You are on page 1of 17

Standardizovana usluga - Business review

Konzorcijum Evropske mreže preduzetništva u Srbiji nudi korisnicima standardizovanu


uslugu izrade Business review-a, kao pregleda poslovanja i procene finansijskog kapaciteta
kompanija. Analizom boniteta, pruža se informacija kompanijama o njihovoj finansijskoj
sposobnosti. Finansijska analiza koja je korišdena prilikom izrade Business review-a u
saglasnosti je sa evropskim Bazel II standardima finansijskog izveštavanja. Bazel II standardi
osmišljeni su kao skup pravila koji de omoguditi bankama bolji uvid u rizik sa kojim se suočavaju,
bolje regulisati minimalne zahteve kapitala, ali i odrediti supervizora za bankarske poslove i
povedati tržišnu disciplinu.
Univerzitet u Nišu, kao partner u Konzorcijumu, zadužen je za izradu Business review-a.
Osoba zadužena za izradu je Mladen Vučkovid. Svako od partnera delegira po jednog
predstavnika koji de Univerzitetu u Nišu dostavljati neophodne podatke za Business review.
Postupak pružanja usluge je slededi:
1. Kompanije zainteresovane za izradu Business review-a, kontaktiraju svoje lokalne
parnere u EEN Mreži. Kontaktiranje partnera, zavisi od geografske lokacije, kao i ved
uspostavljenih poslovnih odnosa.
2. Kompanija zainteresovana za izradu Business review-a svom lokalnom partneru članu
EEN mreže dostavlja slededa dokumenta:
- Bilans stanja za poslednje 4 godine poslovanja
- Bilans uspeha za poslednje 4 godine poslovanja
- Statistički aneks za poslednje 4 godine poslovanja
3. Partneri u Konzorcijumu dostavljaju navedena dokumenta predstavniku Univerziteta
u Nišu - Mladenu Vučkovidu. Postupak izrade Business review-a traje tri dana. Nakon napisanog
izveštaja, Univerzitet u Nišu šalje Busines review članici konzorcijuma koja je poslala upit za
izradu predmetnog izveštaja.

1
Business review sastoji se od slededih delova:
- Analize strukture imovine i obaveza
- Analize rentabilitetnog položaja
- Analize uspešnosti
- Analize pokazatelja aktivnosti
- Analize pokazatelja finansijskog stanja
- Izvođenja konačne ocene boniteta – po Bazel II metodologiji

Companies (clients) - interested for


Business Review

EEN Serbia

Created Business review Created Business review

Companies (clients) -
interested for Business review

Figure 1. Process of developing Business review in EEN Serbia Consortium

2
Primer urađenog Business review-a

Analiza finansijskog položaja - Finansijski položaj preduzeda je stabilan, iako je ono, kao i
sva preduzeda u Srbiji, poslovalo u specifičnim uslovima okruženja.
Finansijska analiza je izvršena na bazi podataka iz zvaničnih bilansa stanja i bilansa
uspeha za prethodne četiri godine. Analiza boniteta firme, vršena je u skladu sa Međunarodnim
Bazel II standardima. Prikaz skradenih bilansa stanja i uspeha na bazi kojih je vršena analiza, dat
je u Tabelama broj 1 i 2. Za potrebe finansijske analize korišdeni su podaci za period od 2009-
2012. godine.

