You are on page 1of 11

TERHAD JNJK/K/267/14

PENGURUSAN KBAT SEKOLAH

ARAHAN:

1. Pemeriksa hendaklah berbincang bersama-sama dengan pentadbir sekolah mengikut hierarki jawatan semasa mengurus
tadbir instrumen ini.

2. Menyemak dokumen dan menemu bual pentadbir sekolah bagi mendapat maklumat berkaitan dengan pengurusan KBAT.

3. Instrumen ini terdiri daripada empat (4) bahagian iaitu Bahagian A (Demografi), Bahagian B (Profil Pasukan Pemandu
KBAT Sekolah), Bahagian C (Pengurusan KBAT Sekolah) dan Bahagian D (Rumusan).

4. Panduan eviden dalam Bahagian C hanya sebagai contoh yang menggambarkan pelaksanaan kriteria kritikal.

5. Nyatakan skor persetujuan bagi setiap item dalam ruang skor yang ditetapkan berasaskan skala persetujuan berikut:

Sangat Setuju Sangat Tidak Setuju
4 3 2 1

6. Nyatakan justifikasi bagi setiap skor yang diberikan dalam ruang justifikasi skor.

1
TERHAD

Pengalaman jawatan terkini: 1. Kod sekolah: B. PK Petang 2. 5. Pengetua /Guru Besar 4. 5 tahun dan ke bawah 3. 6 tahun hingga 10 tahun 4. Kursus Pasukan Pemandu i. Kursus atas talian (jika ada) THINK 3. PK HEM 5. Kursus Latihan Dalam Perkhidmatan Menengah) 2. Jawatan: 1. Kursus yang dihadiri: 1. Kursus KBAT (Sekolah 4. Kursus Jurulatih 6. Lain-Lain Kebangsaan (Nyatakan): i-THINK 2 TERHAD . 1. Nyatakan kursus lain yang dihadiri (jika ada) dalam ruang yang disediakan. 16 tahun dan ke atas 3. PK Kokurikulum 3.TERHAD JNJK/K/267/14 BAHAGIAN A: DEMOGRAFI A. 11 tahun hingga 15 tahun (Pentadbir yang ditemu bual) 2. PK Pentadbiran (Pentadbir yang ditemu bual) 2. Nama sekolah: ARAHAN: Isikan satu kod nombor yang sesuai dalam kotak yang berkenaan item soalan.

....... d.. Jawatan Pengerusi (selain item 1)... (Termasuk Pengerusi dan Penyelaras) 6............ b..... nyatakan maklumat yang berkaitan pada ruang yang berkenaan.......... 5... Bagi item lain......JPN) terlibat a.. c.. Bilangan Ahli Pasukan Pemandu Sekolah.. Jawatan Penyelaras Pasukan Pemandu 4.. 3 TERHAD .... 3 = Guru Penolong Kanan HEM Sekolah........ 3 = Guru Mata Pelajaran lain (Nyatakan) ........ Nyatakan kursus atau latihan yang berkaitan KBAT yang dihadiri ahli Pasukan Pemandu KBAT Sekolah........... 1 = Pengetua/Guru Besar 2 = Guru Penolong Kanan 1 1..... Sekolah (selain item 3)................ 1 = Guru Penolong Kanan 1 2 = Guru Penolong Kanan Kokurikulum Jawatan Penyelaras Pasukan Pemandu 3......................... Nyatakan: . ahli yang Nama kursus /latihan Penganjur (cth: BPK.............. 3 = Guru Penolong Kanan Kokurikulum 4 = Guru Penolong Kanan HEM 2..................... 4 = Guru Sains 5 = Guru Matematik 1 = Guru Kanan Mata Pelajaran (Nyatakan)....... 2 = Ketua Panitia Mata Pelajaran (Nyatakan)........... Bil....TERHAD JNJK/K/267/14 BAHAGIAN B: PASUKAN PEMANDU KBAT SEKOLAH ARAHAN: Isikan satu kod nombor yang sesuai dalam ruang berkenaan bagi item nombor 1 dan 3.AIM..................... Jawatan Pengerusi.

