εἰδωλοποίηση τοῦ ἑαυτοῦ του…17) Ὁ
Ἐσωτερισμός παρερμηνεύει οὐσιαστικά καί συστηματικά τά
χριστιανικά γεγονότα καί κείμενα καί προσπαθεῖ νά ἐμφανισθεῖ
ὡς «Χριστιανικός». Ἔτσι, συχνά, στά ἐσωτεριστικά κείμενα
συναντᾶμε ἀποσπάσματα ἀπό τίς Ἅγιες Γραφές καί ἀπό τά
λόγια τῶν νηπτικῶν Πατέρων, πού τά παρουσιάζουν εὐνοϊκά γιά
τίς θέσεις τους…Μέ τή μέθοδο αὐτή ἐπιδιώκουν-καί ἐνίοτε τό
ἐπιτυγχάνουν- νά παραπλανήσουν καί νά παρασύρουν
ἀστήρικτες ψυχές».
Αὐτά ἀρκοῦν γιά νά διαπιστώσει κανείς πώς οἱ ὁμάδες αὐτές
μέ ἕνα ἀθῶο προσωπεῖο προσπαθοῦν νά παρασύρουν στήν
ἀπόλυτη ἀθεΐα τούς λιγότερο στηριγμένους πνευματικά.
Ἀδελφοί, προσοχή! Μιά τέτοια ὀργάνωση ἦλθε πρόσφατα
στήν Ἰστιαία καί παρουσίασε καί μοίρασε δωρεάν μή
μεταλλαγμένους καρπούς. Ἦρθαν ἀπό τή Μακεδονία φορώντας
ἐπικίνδυνο προσωπεῖο. Μή σπεύδετε νά πιάσετε κουβέντα μαζί
τους. Μή ξανοίγεστε. Μήν παρασύρεστε σέ πολλές συζητήσεις
γύρω ἀπό τά θέματα στά ὁποῖα παρουσιάζονται ὡς «εἰδικοί».
Κινδυνεύετε Χριστιανοί! Προσοχή καί προσευχή χρειάζεται.
(Θά δοθοῦν προσεχῶς περισσότερες πληροφορίες καί σχετικές
ὁδηγίες.)

Παρεκτροπές Τριωδίου ἤ «Παράδοση Ἀποκριᾶς»;

Μπήκαμε κι ἐφέτος, μέ τή χάρη τοῦ Χριστοῦ, στήν
εὐλογημένη, λίαν διδακτική καί κατανυκτική περίοδο τοῦ
Τριωδίου. Πολλά ἔχουν λεχθεῖ σέ ἐπίκαιρα κηρύγματα καί ἔχουν
γραφτεῖ σέ ποικίλα ἐκκλησιαστικά καί μή ἔντυπα. Ἐμεῖς, λοιπόν,
θά πρωτοτυπήσουμε. Δέν θά ἀσχοληθοῦμε μέ τήν ἀξία τοῦ
Τριωδίου, ἀλλά μέ τόν κίνδυνο πού ἐνέχεται σέ κάποιες πράξεις
καί ἐκδηλώσεις μας νά ἀμαυρωθεῖ ἡ πνευματικότητα τῶν
ἡμερῶν καί ὄχι μόνο νά μήν προσφέρει στήν πνευματική μας
ζωή, ἀλλά καί νά μᾶς ὁδηγεῖ σέ ἁμαρτίες βδελυκτές ἐνώπιον
τοῦ Κυρίου μας.
