You are on page 1of 7

Autorizaţia de mediu

Autorizaţia de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia
mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente
sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în
funcţiune.

Procedura de reglementare este stabilită prin OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de
emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lista activităţilor pentru funcţionarea cărora este necesară obţinerea autorizaţiei de mediu este dată în
Anexa 1 a OM nr. 1798/2007.

Autorizaţia de mediu este valabila 5 ani.

Actele necesare la depunerea solicitării:

Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;

Fişa de prezentare şi declaraţie Anexa 2 din OM nr. 1798/2007;

dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în anexa
nr.3;

Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă a obiectivului;

Procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit
potrivit Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002*) pentru aprobarea Procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi
completările ulterioare, sau, după caz, nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare
existent, după caz;

formularul de înregistrare prevăzut în tabelul nr. 1 din anexa nr. 5, însoţit de documentele specificate de
acesta, pentru autorizarea activităţii grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare
şi/sau îngrijire, după caz.

Transferul Autorizaţiei de mediu

orice transfer de act de reglementare se va supune, în prealabil aplicării art. 10 din OUG nr. 195/2005
privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
pentru transferul unui act de reglementare nu se percep taxe sau tarife.

Acte necesare pentru transfer:

cerere prin care se solicită transferarea autorizaţiei;

declaraţie pe propria răspundere dată de către noul titular că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii
pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu;

autorizaţia de mediu în original;

copie după certificatul constatator şi încheiere emise de registrul comerţului cu privire la transferul
dintre vechiul şi noul proprietar;

copie certificat unic de înregistrare emis de ORC pentru noul titular;

xerocopia actului care atestă dreptul de proprietate sau folosinţă asupra spaţiului pentru noul
proprietar (ex. contract vânzare-cumpărare + extras c.f., contract închiriere, comodat etc.).

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE

1. Date generale:

- Denumirea unitatii, firmei etc., adresa, telefon, fax

- Amplasamentul

- Profilul de activitate

- Forma de proprietate

- Regimul de lucru (ore/zi, zile/saptamana, zile/an)

2. Date specifice activitatii:

a) Activitatea desfasurata

Se prezinta activitatea specifica desfasurata, cu informatii complete, inclusiv descrierea proceselor


tehnologice

b) Dotari
Dotarile specifice: cladiri (cu suprafata spatiilor ocupate), utilaje, instalatii, masini, aparate, mijloace de
transport utilizate in activitate etc.

c) Bilantul de materiale

- Cantitatile de materii prime, auxiliare si combustibili, intrate/intrati in proces

- Pierderile pe faze de fabricatie sau de activitate si emisiile in mediu (inclusiv deseuri)

- Cantitatile de produse si subproduse rezultate. Bilantul acestor materiale, care serveste si la intocmirea
si revizuirea bilantului de mediu, trebuie sa se inchida cu eroarea acceptata de metodologia de calcul
folosita

d) Utilitati

Modul de asigurare cu utilitati (apa, canal, energie etc.): surse, cantitati, volume.

3. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu:

Protectia calitatii apelor

- Sursele de ape uzate si compusii acestor ape

- Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, randamentele de retinere a


poluantilor, locul de evacuare (emisar, canalizare publica, canalizare, platforma industriala)

- Poluantii evacuati in mediu sau in canalizari publice ori in alte canalizari (in mg/l si kg/zi)

Protectia atmosferei

- Sursele si poluantii pentru aer

- Instalatii pentru colectarea, epurarea si dispersia gazelor reziduale si a pulberilor

- Poluantii evacuati in atmosfera (in mg/mc si g/s)

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- Sursele de zgomot si de vibratii

- Dotarile, amenajarile si masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor

- Nivelul de zgomot si de vibratii produs

Protectia solului si subsolului

- Sursele posibile de poluare a solului si a subsolului.

- Masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia solului si a subsolului


Protectia impotriva radiatiilor

- Sursele de radiatii din activitate

- Dotarile, amenajarile si masurile pentru protectia impotriva radiatiilor

- Nivelul radiatiilor emise in mediu

Protectia fondului forestier

- Situatia afectarii fondului forestier

- Lucrarile si masurile pentru diminuarea si eliminarea impactului negativ produs asupra vegetatiei si
ecosistemelor forestiere

Protectia ecosistemelor, biodiversitatii si ocrotirea naturii

- Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor


nationale si a rezervatiilor naturale

- Masurile pentru protectia ecosistemelor, biodiversitatii si pentru ocrotirea naturii, in general

Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional

- Modul de incadrare a obiectivului in peisaj

- Masuri si amenajari pentru protectia peisajului si a zonelor de interes traditional

Gestiunea deseurilor

- Sursele de deseuri, tipuri, compozitie si cantitati de deseuri rezultate

- Modul de gospodarire a deseurilor; depozitare controlata, transport, tratare, refolosire, distrugere,


integrare in mediu, comercializare

Gestiunea substantelor si preparatelor periculoase

- Substantele si preparatele periculoase utilizate/detinute, cantitatile utilizate/detinute si fisele de


securitate ale acestora

- Modul de gospodarire, masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia mediului

Gestiunea ambalajelor

- Tipurile si cantitatile de ambalaje folosite

- Modul de gospodarire a ambalajelor si masuri pentru protectia mediului

Incadrarea in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului


Modul de incadrare a obiectivului in cerintele planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului.

