You are on page 1of 1

1

Word list
occur v *** /əˈkɜː(r)/ human-induced adj /ˌhjuːmən ɪnˈʤuːst/
Change occurrence n C ** /əˈkʌrəns/ humble /ˌhʌmb(ə)l
change a nappy /ˌtʃeɪndʒ ə ˈnæpi/ proceed v *** /prəˈsiːd/    beginnings n pl    bɪˈgɪnɪŋz/
change a light bulb /ˌtʃeɪndʒ ə procedure n C *** /prəˈsiːdʒə(r)/ icebreaker n C /ˈaɪsˌbreɪkə(r)/
  ˈlaɪtˌbʌlb/ research n U *** /rɪˈsɜː(r)tʃ, ill-at-ease adj /ˌɪl ət ˈiːz/
change a plug /ˌtʃeɪndʒ ə plʌg/   ˈriːsɜː(r)tʃ/ in a similar /ɪn ə ˈsɪmɪlə(r)
change a tyre /ˌtʃeɪndʒ ə ˈtaɪə(r)/ researcher n C /rɪˈsɜː(r)tʃə(r),   vein    ˌveɪn/
adapt v ** /əˈdæpt/   ˈriːsɜː(r)tʃə(r)/ in short supply /ɪn ˌʃɔː(r)t səˈplaɪ/
alter v ** /ˈɔːltə(r)/ spectate v /spekˈteɪt/ intrusion n C * /ɪnˈtruːʒ(ə)n/
convert v ** /kənˈvɜː(r)t/ spectator n C * /spekˈteɪtə(r)/ jot (sth) down v /ˌʤɒt ˈdaʊn/
shift (away) /ˌʃɪft (əˈweɪ) stable adj ** /ˈsteɪb(ə)l/ live up to /ˌlɪv ˈʌp tʊ
   from/towards v    frəm/təˈwɔː(r)dz/ stability n U ** /stəˈbɪləti/   expectations    ˌekspekˈteɪʃ(ə)nz/
switch v *** /swɪtʃ/ tired adj *** /ˈtaɪə(r)d/ long-standing v /ˌlɒŋ ˈstændɪŋ/
transfer v *** /ˈtrænsfɜː(r)/ tiredness n U /ˈtaɪə(r)dnəs/ map (sth) out v /ˌmæp ˈaʊt/
transform v ** /trænsˈfɔː(r)m/ true adj *** /truː/ meet expectations /miːt
vary v *** /ˈveəri/ truth n U *** /truːθ/   ˌekspekˈteɪʃ(ə)nz/
wise adj ** /waɪz/ overwhelming adj * /ˌəʊvə(r)ˈwelmɪŋ/
Age pointer n C /ˈpɔɪntə(r)/
Other words & phrases put (sth) aside v /ˌpʊt əˈsaɪd/
come of age v /ˌkʌm əv ˈeɪdʒ/ quarterlife crisis /ˌkwɔː(r)tə(r)laɪf
come up to /ˌkʌm ʌp tə add a bit of spice /ˌæd ə bɪt əv
  ˈkraɪˌsɪs/
  retirement    rɪˈtaɪə(r)mənt/   to life    ˈspaɪs tə laɪf/
quick-paced adj /ˈkwɪk ˌpeɪst/
get on for /ˌget ˈɒn fə(r)/ ageism n U /ˈeɪdʒɪz(ə)m/
revolve around v /rɪˈvɒlv əˌraʊnd/
   (+ age) v alienate v /ˈeɪliəneɪt/
self-restraint n U /ˌself rɪˈstreɪnt/
midlife crisis n C /ˌmɪdlaɪf ˈkraɪsɪs/ angelic adj /ænˈdʒelɪk/
serve as shorthand /ˌsɜː(r)v əz
newborn n C /ˈnjuːˌbɔː(r)n/ avoid (sth) like /əˈvɔɪd laɪk ðə
  for    ˈʃɔː(r)tˌhænd fɔː(r)/
