You are on page 1of 6

Zadaci nastave

-Obrazovanje:
-Materijalni zadaci
Materijalni (obrazovni) zadatak nastave opisuje
očekivano znanje i razumijevanje koje učenici treba da
steknu. Obuhvata matematičke pojmove, definicije,
teoreme, dokaze, terminologiju i simbole koje učenici
treba da usvoje. Najčešće počinju sljedećim glagoskim
imenicima:
 Upoznavanje
 Pokazivanje
 Ukazivanje
 Usvajanje
 Sticanje
 Razumijevanje
 Proširivanje
 Formiranje ...

Npr. Materijalni zadatak nastavnog programa


(Pravilnik o nastavnom planu i programu za peti
razred osnovnog obrazovanja i vaspitanjea);
Usvajanje osnovnih činjenica o skupovima,
relacijama i preslikavanjima.

Primjeri:
1. Osposobljavanje učenika da sadržaj Pitagorine
teoreme ponovi sopstvenim riječima.
2. Usvajanje simboličkog zapisa Pitagorine
teoreme
3. Upoznavanje učenika sa pojmom valjka i
njegovim osnovnim dijelovima
4. Usvajanje formula za površinu i zapreminu valjka
5. Dokazivanje osnovnih svojstava logaritama.

Napomena:
Prenaglašavanjem materijalnih zadataka učenici
stiču znanje na nivou reprodukcije koje kasnije
ne mogu primjeniti.
-Funkcionalni zadaci
Funkcionalni (formalni) zadaci nastave odnose se na
razvoj sposobnosti. Usvajanjem znaja učenici razvijaju
pamćenje ali je neophodno da oni, u tom procesu, razviju
i druge psihičke procese:
suđenje,
uopštavanje,
zaključivanje,
pažnju,
maštu.
Razvijanje misaonih sposobnosti učenike osposobljava za
doživotno učenje što je jedan od permanentnih zadataka
obrazovanja. Načešće počinju sljedećim galgolskim
imenicama:
 Razvijanje, osposobljavanje
 Usavršavanje, jačanje,
 Formiranje, uvježbavanje,
 Navikavanje, izgrađivanje..

Neki opšti funkcionalni zadaci matematike su:


Razvijanje logičkog, analitičkog I proceduralnog
(algoritamaskog) mišljenja,
razvijanje sposobnosti rješavanja problemskih
zadataka,
uvježbavanje konstrukcija lenjirom I šestarom,

formiranje matematičkog problema iz praktičnog


problema.
Prilikom određivanja funkcionalnih zadataka za neku
nastavnu jedinicu potrebno ih je konkretizovati.

Primjer.
Funkcionalni zadatak nastavnog programa (Pravilnik
o nastavnom planu I programu za peti razred
osnovnog obrazovanja I vastpitanja):
osposobljavanje učenika za preciznost u mjerenju,
crtanju I geometrijskim konstrukcijama.

Primjeri konkretizacije funkcionalnih zadataka:


1. Osposobljavanje učenika da primjenjuju
Pitagorinu teoremu u zadacima
2. Razvijanje sposobnosti samostalnog skiciranja
geometrijski figura.
3. Uvježbavanje konstrukcije značajnih tačaka
trougla
4. Funckionalne I materijalne zadatke nastave ne
treba posmatrati odvojeno, znanje I sposobnosti
su neodvojivi. Ne mogu se razvijati sposobnosti
ako ne postoji prethodna baza znanja
Vaspitanje:
Vaspitni zadaci
Vaspitnim zadacima izražava se formiranje učenikove
ličnosti tokom nastave. Matematičkim obrazovanjem kod
učenika se razvijaju neke pozitivne osobine ličnosti, kao
što su upornost, preciznost, tačnost, ekonomičnost,
urednost, istinoljubivost i slično.
Ostvarivanjem vaspitnih zadataka učenici se pripremaju
za aktivnu ulogu u životu i razvija se njihov kritički odnos
prema stvarnosti. Najčešće se počinju sljedećim
glagoskim imenicama: formiranje, navikavanje,
razvijanje...
Npr. Vaspitni zadatak nastavnog programa (Pravilnik o
nastavnom planu i programu za peti razred osnovnog
obrazovanja i vaspitanja): razvijanje kulturnih, radnih,
etičkih i estetskih navika učenika, kao i matematičke
radoznalosti.
Još primjera.
1. Razvijanje vještine pismene i usmene komunikacije
2. Razvijanje vještine komunikacije u socijalnoj grupi
3. Sticanje vještina tačnosti, preciznosti i urednosti u
radu
Važno je napomenuti da se obrazovna i vaspitna funkcija
nastave ne mogu ostavrivati odvojeno i nezavisno jedna
od druge. One se stalno prožimaju i dopunjavaju,
djelujući jedna na drugu.
Realizacija vaspitnih zadataka ne podrazumijeva posebnu
etapu nastavanog rada na času. Oni se realizuju u
jedinstvenu sa ostalim zadacima nastavnog časa.