You are on page 1of 24

დაირღვა თქვენი უფლებები?

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი


მიმართეთ სახალხო დამცველს!
თბილისი:

სახელმძღვანელო ოჯახში
ნინო რამიშვილის ქ. #6. თბილისი 0179
ტელ: +99532 223 44 99/ 291 38 14/ 291 38 15/ 291 38 41/
291 38 42/ 291 38 43/ 291 38 75/ 291 38 76/ 291 38 77
ფაქსი: +99532 91 38 41

ძალადობის ფაქტებზე
ელ–ფოსტა: info@ombudsman.ge
www.ombudsman.ge

ზუგდიდი: ბათუმი:

რეაგირებისთვის
კოსტავას ქ. N58 მაზნიაშილის ქ. N9
ტელ: 0415 22 36 11 ტელ: 0422 27 05 44
მობ: 577 50 52 34
ახალქალაქი:
ქუთაისი: ჭავჭავაძის ქ. N4
რუსთაველის ქ. N18 ტელ: 0362 22 32 83
ტელ: 0431 25 33 50 მობ: 577 12 27 70
მობ: 577 55 33 81 577 12 27 71

მარნეული: გორი:
რუსთაველის ქ. N51 სამების ქ. N1
ტელ: 375 22 19 70 ტელ: 0370 27 05 49
მობ: 593 17 18 55 მობ: 577 78 27 42

თელავი
ჩოლოყაშვილის ქ. N36
ტელ: 0350 27 99 27

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women)


საქართველოს წარმომადგენლობა 2014
კავსაძის ქ. #3, ოფისი #11, 0179
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995 32) 222 06 04
(995 32) 222 08 70

www.unwomen.org
www.facebook.com/unwomen
www.twitter.com/unwomen
www.youtube.com/unwomen
www.flickr.com/unwomen
სახელმძღვანელო ოჯახში
ძალადობის ფაქტებზე
რეაგირებისთვის

2014

ISBN 978-9941-0-7487-5
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women) არის გაერთიანებული ერების
სააგენტო, რომელიც გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისა და ქალთა შე­
საძლებლობების გაზრდის საკითხებზე მუშაობს. ორგანიზაციის დაარსების მიზანს
წარმოადგენს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ქალთა და გოგონათა ინტერესების
დაცვა და მათი პრიორიტეტების დაკმაყოფილება.

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია მხარს უჭერს გაერთიანებული ერების წევრ სა­


ხელმწიფოებს გენდერული თანასწორობის მიღწევის საყოველთაო სტან­
დარტების შემუშავებაში; თანამშრომლობს მთავრობებსა და სამოქალაქო სა­
ზო­გადოებასთან ამ სტანდარტების შესაბამისი კანონმდებლობის, პოლიტიკის,
პროგრამებისა და მომსახურების შექმნის პროცესში. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია
ხელს უწყობს ცხოვრების ყველა სფეროში ქალთა თანაბარ მონაწილეობას
და განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს ხუთ ძირითად მიმართულებაზე: ქალთა
ლიდერობისა და მონაწილეობის გაზრდა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში; ქალთა
მიმართ ძალადობის აღმოფხვრა; სამშვიდობო და უსაფრთხოების პრო­ცე­სე­
ბის ყველა ასპექტში ქალთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა; ქალთა ეკო­ნო­
მიკური გაძლიერება და გენდერული თანასწორობის პრინციპების, როგორც
მნიშვნელოვანი პრიორიტეტის, ინტეგრირება ქვეყნის განვითარების დაგეგმვისა
და ბიუჯეტის განსაზღვრის პროცესებში. ამასთან, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია
ახორციელებს გაეროს სისტემაში გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული
საქმიანობის კოორდინაციასა და წახალისებას.

წინამდებარე პუბლიკაციაში გამოთქმული მოსაზრებები ავტორისეულია და შე­


საძლოა არ გამოხატავდეს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women), გაერ­
თიანებული ერების ორგანიზაციის (United Nations) ან რომელიმე მისი წევრი
ორგანიზაციის მოსაზრებებს.

გამოცემა მომზადდა გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანას­


წორობის ხელშეწყობისათვის საქართველოში“ ფარგლებში, შვედეთის მთავ­რო­
ბის ფინანსური მხარდაჭერით.


© გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women)
წინამდებარე სახელმძღვანელო შეიქმნა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ სა­
ქართველოს კანონმდებლობის თანახმად და მოიცავს ინფორმაციას როგორც
სამართლებრივი რეგულაციების, ასევე სახელმწიფო სერვისების შესახებ. საქარ­
თველოს სახალხო დამცველის აპარატი მრავალი წლის მანძილზე სწავლობდა
ოჯახში ძალადობის შემთხვევებს და რა თქმა უნდა, მომავალშიც განაგრძობს
ამ თემაზე მუშაობას. სწორედ გამოცდილებამ დაგვანახა, რომ საჭიროა ერთ
დოკუმენტში მოექცეს ის რეგულაციები, რომლებიც მსხვერპლთა დაცვის მიზნით
არის შექმნილი.

შემაშფოთებელია ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის მას­


შტაბები და სიმძაფრე. პრობლემის დასაძლევად დიდი სამუშაოა ჩასატარებელი.
მოცემული დოკუმენტი კი აღნიშნულ საქმეში ერთ მცირე რგოლს წარმოადგენს.
სახელმძღვანელო, უპირველესად, დაეხმარება დაინტერესებულ სახელმწიფო
მოხელეებს ზუსტად განსაზღვრონ, თუ როგორ იმოქმედონ ძალადობის შემთხვევის
აღმოჩენისას, ვის მიმართონ და რა ღონისძიებების გატარება მოითხოვონ. თუმცა
წიგნი ასევე საინტერესოა ყველა იმ ორგანიზაციისა თუ პირისათვის, ვინც ოჯახში
ძალადობის თემაზე მუშაობს და სურს დახმარება გაუწიოს მსხვერპლს.

სახელმძღვანელო შედგენილია უახლესი საკანონმდებლო ცვლილებების მი­ხე­


დვით, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 2014 წლის 17 ნოემბერს დაამ­
ტკიცა. ასევე, დეტალურად არის მოცემული ინფორმაცია ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლთა თავშესაფრების, ცხელი ხაზისა თუ სხვა სახელმწიფო სერვისების
შე­სახებ.

ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ მიერ გაწეული სამუშაო დაეხმარება ყველას, ვისაც ძალა­
დობის უმძიმეს თემასთან უწევს შეხება და ეს კიდევ ერთი მცირე, მაგრამ საჭირო
ნაბიჯი იქნება ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის საკითხში.

უჩა ნანუაშვილი
საქართველოს სახალხო დამცველი
სარჩევი
ოჯახში ძალადობის განმარტება 5
რას გულისხმობს ოჯახში ძალადობა? 5
ვინ მოიაზრება ოჯახის წევრებში? 5
რა სახის ძალადობას შეიძლება ჰქონდეს ადგილი ოჯახში? 6
ვინ არის ოჯახში ძალადობისგან დაცვაზე პასუხისმგებელი ორგანო? 6

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის უფლებები და დაცვის მექანიზმები 7


სატელეფონო გადაუდებელი მომსახურება 7

შემაკავებელი და დამცავი ორდერების გამოცემა 8


შემაკავებელი ორდერი 8
დამცავი ორდერი 9

თავშესაფრები 12
რა მოქმედებათა განხორციელება ეკრძალება მოძალადეს? 12

კრიზისული ცენტრები 4

ოჯახში ძალადობისაგან დაცვის მექანიზმები 15


სისხლისსამართლებრივი მექანიზმები 15
სამოქალაქო-სამართლებრივი მექანიზმები 16
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი მექანიზმები 16
ვის მივმართოთ ოჯახში ძალადობის ჩადენის, დამცავი ან შემაკავებელი
ორდერით გათვალისწინებული მოთხოვნებისა და ვალდებულებების
დარღვევის შემთხვევაში? 16