NO.2 3 atau 4 yang sepadan dengan panduan eviden. dan dipamerkan. menggambarkan pencapaian sasaran dalam pelaksanaan elemen KBAT dalam bidang kurikulum.TERHAD JNJK/K/267/14 BAHAGIAN C: PENGURUSAN KBAT SEKOLAH ARAHAN: Isikan ruang skor dengan skor 1. Panitia dll a 4 TERHAD . Carta Gantt dll d. PERANCANGAN a.  Minit mesyuarat  Brosur   Perancangan strategik /  panitia c. Kurikulum. Menyediakan Pelan Tindakan pelaksanaan  Pelan Tindakan disediakan KBAT. Kemudian nyatakan justifikasi skor secara ringkas dalam ruang berkenaan. Menubuhkan Pasukan Pemandu KBAT  Surat Pelantikan. dalam pelaksanaan KBAT. kokurikulum dan HEM  Semakan dokumen yang  berkaitan. Tuliskan 1 jika YA dan 2 jika TIDAK dalam ruang sebelah kanan pernyataan panduan eviden. Menyediakan perancangan aktiviti bagi  Semakan Dokumen d bidang kurikulum. ITEM SKOR PANDUAN EVIDEN JUSTIFIKASI SKOR 1. Carta Sekolah terdiri daripada Organisasi disediakan dan  Pengetua /Guru Besar dipamerkan di tempat strategik  Penyelaras Program dll  Guru mata pelajaran (sekurang- kurangnya 3 orang) b. Menetapkan objektif pelaksanaan elemen  Pernyataan yang jelas  KBAT dengan jelas.

7 elemen KBAT. c. i-THINK dan TIMSS serta PISA. Kepimpinan sekolah dapat mengaitkan  Taksonomi Bloom KBAT dengan aras pemikiran dengan jelas. Kepimpinan sekolah berupaya menyatakan  Semakan dokumen berkaitan perkaitan KBAT dengan i-THINK. Menyediakan perancangan aktiviti bagi  Semakan Dokumen bidang kokurikulum dalam pelaksanaan Kokurikulum dll KBAT. bahan TMK. pemahaman. kewangan PCG dll 2.  Buku latihan. JK HEM. sumber sokongan. PELAKSANAAN a. bunting. sokongan masyarakat. pedagogi. kokurikulum dan bina upaya) b. Menyediakan sumber yang bersesuaian  Semakan dokumen JK untuk pelaksanaan KBAT. g. f. poster. 5 TERHAD . taklimat dan edaran (kurikulum. sumber. bahan visual. jadual pemantauan pelaksanaan KBAT h. ITEM SKOR PANDUAN EVIDEN JUSTIFIKASI SKOR e. perkaitan KBAT dengan TIMSS dan PISA dengan jelas. bahan sebenar. Kepimpinan sekolah berupaya menyatakan  Temu bual. LADAP. pentaksiran. bahan bacaan tambahan. JK Kokurikulum dan Fail Panitia. Menyediakan perancangan aktiviti bagi  Semakan Dokumen HEM dll bidang HEM dalam pelaksanaan KBAT.TERHAD JNJK/K/267/14 NO. elemen KBAT dengan jelas. Kepimpinan sekolah berupaya menyatakan 7  Semakan minit mesyuarat. d. menyediakan jadual pemantauan  Semakan dokumen dan teliti pelaksanaan KBAT. bahan berkaitan. Kurikulum. (pengetahuan.

menilai dan mencipta) e. Mengadakan Program Pembangunan  Kursus pengenalan KBAT  Profesionalisme Berasaskan Sekolah  Kursus lain berkaitan KBAT  pelaksanaan KBAT kepada guru secara  Semakan dokumen. setahun. mudah diakses dll j.  Komuniti Pembelajaran  Profesional (PLC) seperti coaching dan 6 TERHAD . Melaksanakan mesyuarat pelaksanaan  Sekurang-kurang dua kali KBAT.  Semakan dokumen dan minit mesyuarat dll i. ITEM SKOR PANDUAN EVIDEN JUSTIFIKASI SKOR aplikasi. g. f. buku berterusan. Memastikan guru memahami aspirasi PPPM  Semakan dokumen dan minit berkaitan pentaksiran antarabangsa TIMSS mesyuarat TIMSS dan PISA. Kepimpinan sekolah dapat mengaitkan  Menyatakan pelaksanaan KBAT dengan PdP. menganalisis. h. memahami.TERHAD JNJK/K/267/14 NO. dan sebagainya. KBAT dalam PdP. sintesis dan penilaian)  Anderson (mengingat. dan PISA. lengkap dan yang sistematik. log dan pengisian bersesuaian. Menyediakan sistem dokumentasi KBAT  Sistem fail terkini. Hats. Kepimpinan sekolah dapat mengaitkan  Peta pemikiran/ 6 Thinking KBAT dengan alat berfikir lain dengan jelas. mengaplikasikan. analisis. KBKK.