on the wrong side /ɒn ðə ˈrɒŋ ˌsaɪd/   the plague    ˈpleɪg/
settle down v /ˌset(ə)l ˈdaʊn/
preteen n C /ˈpriːˌtiːn/ barn n C ** /bɑː(r)n/
startlingly adv /ˈstɑː(r)t(ə)lɪŋli/
senior citizen n C /ˌsiːniə(r) ˈsɪtɪz(ə)n/ bear testimony /ˌbeə(r) ˈtestɪməni
stick with v /ˈstɪk ˌwɪð/
toddler n C * /ˈtɒdlə(r)/   to   tʊ, tə/
sweltering adj /ˈswelt(ə)rɪŋ/
turn (+ age) v /tɜː(r)n/ chitchat n U /ˈtʃɪtˌtʃæt/
take out a /ˌteɪk aʊt ə
twenty /ˌtwentiˈsʌmθɪŋ/ cocooned adj /kəˈkuːnd/
  mortgage   ˈmɔː(r)gɪdʒ/
  something n C come as a surprise /ˌkʌm æz ə
transcend v /trænˈsend/
  sə(r)ˈpraɪz/
transition n C ** /trænˈzɪʃ(ə)n/
Noun suffixes composed adj /kəmˈpəʊzd/
tread water /ˌtred ˈwɔːtə(r)/
cool adj *** /kuːl/
accurate adj ** /ˈækjʊrət/ turbulent adj /ˈtɜː(r)bjʊlənt/
crack jokes /ˌkræk ˈdʒəʊks/
accuracy n U ** /ˈækjʊrəsi/ devastating adj * /ˈdevəˌsteɪtɪŋ/
bury v ** /ˈberi/ do a dummy run /duː ə ˈdʌmi ˌrʌn/
burial n C * /ˈberiəl/ embroiled in adj /ɪmˈbrɔɪld ˌɪn/
certain adj *** /ˈsɜː(r)t(ə)n/ expectations *** /ˌekspekˈteɪʃ(ə)nz/
certainty n U ** /ˈsɜː(r)t(ə)nti/ find one’s way /ˌfaɪnd wʌnz weɪ
child n C *** /tʃaɪld/   into v    ˈɪntʊ/
childhood n U ** /ˈtʃaɪldˌhʊd/ fritter (sth) away v /ˌfrɪtə(r) əˈweɪ/
consult v ** /kənˈsʌlt/ fulfilled adj /fʊlˈfɪld/
consultant n C ** /kənˈsʌltənt/ fuse v * /fjuːz/
decide v *** /dɪˈsaɪd/ go awry v /ˌgəʊ əˈraɪ/
decision n C *** /dɪˈsɪʒ(ə)n/ grasp v ** /grɑːsp/
employ v *** /ɪmˈplɔɪ/ gripping adj /ˈgrɪpɪŋ/
employee n C *** /ɪmˈplɔɪiː, ˌemplɔɪˈiː/ handheld n C /ˈhændˌheld/
enthuse v /ɪnˈθjuːz/ handle v *** /ˈhænd(ə)l/
enthusiasm n U ** /ɪnˈθjuːziˌæzəm/ harsh adj ** /hɑː(r)ʃ/
expect v *** /ɪkˈspekt/ have one’s ups /həv wʌnz ˈʌps
novel n C *** /ˈnɒv(ə)l/   and downs    ən ˌdaʊnz/
novelist n C * /ˈnɒvəlɪst/ heart-rending adj /ˈhɑː(r)t ˌrendɪŋ/
obey v ** /əˈbeɪ/ hold (sth) up to /həʊld ʌp tə
obedience n U /əˈbiːdiəns/   close scrutiny    ˌkləʊs ˈskruːtɪni/

1 StraightforwardAdvanced
Straightforward Beginner Second edition © Macmillan Publishers Limited 2013