You are on page 1of 166

เสริมคิด...

คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
ตัวอย่างแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำ�ปี พ.ศ. 2557-2558
ISBN 978-616-395-842-6

พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2560
จำ�นวนพิมพ์ 1,000 เล่ม

เรียบเรียง กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สงวนลิขสิทธิ์ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

จัดพิมพ์โดย โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เลขที่ 2/9 ซอย 31 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2587-3137 โทรสาร 0-2587-3295

คำ�ชี้แจง
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการการศึกษา
ได้ดำ�เนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยดำ�เนินการกิจกรรมเป็น 2 มิติ คือ มิตทิ ี่ 1 การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
มิติที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนานักเรียน ครู และสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ เป็นการเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้แลกเปลีย่ น
เรียนรู้จากการแข่งขันเวทีวิชาการ ระดับนานาชาติ รวมทั้งการพัฒนาครูและสื่อนวัตกรรม สำ�หรับกิจกรรมการ
แข่งขันทางวิชาการเป็นเวทีแห่งประสบการณ์นอกห้องเรียนและเป็นก้าวหนึ่งสำ�หรับนักเรียนที่ได้มีโอกาสพัฒนา
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ
ในการจัดทำ�ชุดเอกสารเสริมคิด...ชุดนี้ เป็นการรวบรวมตัวอย่างแบบทดสอบ และตัวอย่าง แนวคิด
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทีใ่ ช้ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 - 2558
ที่จดั ทำ�ขึน้ เพือ่ ใช้เผยแพร่เป็นแนวทางหนึ่งสำ�หรับให้ครูผสู้ อนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสำ�หรับนักเรียน
ใช้เป็นแบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มพูนประสบการณ์ให้มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถด้านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา ตลอดจนสามารถนำ�สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิต
ประจำ�วันในทุกโอกาสต่อไป ซึ่งเอกสารชุดนี้ ประกอบด้วยเอกสารเสริมคิด...ที่ได้จัดทำ�ขึ้น จำ�นวน 3 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 เสริมคิด... คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
เล่มที่ 2 เสริมคิด... คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
เล่มที่ 3 เสริมคิด... วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ขอขอบคุณคณะทำ�งานทุกท่านทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมในการจัดทำ�ชุดเอกสารเสริมคิด... และขอขอบคุณหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการร่วมสร้างสรรค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้ก้าวไกลสู่เวทีสากล

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ธันวาคม 2559

คำ�นำ�
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการการศึกษา
ได้จดั ทำ�เอกสารเสริมคิด...คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เป็นผลผลิตจากการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้สู่สากล ในกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่เป็นแนวทางสำ�หรับครูผู้สอน
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสำ�หรับนักเรียนใช้เป็นแบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้และ
พัฒนาให้มีความสามารถและทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา ทางด้านคณิตศาสตร์ ตลอดจนสามารถนำ�สิ่งที่
ได้จากการเรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำ�วันในทุกโอกาสต่อไป
สำ�หรับเอกสารเสริมคิด...คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยตัวอย่างแบบทดสอบและ
แนวคิดคณิตศาสตร์ ที่ใช้ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และรอบระดับ
ประเทศ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 - 2558 เป็นการนำ�เสนอวิธีการ ยุทธศาสตร์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เนื้อหา
ในเอกสารเล่มนี้ เป็นแนวทางการแก้ไขโจทย์ปญ ั หาทีห่ ลากหลาย ภายใต้กรอบเนือ้ หาสาระเกีย่ วกับ จำ�นวนและการ
ดำ�เนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็น ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
และเนื้อหาที่เพิ่มเติม อาทิเช่น ความเร็ว แรง ทฤษฏีพีทากอรัสโดยเป็นลักษณะโจทย์ในรูปลักษณ์เชิงกระบวนการ
แก้ปัญหา (Process Problem)
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ขอขอบคุณคณะทำ�งานทุกท่านทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมในการจัด
ทำ�เอกสารเสริมคิด... คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมสร้างสรรค์
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้ก้าวไกลสู่เวทีสากล

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ธันวาคม 2559
สารบัญ

หน้า
คำ�ชี้แจง ก
คำ�นำ� ข
แบบทดสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
=แบบทดสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1
=แนวคิดแบบทดสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 14
=แบบทดสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
รอบสอง ระดับประเทศ 44
=แนวคิดแบบทดสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
รอบสอง ระดับประเทศ 54
แบบทดสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
=แบบทดสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 78
=แนวคิดแบบทดสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 92
=แบบทดสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
รอบสอง ระดับประเทศ 121
=แนวคิดแบบทดสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
รอบสอง ระดับประเทศ 131
คณะทำ�งาน 159
เสริมคิด...คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 1
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2557

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 2 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2557

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทำ�งวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
สอบวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 11.00 น.
คำ�ชี้แจง
1. แบบทดสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้ เป็นแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ
ประเภทเลือกตอบและประเภทเติมคำ�ตอบ (ไม่ต้องแสดงวิธีทำ�) มีจำ�นวน 10 หน้า จำ�นวน 35 ข้อ
คะแนนเต็ม 140 คะแนน เวลาในการทำ�แบบทดสอบ 2 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ตอน มีจำ�นวน 35 ข้อ ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทย จำ�นวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 1 – 10 แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำ�นวน 10 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวม 30 คะแนน
ส่วนที่ 2 ข้อที่ 11 – 20 แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำ�นวน 10 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม 40 คะแนน
ส่วนที่ 3 ข้อที่ 21 – 25 แบบเติมคำ�ตอบ จำ�นวน 5 ข้อ ข้อละ 6 คะแนน รวม 30 คะแนน
ตอนที่ 2 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำ�นวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 26 – 30 แบบทดสอบภาคภาษาไทย แบบเติมคำ�ตอบ จำ�นวน 5 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน
รวม 25 คะแนน
ส่วนที่ 2 ข้อที่ 31 – 35 แบบทดสอบภาคภาษาอังกฤษ แบบเติมคำ�ตอบ จำ�นวน 5 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน
รวม 15 คะแนน
3. กระดาษคำ�ตอบมี 2 หน้าให้นักเรียนเขียน ชื่อ-นามสกุล เลขประจำ�ตัวสอบ ห้องสอบ ชื่อโรงเรียน
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ครบทั้ง 2 หน้า
4. คำ�ตอบแต่ละข้อที่นักเรียนตอบ ต้องตอบลงในกระดาษคำ�ตอบและให้ตรงกับข้อคำ�ถาม
5. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ในการคำ�นวณ
6. นักเรียนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบ โดยวางกระดาษคำ�ตอบ กระดาษทด และแบบทดสอบไว้บนโต๊ะ
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

แบบทดสอบฉบับนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง ตัดต่อ ดัดแปลงหรือเฉลย ก่อนได้รับอนุญาต

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 3
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ตอนที่ 1 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทย

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 1 – 10 แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำ�นวน 10 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน

รอบแรก พ.ศ. 2557
1. ค่าของ 3 x 11 x 61 + 3 + 11 + 61 ตรงกับข้อใด
(ก) 2,013 (ข) 2,088 (ค) 2,113 (ง) 4,026 (จ) 4,052,169

2. ข้อใดมีระยะเวลาใกล้เคียงกับ 1 วันมากที่สุด
(ก) 0.9 วัน (ข) 1.2 วัน (ค) 23 ชั่วโมง (ง) 26 ชั่วโมง (จ) 1,410 นาที

3. ปราโมทย์มีสองทางเลือกที่จะเดินทางไปโรงเรียน
(1) เดินไป 3 นาทีถึงป้ายรถประจำ�ทาง แล้วขึ้นรถโดยสารประจำ�ทางใช้เวลา 15 นาที
ถึงโรงเรียน
(2) เดินไป 5 นาทีถึงสถานีรถไฟใต้ดิน แล้วนั่งรถไฟใต้ดินใช้เวลา 6 นาที จากนั้นเดินอีก 5 นาที
ถึ ง โรงเรี ย นถ้ า เขาไม่ ต้ อ งเสี ย เวลารอรถโดยสารประจำ � ทางเมื่ อ ถึ ง ป้ า ยรถประจำ � ทาง หรื อ
ไม่ต้องเสียเวลารอรถไฟเมื่อถึงสถานีรถไฟใต้ดิน แล้วเวลาที่ปราโมทย์ใช้เดินทางไปโรงเรียน
น้อยที่สุดเป็นกี่นาที
(ก) 15 (ข) 16 (ค) 17 (ง) 18 (จ) 19

4. จำ�นวนใดต่อไปนี้ ที่หารด้วย 6 ลงตัว
(ก) 98 (ข) 163 (ค) 192 (ง) 212 (จ) 254

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 4 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

5. อุดมมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่จะรับข้อมูลและได้ผลลัพธ์ของข้อมูลส่วนหนึ่งปรากฏดังตาราง

ข้อมูล 1 2 3 4 5 6 7
แแบบทดสอบคณิตศาสตร์

4 7 10 13 16 ? 22
รอบแรก พ.ศ. 2557

ผลลัพธ์

ถ้าข้อมูลเป็น 6 แล้วผลลัพธ์เป็นเท่าใด
(ก) 17 (ข) 18 (ค) 19 (ง) 20 (จ) 21

6. จากรูป AD ขนานกับ BC
จุด P เลื่อนจาก C ไป D ตามด้าน CD
ในขณะที่ P เลื่อนไป ข้อใดอธิบายพื้นที่ของ
รูปสามเหลี่ยมที่เปลี่ยนไปถูกต้องที่สุด
(ก)เพิ่มขึ้น (ข)ลดลง
(ค)เพิ่มแล้วลด (ง)ลดแล้วเพิ่ม
(จ)ไม่เปลี่ยนแปลง

7. ลาวัณย์มีช็อกโกแลตเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ่ ซึ่งเมื่อแบ่งออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ โดยแต่ละชิ้น
เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 1 ตารางหน่วย หลังจาก
รับประทานช็อกโกแลตรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1
ตารางหน่วยไปบางส่วน แล้วจะเหลือช็อกโกแลต ดังรูป
ลาวัณย์รับประทานช็อกโกแลตรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด 1 ตารางหน่วยไปอย่างน้อยกี่ชิ้น

(ก) 20 (ข) 24 (ค) 36 (ง) 40 (จ) 64

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 5
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

22
8. เมื่อเขียน ในรูปของทศนิยมโดยไม่ปัดเศษ ต้องการทราบว่าค่าของทศนิยมใด มีค่าต่างกับ 3.14159
7
น้อยที่สุด

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2557
(ก) 1 (ข) 2 (ค) 3 (ง) 4 (จ) 5

9. จากรูป มีบตั ร 9 ใบเขียนตัวเลข 1 ถึง 9 ถ้าดึงบัตรออก 1 ใบ ทำ�ให้ผลบวกของจำ�นวนบนบัตรทีเ่ หลือ
เป็น 8 เท่าของจำ�นวนบนบัตรที่ดึงออก แล้วจำ�นวนบนบัตรที่ดึงออกเป็นตัวเลขใด

(ก) 5 (ข) 6 (ค) 7 (ง) 8 (จ) 9

10. จากแผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละของจำ�นวนเครื่องประดับที่นางสาวขวัญใจทำ�ได้ในแต่ละวัน
เธอใช้เวลา 3 วันทำ�เครื่องประดับ
ถ้าวันแรกเธอทำ�ได้ 152 ชิ้น
แล้ววันที่สามเธอทำ�ได้กี่ชิ้น
(ก) 190 (ข) 360
(ค) 450 (ง) 720
(จ) 800

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 6 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ส่วนที่ 2 ข้อที่ 11 – 20 แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำ�นวน 10 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน
11. สร้างปริศนาแทนแกรม (Tangram Puzzle), โดยเริ่มที่ตาราง 4 x 4 ดังรูปที่ 1 ตัดตามแนว
เส้นประดังรูปที่ 2 จะได้เป็น 7 ชิ้นตามรูปที่ 3 ใช้บางชิ้นจาก 7 ชิ้น สร้างรูปที่ 4 และรูปที่ 5
แแบบทดสอบคณิตศาสตร์

จงหาอัตราส่วนของพื้นที่รูปที่ 4 ต่อพื้นที่รูปที่ 5
รอบแรก พ.ศ. 2557

(ก) 1 : 1 (ข) 3 : 1 (ค) 5 : 3 (ง) 9 : 7 (จ) 11 : 5

12. กำ � หนดจำ � นวนสองหลั ก สี่ จำ � นวนที่ เรี ย งติ ด ต่ อ กั น มาให้ ถ้ า นำ � เลขโดด 2 ตั ว ของจำ � นวน
สองหลักแต่ละจำ�นวนมาคูณกันจะได้ผลลัพธ์ตามลำ�ดับ ดังนี้ 24, 28, 32 และ 36
แล้วผลบวกของจำ�นวนสองหลักทั้งสี่จำ�นวนมีค่าเท่าใด

(ก) 120 (ข) 136 (ค) 160 (ง) 172 (จ) 190

13. สาลี่ใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองรูปที่มีด้านยาวด้านละ 6 เซนติเมตร
กับรูปครึ่งวงกลม 4 รูป ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ยาว 6 เซนติเมตร สร้างรูปผีเสื้อ ดังรูป
ถ้ากำ�หนดค่า π เท่ากับ 3.14
แล้วรูปที่สร้างขึ้นมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

(ก) 36 (ข) 72
(ค) 128.52 (ง) 185.04
(จ) 298.08

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 7
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

14. กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีดำ� 10 ลูก สีขาว 10 ลูก และไม่มีลูกบอลอยู่นอกกล่อง ในแต่ละครั้งเพ็ญแข
อนุญาตให้ทำ�ข้อใดข้อหนึ่งในสองข้อ คือ
(1) หยิบลูกบอลสีขาว 1 ลูกและสีดำ� 1 ลูก ออกจากกล่องแล้ววางไว้นอกกล่อง

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
(2) ถ้ามีลูกบอลสีดำ�อย่างน้อย 1 ลูกอยู่นอกกล่อง เขาจะต้องหยิบลูกบอลสีขาว 1 ลูก ออกจากกล่อง

รอบแรก พ.ศ. 2557
แล้ววางไว้ข้างนอกแทนที่ลูกบอลสีดำ� พร้อมทั้งหยิบลูกบอลสีดำ�ที่อยู่นอกกล่อง 1 ลูก ใส่กล่องหลังจาก
ทำ�ไป 6 ครั้ง เพ็ญแขนับจำ�นวนลูกบอลที่อยู่นอกกล่อง ได้คำ�ตอบที่แตกต่างกันและเป็นไปได้มีกี่แบบ

(ก) 2 (ข) 3 (ค) 4 (ง) 5 (จ) 6

15. ถัง A มีนํ้าอยู่ 1 ของถัง และถัง B มีนํ้าอยู่ 60 ลิตร ถ้านำ�นํ้าในถัง B ทั้งหมดใส่ลงในถัง A จะทำ�ให้
6
ถัง A มีนา้ํ อยูค่ รึง่ ถัง แต่แทนทีจ่ ะทำ�เช่นนัน้ เปลีย่ นเป็นนำ�นา้ํ ในถัง A ทัง้ หมดใส่ในถัง B จะทำ�ให้ถงั B
มีนํ้าเต็มถัง ถามว่าถัง B จุนํ้าได้เต็มถังกี่ลิตร

(ก) 70 (ข) 80 (ค) 90 (ง) 100 (จ) 180

16. จากรูป แสดงตารางการบวกของจำ�นวน X, Y และ Z
จำ�นวนในตารางเกิดจากผลบวกของสองจำ�นวนที่อยู่ในแถว
และหลักเดียวกัน ซึ่งถูกแทนด้วยตัวอักษร เช่น X + Y = 16
แล้ว ผลคูณของ X, Y และ Z เป็นเท่าใด

(ก) 780 (ข) 800
(ค) 850 (ง) 900
(จ) 960

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 8 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

a+b
17. กำ�หนดให้ a ≠ b = ถ้า แล้ว แทนด้วยจำ�นวนใด
2
1 1
(ก) 3 (ข) (ค) 13 (ง) 4 (จ)
3 24 4
แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2557

18. มนต์ชัยได้รับการขอร้องให้นำ�จำ�นวนเต็มบวก 3 จำ�นวนมาคูณกัน แต่แทนที่เขาจะนำ�มาคูณกัน
เขากลับนำ�มาบวกกัน ซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจมาก ว่า “คำ�ตอบที่บวกได้น้ันเท่ากับคำ�ตอบของ
จำ�นวน 3 จำ�นวนคูณกัน” ดังนั้น ผลบวกของสามจำ�นวนนั้นเป็นเท่าใด
(ก) 3 (ข) 4 (ค) 5 (ง) 6 (จ) 7

19. มีจุด 54 จุดบนตารางขนาด 5 x 8 ดังรูป
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก ๆ มีด้านยาวด้านละ 1 เซนติเมตร
ถ้ามีมดตัวหนึ่งไต่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งตามเส้นตาราง
โดยเริ่มต้นจากจุด P ทั้งนี้ต้องผ่านจุดแต่ละจุด
เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และต้องกลับมายังจุด P
แล้ว มดจะไต่ได้ระยะทางที่ยาวที่สุดกี่เซนติเมตร

(ก) 26 (ข) 30
(ค) 36 (ง) 54
(จ) 93

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 9
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

4 5 7 9
20. เมื่อให้นักเรียน 4 คนหาผลลัพธ์ของ + + + ทุกคนได้คำ�ตอบผิดหมด เพราะแต่ละคน
5 6 9 11
หาดังนี้
4 5
สมนึกสลับตัวเศษและตัวส่วนของ สมควรสลับตัวเศษและตัวส่วนของ

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
5 6

รอบแรก พ.ศ. 2557
7 9
สมหมายสลับตัวเศษและตัวส่วนของ สมชายสลับตัวเศษและตัวส่วนของ
9 11
4 5 7 9
ใครได้คำ�ตอบใกล้เคียงกับคำ�ตอบของ + + + มากที่สุด
5 6 9 11

(ก) สมนึก (ข) สมควร (ค) สมหมาย (ง) สมชาย (จ) บอกไม่ได้

ส่วนที่ 3 ข้อที่ 21 – 25 แบบเติมคำ�ตอบ จำ�นวน 5 ข้อ ข้อละ 6 คะแนน

21. คนงาน 3 คน ตัดหญ้าในที่ดินที่มีขนาดเท่า ๆ กัน 7 แปลง
อัตราเร็วของคนงานแต่ละคนตัดหญ้า 1 แปลง เสร็จในเวลา 3 ชั่วโมง
ถ้าคนงานทั้งสามคนตัดหญ้าพร้อม ๆ กัน โดยแต่ละคนตัดหญ้าเหมือนกันด้วยอัตราเร็วที่เท่ากัน
แล้วคนงานทั้งสามคนนี้จะใช้เวลาน้อยที่สุดกี่ชั่วโมงจึงจะตัดหญ้าเสร็จครบทั้ง 7 แปลง

22. ปราณีซื้อหนังสือ n เล่ม จากร้านขายหนังสือ 8 ร้าน แต่ละ 2 ร้านใด ๆ จะมีหนังสือซ้ำ�กัน
เพียง 1 เล่ม ใน n เล่ม เท่านั้น จงหาค่า n ที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 10 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

23. จากรูป เป็นภาพจำ�ลองของสระว่ายนํ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีการปูกระเบื้องเป็นทางเดินโดยรอบสีละหนึ่งแถว
ชั้นรอบนอกสุดเป็นกระเบื้องสีขาว ชั้นรอบในปูด้วย
กระเบื้องสีดำ�ล้อมรอบกระเบื้องสีขาว
โดยไม่มีช่องว่างระหว่างแต่ละชั้นหรือระหว่าง
แแบบทดสอบคณิตศาสตร์

สระว่ายนํ้ากับทางเดิน กระเบื้องแต่ละแผ่นเป็น
รอบแรก พ.ศ. 2557

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว 0.5 เมตร ถ้าจำ�นวน
กระเบื้องสีขาวมีมากกว่าจำ�นวนกระเบื้องสีดำ�อยู่
60 แผ่น แล้วสระว่ายนํ้านี้มีพื้นที่กี่ตารางเมตร

24. จำ�นวน 1234567891011 … 198199200 ได้จากการเขียน 1 ถึง 200 เรียงจากน้อยไปหามาก
ถ้า เราแบ่งจำ�นวนนี้ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 ตัว ผลที่ได้จะเป็นลำ�ดับของจำ�นวน 3 หลัก คือ
123, 456, 789, 101, 112, …
แล้ว จำ�นวนที่อยู่ในลำ�ดับที่ 35 เป็นจำ�นวนอะไร

25. ลูกเต๋าทรงลูกบาศก์มี 6 หน้า เขียนจำ�นวนเต็มบวกที่แตกต่างกัน 6 จำ�นวน
หน้าละจำ�นวน ถ้าจำ�นวนที่เขียนบนหน้าที่อยู่ติดกันต่างกันอย่างน้อย 2
แล้วผลบวกน้อยที่สุดของจำ�นวน 6 จำ�นวนข้างต้นเป็นเท่าใด
ตอนที่ 2 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 11
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ตอนที่ 2 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 26 – 30 แบบทดสอบภาคภาษาไทย แบบเติมคำ�ตอบ จำ�นวน 5 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2557
26. จำ�นวนสี่หลักซึ่งเลขโดดแต่ละหลักไม่ซ้ำ�กัน ผลบวกของเลขโดดหลักพันและหลักร้อยเท่ากับผลบวก
ของเลขโดดหลักสิบและหลักหน่วย เลขโดดหลักพันเท่ากับเลขโดดหลักร้อยลบด้วยเลขโดดหลักสิบ
และเลขโดดหลักพันเป็นครึ่งหนึ่งของเลขโดดหลักหน่วย ถ้าเลขโดดหลักพันเป็น 1
ให้เขียนจำ�นวนทั้งหมดที่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้
A
D
500
27. จากรูป
AC = AB, BC = BD E
ˆ = 50 , ACD
ถ้า CAB ˆ = 30
แล้ว DBˆ C มีขนาดกี่องศา
300

C B

28. อนุภาพขับรถยนต์ด้วยอัตราเร็วคงที่ออกจากกรุงเทพฯ เมื่อเวลา 10.10 น. ไปตามถนนเพชรเกษมถึง
จังหวัดเพชรบุรี เวลา 13.30 น. ถ้าอนุภาพออกเดินทางจากหลักกิโลเมตรที่ 12 และปลายทางที่จังหวัด
เพชรบุรีอยู่หลักกิโลเมตรที่ 297 ของถนนเพชรเกษม แล้วอนุภาพขับรถยนต์ด้วยอัตราเร็วกี่กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง

29. หมายเลขโทรศัพท์มือถือซึ่งประกอบด้วยเลขโดด 10 ตัว และเลขโดดสามตัวแรกเป็น 081
เมื่อนำ�เลขโดด 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 มาประกอบเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ต่างกัน
จะได้ทั้งหมดกี่หมายเลข

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 12 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

30. ถ้า แอปเปิ้ล 1 ลัง กับ ส้ม 2 ลัง หนักรวมกัน 125 กิโลกรัม
สับปะรด 2 ลัง กับ ส้ม 2 ลัง หนักรวมกัน 220 กิโลกรัม
และ แอปเปิ้ล 3 ลัง กับ สับปะรด 2 ลัง หนักรวมกัน 235 กิโลกรัม
แล้ว สับปะรด 1 ลัง หนักกี่กิโลกรัม
แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2557

ส่วนที่ 2 ข้อที่ 31 – 35 แบบทดสอบภาคภาษาอังกฤษ แบบเติมคำ�ตอบ จำ�นวน 5 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน

31. A group of children received 378 sweets. Round off the number of sweet
of the nearest hundred.

32. What number between 40 and 60 is divisible by 7 and 6 ?

33. The perimeter of parallelogram ABCD is 108 cm. Find the length of AD .

D C

A B
28 cm

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 13
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

34. The area of a square is 81 cm 2 . Find its perimeter.

35. A pineapple costs 5 times as much as an mango. Find the cost of the pineapple

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2557
if four mangoes costs 136 baht.