PEMANTAUAN a. mesyuarat PIBG dan edaran surat makluman. 3. Memberi taklimat pelaksanaan KBAT kepada  Sekurang-kurang sekali pada ibu bapa/penjaga. awal tahun. instrumen dalam kokurikulum. Melaksanakan pemantauan secara  Penyediaan jadual menyeluruh terhadap pelaksanaan elemen pelaksanaan pemantauan.TERHAD JNJK/K/267/14 NO. l. learning walk. ITEM SKOR PANDUAN EVIDEN JUSTIFIKASI SKOR mentoring. semakan buku pencerapan dan pemantauan iklim sekolah yang melibatkan pelaksanaan KBAT. 7 TERHAD . pemantauan sekolah sekiranya ada. kajian tindakan dll k. b. Melaksanakan pemantauan secara  Instrumen SKPM 2010 Versi menyeluruh terhadap pelaksanaan KBAT terkini Standard 4.  Semakan dokumen dan pengisian bersesuaian dengan elemen KBAT. lesson study. KBAT dalam kurikulum. Memberi pendedahan berkaitan KBAT  Sekurang-kurang sekali pada kepada murid. awal tahun semasa pendaftaran murid. video critique.

 Semakan dokumen dan temu bual proses penambahbaikan. 4. b. Melaksanakan penambahbaikan KBAT. KRITERIA KRITIKAL SKOR PANDUAN EVIDEN JUSTIFIKASI SKOR c. bersama Pasukan Pemandu serta JK Kurikulum. PENILAIAN a. b.TERHAD JNJK/K/267/14 NO. PENAMBAHBAIKAN a. HEM dan Panitia dll KBAT dalam HEM. yang sesuai. 8 TERHAD . JK Kokurikulum dan JK HEM. Menyediakan laporan penilaian  Semakan laporan penilaian Pasukan Pemandu Sekolah kekuatan dan kelemahan berdasarkan kepada kekuatan dan pelaksanaan KBAT. Membuat analisis hasil pemantauan  Semakan dokumen hasil dapatan pelaksanaan KBAT. Melaksanakan pemantauan secara  Semakan Dokumen Kurikulum. menyeluruh terhadap pelaksanaan Kokurikulum. Menyediakan cadangan  Semakan dokumen dan cadangan penambahbaikan seperti analisis kajian. kelemahan pelaksanaan KBAT. 5.

 Pemetaan visual (visual mapping).  Penyoalan reflektif (reflective questioning).  Membangunkan kecenderungan peribadi (developing dispositions). KRITERIA KRITIKAL SKOR PANDUAN EVIDEN JUSTIFIKASI SKOR 6. 9 TERHAD . Mengukuhkan KBAT melalui 6 Starting  Kemahiran berfikir (thinking skills). PEMBUDAYAAN a.  Rangkaian kolaborasi (collaborative networking)  Membentuk persekitaran (structuring environment)  Semakan dokumen dan minit mesyuarat serta edaran bahan berkaitan.TERHAD JNJK/K/267/14 NO. Points.

hadiah dan sebagainya. Mengukuhkan KBAT melalui aktiviti  Program yang menjurus  kokurikulum. kepada pemikiran aras tinggi. hadiah dan sebagainya. mesyuarat PIBG.TERHAD JNJK/K/267/14 NO. h. Memastikan persekitaran yang menyokong  Promosi dan pelancaran KBAT.  Semakan program/aktiviti berkaitan KBAT bersama ibu bapa/penjaga g. kreatif melaksanakan KBAT. 10 TERHAD . disiplin)  Rekod aktiviti  Rekod pelaporan aktiviti e. KBAT. ITEM SKOR PANDUAN EVIDEN JUSTIFIKASI SKOR b. kepada pemikiran aras tinggi. Mengukuhkan KBAT melalui aktiviti HEM. Memberi penghargaan kepada murid yang  Anugerah Sijil Penghargaan. Memberi penghargaan kepada guru yang  Anugerah Sijil Penghargaan.  Program yang menjurus  kepada pemikiran aras tinggi.  Perancangan Kokurikulum  Rekod aktiviti  Pelaporan aktiviti c.  Perancangan HEM (B&K. f. Mengukuhkan KBAT melalui aktiviti  Program yang menjurus  koakademik. Mewujudkan penglibatan ibu bapa/penjaga  Semakan dokumen dan minit kepada pelaksanaan KBAT di sekolah. kreatif melaksanakan KBAT. program dan pertandingan berkaitan KBAT. hasil kerja murid dipamerkan.  Perancangan Kokurikulum  Rekod aktiviti  Rekod pelaporan aktiviti d. risalah dipamerkan di dalam dan di luar bilik darjah.

KELEMAHAN 3. 1. KEKUATAN 2.bb.TERHAD JNJK/K/267/14 BAHAGIAN D: RUMUSAN ARAHAN: Isikan semua maklumat dalam bahagian ini.tttt) TERIMA KASIH 11 TERHAD . PEJABAT 7. TARIKH (hh. CADANGAN 4. NAMA PENILAI 5. JAWATAN 6.