You are on page 1of 32

decembar/prosinac 2017.

“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

Dragi ĉitaoci,
Pred vama je novi decembarski broj školskog lista „Mostovi“. Ponovo smo zajedno!
Školski list „Mostovi“ zapoĉinjemo novostima iz škole; raznim projektima, posjetama,...
Saznat ćete razne zanimljivosti iz naše škole. Pored ovoga, naravno, pratili smo i sve redovne
školske i vanškolske aktivnosti, intervjuisali, istraţivali .Izdvojili smo nagraĊene radove
uĉenika naše škole povodom Mjeseca knjige i Dana drţavnosi BiH.
Zabiljeţili smo posjete našoj školi i o tome zabiljeţili kratku reportaţu. TakoĊe, i dalje
pišemo u rubrici Literarni radovi uĉenika naše škole.
Nadamo se da će stranice ovog broja „Mostova“ pruţiti zadovoljstvo i Vama i nama.
Ĉitajte i uţivajte!

Redakcija Literarno-novinarske sekcije

Javna ustanova Osnovna Škola „Suljo Čilić“ Jablanica

Ulica Komune Vejle br.28

88 420 Jablanica

www.suljocilic.com.ba

mail:os.cilic@bih.net.ba

tel/fax: 036 752-801

2
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

SADRŢAJ:

-Uvod 2
-Sadrţaj 3
-Novosti iz škole 4
- Najbolji rezultati u školskoj 2016/17. godini 8
-Obiljeţili smo... 9
- Mjesec knjige 9
- 25. Novembar- „Dan drţavnosti BiH“ 10
-Kantonalno takmičenje 12
- Federalno takmičenje 12
-Edukacijska robotika 13
- MeĎunarodno takmičenje iz edukacijske robotike 14
- Prijem kod općinskog načelnika 15
- Svjetsko takmičenje u Šangaju 15
- Doček ekipe sa svjetskog takmičenja 17
-Posjete školi 18
-Intervju sa ... 21
- Mi smo stigli 21
-Iz učeničkog pera 22
-Preporuka za čitanje 24
-Jeste li znali? 25
-Kako provesti zimski raspust 26
-Zabavni kutak 27
-Horoskop 29
-Novogodišnja čestitka 31
-Redakcija 32

3
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

NOVOSTI IZ ŠKOLE ...

 U mjesecu julu 2017.godine Općina
Jablanica u saradnji sa mjesnom
zajednicom je uradila rekonstrukciju
dvorišta i ograde škole u PO Ostroţac, te
uvedeno centralno grijanje u PO Slatina.

 Dana, 14.augusta 2017. godine odrţana je sjednica Nastavniĉkog vijeća poslije godišnjih
odmora pred poĉetak nastave u novoj školskoj godini. Nastavnici su upoznati sa Kalendarom
rada za školsku 2017/18. godinu, informisani su o rasporedu odrţavanja radionica i seminara,
izborom udţbenika, te podjelom odjeljenja i razrednih starješina.
 17. i 18.augusta 2017. godine organizovana je instruktivna nastava za uĉenike upućene na
popravni ispit, a 21. i 22. augusta odrţani su pismeni i usmeni dio popravnog ispita.
 Dana, 22.augusta 2017.godine odrţana je sjednica Nastavniĉkog vijeća na kojoj je usvojen
izvještaj o uspjehu u uĉenju i vladanju
 U period od 21.-24. augusta 2017. godine odrţana je 9.regionalna konferencija edukatora/ica
pod nazivom “Nastavnici su vaţni”.Konferencija je odrţana u hotelu Garden City u Konjicu.
 Dana, 05.septembra 2017.godine (utorak) poĉela nastava u školskoj 2017/18.godine poslije
bajramskih praznika.
 Dana, 07.septembra 2017.godine u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta odrţan je sastanak Kontinuitet realizacije projekta “ Implementacija definisanih ishoda
uĉenja u jeziĉko-komunikacijskom podruĉju”. Sastanku je prisustvovao direktor škole Edin
Idrizović.

 Dana , 22.septembra 2017. godine uĉenicima III i IV razreda I smjene odrţano je predavanje o
oralnoj higijeni i zdravlju zuba. Nakon toga je obavljen besplatan pregled zuba za sve te uĉenike
u specijalno opremljnom autobusu ZUBOMOBIL pri ĉemu su uĉenicima podjelili promo
paketiće.

 Dana , 23.septembra 2017. godine uĉenici naše škole Jasmina Begović, Edi Đelmo i Dţejla
Malanović u pratnji nastavnika Adisa Pirije i Amre Đelmo osvojili su drugo mjesto na

4
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

meĊunarodnom takmiĉenju iz robotike “WER Croatia Open” u Zagrebu u organizaciji IRIM-a.
Zadatak za takmiĉare bio je riješiti zadane prepreke koristeći Abilix robotiće. U kategoriji od V-
VIII razreda uĉestvovalo je 49 škola iz BiH, Hrvatske i Srbije. Zbog dobrog plasmana naši
uĉenici će se takmiĉiti na svjetskom prvenstvu u Šangaju.

 U period od 25.-29.augusta 2017.godine u našoj školi boravila su gosti iz Republike Turske. U
našoj školi upriliĉen je sveĉani doĉek gostiju.
 Dana, 26.septembra 2017. godine odrţana je sjednica Nastavniĉkog vijeća na kojoj je usvojen
Godišnji program rada škole za školsku 2017/18. godinu. Ministar obrazovaja, nauke, kulture i
sporta HNK Rašid Hadţović , u okviru svojih redovnih aktivnosti, prisustvovao je sjednici i
odrţao sastanak sa zaposlenicima naše škole. Ovakve posjete su jedan od naĉina provjere
uslova rada u školama i samog obrazovnog procesa, a istovremeno pruţaju i mogućnost da se
direktno ĉuju mišljenja i stavovi zaposlenika o izazovima i problemima s kojima se u svom radu
susreću, kao i moguće sugestije za unaprjeĊenje uslova i poboljšanje kvalitete odgojno-
obrazovnog procesa.

 Dana 28.septembra 2017. godine u Kulturnom centru Kralj Fahd organizovana je obuka za
korištenje baze podataka o obrazovanju u HNK u organizaciji ministrastva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta. Ispred naše škole obuci je prisustvovala pomoćnica direktora Lejla Budim.
 U okviru obiljeţavanja 5.oktobra –Dana nastavnika dio našeg kolektiva posjetio je pećinu
Vjetrenica i kulturno-historijske spomenike u Stocu.

 Dana, 13.oktobra 2017. godine uĉenicima VI razreda koji pohaĊaju nastavu turskog jezika,
organizacija Yunus Emre je podijelila ruksake sa školskim priborom.

5
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

 Dana, 17.oktobra 2017. godine odrţano je takmiĉenje SPARKreators lige za dvije starosne
grupe uĉenika u IV Osnovnoj školi u Mostaru. MlaĊa grupa u sastavu Idrizović Benjamin i
Ivković Danijal osvojili su prvo mjesto, a starija grupa u sastavu Edi Đelmo i Jasmina Begović
drugo mjesto.
 Dana, 18.oktobra 2017. godine odrţan je sastanak Aktiva direktora u OŠ”Mujaga Komadina”.
Sastanku prisustvovao direktor Edin Idrizović.

