You are on page 1of 11

१७ शताब्दीमा गोरखा रार्इ नासका रार्इ हरुको वंशहरु

उत्पीडित समुदाय उत्थान केन्द्रको सहयोगबाट अनुसन्धान गरी तयार पाररएको


सुनाभात रार्इ (डवचारी खलक ) को वंशावली गोरखा,मकवानपुर,
नुवाकोट,धाडिङ,भक्तपुर,डकिृतीपुर, डसन्धुली

हाम्रो दे श नेपालमा पुवइकालमा डकरााँतकाल, डलच्छडवकाल ,गोपाल वाँश, वार्इ से


चाडवसे राज्य हुद नेपाल एडककरण हुन अगाडि गेारखा राज्यमा बसोबास गदै
अएका नारायण रार्इ (सुनाभात डवचारी) का पु खाइ
ु् हरूलार्इ दे खे टाउको काटु् ने र
डसतारा चातारीया काजीलार्इ दे खे टाउको खारी दे श डनकाला गने उदी
भएपश्चात गेारखाबाट भागेका नारायण रार्इ मकवानपुर सेन राज्यमा बसेाबास गरी
१७५७ मा चाताररया भएका डिए ।

डतन नारायण रार्इ का सन्तानहरूका वंशावली यसप्रकार छनु्।

भुडमवीर (सुनाभात डवचारी) रार्इ


गेारखा
डवचारी (सुनाभात डवचारी) रार्इ
गेारखा र मकवानपुर
नारायण (सुनाभात डवचारी) रार्इ
मकवानपुर
डवष्णु (सुनाभात डवचारी) रार्इ (भुडमपडत)

बुद्धी कणइ (सुनाभात डवचारी) रार्इ


मकवानपुरको मन्त्री अजय (सुनाभात डवचारी) रार्इ
मकवानपुरको मन्त्री
राजेन्द्रपती(सुनाभात डवचारी) रार्इ

१८३६ मा भुडम िमाती पत्र पाएका श्रीकान्त(सुनाभात डवचारी) रार्इ


मकवानपुरकेा मन्त्री
गजेन्द्रपती (सुनाभात ) रार्इ कातारी (सुनाभात डवचारी) रार्इ )
जखोली
मारी गुजी गारूग्ङ (१९९३) डसतारा (सुनाभात ) रार्इ माझगाउ

१.बखत बहादु र (सुनाभात ) रार्इ अ

२.धन बहादु र (सु नाभात ) रार्इ र्इ

३.अन्तरे (सुनाभात ) रार्इ र्

४.गजपती (सुनाभात ) रार्इ ए

५.ढलडसंह (सुनाभात ) रार्इ भन्ने डसध्दी रार्इ ख

६.कान्छा (सुनाभात ) रार्इ (लाटो)


खोते
(सुनाभात ) रार्इ ख

को सात छोररहरू मात्र


१.बखत बहादु र (सुनाभात ) रार्इ

 हास्या (सुनाभात ) रार्इ


 खुके (सुनाभात ) रार्इ
 गुले (सुनाभात ) रार्इ

सन्तराम (सुनाभात ) रार्इ जगत (सुनाभात ) रार्इ

सोम बहादु र (सुनाभात ) रार्इ


साकी (सुनाभात ) रार्इ
पन्चराम (सुनाभात ) रार्इ प्रकाश (सुनाभात ) रार्इ
(छोरीहरूमात्र)

लाल ब. (सुनाभात ) रार्इ डवष्णु (सुनाभात ) रार्इ

मान ब. (सुनाभात ) रार्इ किृष्ण (सुनाभात


) रार्इ

रमेश कु. (सुनाभात ) रार्इ


कणइ ब. (सुनाभात )
रार्इ
डसब ब. (सुनाभात )
रार्इ
 डवकाश (सुनाभात ) रार्इ हरी (सुनाभात ) रार्इ
 डदपेश (सुनाभात ) रार्इ डदपेन्द्र (सुनाभात ) रार्इ

डवष्णु (सुनाभात ) रार्इ

डवनोद (सुनाभात ) रार्इ

तुलसी राम (सुनाभात ) रार्इ पुरब (सुनाभात ) रार्इ

डवराट (सुनाभात )
रार्इ
भक्त ब. (सुनाभात ) रार्इ मार्कल (सुनाभात )
रार्इ
गजवीर (सुनाभात ) रार्इ एडलश (सुनाभात ) रार्इ
सडचन (सुनाभात ) रार्इ एलडिस (सुनाभात )
रार्इ
डवर ब.(सुनाभात ) रार्इ प्रडदप (सुनाभात )
रार्इ
वसन्त (सुनाभात ) रार्इ अनु (सुनाभात ) रार्इ
र्इ

२.धन बहादु र (सु नाभात ) रार्इ गोरख ब.(सुनाभात ) रार्इ

तुलसी राम (सुनाभात ) रार्इ

सुमन (सुनाभात ) रार्इ रोमन (सुनाभात )