Τό χειρότερο ὅλων εἶναι πώς αὐτές οἱ λεγόμενες
«πολιτιστικές» ἐκδηλώσεις ἔχουν βαπτιστεῖ «Παράδοση τῆς
Ἀποκριᾶς» καί τά τελευταῖα χρόνια ἔχουν λάβει μορφή
χιονοστιβάδας. Ὁ λόγος, γιά τά Καρναβάλια καί τά Ἀποκριάτικα
ἀνά τό πανελλήνιο ἔθιμα. Πόσο ἔθιμα ὅμως μποροῦν νά
χαρακτηρισθοῦν ἐκδηλώσεις πού ἐνῶ στηρίζονται πάνω σέ
θρησκευτικές ἑορτές, γίνονται ἀναιρετικές τῆς οὐσίας καί τοῦ
πνευματικοῦ νοήματός τους; Πόσο «ἔθιμο» μπορεῖ νά εἶναι, ἐπί
παραδείγματι, ἡ «εἰσαγωγή» χορευτριῶν ἀπό τή Βραζιλία πού
χορεύουν μέ τρόπο πού θυμίζει πορνικό χορό δαιμονισμένων
πρός τέρψιν τῶν ὀφθαλμῶν τῶν τηλεθεατῶν;
Πόσο «ἔθιμο» εἶναι τό νά παραθέτουν δήμοι, κοινότητες,
σύλλογοι «παραδοσιακά» ἐδέσματα ἀκόμη καί ἀνήμερα τήν
Καθαρά Δευτέρα πού καταργοῦν τή νηστεία; Ἐδέσματα ὅπως
παραδοσιακές πίττες, γλυκά πού περιέχουν γάλα, κρέας καί
ἄφθονο κρασί καί τσίπουρο; Ποῦ εἶναι ἐδῶ ἡ Παράδοση; Πῶς
πίνουμε κρασί ὅταν ἡ νηστεία τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας ἐπιβάλλει
ἀποχή ἀπό λάδι καί κρασί;
Πόσο «ἔθιμο» μπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ τό βωμολοχικό
καρναβάλι τῆς Ἁγίας Ἄννας (πού δέν εἶναι τό μόνο!) πρός ἅγραν
τουριστῶν; Πόσο «ἔθιμο» μπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ ἡ πορνική
βωμολοχία, ἡ ἀναβίωση ἀρχαιολατρικῶν πράξεων ἀπογείωσης
τῶν σαρκικῶν παθῶν; Διαβάζουμε στό ἔνθετο τῆς ἐφημερίδος
«Ἡμερησία» (Σπ. Δημητρᾶτος- Β. Γκολιομύτης, τεῦχος 18,
«Ἑλληνική Ἀποκριά», σελ. 4-5) τά ἑξῆς : «Σέ ἀντίθεση μέ τή
Σαρακοστή, πού προτρέπει σέ περισυλλογή καί συντήρηση τό
πνεῦμα καί τό σῶμα, ἡ Ἀποκριά ἀνατρέπει τήν τάξη τοῦ
κόσμου, ἀμφισβητεῖ τίς ἀξίες καί τήν ἱεραρχία, καταργεῖ τά
ὅρια καί τούς κατεστημένους νόμους…ὁ νόμος τοῦ
καρναβαλιοῦ, ἐπιβάλλει τήν καθολική ἀνατροπή καί τά ὁρίζει
ὅλα ἀνάποδα…Ἡ προέλευσή της εἶναι πανάρχαια καί
συναντᾶται μέ τή μορφή παγανιστικῶν καί μαγικῶν τελετῶν σέ
πολλούς διαφορετικούς μεταξύ τους πολιτισμούς…
μεταφέροντάς μας τό μαγικοθρησκευτικό τους χαρακτήρα.
Ἀρχέγονες δοξασίες καί δεισιδαιμονίες…»!!!
Γεγονός εἶναι πώς ἡ προέλευση του καρναβαλιοῦ (ἰταλική
λέξη : κάρνε =κρέας καί λεβάρε=σηκώνω, δηλ. παύση τῆς
κρεοφαγίας) ἔχει τίς ρίζες της στήν ἀρχαία Ἑλλάδα. Μέ τή
διαφορά ὅτι οἱ ἄνθρωποι τότε γνώριζαν πώς τιμώντας μέ ὅλες
αὐτές τίς ἐκδηλώσεις τόν ψευδοθεό τους Διόνυσο, ἐξόργιζαν
τούς ἄλλους ψευδοθεούς. Γιά νά τούς ἐξευμενίσουν, λοιπόν,
μετά τίς ἐκδηλώσεις αὐτές, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Χρ.
Ἐνισλίδης στό βιβλίο του «Ὁ θεσμός τῆς Νηστείας», θυσίαζαν
στούς ἄλλους θεούς καί ἔτρωγαν ἐπί 3 ἡμέρες «λάχανα καί
ἅρτους λαγάνας». Ἐμεῖς ὅμως δέν κρατᾶμε οὔτε μιά μέρα ἀφοῦ
αὐτά πού τρῶμε δέν ἀποτελοῦν νηστεία. Γιατί, μή μᾶς πεῖτε ὅτι
ἐπειδή δέ βάζουμε λάδι, νηστεύουμε τρώγοντας ταχίνι, σόγια,
ψητές γαρίδες, χταπόδια καί τόσα ἄλλα ἐδέσματα!