 Dana, 30.oktobra 2017. godine u povodu obiljeţavanja Dana Republike Turske uĉenici IX3
razreda koji uĉe turski jezik kao drugi strani jezik zajedno sa nastavnikom Muhamedom
Muminhodţićem su posjetili turski kulturni centar “Yunus Emre” Mostar.

 Dana, 2. novembra 2017. godine odrţan je sastanak Vijeća roditelja na kojem je usvojen
Godišji program rada za školsku 2017/18. godinu, data informacija o realizovanim aktivnostima
i dopunjen sastav Vijeća roditelja predstavnicom I razreda Edinom Husrep .
 Dana, 7. i 8. novembra 2017.godine odrţane su sjednice Odjeljenskog vijeća za razrednu i
predmetnu nastavu na kojem su proĉitani izvještaji o uspjehu u uĉenju i vladanju zakljuĉno sa
danom 3.11.2017. godine, date informacije o realizovanim aktivnostima i predstavljen je
Pravilnik o obavljanju struĉno- pedagoškog nadzora u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i
srednjoj školi i Ċaĉkom domu.
 Dana, 9.novembra 2017.godine u Kino Sali odrţana je lutkarska predstava „Princ iz moje
ulice“za uĉenike I-V razreda u izvedbi glumaca Lutkarskog pozorišta iz Mostara. Predstava je
igrala u dva termina za uĉenike I i II smjene ukljuĉujući i uĉenike podruĉnih škola.

( detalji sa predstave )

 U period od 15. do 22.novembra 2017.godine ekipa naše škole u sastvu Jasmina Begović, Edi
Đelmo i Dţejla Malanović u pratnji nastavnika Adisa Pirije i direktora Edina Idrizovića su
boravili u Šangaju na Svjetskom takmiĉenju iz edukacijske robotike. Našim šampionima je
ispred škole upriliĉen doĉek gdje su pozdravljeni velikim aplauzom od starne svih uĉenika i
nastavnika.

6
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

 U povodu obiljeţavanja 19.novembra –“Svjetskog dana borbe protiv nasilja nad djecom”
razrednici su razliĉitim aktivnostima na ĉasovoma Odjeljenskih zajednica predstavili uĉenicima
vaţnost datog datuma stavljajući akcenat na prevenciju nasilja, zlostavljanja i uznemiravanja
kroz mjere i aktivnosti kojima se u ustanovi stvara sigurno i podsticajno okruţenje, njeguje
atmosfera saradnje, uvaţavanja i konstruktivne komunikacije. U okviru prevencije nasilja i
zlostavljanja škola ostvaruje odgojni rad koji je u intenzitetu primjeren potrebama, samostalno
ili u saradnji sa drugim nadleţnim organima, organizacijama i sluţbama.
 Dana, 24.novembra 2017. godine Sveĉanom akademijom Općinskog vijeća Jablanica
obiljeţen je jedan od najvaţnijih datuma BiH, 25. novembar – Dan drţavnosti BiH. Općinski
naĉelnik Salem Dedić je na osnovu rezultata nagradnog konkursa literarnih radova za uĉenike
naše škole novĉano nagradio uĉenike: prvoplasiranog Dinu Burića VIII2 razreda,
drugonagraĊenu Medinu Šehić IX2 razred i trećenagraĊenu Jasminu Begović uĉenicu IX2
razreda. Tema nagradnog konkursa je bila: „Ponosna i prkosna meni najdraţa BiH“.
U kulturno-umjetniĉkom dijelu sveĉanosti poseban doprinos dao je hor uĉenika osnovne škole
izvoĊenjem kompozicija posvećenih našoj domovini.
 Dana, 30.novembra 2017.godine u prostorijama Crvenog krsta u Mostaru je odrţano
Kantonalno takmiĉenje iz programa „Upozoravanje na opasnost od mina“ u organizaciji
Crvenog krsta. Ekipa naše škole u sastavu Sara Pinjić, Emina Dţino i Azra Ćemić je osvojila
prvo mjesto i time se plasirala na Federalno takmiĉenje.
 Dana, 8. decembra 2017.godine u trening centru naše škole odrţan je aktiv nastavnika turskog
jezika HNK. Sastanak je vodio predsjednik aktiva Sanel Smajlović, a razgovarano je o NPP
turskog jezika, kriterijima za ocjenjivanje, analiza pismenih zadataka i o svemu što ima veze sa
nastavom. Sastanku su prisustvovali i predstavnici kulturnog centra „Yunus Emre“.
 Dana, 9. decembra 2017. godine odrţano je 19. Federalno takmiĉenje ekipa osnovnih škola iz
programa „Upozoravanje na opasnost od mina“ u Ţivinicama u organizaciji Crvenog krsta
Federacije BiH. Ekipa neše škole u sastavu Sara Pinjić, Emina Dţino i Azra Ćemić osvojila je
ĉetvrto mjesto.
 Dana 20.decembra 2017.godine naša škola je dobila novih 10 Mbot robotića u sklopu novog
projekta SPARKreatorice koju organizuje Udruga Hello World (SPARK school) pod
pokroviteljstvom Ameriĉke ambasade u Sarajevu. Cilj projekta je prezentovanje STEM-a
(science, technology, engineering and mathematics) meĊu djevojĉicama osnovnoškolske dobi.

7
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

Najbolji rezultati u školskoj 2016/2017. godini

Dana, 23.maja 2017. godine odrţana je završna manifestacija u organizaciji Pedagoškog zavoda
Mostar na kojoj su, najboljim uĉenicima nakon provedenih kantonalnih takmiĉenja, dodijeljene
diplome. Naša škola je dobila priznanje Pedagoškog zavoda Mostar za najbolje ostvarene rezultate
u kantonalnim takmiĉenjima u školskoj 2016/17. godini, te priznanje za najbolje ostvarene
rezultate iz matematike od strane Udruţenja matematiĉara „Algoritam“ iz Mostara. Datom skupu
se obratio direktor naše škole. Manifestaciji su prisustvovali nagraĊeni uĉenici : Korić Amar za
osvojeno 1. mjesto iz matematike, Tipura Lamija za osvojeno 2. mjesto iz matematike, Nezirić
Rejhana za osvojeno 3. mjesto iz matematike, Begović Jasmina, uĉenica 8 razreda, za osvojeno 1.
mjesto iz matematike, Nezirić Rejhana za osvojeno 2. mjesto iz fizike, Bešić Adna za osvojeno 3.
mjesto iz poznavanja turskog jezika. Osim uĉenika nagrada najuspješnijeg nastavnika dodijeljena je
Zehri Sefer nastavnici matematike.

8
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

Obilježili smo ...
MJESEC KNJIGE
Promovisanje vaţnosti knjige, njene uloge u obrazovanju i
izgradnji identiteta pojedinca, te njenog znaĉaja u svakodnevnom
ţivotu osnovni je cilj obiljeţavanja i ovog oktobra – mjeseca
knjige. Ţeleći skrenuti paţnju na knjige i njihov znaĉaj u
obrazovanju i svakodnevnom ţivotu ĉovjeka, i u našoj školi se
mjesec oktobar obiljeţava kao mjesec knjige. Cilj njegovog
obiljeţavanja je popularizacija knjiţevnosti i ĉitanja, te promocija
ĉitalaĉke graĊe.