Tabela 1: Bilans stanja u 000 RSD


% % % %
BILANS STANJA 2012 2011 2010 2009
Uĉešće Uĉešće Uĉešće Uĉešće

AKTIVA

A. STALNA IMOVINA 49.314 65,85 48.930 66,28 49.669 66,85 31.464 55,89
I NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
II GOODWILL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
III NEMATERIJALNA ULAGANJA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
IV NEKRETNINE POSTROJENJA
OPREMA I BIOLOŠKA 49.314 100,00 48.930 100,00 49.669 100,00 31.464 100,00
SREDSTVA
1. Nekretnine, postrojenja i oprema 49.314 48.930 49.669 31.464
2. Investicione nekretnine 0 0 0 0
3. Biološka sredstva 0 0 0 0
V DUGOROĈNI FINANSIJSKI
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PLASMANI
1. Uĉešća u kapitalu 0 0 0 0
2. Ostali dugoroĉni i finansijski
0 0 0 0
plasmani
B. OBRTNA IMOVINA 25.574 34,15 24.894 33,72 24.629 33,15 24.833 44,11
I ZALIHE 2.378 9,30 2.608 10,48 2.234 9,07 4.615 18,58
II STALNA SREDSTVA
NAMENJENA PRODAJI I
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
SREDSTVA POSLOVANJA KOJE
SE OBUSTAVLJA
III KRATKOROĈNA
POTRAŢIVANJA, PLASMANI I 23.196 90,70 22.286 89,52 22.395 90,93 20.218 81,42
GOTOVINA
1. Potraživanja 21.225 91,50 21.966 98,56 21.778 97,24 19.824 98,05
2. Potraživanja za više plaćen porez
200 0,86 0 0,00 0 0,00 99 0,49
na dobitak
3. Kratkoroĉni finansijski plasmani 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.771 7,63 320 1,44 617 2,76 295 1,46
5. Porez na dodatu vrednost i AVR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
IV ODLOŢENA PORESKA
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
SREDSTVA
C. POSLOVNA IMOVINA 74.888 100,00 73.824 100,00 74.298 100,00 56.297 100,00
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAP. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
E. UKUPNA AKTIVA 74.888 100,00 73.824 100,00 74.298 100,00 56.297 100,00

3
% % % %
BILANS STANJA 2012 2011 2010 2009
Uĉešće Uĉešće Uĉešće Uĉešće
F. VANBILANSNA AKTIVA 0 0 0 0

% % % %
2012 2011 2010 2009
Uĉešće Uĉešće Uĉešće Uĉešće

PASIVA
A. KAPITAL 59.286 79,17 54.933 74,41 38.606 51,96 27.830 49,43
I OSNOVNI KAPITAL 3.330 5,62 3.330 6,06 3.330 8,63 3.330 11,97
II NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
III REZERVE 349 0,59 349 0,64 349 0,90 349 1,25
IV REVALORIZACIONE REZERVE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
V NERASPOREĐENA DOBIT 55.607 93,79 51.254 93,30 34.927 90,47 24.151 86,78
VI GUBITAK 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
VII OTKUPLJENE SOPSTVENE
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AKCIJE
B. DUGOROĈNA REZERVISANJA
15.602 20,83 18.891 25,59 35.692 48,04 28.467 50,57
I OBAVEZE
I DUGOROĈNA REZERVISANJA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
II DUGOROĈNE OBAVEZE 0 0,00 6.235 33,01 10.813 30,30 14.669 51,53
1. Dugoroĉni krediti 0 6.235 10.813 14.669
2. Ostale dugoroĉne obaveze 0 0 0 0
III KRATKOROĈNE OBAVEZE 15.602 100,00 12.656 66,99 24.879 69,70 13.798 48,47
1. Kratkoroĉne finansijske obaveze 4.032 25,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2. Obaveze po sredstava
namenjenih prodaji i sredstva 0 0,00 1.039 8,21 2.464 9,90 3.135 22,72
poslovanja koje se obustavlja
3. Obaveze iz poslovanja 10.743 68,86 10.748 84,92 21.142 84,98 9.693 70,25
4. Ostale kratkoroĉne obaveze i
433 2,78 373 2,95 697 2,80 776 5,62
PVR
5. Obaveze po osnovu PDV i ostalih
355 2,28 244 1,93 457 1,84 194 1,41
jav. prim.
6. Obaveze po osnovu poreza na
39 0,25 252 1,99 119 0,48 0 0,00
dobitak
IV ODLOŢENE PORESKE
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
OBAVEZE
C UKUPNA PASIVA 74.888 100,00 73.824 100,00 74.298 100,00 56.297 100,00
D VANBILANSNA PASIVA 0 0 0 0
Izvor: Zvanični bilansi stanja za reprezentativne godine