*****************************

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 14 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 15
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ตอนที่ 1 แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทย
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 1 – 10 ข้อละ 3 คะแนน

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
1. ค่าของ 3 x 11 x 61 + 3 + 11 + 61 ตรงกับข้อใด

รอบแรก พ.ศ. 2557
แนวคิด
3×11×61+3+11+61 = 2,013 + 75
= 2,088
ตอบ 2,088

2. ข้อใดมีระยะเวลาใกล้เคียงกับ 1 วันมากที่สุด

แนวคิด
(ก) 1 - 0.9 = 0.1
(ข) 1.2 - 1 = 0.2
23
(ค) 1 - = 0.042
24
26
(ง) - 1 = 0.083
24
1410
(จ) 1 - = 0.021
1440
ตอบ 1,410 นาที

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 16 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

3. ปราโมทย์มีสองทางเลือกที่จะเดินทางไปโรงเรียน
(1) เดินไป 3 นาทีถึงป้ายรถประจำ�ทาง แล้วขึ้นรถโดยสารประจำ�ทางใช้เวลา 15 นาที ถึง
โรงเรียน
2) เดินไป 5 นาทีถึงสถานีรถไฟใต้ดิน แล้วนั่งรถไฟใต้ดินใช้เวลา 6 นาที จากนั้นเดินอีก 5 นาที
ถึงโรงเรียนถ้าเขาไม่ต้องเสียเวลารอรถโดยสารประจำ�ทางเมื่อถึงป้ายรถประจำ�ทาง หรือ
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

ไม่ต้องเสียเวลารอรถไฟเมื่อถึงสถานีรถไฟใต้ดิน แล้วเวลาที่ปราโมทย์ใช้เดินทางไปโรงเรียน
รอบแรก พ.ศ. 2557

น้อยที่สุดเป็นกี่นาที
แนวคิด
(1) เดิน 3 นาที นั่งรถโดยสารประจำ�ทาง 15 นาที รวม 18 นาที
(2) เดิน 5 นาที นั่งรถไฟใต้ดิน 6 นาที และเดินอีก 5 นาที รวม 16 นาที
ตอบ 16 นาที

4. จำ�นวนใดต่อไปนี้ ที่หารด้วย 6 ลงตัว
98 1
แนวคิด (ก) = 16
6 3

168 1
(ข) = 27
6 6
212 1
(ค) = 35
6 3
254 1
(ง) = 42
6 3

ตอบ 192

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 17
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

5. อุดมมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่จะรับข้อมูลและได้ผลลัพธ์ของข้อมูลส่วนหนึ่งปรากฏดังตาราง

ข้อมูล 1 2 3 4 5 6 7
ผลลัพธ์ 4 7 10 13 16 ? 22

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
ถ้าข้อมูลเป็น 6 แล้วผลลัพธ์เป็นเท่าใด

รอบแรก พ.ศ. 2557
แนวคิด
ข้อมูล 1 2 3 4 5 6 7
ผลลัพธ์ 4 7 10 13 16 ? 22
+ 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3
? = 16+3 = 19
ตอบ 19

6. จากรูป AD ขนานกับ BC
จุด P เลื่อนจาก C ไป D ตามด้าน CD
ในขณะที่ P เลื่อนไป ข้อใดอธิบายพื้นที่ของ
รูปสามเหลี่ยมที่เปลี่ยนไปถูกต้องที่สุด

แนวคิด
เมื่อจุด P เลื่อนจาก C ไป D ตามด้าน CD พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจะค่อยๆ ลดลง
เพราะส่วนสูงจะค่อยๆ ลดลงด้วย เมื่อฐานคือ AB มีค่าคงที่
ตอบ ลดลง

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 18 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

7. ลาวัณย์มีช็อกโกแลตเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ่ ซึ่งเมื่อแบ่งออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ โดยแต่ละชิ้น
เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 1 ตารางหน่วย หลังจาก
รับประทานช็อกโกแลตรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1
ตารางหน่วยไปบางส่วน แล้วจะเหลือช็อกโกแลต ดังรูป
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

ลาวัณย์รับประทานช็อกโกแลตรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด 1 ตารางหน่วยไปอย่างน้อยกี่ชิ้น
รอบแรก พ.ศ. 2557

แนวคิด
ช็อกโกแลตรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีอย่างน้อย 8×8 = 64 ตารางหน่วย
ลาวัณย์จะรับประทานช็อกโกแลตอย่างน้อยที่สุด 64 − 24 = 40 ชิ้น ดังรูป

ตอบ 40 ชิ้น

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 19
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

22
8. เมื่อเขียน ในรูปของทศนิยมโดยไม่ปัดเศษ ต้องการทราบว่าค่าของทศนิยมใด มีค่าต่างกับ 3.14159
7
น้อยที่สุด

แนวคิด

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
22
= 3.142857142857 ...มีค่าต่างจาก 3.14159

รอบแรก พ.ศ. 2557
7

จะเห็นว่าเมื่อพิจารณาถึงทศนิยมตำ�แหน่งที่ 3 จะมีค่าต่างกับ 3.14159
ตอบ 3

9. จากรูป มีบตั ร 9 ใบเขียนตัวเลข 1 ถึง 9 ถ้าดึงบัตรออก 1 ใบ ทำ�ให้ผลบวกของจำ�นวนบนบัตร
ทีเ่ หลือเป็น 8 เท่าของจำ�นวนบนบัตรที่ดึงออก แล้วจำ�นวนบนบัตรที่ดึงออกเป็นตัวเลขใด

แนวคิด
ผลบวกของจำ�นวนบนบัตรทั้ง 9 ใบเท่ากับ 45 เมื่อดึงออก 1 ใบ ผลบวกที่เหลือจะเป็น
8 เท่าของใบที่ดึงออก
สมมติ ให้ใบที่ดึงออก มีตัวเลขเป็น x
45 −x = 8x
9x = 45
x = 5
ตอบ 5

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 20 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

10. จากแผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละของจำ�นวนเครื่องประดับที่นางสาวขวัญใจทำ�ได้ในแต่ละวัน
เธอใช้เวลา 3 วันทำ�เครื่องประดับ
ถ้าวันแรกเธอทำ�ได้ 152 ชิ้น
แล้ววันที่สามเธอทำ�ได้กี่ชิ้น
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2557

แนวคิด
19 % คิดเป็น 152 ชิ้น
152 x 45
45 % คิดเป็น = 360 ชิ้น
19
ตอบ 360 ชิ้น

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 21
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ตอนที่ 1 แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทย
ส่วนที่ 2 ข้อที่ 11 – 20 ข้อละ 4 คะแนน

11. สร้างปริศนาแทนแกรม (Tangram Puzzle) โดยเริ่มที่ตาราง 4 x 4 ดังรูปที่ 1 ตัดตามแนว

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
เส้นประดังรูปที่ 2 จะได้เป็น 7 ชิ้นตามรูปที่ 3 ใช้บางชิ้นจาก 7 ชิ้น สร้างรูปที่ 4 และรูปที่ 5

รอบแรก พ.ศ. 2557
จงหาอัตราส่วนของพื้นที่รูปที่ 4 ต่อพื้นที่รูปที่ 5

แนวคิด

รูปที่ 2 มีพื้นที่ 4 + 4 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 = 16 ตารางหน่วย
รูปที่ 4 มีพื้นที่ 2 + 4 + 2 + 1 = 9 ตารางหน่วย
รูปที่ 5 มีพื้นที่ 4 + 2 + 1 = 7 ตารางหน่วย
พื้นที่รูปที่ 4 ต่อพื้นที่รูปที่ 5 คือ 9 : 7

ตอบ 9 : 7

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 22 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

12. กำ�หนดจำ�นวนสองหลักสี่จำ�นวนที่เรียงติดต่อกันมาให้ ถ้านำ�เลขโดด 2 ตัว ของจำ�นวนสองหลักแต่ละ
จำ�นวนมาคูณกันจะได้ผลลัพธ์ตามลำ�ดับ ดังนี้ 24, 28, 32 และ 36 แล้วผลบวกของจำ�นวนสองหลัก
ทั้งสี่จำ�นวนมีค่าเท่าใด

แนวคิด
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

24 = 4×6 จำ�นวน 2 หลัก คือ 46
รอบแรก พ.ศ. 2557

28 = 4×7 จำ�นวน 2 หลัก คือ 47
32 = 4×8 จำ�นวน 2 หลัก คือ 48
36 = 4×9 จำ�นวน 2 หลัก คือ 49
จำ�นวนสองหลักทั้ง 4 จำ�นวนเรียงกันคือ 46, 47, 48 และ 49
ผลบวกคือ 46+47+48+49 = 190
ตอบ 190

13. สาลี่ใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองรูปที่มีด้านยาวด้านละ 6 เซนติเมตร
กับรูปครึ่งวงกลม 4 รูป ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ยาว 6 เซนติเมตร สร้างรูปผีเสื้อ ดังรูป
ถ้ากำ�หนดค่า π เท่ากับ 3.14
แล้วรูปที่สร้างขึ้นมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

แนวคิด
พื้นที่ทั้งหมด = 2 (พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส) + 4 (พื้นที่ครึ่งวงกลม)
1
= 2 × 62 + 4 × π× 32
2
= 72 + 18 × 3.14
= 128.52 ตารางเซนติเมตร
ตอบ 128.52 ตารางเซนติเมตร

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 23
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

14. กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีดำ� 10 ลูก สีขาว 10 ลูก และไม่มีลูกบอลอยู่นอกกล่อง
ในแต่ละครั้งเพ็ญแขอนุญาตให้ทำ�ข้อใดข้อหนึ่งในสองข้อ คือ
(1) หยิบลูกบอลสีขาว 1 ลูกและสีดำ� 1 ลูก ออกจากกล่องแล้ววางไว้นอกกล่อง
(2) ถ้ามีลูกบอลสีดำ�อย่างน้อย 1 ลูกอยู่นอกกล่อง เขาจะต้องหยิบลูกบอลสีขาว 1 ลูก

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
ออกจากกล่อง แล้ววางไว้ข้างนอก แทนที่ลูกบอลสีดำ�พร้อมทั้งหยิบลูกบอลสีดำ�ที่อยู่

รอบแรก พ.ศ. 2557
นอกกล่อง 1 ลูก ใส่กล่องหลังจากทำ�ไป 6 ครั้ง เพ็ญแขนับจำ�นวนลูกบอลที่อยู่
นอกกล่อง ได้คำ�ตอบที่แตกต่างกันและเป็นไปได้มีกี่แบบ
แนวคิด

แบบที่
ครั้งที่
1 2 3 4
1 ขาว, ดำ� ขาว, ดำ� ขาว, ดำ� ขาว, ดำ�, (ขาว)
2 ขาว, ดำ� ขาว, ดำ� ขาว, ดำ� (หยิบ 2 ครั้ง)
3 ขาว, ดำ� ขาว, ดำ� ขาว, ดำ�, (ขาว) ขาว, ดำ�, (ขาว)
4 ขาว, ดำ� ขาว, ดำ� (หยิบ 2 ครั้ง) (หยิบ 2 ครั้ง)
5 ขาว, ดำ� ขาว, ดำ�, (ขาว) ขาว, ดำ�, (ขาว) ขาว, ดำ�, (ขาว)
6 ขาว, ดำ� (หยิบ 2 ครั้ง) (หยิบ 2 ครั้ง) (หยิบ 2 ครั้ง)
สรุป สีขาว 6 ลูก สีขาว 6 ลูก สีขาว 6 ลูก สีขาว 6 ลูก
สีดำ� 6 ลูก สีดำ� 4 ลูก สีดำ� 2 ลูก

หมายเหตุ ดำ� (ขาว) หมายถึง มีสดี �ำ อยูน่ อกกล่องแล้วหยิบสีขาวมาแทนที่ พร้อมทัง้ หยิบสีด�ำ คืนเข้ากล่อง
มีได้ 4 แบบ
ตอบ 4 แบบ

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 24 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

15. ถัง A มีนํ้าอยู่ 1 ของถัง และถัง B มีนํ้าอยู่ 60 ลิตร ถ้านำ�นํ้าในถัง B ทั้งหมดใส่ลงในถัง A จะทำ�ให้ถงั A
6
มีนา้ํ อยูค่ รึง่ ถัง แต่แทนทีจ่ ะทำ�เช่นนัน้ เปลีย่ นเป็นนำ�นา้ํ ในถัง A ทัง้ หมดใส่ในถัง B จะทำ�ให้ถงั B มีนํ้าเต็มถัง
ถามว่าถัง B จุนํ้าได้เต็มถังกี่ลิตร
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

แนวคิด
รอบแรก พ.ศ. 2557

1
ถัง A มีนํ้า ของถัง
6
ถัง B มีนํ้า 60 ลิตร
1 3
เทนํา้ ทัง้ หมดจากถัง B ลงในถัง A จะทำ�ให้ถงั A มีนา้ํ อยู่ ของถังหรือ ของถัง
2 6
2
ถัง A มีนํ้าเพิ่มขึ้นอีก ของถัง คิดเป็น 60 ลิตร
6
1
เดิมถัง A มีนํ้าอยู่ ของถัง คิดเป็น 30 ลิตร
6
ถ้าเทนํ้าทั้งหมดจากถัง A ลงในถัง B จะได้นํ้าเต็มถังพอดี
ถัง B จุนํ้าได้ 60 + 30 = 90 ลิตร
ตอบ 90 ลิตร

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 25
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

16. จากรูป แสดงตารางการบวกของจำ�นวน X, Y และ Z
จำ�นวนในตารางเกิดจากผลบวกของสองจำ�นวนที่อยู่ในแถว
และหลักเดียวกัน ซึ่งถูกแทนด้วยตัวอักษร เช่น X + Y = 16
แล้ว ผลคูณของ X, Y และ Z เป็นเท่าใด

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
แนวคิด

รอบแรก พ.ศ. 2557
X + Y = 16 ………………….. 1 3 + 4 ; 2 Z = 26
Y + Z = 23 ………………….. 2 Z = 13
X + Z = 19 ………………….. 3 จาก 2 ได้ Y = 10
2− 1 ; − X + Z = 7 ……………... 4 จาก 1 ได้ X = 6
XYZ = 6×10×13 = 780
ตอบ 780

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 26 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

a+b
17. กำ�หนดให้ a ≠ b = ถ้า แล้ว แทนด้วยจำ�นวนใด
2
แนวคิด
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2557

1
ตอบ
3

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 27
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

18. มนต์ชัยได้รับการขอร้องให้นำ�จำ�นวนเต็มบวก 3 จำ�นวนมาคูณกัน แต่แทนที่เขาจะนำ�มาคูณกัน
เขากลับนำ�มาบวกกัน ซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจมาก ว่า “คำ�ตอบที่บวกได้นั้นเท่ากับคำ�ตอบของ
จำ�นวน 3 จำ�นวนคูณกัน” ดังนั้น ผลบวกของสามจำ�นวนนั้นเป็นเท่าใด

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
แนวคิด
(ก) 3 = 1×3×1 ≠ 1+3+1 เป็นเท็จ

รอบแรก พ.ศ. 2557
(ข) 4 = 1×4×1 ≠ 1+4+1 เป็นเท็จ
4 = 1×2×2 ≠ 1+2+2 เป็นเท็จ
(ค) 5 = 1×5×1 ≠ 1+5+1 เป็นเท็จ
(ง) 6 = 1×2×3 = 1+2+3 เป็นจริง
(จ) 7 = 1×7×1 ≠ 1+7+1 เป็นเท็จ
ตอบ 6

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 28 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

19. มีจุด 54 จุดบนตารางขนาด 5 x 8 ดังรูป
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก ๆ มีด้านยาวด้านละ 1 เซนติเมตร
ถ้ามีมดตัวหนึ่งไต่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งตามเส้นตาราง
โดยเริ่มต้นจากจุด P ทั้งนี้ต้องผ่านจุดแต่ละจุด
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และต้องกลับมายังจุด P
แล้ว มดจะไต่ได้ระยะทางที่ยาวที่สุดกี่เซนติเมตร
รอบแรก พ.ศ. 2557

แนวคิด
มีจุดที่จะต้องผ่านนับตามแนวนอนมี 9 จุด เดินได้ 9 แบบ
มีจุดที่จะต้องผ่านนับตามแนวตั้งมี 6 จุด เดินได้ 6 แบบ
จะเดินได้ระยะทาง 9 × 6 = 54 เซนติเมตร
ตัวอย่าง เช่น

ตอบ 54

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 29
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

4 5 7 9
20. เมื่อให้นักเรียน 4 คนหาผลลัพธ์ของ + + + ทุกคนได้คำ�ตอบผิดหมด
5 6 9 11
เพราะแต่ละคนหาดังนี้
4 5
สมนึกสลับตัวเศษและตัวส่วนของ สมควรสลับตัวเศษและตัวส่วนของ
57 69

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
สมหมายสลับตัวเศษและตัวส่วนของ สมชายสลับตัวเศษและตัวส่วนของ
94 11

รอบแรก พ.ศ. 2557
5 7 9
ใครได้คำ�ตอบใกล้เคียงกับคำ�ตอบของ + + + มากที่สุด
5 6 9 11
4 5 7 9 3197 3197
แนวคิด + + + = = 3 = 3.229
5 6 9 11 990 990
5 5 7 9 1457 269
สมนึก + + + = = 3 = 3.679
4 6 9 11 396 396
4 6 7 9 356 59
สมควร + + + = = 3 = 3.59
5 5 9 11 99 99
4 5 7 9 8633 1703
สมหมาย + + + = = 3 = 3.737
5 6 9 11 2310 2310
4 5 7 9 109 19
สมชาย + + + = = 3 = 3.63
5 6 9 11 30 30
คำ�ตอบของสมควรใกล้เคียงคำ�ตอบที่ถูกต้องที่สุด
ตอบ สมควร

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 30 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ตอนที่ 1 แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทย
ส่วนที่ 3 ข้อที่ 21 – 25 ข้อละ 6 คะแนน

21. คนงาน 3 คน ตัดหญ้าในที่ดินที่มีขนาดเท่า ๆ กัน 7 แปลง อัตราเร็วของคนงานแต่ละคนตัดหญ้า
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

1 แปลง เสร็จในเวลา 3 ชั่วโมง ถ้าคนงานทั้งสามคนตัดหญ้าพร้อม ๆ กัน โดยแต่ละคนตัดหญ้า
รอบแรก พ.ศ. 2557

เหมือนกันด้วยอัตราเร็วที่เท่ากัน แล้วคนงานทั้งสามคนนี้จะใช้เวลาน้อยที่สุดกี่ชั่วโมงจึงจะตัดหญ้า
เสร็จครบทั้ง 7 แปลง

