You are on page 1of 8

SEKOLAH SRI TENBY

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TAHUN 2017


SEJARAH TINGKATAN 2
PENGGAL 2 : 17 APRIL – 21 JULAI 2017

BAB 3 : NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA DAN JOHOR BENTENG KESELAMATAN BRITISH

M1 3.1 Negeri-Negeri Melayu · Memerihalkan kemaraan kuasa- · Bersemangat · Zaman


Utara Penampan kuasa besar di Asia Tenggara yang patriotik untuk imperialis
Keselamatan British membimbangkan British. Malaysia.
di Tanah Melayu · Menerangkan usaha-usaha British
menguasai Negeri-Negeri Melayu
Utara.
· Memerihalkan hubungan Kedah,
perlis, Kelantan dan Terengganu
dengan Siam dan British.

M1 3.2 Penasihat British · Menyatakan peranan Penasihat · Berwaspada · Penasihat


Mengancam British di Kedah, Perlis, Kelantan terhadap anasir British
Kedaulatan Negeri- dan Terengganu. luar.
Negeri Melayu Utara · Menghuraikan penerimaan
· Penasihat British di penasihat British di Kedah, Perlis,
Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu.
Kelantan dan · Menjelaskan tindakan penasihat
Terengganu. British yang menggugat kuasa
· Langkah British Sultan.
mengukuhkan kuasa
di Negeri-negeri
Melayu Utara
M2
3.3 Pemodenan Johor · Menyatakan jasa dan sumbangan · Kejituan misi · Sistem
Melambatkan Campur pemimpin dan pembesar Johor. menjamin birokrasi
Tangan British. · Memerihalkan tentang Sistem keunggulan moden.
· Temenggung Kangcu dan kepntingkan Surat negara. · Sistem kangcu
Daeng Ibrahim Sungai · Undang-
pemimpin · Membuat inferens pemodenan Johor Undang Tubuh
berwibawa (1825 – berjaya melambatkan campur Kerajaan
1862) tangan British. Johor.
· Sultan Abu Bakar
“Bapa Pemodenan
Johor” (1862 –
1895)
· Pemimpin Johor
yang berwibawa
· Johor di ambang
penjajahan british.

BAB 4 : KEKAYAAN EKONOMI SARAWAK MENDORONG PENJAJAHAN KELUARGA BROOKE

M2 4.1 Perpecahan Membuka · Menyatakan perpecahan di · Berwaspada · Wakil


Ruang Penjajahan kalangan pembesar membuka ruang terhadap anasir pemerintah
kepada penjajahan keluarga Brooke. luar.
· Memerihalkan peristiwa yang
membawa kepada pengambilan
Sarawak oleh James Brooke.
4.2 Keluarga Brooke · Menyatakan peringkat perluasan · Sanggup · Wilayah
Meluaskan kuasa kuasa di bawah pemerintahan berjuang
keluarga Brooke. mempertahankan
· Memerihalkan kerakusan keluarga negara.
brooke meluaskan kuasa.

M3 4.3 Keluarga Brooke · Menceritakan tindakan keluarga · Karisma · Majlis Tertinggi


Memantapkan Brooke memantapkan pentadbiran kepimpinan. · Majlis Negeri
Pentadbiran Sarawak. · Majlis
· Menghuraikan peranan pemimpin- Bahagian
pemimpin tempatan dalam · Perlembagaan
pentadbiran Sarawak. Sarawak 1941
· Mencerakinkan peranan Majlis
Tertinggi dan Majlis Negeri.
· Memerihalkan Perlembagaan
Sarawak 1941.

M3
4.4 Perubahan Ekonomi · Membincangkan perubahan · Memanfaatkan · Tanaman
di Bawah Pentadbiran ekonomi semasa pemerintahan aset negara. tradisional
Keluarga Brooke. keluarga Brooke. · Tanaman baru
· Menyatakan kesan perubahan
ekonomi kepada penduduk
tempatan.

M4 4.5 Perubahan Sosial di · Menilai perubahan sosial yang · Karisma · Dasar pecah
Bawah Pentadbiran dilaksanakan oleh keluarga Brooke kepimpinan. dan perintah
Brooke di Sarawak.
· Menyatakan kesan perubahan sosial
kepada penduduk tempatan.