Tabela. 2. Bilans uspeha pre investiranja u 000 RSD


% % % %
BILANS USPEHA 2012 2011 2010 2009
Uĉešće Uĉešće Uĉešće Uĉešće
Proseĉan broj zaposlenih 14 16 25 25
A. PRIHODI I RASHODI IZ
REDOVNOG POSLOVANJA
I POSLOVNI PRIHODI 34.337 98,69 49.595 99,37 53.504 99,33 50.041 98,79
1. Prihodi od prodaje 34.534 100,57 37.364 75,34 43.620 81,53 47.272 94,47
2. Prihodi od aktiviranja uĉinaka i
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
robe
3. Povećanje vrednosti zaliha 0 0,00 289 0,58 0 0,00 406 0,81

4
% % % %
BILANS USPEHA 2012 2011 2010 2009
Uĉešće Uĉešće Uĉešće Uĉešće
uĉinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha
197 0,57 0 0,00 241 0,45 0 0,00
uĉinaka
5. Ostali poslovni prihodi 0 0,00 11.942 24,08 10.125 18,92 2.363 4,72
POSLOVNI RASHODI 28.912 95,42 32.037 96,90 39.217 91,71 43.570 93,00
II DIREKTNI POSLOVNI RASHODI 18.599 20.307 24.034 27.902
1. Nabavna vrednost prodate robe 3.761 13,01 5.256 16,41 7.680 19,58 11.251 25,82
2. Troškovi materijala 14.838 51,32 15.051 46,98 16.354 41,70 16.651 38,22
III BRUTO POSLOVNI REZULTAT 15.738 45,83 29.288 59,05 29.470 55,08 22.139 44,24
3. Troškovi zarada, naknada zar. i
5.382 18,62 5.731 17,89 7.997 20,39 9.230 21,18
dr.
5.Ostali poslovni rashodi 3.880 13,42 5.490 17,14 5.889 15,02 4.701 10,79
IV EBITDA 6.476 18.067 15.584 8.208
4. Troškovi amortizacije i
1.051 3,64 509 1,59 1.297 3,31 1.737 3,99
rezervisanja
V POSLOVNI REZULTAT (EBIT) 5.425 15,80 17.558 35,40 14.287 26,70 6.471 12,93
VI FINANSIJSKI PRIHODI 457 1,31 241 0,48 105 0,19 579 1,14
VII FINANSIJSKI RASHODI 570 1,88 991 3,00 2.472 5,78 3.281 7,00
VIII OSTALI PRIHODI 0 0,00 74 0,15 254 0,47 36 0,07
IX OSTALI RASHODI 819 2,70 35 0,11 1.071 2,50 0 0,00
X REZULTAT IZ REDOVNOG
4.493 12,91 16.847 33,75 11.103 20,61 3.805 7,51
POSLOVANJA
XI NETO DOBIT POSLOV.KOJE
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
SE OBUSTAV.
XII NETO GUBITAK
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
POSLOV.KOJE SE OBUSTAV.
XI REZULTAT PRE POREZA
4.493 12,91 16.847 33,75 11.103 20,61 3.805 7,51
(EBT)
D POREZ NA DOBIT
1. Poreski rashodi perioda 140 499 327 380
2. Odloženi poreski rashodi perioda 0 0 0 0
3. Odloženi poreski prihodi perioda 0 0 0 0
4. Isplaćena liĉna primanja
0 0 0 0
poslodavcu
E NETO REZULTAT 4.353 12,51 16.348 32,75 10.776 20,01 3.425 6,76
I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
0 0 0 0
MANJINS.ULAGAĈIMA
J. NETO DOB.KOJI PRIPADA
0 0 0 0
VLASN.MATIĈ.PR.LICA
K.ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji 0 0 0 0
2. Umanjena (razvodnjena) zarada
0 0 0 0
po akciji
UKUPNI PRIHODI 34.794 100,00 49.910 100,00 53.863 100,00 50.656 100,00
UKUPNI RASHODI 30.301 100,00 33.063 100,00 42.760 100,00 46.851 100,00
Izvor: Zvanični bilansi uspeha za reprezentativne godine