แนวคิด 1
คนงานแต่ละคนตัดหญ้าคนละ 2 แปลงพร้อมกัน ใช้เวลา 6 ชั่วโมง จะตัดหญ้าได้ 6 แปลง
เหลืออีก 1 แปลง ทั้ง 3 คนช่วยกัน จะใช้เวลา 1 ชั่วโมง
รวมใช้เวลา 6+1 = 7 ชั่วโมง
แนวคิด 2
ในเวลา 1 ชั่วโมง คนงาน 1 คน ตัดหญ้าได้ 31 แปลง
1
ในเวลา 1 ชั่วโมง คนงาน 3 คน ตัดหญ้าได้ × 3 = 1 แปลง
3
ตัดหญ้า 1 แปลง คนงาน 3 คน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
ตัดหญ้า 7 แปลง คนงาน 3 คน ใช้เวลา 7 ชั่วโมง
ตอบ 7 ชั่วโมง

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 31
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

22. ปราณีซื้อหนังสือ n เล่ม จากร้านขายหนังสือ 8 ร้าน แต่ละ 2 ร้านใด ๆ จะมีหนังสือซํ้ากัน
เพียง 1 เล่ม ใน n เล่ม เท่านั้น จงหาค่า n ที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้

แนวคิด

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
ร้านหนังสือ 8 ร้าน สำ�หรับ 2 ร้านใดๆ มีหนังสือเหมือนกัน 1 เล่ม

รอบแรก พ.ศ. 2557
จะมีร้าน 2 ร้านที่เป็นไปได้จาก 8 ร้านคือ
ร้านที่ 1 มีหนังสือ จะจับคู่กับร้านอื่นๆ ได้ 7 ร้าน (แบบ)
ร้านที่ 2 มีหนังสือ จะจับคู่กับร้านอื่นๆ ได้ 6 ร้าน (แบบ)
ร้านที่ 3 มีหนังสือ จะจับคู่กับร้านอื่นๆ ได้ 5 ร้าน (แบบ)
ร้านที่ 4 มีหนังสือ จะจับคู่กับร้านอื่นๆ ได้ 4 ร้าน (แบบ)
ร้านที่ 5 มีหนังสือ จะจับคู่กับร้านอื่นๆ ได้ 3 ร้าน (แบบ)
ร้านที่ 6 มีหนังสือ จะจับคู่กับร้านอื่นๆ ได้ 2 ร้าน (แบบ)
ร้านที่ 7 มีหนังสือ จะจับคู่กับร้านอื่นๆ ได้ 1 ร้าน (แบบ)
รวม 28 แบบ
จะมีหนังสือที่ซ้อื ทั้งหมด 28 เล่ม
ตอบ 28 เล่ม

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 32 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

23. จากรูป เป็นภาพจำ�ลองของสระว่ายนํ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีการปูกระเบื้องเป็นทางเดิน
โดยรอบสีละหนึ่งแถว ชั้นรอบนอกสุดเป็นกระเบื้องสีขาว ชั้นรอบในปูด้วย
กระเบื้องสีดำ�ล้อมรอบกระเบื้องสีขาว
โดยไม่มีช่องว่างระหว่างแต่ละชั้นหรือระหว่าง
สระว่ายนํ้ากับทางเดิน กระเบื้องแต่ละแผ่นเป็น
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว 0.5 เมตร ถ้าจำ�นวน
รอบแรก พ.ศ. 2557

กระเบือ้ งสีขาวมีมากกว่าจำ�นวนกระเบือ้ งสีด�ำ อยู่ 60 แผ่น
แล้วสระว่ายนํ้านี้มีพื้นที่กี่ตารางเมตร

แนวคิด
ให้สระว่ายนํ้ากว้างด้านละ x เมตร
พื้นที่สระว่ายนํ้า x x x = x2 ตารางเมตร
(x +1) (x +1) - x2
กระเบื้องสีขาวด้านในมี 1x1 = 4 (2x+1) แผ่น
2 2

กระเบื้องสีดำ�ด้านในมี (x+2) (x+2) - (x+1) (x+1) = 4 (2x+3) แผ่น
1 1
2x2

(x+3) (x+3) - (x+2) (x+2)
กระเบื้องสีขาวด้านนอกมี 1 1 = 4 (2x+5) แผ่น
2x2

4(2x+1) + 4(2x+5) - 4(2x +3) = 60
8x + 4 + 8x + 20 - 8x - 12 = 60
8x = 48
x = 6
สระว่ายนํ้ามีพื้นที่เท่ากับ 6×6 = 36 ตารางเมตร
ตอบ 36 ตารางเมตร

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 33
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

24. จำ�นวน 1234567891011 … 198199200 ได้จากการเขียน 1 ถึง 200 เรียงจากน้อยไปหามาก
ถ้า เราแบ่งจำ�นวนนี้ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 ตัว ผลที่ได้จะเป็นลำ�ดับของจำ�นวน 3 หลัก คือ
123, 456, 789, 101, 112, … แล้ว จำ�นวนที่อยู่ในลำ�ดับที่ 35 เป็นจำ�นวนอะไร

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
แนวคิด
123, 456, 789, 101, 112, 131, 415, …

รอบแรก พ.ศ. 2557
จาก 1 – 9 มีจำ�นวนสามหลัก = 3 จำ�นวน
(99-9) x 2
จาก 10 – 99 มีจำ�นวนสามหลัก = 60 จำ�นวน
3
(99-9) x 2
จาก 10 – 54 มีจำ�นวนสามหลัก = 30 จำ�นวน
3
จาก 1 – 54 มีจำ�นวนสามหลัก 30+3 = 33 จำ�นวน
พจน์ที่ 34 คือ 555
พจน์ที่ 35 คือ 657
ตอบ 657

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 34 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

25. ลูกเต๋าทรงลูกบาศก์มี 6 หน้า เขียนจำ�นวนเต็มบวกที่แตกต่างกัน 6 จำ�นวน
หน้าละจำ�นวน ถ้าจำ�นวนที่เขียนบนหน้าที่อยู่ติดกันต่างกันอย่างน้อย 2
แล้วผลบวกน้อยที่สุด ของจำ�นวน 6 จำ�นวนข้างต้นเป็นเท่าใด
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

แนวคิด
รอบแรก พ.ศ. 2557

หน้า ABCD เป็นเลข 2
หน้า ABHG เป็นเลข 4
หน้า BCEH เป็นเลข 8
หน้า CEFD เป็นเลข 5
หน้า EFGH เป็นเลข 1
หน้า AGFD เป็นเลข 7
ผลบวกของจำ�นวนเต็มทั้ง 8 จำ�นวน เท่ากับ 27
ตอบ 27

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 35
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ตอนที่ 2 แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 26 – 30 ภาษาไทย ข้อละ 5 คะแนน

26. จำ�นวนสี่หลักซึ่งเลขโดดแต่ละหลักไม่ซํ้ากัน ผลบวกของเลขโดดหลักพันและหลักร้อยเท่ากับผลบวก

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
ของเลขโดดหลักสิบและหลักหน่วย เลขโดดหลักพันเท่ากับเลขโดดหลักร้อยลบด้วยเลขโดดหลักสิบ

รอบแรก พ.ศ. 2557
และเลขโดดหลักพันเป็นครึ่งหนึ่งของเลขโดดหลักหน่วย ถ้าเลขโดดหลักพันเป็น 1 ให้เขียนจำ�นวน
ทั้งหมดที่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้

แนวคิด
ตามเงื่อนไข
ถ้าหลักพันเป็น 1
หลักหน่วยจะเป็น 2 เพราะ เลขโดดหลักพันเป็นครึ่งหนึ่งของเลขโดดหลักหน่วย
ดังนั้นจำ�นวนที่จะเป็นไปได้คือ
1432
1542
1652
6 จ�ำนวน
1762
1872
1982
ตอบ 1432 , 1542 , 1652 , 1762 , 1872 และ 1982

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 36 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

27. จากรูป A
AC = AB, BC = BD 500
D
ˆ = 50 , ACD
ถ้า CAB ˆ = 30
E
แล้ว DBˆ C มีขนาดกี่องศา
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

300
รอบแรก พ.ศ. 2557

C B
แนวคิด

A
D
500

E

300

C B
เนื่องจาก (มุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC)

2ABC = 130° (DCB+30° = ABC)
CBA = 65°
BCD = 65° - 30° = 35°
และ CDB = 35° (มุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว BCD)
DBC = 180° - (35° + 35° )
= 110°
CBD = 110°

ตอบ 110 องศา

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 37
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

28. อนุภาพขับรถยนต์ด้วยอัตราเร็วคงที่ออกจากกรุงเทพฯ เมื่อเวลา 10.10 น. ไปตามถนนเพชรเกษมถึง
จังหวัดเพชรบุรี เวลา 13.30 น. ถ้าอนุภาพออกเดินทางจากหลักกิโลเมตรที่ 12 และปลายทาง
ที่จังหวัดเพชรบุรีอยู่หลักกิโลเมตรที่ 297 ของถนนเพชรเกษม แล้วอนุภาพขับรถยนต์ด้วยอัตราเร็ว
กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
แนวคิด

รอบแรก พ.ศ. 2557
รถออกจากจุดเริ่มต้น เวลา 10.10 น. ถึงปลายทาง เวลา 13.30 น.
1
แสดงว่ารถแล่นใช้เวลา 3 ชั่วโมง 20 นาที หรือ 3 3 ชั่วโมง
จากหลักกิโลเมตรที่ 12 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 297 เป็นระยะทาง เท่ากับ
297 - 12 = 285 กิโลเมตร
แสดงว่า รถยนต์แล่นใช้เวลา 331 ชั่วโมง ได้ทาง 285 กิโลเมตร
3
ถ้ารถแล่นใช้เวลา 1 ชั่วโมง จะได้ทาง 285 × = 855 กิโลเมตร
10 10
1
= 85.5 หรือ 85
กิโลเมตร/ชั่วโมง
2
1
ตอบ 85.5 หรือ 85 กิโลเมตร/ชั่วโมง
2

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 38 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

29. หมายเลขโทรศัพท์มือถือซึ่งประกอบด้วยเลขโดด 10 ตัว และเลขโดดสามตัวแรกเป็น 081
เมื่อนำ�เลขโดด 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 มาประกอบเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ต่างกัน
จะได้ทั้งหมดกี่หมายเลข

แนวคิด
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์มือถือประกอบด้วยตัวเลข 10 ตัว ซึ่งตัวเลขแต่ละตัวต่างก็เป็นสมาชิก
รอบแรก พ.ศ. 2557

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
หมายเลขโทรศัพท์มือถือตัวที่ 1 เลือกใส่ได้ 1 ตัว คือ 0
หมายเลขโทรศัพท์มือถือตัวที่ 2 เลือกใส่ได้ 1 ตัว คือ 8
หมายเลขโทรศัพท์มือถือตัวที่ 3 เลือกใส่ได้ 1 ตัว คือ 1
หมายเลขโทรศัพท์มือถือตัวที่ 4 เลือกใส่ได้ 10 ตัว คือ สมาชิกใน S ตัวใดตัวหนึ่ง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือตัวที่ 5 เลือกใส่ได้ 10 ตัว คือ สมาชิกใน S ตัวใดตัวหนึ่ง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือตัวที่ 6 เลือกใส่ได้ 10 ตัว คือ สมาชิกใน S ตัวใดตัวหนึ่ง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือตัวที่ 7 เลือกใส่ได้ 10 ตัว คือ สมาชิกใน S ตัวใดตัวหนึ่ง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือตัวที่ 8 เลือกใส่ได้ 10 ตัว คือ สมาชิกใน S ตัวใดตัวหนึ่ง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือตัวที่ 9 เลือกใส่ได้ 10 ตัว คือ สมาชิกใน S ตัวใดตัวหนึ่ง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือตัวที่ 10 เลือกใส่ได้ 10 ตัว คือ สมาชิกใน S ตัวใดตัวหนึ่ง
ดังนั้น หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่มีสามตัวแรกเป็น 081 จะมีหมายเลขทั้งหมด
= 1 × 1 × 1 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 = 10,000,000 หมายเลข
ตอบ 10,000,000 หมายเลข

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 39
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

30. ถ้า แอปเปิล 1 ลัง กับ ส้ม 2 ลัง หนักรวมกัน 125 กิโลกรัม
สับปะรด 2 ลัง กับ ส้ม 2 ลัง หนักรวมกัน 220 กิโลกรัม
และแอปเปิล 3 ลัง กับ สับปะรด 2 ลัง หนักรวมกัน 235 กิโลกรัม
แล้วสับปะรด 1 ลัง หนักกี่กิโลกรัม

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2557
แนวคิด
ให้ แอปเปิล 1 ลัง หนัก a กิโลกรัม
ให้ ส้ม 1 ลัง หนัก b กิโลกรัม
ให้ สับปะรด 1 ลัง หนัก c กิโลกรัม
จากโจทย์จะได้ว่า
a + 2b = 125 ……..….. 1
2c + 2b = 220 …….…... 2
3a + 2c = 235 ……….... 3
2 − 1 ; 2c − a = 95 …..…….. 4
3 − 4 ; 4a = 140
a = 35
แทนค่า a ใน 3 จะได้
3(35) + 2c = 235
105 + 2c = 235
2c = 235 - 105
2c = 130
c = 65
ตอบ 65 กิโลกรัม

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 40 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ตอนที่ 2 แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 2 ข้อที่ 31 – 35 ภาษาอังกฤษ ข้อละ 3 คะแนน
31. A group of children received 378 sweets. Round off the number of sweet
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

of the nearest hundred.
รอบแรก พ.ศ. 2557

Solution.

The number of sweets the children received was 400 sweets when
round off to the nearest hundred.
Ans. 400

32. What number between 40 and 60 is divisible by 7 and 6 ?
Solution.
Multiples of 7 7,14,21,28,35,42,49,56,63
Multiples of 6 6,12,18,24,30,36,42,48,54,60,66,...
The number is 42
Ans. 42

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 41
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

33. The perimeter of parallelogram ABCD is 108 cm. Find the length of AD .

D C

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
A B

รอบแรก พ.ศ. 2557
28 cm

Solution.
From figure;
AB + AD = 108 2 cm
= 54
The sum of its length and breadth is 54 cm
AB = 28 cm
AD = 54 - 28 cm
= 26 cm
The length of AD is 26 cm
Ans. 26 cm

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 42 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

34. The area of a square is 81 cm 2 . Find its perimeter.
Solution.
Since 9 x 9 = 81 cm2
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

Each side of the square is 9 cm
รอบแรก พ.ศ. 2557

Perimeter of square = 4 x 9 cm
= 36 cm
The perimeter is 36 cm
Ans. 36 cm

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 43
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

35. A pineapple costs 5 times as much as an mango. Find the cost of the pineapple
if four mangoes costs 136 baht.
Solution.

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
Pineapple

รอบแรก พ.ศ. 2557
Mango 136 baht

4 units = 136 baht
1 unit = 136 ÷ 4 = 34 baht
5 units = 5 x 34 = 170 baht
The cost of the pineapple is 170 baht.
Ans. 170 baht

*****************************

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 44 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)
แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 45
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
(รอบสอง ระดับประเทศ)

รอบสอง พ.ศ. 2557
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
สอบวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 11.30 น.
คำ�ชี้แจง
1. แบบทดสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้ เป็นแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ
ประเภทเลือกตอบและประเภทเติมคำ�ตอบ (ไม่ต้องแสดงวิธีทำ�) มีจำ�นวน 7 หน้า คะแนนเต็ม 140 คะแนน
เวลาในการทำ�แบบทดสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที
2. แบบทดสอบฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ตอน มีจำ�นวน 25 ข้อ ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทย จำ�นวน 15 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 1 – 5 แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำ�นวน 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม 20 คะแนน
ส่วนที่ 2 ข้อที่ 6 – 13 แบบเลือกตอบ จำ�นวน 8 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 40 คะแนน
ส่วนที่ 3 ข้อที่ 14 – 15 แบบแสดงวิธีทำ� จำ�นวน 2 ข้อ ข้อละ 20 คะแนน รวม 40 คะแนน
ตอนที่ 2 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำ�นวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 16 – 20 แบบทดสอบภาคภาษาไทย แบบเติมคำ�ตอบ จำ�นวน 5 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน
รวม 25 คะแนน
ส่วนที่ 2 ข้อที่ 21 – 25 แบบทดสอบภาคภาษาอังกฤษ แบบเติมคำ�ตอบ จำ�นวน 5 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน
รวม 15 คะแนน
3. กระดาษคำ�ตอบมี 2 หน้าให้นักเรียนเขียน ชื่อ-นามสกุล เลขประจำ�ตัวสอบ ห้องสอบ ชื่อโรงเรียน
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ครบทั้ง 2 หน้า
4. คำ�ตอบแต่ละข้อที่นักเรียนตอบ ต้องตอบลงในกระดาษคำ�ตอบและให้ตรงกับข้อคำ�ถาม
5. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ในการคำ�นวณ
6. นักเรียนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบ โดยวางกระดาษคำ�ตอบ กระดาษทด และแบบทดสอบไว้บนโต๊ะ
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

แบบทดสอบฉบับนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง ตัดต่อ ดัดแปลงหรือเฉลย ก่อนได้รับอนุญาต
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 46 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

ตอนที่ 1 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทย
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 1 – 5 แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ�ำนวน 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน
1. ค่าของ เป็นเท่าใด
(ก) 0 (ข) 8 (ค) 14.4 (ง) 38.8 (จ) 57.6
แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2557

2. แม็คมีแอปเปิล 27 ลูก แบ่งให้เพื่อนทุกคนในกลุ่มเดียวกัน จ�ำนวนแอปเปิลที่เพื่อน ๆ ได้รับ
เป็นจ�ำนวนเต็มบวกเรียงติดกัน แม็คมีเพื่อนในกลุ่มนี้ได้มากที่สุดกี่คน
(ก) 2 (ข) 3 (ค) 4 (ง) 5 (จ) 6
3. ผลรวมของจ�ำนวนเต็ ม บวกสองหลั ก ที่ เ ป็ น ก�ำลั ง สองสมบู ร ณ์ แ ละมี ผ ลรวมของเลขโดด
ของจ�ำนวนเต็มบวกนั้นเป็นก�ำลังสองสมบูรณ์ด้วยเป็นเท่าใด
(ก) 100 (ข) 110 (ค) 117 (ง) 181 (จ) 271
4. จากรูป จุด A อยู่ภายในรูปห้าเหลี่ยมที่มีพื้นที่ 20 ตารางเซนติเมตร ถ้าระยะทางจากจุด A ถึงด้าน
แต่ละด้านของรูปห้าเหลี่ยมเป็น 5 เซนติเมตร แล้วรูปห้าเหลี่ยมนี้มีเส้นรอบรูปยาวกี่เซนติเมตร

(ก) 4 (ข) 8 (ค) 10 (ง) 15 (จ) 20
5. ถ้าก�ำลังสองของจ�ำนวนจ�ำนวนหนึง่ เท่ากับ 15984 × 48951 แล้วผลบวกของเลขโดดทุกตัวในจ�ำนวน
นั้นเป็นเท่าใด
(ก) 18 (ข) 21 (ค) 24 (ง) 27 (จ) 36

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 47
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

ส่วนที่ 2 ข้อที่ 6 – 13 แบบเติมค�ำตอบ จ�ำนวน 8 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน
6. จากรูป เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแสดงหน่วยวัดเป็นองศาเซลเซียส ( ํC) และหน่วยวัดเป็นองศา
ฟาเรนไฮต์ ( ํF) ก�ำหนดให้อุณหภูมิ m °C มีค่าเท่ากับอุณหภูมิ n °F ถ้าสูตรที่ใช้ในการเปลี่ยน
9m
หน่วยวัดอุณหภูมิ คือ 5 + 32 = n และ m + n = 60 แล้ว m มีค่าเท่าใด

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2557
7. วงกลม 2 วง มีรัศมี 10 เซนติเมตรเท่ากัน ตัดกัน และมีส่วนที่แรเงา 7 ส่วน ซึ่งมีรูปร่างเหมือนกัน
และพื้นที่เท่ากัน ดังรูป ถ้าก�ำหนดให้ π = 3.14 แล้วส่วนที่แรเงาทั้ง 7 ส่วน มีพื้นที่รวมกี่ตาราง
เซนติเมตร

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 48 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

8. ทีมแบดมินตัน 3 ทีม มีนกั กีฬาเข้าแข่งขันแบดมินตันรวมทัง้ หมด 29 คน โดยไม่มนี กั กีฬาแบดมินตันที่
อยู่ทีมเดียวกันแข่งขันกันเอง ถ้านักกีฬาทุก ๆ สองคนที่อยู่ต่างทีมจะแข่งขันกันเพียงครั้งเดียว
แล้วจ�ำนวนครั้งที่แข่งขันมากที่สุดเป็นเท่าใด

9. น�ำผลงานนักเรียนซึง่ เป็นแผ่นป้ายรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าทีม่ รี ปู ร่างเหมือนกันและขนาดเท่ากัน จ�ำนวน 40 แผ่น
แขวนบนฝาผนังห้อง ในการแขวนจะใช้ตะปูตรึงไว้ทมี่ มุ เท่านัน้ และแผ่นป้ายทีอ่ ยูต่ ดิ กันจะวางทับซ้อนกันได้
แแบบทดสอบคณิตศาสตร์

จากรูป แสดงการแขวนแผ่นป้ายติดกัน 4 แผ่น ซึง่ ต้องใช้ตะปู 9 ตัว ดังนัน้ ถ้าต้องการแขวนแผ่นป้าย 40 แผ่น
รอบสอง พ.ศ. 2557

