You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU AZIZAH

(Sekolah Kluster Kecemerlangan)

BORANG MAKLUM BALAS PROGRAM

Nama program

Tarikh

Tempat
Penganjur

Skala penilaian

1 2 3 4
Sangat tidak setuju Kurang setuju Setuju Sangat setuju

Sila tandakan (√) di petak yang berkenaan

Bil Perkara 1 2 3 4
1 Masa dan tempat yang sesuai.
2 Objektif yang ditetapkan tercapai.

3 Aktiviti yang dijalankan menyeronokkan.

Peserta telah melibatkan diri secara aktif


4
dalam aktiviti yang telah dirancang.

5 Penyampaian penceramah menarik.

Aktiviti yang dirancang telah dijalankan


6
secara terurus.

Cadangan penambahbaikan

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA DAN MAKLUM BALAS YANG DIBERIKAN