5
Slika 1. Struktura aktive i pasive po godinama
Na osnovu finansijske analize koja je
izvedena na osnovu podataka iz tabela broj
1 i 2 može se zaključiti da preduzede “XYZ“
d.o.o. raspolaže kako stalnom, tako i
obrtnom imovinom. 60.000

Učešde stalne imovine u ukupnoj 50.000


aktivi u 2012. godini iznosilo je 65,85%, dok
40.000
je u 2011. godini ono iznosilo 66,28%.
Obrtna imovina je u 2012. godini 30.000
učestvovala sa 34,15% u ukupnoj imovini,
20.000
taj procenat u 2011. godini iznosio je
33,72%. Posmatrano u vrednosnom iznosu, 10.000
stalna i obrtna imovina su u 2012. godini 0
povedane u odnosu na prethnodnu godinu. Kapital Obaveze Stalna Obrtna
Stalnu imovinu čine: nekretnine, imovina imovina

postrojenja i oprema, dok obrtnu imovinu 2012 2011


čine zalihe, kratkoročna potraživanja i
gotovina. Struktura aktive i pasive prikazana
je na Slici 1.
Što se tiče obaveza preduzeda, u prethodne dve godine, vede učešde imale su
kratkoročne obaveze. Njihovo učešde u ukupnim obavezama u 2012. godini bilo je 100%, dok je
u 2011. godini iznosilo 67%. Dugoročne obaveze u 2012. preduzede nije imalo, dok su u 2011.
godini najvede učešde imali dugoročni krediti. Kod kratkoročnih obaveza u posmatranim
godinama, dominantno učešde imale su obaveze iz poslovanja, a zatim kratkoročne finansijske
obaveze. Struktura pojedinih kategorija obaveza prikazana je na Slikama broj 2 i 3.

Slika 2. Struktura obaveza po godinama Slika 3. Struktura kratkoročnih obaveza u 2012.


3% 2% 0%

Dugoročne 6.235 26%


obaveze 0

Kratkoročne 12.656
obaveze 15.602 69%

2011
2012
Kratkoročne
finans.obav 0
4.032 1. Kratkoročne finansijske obaveze
eze
3. Obaveze iz poslovanja
Obaveze iz 10.748
4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR
poslovanja 10.743
5. Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prim.
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
6
Analiza boniteta firme vršena je u skladu sa Međunarodnim Bazel II standardima.
Izabrani finansijski podaci prezentovani su u tabeli broj 3.

Tabela 3. Izabrani finansijski podaci


u RSD 2009 2010 2011 2012

Re Re Re Re

Izabrani podaci iz bilansa uspeha


Prihodi od prodaje 47.272 43.620 37.364 34.534
Poslovni troškovi 43.570 39.217 32.037 28.912
EBITDA 8.208 15.584 18.067 6.476
EBITDA marža 17,4% 35,7% 48,4% 18,8%
Poslovna dobit 6.471 14.287 17.558 5.425
Marža poslovne dobiti 13,7% 32,8% 47,0% 15,7%
Neto dobit 3.425 10.776 16.348 4.353
Marža neto dobiti 7,2% 24,7% 43,8% 12,6%
Izabrani podaci iz bilansa stanja
Gotovina i kratkoročni finansijski plasmani 295 617 320 1.771

Nekretnine, postrojenja i oprema 31.464 49.669 48.930 49.314


Ukupna aktiva 56.297 74.298 73.824 74.888
Finansijske obaveze 17.804 13.277 7.274 4.032
Neto finansijske obaveze 17.509 12.660 6.954 2.261
Ukupan kapital 27.830 38.606 54.933 59.286
Ostali ključni finansijski podaci
Rentabilitet kapitala (ROE) 12,3% 27,9% 29,8% 7,3%
Likvidnost III stepena 1,80 0,99 1,97 1,64
Finansijske obaveze / kapital 0,64 0,34 0,13 0,07
Prosečan broj zaposlenih 25 25 16 14