Razvijanje ĉitalaĉkih navika treba
poĉeti od najmlaĊe dobi. Vaţno je odrediti vrijeme za knjigu, ĉitati
razliĉita štiva onoliko dugo koliko nam ostale obaveze dozvoljavaju i
imati kontinuitet ĉitanja. Znanje koje dobivamo ĉitanjem, nosimo sa
sobom u svakom trenutku i tako potvrĊujemo da je knjiga naš
najbolji prijatelj.
Kako je knjiga izvor spoznaje i znanja škola je i ove godine u
povodu obiljeţavanja mjeseca knjige raspisala konkurs literarnih
radova na teme:“U knjizi je znanje svijeta“ , „ Knjiga nas uvijek
utješi, oraspoloţi i nasmije“.PrvonagraĊena uĉenica je Ilda Begić
IX1, drugonagraĊeni je uĉenik Denis Avdić VII2, a treće mjesto
osvojio je Bakir Ĉilić , uĉenik IX1 razreda .

PrvonagraĊeni rad:

Knjiga nas uvijek utješi, oraspoloţi i nasmije

Ljubav prema knjizi je uvijek bila prisutna u mom ţivotu. Knjiga, moj najbolji prijatelj, me nikad
nije iznevjerila, pravila mi je društvo u trenucima samoće i otkrivala ĉarobni svijet mašte. Knjiga je
uvijek tu, pri ruci kad je najviše potrebna. Sa knjigom bjeţim iz stvarnosti kako bih je bolje shvatila
i bolje se snašla kad se vratim iz tog svijeta ĉija vrata otvara samo knjiga.
Knjige su ţivotni saputnici. Sa njima nismo sami i ĉitajući ih širimo pogled na svijet. Svaka knjiga
za sebe predstavlja jedan jedinstven svijet i svaka nas uĉi neĉemu novom ili nas podsjeti na nešto
zaboravljeno.
Knjiga je izvor znanja, a znanje je moć. Tu moć one nesebiĉno nude, a na nama je da li ćemo je
prihvatiti. One kao da su i same ispale iz neke bajke pa nam svojom ĉarolijom ukrase lica
osmijehom i izmame smijeh kad nam je najpotrebniji te nas utješe kad smo tuţni ili usamljeni.
Ĉesto nas i rasplaĉu te podsjete kako ţivot moţe biti teţak, ali i da nijedan problem nije nerješiv.
Svaka knjiga nosi ţivotnu poruku koju je njen stvoritelj shvatio na teţi naĉin pa nam kroz knjigu
ţeli olakšati to saznanje kako ga ne bismo osjetili na vlastitoj koţi.
Proĉitala sam mnogo knjiga i nauĉile su me mnogo ĉemu, ali znam da koliko god ĉitala, nikad
neću sve znati i uvijek će se naći nešto novo i neotkriveno, ali će me zasigurno uvijek i utješiti,
oraspoloţiti i nasmijati.
Ilda Begić IX1
9
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

25.novembar – DAN DRŢAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

25. novembar se obiljeţava kao Dan drţavnosti Bosne i Hercegovine. Naime, upravo tog
historijski vrlo znaĉajnog 25. novembra 1943. godine odrţano je prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a
(Zemaljsko antifašistiĉko vijeće narodnog osloboĊenja Bosne i Hercegovine), u Mrkonjić Gradu.
Na pomenutom zasjedanju donesena je odluka o obnovi drţavnosti BiH, potvrĊene su njene
historijske granice, koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne.

Nakon nekoliko dana pomenuta odluka ZAVNOBIH-a je potvrĊena i ozvaniĉena na Prvom
zasjedanju AVNOJ-a, odnosno Antifašistiĉkog vijeća narodnog osloboĊenja Jugoslavije, u Jajcu.
Treba napomenuti da je BiH, nakon što je osloboĊena 1945. godine, dobila zastavu i grb, koji su bili
njeni prepoznatljivi i glavni simboli za vrijeme socijalizma, sve do 1992. godine i poĉetka agresije
na BiH.

Ono što je najvaţnija ĉinjenica i zakljuĉak zasjedanja ZAVNOBiH-a, je upravo ĉinjenica da
je Bosna i Hercegovina, odlukom na ovom zasjedanju, definisana kao jedinstvena i nedjeljiva
drţava u kojoj će svi narodi imati ista prava.

Tim povodom 24. novembra 2017. godine Sveĉanom
sjednicom Općinskog vijeća Jablabica obiljeţen je 25.
novembar – Dan drţavnosti BiH. Općinski naĉelnik
Salem Dedić je na osnovu rezultata nagradnog konkursa
literarnih radova za uĉenike naše škole novĉano nagradio
uĉenike: prvonagraĊeni Dino Burić VIII2 razred,
drugoplasirana Medina Šehić, uĉenica IX2 razreda i
trećeplasirana Jasmina Begović, uĉenica IX2 razreda.
Tema nagradnog konkursa je bila:

„Prkosna i ponosna, meni najdraţa BiH“

10
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

PrvonagraĊeni rad:

Prkosna i ponosna, meni najdraţa Bosna i Hercegovina

Gdje je Bosna? Gdje je zemlja ljubavi? Gdje je mjesto koje grade tokovi rijeka Une i Drine? Gdje se nalaze
obronci veliĉanstvenih planina? Gdje je dragulj moga srca? Gdje je Bosna i Hercegovina? Da li je negdje
daleko? Da li je put do nje trnovit? Koja duboka mora treba preplivati i velebne planine prehodati da bi
došao do nje? Kaţu da je Bosna i Hercegovina mjesto ljepše od svih ĉarolija svijeta, mjesto gdje se
ispunjavaju sve ţelje. Gdje je ona?

Otvori oĉi, pogledaj. Šta vidiš? Beskrajna polja, krš planina i duboke rijeke? Samo to? Pogledaj srcem. Kaţu
da je bitno oĉima nevidljivo. Kako srce moţe gledati? Odgovor na ovo pitanje znaju samo oni koji istinski
vole domovinu, oni koji joj ime spominju s poštovanjem.

Šta je domovina? Jesu li to oĉi? Jesu li to ruke? Ili osmijeh? Je li je to zemlja na koju se moţeš osloniti?
Izvor najveće ljubavi? Moţda je sve ovo, a moţda nije ništa. Domovina je, zapravo, mjesto u kojem se naše
srce osjeća slobodno. Mjesto koje nas štiti i ĉuva, kao majka raširenih ruku kojoj trĉimo u zagrljaj. Majka je
jedna zato je ĉuvajmo i volimo. Voljeti domovinu. Teţe nego voljeti ĉovjeka. Zašto? Postoji mnogo razloga,
ali mislim da je to zbog toga što tu ljubav ne moţemo iskazati rijeĉima, nego stavom prema njoj.