บนฝาผนังห้องด้านเดียวกันจะต้องใช้ตะปูอย่างน้อยที่สุดกี่ตัว

10. จากรูป แสดงให้เห็นว่ามีแกะ 1 ตัว บนสนามหญ้า ผูกไว้ด้วยเชือกแล้วน�ำเชือกอีกข้างหนึ่งมาผูกเป็น
ห่วงคล้องกับราวโลหะซึ่งยาว 3 เมตร ที่ติดตั้งไว้ขนานกับพื้นและสูงจากพื้นเล็กน้อย วัดเชือกหลังจาก
ผูกแล้วยาว 10 เมตร ถ้าก�ำหนด π = 3.14 แล้วบริเวณที่แกะเล็มหญ้ากินได้มีพื้นที่กี่ตารางเมตร

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 49
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

11. เจริญก�ำหนดตัวอักษร A , B และ C แทนรหัสตัวเลขที่เป็นแถวประกอบด้วย 0 และ 1 โดยให้ A
แทนรหัส 101 B แทนรหัส 11 และ C แทนรหัส 0 ถ้าเปลี่ยนรหัส 111010101111100110101
เป็นตัวอักษร แล้วจะได้เป็นตัวอักษรทั้งหมดกี่ตัว

12. แบ่งจ�ำนวนเต็มบวกจาก 1 ถึง 10 ออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อให้ได้ผลคูณของจ�ำนวนในกลุ่มแรก
หารด้วยผลคูณของจ�ำนวนในกลุ่มที่สองลงตัว จะได้ผลลัพธ์ที่มีค่าน้อยที่สุดเป็นเท่าใด

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2557
13. วัลลีเขียนจ�ำนวนเต็มบวก 3 จ�ำนวน คือ a,b และ c เป็นแถวบนกระดานด�ำ โดยที่ a + c = 2b
ถ้าวัลลีลบเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ที่คั่นระหว่างจ�ำนวน 3 จ�ำนวน เพื่อให้ได้จ�ำนวนเต็มบวกห้าหลัก
แล้วจ�ำนวนห้าหลักที่ได้มีค่ามากที่สุดเท่าใด

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 50 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

ส่วนที่ 3 ข้อที่ 14 – 15 แบบแสดงวิธีท�ำ จ�ำนวน 2 ข้อ ข้อละ 20 คะแนน
14. รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีด้านยาว a หน่วย ระยะทางจากจุดศูนย์กลางของรูปสามเหลี่ยมไปยัง
ด้านใด ๆ เท่ากับ h หน่วย ซึ่งสอดคล้องกับสมการ a 2 = 12h2 ลีลาวดีใช้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
4 รูป ที่มีด้านยาว 6 เซนติเมตร สร้างกังหันลมที่ประกอบด้วยใบพัด 3 ใบ โดยรูปสามเหลี่ยมสองรูป
ที่ใช้จุดยอดร่วมกันจะมีด้านอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน ดังรูป ถ้าก�ำหนด π = 3.14 แล้ววงกลมที่เกิด
จากการหมุนของใบพัดกังหันลม มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร
แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2557

15. จากรูป ABCDEF เป็นรูปหกเหลี่ยมแบ่งออกเป็นรูปสามเหลี่ยม 4 รูปด้วยเส้นทแยงมุม 3 เส้น คือ
AC, CF และ FD โดยไม่มีเส้นทแยงมุม 2 เส้นใด ๆ ตัดกัน ยกเว้นตรงจุดยอด มีวิธีทั้งหมดกี่วิธี
ที่จะแบ่งรูปหกเหลี่ยม ABCDEF ออกเป็นรูปสามเหลี่ยม 4 รูปด้วยเส้นทแยงมุม 3 เส้น โดยที่เส้น
ทแยงมุมไม่ตัดกันภายในรูปหกเหลี่ยม ภายในรูปหกเหลี่ยม

F
A

E
B

C D

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 51
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

ตอนที่ 2 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 16 – 20 แบบทดสอบภาคภาษาไทย แบบเติมค�ำตอบ
จ�ำนวน 5 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน
16. เฉลิมพลมีเงินเหรียญอยู่ 50 เหรียญ ประกอบด้วยเหรียญหนึ่งบาท เหรียญห้าสิบสตางค์ และ

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ คิดเป็นเงิน 23.75 บาท ถ้าพบว่าเฉลิมพลมีเงินเหรียญชนิดราคายี่สิบห้าสตางค์

รอบสอง พ.ศ. 2557
มากกว่าเงินเหรียญชนิดราคาห้าสิบสตางค์อยู่ 10 เหรียญ แล้วเฉลิมพลมีเงินเหรียญชนิดราคายี่สิบห้า
สตางค์คิดเป็นเงินกี่บาท

17. ในวันคล้ายวันเกิดของนุช นุ่นซื้อหนูแฮมสเตอร์เกิดใหม่ 1 คู่ (ตัวผู้และตัวเมีย) เป็นของขวัญให้นุช
ซึ่งหนูแฮมสเตอร์ของนุชมีสมบัติดังนี้
1. หนูเกิดใหม่จะเป็นหนูแฮมสเตอร์เต็มวัยในเวลา 1 เดือน
2. หนูเต็มวัยแต่ละคู่จะผลิตลูกหนู 1 คู่ เป็นตัวผู้และตัวเมีย ทุก ๆ 1 เดือน
3. ไม่มีหนูตายเลยระหว่างปี
เมือ่ ถึงวันคล้ายวันเกิดของนุชปีตอ่ มา นุชได้น�ำหนูแฮมสเตอร์ทงั้ หมดออกขาย โดยขายหนูตวั เต็มวัยราคา
ตัวละ 120 บาท และลูกหนูเกิดใหม่ตัวละ 80 บาท นุชขายหนูทั้งหมดได้เงินเท่าใด

18. จ�ำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1000 ถึง 9999 มีอยู่กี่จ�ำนวนที่ผลต่างระหว่างเลขโดดหลักหน่วยและหลักพัน
เท่ากับ 2

19. ท่อ A เปิดน�้ำใส่ถังเปล่าใบหนึ่ง น�้ำจะเต็มถังในเวลา 10 นาที ท่อ B เปิดน�้ำออกจากถังใบนี้ซึ่งมีน�้ำ
อยูค่ รึง่ ถังน�ำ้ จะหมดถังในเวลา 8 นาที ถ้าถังใบนีม้ นี ำ�้ อยู่ 1 ของถัง ถ้าเปิดนำ�้ ท่อ A และท่อ B
4
พร้อมกันแล้วน�้ำจะเต็มถังในเวลากี่นาที

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 52 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

20. ถ้าก�ำหนดให้ a และ b เป็นจ�ำนวนนับที่มีค่าไม่เท่ากันและท�ำให้ 1,000,000a + b หารด้วยผลคูณของ
a และ b ลงตัว แล้ว a + b ที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้มีค่าเท่าใด

ส่วนที่ 2 ข้อที่ 21 – 25 แบบทดสอบภาคภาษาอังกฤษ แบบเติมค�ำตอบ
จ�ำนวน 5 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน
แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2557

21. Find the least number that is divided by 8 , 12 and 36 .

7 11 22 17
22. Arrange in the ascending order , , , .
8 13 35 20

23. The solid below is formed by two cubes. If the total volume of the solid is
1072 cm3, what is the difference between the base area of cube M and the base
area of cube N ?

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 53
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

24. A father is three times as old as son. After 20 years, father will be twice old
as his son. Find the parent age of son.

25.

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2557
A R D

S

B C

*************************

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 54 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 55
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

ตอนที่ 1 แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทย
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 1 – 5 ข้อละ 4 คะแนน

1. ค่าของ เป็นเท่าใด

แนวคิด

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

รอบสอง พ.ศ. 2557

ตอบ 0

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 56 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

2. แม็คมีแอปเปิล 27 ลูก แบ่งให้เพื่อนทุกคนในกลุ่มเดียวกัน จ�ำนวนแอปเปิลที่เพื่อน ๆ ได้รับ
เป็นจ�ำนวนเต็มบวกเรียงติดกัน แม็คมีเพื่อนในกลุ่มนี้ได้มากที่สุดกี่คน
แนวคิด
จ�ำนวนแอปเปิล 27 ลูก แบ่งให้กลุม่ เพือ่ นทีม่ ีจ�ำนวนแอปเปิลเป็นจ�ำนวนเต็มบวกเรียงติดกัน
ได้ดังนี้
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

จำ�นวนแอปเปิล 27 ลูก เพื่อน (คน)
13 , 14 2
รอบสอง พ.ศ. 2557

8 , 9 , 10 3
2,3,4,5,6,7 6
กลุ่มเพื่อนมีมากที่สุด 6 คน
ตอบ 6 คน

3. ผลรวมของจ�ำนวนเต็มบวกสองหลักที่เป็นก�ำลังสองสมบูรณ์และมีผลรวมของเลขโดดของจ�ำนวน
เต็มบวกนั้นเป็นก�ำลังสองสมบูรณ์ด้วยเป็นเท่าใด
แนวคิด
จ�ำนวนเต็มบวกสองหลักที่เป็นก�ำลังสองสมบูรณ์ ได้แก่ 16 25 36 49 64 และ 81
จ�ำนวนที่มีเลขโดดรวมกันแล้วได้เป็นก�ำลังสองสมบูรณ์ คือ 36 และ 81
ผลบวกของจ�ำนวนทั้งสองคือ 36 + 81 = 117
ตอบ 117

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 57
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

4. จากรูป จุด A อยู่ภายในรูปห้าเหลี่ยมที่มีพื้นที่ 20 ตารางเซนติเมตร ถ้าระยะทางจากจุด A ถึงด้าน
แต่ละด้านของรูปห้าเหลี่ยมเป็น 5 เซนติเมตร แล้วรูปห้าเหลี่ยมนี้มีเส้นรอบรูปยาวกี่เซนติเมตร

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2557
แนวคิด
จากรูป

พื้นที่รูปห้าเหลี่ยม

ดังนั้น รูปห้าเหลี่ยมนี้มีเส้นรอบรูปยาว 8 เซนติเมตร
ตอบ 8 เซนติเมตร

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 58 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

5. ถ้าก�ำลังสองของจ�ำนวนจ�ำนวนหนึ่งเท่ากับ 15984 × 48951 แล้วผลบวกของเลขโดดทุกตัว
ในจ�ำนวนนั้นเป็นเท่าใด

แนวคิด
15984×48951 = 24 ×36 ×72 ×372
= (22 x 33 x 7 x 37)2
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

= (27972)2
รอบสอง พ.ศ. 2557

ผลบวกของเลขโดด คือ 2 + 7 + 9 + 7 + 2 = 27
ตอบ 27

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 59
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

ตอนที่ 1 แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทย
ส่วนที่ 2 ข้อที่ 6 - 13 ข้อละ 8 คะแนน

6. จากรูป เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแสดงหน่วยวัดเป็นองศาเซลเซียส ( ํC) และหน่วยวัดเป็นองศา
ฟาเรนไฮต์ ( ํF) ก�ำหนดให้อุณหภูมิ m °C มีค่าเท่ากับอุณหภูมิ n °F ถ้าสูตรที่ใช้ในการเปลี่ยน
9m
หน่วยวัดอุณหภูมิ คือ 5 + 32 = n และ m + n = 60 แล้ว m มีค่าเท่าใด

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2557

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 60 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

7. วงกลม 2 วง มีรัศมี 10 เซนติเมตรเท่ากัน ตัดกัน และมีส่วนที่แรเงา 7 ส่วน ซึ่งมีรูปร่างเหมือนกัน
และพื้นที่เท่ากัน ดังรูป ถ้าก�ำหนดให้ π = 3.14 แล้วส่วนที่แรเงาทั้ง 7 ส่วน มีพื้นที่รวมกี่ตาราง
เซนติเมตร
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2557

A a
2a
a

a a a a 2a
O

a
2a
B a

399 ตารางเซนติเมตร

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 61
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

8. ทีมแบดมินตัน 3 ทีม มีนกั กีฬาเข้าแข่งขันแบดมินตันรวมทัง้ หมด 29 คน โดยไม่มนี กั กีฬาแบดมินตันที่
อยู่ทีมเดียวกันแข่งขันกันเอง ถ้านักกีฬาทุก ๆ สองคนที่อยู่ต่างทีมจะแข่งขันกันเพียงครั้งเดียว
แล้วจ�ำนวนครั้งที่แข่งขันมากที่สุดเป็นเท่าใด

แนวคิด
มีนักกีฬาแบดมินตัน 3 ทีม รวม 29 คน

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
ทีมที่ จำ�นวนนักกีฬา จำ�นวนครั้งการแข่งขัน

รอบสอง พ.ศ. 2557
1 10 นักกีฬาทีมที่ 1 กับทีมที่ 2 แข่งขันกันรวม 10×10 = 100 ครั้ง
2 10 นักกีฬาทีมที่ 1 กับทีมที่ 3 แข่งขันกันรวม 10× 9 = 90 ครั้ง
3 9 นักกีฬาทีมที่ 2 กับทีมที่ 3 แข่งขันกันรวม 10× 9 = 90 ครั้ง
รวม 280 ครั้ง
ในทำ�นองเดียวกันถ้านักกีฬาทีมใดทีมหนึ่งมีนักกีฬามากกว่า 10 คน เช่น
ทีมที่ 1 ทีมที่ 2 ทีมที่ 3 จำ�นวนครั้งการแข่งขัน
11 9 9 (11× 9) + (11×9)+( 9×9) = 279
11 10 8 (11×10)+ (11×8)+(10×8) = 278
12 9 8 (12× 9)+ (12×8)+( 9×8) = 276
ซึ่งจะได้จำ�นวนครั้งที่แข่งขันที่น้อยกว่า 280 ครั้งเสมอ
ตอบ 280 ครั้ง

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 62 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

9. น�ำผลงานนักเรียนซึ่งเป็นแผ่นป้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีรูปร่างเหมือนกันและขนาดเท่ากัน จ�ำนวน 40 แผ่น
แขวนบนฝาผนังห้อง ในการแขวนจะใช้ตะปูตรึงไว้ทมี่ มุ เท่านัน้ และแผ่นป้ายทีอ่ ยูต่ ดิ กันจะวางทับซ้อนกันได้
จากรูป แสดงการแขวนแผ่นป้ายติดกัน 4 แผ่น ซึง่ ต้องใช้ตะปู 9 ตัว ดังนัน้ ถ้าต้องการแขวนแผ่นป้าย 40 แผ่น
บนฝาผนังห้องด้านเดียวกันจะต้องใช้ตะปูอย่างน้อยที่สุดกี่ตัว
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2557

แนวคิด

ติดแผ่นป้าย 5 × 8 ใช้ตะปู (5+1)( 8 + 1 ) = 6× 9 = 54 ตัว
ติดแผ่นป้าย 4 × 10 ใช้ตะปู (4+1)(10+1) = 5×11 = 55 ตัว
ติดแผ่นป้าย 2 × 20 ใช้ตะปู (2+1)(20+1) = 3×21 = 63 ตัว
ตอบ 54 ตัว

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 63
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

10. จากรูป แสดงให้เห็นว่ามีแกะ 1 ตัว บนสนามหญ้า ผูกไว้ด้วยเชือกแล้วน�ำเชือกอีกข้างหนึ่งมาผูกเป็น
ห่วงคล้องกับราวโลหะซึ่งยาว 3 เมตร ที่ติดตั้งไว้ขนานกับพื้นและสูงจากพื้นเล็กน้อย วัดเชือกหลังจาก
ผูกแล้วยาว 10 เมตร ถ้าก�ำหนด π = 3.14 แล้วบริเวณที่แกะเล็มหญ้ากินได้มีพื้นที่กี่ตารางเมตร

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2557
แนวคิด

จากรูป แสดงพื้นที่ที่แกะจะเล็มหญ้ากินได้เท่ากับ 3×(10+10)+π ×102 = 3×20+3.14×100 ตร.ม.
= 374 ตารางเมตร
ตอบ 374 ตารางเมตร

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 64 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

11. เจริญก�ำหนดตัวอักษร A , B และ C แทนรหัสตัวเลขที่เป็นแถวประกอบด้วย 0 และ 1 โดยให้ A
แทนรหัส 101 B แทนรหัส 11 และ C แทนรหัส 0 ถ้าเปลี่ยนรหัส 111010101111100110101
เป็นตัวอักษร แล้วจะได้เป็นตัวอักษรทั้งหมดกี่ตัว

แนวคิด จาก A แทนด้วย 101
B แทนด้วย 11
C แทนด้วย 0
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

ดังนั้น 11 101 0 101 11 11 0 0 11 0 101
แทนด้วย BACABBCCBCA
รอบสอง พ.ศ. 2557

มีจ�ำนวนตัวอักษร 11 ตัว
ตอบ 11 ตัว

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 65
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

12. แบ่งจ�ำนวนเต็มบวกจาก 1 ถึง 10 ออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อให้ได้ผลคูณของจ�ำนวนในกลุ่มแรก
หารด้วยผลคูณของจ�ำนวนในกลุ่มที่สองลงตัว จะได้ผลลัพธ์ที่มีค่าน้อยที่สุดเป็นเท่าใด

แนวคิด 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และ 10
7 ไม่มีจ�ำนวนใดที่เหลืออยู่หารได้ลงตัว ดังนั้น 7 จะต้องเป็นจ�ำนวนในกลุ่มแรก
10 จะหารลงตัวด้วย 2×5
3,4,6,8,9 เมื่อจัดกลุ่มที่มีผลคูณเท่ากันจะได  8×9 กับ 3×4×6

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
จ�ำนวนดังกล่าวคือ

รอบสอง พ.ศ. 2557
ตอบ 7

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 66 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

13. วัลลีเขียนจ�ำนวนเต็มบวก 3 จ�ำนวน คือ a,b และ c เป็นแถวบนกระดานด�ำ โดยที่ a + c = 2b
ถ้าวัลลีลบเครือ่ งหมายจุลภาค ( , ) ทีค่ นั่ ระหว่างจ�ำนวน 3 จ�ำนวน เพือ่ ให้ได้จ�ำนวนเต็มบวกห้าหลัก
แล้วจ�ำนวนห้าหลักที่ได้มีค่ามากที่สุดเท่าใด

แนวคิด a ,b,c เมื่อลบเครื่องหมายจุลภาค (,) ออกจะได้เป็นจ�ำนวนห้าหลัก และ a + c = 2b
แสดงว่า a และ b เป็นจ�ำนวนเต็มบวกสองหลัก และ c เป็นจ�ำนวนเต็มบวกหนึ่งหลัก
a มีค่ามากที่สุดได้ 99
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

c อาจจะเป็น 1,3,5,7 หรือ 9 ได้
แต่ c เป็น 9 จะได  a + c =108 = 2×54 ดังนั้น b = 54
รอบสอง พ.ศ. 2557

จ�ำนวนที่มากที่สุด คือ 99549
ตอบ 99549

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 67
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

ตอนที่ 1 แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทย
ส่วนที่ 3 ข้อที่ 14 - 15 ข้อละ 20 คะแนน
14. รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีด้านยาว a หน่วย ระยะทางจากจุดศูนย์กลางของรูปสามเหลี่ยมไปยัง
ด้านใด ๆ เท่ากับ h หน่วย ซึ่งสอดคล้องกับสมการ a 2 = 12h2 ลีลาวดีใช้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
4 รูป ที่มีด้านยาว 6 เซนติเมตร สร้างกังหันลมที่ประกอบด้วยใบพัด 3 ใบ โดยรูปสามเหลี่ยมสองรูป
ที่ใช้จุดยอดร่วมกันจะมีด้านอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน ดังรูป ถ้าก�ำหนด π = 3.14 แล้ววงกลมที่เกิด

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
จากการหมุนของใบพัดกังหันลม มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

รอบสอง พ.ศ. 2557

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 68 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

15. จากรูป ABCDEF เป็นรูปหกเหลี่ยมแบ่งออกเป็นรูปสามเหลี่ยม 4 รูปด้วยเส้นทแยงมุม 3 เส้น คือ
AC, CF และ FD โดยไม่มีเส้นทแยงมุม 2 เส้นใด ๆ ตัดกัน ยกเว้นตรงจุดยอด มีวิธีทั้งหมดกี่วิธี
ที่จะแบ่งรูปหกเหลี่ยม ABCDEF ออกเป็นรูปสามเหลี่ยม 4 รูปด้วยเส้นทแยงมุม 3 เส้น โดยที่เส้น
ทแยงมุมไม่ตัดกันภายในรูปหกเหลี่ยม ภายในรูปหกเหลี่ยม
F
A

E
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

B
รอบสอง พ.ศ. 2557

C D

แนวคิด

ตอบ 14 วิธี

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 69
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

ตอนที่ 2 แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 16 - 20 ข้อละ 5 คะแนน

16. เฉลิมพลมีเงินเหรียญอยู่ 50 เหรียญ ประกอบด้วยเหรียญหนึ่งบาท เหรียญห้าสิบสตางค์ และ
เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ คิดเป็นเงิน 23.75 บาท ถ้าพบว่าเฉลิมพลมีเงินเหรียญชนิดราคายี่สิบห้าสตางค์
มากกว่าเงินเหรียญชนิดราคาห้าสิบสตางค์อยู่ 10 เหรียญ แล้วเฉลิมพลมีเงินเหรียญชนิดราคายี่สิบห้า
สตางค์คิดเป็นเงินกี่บาท

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
แนวคิด

รอบสอง พ.ศ. 2557
ให้เฉลิมพลมีเงินเหรียญหนึ่งบาท x เหรียญ คิดเป็นเงิน x บาท

มีเงินเหรียญชนิดราคา 0.50 บาท y เหรียญ คิดเป็นเงิน 12 y บาท

มีเงินเหรียญชนิดราคา 0.25 บาท y +10 เหรียญ คิดเป็นเงิน 12 (y+10) บาท
เฉลิมพลมีเงินเหรียญอยู่ 50 เหรียญ