BAB 5 :
KEKAYAAN EKONOMI SABAH MENARIK MINAT SYARIKAT BORNEO UTARA

M5 5.1 SBUB Bertapak di · Menyatakan nama-nama lain bagi · Berwaspada · Konsesi


Sabah Sabah. terhadap unsur- · Pajakan
· Memerihalkan pertapakan SBUB di unsur luar. · Piagam
Sabah.
· Menyenaraikan syarat-syarat yang
diberikan oleh kerajaan British untuk
menubuhkan Syarikat Borneo Utara
British.
M5 5.2 SBUB Mengukuhkan · Menerangkan usaha SBUB · Berfikiran · Majlis
Kuasa di Sabah mengukuhkan kuasa di Sabah. strategik dalam Penasihat
· Memahami struktur pentadbiran perancangan. · Residensi
SBUB di Sabah.
· Menjelaskan peranan Ketua Anak
Negeri dan Orang Tua di sabah.
· Menjelaskan bidang kuasa
Mahkamah Majistret dan Mahkamah
Anak Negeri di Sabah.
M6 5.3 SBUB · Menganalisis usaha SBUB · Memanfaatkan · Eksploitasi
Mengeksploitasi Hasil mengeksploitasi hasil bumi Sabah. aset negara. · Tanaman
Bumi Sabah · Menganalisis kesan perubahan tradisional
ekonomi kepada penduduk · Cukai & lesen
tempatan. · Tanaman baru
M6 5.4 Perubahan Sosial di · Menerangkan perubahan sosial · Kebijaksanaan · Sekolah latihan
Sabah yang dilaksanakan oleh SBUB di dalam membuat · Bandar-bandar
Sabah. keputusan baru
· Menamakan bandar-bandar baru menguntungkan
iaitu Kudat, sandakan, Tawau, Lahat negara.
Datu dan Jesselton.
· Menyatakan kesan perubahan sosial
kepada penduduk tempatan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (29 MEI - 2 JUN)

BAB 6 : BRITISH MENGEKSPLOIT EKONOMI

M7 6.1 Kegiatan Pertanian · Menyatakan bentuk pertanian yang · Memelihara dan · Pertanian
Dagangan dijalankan di negara kita. memanfaatkan dagangan
· Menyenaraikan jenis pertanian sara khazanah · Tamanan
diri dan pertanian dagangan di negara. dagangan
Tanah Melayu. · Sistem ka
· Tanaman
eksport
M7 6.2 Tanaman Baru · Menjelaskan jenis-jenis tanaman · Memperkasa diri · Tanaman
Memantapkan baru yang diperkenalkan di Tanah untuk dagangan
Ekonomi British Melayu. memajukan
· Menamakan lokasi tanaman baru negara.
diusahakan.
M8 6.3 Perkembangan · Memerihalkan perkembangan · Memperkasa diri · Negara
Perusahaan Getah. perusahaan Getah di Tanah Melayu. untuk naungan
· Faktor · Menyatakan faktor yang memajukan · Ladang
perkembangan mempengaruhi perkembangan negara. · Kebun kec
perusahaan getah. getah. · Sistem ibe
· Kemelesetan · Menyatakan tujuan Rancangan · Pelaburan
ekonomi dunia Sekatan Stevenson (1922) dan modal
menjejaskan rancangan Peraturan Getah · Cukai
perusahaan getah. Antarabangsa (1934). · kuota
M8 6.4 Perkembangan · Menghuraikan perkembangan · Memelihara dan · mendulan
Perusahaan perusahaan perlombongan di Tanah memanfaatkan · melampan
Perlombongan. Melayu. khazanah · Lombong
· Perkembangan · Menyenaraikan faktor negara. dedah
perlombongan bijih perkembangan perusahaan bijih · Pam kelik
timah. timah. · Palung
· Menyatakan tujuan Rancangan · Kapal kore
Peraturan Bijih Timah Antarabangsa
(1931) dan Majlis Bijih Timah
Antarabangsa (1934).
M9 6.5 Pengeluaran Hasil · Menerangkan pengeluran hasil · Memelihara dan · Meramu
Hutan. hutan di Tanah Melayu. memanfaatkan · Komersial
· Damar; Getah perca; · Menamakan hasil hutan dan hasil khazanah · Sistematik
Getah jelutong; laut yang dieskploitasi oleh British. negara. · Dwiekono
Rotan; Pembalakan.
· Dwieonomi