Koliko nas je puta snijeg Bosne zameo i sunce Hercegovine ugrijalo? Koliko smo puta prolazili kroz
najteţe? Dijelili smo dobro i loše, zajedno. Ali opet, stojimo ovdje i udišemo ovaj prelijepi bosanski vazduh.
Posmatramo ljepote Bosne. Gdje još na svijetu ima Bašĉaršija, Stari most ili Ćuprija na Drini? Ko to još ima
Olimpijske ljepotice Bjelašnicu, Igman i Jahorinu? Bosnu su nam u amanet ostavili naši oĉevi, djedovi i nene
– naši preci. Koliko je ljudi dalo ţivot za ovo parĉe zemlje? Ko su to heroji našeg ponosa? Koliko ih se ĉesto
sjetimo? Sve je ovo Bosna i Hercegovina. Da li bismo mogli uz sve ove stvari napustiti je? Napustiti našu
drugu majku? Otići u drugu zemlju i tamo traţiti spokoj? Kako se sada osjeća ĉovjek koji je udaljen par
hiljada kilometara od svoje domovine?

Kolika je praznina u njemu? Jeste li ikada vidjeli izraz lica na jednom od njih kada doĊe natrag? Moţda jeste
teško u Bosni, ali potrudimo se da olakšamo ţivot, zajedno. Kaţu da ptica ne moţe letjeti sa jednim krilom.
Budimo jedni drugima krila i poletimo visoko, visoko. Strpimo se, dobro će sigurno doći, pitanje je dana ili
trenutka. Ne odustajmo lako. Kome ćemo mi ostaviti Bosnu u amanet? Kome ćemo ostaviti zelenu Neretvu
ili bistru Drinu? Ne gubimo nadu u domovinu jer je to gubljenje nade u sebe. Ne smijemo to uĉiniti, ne
smijemo izgubiti svoj indentitet. Podignimo našu plavo-ţutu zastavu sa bijelim zvjezdicama koja oznaĉava
vedro nebo iznad nas kao i vedar narod, uvijek nasmijan i ţeljan smijeha. Ĉuvajmo našu domovinu! Bosna i
Hercegovina jeste mala drţava, ali uĉinimo je ogromnom. Šta znamo iz historije o njoj? Sjetimo se Bitke na
Neretvi ili ne tako davne Srebrenice. Tada je u Bosni izbila vatra, vatra koja je zadala bol mnogim majkama,
koja je uništila sadnice mira i bratstva. Poginula su samo djeca Bosne, djeca koja su bila ĉista i nevina kao
ovaj papir. Koliko je samo majĉinih suza poteklo? Bezbroj. Ali ostala je sloboda koju ni bombe ni meci nisu
mogli ugasiti. Ovih dana obiljeţavamo 25. novembar – Dan Drţavnosti Bosne i Hercegovine. Sjetimo se tog
datuma 1943. godine... Sjetimo se dana kada je naša domovina potvrdila svoje višestoljetno postojanje,
sjetimo se rodnog dana Bosne i Hercegovine. Prošle su 74. godine od tada. Obiljeţimo ga na dostojanstven
naĉin kakav i priliĉi našoj domovini. I na kraju, ne vrijedi staviti taĉku jer o Bosni moţemo pisati danima,
zato, stavimo tri taĉke kao znak da je Bosna i Hercegovina poput rijeke koja presušiti neće...

Burić Dino VIII2

11
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

Kantonalno takmiĉenje

Dana, 30. novembra 2017. godine u prostorijama Crvenog kriţa u Mostaru odrţano je kantonalno
takmiĉenje iz programa „Upozoravanje na opasnost od mina“ . Crveni krst Jablanica je u sardnji sa
našom školom i ove godine prijavio ekipu uĉenica VII 1 razreda u sastavu Sara Pinjić, Emina Dţino
i Azra Ćemić, koje su osvojile prvo mjesto i time se plasirale na Federalno takmiĉenje koje će se
odrţati u decembru 2017. godine.

Federalno takmiĉenje

Dana, 9. decembra 2017. godine Crveni kriţ Federacije BiH je organizovao 19. Federalno
takmiĉenje uĉenika osnovnih škola iz programa „Upozoravanje na opasnost od mina“ .
Organizator takmiĉenja je Crveni kriţ Federacije Bosne i Hercegovine, dok je ulogu domaćina
preuzeo Crveni kriţ općine Ţivinice i JU Prva osnovna škola Ţivinice. Na takmiĉenju su
uĉestvovali predstavnici svih kantona, koji su predhodno pobjedili na općinskom i kantonalnom
takmiĉenju. Našu školu su predstavljali uĉenici VII1 razreda Sara Pinjić, Azra Ćemić i Emina
Dţino. Uĉenici su se takmiĉili u rješavanju zadataka vezanih za poznavanje mina i neeksplodiranih
ubojitih sredstava. Ekipa naše škole je osvojila ĉetvrto mjesto i nije se uspjela plasirati na drţavno
takmiĉenje.
Osnovni cilj ove manifestacije je da se provjeri osposobljenost uĉenika osnovnih škola iz ove
oblasti jer je najbolji vid samozaštite upravo znanje o ispravnom ponašanju kada se naĊemo u
blizini mina.

12
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

Edukacijska robotika

Ovako je sve poĉelo...

Školske 2016/2017. godine pokrenuta je SPARKreators liga.
SPARKreators ligu organizuje Udruga Hello World (SPARK
school) Mostar u kojoj mogu sudjelovati djeca osnovnoškolskog
uzrasta u dvije dobne kategorije: mlaĊa dobna kategorija u kojoj
sudjeluju uĉenici od prvog do petog razreda i starija dobna
kategorija koja obuhvata uĉenike od šestog do devetog razreda.

Kroz projekt SPARKreators donirano je po 2 mBot robota u 349
prijavljenih škola, širom Bosne i Hercegovine. TakoĊe, obuĉeno
je 500 nastavnika koji su svoje znanje prenijeli na uĉenike. U
prošloj školskoj godini odrţano je fiziĉko i online kolo
SPARKreators lige u kojoj je uĉestvovalo oko 1500 uĉenika i
uĉenica iz cijele BiH.

Cilj ove lige je da djeca od najranije dobi steknu znanja u tzv.
STEM zanimanjima, što je zapravo akronim sastavljen od rijeĉi science, technology, engineering
and mathematics (nauka, tehnologija, inţenjerstvo i matematika). Uĉenjem kroz igru ţeli se
motivirati djecu na usvajanje znanja iz navedenih zanimanja, takoĊe, razvija se kritiĉko mišljenje,
tehnološka pismenost i moderni pristup uĉenju.

Takmiĉenje se odigravalo u 29 regionalnih centara, a nakon toga u junu 2017. godine proglašeni su
pobjednici pri ĉemu je podijeljeno 19 Abilix robotića školama u Bosni i Hercegovini. Pet
najaktivnijih škola SPARKreators lige dobilo bonus nagradu – poziv na WER Otvoreni kup
Hrvatske u Zagrebu koji organizuje IRIM (Institut za razvoj i inovativnost mladih). Naša škola -
OŠ „Suljo Ĉilić“ Jablanica bila je jedna od pet škola koje su proglašene kao najuspješnije.

13
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

MEĐUNARODNO TAKMIĈENJE IZ EDUKACIJSKE ROBOTIKE

U Osnovnoj školi „Kajzerica“ u Zagrebu, 23. 9. 2017. godine
odrţano je meĊunarodno takmiĉenje iz edukacijske robotike za
osnovne i srednje škole na kojem su uĉenici Osnovne škole“
Suljo Ĉilić“ iz Jablanice osvojili drugo mjesto. Rijeĉ je o kupu
koji je dio svjetskog takmiĉenja pod okriljem World Education
Robotics u sklopu kojeg se u cijelom svijetu takmiĉi više od
500.000 takmiĉara iz osnovnih i srednjih škola te fakulteta.