2/28/2013

Pokazatelji razvoja rentabilitetnog položaja preduzeda “XYZ“ izračunati su na osnovu


podataka iz bilansa uspeha.
Na osnovu datih podataka postoji tendencija blagog pada prihoda od prodaje. Prihod
od prodaje u 2012. manji je za 7,57 % u odnosu na prošlu godinu. Rezultat toga je opšti pad
privredne aktivnost. Kako najvedu kategoriju kupaca preduzeda „XYZ“ čine preduzeda iz oblasti
industrijske proizvodnje, to objašnjava smanjenje tražnje za proizvodima, pa time i pad prihoda
od prodaje.
Troškovi su imali takođe dinamiku opadanja u proteklom periodu. Rezultat toga je
stabilan neto dobitak u svim analiziranim godinama poslovanja.

7
EBITDA marža, kao učešde dobiti bez kamata, poreza i amortizacije u prihodu od prodaje
u 2012. godini imala je visoku vrednost od 18,8%. To znači da je na 100 dinara prihoda od
prodaje, ostvareno 18,8 dinara EBITDA dobiti.
Poslovna dobit, kao razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda, govori nam da je
preduzede ostvarilo pozitivan rezultat obavljajudi osnovnu delatnost kojom se bavi. Marža
poslovne dobiti izračunata je kao učešde poslovne dobiti u prihodu od prodaje. Vrednost ovog
koeficijenta u 2012. godini iznosila je 15,7%.
Marža neto dobiti (učešde neto dobiti u prihodu od prodaje) imala je vrednost u 2012.
godini od 12,6%. Dakle, na 100 dinara ostvarenog prihoda od prodaje, preduzede je ostvarilo
12,6 dinar neto dobiti.
Izabrani finnsijski pokazatelji prikazani su na Slici 4, a detaljna specifikacija stope rasta
neto dobiti prikazana je na Slici 5.

Slika 3: Izabrani finansijski pokazatelji


u RSD Tehnicki Gasovi doo

Prihodi od prodaje Poslovna dobit


50,000 20,000 50.0%
45,000 18,000 45.0%
40,000 16,000 40.0%
35,000 14,000 35.0%
30,000 12,000 30.0%
25,000 10,000 25.0%
20,000 8,000 20.0%
15,000 6,000 15.0%
10,000 4,000 10.0%
5,000 2,000 5.0%

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Prihodi od prodaje Poslovna dobit Marža poslovne dobiti

Neto dobit Finansiranje


18,000 35.0% 70,000
16,000 30.0% 60,000
14,000
25.0% 50,000
12,000
10,000 20.0% 40,000
8,000 15.0% 30,000
6,000
10.0% 20,000
4,000
2,000 5.0% 10,000

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Neto dobit Rentabilitet kapitala (ROE) Ukupan kapital Finansijske obaveze

8
Slika 5. Struktura neto dobiti u RSD u 2011. godini
u RSD Tehnicki Gasovi doo

Neto dobit (2012 Re)

-197

Ostali prihodi

Finansijski
-18.599 prihodi

457
Materijal i
-5.382
usluge -1.051
Troškovi
Amortizacija -3.880 -570 -819 -140
osoblja
Ostali Finansijski Ostali prihodi
34.534 Porez i 4.353
poslovni rashodi (rashodi) ostalo
troškovi
Prihodi od Neto dobit
prodaje 2012

Pokazatelji upsešnosti prikazani su u Tabeli 4 i na Slici 6.


Indikator za to koliko je neka kompanija profitabilna povezan je s ukupnom aktivom.
Pokazatelj ROA (Return On Assets) pruža nam predstavu o tome koliko je menadžment
kompanije efikasan u korišdenju aktive za obezbeđivanje zarade, a u 2012. godini na 100 dinara
prosečno angažovanih ukupnih sredstava, preduzede „XYZ“ je ostavrilo 6,6 dinara dobitka.
Prinos na kapital (ROE-Return Of Equity), predstavlja jednu od najvažnijih mera prinosa
vlasnika preduzeda. Njegova vrednost nam govori kako preduzede koristi kapital, odnosno
koliko je dobiti ostvarila sa tim kapitalom. U 2012. godini na 100 dinara prosečno angažovanih
sopstvenih sredstava preduzede „XYZ“, ostvarilo je 7,3 dinara neto dobiti.
Tabela 4. Pokazatelji uspešnosti
2009 2010 2011 2012