M9 6.6 Perkembangan · Menganalisis perubahan yang · Bertoleransi · Sistem ko


Ekonomi Membawa berlaku kesan daripada antara kaum asas · Sistem Ka
Perubahan perkembangan ekonomi. kekuatan negara
· Penggunaan buruh · Menyatakan cara kedatangan Malaysia.
luar. imigran Cina dan India ke Tanah
Melayu.
· Membandingkan cara kemasukan
imigran melalui sistem Kangani dan
sistem Kontrak.
6.6 · Perkembangan · Memerihalkan perkembangan · Bertoleransi
M9 sistem sistem pengangkutan dan antara kaum asas
pengangkutan dan perhubungan. kekuatan negara
perhubungan. · Menyenaraikan perkembangan Malaysia.
kemudahan insfrastruktur.
6.6 · Kemajuan · Menyenaraikan perkembangan · Bertoleransi
perkhidmatan kemudahan sosial. antara kaum asas
kesihatan dan · Menghubungkaitkan perkembangan kekuatan negara
kemudahan asas ekonomi dan kemudahan social. Malaysia.
lain. · Mengumpul maklumat tentang
· Kemunculan dan pembentukan bandar Kuala Lumpur,
perkembangan Ipoh dan Taiping.
bandar baru.
M
10 6.6 · Kepelbagaian · Memerihalkan perkembangan · Bertoleransi · Vernakular
pendidikan dalam sistem pendidikan hingga Perang antara kaum asas · Sekular
masyarakat Dunia Kedua. kekuatan negara
berbilang kaum. · Membandingkan sistem pendidikan Malaysia.
Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil.
ULANGKAJI
M
11
-
13
PEPERIKSAAN PENGGAL KEDUA
PENGGAL 3 : 14 OGOS – 29 NOVEMBER 2017

TEMA 4 TINDAK BALAS MASYARAKAT TEMPATAN TERHADAP PENJAJAH BRITISH

UNSUR DAN
KONSEP/
M TAJUK HASIL PEMBELAJARAN TINGKAH LAKU
ISTILAH
PATRIOTISME

BAB 7 : PERJUANGAN RAKYAT TEMPATAN MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA

M1 7.1 Perjuangan · Memerihalkan perjuangan · Sanggup · Subahat


Mengembalikan mengembalikan kedaulatan Kedah. berjuang · Penjajahan
Kedaulatan Kedah · Mengkasifikasikan perjuangan mempertahankan · Kedaulatan
pemimpin tempatan mengikut lokasi, negara. · Semangat
sebab, tujuan, cara dan kesan juang
perjuangan. · Rundingan
· Mengemukakan langkah-langkah
British menangani kebangkitan
pemimpin setempat.

M1 7.2 Dol Said Pahlawan · Menyatakan kebangkitan Dol Said · Mendaulatkan · Perjanjian
Naning sebagai pahlawan Naning. hak dan · Cukai
· Mengkasifikasikan perjuangan kewibawaan · Sepoi
pemimpin tempatan mengikut lokasi, bangsa. · Perang gerila
sebab, tujuan, cara dan kesan · Penderhaka
perjuangan.
· Mengemukakan langkah-langkah
British menangani kebangkitan
pemimpin setempat.
M1 7.3 Rentap Wira Sarawak: · Menceritakan perjuangan Rentap · Memartabatkan · Agi Idup, Agi
Agi Idup Agi Ngelaban Wira Sarawak: ‘Agi Idup, Agi perjuangan Ngelaban
Ngelaban’. pejuang-pejuang · lanun
· Mengkasifikasikan perjuangan negara.
pemimpin tempatan mengikut lokasi,
sebab, tujuan, cara dan kesan
perjuangan.
· Mengemukakan langkah-langkah
British menangani kebangkitan
pemimpin setempat.