Na takmiĉenju su uĉestvovali uĉenici najaktivnijih bh. škola SPARKreators lige.

Takmiĉili su se u programiranju robota i rješavali zadatke
poput premještanja predmeta, prenošenja tereta i sliĉno.
Uĉestvovalo je ukupno 60 timova i gotovo 200 uĉenica i
uĉenika iz cijelog svijeta.

Osim medalje, osvojili su i ulaznice za svjetsko takmiĉenje koje će biti odrţano u Šangaju Jasmina
Begović, Edi Đelmo i Dţejla Malanović iz Osnovne škole "Suljo Ĉilić" iz Jablanice su pod
mentorstvom Adisa Pirije osvojili drugo mjesto.

14
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

PRIJEM KOD OPĆINSKOG NAČELNIKA

U povodu velikog uspjeha i osvajanja drugog mjesta na meĊunarodnom takmiĉenju iz edukacijske
robotike u Zagrebu, te plasiranjem ekipe na svjetsko takmiĉenje u Šangaju, naĉelnik općine
Jablanica Salem Dedić je priredio prijem 20.10.2017. za uĉenike Osnovne škole "Suljo Ĉilić":
Begović Jasminu, Đelmo Edija, Malanović Dţejlu, nastavnika Adisa Piriju i direktora škole Edina
Idrizovića. Općinski naĉelnik je tom prilikom izrazio svoje veliko oduševljenje i zahvalnost na
ogromnom uspjehu naših uĉenika, te im uruĉio novĉane nagrade, obavjestivši ih da će općina
Jablanica u saradnji sa drugima, sufinansirati jedan dio troškova za putovanje ekipe u Šangaj (NR
Kina), na koji će kao najbolje plasirana BH ekipa otputovati sredinom novembra mjeseca ove
godine.

SVJETSKO TAKMIČENJE U ŠANGAJU

Svjetsko takmiĉenje u edukacijskoj robotici( WER), od
2002. godine odrţava se u Kini. Na svjetsko takmiĉenje
dolaze najbolje ekipe u tri dobne skupine – niţi razredi
osnovne škole, viši razredi osnovne škole i srednjoškolci,
a takmiĉe se u više kategorija.

Takmiĉenje je odrţano 17. i 18. u NECC centru u
Šangaju. Uĉestvovalo je oko 3000 timova, taĉnije oko
8000 uĉenika i uĉenica iz cijeloga svijeta. Takmiĉenje se
kao i prethodno u Zagrebu sastojalo od dvije runde, te su
uĉenici za par sati morali osmisliti što bolja i efikasnija
rješenja kako bi robot mogao uspješno izvršiti sedam
zadataka u roku od tri minute.

Pored toga, uĉenici su prije odlaska na takmiĉenje trebali
pripremiti video na temu „Moj robot partner“ te portofolij o svijetu u budućnosti. Tu treba istaknuti
našu ekipu u sastavu Jasmina Begović, Dţejla Malanović i Edi Đelmo u pratnji nastavnika Adisa
Pirije i direktora škole Edina Idrizovića koja je osvojila nagradu za najkreativniji video. TakoĊer,
15
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

uĉenici su donijeli još jednu nagradu osvojenu za dobar timski rad i doprinos takmiĉenju. Naravno,
uĉenici su se na takmiĉenju susreli sa djecom iz raznih krajeva , upoznali sa njihovom kulturom i
obiĉajima, te im pokušali prikazati našu domovinu na najbolji mogući naĉin.

Posebno je zanimljiva WER video kategorija u kojoj timovi moraju osmisliti i snimiti video o sebi i
robotici. Nagrade se dodjeljuju za najbolji timski video, najkreativniji video, najbolju prezentaciju i
najbolje editirani video. Još jednom istiĉemo da :

U kategoriji za najkreativniji video i timski rad i doprinos takmiĉenju nagraĊena je naša
škola.

16
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

DOĈEK EKIPE SA SVJETSKOG TAKMIĈENJA U ŠANGAJU
Povodom odliĉnih rezultata, školski drugari takmiĉara, zajedno sa nastavnicima, organizovali su
doĉek za svoje kolege.

Uĉenici koji su ostvarili zapaţen uspjeh na Svjetskom takmiĉenju iz robotike u Šangaju
i zahvaljujući kojima smo postali dio velike svjetske robotiĉke porodice.

Jasmina Begović, Dţejla Malanović i Edi Đelmo
Direktor Osnovne škole 'Suljo Ĉilić' iz Jablanice Edin
Idrizović kazao je u izjavi za medije kako su postignuti
rezultati na takmiĉenju u Kini samo jedan slijed
dogaĊaja, odnosno rezultat rada djece koja su aktivno
radila tokom ĉitavog ljeta.

- Posebno sam ponosan na naše uĉenike koji su bili na
takmiĉenju, jer su, izmeĊu ostalog, pokazali jedan
visok nivo kulture i ponašanja, tako da su mi nekako
nagrade koje smo dobili došle u drugi plan. Ono što je,
takoĊer, veoma bitno naglasiti jeste da smo postali dio
jedne velike, svjetske, robotiĉke porodice i upisani smo

17
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

u anale kao jedna od ekipa koja je dobila nagradu. To je nešto fascinantno i ne mogu opisati taj
osjećaj kada su izašli sa zastavom Bosne i Hercegovine i općine Jablanica- kazao je Idrizović.

Dodao je kako se iskreno ţeli zahvaliti uĉenicima i nastavnicima škole koji su, kaţe Idrizović, dali
jedan nemjerljiv doprinos od samih poĉetaka tog takmiĉenja i prvih koraka u Mostaru.

- Posebno bih se zahvalio SPARK-u iz Mostara, koji je organizator drţavnog robotiĉkog takmiĉenje
i koji je dobrim dijelom bio pokrovitelj odlaska naših uĉenika na ovo svjetsko takmiĉenje. Naravno,
moram kazati da ne bismo uspjeli otići da nismo imali podršku naĉelnika općine Jablanica Salema
Dedića, a posebno ministra trgovine, turizma i zašite okoliša HNK-a Ajdina Teletovića, koji je bio
generalni sponzor, i sva ova priĉa je dobrim dijelom i tom zaslugom - poruĉio je Idrizović.

Posjete školi

Saradnja sa bratskom školom Hayriye Kayrakli
iz Istanbula

U periodu od 25.-29. septembra 2017. godine u našem gradu boravila je delegacija iz Republike
Turske u sastavu direktora škole Bayram Cetin pomoćnika direktora Omer Tug, dva nastavnka i
19 uĉenika iz škole Hayriye Kayrakli, te visoki zvaniĉnici ministar obrazovanja Mehmet Yilmaz i
zamjenik guvernera oblasti Nihat Altintas.Gostima se pridruţio i ministar obrazovanja, nauke,
kultuire i sporta Rašid Hadţović i direktor Kulturnog centra „Yunus Emre“, Yunus Dilber,
predstavnici općine Jablanica, ĉlanovi Školskog odbora i dr.
Tim povodom u našoj školi je prigodnim programom upriliĉen sveĉani doĉek na kojem se direktor
naše škole rijeĉima dobrodošlice i zahvale obratio gostima. Nakon obilaska škole i druţenja uz
tradicionalni turski ĉaj u trening centru, odrţan je i sastanak na kojem je razgovarano o Protokolu o
bratimljenju škola kao i mogućnostima nastavka i proširenja saradnje. Uĉenici su bili smješteni u
kućama uĉenika - domaćina. U toku svog boravka gosti su posjetili općinu Jablanica, Muzej „Bitka
za ranjenike na Neretvi“ i Hidroelektranu, kao i druge kulturni-historijske znamenitosti ne samo
našeg grada nego Sarajeva i Mostara .

