You are on page 1of 8

Samputita Sri Suktam

Om aruna kamala samstha tatrajah punja varna.


Kara kamala druteshta bhiti yugmambu jata
Manimakuta vicitralankritih padma mala.
Bahavatu bhuvana mata santatam srih sriyai namah

Om Lakshmi Ksheera Samudra Raaja Tanaya.


Sree Ranga Dhaameshvari
Daasi Bhootha Samasata Deva Vanithaam.
Lokaika Deepankuram
Sreeman Manda Kataaksha Labdha Vibhava.
Brahmendra Gangaadharam
Tvaam Trailokya Kudumbinim Sarasijam.
Vande Mukunda Priyam

Sloka 1
Om Srim hrim srim kamale kamala kamalalaye.
Prasida prasida srim hrim srim om
Sri mahalakshmi devyai namah.

Om durge smrta harasi bhiti masesa jantoh.


svasthaih smrta matimativa subham dadasi

Om hiranya varnam harinim. Survarna rajatrasrajam.


Chandram hiranmayim lakshmim. Jatavedo mamavaha.

Daridya dukha bhayaharini katvadanya.


Sarvopakara karanaya sadardra citta.

Sloka 2
Om Srim hrim srim kamale kamala kamalalaye.
Prasida prasida srim hrim srim om
Sri mahalakshmi devyai namah.

Om durge smrta harasi bhiti masesa jantoh.


svasthaih smrta matimativa subham dadasi

Tam ma avaha jatavedo. Lakshim anapagaminim.


Yasyam hiranyam vindeyam. Gamasvam purusanaham.

Daridya dukha bhayaharini katvadanya.


Sarvopakara karanaya sadardra citta.
Sloka 3
Om Srim hrim srim kamale kamala kamalalaye.
Prasida prasida srim hrim srim om
Sri mahalakshmi devyai namah.

Om durge smrta harasi bhiti masesa jantoh.


svasthaih smrta matimativa subham dadasi

Asvapurnam radhyamadyam.
Hastinadha prabodinim
Sriyam devi muphahvaya.
Srirma devi jusatham.

Daridya dukha bhayaharini katvadanya.


Sarvopakara karanaya sadardra citta.

Sloka 4

Om Srim hrim srim kamale kamala kamalalaye.


Prasida prasida srim hrim srim om
Sri mahalakshmi devyai namah.

Om durge smrta harasi bhiti masesa jantoh.


svasthaih smrta matimativa subham dadasi

Kam sosmitam hiranya prakaram.


Adram jvalantim trptam tarpayantim
Padme sthitham padma varnam.
Tamihopahvaye sriyam.

Daridya dukha bhayaharini katvadanya.


Sarvopakara karanaya sadardra citta.

Sloka 5

Om Srim hrim srim kamale kamala kamalalaye.


Prasida prasida srim hrim srim om
Sri mahalakshmi devyai namah.

Om durge smrta harasi bhiti masesa jantoh.


svasthaih smrta matimativa subham dadasi

Chandram prabhasam yasasa jvalantim.


Sriyam loke deva justam udaram.
Tam padminim saranamahan prapadye.
Alaksmirye nasyatam tvam vrnomi.
Daridya dukha bhayaharini katvadanya.
Sarvopakara karanaya sadardra citta.

Sloka 6

Om Srim hrim srim kamale kamala kamalalaye.


Prasida prasida srim hrim srim om
Sri mahalakshmi devyai namah.

Om durge smrta harasi bhiti masesa jantoh.


svasthaih smrta matimativa subham dadasi

Aditya varne tapasodijato.


Vanasapati stava vrksodha bilvah.
Tasya phalani tapasa nudantu.
Mayanta rayascha bahya alaksmih.

Daridya dukha bhayaharini katvadanya.


Sarvopakara karanaya sadardra citta.

Sloka 7

Om Srim hrim srim kamale kamala kamalalaye.


Prasida prasida srim hrim srim om
Sri mahalakshmi devyai namah.

Om durge smrta harasi bhiti masesa jantoh.


svasthaih smrta matimativa subham dadasi

Upaitu mam devasakhah.


Krissca manina saga.
Pradurbhutosmi rastresmin.
Kritim mrddhim dadantu me.

Daridya dukha bhayaharini katvadanya.


Sarvopakara karanaya sadardra citta.

Sloka 8

Om Srim hrim srim kamale kamala kamalalaye.


Prasida prasida srim hrim srim om
Sri mahalakshmi devyai namah.

Om durge smrta harasi bhiti masesa jantoh.


svasthaih smrta matimativa subham dadasi
Ksutpipasa malam jyestham.
Alaskmim nasya myaham
Abhutima samruddhinca.
Sarvan nurmuda me grhat.

Daridya dukha bhayaharini katvadanya.


Sarvopakara karanaya sadardra citta.

Sloka 9

Om Srim hrim srim kamale kamala kamalalaye.


Prasida prasida srim hrim srim om
Sri mahalakshmi devyai namah.

Om durge smrta harasi bhiti masesa jantoh.


svasthaih smrta matimativa subham dadasi

Gandhadvaram duradharsam.
Nityapustam karisinim.
Ishvarim sarva bhutanam.
Tami hopahvaye sriyam.

