You are on page 1of 4

Om Sri Swamiye Sharanam Ayyappa

1. Dhyanam

Om Sri Gurubhyo Namah


Sri MahaGanaadhi Pataye Namaha
Sri MahaSaraswatyai Namaha

Shukla-Ambara-Dharam Vissnnum Shashi-Varnnam Catur-Bhujam |


Prasanna-Vadanam Dhyaayet Sarva-Vighnoaupashaantaye ||

Gurur-Brahmaa Gurur-Vissnnur-Gururdevo Maheshvarah |


Gurur Saakshaat Para Brahma Tasmai Shrii-Gurave Namah ||

(Take water in hand and leave in plate - washing hands before puja)

(Light the lamp) -- pundarikaksha rakshamam (3 times)

2. Slokas

Ganesha
Om sree Mahaganapthiye namaha

Om gananam thva ganapathim avamahe


kavim kaviinaam upama-shravas thamam
jeystarajam brahmanaam brahmanaspatha
aa nah shrunvan nuthipihi siida saadhanam

Om That purushaya vidhmahe vakra thundhaya dhimahi


Thanno Dhanti prachodhayath
Subramanya
Om SriValli Devasena Sameta Subramanyeswara Swamine namaha

Shadaananam Chandanaliptha Kathram - -


Mahorasam Divya Mayoora Vaahanam |
Rudhrasya Soonum Sooraloka Naadham -
Brahmanya Dhevam Saranam Prabathye ||

Om That purushaya Vidhmahe Maha Senaya Dhimahi


Thanno Shanmukha Prachodhayath.

Om shanthi dis Shantihi

Pray to your Kula Deiva (Family Deity)

Ayyappa
Om Sri Harihariputra Ayyappa Swami Poojam Karishye

Om Shri Harihara Puthraaya


Puthra Laabhaaya
Chatru Naasaya
Mada-Gaja Vaahanaaya
Om Shri Maha Shasthre Namah

Do Archana with flowers or akshada (rice mixed in turmeric) while chanting Ayyappa Asthothram
Please note you can download your language version heres from SSVT site
Tamil  https://ssvt.org/Prayerbook/Ayyappa%20Prayer%20Book%20-%20Tamil.pdf
Telugu  https://ssvt.org/Prayerbook/Ayyappa%20Prayer%20Book-Telugu.pdf
English  https://ssvt.org/Prayerbook/Ayyappa%20Prayer%20Book%20-%20English.pdf

Next Chant Ayyappa 108 sharana slokas


Download english version here 
https://sites.google.com/site/ayyappaincharlotte/home/booklets/108%20Sharana.pdf?attredirects=
0&d=1

nanavida pathra pushpani samarpayami ( offer flowers to lord)

om sree hariharaputhra swamine namaha : dhupam agarpayami (show the incense stick)
om sree hariharaputhra swamine namaha : deepam darshayami (show the Deepam/Lamp)
Dhupa Deepanantaram Sudha Aachamaneeyam Samarpayaami (Water - 3 times)
Say Swami Sharana Gosha as follows

Swami Saranam Ayyappa Saranam Pallikattu Sabarimalakku


Ayyappa Saranam Swami Saranam Irumudikattu Sabarimalakku
Bhagawan Saranam Bhagavathi Saranam Kattumkattu Sabarimalakku
Bhagavathi Saranam Bhagawan Saranam KallumMullu Kaluku methai
Devan Saranam Devi Saranam Kundum Kuzhiyum Kannukku Velicham
Devi Saranam Devan Saranam
Easwaran Sarnam Eashwari Saranam Attrividayya Tukhividayya
Eashwari Saranam Easwaran Saranam Dehabalanda Padabalanda
Sankaran Sarnam Sankari Saranam Aatmabalanda Manobalanda
Sankari Saranam Sanakaran Saranam Yaraikaana Swamiyaikaana
Swamiyai kandal Mokshamkittum
Swami Padam Ayyappa Padam Eppokittum Ippokittum
Ayyappa Padam Swami Padam Aithe Vidappa
Devan Padam Devi Padam Tukki Vidappa
Devi Padam Devan Padam Swamimare
Bhagavan Padam Bhagavati Padam Ayyappamare
Bhagavati Padam Bhagavan Padam
Easwaran padam Eashwari Padam Swami Thintakka Thom Thom
Eashwari Padam Easwaran Padam Ayyappa Thintakka Thom Thom
Sankaran Padam Sankari Padam Ayyappa Thintakka Thom Thom
Sankari Padam Sankaran Padam Swami Thintakka Thom Thom

