You are on page 1of 5

METABOLIČKA TERAPIJA

NOVI PUT U LEČENJU


MNOGIH BOLESTI
Posle mnogo neuspelih pokušaja da u svetu reše svoj i zdravstvene probleme
svoje dece, mnogi su kod nas pronašli spas. Nije reč ni o kakvoj magiji ili
nadrilekarstvu. Ovde se radi o naučno zasnovanoj metodi lečenja koju su kroz
višedecenijski naučni rad utemeljili ruski medicinski eksperti.
Iza ovog naučnog projekta stoji medicinski centar iz Moskve. Ovaj multiprofilni
centar savremene medicine radi od 1993. godine. Njegova medicinska osobenost je
postizanje maksimalne efikasnosti u primeni terapije zasnovane na naučno
proverenim metaboličkim preparatima. Klinika se tradicionalno bavi izučavanjem i
lečenjem bolesti za koje se smatra da nemaju perspektivu i bolesnicima koji su
proglašeni beznadežnim slučajevima i za koje tradicionalna medicina ili uopšte ne
nudi lečenje ili efikasnost terapije ne zadovoljava. Medicinski centar, dakle, nudi
metaboličku terapiju kao metod izbora sa maksimalnom efikasnošću lečenja za
najraznovrsnije patologije.
Organizam čoveka je, naime, izvanredno izbalansiran sistem miliona
metaboličkih procesa. Reakcije razmene materije u medjusobnoj su interakciji na
bazi mehanizma samoregulisanja. Očigledno je da poremećaj ili defekt kod bilo koje
reakcije dovodi do odredjenih poremećaja i može da bude uzrok bolesti. Takodje je
očigledno da je za lečenje takve bolesti neophodno da se deluje upravo na oštećenu
metaboličku kariku. Ovo delovanje najbolje se postiže primenom metaboličkih
preparata prirodnog porekla. Otuda su svi ti preparati bezopasni, ne izazivaju
komplikacije i ne uzrokuju propratne reakcije. S obzirom na to da METABOLIČKA
TERAPIJA predvidja precizno patogenetičko delovanje na oštećenu kariku
funkcionalno-biohemijskog sistema – primena terapije ne zahteva dugo čekanje na
rezultate lečenja.
U toku 20 godina rada medicinskom centru se za pomoć obratilo preko 90.000
pacijenata sa različitim bolestima u nekoliko evropskih klinika. Svi koji su podvrgnuti
metaboličkoj terapiji, propisanoj i striktno doziranoj od strane eksperata centra, brzo
su osetili poboljšanje, a doslednom primenom kod većine su potpuno iščezli
simptomi bolesti zbog kojih su bili proglašavani beznadežnim slučajevima.
Medicinski centar razvio je široku mrežu primene u celoj Rusiji i nekoliko zemalja
Evrope. Sve što nudi ovaj renomirani Medicinski centar u svom matičnom sedištu u
Moskvi moguće je pronaći i u Srbiji. Kompletnu dijagnostiku i propisivanje terapija
vrše ruski Profesori medicine.
METABOLIČKI PREPARATI medicinskog centra svrstavaju se u grupu BAD
(biološki aktivnih prehrambenih dodataka). Proizvedeni su i ispitani u skladu sa
zakonima Ruske Federacije, upisani u savezni registar BAD-ova Ministarstva
zdravlja Ruske Federacije. Medicinski centar proizvodi 27 autorizovanih
METABOLIČKIH PREPARATA. Svaki od njih ima svoj specifični značaj i primenjuje
se za otklanjanje odredjenog simptoma bolesti. U medicinskoj praksi, medjutim,
najčešće se susreće čitav simptomatski kompleks zbog kojeg moraju da se
primenjuju posebne šeme lečenja u koje je uključeno nekoliko lekovitih preparata.