Ὁσον ἀφορᾶ τώρα στά βωμολοχικά πειράγματα καί
τραγούδια, μεγάλη διαμάχη εἶχε ξεσπάσει πρό ἑτῶν μεταξύ
ἐκκλησιαστικῶν καί μή προσώπων μέ ἀφορμή σχετική ἐκπομπή
τῆς κ. Δόμνας Σαμίου στήν ΕΡΤ μέ ἀκραίως αἰσχρή φρασεολογία
πού, μάλιστα, παρουσιάστηκε ὡς παραδοσιακή. Ὁ πρωτοψάλτης
κ. Θ. Ἀκρίδας κατέθεσε ἀγωγή στήν Εἰσαγγελία
Πλημμελειοδικῶν Μεσολογγίου στήν ὁποία κατετέθη καί
ἀποδοκιμαστική ἐπιστολή τοῦ -νῦν- μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου
κυροῦ Χριστοδούλου.
Στή συνέχεια παραθέτουμε μέρος δημοσιεύματος τῆς
ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος» (φύλλο 28/1/ 05) τοῦ κ. Β.
Νόνη, καλλιτεχνικοῦ διευθυντοῦ τῆς σχολῆς τοῦ Σίμωνος Καρᾶ.
«α) Τά ἀποκρηάτικα τραγούδια…πράγματι ἀποτελοῦν μέρος
τῆς μουσικῆς παράδοσης τοῦ τόπου. Χωρίς, ὅμως, αἰσχρές καί
χυδαῖες φράσεις, πού ἀπάδουν στή ζωή τῆς Ἑλληνικῆς
κοινωνίας.
β) Ὁ διδάσκαλός μας, ἀείμνηστος Σ. Καρᾶς, στήν περίφημη
ἐκπομπή του «Ἑλληνικοί ἀντίλαλοι» οὐδέποτε περιέλαβε τέτοια
τραγούδια τῆς παρακμῆς καί τοῦ ἐκμαυλισμοῦ τῶν ἠθῶν,
θεωρώντας αὐτά ἀπόβλητα ἀπό τή μουσική παράδοση.
γ) Οἱ παλαιοί λαογράφοι, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, δέν τά
θεώρησαν γνήσια καί δέν τά περιέλαβαν στίς συλλογές των,
λόγῳ τῆς αἰσχρᾶς φρασεολογίας των, πού δέν συνηθίζονταν
στά αὐτοτελῆ δημοτικά τραγούδια καί διότι οἱ σκοποί των δέν
ἦσαν αὐτόνομοι καί γνήσιοι, ἀλλά δανείζονταν μουσικές φόρμες
ἀπό παλαιά γνήσια καί δημοφιλῆ τραγούδια τῆς ἐποχῆς.
δ) Οἱ καλλιτέχνες πού τραγούδησαν στά προγράμματα τῆς
ΕΡΤ, κι ἐκεῖνοι πού προῆλθαν ἀπό τή Σχολή Σίμωνος Καρᾶ καί
διακρίθηκαν στή δισκογραφία, συναυλίες κ.λ.π. (Ἀηδονίδης,
Καραμπεσίνη, Πανοῦτσος, Κονιτοπούλου, Μανιάτη,
Κουταλακίδου, Νόνης) δέν περιέλαβαν στά προγράμματά των,
τέτοιου εἴδους τραγούδια μέ ἄκρατο καί χυδαῖο περιεχόμενο…
η) Στήν τελευταία ἀποκρηά μετά τό δημόσιο χορό, οἱ ὁμάδες
μαζεύονταν σέ συγγενικά σπίτια, γλεντοῦσαν καί συνέχιζαν τό
φαγοπότι καί τό τραγούδι μέχρι βαθείας νυκτός. Μετά τά
μεσάνυχτα κι ἐνῶ τά παιδιά εἶχαν κοιμηθεῖ, ἄρχιζαν νά
τραγουδοῦν τά πειραχτικά καί σκωπτικά, κατ’ ἰδίαν, στά ὁποῖα
προεξῆρχαν οἱ γεροντότεροι…Τότε ἡ γεροντότερη γιαγιά ἔλεγε
δυνατά : «βγάλτε τά κορίτσια ἔξω» καί ἄρχιζαν νά τραγουδοῦν
μέ ἀκραία φρασεολογία, σκωπτικά καί πρόστυχα τραγούδια τῆς
στιγμῆς κι ἄλλα προσαρμοζόμενα, σέ κλειστό χῶρο καί σέ
οἰκογενειακό κύκλο…τά τραγούδια αὐτά δέν ἀποτελοῦν μέρος
τῆς παράδοσής μας…δέν πρέπει νά τραγουδιῶνται δημόσια,
στήν τηλεόραση, τό ραδιόφωνο, τά σχολεῖα κ.λ.π., διότι
ἀποτελοῦν βλαβερά πρότυπα γιά τή νεολαία καί προσβάλλουν
τήν ἴδια, ὄμορφη καί γλυκειά μουσική μας παράδοση.
