You are on page 1of 5

5.

membuat
Jika cikgu
kerja yang
tiada
berfaedahdi
dalam
sahaja. kelas,
saya
4. membaca
buku untuk
rekod Nilam.
3. membuat
kerja sendiri
dengan
senyap
2. mengikut
arahan
daripada
ketua kelas
dan penolong.
1.
mengawal
diri saya
sendiri.