Re Re Re Re

Pokazatelji uspešnosti
EBITDA marža 17,4% 35,7% 48,4% 18,8%
Marža poslovne dobiti 13,7% 32,8% 47,0% 15,7%
Marža neto dobiti 7,2% 24,7% 43,8% 12,6%
Rentabilitet kapitala (ROE) 12,3% 27,9% 29,8% 7,3%
Rentabilitet ukupne imovine (ROA) 11,9% 17,8% 23,5% 6,6%

2/28/2013

9
Slika
u RSD
6. Pokazatelji uspešnosti Tehnicki Gasovi doo

Rentabilitet kapitala EBITDA


35.0% 20,000 60.0%
18,000
30.0% 50.0%
16,000
25.0% 14,000 40.0%
20.0% 12,000
10,000 30.0%
15.0% 8,000
6,000 20.0%
10.0%
4,000 10.0%
5.0%
2,000

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Rentabilitet kapitala (ROE) Rentabilitet investiranog kapitala (ROIC) EBITDA EBITDA marža

Poslovna dobit Neto dobit


20,000 50.0% 18,000 50.0%
18,000 45.0% 16,000 45.0%
16,000 40.0% 14,000 40.0%
14,000 35.0% 12,000 35.0%
12,000 30.0% 30.0%
10,000
10,000 25.0% 25.0%
8,000
8,000 20.0% 20.0%
6,000 15.0% 6,000 15.0%
4,000 10.0% 4,000 10.0%
2,000 5.0% 2,000 5.0%

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Poslovna dobit Marža poslovne dobiti Neto dobit Marža neto dobiti

10
Pokazatelji uspešnosti mogu se pratiti i preko Du Pont šeme, koja se koristi za potrebe analize i planiranja poslovanja. Du pont šema
prikazana je na Slici 7.

Slika 7. Du Pont šema

11
Analiza koeficijenata obrta – Pokazatelji aktivnosti preduzeda “XYZ” izračunati su
na osnovu podataka iz bilansa uspeha i bilansa stanja, a prikazani su u Tabeli 5 i na Slici 8.

Tabela 5. Pokazatelji aktivnosti


2009 2010 2011 2012

Re Re Re Re

Pokazatelji aktivnosti

Broj dana obrta zaliha 36 19 25 25

Broj dana naplate od kupaca 153 182 215 224

Operativni ciklus 189 201 240 249

Broj dana plaćanja dobavljačima 127 321 193 211


Broj dana neto novčanog toka 62 (120) 47 39

Prihodi od prodaje po zaposlenom (RSD) 1.891 1.745 2.335 2.467

Troškovi osoblja po zaposlenom (RSD) 369 320 358 384


Prosečan broj zaposlenih 25 25 16 14

2/28/2013

Podaci pokazuju da je koeficijent obrta kupaca u 2011. godini iznosio 1,63, dok je u
2012. on imao vrednost 1,70. To znači da je preduzedu u 2011. bilo potrebno 224 dana da
naplati svoja potraživanja, dok je u 2012. godini bilo potrebno 215 dana. Ovo je direktna
posledica smanjene ukupne likvidnosti privrede.
Koeficijent obrta dobavljača u 2012. godini pokazuje da je preduzede prosečno
pladalo svoje obaveze na 211 dana, odnosno koeficijent obrta dobavljača je iznosio 1,73.
Ovaj koeficijent u 2011. godini iznosio je 1,89 a prosečan period pladanja dobavljačima
193 dana.
Koeficijent obrta zaliha iznosio je 14,6 u 2011. i 2012. godini. Prosečan period
obrta zaliha iznosio je 25 dana, koliko je preduzedu bilo potrebno da realizuje svoje
zalihe.
Operativni ciklus izračunat je kao zbir broja dana obrta zaliha i broja dana naplate
od kupaca. Ovaj pokazatelj nam govori o vremenskom periodu od nabavke sirovina i
materijala, preko proizvodnje do momenta prodaje i kasnije naplate faktura. U 2012.
godini operativni cilklus iznosio je 249 dana.
Broj dana neto novčanog toka računa se kad se od opertivnog ciklusa oduzme broj
dana pladanja dobavljačima. U 2012. godini broj dana neto novčanog toka iznosio je 39
dana.