θ) Ἡ παράδοσή μας εἶναι φειδωλή στίς ἐκφράσεις της καί
δέν δέχεται στό δημοτικό μας τραγούδι, οὔτε τή λέξη ἔρωτας,
παρά μόνον τή λέξη ἀγάπη».
Ἄς προσέξουν, λοιπόν, ὅλοι αὐτοί πού «βαπτίζουν» ὡς
παράδοση ὅ,τι σάπιο, ἀνήθικο ὑπάρχει καί ἄς ἐπικεντρώσουν τίς
προσπάθειές τους στόν καθαρισμό τῆς γνήσιας παράδοσής μας
ἀπό τά περιττά, τά ἀκάθαρτα, τά ἀπόβλητα τῆς σαρκολαγνείας
πού καθόλου δέν χαρακτηρίζουν ἐμᾶς, τούς Ρωμηούς.
Ἄς ἔχουμε δέ κατά νοῦ ὅτι ὅλα αὐτά πού συμβαίνουν στά
καρναβάλια, δηλαδή τά μουτζουρώματα, οἱ ἀστεῖες στολές καί
μάσκες, τό κρέμασμα τῶν κουδούνων, τό ντύσιμο τῶν ἀντρῶν
μέ γυναικεῖα ροῦχα καί τῶν γυναικῶν μέ ἀντρικά, οἱ
βωμολοχίες, οἱ δημόσιοι «ὡς ἐκστατικοί καί δαιμονισμένοι»
χοροί (ὅπως τούς χαρακτηρίζει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ
Ἁγιορείτης), οἱ καρναβαλικές πομπές, ἀπαγορεύονται ἀπό τόν
62ο κανόνα τῆς 6ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐπί ποινῆ ἀφορισμοῦ
γιά τούς λαϊκούς καί καθαιρέσεως γιά τούς κληρικούς!

Ὁμοφυλοφιλία καί Ὁμοφυλοφοβία

Τά τελευταία χρόνια ὅλο καί πιό πολύ προβάλλεται ἡ
ὁμοφυλοφιλία ὡς ἰδιαιτερότητα καί διαφορετική ἐπιλογή καί ὄχι
ὡς πάθος καί ἠθική ἐκτροπή καί μάλιστα μᾶς ἔχουν
«βομβαρδίσει» οἱ καναλάρχες καί μιντιάδες μέ παρουσίες
σχετικές σέ ὅλες σχεδόν τίς ἐκπομπές καί τίς τηλεοπτικές
σειρές. Καταλήγουν δέ, νά καταπατοῦν τά δικαιώματα πολλῶν
ἐκατομμυρίων ἀνθρώπων γιά νά προωθηθοῦν τά καινοφανῆ
δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων. Τρία ἐκατομμύρια ὑπογραφές
ἀνθρώπων πού δήλωσαν τήν ἐπιθυμία τους νά ἀναγράφεται τό
θρήσκευμα «Χριστιανός Ὀρθόδοξος» στήν ταυτότητά τους
τοποθετήθηκαν σέ κοντέϊνερ καί ἀχρηστεύθηκαν γιατί ὅπως
εἶχε πεῖ ὁ τότε πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Προσωπικῶν Δεδομένων τό
θρήσκευμα ἀποτελοῦσε εὐαίσθητο προσωπικό δεδομένο!