रार्इ

र्

३.अन्तरे (सुनाभात ) रार्इ

शान्ती (सुनाभात ) रार्इ

डनख्य्रा (सुनाभात ) रार्इ राकेश (सुनाभात ) रार्इ

शक्तक्त (सुनाभात ) रार्इ

डवष्णु (सुनाभात ) रार्इ मार्कल (सुनाभात ) रार्इ

मे घनाि (सुनाभात ) रार्इ राहुल (सुनाभात ) रार्इ


४.गजपती (सुनाभात ) रार्इ

राम ब. (सुनाभात ) रार्इ

कमल जंग (सुनाभात ) रार्इ सुवणइ जंग (सुनाभात )


रार्इ
सुिन जंग (सुनाभात
) रार्इ
पद्म जं ग (सुनाभात ) रार्इ सुमन जंग (सुनाभात )
रार्इ
सुडनल जंग (सुनाभात ) रार्इ

अडशम जंग (सुनाभात ) रार्इ रोमन जंग (सुनाभात ) रार्इ

अरूण जंग (सुनाभात ) रार्इ डवपीन जंग


(सुनाभात ) रार्इ

पुलश जंग (सुनाभात ) रार्इ डनमइल जंग (सुनाभात ) रार्इ

अडनल जंग (सुनाभात ) रार्इ

लक्ष्मण जंग (सुनाभात ) रार्इ

सोभाग्य जंग (सुनाभात ) रार्इ

पुष्ब जंग (सुनाभात ) रार्इ डनर ब. (सुनाभात ) रार्इ


0
सुयइ ब. (सुनाभात ) रार्इ

जगत ब.(सुनाभात ) रार्इ राम ब.(सुनाभात ) रार्इ

टं क ब.(सुनाभात ) रार्इ

मंगले (सुनाभात ) रार्इ काजी


(सुनाभात )

डचत्र ब.(सुनाभात ) चन्द्र ब.(सुनाभात ) रार्इ


रार्इ

सुक्रमान (सुनाभात ) रार्इ

छत्र ब.(सुनाभात ) रार्इ अनमोल (सुनाभात


) रार्इ

अडभषेक (सुनाभात ) रार्इ यूडनक (सुनाभात )


रार्इ

शरद (सुनाभात ) रार्इ सोरब (सुनाभात ) रार्इ


डवलास (सुनाभात ) रार्इ

जय ब.(सुनाभात ) रार्इ राम ब.(सुनाभात ) रार्इ

राम ब.(सुनाभात ) रार्इ िम्बर (सुनाभात )


रार्इ

डशब (सुनाभात ) रार्इ सन्जीब (सुनाभात )


रार्इ

कमल (सुनाभात )
रार्इ

राम लाल (सुनाभात ) रार्इ शलेस (सुनाभात ) रार्इ

चन्द्र ब.(सु नाभात ) रार्इ


डतलक (सुनाभात ) रार्इ

सरोज (सुनाभात ) रार्इ एसेम (सुनाभात ) रार्इ

रमेश (सुनाभात ) रार्इ रडव (सुनाभात ) रार्इ

सडचन (सुनाभात )
रार्इ

र्शाख (सुनाभात ) रार्इ अडभमन्यु (सुनाभात ) रार्इ

सोन्दयइ (सुनाभात ) रार्इ

शडनवर (सुनाभात ) रार्इ

डकरण (सुनाभात ) रार्इ


अजय (सुनाभात डवचारी) रार्इ
मकवानपुरको मन्त्री

जयडसंह(सुनाभात डवचारी) रार्इ

(१८८२ मा डबताइ पाएको)

बोिगाउ श्रीपुर धन
बहादु र

(सुनाभात
डवचारी) रार्इ

बुद्धीमान (सुनाभात डवचारी) रार्इ बुिा


(सुनाभात

बुजु (सुनाभात डवचारी) रार्इ सुक्राम (सुनाभात डवचारी) रार्इ


डवचारी) रार्इ

सोम बहादु र (सुनाभात डवचारी) रार्इ गोरख बहादु र


डदपक(सुनाभात डवचारी) रार्इ (सुनाभात डवचारी)
रार्इ

डदपेश,सुपेश,मु केश(सुनाभात डवचारी) रार्इ

पुणइ बहादु र(सुनाभात डवचारी) रार्इ सन्तराम (सुनाभात डवचारी) रार्इ

मोहन कुमार (सुनाभात डवचारी) रार्इ

डवष्णु बहादु र(सुनाभात डवचारी) रार्इ

रोहन (सुनाभात डवचारी) रार्इ

परशुराम (सु नाभात डवचारी) रार्इ बम बहादु र


(सुनाभात

डवचारी) रार्इ

सरोज (सुनाभात डवचारी) रार्इ मनोज (सुनाभात डवचारी) रार्इ

कोमल(सुनाभात डवचारी) रार्इ रमेश(सुनाभात डवचारी) रार्इ

अशोक(सुनाभात डवचारी) रार्इ धन ब.(सुनाभात डवचारी)


रार्इ
राजेश,राकेश,अदम,अलम(सुनाभात डवचारी) रार्इ

कुमार(सुनाभात डवचारी) रार्इ मन ब.(सुनाभात

गोपाल(सुनाभात डवचारी) रार्इ डवचारी) रार्इ