12
Slika 8. Pokazatelji aktivnosti
Tehnicki Gasovi doo

Obrtni kapital Obrtni kapital


350 300
300 250
200
250
150
200 100
150 50

100
(50)
50 (100)
(150)
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Broj dana obrta zaliha Broj dana naplate od kupaca Dani plaćanja dobavljačima Operativni ciklus Broj dana neto novčanog toka

Prihodi po zaposlenom Troškovi osoblja po zaposlenom


3,000 30 450 30
400
2,500 25 25
350
2,000 20 300 20
250
1,500 15 15
200
1,000 10 150 10
100
500 5 5
50

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Prihodi od prodaje (RSD) Prosečan broj zaposlenih Troškovi osoblja (RSD) Prosečan broj zaposlenih

13
Pokazatelji finansijskog stanja dati su u Tabeli 6, a grafički prikazani na Slici 9.

Tabela 6. Pokazatelji finansijskog stanja


2009 2010 2011 2012

Re Re Re Re

Pokazatelji finansijskog stanja


Likvidnost II stepena 1,46 0,90 1,76 1,49

Likvidnost III stepena 1,80 0,99 1,97 1,64

Kapital / ukupna aktiva 0,49 0,52 0,74 0,79

Finansijske obaveze / kapital 0,64 0,34 0,13 0,07

Neto finansijske obaveze / kapital 0,63 0,33 0,13 0,04

Finansijske obaveze / EBITDA 2,17 0,85 0,40 0,62


Kapital / stalna imovina 0,88 0,78 1,12 1,20

Kapital i dugoročne obaveze / stalna imovina 1,35 0,99 1,25 1,20

Pokriće kamata 2,44 8,12 0,00 10,47

2/28/2013

Analizom koeficijenata likvidnosti (likvidnost III stepena) dolazimo do podataka da


je preduzede u prethodnom periodu imalo vrednost koeficijenta likvidnosti višu od
jedinice. To znači da su kratkoročne obaveze bile u potpunosti pokrivene obrtnom
imovinom. Usled vedeg rasta kratkoročnih obaveza od rasta obrtne imovine, u 2012.
godini dolazi do smanjenja vrednosti koeficijenta tekude likvidnosti. Međutim, u
prethodne dve godine poslovanja, likvidnost preduzeda možemo oceniti kao
zadovoljavajudu i to na znatno višem nivou od jedinice.
S druge strane, likvidnost II sepena, kao redukovani racio likvidnosti, ima takođe
stabilnu vrednost vedu od jedinice. Likvidnost II stepena je količnik obrtne imovine bez
zaliha i kratkoročnih obaveza. U analiziranom periodu vrednost ovog pokazatelja ocenjuje
se kao zadovoljavajuda.
Odnos kapitala i ukupne aktive pokazuje nam pokride kapitala ukupnom aktivom.
U 2012. godini kapital je bio pokriven sa 79% ukupne imovine.
Odnos kapitala i stalne imovine u slučaju privrednog društva „XYZ“ pokazuje sa
koliko dinara kapitala je finansiran jedan dinar stalne imovine. Vrednost ovog pokazatelja
u 2012. iznosila je 1,20. To je tzv. racio dugoročne finansijske ravnoteže i pokazuje da je
pored stalnih sredstava, iz kapitala finansiran i jedan deo obrtnih sredstava. To znači da je
dugoročna finansijska ravnoteža bila uspostavljena.
Kapital i dugoročne obaveze u 2012. godini nisi u celini pokriveni stalnom
imovinom, ved su jednim delom pokriveni iz obrtne imovine. Vrednost koeficiejnta u
2012. iznosila je 1,20, što znači da je jedan dinar stalne imovine finansiran sa 1,20 kapitala
i dugoročnih obaveza.