18
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

Saradnja sa Vejle MidtbySkole i Nova Skole
(Komune Vejle- Danska)

Naša škola ima uspješnu petnaestogodišnju saradnju sa školama iz Danske. Rezultat saradnje su bile
mnogobrojne donacije u informatiĉkoj opremi, raznim alatima, opremanju uĉionica i kabineta kao i
u novĉanim sredstvima za nabavku materijalno-tehniĉkih sredstava za nastavu.
U ovu saradnju su ukljuĉene dvije partnerske škole: naša škola i OŠ “Mustafa Ejubović-Šejh Jujo”
iz Mostara.
Nakon kraće pauze u periodu od 9.-12. oktobra 2017.godine u našem gradu boravila je ekipa u
sastavu direktorica i nastavnika iz bratskih škola “Novaskole” i ” Mitbyskole” Vejle. Unutar ove
ĉetverodnevne posjete odrţano je niz radnih sastanaka na kojima su predstavljeni do sada uraĊeni
dijelovi zajedniĉkog projekta. Naši uĉenici su obradili i prezentovali bosansku tradicionalnu pjesmu
sevdalinka, a mostarski tim je predstavio kulturno-historijsku baštinu grada Mostara. Tim naše
škole koji su direktno ukljuĉeni u ovu saradnju su direktor škole Edin Idrizović, pomoćnica
direktora Lejla Budim, nastavnica engleskog jezika Alma Mutap i nastavnik informatike Adis
Pirija.

19
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

POSJETA RADIO-TELEVIZIJI JABLANICA

Ĉlanovi novinarske sekcije su 13.11. 2017. godine posjetili redakciju jablaniĉke radio televizije.
Radio televizija Jablanica(RTVJ) je poĉela sa radom 24. februara 1999.godine,i sve do dan- danas
informiše javnost o privrednim, politiĉkim, obrazovnim, religijskim, kulturnim, sportskim i drugim
dogaĊajima na podruĉju općine, kantona i šire. Uposlenici su nam pokazali prostorije u kojima rade
i ureĊaje kojima rukuju, a nakon toga postavili smo im par pitanja :

Koliko dugo se bavite ovim poslom?
Bavimo se ovim poslom oko osamnaest godina. To je veoma dug period, koji govori da televizijske
kuće mogu opstati i u malim gradovima.
Koje su mane i prednosti ovog posla?
Prednosti su da svugdje putujemo, upoznajemo mnoge ljude ,
doznajemo mnoge stvari, a mane da moramo biti na poslu
kada se dešavaju neki veliki dogaĊaji ili praznici jer moramo
da budemo u toku svega toga kako bi mogli napraviti jednu
dobru priĉu i prenijeti je vama
Da li vam je naporno obavljati posao?
Naporno jeste, jer mnogo vremena provodimo na terenu.
TakoĊer, i montiranje videa zahtijeva mnogo vremena, truda i rada.
Da li volite ovaj posao?
Da, volimo ga zato što nam nudi mnoge mogućnosti, kao što su upoznavanje novih ljudi, stvaranje
kontakata, ali i zajedniĉko druţenje.
Predlažete li mladima da se bave ovim poslom? Zašto?
Predlaţemo mladima da se bave ovim poslom jer je mnogo
interesantno i mogu mnogo toga nauĉiti.
Da imate više sredstava da li biste išta mijenjali i poboljšali?

Naravno da bismo poboljšali uslove rada, jer uvijek moţe bolje.
Naravno, mi i sada imamo odliĉnu opremu, i zadovoljni smo ovim što posjedujemo. Bitna je ideja i
kreativnost u ĉitavom poslu, stoga je oprema samo doprinos tome.

20
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

Intervju sa ...

Kako je uĉitelj kljuĉ svakog uspjeha u obrazovanju, nosilac
odgojno-obrazovnog procesa i glavni saradnik uĉenicima u
razvoju njihovih znanja i sposobnosti, tim povodom redakcija
novinarske sekcije je napravila kratak intervju sa uĉiteljicom
Zilom Bećirević koja sa završekom I polugodišta odlazi u
zasluţenu penziju. Bilo je zanimljivo ĉuti šta nam ima reći nakon
toliko godina rada s djecom.

Koliko dugo radite ovaj posao?
- Ovaj posao radim dugih 40 godina i doţivjela sam mnogo
divnih i nezaboravnih trenutaka.

Jeste li oduvijek ţeljeli biti uĉiteljica?
-Da, još kao djevojĉica voljela sam u igri s drugima biti
uĉiteljica, tako da sam vrlo rano shvatila da je to ono što ţelim
raditi.
Kako je bilo raditi u školi u vrijeme kada ste Vi poĉinjali?
-Bilo je jako lijepo, posebno u poĉetku.
Smatrate li da su se djeca i obrazovanje promijenili ?
-Puno toga se promijenilo, što je razumljivo. Stalno se dešavaju neke promjene u svemu, a ne samo
u obrazovanju. MeĊutim, djeĉiji smijeh, njihova ljubav, nestašluci su skoro isti, nisu se promijenili
puno do danas.
Šta će vam najviše nedostajati kada uskoro odete u zasluţenu penziju?
-Galama u hodnicima i djeĉiji smijeh.
Šta biste preporuĉili budućim nastavnicima i uĉenicima?
-Da rade, rade i samo rade,, jer bez rada ništa neće uspjeti.“

Mi smo stigli ...

Stigla nam je nova generacija „Prvaĉića“!

I 1 – uĉiteljica Amira Idrizović I 2 - uĉiteljica Seada Biserović

21
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

Iz uĉeniĉkog pera...

Moja domovina

Mojoj majci Bosna je moja mati,
i ţelim je uvijek tako zvati.
Moja mama je tako mila, Ona je ĉvrsta kao tvrĊava,
ophodi se prema meni kao vila. i od svih sila zla neuništiva.
Ona me uĉi sve i svašta, Bosna ima svoje ljepote,
jer ogromna je njena mašta. visoke planine, brda i doline.
Njen topli osmijeh dušu mi grije, Smaragdne rijeke i jezera,
najsretniji sam kad se smije. plavo more kao boja neba.

Njeţne ruĉice majke moje, Bosna je moj dom,
ispunjavaju sve ţelje moje. i drugi ne ţelim.
U njoj ću da ţivim,
Majĉice mila, uvijek sretna bila! I tu ću da ostarim.

Vedad KaraĊuz, III razred Anesa KaraĊuz, III razred

Moja uĉiteljica

Moja uĉiteljica se zove Đana,
Ulijeva nam mnogo znanja.
Dobra nam je kao mama.
Moja uĉiteljica je dobra i briţna.
Ona se uvijek trudi da nam znanje pruţi.
Iz bosanskog i prirode lekcije nam drţi.
Ona je kao svila i lijepa kao vila.