Τό ἴδιο, ὡς εὐαίσθητο προσωπικό δεδομένο, ἦταν
καταχωρημένο στίς σχετικές λίστες τῆς Ἀρχῆς καί ἡ
σεξουαλική προτίμηση. Σήμερα ὅμως οἱ κύριοι τῆς Ἀρχῆς αὐτῆς
καμώνονται πώς δέ βλέπουν τήν προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας
μέ κάθε πικραμένο τῆς προτιμήσεως αὐτῆς νά περιδιαβαίνει τά
κανάλια καί νά ἀποκαλύπτει εὐθαρσῶς καί ἀναιδῶς τή
διεστραμμένη γιά τόν Θεό προτίμησή του προκειμένου νά
ἐξασφαλίσει δικαιώματα. Πού εἶστε κύριε Πρόεδρε τῆς Ἀρχῆς
νά ἐπιβάλλετε κι ἐδῶ τά δέοντα; Μόνο ἡ Ὀρθοδοξία
«προστατεύεται» σ’ αὐτόν τόν τόπο;
Μετά, ἦρθαν καί οἱ πάσης φύσεως αὐτοφυεῖς «μαϊντανοί»
πού προσπαθοῦν νά μᾶς τρομοκρατήσουν χαρακτηρίζοντας
τούς μή ἀποδεχόμενους τήν ὁμοφυλοφιλία σαν ἰδιαιτερότητα,
ὡς ὁμοφοβικούς (ἐξαιρετικά γλωσσοπλαστική τελικά ἡ
διανόηση!), δηλαδή ρατσιστές. Καί ἑτοιμάζουν καί νόμο πού θά
μᾶς ἀπαγορεύει νά λέμε πώς ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἀρρώστια
τῆς ψυχῆς, ὅτι εἶναι πάθος, ὅτι δέν ἁρμόζει σέ χριστιανούς, ὅτι
εἶναι ἐνέργεια κτηνώδης καί παρά φύσιν! Διότι, ὅπως λένε,
προσβάλλουμε τήν προσωπικότητα τῶν ὁμοφυλοφίλων. Τό ὅτι
προσβάλλεται γιά χάρη τους ἡ πατρότητα καί ἡ μητρότητα πού
προστατεύεται ἀπό τήν ἐποχή τῶν Νεάτερνταλ αὐτό εἶναι
«ἄλλου παπᾶ Εὐαγγέλιο»! Τό ὅτι ἑτοιμάζουν νόμο γιά νά
μποροῦν τά ὁμόφυλα ζευγάρια νά υἱοθετοῦν παιδιά δέν εἶναι
χίμαιρα; Τό ὅτι ἡ ἀεννάως κατασκότεινη Ἑσπερία εἰσηγεῖται
κατάργηση τῶν ὅρων ΠΑΤΕΡΑΣ-ΜΗΤΕΡΑ στά δημόσια ἔγγραφα
καί τήν ἀντικατάστασή τους ἀπό τίς λέξεις ΓΟΝΕΑΣ 1 – ΓΟΝΕΑΣ
2 διότι ἡ λέξη ΜΗΤΕΡΑ ἐμπεριέχει σεξιστικοῦ τύπου ρατσισμό τί
εἶναι; ΘΕΕ ΜΟΥ! ΠΟΣΗ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!!!
Καί καλά αὐτοί δέν γνωρίζουν. Δέ διάβασαν ποτέ τόν
Ἀπόστολο Παῦλο (Α’ Κορινθίους στ’ 9-10) : «Μή πλανᾶσθε· …
οὔτε ἀρσενοκοῖται…βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι.» Δέν
γνωρίζουν πώς ἡ ἔλλειψη τῆς σωφροσύνης ὁδηγεῖ στήν πορνεία,
δηλαδή τήν ἀφοβία τοῦ Θεοῦ, τήν μαλακότητα, τήν ἀκρασία,
τήν κτηνοβασία, τήν μοιχεία, τήν φθορά, τήν αἱμομιξία, τήν
ἀρρενομανία, τήν ἀρσενοκοιτία, τό συγκυλισμό. Πῶς γίνεται
ὅμως ἄνθρωποι καλλιεργημένοι, μορφωμένοι, κατηρτισμένοι
ἐνίοτε καί πνευματικοί ἄνθρωποι νά πιστεύουν πώς τό φοβερό
πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας εἶναι ὀργανικό, ὅτι ὀφείλεται σέ
ὁρμόνες; Δηλαδή, χωρίς νά τό συνειδητοποιοῦν βλασφημοῦν τό
Ἅγιο Πνεῦμα! Καί ἐξηγούμαστε γιά νά μή παρεξηγηθοῦμε.