Daridya dukha bhayaharini katvadanya.


Sarvopakara karanaya sadardra citta.

Sloka 10

Om Srim hrim srim kamale kamala kamalalaye.


Prasida prasida srim hrim srim om
Sri mahalakshmi devyai namah.

Om durge smrta harasi bhiti masesa jantoh.


svasthaih smrta matimativa subham dadasi

Manasa kamama kutim.


Vacah satya masumahi.
Pasunahum rupa mannasya.
May srih srayatam yasah.

Daridya dukha bhayaharini katvadanya.


Sarvopakara karanaya sadardra citta.

Sloka 11

Om Srim hrim srim kamale kamala kamalalaye.


Prasida prasida srim hrim srim om
Sri mahalakshmi devyai namah.

Om durge smrta harasi bhiti masesa jantoh.


svasthaih smrta matimativa subham dadasi

Kardhamena prajabhuta.
Mayi sambhava kardhama.
Sriyam vasaya me kule.
Mataram padma malinim.

Daridya dukha bhayaharini katvadanya.


Sarvopakara karanaya sadardra citta.

Sloka 12

Om Srim hrim srim kamale kamala kamalalaye.


Prasida prasida srim hrim srim om
Sri mahalakshmi devyai namah.

Om durge smrta harasi bhiti masesa jantoh.


svasthaih smrta matimativa subham dadasi

Apah srjantu snigdhani.


Ciklita vasa me grhe.
Nica devim mataram.
Sriyam vasaya me kule.

Daridya dukha bhayaharini katvadanya.


Sarvopakara karanaya sadardra citta.

Sloka 13

Om Srim hrim srim kamale kamala kamalalaye.


Prasida prasida srim hrim srim om
Sri mahalakshmi devyai namah.

Om durge smrta harasi bhiti masesa jantoh.


svasthaih smrta matimativa subham dadasi

Ardram puskarinim pustim.


Pingalam padma malinim.
Candram hiranmayim lakshmin.
Jatavedo mamavaha.

Daridya dukha bhayaharini katvadanya.


Sarvopakara karanaya sadardra citta.

Sloka 14

Om Srim hrim srim kamale kamala kamalalaye.


Prasida prasida srim hrim srim om
Sri mahalakshmi devyai namah.

Om durge smrta harasi bhiti masesa jantoh.


svasthaih smrta matimativa subham dadasi

Ardram yahkarinim yastim.


Survarnam hema malinim.
Suryam hiranmayim lakshim.
Jatavedo mamavaha.

Daridya dukha bhayaharini katvadanya.


Sarvopakara karanaya sadardra citta.

Sloka 15

Om Srim hrim srim kamale kamala kamalalaye.


Prasida prasida srim hrim srim om
Sri mahalakshmi devyai namah.

Om durge smrta harasi bhiti masesa jantoh.


svasthaih smrta matimativa subham dadasi

Tam ma avaha jatavedo.


Laksmim anapamimim.
Yasyam hiranmyam prabhutam.
Gavo dasyosvan vindeyam purusanaham.

Daridya dukha bhayaharini katvadanya.


Sarvopakara karanaya sadardra citta.

Sloka 16

Om Srim hrim srim kamale kamala kamalalaye.


Prasida prasida srim hrim srim om
Sri mahalakshmi devyai namah.

Om durge smrta harasi bhiti masesa jantoh.


svasthaih smrta matimativa subham dadasi

Yah sucih prayato bhutava.


Juhuya dajva manvaham.
Suktam panca dasascaranca.
Sri kamah satatam japet.

Daridya dukha bhayaharini katvadanya.


Sarvopakara karanaya sadardra citta.

Om Srim hrim srim kamale kamala kamalalaye.


Prasida prasida srim hrim srim om
Sri mahalakshmi devyai namah. (... 3x)

Om Sarva mangala mangalye. Sive sarvardha sadhika.


Saranye tryambike devi. Narayani namostute.

[Sri Durga Saptasloki Stotram]

Om asya sri durga saptasloki stotra mantrasya.


Narayan rishih. Anustup chandah.
Sri Maha kali. Sri Maha lakshmi, Sri maha saraswatyo devataha.
Sri durgamba prityardham.
Saptasloki durga pathe viniyogah.

Om jnanina mapi cetamsi. Devi bhagawati hi sa.


Balada krsya mohaya. Mahamaya prayacchati (1)

Om durge smrta harasi bhiti masesa jantoh.


svasthaih smrta matimativa subham dadasi
Daridya dukha bhayaharini katvadanya.
Sarvopakara karanaya sadardra citta. (2)

Om Sarva mangala mangalye. Sive sarvardha sadhika.


Saranye tryambike devi. Narayani namostute.(3)

Om saranagata dinarta.Paritrana parayane.


Sarvasyatri hare devi. Narayani namostute.(4)

Om sarva svarupe sarvese. Sarva sakti samanvite.


Bhayebhyah strahi no devi. Durge devi namsotute(5)

Om roganasesa napahamsi tusta. Rusta tu kaman sakala nabhistam.


Tvam asritanam na vipannaranam.Tvam asritahya srayatam prayanti.(6)
Om sarva badha prasamanam. Trailokyasya akhileshwari.
Evameva tvaya karya.Asmadvairi vinisanam. (7)