Ejla Tucaković, III razred

22
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

U knjizi je znanje svijeta
SAT
Knjigo, povedi me stazom znatiţeljnom,
Ĉitalaĉkom dušom je plaćam, Ĉuješ kako kuca, u tamnoj noći?
Ma neka su stranice skrivene mrazom, Polako se kazaljke pate,
I u snu im se vraćam. Otkucavajući ti ţivotne sate,
Ali da vrati izgubljeno vrijeme, nema on te
Ĉitajući ja ne ĉujem korake kad kiša vani pada, moći...
Ostavljam tišinu ulicama grada.
Njegov posao kucanja ţivotnih sata je, moţda,
Kad ĉitam samo tišina postoji,
ruţan,
Ni vrijeme ni minute tad ne brojim. Ali, da uĉini to, on je duţan.
Ti si putokaz i kad se zadnje svjetlo gasi, Da li uvijek kuca uz isti, ponavljajući ritam?
Kada ĉujem oštre otkucaje, uveijek se pitam...
Tu si i znanjem me spasi,
Ti daješ svrhu mome putu, Kada sat otkuca posljedenje sate, neko će suze
Ĉarolijom si obojila svaku minutu. liti,
Ali, tako mora biti,
I priĉaj, priĉaj mi o svemu, Do zadnjeg trenutka, on neprestano kuca, i
Volim sve što više saznajem o tebi, kuca...
Znaj, od ĉitanja nikad odustala ne bih. Kada zadnji put otkuca,
Već će za kajanje biti kasno...
I ţelim, ţelim to znanje svijeta, Amina Nezirić IX2
Jer ti si za mene knjigo sveta.

Neka se drugi za sutra brinu,
Izgubim sebe zaboravim sate,
Neka me stranice tvoje vode i kroz ţivot prate.

I kad ĉitaš knjige i kad si ranjeno lane,
Cijeli svijet u samo jedan red stane.
Zbog tebe se raĊam svakoga jutra,
Ti si moj razlog za bolje sutra.

Suana Mešić VIII2

23
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

Preporuka za ĉitanje

Enver Ĉolaković roĊen je u Budimpešti 27. maja 1913. godine, a umro
je u Zagrebu, 18. avgusta 1976. godine. Školovao se u Budimpešti,
Sarajevu i Beogradu, a u Zagrebu je 1959. diplomirao historiju. U
periodu do 1945. objavio je više pripovijedaka i eseja te roman
Legenda o Ali-paši (1944)

Legenda o Ali-paši

Legenda o Ali-paši” je roman Envera Ĉolakovića koji je napisan u tri
djela. Autor nam u prvom djelu opisuje kako je protekla mladost
glavnog lika Alije te njegova velika ljubav prema Almasi koja je bila
neuzvraćena. Prvi dio romana završio je tako da Alija odlazi u Travnik
kako bi ĉuvao begov imetak. Drugi dio romana poĉinje krajem zime,
snijeg se polako topi i dolazi proljeće. Almasa se rastaje od Ismeta, a
Alija odlazi nazad u Sarajevo gdje doţivljava brojne spletke španjolskog trgovca i kadije. U trećem
djelu dolazi do raspleta priĉe. Almasa se konaĉno udaje za Aliju, no odmah nakon toga on odlazi u
Tursku. Vratio se nazad u Sarajevo nakon tri godine. Autor nas ovom priĉom odvodi u prošlost, a
ona, osim što je pouĉna, ĉitajući je, moţemo sebi predstaviti mnogo predivnih slika iz doba kada su
Turci bili na podruĉju Bosne i Hercegovine.

Knjiga nam govori mnogo o vaţnim ţivotnim pitanjima i nosi mnogo poruka. Ona govori o
ţivotnom putu, o ljubavi i borbama s kojima je ĉovjek suoĉen te o njegovoj sudbini. Autor nam na
slikovit naĉin prikazuje ţivot siromašnih begova, hamala i pasa.

Tema romana je Alijin ţivotni put od hamala do paše. Ovom priĉom autor nas ohrabruje i
neposredno govori da uvijek moramo vjerovati u sebe i nikada ne smijemo gubiti nadu. Jer da
bismo dobili neĉije povjerenje vaţna je vjera. Pravo bogatstvo nije u materijalnim stvarima, već u
zdravlju. Kada je ĉovjek zdrav, mora to cijeniti, mora biti zahvalan i sretan. Kada sretnemo pravu
ljubav ne smijemo traţiti razlike u njoj, već joj se trebamo prepustiti. Prava ljubav je jedna od
rijetkih bogatstava u ţivotu.

Alija Leptir bio je poznati sarajevski hamal koji je uz rad i trud došao do ĉina paše. Njegova ţivotna
borba na kraju je nagraĊena uspjehom. Autor nam tako govori da sve ono u ţivotu što zapoĉnemo,
moramo i završiti. Iako će odreĊeni ţivotni put pojedinca moţda biti i teţak, njegova borba, ţelja,
volja i trud, na kraju će se isplatiti.

Alija je imao veliko srce bez kojeg sigurno ne bi uspio. Ţivio je uvijek u skladu s poštenjem i
ljubavlju s kojima je nastupao prema svima. On se ĉak i odrekao svoje velike ljubavi ne bi li
drugima pomogao.

24
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

Jeste li znali ?

-Ljudi su emotivniji i otvoreniji kada komuniciraju noću.

-Tokom hladnih zima, šumska ţaba koja ţivi na Aljasci uspori rad svog srca, prestane disati i zaledi
se. Kada doĊe proljeće, ţaba se odmrzne i nastavi voditi normalan ţivot.

-Postoji riba koja nakon što se konzumira izaziva ozbiljne halucinacije koje traju i do 36 h. Ta ista
riba je bila popularna na zabavama u drevnom Rimu.

-Više od 5000 ljudi se uspješno popelo na Mont
Everest ukljuĉujući trinaestogodišnjaka, slijepog
ĉovjeka i baku od 75 godina.

-Muha moţe preskoĉiti daljinu koja je 350 puta
duţa od njenog tijela.

-Muhamed je najĉešće ima na svijetu.

-O tome kakve boje je vaša kosa zavisi to koliko
vlasi imate na glavi. Plavokose osobe imaju 140000
vlasi, smeĊokose 108000, a crvenokose 90000.
Kosa brţe raste noću nego danju, a tamnokosim raste brţe nego svijetlokosima.

-Tigar je najveća vrsta maĉke. Oni mogu biti dugaĉki i do 3,3 metra i teški do 300 kg.

-Ĉovjek moţe mjesec dana preţivjeti bez hrane, ali samo sedmicu bez vode.

-Psi imaju dvostruko više mišića od ljudi za kretanje ušiju. Psi koriste ove mišiće za prikaz preko
100 razliĉitih izraza lica. Oni im takoĊer pomaţu da ĉuju zvukove na ĉetiri puta većoj udaljenosti
od ljudi.

25
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

Kako provesti zimski raspust?

1.Napravite Snješka Bijelića

Ništa ne podsjeća na zimu kao Snješko Bijelić. IzaĊite sa
svojim prijateljima na snijeg, uzmite rukavice i krenite na
posao! Napravite ga onako kako vi ţelite, dodajte mu neke
sitnice ili neka bude sasvim obiĉan. Moţda baš vaš Snješko
Bijelić još nekome, osim vas, uljepša dan.