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 70 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

17. ในวันคล้ายวันเกิดของนุช นุ่นซื้อหนูแฮมสเตอร์เกิดใหม่ 1 คู่ (ตัวผู้และตัวเมีย) เป็นของขวัญ
ให้นุช ซึ่งหนูแฮมสเตอร์ของนุชมีสมบัติดังนี้
1. หนูเกิดใหม่จะเป็นหนูแฮมสเตอร์เต็มวัยในเวลา 1 เดือน
2. หนูเต็มวัยแต่ละคู่จะผลิตลูกหนู 1 คู่ เป็นตัวผู้และตัวเมีย ทุก ๆ 1 เดือน
3. ไม่มีหนูตายเลยระหว่างปี
เมือ่ ถึงวันคล้ายวันเกิดของนุชปีตอ่ มา นุชได้น�ำหนูแฮมสเตอร์ทงั้ หมดออกขาย โดยขายหนูตวั เต็มวัย
ราคาตัวละ 120 บาท และลูกหนูเกิดใหม่ตัวละ 80 บาท นุชขายหนูทั้งหมดได้เงินเท่าใด
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2557

แนวคิด ให้ A เป็นจ�ำนวนลูกหนูเพศผู้ B เป็นจ�ำนวนลูกหนูเพศเมีย
x เป็นจ�ำนวนหนูเต็มวัยเพศผู้ y เป็นจ�ำนวนหนูเต็มวัยเพศเมีย
สิ้นเดือนที่ A B x y
1 0 0 1 1
2 1 1 1 1
3 1 1 2 2
4 2 2 3 3
5 3 3 5 5
6 5 5 8 8
7 8 8 13 13
8 13 13 21 21
9 21 21 34 34
10 34 34 55 55
11 55 55 89 89
12 89 89 144 144
นุชขายหนูได้เงิน (178×120) + (288+80)
= 21369 + 23040
= 44,400
ตอบ 44,400 บาท

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 71
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

18. จ�ำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1000 ถึง 9999 มีอยู่กี่จ�ำนวนที่ผลต่างระหว่างเลขโดดหลักหน่วยและหลักพัน
เท่ากับ 2
แนวคิด
1. จ�ำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1000 ถึง 1999

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
หลักพันเป็น 1 หลักหน่วยเป็น 3 ได้เท่านั้น

รอบสอง พ.ศ. 2557
จะมีจ�ำนวนที่ต้องการได้ 1×10×10×1 =100 จ�ำนวน

2. จ�ำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 2000 ถึง 2999

หลักพันเป็น 2 หลักหน่วยเป็น 0 และ 4
จะมีจ�ำนวนที่ต้องการได  1×10×10×2 = 200 จ�ำนวน
3. จ�ำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 3000 – 3999 มีได้ 200 จ�ำนวน
4. จ�ำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 4000 – 4999 มีได้ 200 จ�ำนวน
5. จ�ำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 5000 – 5999 มีได้ 200 จ�ำนวน
6. จ�ำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 6000 – 6999 มีได้ 200 จ�ำนวน
7. จ�ำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 7000 – 7999 มีได้ 200 จ�ำนวน
8. จ�ำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 8000 – 8999 มีได้ 100 จ�ำนวน
9. จ�ำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 9000 – 9999 มีได้ 100 จ�ำนวน
จะมีจ�ำนวนตามเงื่อนไขที่ต้องการมี 1500 จ�ำนวน
ตอบ 1500 จ�ำนวน

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 72 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

19. ท่อ A เปิดน�้ำใส่ถังเปล่าใบหนึ่ง น�้ำจะเต็มถังในเวลา 10 นาที ท่อ B เปิดน�้ำออกจากถังใบนี้ซึ่งมีน�้ำ
อยูค่ รึง่ ถังน�ำ้ จะหมดถังในเวลา 8 นาที ถ้าถังใบนีม้ นี ำ�้ อยู่ 1 ของถัง ถ้าเปิดนำ�้ ท่อ A และท่อ B พร้อมกัน
4
แล้วน�้ำจะเต็มถังในเวลากี่นาที
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2557

ตอบ 20 นาที

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 73
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

20. ถ้าก�ำหนดให้ a และ b เป็นจ�ำนวนนับที่มีค่าไม่เท่ากันและท�ำให้ 1,000,000a + b หารด้วยผลคูณของ
a และ b ลงตัว แล้ว a + b ที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้มีค่าเท่าใด

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
3

รอบสอง พ.ศ. 2557

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 74 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

ตอนที่ 2 แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 2 ข้อที่ 21 - 25 ภาษาอังกฤษ ข้อละ 3 คะแนน

21. Find the least number that is divided by 8 , 12 and 36 .
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2557

7 11 22 17
22. Arrange in the ascending order , , , .
8 13 35 20

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 หน้า 75
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

23. The solid below is formed by two cubes. If the total volume of the solid is
1072 cm3, what is the difference between the base area of cube M and the base
area of cube N ?

9 cm

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2557

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 76 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

24. A father is three times as old as son. After 20 years, father will be twice old
as his son. Find the parent age of son.
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

Answer 20 years
รอบสอง พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 77
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

25.

A R D

S

B C

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2558

*************************

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 78 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 79
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทำ�งวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
สอบวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 – 11.00 น.

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
คำ�ชี้แจง

รอบแรก พ.ศ. 2558
1. แบบทดสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้ เป็นแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ
ประเภทเลือกตอบและประเภทเติมคำ�ตอบ (ไม่ต้องแสดงวิธีทำ�) มีจำ�นวน 11 หน้า จำ�นวน 35 ข้อ
คะแนนเต็ม 140 คะแนน เวลาในการทำ�แบบทดสอบ 2 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ตอน มีจำ�นวน 35 ข้อ ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทย จำ�นวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 1 – 10 แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำ�นวน 10 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวม 30 คะแนน
ส่วนที่ 2 ข้อที่ 11 – 20 แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำ�นวน 10 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม 40 คะแนน
ส่วนที่ 3 ข้อที่ 21 – 25 แบบเติมคำ�ตอบ จำ�นวน 5 ข้อ ข้อละ 6 คะแนน รวม 30 คะแนน
ตอนที่ 2 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำ�นวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 26 – 30 แบบทดสอบภาคภาษาไทย แบบเติมคำ�ตอบ จำ�นวน 5 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน
รวม 25 คะแนน
ส่วนที่ 2 ข้อที่ 31 – 35 แบบทดสอบภาคภาษาอังกฤษ แบบเติมคำ�ตอบ จำ�นวน 5 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน
รวม 15 คะแนน
3. กระดาษคำ�ตอบมี 2 หน้าให้นักเรียนเขียน ชื่อ-นามสกุล เลขประจำ�ตัวสอบ ห้องสอบ ชื่อโรงเรียน
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ครบทั้ง 2 หน้า
4. คำ�ตอบแต่ละข้อที่นักเรียนตอบ ต้องตอบลงในกระดาษคำ�ตอบและให้ตรงกับข้อคำ�ถาม
5. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ในการคำ�นวณ
6. นักเรียนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบ โดยวางกระดาษคำ�ตอบ กระดาษทด และแบบทดสอบไว้บนโต๊ะ
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

แบบทดสอบฉบับนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง ตัดต่อ ดัดแปลงหรือเฉลย ก่อนได้รับอนุญาต

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 80 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ตอนที่ 1 แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทย
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 1 - 10 ข้อละ 10 คะแนน
1. 2015 + 1520 + 5201 มีค่าเท่าใด
(ก) 8236 (ข) 8506 (ค) 8736
(ง) 8836 (จ) 9716
แแบบทดสอบคณิตศาสตร์

2. จำ�นวนทั้งสามจำ�นวนในข้อใดที่มีผลคูณเท่ากับ 2014
รอบแรก พ.ศ. 2558

(ก) 6, 17, 59 (ข) 4, 17, 53 (ค) 2, 13, 59
(ง) 2, 19, 53 (จ) 2, 23, 29

3. ถ้านํ้าผลไม้ขวดใหญ่ขนาด 1,500 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 6.5 ดอลล่าร์ ขณะที่นํ้าผลไม้้ขวดเล็กขนาด
500 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 2.8 ดอลล่าร์ แล้วนํ้าผลไม้้ขวดใหญ่ 1 ขวด มีราคาน้อยกว่าราคาของ
นํ้าผลไม้ขวดเล็กจำ�นวน 3 ขวด รวมกันกี่ดอลล่าร์

(ก) 1.9 (ข) 2.1 (ค). 2.3
(ง) 2.8 (จ) 3.7

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 81
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

4. ผลต่างของจำ�นวนในข้อใดมีค่าน้อยที่สุด
1 1 1 1
(ก) 1 - 1 (ข) - (ค) -
2 2 3 3 4

1 1 1 1
(ง) - (จ) -
4 5 5 6

5. ดวงดาว ( ) ทั้งสองดวงในตารางแทนจำ�นวนเดียวกัน ถ้าผลบวกของจำ�นวนทั้งสามจำ�นวน

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
ในแถวทีส่ องมีค่าเป็นสองเท่าของผลบวกของจำ�นวนทั้งสามจำ�นวนในแถวที่หนึ่ง แล้วดวงดาว

รอบแรก พ.ศ. 2558
( ) แต่ละดวงแทนจำ�นวนใด

5 6
19 20
(ก) 7 (ข) 8 (ค) 13
(ง) 17 (จ) 18

6. แป้งหมี่ราคากระสอบละ 800 บาท และแป้งข้าวเจ้าราคากระสอบละ 500 บาท ถ้าแอนนา
ซื้อแป้งแต่ละชนิด รวมกันหลายกระสอบและจ่ายเป็นเงิน 3400 บาท แล้วแอนนาซื้อแป้งหมี่
กี่กระสอบ
(ก) 1 (ข) 2 (ค) 3
(ง) 4 (จ) 5

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 82 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

7. ถ้าจำ�นวน 2 จำ�นวน เมื่อหารด้วย 5 จะเหลือเศษ 4 และ 2 ตามลำ�ดับแล้วผลบวกของ 2 จำ�นวนนี้
เมื่อหารด้วย 5 จะเหลือเศษเท่าใด
(ก) 0 (ข) 1 (ค) 2
(ง) 3 (จ) 4

8. ถ้านำ�จำ�นวน 38, 79, 17, 43, 74, 96 และ 87 มาจัดเรียงใหม่โดยมีเงื่อนไขว่าตั้งแต่จำ�นวนที่สอง
เป็นต้นไปจะมีเลขโดดหลักสิบเหมือนกับเลขโดดในหลักหน่วยของจำ�นวนที่อยู่ก่อนหน้า
แแบบทดสอบคณิตศาสตร์

แล้วจำ�นวนที่อยู่ลำ�ดับที่ 4 ของการจัดเรียงใหม่คือจำ�นวนใด
รอบแรก พ.ศ. 2558

(ก) 38 (ข) 43 (ค) 17
(ง) 96 (จ) 87

9. ในการเดินทางไปเยี่ยมเพื่อน โรจน์ต้องนั่งรถประจำ�ทางไปที่สถานีรถไฟใต้ดิน และใช้เวลา 15 นาที
เขาโดยสารรถไฟซึ่งรถไฟจะแล่นผ่านสถานีรวม 20 สถานี โดยการผ่านแต่ละสถานีใช้เวลา 2.5 นาที
เขาเปลี่ยนรถไฟ 2 ครั้ง และใช้เวลาครั้งละ 3 นาที หลังออกจากสถานีรถไฟใต้ดินเขาเดินต่ออีก
12 นาที จึงถึงบ้านเพื่อน โรจน์ใช้เวลาในการเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนรวมทั้งสิ้นกี่นาที

(ก) 55 (ข) 67 (ค) 80
(ง) 83 (จ) 90

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 83
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

10. ตาราง 3 x 3 ในแต่ละช่องตารางเขียนผลคูณของแถว และหลักของตาราง ตัวอย่างเช่น จำ�นวน
ในแถวที่ 3 และหลักที่ 2 คือ 3 x 2 = 6 ดังแสดงในตาราง จำ�นวนที่ได้ทั้ง 9 จำ�นวน เมื่อนำ�มา
จัดเรียงลำ�ดับโดยเริ่มจากจำ�นวนที่น้อยที่สุด แล้วจำ�นวนที่อยู่ในลำ�ดับที่ 5 คือจำ�นวนใด

6

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
(ก) 2 (ข) 3 (ค) 4

รอบแรก พ.ศ. 2558
(ง) 5 (จ) 6

ส่วนที่ 2 ข้อที่ 11 – 20 แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำ�นวน 10 ข้อ
11. หนูดีจัดเรียงตุ๊กตาเป็ดและตุ๊กตาเต่าที่เรียงเป็นแถว ดังรูป หนูดีจัดเรียงใหม่ให้ตุ๊กตาเป็ดทั้งหมด
อยู่ด้านซ้ายและตุ๊กตาเต่าทั้งหมดอยู่ด้านขวา ถ้ามีเงื่อนไขว่าเธอจะสลับตำ�แหน่งได้เฉพาะตุ๊กตา
2 ตัวใดๆ ที่อยู่ติดต่อกันเท่านั้น แล้วหนูดีจะต้องสลับตุ๊กตาน้อยที่สุดทั้งหมดกี่ครั้งจึงจะได้ตาม
เงื่อนไข

(ก) 15 (ข) 16 (ค) 17
(ง) 18 (จ) 19

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 84 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

12. ถ้าผลบวกระหว่างหนึง่ ในห้าของจำ�นวนเต็มทีไ่ ม่เป็นลบกับหนึง่ ในสามของจำ�นวนเต็มทีไ่ ม่เป็นลบ
อีกจำ�นวนหนึ่งมีค่าเท่ากับ 1 แล้ว ผลบวกที่มากที่สุดของจำ�นวนเต็มที่ไม่เป็นลบ 2 จำ�นวนนั้น
เป็นเท่าใด

(ก) 5 (ข) 6 (ค) 7
(ง) 8 (จ) 9

13. เมทวินมีแถบกระดาษสีนํ้าตาลกว้าง 5 เซนติเมตร อยู่ 1 ม้วน เขาตัดแถบกระดาษสีนํ้าตาลไป
ติดผนังขนาดกว้าง 35 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ดังภาพ โดยแต่ละช่องสีขาวมีขนาดกว้าง
5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร จงหาว่าต้องใช้แถบกระดาษสีนํ้าตาลอย่างน้อยที่สุดยาว
แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2558

กี่เซนติเมตร

(ก) 260 (ข) 280 (ค) 300
(ง) 340 (จ) 360

14. ก๊อกน�ำ้ รั่วซึมด้วยอัตรา 1 หยดต่อวินาที น�ำ้ 1 หยดมีปริมาตร 0.05 มิลลิลิตร ถ้าหวานฤดีนำ�ถ้วยตวง
ที่ไม่มีน�ำ้ มาวางใต้ก๊อกนี้ เมื่อเวลา 21.00 น. ทำ�ให้น�ำ้ หยดลงในถ้วยตวงโดยไม่มีน�ำ้ หยดออกนอก
ถ้วยตวงแล้วปริมาตรน�ำ้ ในถ้วยตวงจะเป็น ดังรูป เมื่อเวลากี่นาฬิกา

(ก) 23 : 10 (ข) 00 : 30 (ค) 01 : 10
(ง) 01 : 50 (จ) 02 : 10
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 85
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

15. แก้วน�ำ้ มีส่วนบนสุดเป็นทรงกระบอกสูง 8 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร
ส่วนกลางของแก้วน�ำ้ เป็นกรวยกลมสูง 8 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร
ด้านล่างเป็นก้านตัน ดังรูป จงหาว่าแก้วใบนี้มีความจุกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร (กำ�หนดให้ π = 3.14)

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2558
(ก) 837.3 (ข) 1674.7 (ค) 2512.0
(ง) 3349.3 (จ) 5024.0

16. ห้องประชุมมี 4 ประตู ดังรูป ถ้าลีเข้าและออกจากห้องประชุมโดยใช้ประตูใดประตูหนึ่ง
ซึ่งอาจจะซํ้าประตูเดิมหรือไม่ก็ได้ แล้วลีมีวิธีเข้าและออกจากห้องประชุมได้กี่วิธี

(ก) 4 (ข) 8 (ค) 12
(ง) 16 (จ) 24

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 86 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

17. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD มีด้านยาว 10 เซนติเมตร ส่วนของเส้นตรง A'D' เป็นภาพที่ได้
จากการเลื่อนขนานส่วนของเส้นตรง AD โดยที่ความยาวของด้าน AB,DC และ AD
ไม่เปลี่ยนแปลง ถ้า A'D' และ CD ตัดกันที่จุด G ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของ CD
แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2558

(ก) 50 (ข) 50 (ค) 60
3
(ง) 100 (จ) 1003

18. บนโต๊ะมีสร้อยข้อมือประกอบด้วยลูกปัด 12 ลูก เป็นลูกปัดสีดำ� 3 ลูก ดังภาพ จงหาว่า
ภาพในข้อใดที่ไม่เกิดจากการหมุนสร้อยข้อมือเส้นนี้บนโต๊ะ

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 87
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

19. จากรูป รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีขนาดเท่ากัน 20 รูป จงหาว่ามีจำ�นวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
ทั้งหมดกี่รูปโดยบางรูปอาจวางซ้อนกันได้

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
(ก) 20 (ข) 26 (ค) 30

รอบแรก พ.ศ. 2558
(ง) 33 (จ) 39

20. เเซกเตอร์ MAB และ MCD อยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ที่มีด้านยาว 10 เซนติเมตร ดังรูป
แล้วผลรวมของพื้นที่เซกเตอร์เป็นกี่ตารางเซนติเมตร (กำ�หนด π = 3.14)

(ก) 52.3 (ข) 78.5 (ค) 104.7
(ง) 157.0 (จ) 314.0

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 88 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ส่วนที่ 3 ข้อที่ 21 – 25 แบบเติมคำ�ตอบ จำ�นวน 5 ข้อ ข้อละ 6 คะแนน

21. จากลำ�ดับ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, . . . จะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่พจน์ที่สามเป็นต้นไป
เกิดจากสองพจน์ก่อนหน้านั้นบวกกัน จงหาว่า 2014 พจน์แรก มีกี่พจน์ที่หารด้วย 4 ลงตัว

22. ช่องวิ่งในมีระยะทาง 400 เมตร และช่องวิ่งนอกมีระยะทางน้อยกว่า 500 เมตร ตรงเส้นที่ทำ�
เครื่องหมายไว้ ดังรูป เฉลิมพลและอนุภาพเริ่มวิ่งทวนเข็มนาฬิกาตามช่องวิ่งเวลาเดียวกัน
ฉลิมพลวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ในช่องวิ่งในอนุภาพวิ่งในช่องวิ่งนอกด้วยอัตราเร็วคงที่ มีอัตราเร็ว
แแบบทดสอบคณิตศาสตร์

เป็นสามเท่า ของอัตราเร็วของเฉลิมพล ทั้งคู่วิ่งมาถึงเส้นที่ทำ�เครื่องหมายไว้พร้อมกันครั้งแรก
รอบแรก พ.ศ. 2558

เมื่อเฉลิมพลวิ่งได้ 3 รอบ ช่องวิ่งนอก มีระยะทางใกล้เคียงจำ�นวนเต็มเมตรที่สุดเป็นเท่าใด

23. มีจำ�นวนเฉพาะบวกสองหลักกี่จำ�นวนที่เมื่อ นำ� 1 ใส่ตรงกลางระหว่างเลขโดดทั้งสองทำ�ให้จำ�นวน
สามหลักที่ได้เป็นจำ�นวนเฉพาะ

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 89
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

24. รูปภาพขนาด 8 x 8 ตารางเซนติเมตร วางอยู่ในกรอบรูปขนาด 18 x 10 ตารางเซนติเมตร
โดยที่จุด M อยู่บนด้าน AD และจุด N อยู่บนด้าน BC ดังรูป ถ้าอุดมเลื่อนรูปภาพไปมาภายใน
กรอบรูปซึ่งไม่ว่าจะเลื่อนรูปอย่างไร M และ N ยังคงเป็นจุดอยู่บนด้าน AD และ BC ตามลำ�ดับ
แล้วพื้นที่ภายในกรอบรูปที่ไม่มีโอกาสถูกทับด้วยรูปภาพจะเป็นกี่ตารางเซนติเมตร

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2558
25. ถ้าในรูปแสดงรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ขนาด 1 ตารางหน่วยทีไ่ ม่มจี ดุ ยอดร่วมกัน 1 คู่ แล้วรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั
ขนาด 1 ตารางหน่วยที่ไม่มีจุดยอดร่วมกันในตารางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาด 3 x 6 ตารางหน่วย
จะมีทั้งหมดกี่คู่

ตอนที่ 2 แบบ
ทดสอบคณิ

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 90 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ตอนที่ 2 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 26 – 30 แบบทดสอบภาคภาษาไทย แบบเติมคำ�ตอบ จำ�นวน 5 ข้อ
26. ถ้า a : b = 2 : 3 และ b : c = 4 : 5 แล้วหาค่า a : b : c

27. หาค่าของ ตอบเป็นจำ�นวนทศนิยม 4 ตำ�แหน่ง
แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2558

28. ถ้า ให้หาค่าของ

29. ถ้าจำ�นวนนับจับทีละคู่แล้วนำ�มาบวกกันได้ผลบวกเป็น 10, 19 และ 21 ตามลำ�ดับ
จงหาค่าของจำ�นวนนับสามจำ�นวนว่าแต่ละจำ�นวนมีคา่ เท่าใด (ตอบเรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก)

30. ให้หาจำ�นวนที่มีค่าน้อยทีสุดที่หารด้วย 18, 24, 30 และ 42 แล้วเหลือเศษ 1 เท่ากัน

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 91
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ส่วนที่ 2 ข้อที่ 31 – 35 แบบทดสอบภาคภาษาอังกฤษ แบบเติมคำ�ตอบ จำ�นวน 5 ข้อ
31. The numerator of a fraction is 8 less than its denominator. If the numerator is
decreased by 6 and the denominator is increased by 11, then the denominator
becomes six times the numerator. Find the fraction. (fraction : เศษส่วน, numerator:
ตัวเศษ, denomination : ตัวส่วน, decrease : ลดลง, increase : เพิ่มขึ้น)

32. The ratio of present ages of Padol and Pracheon is 8 : 11. After 15 years, the age
of Pracheon will be 70 years. What was the age of Padol before 10 years?