M2 7.4 Sharif Masahor Wira · Menggalurkan perjuangan Sharif · Bersemangat · Pakatan sulit
Sarawak Masahor sebagai wira Sarawak. patriotik. · Perjuangan
· Mengkasifikasikan perjuangan · Kebangkitan
pemimpin tempatan mengikut lokasi,
sebab, tujuan, cara dan kesan
perjuangan.
· Mengemukakan langkah-langkah
British menangani kebangkitan
pemimpin setempat.

7.5 Dato’ Maharajalela · Menjelaskan kebangkitan Dato’ · Kejituan misi dan · Pengisytiharan
Pejuang Kebanggaan Maharajalela sebagai pejuang visi menjamin · Cukai
M2 Perak kebanggaan Perak. matlamat · Ketuanan
· Mengkasifikasikan perjuangan perjuangan. Melayu
pemimpin tempatan mengikut lokasi, · Amalan
sebab, tujuan, cara dan kesan perhambaan
perjuangan. · Adat resam
· Mengemukakan langkah-langkah
British menangani kebangkitan
pemimpin setempat.
M3 7.6 Yamtuan Antah · Menjelaskan kebangkitan Yamtuan · Menghargai jasa · Kedaulatan
Mempertahankan Antah mempertahankan kedaulatan tokoh-tokoh bangsa
Kedaulatan Seri Seri Menanti. negara. · Pertikaian
Menanti · Mengkasifikasikan perjuangan · Kebangkitan
pemimpin tempatan mengikut lokasi,
sebab, tujuan, cara dan kesan
perjuangan.
· Mengemukakan langkah-langkah
British menangani kebangkitan
pemimpin setempat.

M3 7.7 Dato’ Bahaman · Menceritakan perjuangan Dato’ · Mendaulatkan · Perang


Pahlawan Pahang Bahaman sebagai pahlawan hak dan saudara
Pahang. kewibawaan · Menceroboh
· Mengkasifikasikan perjuangan bangsa. · penderhaka
pemimpin tempatan mengikut lokasi,
sebab, tujuan, cara dan kesan
perjuangan.
· Mengemukakan langkah-langkah
British menangani kebangkitan
pemimpin setempat.

M4 7.8 Mat Salleh · Membincangkan perjuangan Mat · Kepimpinan · Perjuangan


Menyanggah SBUB Salleh menyanggah SBUB cemerlang dan Jihad
· Mengkasifikasikan perjuangan berkarisma. · Buruh paksa
pemimpin tempatan mengikut lokasi, · pengampunan
sebab, tujuan, cara dan kesan
perjuangan.
· Mengemukakan langkah-langkah
British menangani kebangkitan
pemimpin setempat.

M4 7.9 Antanom Pahlawan · Menerangkan perjuangan Antanom · Mendaulatkan · Menzalimi


Anak Rimba Berjiwa sebagai pahlawan anak rimba hak dan · menceroboh
Besar berjiwa besar. kewibawaan
· Mengkasifikasikan perjuangan bangsa.
pemimpin tempatan mengikut lokasi,
sebab, tujuan, cara dan kesan
perjuangan.
· Mengemukakan langkah-langkah
British menangani kebangkitan
pemimpin setempat.

M5 7.10 Tok Janggut Pejuang · Menilai kebangkitan Tok Janggut · Kepimpinan · Sentimen anti-
Jihad sebagai pejuang jihad. cemerlang dan British
· Mengkasifikasikan perjuangan berkarisma. · Jihad
pemimpin tempatan mengikut lokasi,
sebab, tujuan, cara dan kesan
perjuangan.
· Mengemukakan langkah-langkah
British menangani kebangkitan
pemimpin setempat.
M5 7.11 Haji Abdul Rahman · Menganalisis kebangkitan Haji Abdul · Mendaulatkan · Hak Allah
Limbong Pejuang Tani rahman Limbong sebagai pejuang hak dan · Syariah Islam
tani. kewibawaan · konsesi
· Mengkasifikasikan perjuangan bangsa.
pemimpin tempatan mengikut lokasi,
sebab, tujuan, cara dan kesan
perjuangan.
· Mengemukakan langkah-langkah
British menangani kebangkitan
pemimpin setempat.

KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT MARTABAT


BAB 8 : BANGSA

M6 8.1 Maksud Semangat · Menyatakan maksud semangat · Sanggup · Nasionalisme


Kebangsaan kebangsaan. berjuang
mempertahankan
negara.

M6 8.2 Perkembangan · Menerangkan perkembangan · Berani demi · Gerakan


Negara Luar Memberi semangat kebangsaan di negara maruah bangsa kesedaran
Inspirasi Perjuangan luar yang mempengaruhi dan negara. kebangsaan
kebangkitan semangat kebangsaan
di Tanah Melayu.
M6 8.3 Gerakan Islah · Memerihalkan gerakan Islah di · Berani demi · Gerakan Islah
Mencetuskan Tanah Melayu. maruah bangsa · Madrasah
Kesedaran · Menerangkan langkah yang diambil dan negara.
Kebangsaan oleh golongan Islah dalam
membangkitkan kesedaran
kebangsaan.
· Membangdingkan prinsip
perjuangan Kaum Muda dan Kaum
Tua.

M6 8.4 Intelektual · Memerihalkan pengaruh dan kesan · Membudayakan · Intelektual


Mematangkan pendidikan Agama, melayu, dan ilmu dalam Melayu
Perjuangan Inggeris dalam membangkitkan kehidupan. · Persatuan
semangat kebangsaan.
· Menjelaskan peranan golongan
intelektual dalam membangkitkan
semangat kebangsaan di Tanah
Melayu.

8.5 Perjuangan · Menilai sumbangan golongan · Kepelbagaian · Mata pena


M7 Nasionalisme Melalui wartawan dan penulis dalam strategi untuk · Penulisan
Mata Pena. gerakan kesedaran kebangsaan di mencapai Kreatif
· Peranan akhbar dan Tanah Melayu. matlamat yang
majalah Melayu. · Menyenaraikan tajuk, tujuan satu.
· Kegiatan penulisan, puisi, cerpen, novel,
persuratkhabaran di majalah dan akhbar yang
kalangan orang Cina menyalurkan idea perjuangan.
dan orang India.
· Kesedaran
kebangsaan melalui
penulisan kreatif.

M7 8.6 Kesepakatan · Mengemukakan nama, tujuan, · Memartabatkan · Pertubuhan


Menjamin Keutuhan bentuk dan kesan penubuhan badan perjuangan tokoh kebangsaan
Perjuangan. dan kesatuan Sebelum Perang negara.
· Kemunculan Dunia Kedua.
Pertubuhan Melayu. · Menganalisis peranan pertubuhan
· Persaudaraan dalam gerakan kesedaran
Sahabat Pena. kebangsaan di Tanah Melayu.
· Kesatuan Melayu · Membandingkan bentuk pergerakan
Muda. nasionalis golongan sederhana
· Pertubuhan orang dengan golongan radikal.
Cina dan India. · Membuat inferens keberkesanan
pergerakan nasionalis awal.

M8 Ulangkaji/Latih Tubi · Mengukuhkan kefahaman pelajar · Kecemerlangan


terhadap pelajaran yang lalu. ilmu pengetahuan
· Mengenalpasti topik yang sukar melahirkan
difahami. masyarakat
· Memberi penekanan terhadap topik terbilang -
yang sukar difahami. Menghargai ilmu
dalam kehidupan.

M 8,
9& P E P E R I K S AAN AK H I R TAH U N
11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (16 – 20 OKTOBER)
P E P E R I K S AAN AK H I R TAH U N

M
12
&
13 Kerja Krsus Sejarah · Pelajar dapat mengemukakan · ·
21/1: sekurang-kurangkan 2/4 jenis
sumber yang berkaitan dengan tajuk.
· Menyusun sumber sejarah mengikut
urutan dan menulis kapsyen