სხვა საჭირო ინფორმაცია 18

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ოჯახში ძალადობის


წინააღმდეგ ბრძოლის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარებისათვის 19
ოჯახში ძალადობის
განმარტება
ოჯახში ძალადობა ერთ-ერთი ყველაზე სე­ ქოლოგიურ, ეკონომიკურ, სექსუალურ ძა­
რიოზული და გავრცელებული ძალადობის ლა­დობას ან იძულებას ახორციელებს.
ფორმაა. იგი მსოფლიოს ნებისმიერ ქვე­ყა­
ნაში არსებობს და საზოგადოების ყვე­ლ­ა რას გულისხმობს ოჯახში
ფე­ნას მოიცავს. ოჯახში ძალადობას ახ­ა­­­ ძალადობა?
ს­ი­­­­ა­­­თ­ებს ფარული, სპეციფიური და გა­ნ­გ­რ­ ოჯახში ძალადობა გულისხმობს ოჯახის
ძო­ბადი ხასიათი, რადგან ხორციე­ლ­დე­ბა ერთი წევრის მიერ მეორის კონსტიტუცი­
ოჯახის წევრის ან წევრების მიერ სხვა ოჯ­ა­ უ­რი უფლებებისა და თავისუფლებების
ხის წევრ(ებ)ის მიმართ. ­დარ­­ღ­ვე­­ვას უგულებელყოფით ან/და ფიზი­
კური, ფსი­ქოლოგიური, ეკონომიკური, სექ­
ქალთა მიმართ ძალადობა კომპლექსური სუ­ალ­უ­­რ­ი ძალადობით ან იძულებით.
მოვლენაა, რომელსაც ფესვები ღრმად
აქვს გადგმული საზოგადოებაში − კულ­ ვინ მოიაზრება ოჯახის
ტუ­რულ რწმენებსა და სქესთა შო­რის წევრებში?
ძალაუფლების უთანასწორო გადანა­წი­ „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში
ლებაში. გენდერული ნიშნით ძა­ლა­­­დო­­ ძა­­ლადობის მსხვერპლთა დაცვისა და
ბა ყველა საზოგადოებაში ხო­რცი­ე­ლ­­დ­ე­ბა და­­ხმარების შესახებ” საქართველოს კა­
და მიზნად ისახავს ერთი სქესის (უმ­ე­­ტ­ეს ნო­ნის მიხედვით, ოჯახის წევრები არიან:
შემთხვევაში ქალების) სოციალურ, ფსი­­
ქო­ლოგიურ და ეკონომიკურ დაქვემდე­ბა­ დედა, მამა, პაპა, ბებია, მეუღლე, შვილი
რებას მეორე სქესისადმი. ქალთა მი­მ­ა­ (გე­­რი), შვილობილი, მიმღები ოჯახი (დე­
რთ ძალადობა გლობალური ფე­ნო­მე­ნი­ა, დო­­­ბილი, მამობილი), შვილიშვილი, და,
ი­გი დამახასიათებელია სხვადა­სხვა რა­ ძმ­ა, მეუღლის მშობლები, სიძე, რძა­ლი, აგ­­
სის, ეთ­ნოსის, სოციალური, კუ­ლტუ­რუ­ლი, რ­ე­თ­ვე ყოფილი მეუღლე, არარეგი­სტ­რი­რე­­
­ეკ­ო­­ნ­­­­ომ­იკური, პოლიტიკური თუ რე­ლი­გი­ ბულ ქორწინებაში მყოფი პირები, მეუ­რვ ­ ­ე.
ური კუ­­­თ­ვ­ნ­ილების ადამიანები­სთ­ვი­ს.
საქართველოს სისხლის სამართლის
ოჯახში ძალადობის, ისევე როგორც, ზო­გა­ კო­­­დექსის იმ მუხლების მიზნებისათვის,
დად, ძალადობის შემთხვევაში, არსებობს რომლებიც ოჯახში ძალადობის დას­
სამი კომპონენტი: 1. მსხვერპლი; 2. მო­ძა­ ჯას ით­­ვა­ლ­ი­სწ
­ ინებენ, ოჯახის წევრად
ლა­დე; 3. ქმედება (ძალადობა). ­ითვ­ლე­ბა­:
მეუღლე, დედა, მამა, პაპა, ბებია, შვილი
საქართველოს კანონმდებლობით, მსხვე­ (გერი), შვილობილი, მშვილებელი, მშვი­
რპლი არის ოჯახის წევრი, რომელმაც გა­ ლე­­ბლის მეუღლე, ნაშვილები, მიმღები
ნიცადა ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, სექ­სუ­ ­ოჯ­ა­ხი (დედობილი, მამობილი), მეურვე,
ალური ძალადობა ან იძულება. შვი­ლიშვილი, და, ძმა, მეუღლის მშობლები,
სიძე, რძალი, ყოფილი მეუღლე, აგრეთვე
მოძალადე არის ოჯახის წევრი, რომელიც პი­რები, რომლებიც ეწევიან ან ეწეოდნენ
ოჯახის სხვა წევრის მიმართ ფიზიკურ, ფსი­ ერთიან საოჯახო მეურნეობას.

სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის


ფაქტებზე რეაგირებისთვის
5
რა სახის ძალადობას შეიძლება უგულებელყოფა − მშობლის ან/და კანო­
ჰქონდეს ადგილი ოჯახში? ნი­ერი წარმომადგენლის მიერ ბავშვის ფი­
ფიზიკური ძალადობა − ცემა, წამება, ზიკური, ფსიქოლოგიური საჭიროებების
­ჯა­ნ­­­მრთელობის დაზიანება, თავისუფლების და­უ­­კ­მ­­ა­ყოფილებლობა, საბაზისო განა­თ­
უკ­ანონო აღკვეთა ან სხვა ისეთი მოქ­მე­ ლე­­ბ­ის უფლების შეზღუდვა, საფრთხისაგან
დე­ბა, რომელიც იწვევს ფიზიკურ ტკი­ვილს და­­უ­ც­­ვ­­ე­ლ­ობა, დაბადების რეგისტრაციის,
ან ტანჯვას; ჯანმრთელობის მდგო­მა­რე­ სა­მ­ე­დ­ი­ც­ი­ნო და სხვა მომსახურებით სარგე­
ობ­­ა­ს­­თ­ან დაკავშირებული მოთხოვნების ბლო­ბისათვის აუცილებელი მოქმედებების
­დაუ­კ­მა ­ ­­­ყ­ოფილებლობა, რაც იწვევს ოჯახის გა­ნუ­ხ­ორციელებლობა, თუკი მშობელს ან/­
წე­ვ­რის ჯანმრთელობის დაზიანებას ან და კანონიერ წარმომადგენელს აქვს სა­
­სი­კ­ვ­დი­ლს. თა­­ნადო ინფორმაცია, შესაძლებლობა და
ხელი მიუწვდება შესაბამის მომსა­ხუ­რე­ბა­ზე;
ფსიქოლოგიური ძალადობა − შეუ­რა­­ც­­ხ­
ყო­ფა, შანტაჟი, დამცირება, მუქარა ან სხვა ვინ არის ოჯახში
ისეთი მოქმედება, რომელიც იწ­ვევს ად­ამ­ი­ ძალადობისგან დაცვაზე
ანის პატივისა და ღირსების შე­ლა­ხვ­ას. პასუხისმგებელი ორგანო?
„ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ­ოჯა­ხ­ში
იძულება − ადამიანის ფიზიკური ან ფსი­ ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და
ქო­­ლოგიური იძულება, შეასრულოს ან არ და­ხ­მარების შესახებ“ საქართველოს კა­
შეასრულოს მოქმედება, რომლის გან­­­ხ­ ნონის თა­ნა­ხ­­მად, ოჯახში ძალადობის
ო­­­რ­­­ც­­ი­­ელება ან რომლისგან თავის შე­კა­ შემთხვევის გამო­ვლე­ნას და მასზე შე­
ვე­ბა მისი უფლებაა, ან/და საკუთარ თა­ საბამის რეაგირებას უზ­რ­უ­­ნ­­­ვ­­ე­­ლ­­ყ­ო­ფენ სა­
ვ­ზე გა­ნი­­ცადოს თავისი ნება-სურვილის მარ­თალდამცავი და სა­სა­მართლო ორ­
­სა­წინა­აღ­მ­დ­ეგო ზემოქმედება. განოები, აგრეთვე, კა­ნო­ნით და­დ­გე­ნილი
წესით, ოჯახში ძა­ლა­­­დო­ბის ­აღ­კ­ვ­ეთის
სექსუალური ძალადობა − სქესობრივი ღონისძიებათა გან­მა­ხორ­ც­ი­ე­ლ­ებ­ელ საუ­
კა­­ვ­შირი ძალადობით, ძალადობის მუ­ წყე­ბა­თაშორისო საბჭო­სთ­ან არ­სე­ბული
ქა-რ­­ით ან მსხვერპლის უმწეობის გა­მო­ ოჯახში ძალადობის მსხვერ­პ­ლი­ს სტატუსის
ყე­ნე­ბით; სქესობრივი კავშირი ან სექსუა­ განმსაზღვრელი ჯგუფი.
ლუ­რი ხასიათის სხვაგვარი მოქმედება ან
­გა­რ­ყ­ვ­ნილი ქმედება არასრულწლოვნის ოჯახში ძალადობის ფაქტის პირველადი
მიმართ. იდენტიფიცირების და მასზე რეაგირების
მი­ზ­ნით შესაბამისი ორგანოებისთვის მიმა­
ეკონომიკური ძალადობა − ქმედება, რო­ რ­თვ ­ ის ვალდებულება აკისრიათ სამედიცი­
მე­ლიც იწვევს საკვებით, საცხოვრებელი ნო დაწესებულების, არასრულწლოვნის
და ნორმალური განვითარების სხვა პი­ ­შე­მ­­­თ­­ხვ­ე­ვაში − საგანმანათლებლო დ­ა
რო­ბებით უზრუნველყოფის, საკუთრებისა სააღ­მზრდელო დაწესებულებების, სა­
და შრო­მის უფლებების განხორციელების, ჯა­რო სა­მართლის იურიდიული პირის −
­აგ­რე­თვე თანასაკუთრებაში არსებული სო­ც­ია ­ ლ­ური მომსახურების სააგენტოს,
ქონე­ბით სარგებლობისა და კუთვნილი მეურ­ვე­ობისა და მზრუნველობის ორგანოს
წილის გა­ნკარგვის უფლების შეზღუდვას. უფ­­­­ლ­­ე­ბ­­ა­მ­ოსილ თანამშრომლებს და საქა­
რ­­­­თ­­ვ­ე­ლ­ოს კანონმდებლობით გათვალი­ს­
წი­­­ნე­ბულ სხვა სუბიექტებს.

სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის


ფაქტებზე რეაგირებისთვის
6
ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლის უფლებები და
დაცვის მექანიზმები
სატელეფონო გადაუდებელი ოჯახში ძალადობის შედეგად დაზარა­
მომსახურება ლებულ პირთათვის, ასევე, შეიქმნება
ოჯახში ძალადობისგან თავის და­სა­ცა­ვა­დ 24 საათიანი, ანონიმური, საგანგებო სა­
მსხვერპლს შეუძლია დარეკოს გადა­უ­დ­­ე­ ტე­­ლეფონო ნო­მე­რი, რომელიც უფა­
ბელი დახმარების ცენტრში − 112, ასე­ვე სოდ მოემსახურება აღ­ნიშნული საჭი­
ადამიანით ვაჭრობის (ტრე­ფი­კი­­ნ­გი ­ ს­) მსხვე­­ რო­ების მქონე პირებს საქა­რ­თ­ველოს
რპლთა, დაზარალებულთა და­­ც­ვ­­ისა და და­ მთელ ტერიტორიაზე. ცხელი ხა­­ზის
ხ­მარების სახელმწიფო ფო­ნდ­ ­­ მა, გაე­რო­­ს ­მე­შვე­ობით შესაძლებელი იქნება სრუ­­
ქა­ლ­თა ორგანიზაციის მხა­­­რ­­დ­ა­­ჭ­ე­რით, შე­ ლი ინფორმაციის მოპოვება ოჯახში
ქმნა ცხე­ლი ხაზი, რომე­ლი­ც ოჯახში ძა­ლა­­ ­ძა­­ლ­ა­­დ­ობის შემთხვევებზე არსებული რეა­
დობის საკითხებზე ეხ­მა­­რება ადა­მი­ან­ებ­ს. გი­­რე­ბის მექანიზმების შესახებ (ძალაში შე­
ოჯახში ძა­ლადობის ცხე­ლი ხაზი მუ­შა­ობს დ­ი­ს 2015 წლის 1 მაისს).
24 სა­ა­თის განმავლობაში, ზარების ანო­
ნიმურობა და­­ცუ­ლია. ცხე­ლი ხაზის ნომე­რი ­ ა: ოჯახში ძალადობის დროს მსხვერპლს შე­
2 309 903. უძლია დაუკავშირდეს საპატრულო პო­ლი­
ციას, შეატყობინოს უბნის ინსპექტორს ან
მიმართოს სასამართლოს განცხადებით.
მა­ს შეუძლია მოითხოვოს დამცავი ან შე­მა­
კა­ვებელი ორდერის გამოცემა.

სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის


ფაქტებზე რეაგირებისთვის
7
შემაკავებელი და დამცავი
ორდერების გამოცემა
შემაკავებელი ორდერი • მსხვერპლის სხვა ადგილას გადაყვანის
პატრული ან უბნის ინსპექტორი გამოსცემს შემთხვევაში უზრუნველყოს საცხო­ვრ­ე­
შემაკავებელ ორდერს, ხოლო სა­სა­მა­რ­ ბელი ადგილიდან მისი პირადი ნივ­თე­
თლო ამტკიცებს შემაკავებელ ორდერს, ბის წამოღება;
რომელიც ძალაში შედის გამოცემისთანავე. • უზრუნველყოს იმ პირის უსაფრთხოება,
რომელმაც განაცხადა ძალადობის
ოჯახში ძალადობის ფაქტის შემთხვევაში ­ფა­ქ­­ტის შესახებ;
პოლიცია ვალდებულია დაუყოვნებლივ • საჭიროების შემთხვევაში, გაარი­დოს
მო­ა­­ხ­დ­ინოს რეაგირება; შეტყობინების მი­ მო­ძალადე მსხვერპლის საც­ხო­­ვ­­რე­ბე­
ღე­­ბის­­თანავე გამოცხადდეს შემთხვევის ლი ადგილიდან და ამ გზით უზრუ­ნ­ვე­ლ­
ად­­­გი­­ლზე, მიუხედავად იმისა პოლიციის ყოს მსხვერპლის უსაფრთ­ხო­ება.
ორ­­­­­გ­­­ა­­­­ნ­­­ო­­ებს მიმართა: დაზარალებულმა,
ძა­­ლ­­ა­­­დ­ო­­ბ­ის მოწმემ თუ მისი ოჯახის პოლიციის უფლებამოსილი თა­ნა­მშ­რო­მე­
­წევ­რმ­ა­, ან მსხვერპლის თანხმობით პირ­ ლი ოჯახში ძალადობის ფაქტისა და მი­
მა, რო­მელიც მსხვერპლს უწევს სა­­მე­­ ღე­ბული ზომების შესახებ ადგენს ოქმს.
დი­­­ცი­ნო, იურიდიულ, ფსიქოლო­გი­ურ მსხვე­რპლის დაცვისა და მოძალადის გა­
და­­ხ­­­­მ­ა­­რე­ბას, ხოლო ბავშვის მიმა­რთ ძა­ რ­კვეული მოქმედებების შეზღუდვის უზ­რუ­ნ­
ლა­დო­ბი­ს შემთხვევაში − ასევე მეურ­ვე­ო­ ველსაყოფად იგი, დროებითი ღონისძიების
ბისა და მზრუ­ნველობის ორგანომ. სახით, გამოსცემს შემაკავებელ ორდერს.
აღნიშნული ორდერი გამოცემიდან 24 სა­
ძალადობის ფაქტის არსებობის ­შემ­- ათის განმავლობაში დასამტკიცებლად
თხ­­­ვ­ე­­­­ვაში პოლიცია ვალდებულია: წა­რე­დგინება სასამართლოს, რომელიც
• მიიღოს ზომები ოჯახში ძალადობის იღებს გადაწყვეტილებას მისი დამტკიცების
ფა­ქ­ტის აღსაკვეთად; ან დამტკიცებაზე უარის თქმის შესახებ. შე­
• განცალკევებულად გამოკითხოს სავა­ მა­კავებელი ორდერი გამოიცემა 1 თვემდე
რა­უდო მსხვერპლი, მოწმე, მოძალადე, ვადით.
მათ შორის, ბავშვი, რაც წერილობით
უნ­და დააფიქსიროს; სასამართლო შემაკავებელი ორდერის
• მიაწოდოს ინფორმაცია მათი უფლე­ბე­ და­­მ­­ტკიცების შემთხვევაში იღებს გა­და­წ­ყვ­
ბ­ის შესახებ; ეტ­ილებას, გააგრძელოს მისი მოქმედება
• მსხვერპლის მოთხოვნით ან გადაუ­დე­­ დამცავი ორდერის გამოცემის შესახებ გა­
ბელ შემთხვევაში უზრუნველყოს მი­სი და­წყვეტილების მიღებამდე.
გადაყვანა სამედიცინო დაწესე­ბუ­ლე­
ბაში; თუ შემაკავებელი ორდერის გამო­ცე­
• მსხვერპლის მოთხოვნით ან გადა­უ­დე ­ ­­­ბ­ელ მისას სახეზეა საქართველოს სის­ხლის
შემთხვევაში უზრუნველყოს მისი ან­/დ ­ ა სამართლის კოდექსით გათვალის­წი­
ბავშვის გადაყვანა თავშე­სა­ფა­რშ
­ ი; ნე­­ბული დანაშაულის ნიშნები, საქმეზე

სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის


ფაქტებზე რეაგირებისთვის
8
­ წ­ყება სისხლისსამართლებრივი დევნა.
ი განცხადება დამცავი ორდერის გამოცემის
თუ­მცა სისხლისსამართლებრივი დე­ვნა მოთხოვნის თაობაზე შეიტანება პირველი
ხელს არ უშლის შემაკავებელი ორ­დე­რის ინ­სტანციის ადმინისტრაციულ საქმეთა კო­
გა­მოცემას. შესაძლებელია ორ­ივ­ე მექა­ ლეგიის სასამართლოში.
ნიზმის ერთდროული გამოყენება.
ოჯახში ძალადობისას დამცავი ორდერის
რა მოქმედებათა განხორციელება გამოცემისათვის სასამართლოსადმი მი­
ეკრძალება მოძალადეს? მა­რთვის უფლება აქვს: მსხვერპლს, აგ­
რე­თვე მისი ოჯახის წევრს, მსხვერპლის
შემაკავებელი ორდერი, რომელსაც ხელს თანხმობით პირს, რომელიც მსხვერპლს
აწერენ მისი გამოცემის უფლების მქონე პი­ უწევს სამედიცინო, იურიდიულ, ფსი­ქო­ლო­
რი პატრული/უბნის ინსპექტორი და მსხვე­ გიურ დახმარებას. ბავშვის მიმართ ძა­ლა­
რპლი, შეიძლება ითვალისწინებდეს: დო­ბის შემთხვევაში − ასევე მეურვეობისა
• მოძალადის იმ სახლისაგან მოშორების და მზრუნველობის ორგანოს.
საკითხს, სადაც მსხვერპლი ცხოვრობს,
მიუხედავად იმისა, იგი ამ სახლის მე­ განცხადება დამცავი ორდერის გამოცემის
საკუთრეა თუ არა; თაობაზე წარმოდგენილი უნდა იყოს წე­რი­
• მსხვერპლის, მასზე დამოკიდებული პი­ ლობითი ფორმით. იგი უნდა შეიცავდეს:
რის მოძალადისაგან გარიდებისა და • განცხადების შემტანი პირის სახელს,
გვარს;
თავშესაფარში მათი მოთავსების სა­კი­
• განცხადების შემტანი პირის საც­ხო­ვ­რე­
თ­ხებს;
ბელი ადგილის მისამართს;
• მოძალადის მიერ თანასაკუთრე­­
• მოძალადის საცხოვრებელი ან/და სა­
ბით ერ­­თ­პიროვნულად სარგებლობის
მუ­შაო ადგილის მისამართსა და ტე­
­უფ­­ლ­ების ­­ აკრძალვას;
ლე­­ფო­ნის (მათ შორის, მობილურის)
• მოძალადის ბავშვისაგან განცალკ­ე ­
­ნო­მ­ერს, ასეთის არსებობის შემ­თხ­ვე­
ვ­ე ­­ბ­ი ს ს­ აკითხებს;
ვაში;
• მოძალადის მსხვერპლთან, მის სა­მს­­ა­
• ოჯახში ძალადობის ფაქტის აღწერას;
ხურთან და სხვა იმ ადგილებთან, სადაც
• ცნობებს მოძალადისა და მსხვერპლის,
მსხვერპლი იმყოფება, მიახლოების სა­
მათი ურთიერთკავშირის შესახებ;
კითხებს;
• მტკიცებულებათა ჩამონათვალს;
• მოძალადისათვის იარაღით სარ­გე­ბ­
• დამცავი ორდერის გამოცემის მოთ­ხო­-
ლ­ო­­­­ბის უფლების შეზღუდვას, ასე­ვე
ვ­­ნას;
ია­რ­­ა­ღ­ის შეძენის უფლების აკრძა­
ლვას. მსხვერპლის ან დამცავი ორდერის გა­მო­
ცემის მოთხოვნის უფლების მქონე სხვა
დამცავი ორდერი პირის ხელმოწერას სასამართლო გან­ცხ­ა­
ოჯახში ძალადობის ფაქტზე უფ­ლე­ბა­მო­ დების მიღებიდან 10 დღის ვადაში განი­
სილი პირის მიმართვის საფუძველზე სა­ ხი­ლავს და იღებს გადაწყვეტილებას.
სა­მართლოს მიერ მსხვერპლის დაცვისა
და მოძალადის გარკვეული მოქმედებების დამცავი ორდერის გამოცემის თაობაზე მი­
შეზღუდვის უზრუნველსაყოფად, დროები- ღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრება არ
თი ღონისძიების სახით, შესაძლებელია გა­ აჩერებს გამოცემული დამცავი ორდერის
მო­ცე­მულ იქნეს დამცავი ორდერი. მოქმედებას.

სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის


ფაქტებზე რეაგირებისთვის
9
სასამართლო პროცესზე მხარეთა გა­მო­უც­ ლ­ობის, თავშესაფარში ყოფნის და სხვა,
ხა­დებლობა არ აფერხებს ამ მუხ­ლით გა­ გო­­ნივრულ ფარგლებს მიკუთვნებული
თვალისწინებული საკითხების გან­ხი­ლვ­ას­ ხა­რჯების ანაზღაურების საკითხებს; მო­
შესაბამის სასამართლოში. ძა­­ლა­დის სარეაბილიტაციო ცენტრში
მო­­თა­­ვ­ს­ე­ბის, მისი რეაბილიტაციის
რას შეიძლება ითვალისწინებდეს ღო­ნი­­ს­­ძ­ი­ებებისა და რეაბილიტაციაზე
დამცავი ორდერი? ზედა­მ­ხე­­დ­ვე­­
­­ ლ­­ობის სა­კითხებს;
• მსხვერპლის, მასზე დამოკიდებული პი­ • გაფრთხილებას − ორდერით გათ­ვა­ლი­
რის მოძალადისაგან დაცვის ზომებს; ს­წინებული მოთხოვნების დარღვევის
• მსხვერპლის მოძალადისაგან გარი­დე­ შე­მთ­ხ­ვევაში სისხლისსამართლებრივი
ბისა და თავშესაფარში მოთავსების სა­ პასუ­ხი­ს­მგებლობის შესახებ;
კი­თხებს; • სხვა საკითხებს, რომელიც აუცი­ლე­ბე­
• მოძალადის ვალდებულებას − არ შე­ზ­ ლია მსხვერპლის უსაფ­რთ­ხო­ებ­ისთვის.
ღუდოს მსხვერპლი, ისარგებლოს პი­რა­
დი ნივთებით, ავტომანქანით ან/და სხვა რა ვადით გამოიცემა დამცავი
იმ ქონებით, რომელიც აუცილებელია ორ­დერი?
პიროვნების ნორმალური არსე­ბობი­სა­ დამცავი ორდერი გამოიცემა 6 თვემდე
თვის; ვა­­დით. მისი მოქმედების კონკრეტულ ვა­
• მოძალადის მიერ თანასაკუთრე­ დას განსაზღვრავს სასამართლო. დამცავი
ბით ­ერ­­­თ­პიროვნულად სარგებლობის ორდერის მოქმედების გა­გრ­­ძ­­ელ­ება შე­
­უფ­­ლ­ე­ბ­
­ ის აკრძალვას;
სა­ძლებელია მისი მოქ­მე­­დების პერი­ოდ­
• მოძალადის ბავშვისაგან განცა­ლკე­­ვე­
ში არაუმეტეს 3 თვით. და­მცავი ორ­დ­ე­რ­ის
ბის, მასთან შეხვედრისა და ურ­თი­ერ­
მოქმედება შესა­ძლ­ ­ე­ბე­ლია გაუ­ქმ
­ დეს მხა­
თო­ბის რეგულირების საკითხ­ებს;
რეთა შერი­გე­ბისას, მო­სა­მა­რთლის სა­თა­
• მოძალადის მსხვერპლთან, მის სამ­სა­
ნადო გადაწყ­ვე­ტი­ლე­ბით, სა­სა­­მა­­რ­­თ­ლ­ო­
ხურთან და იმ სხვა ადგილებთან, სადაც
ს­ათვის მხარეთა ერთო­ბ­ლ­ივი მი­მა­რ­თ­ვი ­ს
მსხვერპლი იმყოფება, მიახლოების სა­
საფუძველზე.
კითხებს;
• მოძალადისათვის იარაღით, მათ შო­
რა შედეგები შეიძლება
რის, სამსახურებრივ-საშტატო იარ­აღ­
გამოიწვიოს სასამართლოს მიერ
ით, სარგებლობის უფლების შეზღუდვას,
გამოცემული დამცავი ორდერის
ასევე იარაღის შეძენის ან შეძენაზე ნე­
მოთხოვნათა შეუსრულებლობამ?
ბართვის მოპოვების უფლების აკ­რძ­ა­
მოძალადის მიერ დამცავი ორ­დე­რით გა­
ლვას ორდერის მოქმედების ან ორ­დე­
თ­ვალისწინებული მოთ­ხო­ვნების შეუ­სრუ­
რით განსაზღვრულ პერიოდში;
ლე­ბლობა იწვევს სისხლი­სსამ­ართ­ლებრივ
• მსხვერპლის საცხოვრებელი ადგი­ლი­
პა­სუხ­ისმგე­ბლო­ბას.
დ­ან მოძალადის გარიდების საკითხს;
• მოძალადის მიერ ძალადობრივი და­
მო­კიდებულებისა და ქცევის შეცვლაზე საქართველოს სისხლის სამართლის კო­
ორიენტირებული სავალდებულო სწა­ვ­ დე­ქსის 381–ე მუხლის თანახმად, ძალაში
ლების კურსის გავლის საკითხს (2015 შესული განაჩენის ან სხვა სასამართლო
წლის 1 სექტემბრიდან); გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა ან/
• მოძალადის მიერ მსხვერპლის მკუ­რნ­ა­ და მისი შესრულების ხელის შეშლა ის­ჯე­

სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის


ფაქტებზე რეაგირებისთვის
10
ბა ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სა­სა­ რას იწვევს დამცავი ან
რგებლო შრომით ან/და თავისუფლების შემაკავებელი ორდერით
აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. გათვალისწინებული
მოთხოვნების ან/
თუ მოძალადე არღვევს გამოცემული და ვალდებულებების
­შე­მაკავებელი ან დამცავი ორდერით გა­ შეუსრულებლობა?
თვ­ა­ლისწინებულ პირობებს, მსხვერპლმა
­უნ­და მიმართოს საპატრულო პოლიციას და
მო­ს­თ­ხოვოს აღნიშნულზე რეაგირება. ადმინისტრაციულ
სამა­რთა­ლდარღვ­ევ­ა­თა კოდექსის
ასევე, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს მიხედვით:
უფ­­ლება აქვს, დანაშაულის სიმძიმიდან შემაკავებელი ორდერით ­გა­თ­ვა­­ლის­­­წი-
გა­­მო­მდინარე, სისხლისსამართლებრივი ­­­­ნ­ე­­ბული მოთხოვნებისა და ვალდე­­ბუ­ლე­­
მე­­­ქ­­­ა­­ნ­ი­ზ­მების გამოყენების მოთხოვნით მი­­ ბების შეუსრულებლობა − იწ­ვევს ადმი­ნი­ს­
მართოს შესაბამის სახელმწიფო ორ­გა­ნო­ ტრაციულ პატიმრობას 7 დღემდე ვა­დით ან
ებს. გამასწორებელ სამუშაოებს ერთ თვე­მდე
ვადით, ხოლო დამცავი ორდერით გათ­
პოლიცია ვალდებულია ზედამხედველობა ვალისწინებული მოთხოვნებისა და ვალ­
გაუწიოს გამოცემული შემაკავაბელი და დე­­­ბ­ულ ­ ­ებების შეუსრულებლობა იწვევს
დამცავი ორდერებით განსაზღვრული მო­თ­ ად­­მ­­­ი­­ნ­ის
­ ტრაციულ პატიმრობას 15 დღემდე
ხო­ვნებისა და პირობების შეს­რუ­ლე­ბა­ს და ვა­­დით ან გამასწორებელ სამუშაოებს 3
მოახდინოს კანონით გათვა­ლი­სწ­ინებული თვე­­მდე ვადით. გარდა ამისა, იარაღის ტა­
რეაგირება მათი დარღვევის შე­მთ­ხვევაში. რე­ბის უფლების 3 წლამდე ვადით ჩამო­
რთ­­­მე­ვას (სსსკ მუხლი 1752).

სისხლის სამართლის კოდექსის


მიხე­დ­ვით:
თუ პირმა არ შეასრულა დამცავი ან შე­მა­
კ­ავებელი ორდერით გათვალი­სწ­ი­ნე­ბუ­ლ­ი
მოთხოვნები ან/და ვალდებულებები მას
შემდეგ რაც მას შეეფარდა ადმ­ინი­სტ­რ­
აც­იული სახდელი, იგი ისჯება ჯარიმით ან
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით
ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც სა­ათ­
ამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვა­დით
ერთ წლამდე. (სსკ3811 მუხლი).

სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის


ფაქტებზე რეაგირებისთვის
11
თავშესაფრები
ასეთი საჭიროების არსებობის შემთხვევაში არ­­ასრულწლოვანი მსხვერპლის (მშობ­
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს შეუძლია ლ­ის­­/­მეურვის გარეშე) შემთხვევაში, ამი­
ისარგებლოს სპეციალური თავშესაფრის სათვის უფლებამოსილი ორ­გა­ნოს გა­­­
მომსახურებით. თავშესაფრით სარგებლო­ დ­­ა­­წ­­ყ­­ვ­­ე­­ტ­­ი­ლებით (მაგ: მეურვ­ე­ო­ბისა და
ბა შესაძლებელია იმ პირთათვის, ვისაც მზრუნველობის ორგანო), კა­ნო ­ ­­ნ­მ­დ­ე­ბლ­
­­ ო­
შე­სა­ბამისი უფლებამოსილი ორგანოების ბ­ით დადგენილი წესის შე­სა­ბამისად. თა­ვ­
მიერ მინიჭებული აქვთ მსხვერპლის სტა­ შ­ე­ს­ა­ფ­არში ცხოვრების ხა­ნგრ­­ ­­ ძ­­ლ­­ი­ვო­­ბა გა­
ტუსი. ნისაზღვრება 3 თვემდე ვა­­დით. აღ­ნი­შ­ნუ ­ ­ლ­ი
ვადის ამოწურვის შემ­დეგ უნდა მოხდეს ბე­
მსხვერპლის სტატუსის მინიჭება ნე­­­ფიციარის მდგო­მა­რე­ობის შეფასება და
მსხვერპლის სტატუსის მინიჭებას, ამ კა­ საჭიროების შემ­თ­ხ­ვევაში, თავშესაფრის
ნონით განსაზღვრულ სახელმწიფო ორგა­ უფ­­რ­­ოსის მიერ ვადის გახანგრძლივება.
ნოებთან (საქართველოს შინაგან საქმეთა მსხვე­რ­პლის/დაზა­რა­ლ­ე­­ბულის მიერ თავ­
სამი­ნი­­ს­­ტროს შესაბამისი ორგა­ნოები, სა­ შ­ე­ს­­ა­ფ­რის და­ტო­ვე­ბა შესა­ძ­ლებელია აღ­
გა­მ­ო­ძ­ი­ებო ორგანოები, სასამართლო) ერ­­ ნიშნული ვადის ამო­წუ­რვ­ამდეც, ­­ მისი სურ­
თ­ად, უზრუნველყოფს ოჯახში ძა­ლ­ა­­დ­ობის ვილითა და გადაწყვე­ტი­ლებით.
აღკვეთის ღონისძიებათა განმა­ხ­ო­რ­ც­ი­ე­ლ­
ებელ საუწყებათაშორისო საბჭოსთან არ­ თავშესაფრების შინაგანაწესის თანახმად,
სებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის ოჯ­ა­ხში ძალადობის მსხვერპლად ჩაი­­თ­
სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფი (მსხვე­ ვ­­ლება ოჯახის წევრი, რომელმაც გა­ნი­
რპლის იდენტიფიცირების ჯგუფი), თუ ცადა ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, სექ­
­ოჯ­ახში
­­ ძალადობის მსხვერპლის დაცვის სუ­ალ­­უ­რი ­ , ეკონომიკური ძალადობა ან
უზ­­რ­უნ ­ ­ვე
­ ­ლ­საყოფად არ მიმდინარეობს იძ­­უ­­ლ­ე­ბა და რომელსაც მსხვერპლის
და­­­მ­ცავი ან შემაკავებელი ორდერის გა­ სტა­ტუსი ­გა­ნუ­­ს­ა­­ზღვრა საქართველოს ში­
მო­­ც­ემის პროცესი ან ოჯახში ძა­ლა­დ­ო­ ნა­­გან ­სა­ქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა
ბ­ა­სთან დაკავშირებით არ ხორცი­ელ­ ­სამ­­ს­ა­­ხ­ურმა ან/და სასამართლო ორგანომ
დე­ბა სისხლისსამართლებრივი დე­ვ­­ნის (იგუ­ლისხმება დამცავი ან შემაკავებელი
ღო­ნი­სძიებები. მსხვერპლის იდენ­ტი­ფი­ ორდერი) ან/და ოჯახში ძალადობის
ცი­რე­ბის ჯგუფის მიერ მინიჭებული მსხვე­ მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა
რპლის სტატუსი ძალაშია მინიჭებიდან ჯგუფმა.
18 თვის განმავლობაში, ხოლო თუ
მსხვერპლი სარგებლობს თავშესაფრით, ზემოაღნიშნული ფაქტის არსებობისას, რო­­­
− ­მსხვე­რ­­პ­ლის თავშესაფარში მოთა­ვს­ე­ბ­ი­ დესაც ძალადობის მსხვერპლს აქვს მი­­ნ­ი­ჭ­
ს­ათვის გა­ნს­ა­­ზღვრული ვადით. ებული სტატუსი ან გამოცემული შე­მა­კ­ა­ვ­­ე­ბ­
ელი/დამცავი ორდერი, მისი ­თა­ვ­შე­­­­­ს­ა­­ფ­­რის
თავშესაფარში ოჯახში ძალადობის მსხვე­ მოთხოვნის შემთხვევაში სამართ­ალ ­ და­
რ­პლის/დაზარალებულის განთავსება შე­ მცავი ორგანოები ვალდებულნი არიან
ს­აძ­
­­ ლ­ე­ბელია მხოლოდ მისი თანხმობით, უზ­რუნველყონ მსხვერპლის იქ გადაყვანა.

სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის


ფაქტებზე რეაგირებისთვის
12
ასევე, მსხვერპლის უსაფრთხოების დასა­ თავშესაფარი არის ოჯახში ძალადო­ბის
ცა­ვად სამართალდამცავები ვალდე­ბუ­ლნი მსხვე­რპლთა/დაზარალებულთა დაცვისა
არიან უზრუნველყონ მისი საცხოვრებელი დ­ა­ დახ­მარების მიზნით შექმნილი მომსახუ­
ადგილიდან პირადი ნივთების გადატანა რ­ე­­­­­­­ბ­ის დაწესებულება და წარმოადგენს
თა­ვშესაფარში. ად­­­­ა­­­­­­­მ­­ი­ა­ნ­ით ვაჭრობის (ტრეფიკი­ნგის) მსხ­ვ­
ე­­­­რ­­­პ­ლთ ­ ა, დაზარალებულთა დაცვისა და და­­
ამჟამად, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ხ­­მ­ა­რების სახელმწიფო ფონდის სტრუ­­ქ­­ტუ­­­რ­
მო­მსახურების სამი სახელმწიფო და­წე­სე­ უ­ლ ერთეულს.
ბუ­ლება (თავშესაფარი) ფუნქცი­ონი­რებს
თბი­ლისში, გორსა და ქუთა­ისში. თავ­შე­ მსხვერპლს თავშესაფარსა თუ კრიზისულ
სა­­ფ­რების მისამართი კონფიდე­ნც­­­ი­ალ­ური ცენტრში მოხვედრის შემთხვევაში უნ­არ­
ინ­ფო­რმაციაა და მისი უცხო პირე­ბი­სა­თვის ჩუნდება სამუშაო ადგილი იმავე თანა­მ­
გამ­ჟღავნება დაუშვებელია. დებობაზე. ასევე, თავშესაფარში განთავ­
სე­ბისას მას აქვს უფლება ისარგებლოს
უფასო სამართლებრივი კონსულტაციით,
უფასო პირველადი და გადაუდებელი სა­მე­
დიცინო და ფსიქოლოგიური დახ­მა­რებით.

სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის


ფაქტებზე რეაგირებისთვის
13
კრიზისული ცენტრები
კრიზისულ ცენტრში შესაძლებელია ­გა­ნ­­- ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული
თ­ა­ვსდეს პირი, რომელსაც არ აქვს ­ოჯ­ახში
­­­ ქსელი
ძალადობის მსხვერპლის სტატუსი მი­­ნ­იჭ­ე­ ტელ/ფაქსი: 2 95 06 79
ბული, მის დასაცავად პოლიციის მიერ არ ცხელი ხაზი: 2 72 67 17
გამოცემულა შემაკავებელი ორდერი და/ ელ-ფოსტა: antiviolence@avng.ge
ან არ მიუმართავს სასამართლოსათვის,
ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი
თუმცა გარემოებებიდან გამომდინარე
„სახლი“
აუ­ც­­ი­ლ­ე­ბელია მისი მოძალადისგან გა­ნ­
ტელ: 32 298 90 80
ც­ალკევება და დროებით სხვაგან მო­თა­­
ელ. ფოსტა: sakhli13@hotmail.com
ვ­სება. კრიზისული ცენტრი არის ოჯა­ხში
ძალადობის სავარაუდო მსხვე­რპ­ლთა და თუ მსხვერპლი არ სარგებლობს თა­ვშ­ეს­ა­
მსხვე­­რპლთა დროებითი გან­თა­ვსების ფ­რით/კრიზისული ცენტრით და მას სუ­რ­ს
ად­­გილი, რომელიც ემსახურება ფსი­ქო­ დარჩეს საცხოვრებელ ადგილზე და­მც­ავ­ი
ლო­­გი­ურ-სოციალურ რეაბი­ლიტ­აც­იას, პი­ ან შემაკავებელი ორდერით, ასეთ შე­მ­
რ­ვ­­ე­ლ­ად და გადაუდებელ სამე­დი­ცი­ნო თხვევაში განისაზღვრება მსხვერპლის
მომსახურებასა და სამართლებრივ დახ­ სა­ცხოვრებელი ადგილიდან მოძალადის
მა­რებას. კრიზისულ ცენტრში პი­რის (მასზე დრო­ებითი განრიდების საკითხი. პოლიცია
უფ­ლ­ე­ბამოსილია დამცავი ან შემაკავებე-
დამოკიდებული პირების) განთა­ვს
­ ება
ლი ორდერის შესაბამისად მოძალადე გა­
შე­­ს­აძლებელია მსხვერპლის სტატუსის
არიდოს მსხვერპლის საცხოვრებელი ად­
­გა­ნს­აზღვრამდე და სტატუსის განსაზღვრის
გი­ლიდან იმ შემთხვევაშიც, თუ ეს ადგილი
შემდეგ იმ შემთხვევაში, თუ მსხვერპლი მო­ძალადის საკუთრებაა.
არ გამოთქვამს თავშესაფარში მისი საც­
ხოვრებლად განთავსების სურვილს და ასევე, ძალადობის მსხვერპლს აქვს უფ­
სა­­ჭი­როებს მხოლოდ ფსიქოლოგიურ-სო­ ლე­ბა მიიღოს საქართველოს კანო­ნმ­დე­
ცი­ა­ლურ რეაბილიტაციას ან/და სამარ­თ­ ბ­ლობით დადგენილი კომპენსაცია თუ
ლ­ებ­რივ დახმარებას ან/და პირველად და მისთვის მიყენებული ზიანი არ ანა­ზღა­უ­რ­
გა­­დაუდებელ სამედიცინო მომსახურებას დ­ება სასამართლოს მეშვეობით (მიყე­ნე­
თა­­ვშესაფარში ცხოვრების გარეშე. ბუ­­ლი ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით).
(2015 წლის 1 მაისამდე საქართველოს
მთა­ვრობამ უნდა განსაზღვროს ოჯა­ხში ძა­
ამ დროისათვის საქართველოში არა­სა­მ­
ლა­­დობის მსხვერპლთათვის კომ­პე­ნს­ა­ცი­ის
თავრობო ორგანიზაციების ბაზაზე ­მო­­ქმ­ე­დი
მიცემის წესი და კომპენსაციის ოდე­ნობა).
ორი კრიზისული ცენტრია, რო­მელთა ად­
მი­ნისტრირებას ახორციე­ლებს შემდეგი
ორგანიზაციები:

სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის


ფაქტებზე რეაგირებისთვის
14
ოჯახში ძალადობისაგან
დაცვის მექანიზმები
ოჯახში ძალადობის გამოვლენისა და აღ­ მდე, თავისუფლების შეზღუდვით ვადით
კ­ვეთისათვის გამოიყენება სისხლი­სს­ა­მა­­რ­ ერ­თ წლა­მდე ან თავისუფლების აღკვე­
თ­ლებრივი, სამოქალაქო-სამა­რთ­ლე­ბრივი თით ვა­დ­ი­თ ერთ წლამდე (საქართველოს
და ადმინისტრაციულ-სამარ­თლ­ებ­რი­ვი მე­ ­სის­ხ­ლი­ს სა­მ­ა­რ­თლის კოდექსის 1261 მუ­
ქ­­ანიზმები. ხლი).

სისხლისსამართლებრივი სისხლისსამართლებრივი მექანიზმები ასე­


მექანიზმები ვე გამოიყენება სისხლის სამართლის და­
საქართველოს სისხლის სამართლის კო­­­ ნა­­შაულის შემცველი ნიშნების შემთ­ხვე­ვე­ბ­
დ­­ექსი, საქართველოს კონსტი­ტუ­ცი­ას­თან შ­იც, როგორიცაა:
შე­საბამისობაში, ად­გენს სისხ­ლი­სსა­მ­ა­რთ ­ ­
ლ­ე­ბრივი პასუხის­მგებ­ლო­ბის სა­ფუ
­ ­ძველს, ოჯახის ერთი წევრის მიერ ოჯახის სხვა
განსაზღვრავს, თუ რო­მე­ლი ქმე­დ­ე­ბაა წევრის: განზრახ მკვლელობა, გან­ზრ­
და­ნ­აშაულებრივი და აწესებს შე­სა­­ბ­ა­მის ა­ხ მკვლელობა დამამძიმებელი გარე­მო­­
სა­­ს­ჯელს ან სხვა სახის სისხლის­სა­მ­­ა­­რ­თ­ ე­ბ­ე­ბ­­ით, თვითმკვლელობამდე მიყ­ვანა,
ლე­­ბ­რივ ღონისძიებას. მისი მიზანია და­­ნ­ა­ ­ჯა­ნ­მ­რ­თ­ე­ლობის განზრახ მძიმე, ნაკ­ლე­ბად
შ­ა­უ­ლ­ებრივი ხელყოფის თავიდან აცი­ლე­ბა მძი­მე ან მსუბუქი დაზიანება, გა­უპ­ ა­ტი­ურ
­ ­ება,
და მა­­რთლწესრიგის დაცვა. გარყვნილი ქმედება, თა­ვი­ს­უ­ფ­ლ­ების უკა­
ნონო აღკვეთა, მძევ­ლად ხელში ჩაგდება,
ოჯახში ძალადობა ანუ ოჯახის ერთი წამება, წამების მუქარა, დამამცირებელი
წევრის მიერ მეორის მიმართ სისტემატური ან არაადა­მი­ანური მოპყრობა, უკანონო
შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება, რამაც მოთა­ვს­ება ან დაკავება ფსიქიატრიულ
გამოიწვია ფიზიკური ტკივილი ან ტანჯვა საავა­დ­მყ­ო­ფო­ში, იძულება, მუქარა, ბინის
და რასაც არ მოჰყოლია ჯანმრთელობის ან სხვა მფლობელობის ხელშეუხებლობის
განზრახ მძიმე, ნაკლებად მძიმე ან მსუბუქი ­დარ­ღვ­ევა, არასრულწლოვნის ჩაბმა
დაზიანება, ისჯება საზოგადოებისათვის ანტისაზო­გა­დოებრივ ქმედებაში, პროსტი­
სასარგებლო შრომით. თუ ოჯახში ძა­ ტუციაში ჩა­ბ­მა, პორნოგრაფიული ნაწარ­
ლა­დო­ბა ჩადენილია ორსული ქა­ლის, მოების ან სხვა საგნის უკანონო დამზადება
­არ­ა­ს­რულწლოვნის ან უმწეო მდგო­მა­­რ­­ე­ ან გა­საღება, არ­ასრულწლოვნის ჩაბმა
ო­ბა­ ში
­­­ მყოფი პირის მიმართ, არასრუ­ლ ­ პორ­ნო­გ­რ­ა­ფ­იული ნაწარმოების ან პორნო­
წლ­ოვ ­ ­­­ნ­­ის თანდასწრებით მისივე ოჯახის გრ­ა­ფიული ხასიათის სხვა საგნის უკა­ნო­
წე­ვრ­ ის მიმართ, ოჯახის რამდენიმე წევრის ნოდ დამზადებასა და გა­საღებაში (სა­ქ­ა­­­
მი­მართ, პირთა ჯგუფის მიერ ან არაე­რთ­ რთველოს სისხლის სა­მა­რ­თ­ლის კო­დე­ქ­სის
გზის, ისჯება საზოგადოებისათვის სასა­რგ­ 111 მუხლი).
ებ­ლო შრომით ვადით ასიდან ორას საათა­

სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის


ფაქტებზე რეაგირებისთვის
15
სამოქალაქო-სამართლებრივი ბ­ის, მოქალაქეთა სოციალურ–ეკო­ნო­მ­ი­
მექანიზმები კ­ურ, პოლიტიკურ და პირად უფლებებსა
გამოიყენება ოჯახში ძალადობის შედე­ და თავისუფლებებს, საზოგადოებრივ
გად მი­ყენებული ზიანის ასანაზღაურებ­­ ­წე­ს­რიგს და უზრუნველყოფს სამართა­ლდ­
ლად სა­­მ­ოქალაქო კანონმდებლობით ა­რღვევათა თავიდან აცილებას. ხოლო ში­
­დ ა­დ­­გ­ე­ნ ­ი ­­­­ლი წესით. კერძოდ, სამო­ქა­ ნაგან საქმეთა ორგანოების მოვალეობაა
ებრძოლონ ადმინისტრაციულ სამართა­ლ­
ლაქო კოდ­ექსის ­­ 992-ე მუხლის თანახმად,
დ­ა­რ­ღვევებს.
პირი, რო­მ­ე­ლიც სხვა პირს მარ­თლ ­ ­ს­აწ
­ ­ი­
ნ­ა­აღ
­ ­მ­დე­­გო, განზრახ ან გაუფრთ­ხი­ლ­ე­ბ­
რას ნიშნავს ადმინისტრაციული
ელი მო­­ქ­­მ­ედებით მიაყენებს ზიანს, ვა­ლ­
სამა­რ­თა­ლდარღვევა
დე­ბუ­­ლია აუნაზღაუროს მას ზია­ნი. ას­ევე,
(გადაცდომა)?
­არა­მ­ა­ტ­ე­­რ­ია­ლური ზიანის შემთ­ხვ­ე­ვ­აში,
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა
სამოქალაქო კოდექსის 413-ე მუხ­ლის თა­
(გა­­დაცდომა) არის სახელმწიფო ან სა­
ნახმად: ზო­­გადოებრივი წესრიგის, საკუ­თრ­ებ­ის,
მო­­­ქ­­ა­­ლაქეთა უფლებებისა და თა­ვი­ს­უ­­ფ­
1. არაქონებრივი ზიანისათვის ფულადი ლ­ე­ბ­­ე­ბის, მმართველობის და­დ­გ­ე­ნილი
ან­­აზღაურება შეიძლება მოთხოვნილ წე­­­­ს­­ის ხელმყოფი მართლსაწინაა­ღმ­დე­
იქ­­ნეს მხოლოდ კანონით განსაზღვრულ გ­­ო­, ბრალეული (განზრახი ან გაუფრთ­
შე­­მ­თ­ხვევებში გონივრული და სამა­რ­თ­ ხი­­­­ლ­­ე­­ბ­ე­ლი) მოქმედება ან უმოქმე­დო­
ლი­ანი ანაზღაურების სახით. ბა, რომლ­­ი­­ს­თ­ვ­ის ­ აც კანონმდე­ბლო­ბით
2. სხეულის დაზიანების ან ჯანმ­რთ­ე­ლო­ ­გა­თ­­­ვა­ლის­­წ­­ი­­ნ­ე­ბულია ადმინისტრაციული
ბ­ი­სათვის ვნების მიყენების შემთ­ხვე­ ­პა­სუ­ხი­სმ ­ ­­გ­­ე­­­­ბ­ლ­­ობა. ხოლო თუ ასეთი მოქ­
ვე­ბ­ში დაზარალებულს შეუძლია მოი­ მე­დე ­ ბის ჩა­მ­­დ­ენისათვის ცნობილი იყო
თ­ხ­­ო­­ვოს ანაზღაურება არაქონე­ბრი­ვი თავისი მო­ქ­­მედების არაკანონიერება,
ზია­ნ­ი­ს­ა­თვისაც. ითვალის­წ­ი­ნებდა მის მავნე შედეგებს,
სურდა ისინი ან შეგნებულად უშვებდა მათ,
ადმინისტრაციულ- მაშინ საქმე გვაქვს ადმინისტრაციული
სამართლებრივი მექანიზმები სამართა­ლდა­რღ­­ვევის განზრახ ჩადე­ნას­
თან. (მუხლი 10 ად­მ­ი­­­ნ­ისტრაციული სა­
გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ სა­მა­რთ­
მარ­თალდარღვევის ცნ­ე­­ბა).
ა­ლ­დარღვევა, კანონმდებლობის შე­სა­ბა­
მ­ი­სად, არ იწვევს სისხლის სამა­რთ­ლ­ის ­
პა­­ს­უ­­ხ­ი­სმგებლობას და მისი აღკ­ვე­თა შე­ ვის მივმართოთ ოჯახში
სა­­ძლ­ე­ბელია ადმინისტრაციულ სამა­რთ ­ ­ა­ ძალადობის ჩადენის,
ლ­­დ­ა­რღვევათა კოდექსის ნორმების შე­სა­ დამცავი ან შემაკავებელი
ბა­მი­ს­ა­დ. ორდერით გათვალისწინებული
მოთხოვნებისა და
რას ემსახურება ადმინისტრაციულ ვალდებულებების დარღვევის
სა­მა­რთალდარღვევათა შესახებ შემთხვევაში?
კანო­ნმ­დე
­ ბლობა? რაიონული (საქალაქო) სასამართლო
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა გა­ნიხილავს ადმინისტრაციულ სამა­რთ­
შესახებ კანონმდებლობა იცავს სა­კუ­თ­რე­ ა­ლდ­არღვევათა საქმეებს, რომლებიც

სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის


ფაქტებზე რეაგირებისთვის
16
ეხება და­მცავი ან შემაკავებელი ორდე­ ნე­ბული მოთხოვნებისა და ვალდე­ბ­უ­ლ­ებ­ე­
რით ­გა­თვ­ ­ა­ლისწინებული მოთხოვნები­სა ბ­ის შეუსრულებლობის შემთხვევაში პირის
და ­ვა­ლდ­ებ­ულებების დარღვევას. (სა­ ად­მინისტრაციული დაკავების უფლება
ქარ­თვე­ლ­ოს ადმინისტრაციულ ­სა­მარ­- აქვთ­შინაგან საქმეთა ორგანოებს.
­თა­ლდ­არ­ღვ­ე­­ვ­ა­თა კოდექსი 246–ე მუხლი).
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
ვის აქვს პირის ადმინისტრაციული კოდექსში, ისევე როგორც სისხლის სა­მა­რ­
და­კავების უფლება? თ­ლ­ის კოდექსში დეტალურად არის გა­წე­
ოჯახში ძალადობის ჩადენის, დამცავი და რ­ილი გამოცემული შემაკავებელი და დამ­
შე­მაკავებელი ორდერებით გათვა­ლი­სწი­ ც­ავი ორდერის დარღვევის შემთ­ხვ­ე­ვა­ში
გა­თვალისწინებული ზომები.

სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის


ფაქტებზე რეაგირებისთვის
17
სხვა საჭირო ინფორმაცია
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მო­მ­სა­ მის მიმართ ძალადობის ჩამდენი პი­რის
ხურე დაწესებულებები და საქართველოს (მოძალადის) პატიმრობიდან განთა­ვი­სუ­
კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ფ­ლ­ების, აგრეთვე ამ პირის მიერ სა­პა­ტი­
უფლებამოსილი ორგანოები ვალდებულნი მრო ადგილის დატოვების სხვა შე­მთ­ხვ­ე­ვის
არიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს თაობაზე.
საჭიროების შემთხვევაში მიაწოდონ ინ­­ფო­
რმაცია და გაუწიონ სათანადო დახმარება თავის მხრივ, პატიმრობისა და თა­ვი­სუ­ფ­
ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებული ლების აღკვეთის აღსრულების სის­ტე­მის
განცხადების (სარჩელის) მომზადებაში. ორგანოები ვალდებული არიან ოჯა­ხ­ში
ას­­ევე, ოჯახში ძალადობის შედეგად მიყე­ ძალადობისთვის მსჯავრდებული პირი­სა­
ნ­ებ­ული ზიანის ანაზღაურების თაობაზე სა­ თ­ვის შეფარდებული თავისუფლების აღ­
რჩე­ლების შედგენაში და შესაბამის სამა­ კვ­ე­თი
­ ს ვადის ამოწურვამდე არაუგვიანეს
რთა­ლწარმოებაში. 3 თვისა მისი გათავისუფლების შესახებ
წე­რი­ლ­ობითი შეტყობინება გაუგზავნონ სა­
პოლიცია ვალდებულია ოჯახში ძალადობის უბნო პოლიციას დანაშაულის ჩადენის ად­
მსხვერპლს დაუყოვნებლივ შეატყობინოს გი­ლის მიხედვით.

სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის


ფაქტებზე რეაგირებისთვის
18
სახალხო დამცველის
აპარატი ოჯახში ძალადობის
წინააღმდეგ ბრძოლის,
ოჯა­ხში ძალადობის
მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარებისათვის
ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა კონსტიტუციის მეორე თავთან შესა­ბა­
საქართველოს სახალხო დამცველის ერთ- მი­სობას;
ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა. ე) რეფერენდუმისა და არჩევნების მომ­
აღნიშნული მიმართულებით დასახული მი­ წ­ე­­ს­რ­იგებელი ნორმების და ამ ნორ­
ზ­ნების მისაღწევად შეიქმნა გენდერული მე­­ბის საფუძველზე ჩატარებული ან
თანასწორობის დეპარტამენტი, რომელიც ჩა­­სა­ტარებელი არჩევნების (რე­ფერე­ნ­
უშუალოდ მუშაობს ოჯახში ძალადობის შე­ დ­­უ­­მის) კონსტიტუციურობას;
მთხვევებზე.
2. საქართველოს სახალხო დამცველს
საქართველოს სახალხო დამცველი გა­ნი­­ უფ­­ლება აქვს არ განიხილოს გა­ნც­ხა­დე­
ხი­ლავს ადამიანის უფლებათა და თა­ვი­ ბა ან საჩივარი, რომლის თა­ობ­აზ­ეც მას
ს­­უ­­ფლებათა დარღვევის შესახებ განცხა­ მი­ღ­ე­ბული ჰქონდა გადა­წყვ­ეტ­ილება,
დე­­ბ­ასა და საჩივარს იმ შემთხვევაში, თუ თუ არ წარმოიქმნა ახალი გა­რ­ე­მ­ოე­
გა­­ნ­მ­ც­­
­ ხ­ადებელი სადავოდ ხდის: ბანი.
ა) საჯარო დაწესებულების გადა­წყვე­ტი­ 3. საქართველოს სახალხო დამცველის
ლე­ბას; მი­ერ განცხადებისა და საჩივრის გა­ნ­
ბ) სასამართლო განხილვის პროცე­სში ხ­ილვამ არ შეიძლება დააბრკოლოს
სა­­ქ­ართველოს კანონმდებლობით ანალოგიური განცხადების ან საჩივრის
­მი­­ნი­­­ჭ­ე­­ბული უფლებებისა და თავისუ­ განხილვა შესაბამის საერთაშორისო
ფლ­ე­ბ­ების შელახვას ან დარღვევას; ორგანიზაციაში (საქართველოს ორგა­
გ) დაკავებული, დაპატიმრებული ან სხვა­ ნუ­ლი კანონი საქართველოს სახალხო
გვ­ა­რად თავისუფლებაშეზღუდული დამცველის შესახებ, 14–ე მუხლი).
პი­­­რ­ი­­­­­ს­­თ­ვ­ის საქართველოს კანონ­მდე­
ბლო­­ბ­ით უზრუნველყოფილი უფლებე­ საქართველოს სახალხო დამცველი და­მო­
ბ­ი­ს­და­­რ­­ღ­ვ­ევ ­ ას; უკიდებლად ამოწმებს ადამიანის უფ­ლე­
დ) ნორმატიული აქტების საქართველოს ბათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგო­

სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის


ფაქტებზე რეაგირებისთვის
19
მარეობას, ასევე მათი დარღვევის ფაქტებს ლხო დამცველის აპარატის თბილისის და
როგორც მიღებული განცხადებისა და რეგიონულ ოფისებს ადგილზე, სა­ტე­ლ­
საჩივრის საფუძველზე, ისე საკუთარი ინი­ ე­ფონო ზარის მეშვეობით, ფოსტით, მა­თ
ციატივით (საქართველოს ორგანული კა­ შორის ელექტრონული ფოსტით, თა­ვა­დ
ნონი საქართველოს სახალხო დამცველის მსხვე­რპლის ან მესამე პირის მიერ, ვი­­
შესახებ, 12–ე მუხლი). ს­­თ­­­ვ­ი­საც ცნობილი გახდა ამ ფაქტის შე­
სა­ხებ. სახალხო დამცველის აპარატის
შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, თუ სა­მა­რ­თ­ გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი
ა­ლდამცავი ორგანოების მხრიდან არ გან­ შესაძლო მსხვერპლს დაეხმარება შე­სა­
ხ­ო­რ­ციელდა სათანადო რეაგირება ოჯ­ახ ­ ში ბამის უწყებებთან კოორდინაციაში, მათ
ძალადობის შემთხვევებზე, მსხვე­რპ­ლს შორის თავშესაფარში განთავსებასთან და­
­შე­უძლია მიმართოს საქართველოს სა­ხა­ლ­ კა­ვ­ში­რებულ საკითხებზე.
ხო დამცველის აპარატს, რის შემდ­ე­გაც სა­ქ­ დეპარტამენტის მიერ დაინტერესებულ
მ­ისწარმოებას გენდერული თანას­წო­რობის ­პი­რთათვის გაწეული სამსახური უფასოა.
დეპარტამენტი დაიწყებს.
თუ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია
ვის შეუძლია მიმართოს გენდერული შეიცავს პირად, კომერციულ ან პრო­ფე­სი­
თა­ნასწორობის დეპარტამენტს? ულ საიდუმლოებას, აღნიშნული ინ­ფო­რ­მა­
საქართველოს მოქალაქეს, ასევე უცხო ცია თქვენი თანხმობის გარეშე არ იქნე­ბა
ქვე­ყნის მოქალაქეებსა თუ მოქალაქეობის ხელმისაწვდომი სხვა პირთათვის.
არმქონე პირებს, რომელთაც მიაჩნიათ,
რომ დაირღვა მათი უფლებები გენდერული როგორია საჩივრის/განცხადების
თა­ნ­ას
­ ­წორობის თვალსაზრისით, ან მესა­ გან­ხი­ლვის ვადები?
მე პირს, რომლისთვისაც ცნობილი გახ­და სახალხო დამცველი განცხადების ან/და
სავარაუდო დარღვევის შესახებ, შეუძ­ლი­ საჩივრის განხილვისას არ არის შეზღუდული
ათ მიმართონ სახალხო დამცველს გან­ დროში. განცხადების განხილვისთვის სა­
ცხ­ა­დებით ან საჩივრით. შესაბამისად, შე­ ჭი­რო დრო დამოკიდებულია მასში და­ფი­
ტ­ყო­ბინება ოჯახში ძალადობის ფაქტის ქსირებული პრობლემის შინაარსსა და სი­
შესახებ, შესაძლებელია მიეწოდოს სა­ხა­ რთ­უ­ლეზე.

სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის


ფაქტებზე რეაგირებისთვის
20
დანართი 1

სახალხო დამცველისადმი მიმართვის ფორმა

საქართველოს სახალხო დამცველს


ბატონ უჩა ნანუაშვილს
მონაცემები განმცხადებლის შესახებ

სახელი: _______________________________________________________________________________

გვარი: ________________________________________________________________________________

მისამართი: ქალაქი (რაიონი): ___________________ ქუჩა: ___________________ N ___________

ტელეფონი: ________________________ ელ–ფოსტა: ______________________________________

პირადი ნომერი: _______________________________________________________________________

განცხადება

სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის


ფაქტებზე რეაგირებისთვის
21
დაირღვა თქვენი უფლებები?
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
მიმართეთ სახალხო დამცველს!
თბილისი:

სახელმძღვანელო ოჯახში
ნინო რამიშვილის ქ. #6. თბილისი 0179
ტელ: +99532 223 44 99/ 291 38 14/ 291 38 15/ 291 38 41/
291 38 42/ 291 38 43/ 291 38 75/ 291 38 76/ 291 38 77
ფაქსი: +99532 91 38 41

ძალადობის ფაქტებზე
ელ–ფოსტა: info@ombudsman.ge
www.ombudsman.ge

ზუგდიდი: ბათუმი:

რეაგირებისთვის
კოსტავას ქ. N58 მაზნიაშილის ქ. N9
ტელ: 0415 22 36 11 ტელ: 0422 27 05 44
მობ: 577 50 52 34
ახალქალაქი:
ქუთაისი: ჭავჭავაძის ქ. N4
რუსთაველის ქ. N18 ტელ: 0362 22 32 83
ტელ: 0431 25 33 50 მობ: 577 12 27 70
მობ: 577 55 33 81 577 12 27 71

მარნეული: გორი:
რუსთაველის ქ. N51 სამების ქ. N1
ტელ: 375 22 19 70 ტელ: 0370 27 05 49
მობ: 593 17 18 55 მობ: 577 78 27 42

თელავი
ჩოლოყაშვილის ქ. N36
ტელ: 0350 27 99 27

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women)


საქართველოს წარმომადგენლობა 2014
კავსაძის ქ. #3, ოფისი #11, 0179
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995 32) 222 06 04
(995 32) 222 08 70

www.unwomen.org
www.facebook.com/unwomen
www.twitter.com/unwomen
www.youtube.com/unwomen
www.flickr.com/unwomen