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2558
33. What percent of 5.4 kg is 27 gms?

34. What are the last two digits of 111 x 112x113 x 114 x 115 x 116 x 117 x 118 x 119?

35. figure below shows an isosceles triangle ABC with AB = AC . The D is on BC
such that BD = BA. Given value of a. (isosceles triangle : รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว)

A

27°


B D C

****************************

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 92 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 93
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ตอนที่ 1 แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทย
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 1 - 10 ข้อละ 3 คะแนน

1. 2015 + 1520 + 5201 มีค่าเท่าใด
แนวคิด 1
2015 + 1520 + 5201 = 8736
แนวคิด 2

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
2015 + 1520 + 5201 = 2015 + 0152 + 1520 + 5201 – 152 = 8888 – 152 = 8736

รอบแรก พ.ศ. 2558
ตอบ 8736

2. จำ�นวนทั้งสามจำ�นวนในข้อใดที่มีผลคูณเท่ากับ 2014
แนวคิด
(ก) 6, 17, 59 หลักหน่วยของผลคูณทัง้ 3 จำ�นวน คือ 8 ไม่เป็นไปตามเงือ่ นไข (6 x 17 x 59 x 6018)
(ข) 4 x17 x53 > 60 x50 = 3000 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข (4 x 17 x 53 x 3604)
(ค) 2 x13 x59 < 30 x60 = 1800 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข (2 x 13 x 59 x 1534)
(ง) 2000 = 40 x50 < 2 x19 x 53 < 40 x 60 = 2400
2 x19 x53 = 2014 เป็นไปตามเงื่อนไข
(จ) 2 x 23 x 29 < 50 x30 = 1500 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข (2 x 23 x 29 x 1334)
ตอบ 2, 19, 53

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 94 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

3. ถ้านํ้าผลไม้ขวดใหญ่ขนาด 1,500 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 6.5 ดอลล่าร์ ขณะที่นํ้าผลไม้ขวดเล็กขนาด
500 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 2.8 ดอลล่าร์ แล้วนํ้าผลไม้ขวดใหญ่ 1 ขวด มีราคาน้อยกว่าราคาของ
นํ้าผลไม้ขวดเล็กจำ�นวน 3 ขวด รวมกันกี่ดอลล่าร์
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

แนวคิด
รอบแรก พ.ศ. 2558

นํ้าผลไม้ขวดเล็ก 3 ขวด ราคา 2.8 x 3 = 8.4 ดอลล่าร์
นํ้าผลไม้ขวดใหญ่ 1 ขวด ราคา 6.5 ดอลล่าร์
ดังนั้น ราคาของนํา้ ผลไม้ขวดใหญ่ 1 ขวด น้อยกว่าราคาของนา้ํ ผลไม้ขวดเล็ก 3 ขวด อยู่
8.4 – 6.5 = 1.9 ดอลล่าร์
ตอบ 1.9 ดอลล่าร์

4. ผลต่างของจำ�นวนในข้อใดมีค่าน้อยที่สุด
แนวคิด

มีค่าน้อยที่สุด

1 1
ตอบ -
5 6

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 95
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

5. ดวงดาว ( ) ทั้งสองดวงในตารางแทนจำ�นวนเดียวกัน ถ้าผลบวกของจำ�นวนทั้งสามจำ�นวน
ในแถวที่สองมีค่าเป็นสองเท่าของผลบวกของจำ�นวนทั้งสามจำ�นวนในแถวที่หนึ่ง แล้วดวงดาว
( ) แต่ละดวงแทนจำ�นวนใด

5 6
19 20

แนวคิด 1
ผลบวกของทั้งสามจำ�นวนในแถวที่สองจะมากกว่าผลบวกของทั้งสามจำ�นวนในแถวที่หนึ่ง
เท่ากับผลบวกของทั้งสามจำ�นวนในแถวที่หนึ่ง

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
( + 19 + 20 ) – ( 5 + 6 + ) = 5 + 6 +

รอบแรก พ.ศ. 2558
( + 39) – (11 + ) = 11+
28 = 11 +
= 17
แนวคิด 2
2(5 + 6 + ) = +19 + 20
10 + 12 + 2( ) = +39
2( ) = +39-22
= 17
ตอบ 17

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 96 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

6. แป้งหมี่ราคากระสอบละ 800 บาท และแป้งข้าวเจ้าราคากระสอบละ 500 บาท ถ้าแอนนา
ซื้อแป้งแต่ละชนิด รวมกันหลายกระสอบและจ่ายเป็นเงิน 3400 บาท แล้วแอนนาซื้อแป้งหมี่
กี่กระสอบ
แนวคิด
แอนนาไม่สามารถซื้อแป้งหมี่ได้เกิน 4 กระสอบ
เพราะว่า 3200 = 800 x 4 < 3400 < 800 x 5 = 4000
ดังนั้นจำ�นวนแป้งหมี่ที่แอนนาซื้อแล้วเงินที่เหลือจะต้องซื้อแป้งข้าวเจ้ากระสอบละ 500 บาท
ได้พอดี
แป้งหมี่ (กระสอบ) คิดเป็นเงิน เหลือเป็นเงินซื้อแป้งข้าว
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

1 800 x 1 = 800 3400 – 800 = 2600
รอบแรก พ.ศ. 2558

2 800 x 2 = 1600 3400 – 1600 = 1800
3 800 x 3 = 2400 3400 – 2400 = 1000
4 800 x 4 = 3200 3400 – 3200 = 200

ซื้อแป้งหมี่ได้ 3 กระสอบ เหลือเงิน 1000 บาท จะซื้อแป้งข้าวเจ้าได้ 2 กระสอบพอดี
ตอบ 3 กระสอบ

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 97
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

7. ถ้าจำ�นวน 2 จำ�นวน เมื่อหารด้วย 5 จะเหลือเศษ 4 และ 2 ตามลำ�ดับแล้วผลบวกของ
2 จำ�นวนนี้เมื่อหารด้วย 5 จะเหลือเศษเท่าใด
แนวคิด
ผลบวกของเศษจากการหารด้วย 5 ทั้ง 2 จำ�นวน คือ 4 + 2 = 6 เมื่อหารด้วย 5 จะเหลือเศษ 1
ตอบ 1

8. ถ้านำ�จำ�นวน 38, 79, 17, 43, 74, 96 และ 87 มาจัดเรียงใหม่โดยมีเงื่อนไขว่าตั้งแต่จำ�นวนที่สอง
เป็นต้นไปจะมีเลขโดดหลักสิบเหมือนกับเลขโดดในหลักหน่วยของจำ�นวนที่อยู่ก่อนหน้า

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
แล้วจำ�นวนที่อยู่ลำ�ดับที่ 4 ของการจัดเรียงใหม่คือจำ�นวนใด

รอบแรก พ.ศ. 2558
แนวคิด
จัดเรียงใหม่ได้เป็น 17, 74, 43, 38, 87, 79 และ 96
ดังนั้น จำ�นวนในลาดับที่ 4 คือ 38

ตอบ 38

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 98 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

9. ในการเดินทางไปเยี่ยมเพื่อน โรจน์ต้องนั่งรถประจำ�ทางไปที่สถานีรถไฟใต้ดิน และใช้เวลา 15 นาที
เขาโดยสารรถไฟซึ่งรถไฟจะแล่นผ่านสถานีรวม 20 สถานี โดยการผ่านแต่ละสถานีใช้เวลา 2.5 นาที
เขาเปลีย่ นรถไฟ 2 ครัง้ และใช้เวลาครัง้ ละ 3 นาที หลังออกจากสถานีรถไฟใต้ดนิ เขาเดินต่ออีก 12 นาที
จึงถึงบ้านเพื่อน โรจน์ใช้เวลาในการเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนรวมทั้งสิ้นกี่นาที

แนวคิด
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

จากข้อมูลที่กำ�หนดให้โรจน์ใช้เวลารวม 15 + (2.5 × 20) + (3 × 2) + 12 = 83 นาที
รอบแรก พ.ศ. 2558

ตอบ 83 นาที

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 99
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

10. ตาราง 3 x 3 ในแต่ละช่องตารางเขียนผลคูณของแถว และหลักของตาราง ตัวอย่างเช่น จำ�นวน
ในแถวที่ 3 และหลักที่ 2 คือ 3 x 2 = 6 ดังแสดงในตาราง จำ�นวนที่ได้ทั้ง 9 จำ�นวน เมื่อนำ�มาจัดเรียง
ลำ�ดับโดยเริ่มจากจำ�นวนที่น้อยที่สุด แล้วจำ�นวนที่อยู่ในลำ�ดับที่ 5 คือจำ�นวนใด

6

แนวคิด

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

รอบแรก พ.ศ. 2558
1x1=1 1x2=2 1x3=3

2x1=2 2x2=4 2x3=6

3x1=3 3x2=6 3x3=9

เรียงลำ�ดับจากน้อยไปหามากจะได้ 1, 2, 2, 3, 3, 4, 6, 6, 9
จำ�นวนในลำ�ดับที่ 5 คือ 3
ตอบ 3

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 100 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ตอนที่ 1 แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทย
ส่วนที่ 2 ข้อที่ 11 - 20 ข้อละ 4 คะแนน

11. หนูดีจัดเรียงตุ๊กตาเป็ดและตุ๊กตาเต่าที่เรียงเป็นแถว ดังรูป หนูดีจัดเรียงใหม่ให้ตุ๊กตาเป็ดทั้งหมด
อยู่ด้านซ้ายและตุ๊กตาเต่าทั้งหมดอยู่ด้านขวา ถ้ามีเงื่อนไขว่าเธอจะสลับตำ�แหน่งได้เฉพาะตุ๊กตา
2 ตัวใดๆ ที่อยู่ติดต่อกันเท่านั้น แล้วหนูดีจะต้องสลับตุ๊กตาน้อยที่สุดทั้งหมดกี่ครั้งจึงจะได้ตาม
เงื่อนไข
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2558

แนวคิด
กำ�หนดตุ๊กตาเป็ดอยู่ในตำ�แหน่งที่ 1, 3, 5, 8, 10, 11 ต้องการให้ตุ๊กตาเป็ดอยู่ด้านซ้าย
ดังนั้น
ตุ๊กตาเป็ดตำ�แหน่งที่ 1 ไม่เลื่อน = 1 – 1 = 0 ครั้ง
ตุ๊กตาเป็ดตำ�แหน่งที่ 3 เลื่อนไปตำ�แหน่งที่ 2 = 3 – 2 = 1 ครั้ง
ตุ๊กตาเป็ดตำ�แหน่งที่ 5 เลื่อนไปตำ�แหน่งที่ 3 = 5 – 3 = 2 ครั้ง
ตุ๊กตาเป็ดตำ�แหน่งที่ 8 เลื่อนไปตำ�แหน่งที่ 4 = 8 – 4 = 4 ครั้ง
ตุ๊กตาเป็ดตำ�แหน่งที่ 10 เลื่อนไปตำ�แหน่งที่ 5 = 10 – 5 = 5 ครั้ง
ตุ๊กตาเป็ดตำ�แหน่งที่ 11 เลื่อนไปตำ�แหน่งที่ 6 = 11 – 6 = 5 ครั้ง
รวม 17 ครั้ง
ตอบ 17 ครั้ง

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 101
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

12. ถ้าผลบวกระหว่างหนึง่ ในห้าของจำ�นวนเต็มทีไ่ ม่เป็นลบกับหนึง่ ในสามของจำ�นวนเต็มทีไ่ ม่เป็นลบ
อีกจำ�นวนหนึ่งมีค่าเท่ากับ 1 แล้ว ผลบวกที่มากที่สุดของจำ�นวนเต็มที่ไม่เป็นลบ 2 จำ�นวนนั้น
เป็นเท่าใด
แนวคิด
ให้ a,b เป็นจำ�นวนเต็มที่ไม่เป็นลบ 2 จำ�นวน จะได้ว่า
ดังนั้น ค่า b ที่เป็นไปได้ คือ 0, 1, 2, 3
ถ้า b = 0 แล้ว a = 5 จะได้ a + b = 5

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2558

นั่นคือ ผลบวกที่มากที่สุดคือ 5
ตอบ 5

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 102 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

13. เมทวินมีแถบกระดาษสีน�้ำตาลกว้าง 5 เซนติเมตร อยู่ 1 ม้วน เขาตัดแถบกระดาษสีน�้ำตาลไป
ติดผนังขนาดกว้าง 35 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ดังภาพ โดยแต่ละช่องสีขาวมีขนาดกว้าง
5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร จงหาว่าต้องใช้แถบกระดาษสีน้ำตาลอย่างน้อยที่สุดยาว
กี่เซนติเมตร
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

แนวคิด
รอบแรก พ.ศ. 2558

จากภาพต้องตัดกระดาษสีนํ้าตาล 16 ชิ้น โดยชิ้นยาว 4 ชิ้น ๆ ละ 50 เซนติเมตร
ชิ้นสั้น 12 ชิ้นๆ ละ 5 เซนติเมตร
ต้องใช้กระดาษยาว (4x50) + (12x5) = 200 + 60 = 260 เซนติเมตร
ตอบ 260 เซนติเมตร

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 103
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

14. ก๊อกน�้ำรัว่ ซึมด้วยอัตรา 1 หยดต่อวินาที น�้ำ 1 หยดมีปริมาตร 0.05 มิลลิลติ ร ถ้าหวานฤดีน�ำถ้วยตวง
ที่ไม่มีน�้ำมาวางใต้ก๊อกนี้ เมื่อเวลา 21.00 น. ท�ำให้นํ้าหยดลงในถ้วยตวงโดยไม่มีน�้ำหยดออกนอก
ถ้วยตวงแล้วปริมาตรนํ้าในถ้วยตวงจะเป็น ดังรูป เมื่อเวลากี่นาฬิกา

แนวคิด

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2558
ถ้วยตวง 6 ขีด มีปริมาตร 300 มิลลิลิตร ถ้วยตวง 1 ขีด มีปริมาตร 300 ÷ 6 = 50 มิลลิลิตร
ดังนั้น มีนํ้าหยดลงในถ้วยตวง 750 มิลลิลิตร
นํ้า 0.05 มิลลิลิตรใช้เวลา 1 วินาที
ดังนั้น ต้องใช้เวลา 750 ÷ 0.05 = 15000 วินาที
= 4 ชั่วโมง 10 นาที
จะเป็นเวลา 01 : 10
ตอบ 01 : 10 นาฬิกา

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 104 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

15. แก้วนํ้ามีส่วนบนสุดเป็นทรงกระบอกสูง 8 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร
ส่วนกลางของแก้วนํ้าเป็นกรวยกลมสูง 8 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร
ด้านล่างเป็นก้านตัน ดังรูป จงหาว่าแก้วใบนีม้ คี วามจุกล่ี กู บาศก์เซนติเมตร (กำ�หนดให้ π = 3.14)
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2558

แนวคิด
ความจุของแก้วนํ้า = ปริมาตรของทรงกระบอก + ปริมาตรของกรวย
=
= 2512 + 837.3
= 3349.3 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ตอบ 3349.3 ลูกบาศก์เซนติเมตร

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 105
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

16. ห้องประชุมมี 4 ประตู ดังรูป ถ้าลีเข้าและออกจากห้องประชุมโดยใช้ประตูใดประตูหนึ่ง
ซึ่งอาจจะซํ้าประตูเดิมหรือไม่ก็ได้ แล้วลีมีวิธีเข้าและออกจากห้องประชุมได้กี่วิธี

แนวคิด
มีวิธีเข้าห้องประชุม 4 วิธี วิธีออกจากห้องประชุม 4 วิธี

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
ดังนั้น ลีมีวิธีเข้าและออกจากห้องประชุมได้ 4 x 4 = 16 วิธี
ตอบ 16 วิธี

รอบแรก พ.ศ. 2558

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 106 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

17. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD มีด้านยาว 10 เซนติเมตร ส่วนของเส้นตรง A'D' เป็นภาพที่ได้
จากการเลื่อนขนานส่วนของเส้นตรง AD โดยที่ความยาวของด้าน AB,DC และ AD
ไม่เปลี่ยนแปลง ถ้า A'D' และ CD ตัดกันที่จุด G ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของ CD
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

แนวคิด
รอบแรก พ.ศ. 2558

ลาก AA' และ DD'
จะได้ AA'D'D เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
ฐาน AD' 10 เซนติเมตร
ส่วนสูง GD = 5 เซนติเมตร
ดังนั้น พื้นที่ AA'D'D = 0 x 5= 50 ตารางเซนติเมตร เท่ากับพื้นที่ส่วนที่แรเงา
ตอบ 50 ตารางเซนติเมตร

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 107
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

18. บนโต๊ะมีสร้อยข้อมือประกอบด้วยลูกปัด 12 ลูก เป็นลูกปัดสีดำ� 3 ลูก ดังภาพ จงหาว่า
ภาพในข้อใดที่ไม่เกิดจากการหมุนสร้อยข้อมือเส้นนี้บนโต๊ะ

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2558
แนวคิด
ข้อ (ก) , (ข) , (ค) , (ง) เป็นการหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
ข้อ (จ) ไม่ใช้วิธีหมุน
ตอบ (จ)

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 108 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

19. จากรูป รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีขนาดเท่ากัน 20 รูป จงหาว่ามีจำ�นวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
ทั้งหมดกี่รูปโดยบางรูปอาจวางซ้อนกันได้
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

แนวคิด
รอบแรก พ.ศ. 2558

ให้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปเล็กมีความยาวด้านละ 1 หน่วย
จะได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ยาวด้านละ 1 หน่วย 20 รูป
จะได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ยาวด้านละ 2 หน่วย 9 รูป
จะได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ยาวด้านละ 3 หน่วย 3 รูป
จะได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ยาวด้านละ 4 หน่วย 1 รูป
รวม 20 + 9 + 3 + 1 = 33 รูป
ตอบ 33 รูป

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 109
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

20. เเซกเตอร์ MAB และ MCD อยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ที่มีด้านยาว 10 เซนติเมตร ดังรูป
แล้วผลรวมของพื้นที่เซกเตอร์เป็นกี่ตารางเซนติเมตร (กำ�หนด π = 3.14)

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

รอบแรก พ.ศ. 2558
จากข้อมูลที่กำ�หนด ΔBCM เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า แล้ว ABM = MCD = 30 ํ
พื้นที่เซกเตอร์ทั้งสองรูปเท่ากับ 3.14 x 102 x 30 x 2 ≈ 52.3 ตารางเซนติเมตร
360
ตอบ 52.3 ตารางเซนติเมตร

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 110 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ตอนที่ 1 แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทย
ส่วนที่ 3 ข้อที่ 21 - 25 ข้อละ 6 คะแนน

21. จากลำ�ดับ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, . . . จะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่พจน์ที่สามเป็นต้นไป
เกิดจากสองพจน์ก่อนหน้านั้นบวกกัน จงหาว่า 2014 พจน์แรก มีกี่พจน์ที่หารด้วย 4 ลงตัว
แนวคิด
เศษที่ได้จากการหารด้วย 4 แต่ละพจน์เขียนได้เป็นลาดับดังนี้ 1, 1, 2, 3, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 1, 0, .
จะพบว่ามีคาบเป็น 6 และมีเศษตัวหนึง่ ในคาบนัน้ เป็น 0 ซึง่ หมายความว่ามีพจน์หนึง่ จะหารด้วย 4 ลงตัว
เนื่องจาก 2014 = 335 × 6 + 4 ซึ่งหมายความว่า 2014 พจน์ในลาดับมีคาบครบพอดี 335 คาบ
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

และมีทไ่ี ม่ครบคาบเหลืออยู่ 4 พจน์ ซึง่ ใน 4 พจน์นน้ั เมือ่ หารด้วย 4 จะเหลือ เศษ 1, 1, 2, 3 ดังนัน้
จะมี 335 พจน์ที่หารด้วย 4 ลงตัว
รอบแรก พ.ศ. 2558

ตอบ 335 พจน์

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 111
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

22. ช่องวิ่งในมีระยะทาง 400 เมตร และช่องวิ่งนอกมีระยะทางน้อยกว่า 500 เมตร ตรงเส้นที่ทำ�
เครื่องหมายไว้ ดังรูป เฉลิมพลและอนุภาพเริ่มวิ่งทวนเข็มนาฬิกาตามช่องวิ่งเวลาเดียวกัน
เฉลิมพลวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ในช่องวิ่งในอนุภาพวิ่งในช่องวิ่งนอกด้วยอัตราเร็วคงที่ มีอัตราเร็ว
เป็นสามเท่า ของอัตราเร็วของเฉลิมพล ทั้งคู่วิ่งมาถึงเส้นที่ทำ�เครื่องหมายไว้พร้อมกันครั้งแรก
เมื่อเฉลิมพลวิ่งได้ 3 รอบ ช่องวิ่งนอก มีระยะทางใกล้เคียงจำ�นวนเต็มเมตรที่สุดเป็นเท่าใด