Swamiyeeeeeeeee.......Saranam
Swamiyeeeeeeeee Ayyappa
Swamiyeeeeeeeee.......Saranam
Swamiyeeeeeeeee Ayyappa
Swamiyeeeeeeeee.......Saranam
Swamiyeeeeeeeee Ayyappa

Aum Bhootha-naadhaaya Vidmahe


Bhava-puthraaya Dhimahee
Thanno Sastha Prachodayath.

3. Simple Neivedyam
Om Sri Ayyappa Swamine Namaha Nana Vidha Parimala Patra Pushpaani Samarpayaami (Flowers)
Om Sri Ayyappa Swamine Namaha Naivedyam Samarpayaami (with dry fruits, nuts)

(Sprinkle water on and around Naivedyam in clockwiseand leave some water in a plate)

Om Praanaya Swahaa
Om Apaanaya Swahaa
Om Vyanaaya Swahaa
Om Udanaaya Swahaa
Om Samanaya Swahaa
Om Brahmane Swahaa
Sudha Aachamaneeyam Samarpayaami (Water - 3 times)
4. Aarthi (with Deepam or Camphor)
Sivabalan ayyanukkum, Mohini balanukkum (2)
Villali veeranukkum, veeramani gandanukkum
Aariyan kaavin ayyanukkum, achankovil andavanakkum
Pulipaal konanthavarkum, pughai uraikkum ayyanukkum
Chanda prasanganukkum, veeramani gandanukkum
Pambaiyil balanukkum, sabarimalai shasthavukkum
Jayamangalam nithya subha mangalam (2)

5. Namaskara sloka ( 7 stanzas)


Aum Lokaveeram Mahaapoojyam Sarvarakshaakaram vibhum
Paarvati hridayaanandam Shaastaaram pranamaamyaham (Swamiye Saranam Ayyappa)

Viprapoojyam Vishwavandyam Vishnoshambhoh priyam sutam


Kshipra prasaada niratam Shaastaaram Pranamaamyaham (Swamiye Saranam Ayyappa)

Matta maatanga gamanam Kaarunyaamrita pooritam


Sarva vighnaharam devam Shaastaaram pranamaamyaham (Swamiye Saranam Ayyappa)

Asmatkuleshwaram devam Asmachatruvinaashanam


Asmadishta pradaataaram Shastaaram Pranamaamyaham (Swamiye Saranam Ayyappa)

Pandyesha Vamsha tilakkam Kerale kelivigraham


Aarta Thraana Param devam Shaastaaram pranamaamhyam (Swamiye Saranam Ayyappa)

Pancha Ratnaakya Methadyo Nityam Stotram Patennaraha


Tasya Prasanno Bhagawaan Saastha Vasathi Maanase (Swamiye Saranam Ayyappa)

Bhoodha Naadha Sadaananda Sarva Bhoodha Dayapara


Raksha Raksha Maha Baago Shaastretubyam Namo Namaha
(Swamiye Saranam Ayyappa) (3 times)

6. Harivarasanam (ONLY IN NIGHT) Link to english version here 


https://sites.google.com/site/ayyappaincharlotte/home/booklets/Harivarasanam.pdf?attredirects=0
&d=1

7. Shamma Prarthana (Begging forgiveness for mistakes made during pooja)


pooja)

Arinthum Ariyamalum …Therinthum Theriyamalum


Seithe Sagele Kutranggal Yavaium Poruttu Kaathu Ratchittarule vendum.....
Om Sri Sathyema Ponnu 18 Padimel vaalum
Villaali Veeran Veeramanigandan Kasi Rameshvaram Paandi Maleyalam Adakki Aalum
Om Sri Hariha...ra Suthan Aanathe Sittan Enggel Ayyan Ayyeppe
Swamiye.....Saranam Ayyappa