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἑρμηνεύοντας τά ἀψευδῆ λόγια
τοῦ Κυρίου μας περί τῆς βλασφημίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
(Ματθ. ιβ’ 31) πού δέ συγχωρεῖται, δίνουν δύο περιπτώσεις πού
συναποτελοῦν αὐτή τή βλασφημία. Πρωτίστως, ἐννοεῖται ἡ
ἀμετανοησία πού συνοδεύεται ἀπό τήν πώρωση (σκλήρυνση)
τῆς καρδιᾶς. Δευτερευόντως, τό νά ἀποδίδεις τά ἔργα τοῦ
Πονηροῦ στό Θεό καί τά ἔργα τοῦ Θεοῦ στόν Πονηρό. Τέτοια
ἦταν ἡ περίπτωση τῶν Ἰουδαίων πού ὅταν ἔβλεπαν τόν Κύριό
μας νά θεραπεύει ἀρρώστους καί δαιμονισμένους, ἀπέδιδαν τή
δύναμή Του στόν Διάβολο. Θεωροῦσαν τόν Κύριό μας Ἰησοῦ
Χριστό δαιμονισμένο! Ἰσχύει καί τό ἀνάποδο ὅμως. Στήν
περίπτωσή μας, ἀποτελεῖ βλασφημία τό νά ἰσχυριστεῖ κανείς
πώς οἱ ὁμοφυλόφιλοι γεννήθηκαν ἔτσι, μέ πολλές θηλυκές
ὁρμόνες. Δηλαδή, δέν εἶχαν ἐπιλογή. Ὁ Θεός, ὡς κύριος τοῦ
θανάτου καί τῆς ζωῆς ἐπέτρεψε νά γεννηθοῦν χωρίς ἐπιλογή κι
ἔτσι τούς ἔστρεψε ὁ ἴδιος στό πάθος αὐτό. Μέ ἄλλα λόγια ὁ
Θεός εὐθύνεται γιά τήν ἐπιλογή τους αὐτή!!! Εἶναι σάν νά
ἐνοχοποιοῦμε τόν Θεό γιά τό πάθος τό ὁποῖο ὅμως ὁ ἴδιος
καταδικάζει! Ὦ τῆς παραφροσύνης!
Ἀδελφοί, ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι πάθος. Εἶναι ἐπιλογή. Εἶναι
ἁμαρτία καταστροφική. Ὁ Θεός περιμένει μέ ἀγάπη τούς
ὁμοφυλόφιλους, ὅπως καί ὅλους ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς, νά
ἐπιστρέψουν. Ὑπάρχει μετάνοια καί σωτηρία. Ἄς ἐπιστρέψουμε
ἀπό τήν ἀσωτία, τήν ἀνηθικότητα, τά κατώτερα σαρκικά
ἔνστικτα στή σωτήρια ἀποδοχή «Ἤμαρτον. Ἐλέησόν με ὁ
Θεός».

Κοσμικό ἀντίδοτο στήν κρίση τῶν ἡμερῶν
Ἀντιγράφω ἀπό τό περιοδικό-ἔνθετο τῆς ἐφημερίδος «Ἔθνος
τῆς Κυριακῆς»- Εἰκόνες(τεῦχος 7-10-2007, σελ.4) : «Εἶναι
ἀπόγευμα καί ἕνας μεσήλικας ψαρᾶς σέ ἕνα ὄμορφο νησάκι τοῦ
Αἰγαίου ἔχει πάει γιά ψάρεμα στήν ἀμμουδιά. Ἀφοῦ ρίχνει τήν
πετονιά, ξαπλώνει πρός τά πίσω στηριζόμενος στούς ἀγκῶνες
του καί ἀρχίζει νά ἀγναντεύει περιμένοντας κάποιο ψάρι νά
τσιμπήσει. Σέ λίγο ἐμφανίζεται στήν ἀμμουδιά ἕνας
ἐπιχειρηματίας ἀπό τήν Ἀθήνα πού εἶχε πάει βόλτα γιά νά
ἀποβάλλει λίγο τό στρές πού τοῦ δημιουργοῦσαν οἱ δουλειές
του. Βλέποντας τόν ψαρᾶ νά ψαρεύει τόσο νωχελικά, τόν
πλησιάζει καί τοῦ λέει: «Δέν κάνεις καλά. Μέ αὐτόν τόν τρόπο
δέ θά πιάσεις ψάρια. Πρέπει νά βραχεῖς γιά νά τά καταφέρεις».