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2558
แนวคิด
จากข้อมูลที่ให้มา เมื่อ เฉลิมพลและอนุภาพวิ่งกลับมาที่เส้นที่ทาเครื่องหมายไว้
เฉลิมพลวิง่ ได้ระยะทาง 400 × 3 = 1200 เมตร ขณะทีอ่ นุภาพวิง่ ได้ระยะทาง 1200 × 3 = 3600 เมตร
และอนุภาพวิ่งได้ครบรอบ
ถ้าอนุภาพวิ่งครบ 9 รอบ หรือมากกว่า
จะได้ระยะทางช่องวิ่งนอกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3600 ÷ 9 = 400 เมตร ซึ่งไม่ตรงกับเงื่อนไขในโจทย์
ถ้าอนุภาพวิ่งครบ 8 รอบพอดี ระยะทางช่องวิ่งนอกจะเท่ากับ 3600 ÷ 8 = 450 เมตร
ถ้าอนุภาพวิ่งครบ 7 รอบ หรือน้อยกว่าระยะทางช่องวิ่งนอกจะเท่ากับหรือมากกว่า
ซึ่งมากกว่า 500 เมตร ซึ่งไม่ตรงกับเงื่อนไขในโจทย์
ดังนั้น ระยะทางช่องวิ่งนอกเท่ากับ 450 เมตร
ตอบ 450 เมตร

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 112 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

23. มีจำ�นวนเฉพาะบวกสองหลักกี่จำ�นวนที่เมื่อ นำ� 1 ใส่ตรงกลางระหว่างเลขโดดทั้งสองทำ�ให้
จำ�นวนสามหลักที่ได้เป็นจำ�นวนเฉพาะ

แนวคิด
ขั้นแรกหาจำ�นวนเฉพาะบวกสองหลักทั้งหมดที่หารด้วย 3 เหลือเศษ 1 หรือ 2
เมื่อ ab หารด้วย 3 เหลือเศษ 2 จะได้จำ�นวนสามหลัก a1b หารด้วย 3 ลงตัว
ดังนั้น จำ�นวนเฉพาะ 2 หลัก ab จะต้องหารด้วย 3 เหลือเศษ 1
พิจารณาจำ�นวนเฉพาะ 2 หลัก ที่หารด้วย 3 เหลือเศษ 1 คือ 13, 19, 31, 37, 43, 61, 67,
73, 79, 97
และใส่เลข 1 แล้วตรวจสอบจำ�นวนสามหลักที่ละจำ�นวนว่าเป็นจำ�นวนเฉพาะหรือไม่
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

ดังนั้น มีจำ�นวนสองหลักต่างๆกัน อยู่ 5 จำ�นวน
เพราะ 113 เป็นจำ�นวนเฉพาะ
รอบแรก พ.ศ. 2558

119 = 7 × 17
311 เป็นจำ�นวนเฉพาะ
317 เป็นจำ�นวนเฉพาะ
413 = 7 × 59
611 = 13 × 47
617 เป็นจำ�นวนเฉพาะ
713 = 23 × 31
719 เป็นจำ�นวนเฉพาะ
แต่ 917 = 7 × 131
ตอบ 5 จำ�นวน

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 113
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

24. รูปภาพขนาด 8 x 8 ตารางเซนติเมตร วางอยู่ในกรอบรูปขนาด 18 x 10 ตารางเซนติเมตร
โดยที่จุด M อยู่บนด้าน AD และจุด N อยู่บนด้าน BC ดังรูป ถ้าอุดมเลื่อนรูปภาพไปมาภายใน
กรอบรูปซึ่งไม่ว่าจะเลื่อนรูปอย่างไร M และ N ยังคงเป็นจุดอยู่บนด้าน AD และ BC ตามลาดับ
แล้วพื้นที่ภายในกรอบรูปที่ไม่มีโอกาสถูกทับด้วยรูปภาพจะเป็นกี่ตารางเซนติเมตร

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2558
แนวคิด
จากปัญหาทีก่ าหนดให้บริเวณภายในกรอบรูปทีไ่ ม่ถกู ทับด้วยรูปภาพจะเหมือนกับรูป

โดยสมบัตกิ ารสมมาตรสาหรับจัตรุ สั เราทราบว่า A'B'C'D' เป็นสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ด้วย
และมีดา้ นยาว 10 เซนติเมตร พืน้ ทีบ่ ริเวณแรเงาเท่ากับ 102 - 82 = 36 ตารางเซนติเมตร
ดังนัน้ พืน้ ทีบ่ ริเวณภายในกรอบรูปทีไ่ ม่มโี อกาสถูกทับด้วยรูปภาพเท่ากับ 36 ตารางเซนติเมตร
ตอบ 36 ตารางเซนติเมตร

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 114 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

25. ถ้าในรูปแสดงรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ขนาด 1 ตารางหน่วยทีไ่ ม่มจี ดุ ยอดร่วมกัน 1 คู่ แล้วรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั
ขนาด 1 ตารางหน่วยที่ไม่มีจุดยอดร่วมกันในตารางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาด 3 x 6 ตารางหน่วย
จะมีทั้งหมดกี่คู่

แนวคิด
1) เมื่อเลือกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 ตารางหน่วยที่อยู่บนหลักเดียวกัน
รูปที่ 1 ต้องอยู่บนแถวที่ 1 และรูปที่ 2 จะต้องอยู่บนแถวที่ 3 จะมี 6 คู่
2) เมื่อเลือก 2 รูปที่อยู่คนละหลักให้รูปที่ 1 อยู่ทางซ้ายของรูปที่ 2 จะได้ดังนี้
2.1) รูปที่ 1 อยู่ในแถวที่ 1
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

4 5 10 11 4 5 10 4 5
รอบแรก พ.ศ. 2558

3 6 9 12 3 6 9 3 6

4
3

จะมีได้ 13 + 10 + 7 + 4 + 1 = 35 คู่
2.2) รูปที่ 1 อยู่ในแถวที่ 2
3 4 9 10 5 4 9
2 5 8 11 2 5 8

3 4 1
2 5 2

จะมีได้ 12 + 9 + 6 + 3 = 30 คู่
2.3) รูปที่ 1 อยู่ในแถวที่ 3 จะจัดได้ในทำ�นองเดียวกันกับข้อ 2.1)
จะมีได้ 13 + 10 + 7 + 4 + 1 = 35 คู่
จะมีได้ทั้งหมดรวม 6 + 35 + 30 + 35 = 106 คู่
ตอบ 106 คู่
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 115
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ตอนที่ 2 แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 26 - 30 ภาคภาษาอังกฤษ ข้อละ 5 คะแนน

26. ถ้า a : b = 2 : 3 และ b : c = 4 : 5 แล้วหาค่า a : b : c

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2558
27. หาค่าของ ตอบเป็นจำ�นวนทศนิยม 4 ตำ�แหน่ง

= 0.3083 หรือ .3083
ตอบ 0.3083 หรือ .3083

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 116 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

28. ถ้า ให้หาค่าของ

แนวคิด
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2558

ตอบ 3 หรือ 0.43 หรือ 0.429 หรือ 0.4286
7

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 117
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

29. ถ้าจำ�นวนนับจับทีละคู่แล้วนำ�มาบวกกันได้ผลบวกเป็น 10, 19 และ 21 ตามลำ�ดับ
จงหาค่าของจำ�นวนนับสามจำ�นวนว่าแต่ละจำ�นวนมีคา่ เท่าใด (ตอบเรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก)
แนวคิด
ให้จำ�นวนนับ 3 จำ�นวน เท่ากับ a,b,c

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2558
ตอบ 4, 6, 15

30. ให้หาจำ�นวนที่มีค่าน้อยท่ี่สุดที่หารด้วย 18, 24, 30 และ 42 แล้วเหลือเศษ 1 เท่ากัน
แนวคิด

ค.ร.น. เท่ากับ 23 x 32 x 5 x 7 = 2520
จำ�นวนที่ต้องการคือ 2520 + 1 = 2521
ตอบ 2521

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 118 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ตอนที่ 2 แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 2 ข้อที่ 31 - 35 ภาคภาษาอังกฤษ ข้อละ 3 คะแนน
31. The numerator of a fraction is 8 less than its denominator. If the numerator is
decreased by 6 and the denominator is increased by 11, then the denominator
becomes six times the numerator. Find the fraction. (fraction : เศษส่วน, numerator:
ตัวเศษ, denomination : ตัวส่วน, decrease : ลดลง, increase : เพิ่มขึ้น)
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2558

Answer. 11
19

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 119
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

32. The ratio of present ages of Padol and Pracheon is 8 : 11. After 15 years, the age
of Pracheon will be 70 years. What was the age of Padol before 10 years?
Solution.
กำ�หนดให้ปัจจุบันอายุของปฏลและประเชิญ คือ 8x และ 11x
จากโจทย์
11x + 15 = 70
11x = 55
x = 5

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบแรก พ.ศ. 2558
ปัจจุบันประเชิญอายุ 11x5 =55 ปี ปฏลอายุ 8x5 = 40 ปี
10 ปีที่แล้วปฏลอายุ 40 – 10 = 30 ปี
Answer. 30 years.

33. What percent of 5.4 kg is 27 gms?

Answer.

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 120 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

34. What are the last two digits of 111 x 112x113 x 114 x 115 x 116 x 117 x 118 x 119?
Solution.
จาก 112 x 115 ทำ�ให้ผลคูณสองหลักสุดท้ายเป็น 80
(1 x 3 x 4 x 6 x 7 x 8 x 9) x 80 ลงท้ายด้วย 40
สองหลักสุดท้ายคือ 40
Answer 40

35. figure below shows an isosceles triangle ABC with AB = AC . The D is on BC
such that BD = BA. Given value of a (isosceles triangle : รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว)
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

A
รอบแรก พ.ศ. 2558

27°


B D C

Solution.

Answer 42 Degrees.
****************************
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 121
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 122 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทำ�งวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
(รอบแรก ระดับประเทศ)
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
สอบวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 – 11.30 น.
คำ�ชี้แจง
1. แบบทดสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้ เป็นแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ
ประเภทเลือกตอบ ประเภทเติมคำ�ตอบ และแสดงวิธีทำ� มีจำ�นวน 7 หน้า
คะแนนเต็ม 140 คะแนน เวลาในการทำ�แบบทดสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที
แแบบทดสอบคณิตศาสตร์

2. แบบทดสอบฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ตอน มีจำ�นวน 25 ข้อ ดังนี้
รอบสอง พ.ศ. 2558

ตอนที่ 1 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทย จำ�นวน 15 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 1 – 5 แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำ�นวน 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม 20 คะแนน
ส่วนที่ 2 ข้อที่ 6 – 13 แบบเติมคำ�ตอบ จำ�นวน 8 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 40 คะแนน
ส่วนที่ 3 ข้อที่ 14 – 15 แบบแสดงวิธีทำ� จำ�นวน 2 ข้อ ข้อละ 20 คะแนน รวม 40 คะแนน
ตอนที่ 2 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำ�นวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 16 – 20 แบบทดสอบภาคภาษาไทย แบบเติมคำ�ตอบ จำ�นวน 5 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน
รวม 25 คะแนน
ส่วนที่ 2 ข้อที่ 21 – 25 แบบทดสอบภาคภาษาอังกฤษ แบบเติมคำ�ตอบ จำ�นวน 5 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน
รวม 15 คะแนน
3. กระดาษคำ�ตอบมี 2 หน้าให้นักเรียนเขียน ชื่อ-นามสกุล เลขประจำ�ตัวสอบ ห้องสอบ ชื่อโรงเรียน
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ครบทั้ง 2 หน้า
4. คำ�ตอบแต่ละข้อที่นักเรียนตอบ ต้องตอบลงในกระดาษคำ�ตอบและให้ตรงกับข้อคำ�ถาม
5. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ในการคำ�นวณ
6. นักเรียนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบ โดยวางกระดาษคำ�ตอบ กระดาษทด และแบบทดสอบไว้บนโต๊ะ
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

แบบทดสอบฉบับนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง ตัดต่อ ดัดแปลงหรือเฉลย ก่อนได้รับอนุญาต

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 123
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

ตอนที่ 1 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทย
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 1 – 5 แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำ�นวน 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน

1. 32×37×75 มีค่าตรงกับข้อใด
(ก) 88075 (ข) 88800 (ค) 88200
(ง) 74000 (จ) 80800

2. ในการแข่งขันยิมนาสติก นักกีฬาที่เข้าแข่งขันแต่ละคนจะมีกรรมการ 7 คน เป็นผู้ให้คะแนน
หลังจากนั้น จะนำ�คะแนนที่สูงสุดกับคะแนนที่ตํ่าสุดออกไป แล้วนำ�คะแนนจากกรรมการ

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558
ที่เหลือ 5 คน มาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนสำ�หรับนักกีฬา ถ้าคะแนนจากกรรมการของ
นักกีฬาคนหนึ่งคือ 9.2, 9.5, 9.3, 9.6, 9.1, 9.6 และ 9.4แล้วนักกีฬาคนนั้นจะได้คะแนนเท่าใด

(ก) 9.3 (ข) 9.38 (ค) 9.4
(ง) 9.42 (จ) 9.5

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 124 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

3. มีเด็กอยู่จำ�นวน 4 คน ในแถวแรก และแต่ละแถวถัดไปจะมีเด็กมากกว่าแถวก่อนหน้าที่
อยู่ติดกันอยู่ 1 คน ถ้ามีเด็กรวมทั้งหมด 39 คน แล้วในแถวสุดท้ายจะมีเด็กกี่คน
(ก) 5 (ข) 6 (ค) 9
(ง) 15 (จ) 35

4. เมื่อนำ� 200 ไปลบออกจากจำ�นวนเต็มบวก n ที่เป็นกำ�ลังสองสมบูรณ์ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น
จำ�นวนที่มี 3 หลัก และเป็นพหุคูณของ 4 จะมี n ที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่จำ�นวน
(ก) 8 (ข) 9 (ค) 16
(ง) 17 (จ) 32
แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

5. จากกล่องลูกบาศก์ไม่มีฝาปิด เจาะเป็นวงกลม 2 ข้าง ที่อยู่ตรงข้ามกัน ต่อไปนี้รูปร่างในข้อใด
สามารถพับแล้วได้เป็นกล่องดังภาพ

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 125
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

ส่วนที่ 2 ข้อที่ 6 – 13 แบบเติมคำ�ตอบ จำ�นวน 8 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน

6. ถ้าขายเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ราคา 90% ของราคาที่ติดไว้จะได้กำ�ไร 220 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม
ถ้าขายที่ราคา 80% ของราคาที่ติดไว้จะขาดทุน100ดอลลาร์ อยากทราบว่าติดราคาขายเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ไว้ราคากี่ดอลลาร์

7. เครื่องบินลำ�หนึ่งมีห้องเก็บของอยู่ 3 ห้อง ซึ่งจะเก็บของได้ที่นํ้าหนักสูงสุดเท่ากับ 10, 16 และ 8 ตัน
ตามลำ�ดับและปริมาตรสูงสุดที่จะเก็บได้เท่ากับ 66, 84 และ 51 ลูกบาศก์เมตร ตามลำ�ดับ
ใช้เครื่องบินลำ�นี้ขนส่งข้าวซึ่งข้าวแต่ละตันจะมีปริมาตร 6 ลูกบาศก์เมตร เครื่องบินลำ�นี้จะบรรทุกข้าว
ได้มากที่สุดกี่ตัน โดยที่แต่ละห้องจะต้องมีนํ้าหนักในอัตราส่วนเดียวกัน
ห้องด้านหน้า ห้องกลาง ห้องด้านหลัง

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558
นํ้าหนักสูงสุด (ตัน) 10 16 8
ปริมาตรสูงสุด
66 84 51
(ลูกบาศก์เมตร)

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 126 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

8. ในรูปสามเหลี่ยม ABC, D เป็นจุดกึ่งกลางด้าน BC E เป็นจุดอยู่บนด้าน CA และ F เป็นจุดกึ่งกลาง
ด้าน BE ให้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับ 120 ตารางเซนติเมตร และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
AFDC เท่ากับ 80 ตารางเซนติเมตร แล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม BDF เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร
แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

9. ถ้าผลต่างระหว่างจำ�นวนที่มี 4 หลักกับจำ�นวนที่มี 3 หลักได้เป็นจำ�นวนที่มี 1 หลัก ตัวอย่างเช่น
1000 − 991 = 9 และ 1001-994 = 7 แล้วจะมีจำ�นวนที่มี 4 หลักกับจำ�นวนที่มี 3 หลัก
ดังกล่าวทั้งหมดกี่ชุด ให้นับรวมกับตัวอย่างด้วย

10. มดตัวหนึ่งเริ่มไต่จากมุมบนซ้ายของรูปกระดาษหมากรุกขนาด 3 x 5 มดไต่จากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
รูปหนึ่งไปยังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ติดกันตามแนวนอนหรือแนวตั้ง โดยต้องไต่ผ่านรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสแต่ละรูปเพียงครั้งเดียวและต้องไต่ครบทุกรูป แล้วสิ้นสุดที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่แถวกลาง
แนวตั้งที่สองจากขวามดไต่ตามเส้นทางต่างๆกันได้กี่เส้นทาง
A
B

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 127
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

11. หมายเลขโทรศัพท์ของมาลีเป็นเลข 8 หลัก ที่หารด้วย 3 และ 5 ได้ลงตัว วรนุชจำ�ได้เพียงเลข 6
ตัวแรก ได้แก่ 8,9, 2,0,1 และ 5 ตามลำ�ดับ จำ�นวนครั้งที่มากที่สุดที่วรนุชจะกดหมายเลข
ได้ถูกต้องเป็นเท่าใด

12. ABCD, CEFG และ DGMN เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งจุด G อยู่บนด้าน CD และจุด F
อยู่บนด้าน GM ถ้า AB =10 เซนติเมตรและ MN = 6 เซนติเมตร แล้วรูปสามเหลี่ยม AME
มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558
13. แบ่งจำ�นวน 1, 2,3, 4,5,6,7,8,9 และ 10 ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยผลบวกของจำ�นวนในกลุ่มหนึ่ง
เป็น n และผลคูณของจำ�นวนในอีกกลุ่มหนึ่งเป็น n ด้วย n มีค่ามากที่สุดเท่าใด

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 128 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

ส่วนที่ 3 ข้อที่ 14 – 15 แบบแสดงวิธีทำ� จำ�นวน 2 ข้อ ข้อละ 20 คะแนน
14. มีจำ�นวนเฉพาะบวก 3 จำ�นวน แต่ละจำ�นวนไม่จำ�เป็นต้องมีค่าต่างกัน เพิ่ม 1 เข้าไปในแต่ละ
จำ�นวนแล้วนำ�ทั้งสามจำ�นวนมาคูณกัน จะมีผลคูณทั้งหมดกี่ค่า ที่อยู่ระหว่าง 1999 และ 2021

15. ด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแบ่งออกเป็น 6 ส่วนเท่าๆ กัน โดยใช้จุด 5 จุด และ
เชื่อมจุดเหล่านี้ทำ�ให้เกิดเส้นที่ขนานกับด้านของรูปสามเหลี่ยม จะเกิดรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
เล็กๆ 36 รูป รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า 1 รูป มีขนาดเท่ากับรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ 6 รูปต่อกัน
จงหาว่ามีจำ�นวนรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามากที่สุดกี่รูป ที่อยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
รูปใหญ่โดยไม่ซอ้ นทับกัน พร้อมทัง้ เขียนแสดงการวางรูปทีถ่ กู ต้อง ทัง้ หมดในรูปสามเหลีย่ มใหญ่
ที่กำ�หนดให้
แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 129
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

ตอนที่ 2 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 16 – 20 แบบทดสอบภาคภาษาไทย แบบเติมคำ�ตอบ จำ�นวน 5 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน
16. ถา้ 2 x และ 9 y มีผลคูณเป็นจำ�นวนเต็มบวกสีห่ ลักคือ 2 x9 y เมือ่ x และ y เป็นจำ�นวนเต็มบวก
แล้ว x + y มีค่าเท่ากับเท่าใด

17. มีน�้ำส้มผสมอยู่สองขวดโหล โดยขวดโหลใบแรกมีส่วนผสมของน�้ำส้มเข้มข้นกับน�้ำในอัตราส่วน
5 : 1 และขวดโหลใบที่สองมีส่วนผสมของน�้ำส้มเข้มข้นกับน�้ำในอัตราส่วน 8 : 3
ปราโมทย์ต้องการส่วนผสมของน�้ำส้มจ�ำนวน 35 ลิตร ในอัตราส่วนผสมของน�้ำส้มเข้มข้น
ต่อน�้ำในอัตราส่วน 4 : 1 ปราโมทย์จะต้องน�ำน�้ำส้มผสมมาจากขวดโหลใบแรกกี่ลิตร

แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558
18. อุดมต้องการขายรถจักรยานเสือภูเขาและรถจักรยานเสือหมอบ โดยเขากำ�หนดว่าถ้าเขา
ปรับราคาขายรถจักรยานเสือภูเขาขึ้น 10% และปรับราคาขายรถจักรยานเสือหมอบลดลง
10% จะทำ�ให้เขาได้กำ�ไรทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 30% ให้หาอัตราส่วนของราคา
รถจักรยานเสือภูเขาต่อราคารถจักรยานเสือหมอบก่อนที่อุดมจะปรับราคาขาย

19. จากรูป XYZ เป็นรูปสามเหลี่ยมใดๆ โดยพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม PRY เท่ากับ 6 ตารางหน่วย
พื้นที่รูปสามเหลี่ยม RYZ เท่ากับ 12 ตารางหน่วยและพื้นที่รูปสามเหลี่ยม RQZ เท่ากับ
8 ตารางหน่วยตามลำ�ดับ จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม PRQX
X

P Q
R

Y Z

20. กำ�หนดให้ N เป็นจำ�นวนเต็มบวกสี่หลัก แต่จำ�นวน N จะมีตัวเลข 4 และ 5 อยู่ติดกัน
โดยตัวเลข 4 อยู่ทางซ้ายตัวเลข 5 เสมอ ถามว่าจำ�นวน N มีทั้งหมดกี่จำ�นวน

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 130 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

ส่วนที่ 2 ข้อที่ 21 – 25 แบบทดสอบภาคภาษาอังกฤษ แบบเติมคำ�ตอบ
จำ�นวน 5 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน

21. If 2 is added to be denominator of a fraction, it become 1 and if 2 is added
1 4
to the numerator, the fraction becomes . What is the fraction?
2

3 5 3 11
22. Arrange , , , in ascending order.
5 12 7 23

23. If P’s monthly income is 50% more than that of Q, how much percent is
แแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

Q’s income less than that of P?