2. Idite na skijanje ili sankanje

Ako se pitate kako da na najbolji naĉin provedete zimski
raspust, ovdje je vaš odgovor. OtiĊite na skijanje ili sankanje!
Tako će vam dan brţe proći, a malo fiziĉke aktivnosti u ovim
danima kada je kretanje ograniĉeno neće vam škoditi. Ako ne
znate skijati, uvijek se moţete sankati, ili još bolje- nauĉite
skijati.

3. Nauĉite novi jezik

U ovo doba, kada nemate ništa posebno da radite, zašto ne biste nauĉili neki novi jezik? To jeste,
zapoĉeli uĉenje novog jezika ili nauĉili neke osnove. To je zabavno, zar ne? Vrijeme će vam brţe
proći, a vaša riznica znanja bit će punija!

4. Idite na klizanje

Jedna od najljepših stvari koju moţete iskusiti je klizanje. Kada prvi put stanete na led moţe vam se
ĉiniti kao da nećete uspjeti uĉiniti ni korak, meĊutim, s vremenom postajete sve bolji i bolji dok ne
savladate klizanje. Sigurno u vašoj blizini postoji neko klizalište na koje moţete otići i steći nova
iskustva!

5. Proĉtajte knjigu

Vjerovatno postoji neka knjiga koju ste ţeljeli proĉitati, ali niste imali vremena u toku školske
godine. Sada je savršeno vrijeme za to. Ĉitati knjigu dok vani snijeg pada-zvuĉi magiĉno, zar ne?

26
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

Zabavni kutak ...

UKRŠTENICA
2

4

5

7

8 9

1 11 12

0

13

1

6

Vodoravno: Uspravno:

1.Najveći francuski zaliv u Atlantiku. 1.Staro gorje na sjeveru Ujedinjenog Kraljevstva
3.Rijeka koja teče kroz grad London 2.Grad na rijeci Garoni
5.Poznati muzej u Parizu 4.Nizija u Belgiji
6.Najzapadniji evropski otok 7.Francuski otok smješten u Sredozemnom moru
8.Simbol Nizozemske
9.Francuska rijeka sredozemnog sliva
10. Najviši vrh Ujedinjenog Kraljevstva
11.Poznato sveučilište u Ujedinjenom Kraljevstvu
12.Grad u kojem je smješteno sjedište EU.

27
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

ZA LJUBITELJE MATEMATIKE

1. Ako u ponoć pada kiša, moţe li se oĉekivati da će nakon 72 h biti sunĉano?

Rješenje: Ne moţe, jer će nakon 72 sata biti 12 sati u noći, a noću sunce ne grije.

2.Majka je imala 26 godina kada je rodila kćerku, a 31 godinu kada je rodila sina . Koliko danas
svako od njih ima godina ako svi zajedno imaju 60 godina?

Rješenja: Kada se rodio sin kći je imala 5 godina. Ukupno kći i majka su imale 36 godina.

(60 - 36):3=8.
Sin 8, kći 13 i majka 39 godina.

28
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

HOROSKOP

Ovan
Ovan s radošću ĉeka povratak u školu, naravno ne zbog uĉenja, odgovornosti i discipline, nego
zbog prijatelja koji su mu nedostajali tokom duge ljetne pauze.

Bik

Ove školske godine bik moţe biti malo klimav. Oni su vrlo marljivi i disciplinirani, samo trebaju
prevladati kroz poĉetne teškoće jer im treba samo malo pohvale i ohrabrenja.

Blizanac

Blizancima će dobro krenuti školska godina te se ne oĉekuju ozbiljniji problemi ni kasnije.
Ponekad zna biti vrlo lagodan i brbljiv, ali s uĉenjem i školskom integracijom neće biti problema.

Rak

Rakovi sad teţe kreću u školu nego inaĉe. Teška srca će ići u školu. Navikli su cijelo ljeto biti kod
kuće s roditeljima, braćom, sestrama, a sada ovu sigurnu i udobnu okolinu trebaju zamijeniti i
vratiti se u školu gdje ih ĉekaju mnogi zadaci.

Lav

Lavovi neće imati problema na poĉetku školske godine. Sada će biti u jako dobroj formi, bolje će
podnositi obaveze, zadatke i vrlo brzo će biti u središtu paţnje.

Djevica

Ove jeseni poĉetak školske godine ne pokazuje probleme za djevice. Precizni, temeljiti, marljivi i
pošteni, ali uĉenje im nije najvaţnije u ţivotu.

Vaga

Poĉetak školske godine za vage poĉinje malo previše opušteno. Teško se moţe prilagoditi na
ponovne zadaće, ograniĉenja, na sive školske dane, kada nema više bezbriţne zabave, igre.
TakoĊer posvetite veću paţnju visini zadataka jer oni imaju naviku da “zaborave”.

29
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

Škorpija

Škorpijama će ova godina teţe poĉeti nego inaĉe. Mogu biti lijeni, ne zapoĉinju uĉenje s voljom.
U drugoj polovini godine će biti lakše. No do tada je potrebno više paţnje, podrške i
razumijevanja nego inaĉe.

Strijelac

Strijelca je teško drţati pod kontrolom, a poĉetkom školske godine će biti još teţe. Istina je da se
ne oĉekuju ozbiljniji problemi, prije ili kasnije, naviknut će se na školu i da ne moţe ţivjeti
slobodno kao ljeti.

Jarac

Djeca Jarci neće imati osobito teţak poĉetak školske godine. Marljivi, precizni, temeljiti, vrlo im
je vaţno dobro obaviti zadatke, perfekcionisti su.

Vodolija

Vodolija se sada još teţe uklapa u školski sistem nego inaĉe i jesensko razdoblje baš i nije
pogodno za njih. Oni i dalje ţele ţivjeti slobodan i bezbriţan ţivot kao ljeti i ne ţele prihvatiti
ĉinjenicu da je jesen i da je poĉela škola.

Ribe

Ribe ovu školsku godinu zapoĉinju bez problema, iako mogu nastati manji problemi. Ponekad
previše sanjaju, odlutaju im misli, teţe obraćaju paţnju na ĉasu, ali to se ne javlja u toj mjeri da
bi previše utjecalo na uĉenje. Neodluĉnost i neizvjesnost uglavnom utjeĉu na one koji su pred
izborom karijere.

30
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

Novogodišnja ĉestitka

Sve što ti bol i mržnju stvara
neka nosi godina stara,
a mnogo ljubavi, sreće i lijepih snova
neka ti donese
godina nova.

31
“Mostovi” list učenika Osnovne škole “Suljo Čilić” Jablanica

REDAKCIJA

Redakcija Literarno-novinarske sekcije školske 2017/2018. godine.
Nastavnici: Hatidža Kurić, Edina Nezirić, Lejla Budim, Amra Đelmo

UĈENICE/CI: Mirza Ćosić, Edi Muratović, Alma Maslo, Hamza Biserović, Imran
Muratović, Medina Šehić, Jasmina Begović, Džejla Malanović, Ema Babić, Ermin
Kovaĉević, Mak Murvat, Dino Šćuk, Suana Mešić, Emina Seferović, NaĊa Nezirić,
Dino Burić.

32