14
U finansijskoj analizi kategoriju finansijskih obaveza čine dugoročne finansijske
obaveze i kratkoročne finansijske obaveze (po osnovu kredita kod poslovnih banaka,
emitovanja hartija od vrednosti, obaveze iz finansijskog lizinga i sl.). Pokazatelj neto
finansijske obaveze predstavlja razliku finansijskih obaveza i kratkoročnih finansijskih
plasmana i gotovine. Odnos finansijskih obaveza sa kapitalom i EBITDA dobiti prikazan je u
Tabeli broj 6.
Slika 9. Pokazatelji finansijskog stanja
Tehnicki Gasovi doo

Likvidnost Zaduženost
2.50 12.00 2.50

2.00 10.00 2.00


8.00
1.50 1.50
6.00
1.00 1.00
4.00
0.50 2.00 0.50

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Likvidnost III stepena Likvidnost II stepena Pokriće kamata Finansijske obaveze / EBITDA

Pokriće stalne imovine Struktura kapitala


1.60 0.90
1.40 0.80
1.20 0.70
0.60
1.00
0.50
0.80
0.40
0.60
0.30
0.40 0.20
0.20 0.10

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Kapital / stalna imovina Kapital i dugoročne obaveze / stalna imovina Kapital / ukupna aktiva Finansijske obaveze / kapital

15
Konačna ocena razvojnih mogućnosti kompanije

Konačna ocena razvojnih mogudnosti Investitora ocenjena ja na osnovu indikatora


po Bazel II metodologiji kao vrlo dobra.
Bazel II analiza boniteta (Tabela broj 7 i Slika 10) određuje se na osnovu šest
definisanih pokazatelja: Rentabilitet kapitala (ROE), Rentabilitea ukupne imovine (ROA),
Pokrivenosti finansijskih obaveza iz EBITDA, Pokrida kamata, Pokrida kapitala ukupnom
aktivom i pokrida kapitala i dugoročnih obaveza stalnom imovinom. Na osnovu vrednosti
pojedinog pokazatelja i vrednosti pondera za svaki pokazatelj dobija se bonitet preduzeda
sa vrednostima od 1 do 5. Analiza dobijenih ocena, saglasno Međunarodnim
računovodstvenim standardima (MRS) tumači se kao: 1-vrlo dobro; 2-dobro; 3-srednje; 4-
loše; 5-kritično. Bazel II standardi primenjuju se u finansijskoj analizi u cilju minimiziranja
rizika poslovanja.

Tabela 7. Bazel II analiza boniteta


2009 2010 2011 2012

Re Re Re Re

Rentabilitet kapitala (ROE) 12,3% 27,9% 29,8% 7,3%


Bonitet (1=vrlo dobro; 5=kritično) 1,72 1,00 1,00 3,04
Ponder 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%
Rentabilitet ukupne imovine (ROA) 11,9% 17,8% 23,5% 6,6%
Bonitet (1=vrlo dobro; 5=kritično) 1,00 1,00 1,00 1,71
Ponder 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%
Finansijske obaveze / EBITDA 2,17 0,85 0,40 0,62
Bonitet (1=vrlo dobro; 5=kritično) 2,64 1,54 1,17 1,35
Ponder 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Pokriće kamata 2,44 8,12 0,00 10,47


Bonitet (1=vrlo dobro; 5=kritično) 4,36 1,84 1,00 1,00
Ponder 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%
Kapital / ukupna aktiva 0,49 0,52 0,74 0,79
Bonitet (1=vrlo dobro; 5=kritično) 1,85 1,64 1,00 1,00
Ponder 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%
Kapital i dugoročne obaveze / stalna imovina 1,35 0,99 1,25 1,20
Bonitet (1=vrlo dobro; 5=kritično) 1,00 2,37 1,00 1,00
Ponder 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%
Ukupni bonitet 2,09 1,56 1,03 1,52

2/28/2013

16
Slika 10. Bazel II šema boniteta

17