INDIKACIJE ZA PRIMENU METABOLIČKE TERAPIJE


DEČJA NEUROLOGIJA I PSIHONEUROLOGIJA
 Prenatalno oštećenje centralnog nervnog sistema i njegove posledice
 Minimalna moždana disfunkcija
 Dečja cerebralna paraliza
 Posledice neuro-infekcije (meningoencefalitis, poliomielitis, postvakcinalne...)
 Posledice traume mozga i kostiju glave
 Oligofrenija
 Zastoj i usporeni razvoj psihe i govora
 Sindrom deficita pažnje i hiperaktivnosti
 Autizam
 „Školski problemi“
 Epilepsija

GENETSKE BOLESTI

HROMOZOMSKE BOLESTI
 Klajnfelterov sindrom
 Šereševski-Ternerov sindrom
 Daunov sindrom
 Sindrom trizomije 8
 Sindrom trizomije 9
 Sindrom „mačjeg mjaukanja“
 Sindromi uslovljeni izmenama broja i strukture hromozoma
MONOGENSKI SINDROMI
 Nunanov sindrom
 Kofin-Laurin sindrom
 Kofina-Sirisov sindrom
 Koenov sindrom
 Dubovičev sindrom
 Marden-Uolkerov sindrom
 Sekkelov sindrom
 Nasledni i nenasledni sindromi praćeni zastojem psihomotornog, govornog i
fizičkog razvoja
 De Langeov sindrom
 Sotosov sindrom
 Rettov sindrom
 Prader-Villijev sindrom
 Vilijamsov sindrom

MONOGENE NASLEDNE BOLESTI CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA

 Nilson-Konovalova bolest
 Horeja Hengtingtona
 Bolest Halervorden-Špatca
 Nasledne spinocerebralne degeneracije (nasledne ataksije)
 Fridrihova bolest
 Spastična ataksija
 Olivopontocerebralna atrofija
 Lui-Barov sindrom
 Nasledne spastične paraplegije

NASLEDNE BOLESTI RAZMENE MATERIJE


 Fenilketonurija

NASLEDNE BOLESTI NERVNO-MIŠIĆNOG SISTEMA

 Urodjene strukturne miopatije i distrofije


 Progresivne mišićne distrofije (Dišena, Bekkera, Emeri-Drajfusa, Landuzi-
Džerina)
 Spinalne mišićne atrofije (spinalna amiotrofija Verdinga-Hoffmana, Kugelberga-
Velandera i dr.)
 Nasledne motosenzorne neuropatije (polineuropatija, Russi-Levi, prirodna
amiotrofija Šarko-Mari i dr.)
NEUROLOGIJA ODRASLIH
 Posledice insulta
 Posledice skleroze (i druge degenerativne bolesti nervnog sistema)
 Epilepsija
 Parkinsonova bolest
 BAS-sindrom
 Neuralgije
 Neuritis
 Radikalne bolesti (osteohondroza)
 Migrena
 Polineuropatija
 Vertebro-bazilarna insuficijencija
 Vegeto-vaskularna distonija
 Neuroza
 Dobroćudni tumori nervnog sistema