24. If the ratio of the areas of two squares is 9:4. What is the ratio of their
perimeters?

25. Find the volume, curved surface area and total surface area of a hemisphere
of diameter 14 cm.

*****************************

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 131
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 132 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

ตอนที่ 1 แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทย
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 1 - 5 ข้อละ 4 คะแนน

1. 32×37×75 มีค่าตรงกับข้อใด
แนวคิด
32 x 37 = 75 x 8 x 4 x 25 x 3 x 37
= 800 x 111
= 88800
ตอบ 88800

2. ในการแข่งขันยิมนาสติก นักกีฬาที่เข้าแข่งขันแต่ละคนจะมีกรรมการ 7 คน เป็นผู้ให้คะแนน
หลังจากนั้น จะนำ�คะแนนที่สูงสุดกับคะแนนที่ตํ่าสุดออกไป แล้วนำ�คะแนนจากกรรมการ
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

ที่เหลือ 5 คน มาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนสำ�หรับนักกีฬา ถ้าคะแนนจากกรรมการของ
รอบสอง พ.ศ. 2558

นักกีฬาคนหนึ่งคือ 9.2, 9.5, 9.3, 9.6, 9.1, 9.6 และ 9.4 แล้วนักกีฬาคนนั้นจะได้คะแนนเท่าใด

แนวคิด
9.2, 9.5, 9.3, 9.6, 9.1, 9.6 และ 9.4 นำ�คะแนนสูงสุดกับคะแนนตํา่ สุด คือ 9.6 กับ 9.1 ออกไป
คะแนนเฉลี่ยจำ�กกรรมกำ�ร 5 คน คือ 9.2 + 9.5 + 9.3 + 9.6 + 9.4 = 9.4 คะแนน
5
ตอบ 9.4 คะแนน

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 133
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

3. มีเด็กอยู่จำ�นวน 4 คน ในแถวแรก และแต่ละแถวถัดไปจะมีเด็กมากกว่าแถวก่อนหน้าที่
อยู่ติดกันอยู่ 1 คน ถ้ามีเด็กรวมทั้งหมด 39 คน แล้วในแถวสุดท้ายจะมีเด็กกี่คน
แนวคิด 1

แถวสุดท้ายมีเด็ก 9 คน
แนวคิด 2
มีเด็กทั้งหมด 39 คน ในแถวที่ 1 มีเด็กจำ�นวน 4 คน
ตั้งแต่แถวที่ 2 เป็นต้นไปจะเหลือเด็ก 39 - 4 = 35 คน
ตั้งแต่แถวที่ 3 เป็นต้นไปจะเหลือเด็ก 35 - 5 = 30 คน
ตั้งแต่แถวที่ 4 เป็นต้นไปจะเหลือเด็ก 30 - 6 = 24 คน

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
ตั้งแต่แถวที่ 5 เป็นต้นไปจะเหลือเด็ก 24 - 7 = 17 คน
ตั้งแต่แถวที่ 6 เป็นต้นไปจะเหลือเด็ก 17 - 8 = 9 คน

รอบสอง พ.ศ. 2558
แถวสุดท้ายมีเด็ก 9 คน
แนวคิด 3
สมมุติว่ามีเด็กในแถวก่อนหน้าแถวแรกอีก 3 แถว จะมีเด็ก 1, 2, 3 คน
รวมเด็กทั้งหมด 1+2+3+39 = 45
เราทราบว่า 1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45
แถวสุดท้้ายมีเด็ก 9 คน
ตอบ 9 คน

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 134 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

4. เมื่อนำ� 200 ไปลบออกจากจำ�นวนเต็มบวก n ที่เป็นกำ�ลังสองสมบูรณ์ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น
จำ�นวนที่มี 3 หลัก และเป็นพหุคูณของ 4 จะมี n ที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่จำ�นวน

แนวคิด
เนื่องจาก 200 เป็นพหุคูณของ 4 ดังนั้นผลบวกของจำ�นวนที่มี 3 หลักที่ต้องการกับ 200
จะเป็นจำ�นวนเต็มคู่
และเป็นกำ�ลังสองสมบูรณ์ และต้องไม่น้อยกว่า 300 และไม่เกิน 1199
เราทราบว่า
และ
ดังนั้น จำ�นวน 3 หลัก ที่ต้องการคือ
ไม่เป็นตามเงื่อนไข

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์

รอบสอง พ.ศ. 2558

ไม่เป็นตามเงื่อนไข
มีทั้งหมดรวม 9 จำ�นวน
ตอบ 9 จำ�นวน

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 135
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

5. จากกล่องลูกบาศก์ไม่มีฝาปิด เจาะเป็นวงกลม 2 ข้าง ที่อยู่ตรงข้ามกัน ต่อไปนี้รูปร่างในข้อใด
สามารถพับแล้วได้เป็นกล่องดังภาพ

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 136 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

ตอนที่ 1 แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทย
ส่วนที่ 2 ข้อที่ 6 - 13 ข้อละ 5 คะแนน

6. ถ้าขายเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ราคา 90% ของราคาที่ติดไว้จะได้กำ�ไร 220 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม
ถ้าขายที่ราคา 80% ของราคาที่ติดไว้จะขาดทุน 100 ดอลลาร์ อยากทราบว่าติดราคาขายเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ไว้ราคากี่ดอลลาร์
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 137
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

7. เครื่องบินลำ�หนึ่งมีห้องเก็บของอยู่ 3 ห้อง ซึ่งจะเก็บของได้ที่นํ้าหนักสูงสุดเท่ากับ 10, 16 และ 8 ตัน
ตามลำ�ดับและปริมาตรสูงสุดที่จะเก็บได้เท่ากับ 66, 84 และ 51 ลูกบาศก์เมตร ตามลำ�ดับ
ใช้เครื่องบินลำ�นี้ขนส่งข้าวซึ่งข้าวแต่ละตันจะมีปริมาตร 6 ลูกบาศก์เมตร เครื่องบินลำ�นี้จะบรรทุกข้าว
ได้มากที่สุดกี่ตัน โดยที่แต่ละห้องจะต้องมีนํ้าหนักในอัตราส่วนเดียวกัน

ห้องด้านหน้า ห้องกลาง ห้องด้านหลัง
นํ้าหนักสูงสุด (ตัน) 10 16 8
ปริมาตรสูงสุด
(ลูกบาศก์เมตร) 66 84 51

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 138 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

8. ในรูปสามเหลี่ยม ABC, D เป็นจุดกึ่งกลางด้าน BC E เป็นจุดอยู่บนด้าน CA และ F เป็นจุดกึ่งกลาง
ด้าน BE ให้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับ 120 ตารางเซนติเมตร และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
AFDC เท่ากับ 80 ตารางเซนติเมตร แล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม BDF เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 139
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

9. ถ้าผลต่างระหว่างจำ�นวนที่มี 4 หลักกับจำ�นวนที่มี 3 หลักได้เป็นจำ�นวนที่มี 1 หลัก ตัวอย่างเช่น
1000 − 991 = 9 และ 1001-994 = 7 แล้วจะมีจำ�นวนที่มี 4 หลักกับจำ�นวนที่มี 3 หลัก
ดังกล่าวทั้งหมดกี่ชุด ให้นับรวมกับตัวอย่างด้วย

แนวคิด
จำ�นวนที่มี 4 หลักที่น้อยที่สุด 999 + 1 = 1000 และจำ�นวนที่มี 4 หลักมากที่สุดได้คือ
999 + 9 =1008
เมื่อจำ�นวนที่มี 4 หลักคือ 1000 จำ�นวนที่มี 3 หลักที่เป็นไปได้ คือ 991 ถึง 999 รวม 9 ชุด
เมื่อจำ�นวนที่มี 4 หลักคือ 1001 จำ�นวนที่มี 3 หลักที่เป็นไปได้ คือ 992 ถึง 999 รวม 8 ชุด
เมื่อจำ�นวนที่มี 4 หลักคือ 1002 จำ�นวนที่มี 3 หลักที่เป็นไปได้ คือ 993 ถึง 999 รวม 7 ชุด
เมื่อจำ�นวนที่มี 4 หลักคือ 1003 จำ�นวนที่มี 3 หลักที่เป็นไปได้ คือ 994 ถึง 999 รวม 6 ชุด
เมื่อจำ�นวนที่มี 4 หลักคือ 1004 จำ�นวนที่มี 3 หลักที่เป็นไปได้ คือ 995 ถึง 999 รวม 5 ชุด
เมื่อจำ�นวนที่มี 4 หลักคือ 1005 จำ�นวนที่มี 3 หลักที่เป็นไปได้ คือ 996 ถึง 999 รวม 4 ชุด

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
เมื่อจำ�นวนที่มี 4 หลักคือ 1006 จำ�นวนที่มี 3 หลักที่เป็นไปได้ คือ 997 ถึง 999 รวม 3 ชุด

รอบสอง พ.ศ. 2558
เมื่อจำ�นวนที่มี 4 หลักคือ 1007 จำ�นวนที่มี 3 หลักที่เป็นไปได้ คือ 998 ถึง 999 รวม 2 ชุด
เมื่อจำ�นวนที่มี 4 หลักคือ 1008 จำ�นวนที่มี 3 หลักที่เป็นไปได้ คือ 999 รวม 1 ชุด
มีจำ�นวนที่เป็นไปได้ทั้งหมด 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45 ชุด
ตอบ 45 ชุด

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 140 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

10. มดตัวหนึ่งเริ่มไต่จากมุมบนซ้ายของรูปกระดาษหมากรุกขนาด 3 x 5 มดไต่จากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
รูปหนึ่งไปยังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ติดกันตามแนวนอนหรือแนวตั้ง โดยต้องไต่ผ่านรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสแต่ละรูปเพียงครั้งเดียวและต้องไต่ครบทุกรูป แล้วสิ้นสุดที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่แถวกลาง
แนวตั้งที่สองจากขวามดไต่ตามเส้นทางต่างๆกันได้กี่เส้นทาง

A
B

แนวคิด
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

ตอบ 8 เส้นทาง

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 141
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

11. หมายเลขโทรศัพท์ของมาลีเป็นเลข 8 หลัก ที่หารด้วย 3 และ 5 ได้ลงตัว วรนุชจำ�ได้เพียงเลข 6
ตัวแรก ได้แก่ 8,9, 2,0,1 และ 5 ตามลำ�ดับ จำ�นวนครั้งที่มากที่สุดที่วรนุชจะกดหมายเลข
ได้ถูกต้องเป็นเท่าใด

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รวมกดได้ทั้งหมด 7 ครั้ง

รอบสอง พ.ศ. 2558
ตอบ
7 ครั
ตอบ ้ง 7 ครั้ง

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 142 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

12. ABCD, CEFG และ DGMN เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งจุด G อยู่บนด้าน CD และจุด F
อยู่บนด้าน GM ถ้า AB =10 เซนติเมตรและ MN = 6 เซนติเมตร แล้วรูปสามเหลี่ยม AME
มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

ตอบ 38 ตารางเซนติเมตร

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 143
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

13. แบ่งจำ�นวน 1, 2,3, 4,5,6,7,8,9 และ 10 ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยผลบวกของจำ�นวนในกลุ่มหนึ่งเป็น
n และผลคูณของจำ�นวนในอีกกลุ่มหนึ่งเป็น n ด้วย n มีค่ามากที่สุดเท่าใด

แนวคิด

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 144 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

ตอนที่ 1 แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทย
ส่วนที่ 3 ข้อที่ 14 - 15 ข้อละ 20 คะแนน
14. มีจำ�นวนเฉพาะบวก 3 จำ�นวน แต่ละจำ�นวนไม่จำ�เป็นต้องมีค่าต่างกัน เพิ่ม 1 เข้าไปในแต่ละ
จำ�นวนแล้วนำ�ทั้งสามจำ�นวนมาคูณกัน จะมีผลคูณทั้งหมดกี่ค่า ที่อยู่ระหว่าง 1999 และ 2021
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 145
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 146 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

15. ด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแบ่งออกเป็น 6 ส่วนเท่าๆ กัน โดยใช้จุด 5 จุด และ
เชื่อมจุดเหล่านี้ทำ�ให้เกิดเส้นที่ขนานกับด้านของรูปสามเหลี่ยม จะเกิดรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
เล็กๆ 36 รูป รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า 1 รูป มีขนาดเท่ากับรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ 6 รูปต่อกัน
จงหาว่ามีจำ�นวนรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามากที่สุดกี่รูป ที่อยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
รูปใหญ่โดยไม่ซอ้ นทับกัน พร้อมทัง้ เขียนแสดงการวางรูปทีถ่ กู ต้อง ทัง้ หมดในรูปสามเหลีย่ มใหญ่
ที่กำ�หนดให้

แนวคิด
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

ตอบ 4 รูป

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 147
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

ตอนที่ 2 แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 16 - 20 ภาษาไทย ข้อละ 5 คะแนน

16. ถ้า 2 x และ 9 y มีผลคูณเป็นจำ�นวนเต็มบวกสีห่ ลักคือ 2 x9 y เมือ่ x และ y เป็นจำ�นวนเต็มบวก
แล้ว x + y มีค่าเท่ากับเท่าใด

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

จะได้ x + y = 5+ 2 = 7
ตอบ 7

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 148 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

17. มีน�้ำส้มผสมอยู่สองขวดโหล โดยขวดโหลใบแรกมีส่วนผสมของน�้ำส้มเข้มข้นกับน�้ำในอัตราส่วน
5 : 1 และขวดโหลใบที่สองมีส่วนผสมของน�้ำส้มเข้มข้นกับน�้ำในอัตราส่วน 8 : 3
ปราโมทย์ต้องการส่วนผสมของน�้ำส้มจ�ำนวน 35 ลิตร ในอัตราส่วนผสมของน�้ำส้มเข้มข้น
ต่อน�้ำในอัตราส่วน 4 : 1 ปราโมทย์จะต้องน�ำน�้ำส้มผสมมาจากขวดโหลใบแรกกี่ลิตร

แนวคิด

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

ตอบ 24 ลิตร

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 149
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

18. อุดมต้องการขายรถจักรยานเสือภูเขาและรถจักรยานเสือหมอบ โดยเขากำ�หนดว่าถ้าเขา
ปรับราคาขายรถจักรยานเสือภูเขาขึ้น 10% และปรับราคาขายรถจักรยานเสือหมอบลดลง
10% จะทำ�ให้เขาได้กำ�ไรทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 30% ให้หาอัตราส่วนของราคา
รถจักรยานเสือภูเขาต่อราคารถจักรยานเสือหมอบก่อนที่อุดมจะปรับราคาขาย

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 150 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 151
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

19. จากรูป XYZ เป็นรูปสามเหลี่ยมใดๆ โดยพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม PRY เท่ากับ 6 ตารางหน่วย
พื้นที่รูปสามเหลี่ยม RYZ เท่ากับ 12 ตารางหน่วยและพื้นที่รูปสามเหลี่ยม RQZ เท่ากับ
8 ตารางหน่วยตามลำ�ดับ จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม PRQX
X

P Q
R

Y Z

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558
RQZ

QRS QZS

PQR
PQX
ΔPQX ΔPQZ

XQ
QZ

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 152 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

ΔXYQ ΔQYZ

XQ
QZ

PRQX
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 153
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

20. กำ�หนดให้ N เป็นจำ�นวนเต็มบวกสี่หลัก แต่จำ�นวน N จะมีตัวเลข 4 และ 5 อยู่ติดกัน
โดยตัวเลข 4 อยู่ทางซ้ายตัวเลข 5 เสมอ ถามว่าจำ�นวน N มีทั้งหมดกี่จำ�นวน

45 45 45

45 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

9 X 10 X 1 = 90

45 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
9 X 1 X 10 = 90
45

รอบสอง พ.ศ. 2558
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1 X 10 X 10 = 100
45 45

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 154 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

ตอนที่ 2 แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 21 - 25 ภาคภาษาอังกฤษ ข้อละ 3 คะแนน

21. If 2 is added to be denominator of a fraction, it become 1 and if 2 is added to
4
the numerator, the fraction becomes 1 . What is the fraction?
2
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 155
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

3 5 3 11
22. Arrange , , , in ascending order.
5 12 7 23

23. If P’s monthly income is 50% more than that of Q, how much percent is

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
Q’s income less than that of P?

รอบสอง พ.ศ. 2558

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 156 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

24. If the ratio of the areas of two squares is 9:4. What is the ratio of their perimeters?
แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 หน้า 157
แนวคิดแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

25. Find the volume, curved surface area and total surface area of a hemisphere
of diameter 14 cm.

แนวคิดแแบบทดสอบคณิตศาสตร์
รอบสอง พ.ศ. 2558

*****************************

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 158
การแข่งขันทางวิชาการ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน

เสริมคิด...คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
การแข่งขันทางวิชาการ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หน้า 159
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายพิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

คณะทำ�งานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
1. นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
2. นายปราโมทย์ ขจรภัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
3. ว่าที่ พ.ต.ไพโรจน์ เอมวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
4. นางบุษรา อ่องคง ศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
5. นางจิราพร มงคลคำ� ศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
6. นางนฤมล ภัทรวังฟ้า ครูโรงเรียนประตูชัย
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
7. นายอนุภาพ บุญซ้าย ครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
8. นายนิพนธ์ ทองยืน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
9. นายปฎล เปรมปรีดิ์ ข้าราชการบำ�นาญ กระทรวงศึกษาธิการ
10. นายเฉลิมพล เสขะพันธ์ ข้าราชการบำ�นาญ กระทรวงศึกษาธิการ
11. นางสาวอุไรพร ลิ้มประเสริฐ ข้าราชการบำ�นาญ กระทรวงศึกษาธิการ
12. นายประเชิญ นาคนคร ข้าราชการบำ�นาญ กระทรวงศึกษาธิการ
13. นายคธาธร งามมุข ข้าราชการบำ�นาญ กระทรวงศึกษาธิการ

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หน้า 160
การแข่งขันทางวิชาการ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน

คณะทำ�งานรวบรวม/เรียบเรียง
1. นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
2. นางรัชทิตา เชยกลิ่น นักวิชาการศึกษา สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
3. นางรัดเกล้า นุ้ยแม้น นักวิชาการศึกษา สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
4. นางฉันทิสา พุ่มไสว นักวิชาการศึกษา สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
5. นางมะลิ วสยางกูร ข้าราชการบำ�นาญ กระทรวงศึกษาธิการ
6. นางสาวพิไลลักษณ์ จ่าเมือง ข้าราชการบำ�นาญ กระทรวงศึกษาธิการ
7. นางสาวศิริวัลย์ อุดมพรวิรัตน์ ข้าราชการบำ�นาญ กระทรวงศึกษาธิการ
8. นายชาญ ชุ่มบุญชู ข้าราชการบำ�นาญ กระทรวงศึกษาธิการ
ปก/รูปเล่ม
1. นายทน เขตกัน ข้าราชการบำ�นาญ กระทรวงศึกษาธิการ
2. นายประมุข ปุญสิริ ข้าราชการบำ�นาญ กระทรวงศึกษาธิการ
3. นายสุขวิทย์ ปู้ทอง ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัดท่ากุ่ม
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
4. นายคชกฤต สาสนะสุข ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
5. นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง ครูโรงเรียนวัดนิเทศน์
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
6. นายจักรพงษ์ พิทักษ์สืบสกุล ครูโรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)
สำ�นักการศึกษาเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
7. นายบดินทร์ วรวสุ พนักงานพิมพ์ดีด สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
8. นายภาณุวิชญ์ สุโสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
1. นายปราโมทย์ ขจรภัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
2. นางสาววรนุช รุ่งเรืองเจริญกุล นักวิชาการศึกษา สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
3. นางสาวมาลี กิตติอุดมเดช นักวิชาการศึกษา สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
4. นางรัชทิตา เชยกลิ่น นักวิชาการศึกษา สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
5. นางมัลลวีร์ รอชโฟล นักวิชาการศึกษา สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
6. นางรัดเกล้า นุ้ยแม้น นักวิชาการศึกษา สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
7. นางสาวอลิศรา สายวารี นักวิชาการศึกษา สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
…………………………………………….
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล