You are on page 1of 1

หน่วยสอนเสริมและหน่วยเน้น

ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัยและปรนัย
ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560
หน่วยสอนเสริม หน่วยเน้น ลักษณะข้อสอบ
ลาดับ ชุดวิชา
ที่ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 สอนเสริม อัตนัย ปรนัย

1 กม.แพ่ง 1 1-5 6 - 10 11 - 15 2, 3, 8, 9, 12-14 3 60

2 กม.อาญา 1 3-5 7 - 10 11 ,12, 3-5, 7-10, 11, 12 3 60

3 กม.แพ่ง 2 1-4 5 - 10 11 - 15 2, 3, 7, 8, 11-13 3 60

4 กม.อาญา 2 2-7 8 - 14 - 4, 6, 8, 9, 11, 12 3 60

5 กม.พาณิชย์ 1 1-8 9 - 15 - 2, 3, 9, 10, 12, 13 3 60

6 กม.พาณิชย์ 2 1-8 9 - 15 - 3, 6-8, 13, 14 3 60


1, 2, 5, 6, 8, 9,
7 กม.แพ่ง 3 1-7 8 – 15 - 3 60
12, 13
8 กม.วิธีสบัญญัติ 1 1-5 6-9 10 - 15 3, 4, 7, 8, 13, 14 3 60
1, 2, 4, 5, 7, 8,
9 กม.วิธีสบัญญัติ 2 1-5 6-9 10 - 14 3 60
10-12
10 กม.วิธีสบัญญัติ 3 1-7 8 - 15 - 2 - 4, 7 - 9 3 60

11 กม.ระหว่างประเทศ 1-8 9 - 15 - 1 - 5, 11 - 13 3 60

12 กม.ภาษีอากร 1 ไม่มีสอน ไม่มีสอน ไม่มีสอน 5 - 8, 10 -13 3 60

หมายเหตุ 1. ชุดวิชากฎหมายทั้ง 12 ชุดวิชาตามตารางนี้ ข้อสอบปรนัยจะออกจากเนื้อหาในเอกสาร


การสอนทั้ง 15 หน่วย ๆ ละ 4 ข้อ
2. ชุดวิชากฎหมายอื่น ๆ นอกจาก 12 ชุดวิชานี้ ข้อสอบเป็นปรนัยอย่างเดียว 120 ข้อ จากเนื้อหาทั้งหมด 15 หน่วย ๆ ละ 8 ข้อ