You are on page 1of 1

Konstruksionet e drurit Niveli i studimeve: BACHELOR

Instituti i arsimit të lartë Viti akademik: 2017/2018


Kolegji UBT Programi studimor: NDËRTIMTARI
Departamenti i Ndërtimtarisë Semestri: V

Detyra e dytë
Të bëhet dimensionimi përkatësisht caktimi i përmasave të prerjeve tërthore të
elementeve përbërëse të mbajtësit nga druri monolit përkatësisht elementet vertikale
(Pos_Sh_1, Pos_Sh_2 dhe Pos_Sh_3) nëse pas analizës statike nga veprimet e përhershme
dhe të përkohshme kanë rezultuar forcat aksiale në shtypje paralel më fibra Ng=_____ kN
dhe Nq= _____ kN, klasa e drurit të pranohet C-_____ , vlera e koeficientit kmod.=_____,
lagështia e masës së drurit 12% ndërsa prerja tërthore e elementeve të trajtohen si të plota
pra pa dobësime (Abruto).
Shtylla_2
y NEd 1,5NEd 2NEd Shtylla_1
z z

x
b

b
y y
B C D
h3=____m
Shtylla_3

h=nb h
Shtylla_2
Shtylla_1

h1=____m

Shtylla_3
h2____m

E z

A F

L1=____m L2=_____m D

Studenti: Asistenti i lëndës:

__________________ Armend Mujaj,Phdc


d / dh / d / d / d / d
08 / 12 / 15 / 12 / ’17 ___________________