You are on page 1of 7
allell 3.811 he. INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AL-ZUHRI PEPERIKSAAN SEMESTER FEB - MEI 09 Sijil Pengajian Al-Quran TAJWID 1 WQ 413 TS Nama Nee Yarlaseey Brvte bees No. IC Sfowafs 1% Jam ] 30|o6[04 MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON \ Nombor Soalan Markah 1. Jangan buka muka surat di dalam\, yang dijawab sehingga diberi izin. \ 1 ad 2. Tulis nama dan nombor IC \ di ruang yang disediakan pada muka 4 us depan dan pada setiap kertas jawapan anda 3. Baca arahan pada setiap bahagian dengan teliti dan jawab soalan-soalan dengan baik | mengikut apa yang dikehendaki. man 4. Terdapat empat soalan dalam kertas ini. [Pangan Anda dikehendaki menjawab DUA soalan | Pemeriksa : sahaja. T. Tangan 5. Kertas soalan ini mengandungi enam (6) _ Penyemak : muka surat. PEPERIKSAAN TAJWID 1 (50 MARKAH) Gunakan rajah-rajah dan petikan surah dibawah ini sebagai rujukan bagi soalan yang diberikan berikutnya. RAJAH (1) Aur St Pengsian Al-Qura Man Tj} Mel 2009 / Us. Mohamad Zahir Bin Kas RAJAH (3) PETIKAN SURAH (1) WS @ dt J Fak Ne gia isfT ey ab : Ha gMatoesstge AQ asei PA SS Best Aas! SS GSS eb Fe Bh bi ob @ we ts Desas Soe saia waking AL-2abe¥ Sil Pergaton -Qura jan Tai 1 Met 2009/ Ut Mohan Zar Bin Kasi 2 Jawab DUA soalan sahaja dari empat soalan berikut. SOALAN1 1, Berpandukan rajah (1) & (2) jawab soalan-soalan di bawah ini. Letakkan Jewapan anda berpandukan rajah dan nombomya yang berkaitan. a) Sebutkan makhraj umum bagi huruf-huruf di rajah (1) & (2). (2 markah) Mathys; une pea null di rajale 90) fala Loti ini Lidale a b) Rujuk kepada rajah (1), berikan hanya satu huruf untuk setiap gambar. (5 markah) 2 3. 4 S 5. ©) Rujuk kepada rajah (2), berikan hanya satu huruf untuk setiap gambar. (6 markah) 1 b zx 2. x 3 Zz 4 ea f f 5. 2 6. % @ Berikan 3 huruf sahaja bagi sifat-sifat berikut:- (6 markah 1. Al-Isti'la? (suY8 ) i) iii) 2 Al-abrd St Pengjian Al-Qura jan Twi J (Met 2009 / Ut Mohamad Zar Bin Kas 3 2. Al-Qalgalah (aia! ) . (6 markah) (Markah penuh 25 markah) SOALAN2 1. Sebagaimana yang kamu pelajari dalam ilmu Tajwid berkenaan pengertian sifat dan makhraj huruf, a) Berikan definasi Al-Khaisyim (p43) dan nyatakan huruf-huruf yang, berkaitan dengannya. ) -Merujuk kepada rajah (3), sila namakan makhraj-makhraj umum bersesuaian dengan nombor yang diberikan. ) Apakah hukum membaca Basmalah pada awal setiap surah selain daripada surah Al-Taubah? Sila jelaskan dua cara pembacaan Basmalah di antara dua surah, AL Zar Si Pergafon Al Quran Tei 1 Mes 2009 Ut Mohan Zar Bin Kasir (6 markah) (10 markah) (6 markah) 4) Bagaimanakah hukum Nun dan Mim yang bertasydid (bersabdu) ‘Apakah gelaran lain baginya? (3 markah) (Markah penuh 25 markah) SOALAN3 * ° 1. Berikan definasi Nun Sukun dan Tanwin / O dan di manakah kedudukannya pada sesuatu perkataan/kalimah? 2, Berapakah hukum yang terdapat di dalam Nun sukun dan Tanwin? Namakan setiap hukum tersebut. 3. Berapakah hukum yang terdapat di dalam Mim sukun @ ? Namakan hukum- bbukum tersebut AbZabr Sg Pengaian A-Qu0a Ulan Tj Il 2009 Us. Mohamad Zahir Bie Kasir (6 marke) (8 markah) (6 markah) 4, Apabila dua huruf bertemu (samada yang sama makhrajnya dan sifanya atau (5 markah) berdekatan), huruf pertama bertanda sukun (< ) dan huruf kedua berbaris ), bagaimana bacaannya ? Namakan dua sahaja jenis bacaan tersebut. (Markah penuh 25 markah) SOALAN 4 1, Dalam pelgjaran berkenaan dengan pembacaan yang ditebalkan dan ditipiskan (5 markah) (¢a 149!) terdapat hukum pembacaan Ra’ (.). Jelaskan secara ringkas 2 sebab ditebalkan a (GG) dam dua sebab ditipiskan bacaannya. A & > pua_subab Ce") ditelaléon inlale Kovawa ita hur? Pa’ ibe herban alae atau depen dan pS Salen G7 Pe jikalau havut Ga’ di tenga Kalewalr , Yemudian huvul cebelumnya berbane kacvak 9 selepasnya : , G inlets hers Veh Du sekab Ga! gikipigtan iolals bila bu eat the berber ei juga lea 1H Reet as abla tealiorale claw sebelumnya haul (S$ } den (a wagal a z gi (ea tgs) wey sa 2. Menujuk kepada petiican surah i halaman dua, tuliskan contoh-contoh bagi hukum-hukum berikut:~ 8) Nun atau Mim yang bertasydid:_Nww beringyd «AU la ~~ (20 matkah) mim Eee b) Tdgham bi la Ghunnah : ~sls we thiglain’ Sagi ©) Tghamm Syafawi te Sa h) “3” yang dibaca tafkhim/tebal:____1$5 ~ 2 i) “7 yang dibaca targiq/ tipis : wh (Markah penuh 25 markah) . : Semoga Berjaya di Dunia dan di Athirat > Aub Sp) Pengejian Al-Qura jon Tap 1 Mt 2008 / Us Mohamad Zar Bin Kar 6