GINEKOLOGIJA
 Miom materice
 Endometrioza

KAKO SE SPROVODI LEČENJE


METABOLIČKA TERAPIJA predstavlja ambulantno lečenje. To znači da
pacijenti periodično (jednom u 5-7 dana) posećuju lekara radi pregleda i korekcije u
lečenju, jer se promene stanja zdravlja bolesnika pod uticajem metaboličke terapije
dešavaju veoma brzo.
Jedna kura lečenja kod različitih bolesti varira od 10-12 dana (na primer
lečenje hemoroida) ili 56-60 dana (lečenje dečje cerebralne paralize ili zastoja u
razvoju psihe i govora), odnosno 85-115 dana (lečenje mioma materice).
Kod niza oboljenja dovoljna je jedna kura lečenja. U slučajevima bolesti kao
što su dečja cerebralna paraliza i zastoj u razvoju psihe i govora, u zavisnosti od
oblika i stepena težine bolesti, primenjuju se 3-4 kure, a u najtežim slučajevima čak
5-7 kura lečenja. U takvim slučajevima pauze izmedju kura lečenja iznose 2 do 2,5
meseca. Kod nekih oboljenja, kao na primer degenerativnih oboljenja nervnog
sistema, neophodno je sprovoditi 2-3 kure lečenja godišnje.
U toku lečenja obavljaju se sva neophodna ispitivanja u cilju dijagnostike i
objektivne kontrole lečenja.Primenom svih neophodnih savremenih metoda
rehabilitacije omogućava se ovladavanje novim mogućnostima motorike pacijenata
stečenih tokom METABOLIČKE TERAPIJE.
NAUČNI RAD MEDICINSKOG CENTRA
Naučna ispitivanja prilikom izrade METABOLIČKIH PREPARATA i ispitivanja
metoda lečenja Medicinski centar sprovodi zajedno sa vodećim specijalizovanim
institucijama, kao što su:
 Ruski državni medicinski fakultet (Katedra za neopatologiju i Katedra za
pedijatriju sa dečjim infekcijama)
 Ruska medicinska akademija (poslediplomski studij na odeljenju dečje
toksikologije i Katedri kliničke toksikologije)
 Nacionalni Institut pedijatrije Ruske Akademije medicinskih nauka (odeljenje
neonatologije)
 Nacionalni institut za bolesti oka
 Moskovski medicinski stomatološki institut (Katedra infektivnih bolesti)
 Nacionalni institut hitne pomoći – N.V. Sklifoskofski (odeljenje toksikologije)
 Nacionalni institut eksperimentalne dijagnostike i lečenja tumora Ruskog
onkološkog naučnog centra – N.N. Blohina
 Nacionalni institut za istraživanje novih antibiotika
 Nacionalni institut dečje hematologije Ministarstva zdravlja Ruske Federacije
 Nacionalni institut virusologije – D.I. Ivanovski
 Orenburška Gosmedakademija (specijalizovana katedra)
U skladu sa generalnim sporazumom o zajedničkom radu izmedju
Medicinskog centra i Zavoda za zdravstvenu zaštitu grada Moskve, u periodu
1996/97. godine, ispitivana je efikasnost primene METABOLIČKE TERAPIJE kod
novorodjenčadi sa različitim stepenom oštećenja, te sa različito izraženim znakovima
perinatalnog oštećenja (poremećaja) centralnog nervnog sistema. Dokazano je da
primena METABOLIČKE TERAPIJE dovodi do brzog normalizovanja refleksa
novorodjenčadi i ostalih neuroloških simptoma, a u okviru njih pojačanja refleksa
sisanja što je od posebnog značaja za nedonoščad i nezrele bebe. Osim toga,
utvrdjeno je da dolazi do brzog povratnog razvoja sindroma moždane hipertenzije i
pojačane nervno-refleksne osetljivosti (razdražljivosti). Posmatranja kod katamneza
pokazala su da su se deca koja su dobijala METABOLIČKU TERAPIJU bolje
razvijala u prvoj godini života. Rezultat ovog rada bilo je i informativno uputstvo
Zavoda za zdravstvenu zaštitu Grada Moskve upućeno glavnim lekarima dečjih
bolnica, specijalistima – neonatolozima i pedijatrima, objavljeno pod naslovom
„Iskustvo primene METABOLIČKE TERAPIJE kod kompleksnog lečenja perinatalnih
poremećaja centralnog nervnog sistema“.
Izvršni Komitet Saveza pedijatara Rusije 2001. godine preporučio je
korišćenje priručnika „METABOLIČKA TERAPIJA U PEDIJATRIJI“ kao metodološkog
uputstva lekarima pedijatrima.
Zavod za zaštitu zdravlja Grada Moskve usvojio je 2003. godine „Metodološke
instrukcije za primenu preparata METABOLIČKE TERAPIJE za lečenje prenatalnog
oštećenja centralnog nervnog sistema i dečje cerebralne paralize“.