«Γιά ποιό λόγο;» τόν ρωτάει ὁ ψαρᾶς. «Θά τά πουλᾶς καί θά
βγάζεις κέρδος», τοῦ λέει ἐκεῖνος. «Γιά ποιό λόγο;» ξαναρωτᾶ
ὁ ψαρᾶς. «Ὕστερα ἀπό λίγο καιρό μέ τά κέρδη θά πάρεις δίχτυα
ὥστε νά πιάνεις ἀκόμη περισσότερα ψάρια», ἐξηγεῖ ὁ
ἐπιχειρηματίας. «Γιά ποιό λόγο;» λέει καί πάλι ὁ ψαρᾶς. Λίγο
ἐνοχλημένος, ὁ ἐπιχειρηματίας ἀποκρίνεται : «Πιάνοντας
περισσότερα ψάρια θά μπορέσεις νά πάρεις μιά βάρκα καί νά
βγάλεις περισσότερα χρήματα». «Γιά ποιό λόγο;» ἐπιμένει ὁ
ψαρᾶς. Ἔχει ἀρχίσει νά τοῦ τή δίνει τοῦ ἐπιχειρηματία ἡ
μονότονη ἀπόκριση τοῦ ψαρᾶ, ἀλλά ὑπομονετικά τοῦ ἐξηγεῖ:
«Μέ τά χρήματα θά μπορέσεις νά ἀγοράσεις ἕνα μεγαλύτερο
πλοῖο καί θά προσλάβεις ἀνθρώπους νά σέ βοηθοῦν!». «Γιά ποιό
λόγο;» ρωτάει καί πάλι ὁ ψαρᾶς. Ὁ ἐπιχειρηματίας εἶναι πλέον
κατακόκκινος ἀπό τόν θυμό! «Μά δέν καταλαβαίνεις;» τοῦ λέει.
«Σέ λίγα χρόνια θά ἔχεις ἕνα ὁλόκληρο στόλο ἀπό ψαράδικα, μέ
πολλούς ὑπαλλήλους, πού θά ψαρεύουν σέ ὅλες τίς θάλασσες
τοῦ κόσμου, γιά λογαριασμό σου». «Ναί, ἀλλά γιά ποιό λόγο;»
ρωτᾶ γιά πολλοστή φορά ὁ νησιώτης. «Ἔτσι θά μπορέσεις νά
εἰσάγεις τήν ἑταιρία σου στό χρηματιστήριο», τοῦ ἐξηγεῖ ὁ
Ἀθηναῖος. «Θά θησαυρίσεις καί μετά, χωρίς νά σκᾶς, τό μόνο
πού θά ἔχεις νά κάνεις εἶναι νά κάθεσαι στήν ἀμμουδιά καί νά
βλέπεις χαλαρά τό ἡλιοβασίλεμα». «Γιατί, τώρα τι κάνω;»
ἀπαντᾶ ἀποστομωτικά ὁ ψαρᾶς καί βουλιάζει ἀκόμη
περισσότερο στό…ἄραγμά του»!!!
Στις εὐχαριστίες Στάθη γράψε: Εὐάγγελος Καζάνης,
Χρυσάνθη Πουλῆ, καί Ἀνώνυμοι ἀπό Ἰστιαία, Αἰδηψό καί
περίχωρα

Ἐπίσης γράψε ὅτι ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΔΕΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ-
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΗΣ. Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ
ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΟΡΘΡΟΣ ΣΤΟ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 7:30. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΓΗΤΟ.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΣΤΙΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ
2012 ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ
ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΠΟ 8: 30 μ.μ.– 1:00 π.μ. ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ
ΘΑ ΕΚΤΕΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΑΓΙΑ ΛΕΙΨΑΝΑ

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΘΑ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΘΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΜΙΑΣ
ΗΜΕΡΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΣΤΙΣ 5:30 μ.μ.