Protectia asezarilor umane

- Distanta fata de asezarile umane, localitatile si populatia eventual afectata

- Masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia asezarilor umane

Respectarea prevederilor conventiilor internationale la care Romania a aderat.

Amenajarile, dotarile si masurile pentru respectarea conventiilor internationale, a reglementarilor


comunitare si ale organismelor O.N.U. la care Romania a aderat.

Alte date si informatii privind protectia mediului

Se vor prezenta si alte date specifice activitatii sau solicitate de autoritatea pentru protectia mediului,
care au legatura cu protectia factorilor de mediu si planul de interventie in caz de poluari accidentale.

Reconstructia ecologica

Lucrari si masuri pentru refacerea mediului deteriorat, precum si pentru mentinerea unui ecosistem
corespunzator in zona

Monitorizarea mediului

Dotari si masuri privind instruirea personalului, managementul exploatarii si analiza periodica a


propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanti, supravegherea calitatii mediului si
monitorizarea activitatilor de protectie a mediului.

MENTIUNE:

Continutul fisei de prezentare si de declaratie ce se va intocmi si se va prezenta la autoritatea pentru


protectia mediului se va adapta:

- in functie de specificul activitatii;

- continutului-cadru care formeaza obiectul acesteia;

- prevederilor legislatiei nationale si comunitare in domeniu

Procedura obtinerii autorizatiei de mediu:

1. Intocmirea documentatiei:

Prima etapa in procesul obtinerii autorizatiei de mediu, este intocmirea unei documentatii ce va contine
o serie de documente si inscrisuri aferente autorizarii.

2. Depunerea documentatiei :
In momentul in care documentatie este finalizata aceasta trebuie depusa la autoritatea competenta. Un
angajat al institutiei va face o verificare initiala a documentelor pentru a se asigura ca acestea sunt
complete si in regula.

Daca documentele sunt incomplete, necorespunzatoare, exista suspiciuni sau sunt neconcordante in
inscrisuri depunerea dosarului va fi refuzata categoric.

Concomitent cu depunerea fizica a dosarului, trebuie efectuata si depunerea online a documentatiei in


sistemul integrat de mediu. (SIM).

3. Vizita corpului de control:

Pentru activitatile existente, in termen de 20 zile lucratoare de la depunerea dosarului la autoritatea de


mediu, va fi intocmit indrumarul cu problemele rezultate din analiza initiala a dosarului. Totodata va fii
delegata o persoana oficiala pentru prelucrarea documentelor din dosar si emiterea autorizatiei; aceasta
va efectua o vizita in teren la locatia in care se desfasoara actvitatea care urmeaza a fi autorizata.

Vizita are scop verificarea amplasamentului tinand seama de documentele depuse in cadrul
documentatiei. Concret toate incrisurile trebuie sa coincida cu ce se regaseste la fata locului.

In functie de specificul activitatii desfasurate de catre agentul economic, delegatul autoritatii de mediu
poate sa solicite suplimentar anumite documente. Asfel documentatie va fi revizuita prin depunerea
documentelor adiacente.

4. Eliberarea autorizatiei de mediu:

Termenul legal de eliberare al autorizatiei de mediu este de maxim 90 de zile lucratoare, de la data
depunerii dosarului complet (si revizuit daca se solicita suplimentar acest lucru).Intr-o prima etapa
draftul autorizatiei va fi postat pe site-ul autoritatii de protectia mediului, in scopul dezbaterii publice.

Decizia de emitere a autorizatiei de mediu poate fi contestata in termen de 30 zile lucratoare de la data
afisarii acesteia. Dupa realizarea dezbaterii publice si analizarea rezultatelor acesteia, autoritatea
competenta stabileste daca emite autorizatia de mediu cu sau fara program de conformare.

In cazul in care se solicita un program de conformare, titularul activitatii va intocmi proiectul acestui
program, pe care il va depune la autoritatea competenta in termen de 10 zile de la luarea deciziei;
proiectul programului de conformare va cupride termene realizabile, responsabilitati, surse de finantare
pentru realizarea masurilor impuse.

5. Revizuirea autorizatiei de mediu:

Se realizeaza ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei; titularul
activitatii informeaza in scris autoritatea competenta de mediu despre aceast lucru, iar autoritatea
competenta va emite o aurorizatie de mediu revizuita care va include acele date care s-au modificat sau
va decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizatii; autorizatia de mediu revizuita va avea
acelas numar si aceeasi data cu autorizatia supusa revizuirii urmata de sintagma “revizuita la data de
…….”.

6. Valabilitatea autorizatiei de mediu:

Termenul legal de valabilitate al autorizatiei de mediu este de 5 ani. Cu minim 45 de zile inainte de
expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei, societatile economice care desfasoare acealeasi
actitivati au obligatia de a-si reinoii autorizatia de mediu.

Procedura de reinoire a autorizatiei de mediu este similara cu cea pentru obtinerea unei autorizatii de
mediu noi.

7. Riscurile functionarii fara autorizatie de mediu:

Functionarea fara autorizatie de mediu, pentru activitatile care sunt supuse procedurii de autorizarea,
este interzisa. Contraventiile se vor sanctiona cu amenda cuprinsa intre 5.000 lei la 10.000 lei (RON),
pentru persoane fizice, si de la 30.000 lei la 60.000 lei , pentru persoane juridice.