You are on page 1of 11

TAJUK : FAKTOR-FAKTOR PENINGKATAN MASALAH DISIPLIN PELAJAR.

Jadual 1: Jadual Matriks Kajian Literatur


Rujukan Ringkasan Dapatan Utama Kerangka Metodologi Nota
( Reference) (Summary) (Key Findings) Teoretikal (Methodology)
Yahya Bin Buntat, - Lima faktor yang - Faktor-faktor Tidak - Kaedah kajian - Kelebihan
Saidi Bin Daud. mempengaruhi yang mempunyai
Faktor-faktor Yang berlakunya masalah mempengaruhi kerangka Kaedah kajian ini adalah i. Analisis dapatan
Mempengaruhi disiplin telah berlakunya teorikal. kajian berbentuk kajian yang
Masalah Disiplin Di dibataskan bagi kajian masalah disiplin deskriptif iaitu satu ditunjukkan adalah
Kalangan Pelajar- ini iaitu factor di kalangan kajian tentang fenomena jelas dan mudah
pelajar Sekolah pengaruh ibubapa, pelajar sekolah semasa yang bertujuan difahami.
Menengah di Sekitar rakan sebaya, sikap menengah di untuk memberi
Daerah Klang pelajar dan peraturab Daerah Klang, penjelasan yang - Kelemahan
Selangor sekoalah. Selangor. menyeluruh dan tepat
- Seramai 302 orang tentang sesuatu persoalan i. Penyelidik
responden telah terlibat yang dikaji. menggunakan satu
dengan kajian ini. instrumen kajian
sahaja iaitu soal
- Populasi selidik.

Terdiri daripada pelajar


tingkatan empat, iaitu
seramai 1493 orang dari
empat buah sekolah
menengah di sekitar
Daerah Klang, Selangor.
Bilangan sampel seramai
302 orang . Sampel
terdiri daripada pelajar
yang mempunyai
masalah disiplin di
sekolah masing-masing
- Instrumen

Soal selidik :
i. Bahagian A – 6
soalan
mengenai
biodata
responden.
ii. Bahagian B -
Soalan
mengenai
faktor - faktor
yang telah di
kenal pasti
yang dapat
mempengaruhi
masalah
disiplin pelajar
di sekolah.

Azizi Bin Yahaya, - Faktor-faktor yang - Faktor penyebab Tidak - Rekabentuk kajian - Kelebihan
Rohaya Binti Ahmad. mengakibatkan masalah disiplin mempunyai
Faktor-faktor berlakunya masalah murid di sekolah. kerangka Kajian in adalah i. Penyelidik
Penyebab Masalah disiplin di kalangan teorikal. berbentuk kajian kes. menerangkan
Disiplin Sekolah. pelajar iaitu diri murud, setiap faktor
ibubapa atau dengan jelas dan
keluarga,masyarakat,se terperinci.
kolah, media massa,
kerajaan dan rakan - Kelemahan
sebaya.
i. Penyelidik tidak
menyatakan
populasi , sampel
dan instrumen
kajian secara
terperinci.

Khalim Zainal, Wan - Keberkesanan - Faktor-faktor Tidak - Rekabentuk kajian - Kelebihan


Zulkifli Wan Hassan Pendekatan Islam yang mempunyai
(2009). Pendekatan dalam menyelesaikan menyebabkan kerangka Kajian ini adalah i. Analisis dapatan
Islam dalam masalah disipilin tegar pelajar terus teorikal. berbentuk kajian kes. kajian yang
Menangani Masalah di kalangan pelajar mengulangi ditunjukkan adalah
Disiplin Tegar Dalam Islam. tingkah laku tidak jelas dan mudah
Kalangan Pelajar berdisiplin di - Populasi
difahami.
Sekolah : Satu Kajian sekolah.
Kes. Journal Of - Sampel kajian terdiri
Islamic and Arabic daripada 10 orang pelajar - Kelemahan
Education 1(2) 2009, tingakatan 4 yang i. Penyelidik
1-14 menghadapi masalah menggunakan satu
disiplin tegar di sebuah instrument kajian
sekolah di pinggir sahaja iaitu
bandaraya Kuala
temubual.
Lumpur.

- Instrumen
Temubual :
Temubual dijalanlan
terhadap pelajar tingkatan
4 yang mempunyai
masalah didisiplin.

Zainudin Sharif - Objektif kajian ini - Faktor-faktor Tidak - Rekabentuk kajian - Kelebihan
,Norazmah adalah: yang mempunyai
Mohamad Roslan i. Mengenalpas mempengaruhi kerangka Kajian ini adalah i. Analisis dapatan
(2011). Faktor-Faktor ti faktor latar remaja terlibat teorikal. berbentuk deskriptif iaitu kajian yang
Yang Mempengaruhi belakang diri dalam masalah menggunakan kaedah ditunjukkan adalah
Remaja Terlibat sendiri sosial di Sekolah soal selidik untuk jelas dan mudah
Dalam Masalah remaja yang Tunas Bakti, mendapatkan maklumat. difahami.
Sosial Di Sekolah terlibat Sungai Lereh
Tunas Bakti, Sungai dengan yang terletak di - Skop kajian - Kelemahan
Lereh, Melaka. masalah negeri Melaka.
Journal of Education sosial. - Dapatan kajian Skop kajian ini hanya i. Penyelidik
Psychology & ii. Mengenalpas menunjukkan fokus kepada faktor- menggunakan satu
Counseling, volume ti faktor latar faktor diri sendiri faktor yang mendorong instrument kajian
1 Mac 2011, Pages belakang paling remaja di Sekolah Tunas sahaja iaitu soal
115-140 / ISSN: keluarga mempengaruhi Bakti, Sungai Lereh, selidik.
2231-735X remaja yang remaja terlibat Melaka terlibat dengan
terlibat dalam dalam masalah masalah sosial mengikut
masalah sosial berbanding empat faktor iaitu faktor
sosial faktor-faktor lain. diri sendiri, faktor latar
belakang keluarga, faktor
pengaruh rakan sebaya
- Empat faktor diambil dan faktor permasalahan
kira dalam persekitaran sekolah.
mendapatkan dapatan
kajian. Faktor tersebut - Populasi
adalah faktor diri
sendiri, faktor latar Terdiri daripada Sekolah
belakang keluarga, Tunas Bakti , Sungai
bentuk pengaruh rakan Lereh,Melaka iaitu
sebaya dan seramai 110 orang
permasalahan yang pelajar.
wujud di persekitaran
sekolah - Instrumen

Soal selidik :
i. Bahagian A –
mengenai
demografi
responden.
ii. Bahagian B -
40 soalan bagi
mendapatkan
dan mengenal
pasti objektif
kajian. Pecahan
item terbahagi
kepada empat
bahagian iaitu
faktor latar
belakang diri
sendiri, faktor
latar belakang
keluarga,
bentuk
pengaruh rakan
sebaya dan
permasalahan
persekitaran
sekolah.

Rohaya Hashim, - Kajian ini bertujuan - Dapatan kajian Tidak - Skop kajian - Kelebihan
Ruhani Mat Min. mengenal pasti corak menunjukkan mempunyai
Pelajar melanggar interaksi keluarga bahawa kerangka Interaksi keluarga dan i. Bagi tujuan
disiplin sekolah: dalam kalangan pelajar pendidikan ibu teorikal konsep kendiri dalam kebolehpercayaan
Kaitan interaksi menlanggar disiplin dan bapa, kalangan pelajar-pelajar set soal selidik
keluarga terhadap sekolah serta kaitannya pekerjaan ibu dan yang melanggar disiplin yang digunakan,
konsep kendiri. dengan konsep kendiri. bapa serta sekolah di Kuala dua peringkat
Jurnal Kemanusiaan - Seramai 313 orang pendapatan Terengganu. kajian dijalankan.
Bil.18 pelajar yang terlibat keluarga ii. Analisis dapatan
dalam masalah disiplin menyumbang - Populasi kajian yang
dari daerah Kuala dalam perbezaan ditunjukkan adalah
Terengganu terlibat interaksi keluarga Enam belas buah sekolah jelas dan mudah
dalam kajian ini. dalam kalangan menengah di daerah difahami.
pelajar yang Kuala Terengganu yang
melanggar melaporkan jumlah kes - Kelemahan
disiplin. salahlaku pelajar yang i. Penyelidik
tertinggi. Daerah Kuala menggunakan satu
Terengganu instrument kajian
sahaja iaitu soal
selidik.
- Instrumen

Soal selidik :
Bagi tujuan
kebolehpercayaan set
soal selidik yang
digunakan, dua peringkat
kajian dijalankan. Versi
asal Skala Konsep
Kendiri dan Skala
Interaksi Keluarga telah
digunakan dalam kajian
rintis pertama. Seramail
40 orang pelajar
tingkatan 4 di sebuah
sekolah menengah di
Kuala Terengganu
terlibat dalam kajian
rintis ini

Muhammed Sharif - Kajian ini bertujuan - Keseluruhan hasil Tidak - Skop kajian - Kelebihan
Mustaffa,Suria Abd untuk mengenal pasti kajian mempunyai
Jamil (2012). faktor-faktor masalah menunjukkan kerangka Faktor-faktor masalah i. Analisis dapatan
Mengenal Pasti ponteng di kalangan bahawa punca teorikal. ponteng di kalangan kajian yang
Punca-Punca pelajar Sekolah utama berlakunya pelajar Sekolah ditunjukkan adalah
Masalah Ponteng Di Kebangsaan Kangka ponteng di Kebangsaan Kangka jelas dan mudah
Kalangan Pelajar Tebrau. kalangan pelajar Tebrau difahami.
Sekolah Rendah: - Objektif kajina : ialah faktor diri,
Satu Kajian Kes. i. Mengenal faktor hubungan - Populasi - Kelemahan
Journal of pasti samada keluarga, faktor
Educational faktor diri rakan, faktor sikap Seramai 30 orang iatu 30 i. Penyelidik
Psychology & menyebabkan guru dan faktor peratus dari 100 orang menggunakan satu
Counseling, Volume pelajar prasarana sekolah. pelajar tahun 6 yang instrument kajian
6 June 2012, Pages ponteng dipilih mengikut rekod sahaja iaitu soal
50-73 / ISSN: 2231- sekolah. kehadiran harian mereka, selidik.
735X ii. Mengenal juga dilihat rekod
pasti samada kehadiran kelas tambahan
faktor yang wajib dihadiri
hubungan sebagai persediaan
keluarga peperiksaan UPSR pada
menyebabkan bulan September.
pelajar
ponteng - Instrumen
sekolah. Soal selidik :
iii. Mengenal i. Bahagian A -
pasti samada berkaitan latar
faktor belakang
pergaulan reponden
rakan kajian.
menyebabkan ii. Bahagian B -
pelajar terdiri daripada
ponteng 50 soalan
sekolah. objektif
iv. Mengenal
pasti samada
faktor sikap
guru
menyebabkan
pelajar
ponteng
sekolah.
v. Mengenal
pasti samada
faktor
prasarana
sekolah
menyebabkan
pelajar
ponteng
sekolah.
- Teknik persampelan
rawak mudah telah
digunakan untuk
mengenal pasti 32
orang responden iaitu
pelajar-pelajar tahun 6
untuk kajian ini
Muhammed Sharif - Kajian ini bertujuan - Keseluruhan hasil Tidak - Rekabentuk kajian - Kelebihan
Mustaffa 1, Suria untuk mengenal pasti kajian mempunyai
Abd Jamil (2012). faktor-faktor masalah menunjukkan kerangka Kajian ini adalah i. Analisis dapatan
Mengenal Pasti ponteng di kalangan bahawa punca teorikal/ berbentuk kajian kes kajian yang
Punca-Punca pelajar Sekolah utama berlakunya secara tinjauan dan ditunjukkan adalah
Masalah Ponteng Di Kebangsaan Kangka ponteng di berbentuk deskriptif. jelas dan mudah
Kalangan Pelajar Tebrau. kalangan pelajar Menurut Mohd Majid difahami.
Sekolah Rendah: - Objektif kajian : ialah faktor diri, (1998), penyelidikan
Satu Kajian Kes. i. Mengenal faktor hubungan deskriptif merupakan - Kelemahan
Journal of pasti samada keluarga, faktor penyelidikan yang
Educational faktor diri rakan, faktor sikap bermatlamat untuk i. Penyelidik
Psychology & menyebabkan guru dan faktor menerangkan sesuatu menggunakan satu
Counseling, Volume pelajar prasarana sekolah. masalah yang sedang instrument kajian
6 June 2012, Pages ponteng Implikasi dari berlaku. sahaja iaitu soal
50-73 / ISSN: 2231- sekolah. kajian ini ialah
selidik.
735X ii. Mengenal pihak sekolah dan - Populasi
pasti samada ibu bapa harus
faktor mengambil Kajian dilakukan hanya
hubungan inisiatif di Sekolah Kebangsaan
keluarga bagaimana proses Kangka Tebrau di Daerah
menyebabkan membimbing Pasir Gudang, Johor ke
pelajar pelajar-pelajar atas pelajar-pelajar tahun
ponteng agar tidak 6, Populasi kajian ini
sekolah. terpengaruh adalah seramai 30 orang
iii. Mengenal dengan tindakan iatu 30 peratus dari 100
pasti samada rakan pelajar yang orang pelajar tahun 6
faktor negatif. yang dipilih mengikut
pergaulan rekod kehadiran harian
rakan mereka, juga dilihat
menyebabkan rekod kehadiran kelas
pelajar tambahan yang wajib
ponteng dihadiri sebagai
sekolah. persediaan peperiksaan
iv. Mengenal UPSR pada bulan
pasti samada September.
faktor sikap
guru - Instrumen
menyebabkan
pelajar Soal selidik :
ponteng i. Bahagian A -
sekolah. berkaitan latar
v. Mengenal belakang
pasti samada reponden
faktor kajian.
prasarana
sekolah ii. Bahagian B -
menyebabkan terdiri daripada
pelajar 50 soalan
ponteng objektif. Soalan
sekolah. ini dibahagikan
kepada 5
kelompok
varian. Setiap
kelompok
varians
mengandungi
10 item.

Hafizah binti sa’ari - Kajian ini bertujuan - Rakan sebaya Tidak - Kajian yang dijalankan - Kelebihan
April 2007 , untuk mendapatkan memberikan mempunyai adalah menggunakan
Persepsi pelajar maklum balas daripada pengaruh yang kerangka kaedah kaji selidik . Analisis dapatan kajian yang
terhadap kegiatan pelajar tentang persepsi lebih kepada teorikal untuk mendapatkan ditunjukkan adalah jelas dan
merokok dalam mereka tentang tabiat merokok ini persepsi pelajar terhadap mudah difahami.
Kalangan pelajar kegiatan merokok. berbanding kegiatan merokok
sekolah. Satu dengan pengaruh - Kelemahan
tinjauan di sekolah - Kajian ini adalah untuk daripada ibubapa. - Responden yang terlibat
Menengah mengkaji beberapa - Pelajar juga adalah dalam kalangan Penyelidik menggunakan
kebangsaan kangkar faktor yang mempunyai pelajar sekolah satu instrument kajian sahaja
pulai, johor mempengaruhi tabiat pengetahuan yang melibatkan 131 orang iaitu soal selidik.
merokok. tinggi tentang responden dari Sekolah
kesan dan akibat Menengah Kebangsaan
rokok kepada Kangkar Pulai, Johor.
- Perbuatan merokok ini kesihatan diri . Instrumen kajian yang
dilihat berkait rapat digunakan ialah
dengan masalah set soal selidik
disiplin pelajar kerana
akan mempengaruhi - Terbahagi kepada dua
pergaualan pelajar. bahagian ,
i. Bahagian A :
berkaitan latar
belakang responden
dan
ii. Bahagian B :
Soalan berskala
berdasarkan Skala
Likert iaitu Sangat
Tidak Setuju (STS),
Tidak Setuju (TS),
Tidak
- Pasti (TP), Setuju (S) dan
Sangat Setuju (SS) Data
dan maklum balas yang
- diperolehi diproses dan
dianalisa secara
kuantitatif menggunakan
perisian SPSS (
- Statistical Package for
the Social Science) versi
13 bagi mendapatkan
kekerapan,
- peratus dan min.

Asma Nabihah Binti - Kajian ini dijalankan - Dapatan Tidak - Rekabentuk kajian - Kelebihan
Abd Rahman Mac unutk mengenalpasti menunjukkan mempunyai
2004 faktor-faktor pelajar faktor sikap kerangka Kajian ini adalah i. Analisis dapatan
Faktor-faktor yang FELDA ponteng ibubapa dan teorikal. berbentuk deskriptif iaitu kajian yang
mendorong pelajar sekolah yang penjaga, tekanan menggunakan kaedah ditunjukkan adalah
felda ponteng sekolah melibatkan pelajar pelajar dan media soal selidik untuk jelas dan mudah
: Satu kajian di tingkatan 1,2 dan 4 di massa adalah mendapatkan maklumat. difahami.
Sekolah Menengah Sekolah Menengah Air penyebab pelajar
Air Tawar , Kota Tawar, Kota Tinggi FELDA ponteng - Kelemahan
Tinggi Johor Johor. sekolah. - Populasi
- i. Penyelidik
Terdiri daripada pelajar menggunakan satu
tingkatan 1,2 dan 4 di instrument kajian sahaja
Sekolah Menengah Air iaitu soal selidik.
Tawar, Kota Tinggi
Johor.

- Instrumen

Soal selidik :
i. Bahagian A -
berkaitan latar
belakang
reponden
kajian.
ii. Bahagian B -
terdiri daripada
50 soalan
objektif

Mahadi Bin Hj. - Kajian ini bertujuan - Hasil kajian Tidak - Rekabentuk kajian - Kelebihan
Khalid untuk mengenal pasti menunjukkan mempunyai
(2007).Tingkah Laku masalah tingkah laku tingkah laku buli kerangka Kajian yang dijalankan ii. Analisis dapatan kajian
Buli Dalam Kalangan buli dalam kalangan dari jenis verbal teorikal. adalah berbentuk yang ditunjukkan adalah
Pelajar Sekolah pelajar SMKA di merupakan deskriptif dengan jelas dan mudah
Menengah Sarawak. tingkah laku buli menggunakan kaedah difahami.
Kebangsaan Agama - Responden dipilih yang paling tinjauan.
Di Sarawak. Seminar berdasarkan kaedah dominan - Kelemahan
Penyelidikn persampelan rawak dilakuakan oleh - Populasi
Pendidikan Institute berstara. pelajar. i. Penyelidik
Batu Lintang Tahun - Ciri-ciri tingkah laku - Selain itu, Seramai 2460 orang menggunakan satu
2007 buli dari jenis fizikal penyelidik juga pelajar tingkatan 2 dan instrument kajian
merupakan ciri-ciri mendapati bahawa tingkatan 4 SMKA di sahaja iaitu soal
tingkah laku buli yang punca tingkah Sarawak. selidik.
paling dominan laku buli adalah
dilakukan oelh pembuli pembuli ingin - Instrumen
dan mangsa buli. menunjukkan
dirinya kuat, Soal selidik :
manakala dalam i. Bahagian A :
kalangan pelajar maklumat
yang menjadi pelajar.
mangsa buli ii. Bahagian B :
adalah dikalangan jenis tingkah
umur yang lebih laku buli.
muda. iii. Bahagian C :
Ciri-ciri
pembuli dan
mangsa buli.
iv. Bahagian D :
Punca tingkah
laku buli.
v. Bahagian E :
Kesan tingkah
laku buli.
vi. Bahagian F :
Program
pencegahan
tingkah laku
buli di sekolah.